Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Προχωρά στην εφαρμογή του κανονισμού για την είσπραξη των απλήρωτων λογαριασμών και εντείνει τους ελέγχους για τις κλοπές νερού η ΔΕΥΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ενημερώνουμε τους Δημότες - Καταναλωτές ύδρευσης, ότι παρότι έχουμε οχλήσει για εξόφληση ή διακανονισμό οφειλών, τρεις τουλάχιστον φορές με έντυπα και με ανακοίνωση μέσα στους λογαριασμούς σας, οι περισσότεροι αδιαφόρησαν και μάλιστα παρασύρθηκαν και άλλοι πιθανώς από την αδικαιολόγητη διαγραφή παλαιών οφειλών, από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες βέβαια δεν αφορούσαν οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.Ερχόμαστε στη δύσκολη θέση, να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες, για το συμφέρον της επιχείρησης και των καταναλωτών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

1.Από τους επόμενους λογαριασμούς ύδρευσης, που θα εκδοθούν και θα αφορούν το Α’ Εξάμηνο του 2017, όσοι οφειλέτες δεν εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους εμπρόθεσμα, θα τους επιβληθεί τόκος εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα της παρ. 1 του αρ. 53 του ν. 4174/2013, «Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170) ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως».

2.Θα διενεργηθούν έλεγχοι, από κλιμάκια της υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα άρθρα 21 στον εσωτερικό κανονισμό ύδρευσης, της Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα για τους παραβάτες του κανονισμού, «Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή η τοποθέτηση υδρομετρητή χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες αποτελεί κλοπή νερού. Κλοπή αποτελεί και οποιαδήποτε σύνδεση των εγκαταστάσεων ύδρευσης ενός ακινήτου με τους αγωγούς τροφοδοσίας με σκοπό την λήψη νερού από αυτούς ή από κρουνούς πυρόσβεσης, αγωγούς ποτίσματος δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων όπως και οποιαδήποτε αλλοίωση των ενδείξεων του υδρομέτρου, ή επέμβαση σε αυτό. Επίσης κλοπή αποτελεί και οποιαδήποτε παράκαμψη του υδρομέτρου με την τοποθέτηση παροχής πριν από αυτό με σκοπό την άντληση ύδατος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή εμπορίας και πώλησης νερού εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ και έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια. Οι παραπάνω παραβάσεις τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ,με πρόστιμο, με αφαίρεση της παροχής ή όπως αλλιώς αποφασίσει το Δ.Σ.Στις περιπτώσεις κλοπής νερού που θα διαπιστωθούν, πέρα των νομικών κυρώσεων και αφού ο υδρολήπτης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τις Δ.Ε.Υ.Α. το πρόστιμό θα ανέρχεται σε 1.000,00€ (χίλια ευρώ).

3.Η επιχείρηση θα εκδώσει εντολές διακοπής και θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για την αποφυγή της διακοπής της παροχής σας, παρακαλείστε όπως τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις.


ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Διαβάστε επίσης

Καθορίστηκε το ύψος των προστίμων για κλοπή νερού και άλλες παραβάσεις στην υδροδότηση

Καλυβιώτης: Σε αδέξοδο η λειτουργία του Δήμου από σήμερα. Δεν μπορεί πλέον να πληρωθεί τίποτα πλην εργαζομένων και προνοιακών επιδομάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας και προάσπισης των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας (παρ.1, άρθρο 58, ν.3852/2010), ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι:

Κατά πρωτοφανή και μοναδικό τρόπο στα Ελληνικά χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος μας στερείται εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2017, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, παράνομα, δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2017, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται οποιαδήποτε δαπάνη μετά την 31/03/2017, με σοβαρότατες συνέπειες κυρίως σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, της εξυπηρέτησης των Πολιτών, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή έχουν έγκαιρα ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο και το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 έχει εγκριθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. στις 04/11/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 77, του ν.4172/2013, το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013, αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ο Δήμος μας υπολειτουργούσε και κάλυπτε μόνο τις αναγκαίες υποχρεωτικές δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 158, του ν.3463/2006.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 160, του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.4386/2016 και ισχύει σήμερα, μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και
γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.

Ο Δήμαρχος μη έχοντας άλλη επιλογή αναγκάστηκε να ζητήσει την κατά νόμο συνδρομή των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, για να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου και απέστειλε σχετική αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και Ελεγκτή Νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στην οποία επισημαίνονται τα κάτωθι:

Η λειτουργία του Δήμου μετά τις 31/03/2017 θα βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κατάσταση αυτή οφείλεται στις παράνομες πράξεις και παραλήψεις συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων και επίσης στις παραλήψεις των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δεν εφάρμοσαν έγκαιρα το νόμο και δεν προστάτεψαν το Δήμο μας από εκείνους τους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε καταγγείλει εγγράφως και ονομαστικά.
Οι εννέα (9) αναφορές Δημάρχου για σοβαρή παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι πέντε (5) εγκλίσεις Δημάρχου ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, για παράνομες πράξεις συγκεκριμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτελώντας τα καθήκοντά τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως προβλέπεται από το νόμο, προς όφελος των πολιτών.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ο Ελεγκτής Νομιμότητας να ανταποκριθούν στις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, να εφαρμόσουν το νόμο και να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Δήμου και την ομαλή λειτουργία του.
Για τους Δημοτικούς Συμβούλους, που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους και έχουν πειθαρχικές και άλλες ευθύνες, να εφαρμοστεί ο νόμος για να προστατευθεί ο Δήμος και οι πολίτες.
Η Διοίκηση οφείλει να δώσει άμεσα την αναγκαία λύση, εφαρμόζοντας το νόμο, για να προστατέψει το συμφέρον του Δήμου και τους πολίτες.
Τα προσωπικά συμφέροντα, οι προσωπικές αδυναμίες, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός απειλούν την κοινωνία μας.

Είναι ανάγκη, σε αυτόν το χαρισματικό από τη φύση τόπο, να συνεργαστούμε, γιατί το μέλλον μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους, σε όποια θέση και να βρισκόμαστε.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας οφείλουν να σεβαστούν το νόμο, να εκτελούν τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους με σεβασμό στο Δήμο και στους πολίτες του.Λίμνη, 31 Μαρτίου 2017

Για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Καλυβιώτης

Προσλήψεις στο ΤΟΕΒ Μαντουδίου

Το Τ.Ο.Ε.Β ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ με την αρ.68/2017 απόφαση του

Δ.Σ. του Οργανισμού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών


- (1) Ηλεκτρολόγο η συναφούς επαγγέλματος (Για την λειτουργία και επίβλεψη των Αντλιοστασίων)
-(2 )Υδρονομείς (Εντοπιότητας Μαντουδίου)
-(1) Εργάτη γενικών καθηκόντων για την συντήρηση αντιπληγματικών ,εξαεριστικών Υδροληψιών κλπ του αρδευτικού δικτύου 20-30 Ημερομίσθια


ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΝΑ ΕΚΔΗΛΏΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ


ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ
εντός (5) ημερών.


Περισσότερες πληροφορίες :
Βασίλης Λιάσκος τηλ.6977666629
Σταμάτης Τσαγκαρόπουλος τηλ. 6946407465

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

1. Τροποποιούμε την υπ. αρ. 93/3054/20-01-2017 όμοια κατά το τμήμα που αφορά τις
προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου,
κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός
αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 06-02-2017 και λήξης η
Δευτέρα 22-05-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης
των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 12-06-2017.
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 93/3054/20-01-2017 Απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
Δέσποινα Ι. Κομίλη
Δασολόγος

Απαγόρευση καύσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας


Σε απαγόρευση καύσης προχωρά από την 1η Απριλίου μέχρι την 31 Οκτωβρίου, σε όλο το νομό Ευβοίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας. Απαγόρευση καύσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
Απαγόρευση καύσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ΄αριθμ. 1/2017 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον καθορισμό χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός στα Δάση, στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από 01-04-2017 μέχρι 31-10-2017.Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις απουσίες και ανεξαρτητοποιήσεις στα Δημοτικά Συμβούλια:


Δημοτικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μετρούν «απώλειες» μελών που εκφράζονται μέσα από ανεξαρτητοποιήσεις. Αποτέλεσμα, να προκύπτουν ζητήματα αντικατάστασης ιδίως για δημοτικούς συμβούλους που στελεχώνουν «νευραλγικές» θέσεις ή είναι μέλη ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ. του δήμου.

Την ίδια στιγμή, σε πολλούς δήμους παρατηρείται το φαινόμενο δημοτικοί σύμβουλοι να απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις και η απουσία τους, για το προεδρείο, να ταλαντεύεται μεταξύ «δικαιολογημένης» ή «αδικαιολόγητης». Τις περισσότερες βέβαια φορές, η «ζυγαριά» γέρνει προς τους «δικαιολογημένους» και αυτό διότι ανακύπτουν θέματα… συναδελφικότητας. Μεγαλύτερο όμως πρόβλημα υπάρχει όταν δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων.

Και τα δυο ζητήματα είναι εις γνώσιν των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ΥΠΕΣ.

Για την πρώτη περίπτωση, αυτή της ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων, μπήκε ήδη θέμα στην πρόταση του ΥΠΕΣ για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

“Η διάταξη της παρ. 6 του άρ. 66 του Ν.3852/10 περί ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων δημιούργησε ερμηνευτικά ζητήματα ως προς την περίπτωση που ο δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξή του συνεχίζει να είναι είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ν.π.δ.δ, ή ν.π.ι.δ. του δήμου. Προκειμένου να καθίσταται σαφές και να μην αντιμετωπίζεται το ως άνω ζήτημα με διαφορετικό τρόπο από τη Διοίκηση και με δεδομένο ότι προέχει η ομαλή διοίκηση των νομικών προσώπων, προτείνεται ρύθμιση ως ακολούθως: «Η ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή από τη παράταξή του δεν συνιστά λόγο αντικατάστασης του στο διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο οποίο έχει ορισθεί ως μέλος». Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προσαρμογής των διατάξεων περί νομικών προσώπων στο νέο σύστημα εκλογής και διοίκησης των Δήμων”.

Για το δεύτερο θέμα, αυτό των απουσιών, και αφορά πληροφορίες για περιστατικό που σημειώθηκε σε μεγάλο Δήμο της Αττικής. Εκεί, υπήρξε παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που μέσω επιστολής που έστειλε στο προεδρείο, ζήτησε ΑΥΣΤΗΡΑ οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ., να γνωστοποιούν τη δικαιολογία της απουσίας τους όχι απλώς προφορικά αλλά στέλνοντας fax ή e-mail στο προεδρείο, πριν από την έναρξή της.

Να σημειωθεί, ότι με βάση τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλίων» αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει για αυτό το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος μπορεί να τον θέσει σε αργία με απόφαση του και, σε περίπτωση υποτροπής, να τον κηρύξει έκπτωτο. Επίσης, εάν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει, επίσης, έκπτωτο.

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Μετά από 6 μήνες εσκεμμένης χρονοτριβής, συγκαλούν κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα αύριο στις 11:00 το πρωϊ στο ΜαντούδιΗ ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 ήρθε για πρώτη φορά για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις  19 Σεπτεμβρίου 2016.  Μετά από 6 μήνες παρελκυστικής  στρατηγικής υπονόμευσης του κ. Καλυβιώτη από την γνωστή σύμπραξη, ξαφνικά το Τεχνικό Πρόγραμμα επανέρχεται  "υπερεπειγόντως" προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο.  Ας μας ενημερώσει κάποιος πού γνωρίζει για το παρασκήνιο.

Η πρόσκληση στην συνεδρίαση.
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού καταστήματος Μαντουδίου, στην τοπική κοινότητα Μαντουδίου (σύμφωνα με την αρίθμ. 36/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου ΑΔΑ Ω4ΛΧΩΛ5-ΠΑ2), την Παρασκευή 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 11 π.μ , προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα: « Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2017»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Διαβάστε επίσηςΜε ποιές "αιτιολογίες" απέρριψαν για 3η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017


Οι ξεκούδουνες αμπελοφιλοσοφίες με τις οποίες 14 σύμ-βουλοι απέρριψαν για 2η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017


Άξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις

Ξεκίνησαν τα νεα επεισόδια της ιλαροτραγωδίας "κωλυσιεργία του Τεχνικού Προγράμματος 2017": Αποχώρηση δημάρχου

Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα έργα πού πρέπει να γίνουν στο δήμο μας το 2017

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Προς υπογραφή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την ΒΙΠΕ. Θριαμβικοί ψίθυροι από στελέχη της ΤΕΡΝΑΑπό την ιστοσελίδα του kireas.org

ΑΠΌΦΑΣΗ ΣτΕ για την ΒΙΠΕ
Μάθαμε σήμερα ότι έχει εκδοθεί και καθαρογραφεί η απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή μας εναντια στην ΒΙΠΕ ,έχει αριθμό Α670/2017 και πάει προς τελική υπογραφή( μετά την οποία μπορουμε να λάβουμε γνώση). Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 3/6/2015.  Στελέχη της ΤΕΡΝΑ φαίνεται οτι έχουν εκ των εσω γνώση και αφήνουν να διαρρεύσει ότι η προσφυγή απερρίφθη.

Επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πρόσφατης  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το ΓΠΣ Κηρέως η "ΒΙΠΕ αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της περιοχής και θα εξαλείψει οποιαδήποτε μορφή τουρισμού στην περιοχή"

Αν αληθεύουν οι διαδόσεις στελεχών της ΤΕΡΝΑ η ΒΙΠΕ γίνεται μια εφιαλτική πραγματικότητα για την περιοχή και θα πρέπει να συγχαρούμε τους ντόπιους βαλέδες της ΤΕΡΝΑ που αγωνίστηκαν τόσο σκληρά να μας την φορτώσουν.Διαβάστε επίσης


Εκδικάστηκε χθές στο ΣτΕ η προσφυγή ενάντια στην ΒΙΠΕΣΜΠΕ: Η ΒΙΠΕ θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της περιοχής και θα εξαλείψει οποιαδήποτε μορφή τουρισμού στην περιοχήΚαλυβιώτης: Αντισυνταγματική η ΒΙΠΕ. 20 εναντίον 7 ψήφισαν ότι πρέπει να ακυρωθεί η ΒΙΠΕ


Δημοτικό Συμβούλιο εναντίον ΒΙΠΕ: 18 - 7. Οι επίσημοι διάλογοι


Η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση έγκρισης της ΒΙΠΕ


Ανακλήθηκε η απόφαση παρέμβασης για την ΒΙΠΕ. "Δηλητήριο" και νεκροφιλικές γερμανικές παροιμίες απο την παράταξη Στεργίου.


Θέατρο Σκιών στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ συμφερόντων ΒΙΠΕ.


Δημοσιεύτηκε η αμφίλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΒΙΠΕ.


Ξαναχτύπησαν οι τραμπούκοι στο Μαντούδι. Εκφοβισμός προσφευγόντων κατά της ΒΙΠΕΣτην Υπουργική Απόφαση έγκρισης ΒΙΠΕ παραχαραγμένη "απόφαση" Δημοτικού ΣυμβουλίουΠως στρώθηκε ο δρόμος για την ΒΙΠΕ της Βορείου ΕυβοίαςΠως θα γίνει η εξόφληση υποχρεώσεων δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη καθορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες, έως την 1η Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣ έως και την 30η Ιουνίου. Το πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1.Ο ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης στην Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.-Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 1η Μαρτίου 2017.

Επισημαίνεται ότι:

α) για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας άσκησης των ενδίκων μέσων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2, των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας και

β) δεν μπορούν να συμπεριληφθούν δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ ή/και της διαδικασίας που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.16 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
Τα αιτήματα επιχορήγησης υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΣ έως και την 30η Ιουνίου 2017.
Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των Δήμων μεριμνά για την έκδοση υπουργικής απόφασης επιχορήγησής τους.
Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι συμπληρώνουν κάθε φορά τον Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..» (Υπόδειγμα 3Α και 3Β του παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ: α) ταχυδρομικώς σε δύο αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και β) ηλεκτρονικά σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.mpitouni@ypes.gr. Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.
Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. αφού ελέγξει τους πινάκες, εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο. Οι Δήμοι υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων και παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών ενώ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, θα πρέπει οι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν εν ισχύ την ημέρα της πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Β. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30 Σεπτεμβρίου 2017. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθενται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση,

η Κατάσταση δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής,

και Πίνακας εντολή εξόφλησης

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

83χρονος "καραμπινιέρης" στο Κυμάσι εκτέλεσε σκύλο επειδή πέρασε έξω από το σπίτι του

Από zoosos.gr


Της Ελένης Ηλιοπούλου

Στην παραλία του Μαντουδίου της Εύβοιας χθες 26 Μαρτίου ο Ηλίας Καράπας έκανε βόλτα με τον γιο και τον σκύλο του όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας και γείτονας του έβγαλε την καραμπίνα του και εκτέλεσε το ζώο εν ψυχρώ μόλις αυτό απομακρύνθηκε για μερικά μέτρα παίζοντας σχεδόν μπροστά τους.

Ο κ. Καράπας εξήγησε σπως το σκυλί τους ήταν ένας υπέροχος θηλυκός Γερμανικός Ποιμενικός που έπαιζε μαζί τους σ’ ένα ρυάκι το οποίο υπάρχει στην ακτή στην περιοχή Κυμάσι. Τότε λίγο μετά τις 15:00 χθες ο 83χρονος δράστης, που αποδείχτηκε ότι είχε γεμάτη την καραμπίνα του, γι’ αυτό και έδρασε ακαριαία, βγήκε από το σπίτι του και εκτέλεσε το ζώο γιατί όπως ισχυρίστηκε φοβήθηκε ότι θα του φάει τις κότες, που βρίσκονταν μέσα στην περιφραγμένη αυλή του!

Όταν είδε τον ιδιοκτήτη του ζώου του και γείτονα του για να δικαιολογηθεί είπε «πως αν ήξερα ότι ήταν ο δικός σου δεν θα τον σκότωνα» παραδεχόμενος την πράξη του. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία ο δράστης θέλησε να τον «αποζημιώσει» λέγοντας του μάλιστα ενώπιον και των αστυνομικών στο Α.Τ. Μαντουδίου «πόσο κάνει να στο πληρώσω» μη αντιλαμβανόμενος ότι σε αυτή τη ζωή δεν αγοράζονται όλα.

Ο δράστης μετά τη σύλληψη του κρατήθηκε για λίγο στο Α.Τ. Μαντουδίου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας ενώ σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας δεν αποφάσισε να γίνει η δίκη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας αλλά σε τακτική δικάσιμο κάτι που σημαίνει πως όταν έρθει η ώρα να κριθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ο δολοφόνος της Τζάκι μπορεί και να μην ζει.

Η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου

Φυσικά από τη στιγμή που υπάρχει ομολογία του δράστη, στον εκτελεστή θα πρέπει να επιβληθεί αμέσως το διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ αφού γι’ αυτό δεν απαιτείται απόφαση δικαστηρίου και δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.

To διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και επικυρώνει η Περιφέρεια είναι 30.000 ευρώ για κάθε ζώο σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4039/2012.Το πρόστιμο που βεβαιωνει αμέσως το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, αφού υπάρχει ομολογία, θα πρέπει να επικυρώσει τις επόμενες μέρες ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αφού ακούσει την ένσταση που μπορεί να καταθέσει ο δράστης. Το πρόστιμο στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του παραβάτη για τα περαιτέρω. Ο νόμος ορίζει ότι το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.):

- κατά το ήμισυ, εντός δέκα (10) ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης.

- χωρίς έκπτωση, εντός δύο (2) μηνών από τη βεβαίωση της παράβασης.

Μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη.

Ως πότε η ηλικία θα αποτελεί δικαιολογία;
Όμως αυτό που έχει αξία για πολλοστή φορά να επισημάνουμε είναι ότι η ηλικία που δεν στάθηκε εμπόδιο στον δράστη για να διαπράξει το έγκλημα αποτελεί ικανή δικαιολογία ώστε να μην δικαστεί άμεσα. Για ακόμα μια φορά αναρωτιόμαστε γιατί άραγε η αρμόδια εισαγγελία έκρινε αυτό τον άνθρωπο μη ικανό για να δικαστεί αμέσως - ώστε να υπάρχει άμεση απόδοση Δικαιοσύνης - έναν άνδρα που παρά τα χρόνια του δεν δίστασε να πάρει το όπλο του και να εκτελέσει ένα ζώο, επειδή απλά έτυχε να περάσει μπροστά από το σπίτι του.

Γιατί η ηλικία να αποτελεί στοιχείο ενισχυτικό της ασυδοσίας του δράστη; Ο κατηγορούμενος εν προκειμένω έχει προβεί σε μια τέτοια εγκληματική ενέργεια χωρίς να έχει δεχτεί κανενός είδους πρόσκληση και ενώ έχει απόλυτη αντίληψη των πράξεων του και σώας τας φρένας. Και αντί η αρμόδια Εισαγγελία να επιτρέψει την απόδοση Δικαιοσύνης τη στιγμή που πρέπει, αντιθέτως επιδιώκει την καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης...

Αλήθεια πόσο τυφλή είναι τελικά αυτή η Δικαιοσύνη που αφήνει ουσιαστικά στο απυρόβλητο έναν κανονικό δολοφόνο καθυστερώντας δραματικά να κάνει αυτό που ορίζει η νομοθεσία; Αλήθεια πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται η κατοχή όπλου από έναν υπερήλικα; Ποιος κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δημόσιος κίνδυνος;

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Βασίλης Λιάσκος ο νέος πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μαντουδίου

Το νέο Διοικητικό Συμβουλιο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Μαντουδίου πού εκλέχθηκε χθές με θητεία 4 ετών .

Το νέο Δ.Σ.

Βασίλης Λιάσκος Πρόεδρος
Αργύρης Λιάσκος Αντιπρόεδρος
Αριστείδης Παλιούρας Γραμματέας
Σταμάτης Τσαγκαρόπουλος Ταμίας
Θοδωρής Παπαπάνος Μέλος

Αναπληρωματικοί:
1.Πέτρος Αναστασίου
2.Δημήτρης Χριστοδούλου

Ενδεχόμενος εκβιασμός της κοινωνίας μέσω της Δημόσιας Υγείας για να αναγκαστεί σε παραίτηση ο Καλυβιώτης


Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η άνομη σύμπραξη αποστατών-παράταξης Στεργίου χρησιμοποιεί την μην ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος και κατά συνέπεια των προϋπολογισμό για να εκβιάσει τον κ. Καλυβιώτη σε παραίτηση και να ανέλθει αυτή στην εξουσία. Χωρίς την ψήφιση του προϋπολογισμού ο Δήμος αδυνατεί να κάνει πληρωμές για να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα και ουσιαστικά οδηγείται σε παράλυση. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έχουν έρθει στο Ε.Β. και σχόλια που αναρτούνται, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο ο δήμος να σταματήσει να συλλέγει τα σκουπίδια από την επόμενη εβδομάδα. Αν αληθεύουν οι παραπάνω πληροφορίες, οι άνθρωποι πού εμπιστευθήκαμε και εκλέξαμε να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον δεν έχουν κανένα ηθικό ενδοιασμό να θέσουν την υγεία των πολιτών σε κίνδυνο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Διαβάστε επίσης

Με ποιές "αιτιολογίες" απέρριψαν για 3η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Οι ξεκούδουνες αμπελοφιλοσοφίες με τις οποίες 14 σύμ-βουλοι απέρριψαν για 2η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Άξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις


Κουκουρίκος : Αφού δεν έχει ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Να αναβληθεί η συζήτηση

Στη Βουλή τις επόμενες ημέρες το ν/σχ για θέματα ΟΤΑ – Τι περιλαμβάνειΖήτημα ημερών είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για θέματα ΟΤΑ, σημειώνει ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης σε εφ΄όλης της ύλης συνέντευξή του. Υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχουν «γκρίζα σημεία ή δικαιολογίες στις παρατάσεις συμβάσεων καθαριότητας».

Σε ότι αφορά στην αλλαγή του Καλλικράτη επαναλαμβάνει ότι «σ΄ αυτήν την επόμενη φάση θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα θέσουμε στους εμπλεκόμενους φορείς, για να ακούσουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τη νομοθετική μας πρόταση, περίπου το καλοκαίρι. Αφετηρία μας, είναι πάντα οι προγραμματικές θέσεις της Κυβέρνησης».

Ενώ για την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές θεωρεί ότι «ούτε η Κυβέρνηση ούτε εγώ προσωπικά, πρόκειται να απολογηθούμε για την απλή αναλογική. Θεωρούμε ότι την έχει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά».

Παράλληλα απαντώντας στις επικρίσεις και τη στάση της ΚΕΔΕ απέναντι στο διάλογο για την αλλαγή του Καλλικράτη σχολιάζει ότι κρίνοντας με αυτοδιοικητικά κριτήρια είναι ακατανόητη η αποχώρησή της από το διάλογο.

«Με πολιτικά όμως, μπορεί να είναι απόλυτα κατανοητό, ιδίως όταν βλέπουμε την ΚΕΔΕ να ταυτίζεται με τις προτεραιότητες της ΝΔ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και να υιοθετεί χαρακτηριστικά φτηνού επικοινωνιακού εντυπωσιασμού τα οποία διακρίνουν τη ΝΔ. Αναρωτιέμαι εάν αυτό είναι που θέλουν οι Δήμαρχοι της Χώρας» αναφέρει και συμπληρώνει: «Η υπερπαραγωγή ανακοινώσεων, για να εκμαιεύσουμε αντιδράσεις με μικροπολιτικές προκλήσεις, δεν είναι η ειδικότητά μας. Είναι βέβαιο ότι το σκηνικό της έντασης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την συζήτηση.
Επαναλαμβάνω, η τεχνητή πόλωση δεν λειτουργεί εις βάρος εκείνου που νομοθετεί, αλλά εκείνου που απέχει. Αν θέλει και μπορεί η ΚΕΔΕ, ας κάνει λίγο υπομονή και θα έχει πολλές προτάσεις, θέσεις και απαντήσεις να αξιολογήσει. Έχουμε όμως, το δικαίωμα να καθορίσουμε εμείς το πότε θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση».

Αναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Εσωτερικών στην ιστοσελίδα epoli.gr

Πολυνομοσχέδιο – “σκούπα”

ΕΡ.: Υπουργέ, πολυνομοσχέδιο – “σκούπα” για τους O.T.A. Πότε τελικά θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή; Απαριθμήστε μας τις προβλέψεις, τόσο για τους Ο.Τ.Α., όσο και τους εργαζομένους.

«Η κατάθεση του νομοσχεδίου για θέματα Ο.Τ.Α. είναι ζήτημα ημερών, οπότε και θα ολοκληρωθεί μια μεγάλη διαδικασία εμπλουτισμού και επικαιροποίησης του σημαντικού σε όγκο ρυθμιστικού νομοθετικού υλικού, το οποίο παραλάβαμε τον περασμένο Νοέμβριο.

Τους προηγούμενους μήνες, σπεύσαμε να προωθήσουμε και αρκετές διατάξεις, οι οποίες είχαν έναν επείγοντα χαρακτήρα, καθώς έλυναν άμεσα προβλήματα ή έπρεπε να προλάβουμε προθεσμίες, για να έχει νόημα η νομοθετική ρύθμιση. Άλλες, πάλι, τις προσεγγίσαμε με μια διαφορετική οπτική, κρίνοντας ότι αποτελούν οργανικό τμήμα της αναθεώρησης που προωθούμε στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έπεται. Αρκεί να σας πω ότι, παρ’ όλα αυτά, παρά την προτεραιότητα που δώσαμε σε ορισμένα άρθρα και τη χρονική μετάθεση άλλων, υπολογίζουμε σε ένα σχέδιο νόμου, που θα διαιρείται σε τρία βασικά κεφάλαια: τις διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των Ο.Τ.Α., τις διατάξεις που είναι σχετικές με το προσωπικό των Ο.Τ.Α., τις οποίες και θεωρώ πολύ σημαντικές και τις ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους δημότες, την κοινωνία στη σχέση τους με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

“Διεύρυνση των κατηγοριών που εντάσσονται στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία”

ΕΡ.: Μένοντας στο ίδιο θέμα, αναλύστε για τις προαναφερόμενες κατηγορίες, τις σημαντικότερες κατά τη γνώμη σας προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου.

«Η δυνατότητα αξιολόγησης ενός σχεδίου νόμου σαν κι αυτό, μάλλον θα πληγεί εάν σας εμφανίσω αποσπασματικές πλευρές, ωστόσο μπορώ να σας πω ότι, επιχειρούμε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το ζήτημα της χορήγησης των Ατομικών Μέσων Προστασίας στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

Είναι σημαντικό ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, οι οποίοι μας το έθεσαν επανειλημμένα στις συναντήσεις μας.

Τα χρόνια της κρίσης υπήρξαν υποχωρήσεις σε πολλούς τομείς και στοιχειώδη δικαιώματα περιορίστηκαν τυπικά και άτυπα. Για τον εργαζόμενο, όμως, που θα πρέπει να δουλέψει σε βαθύ ψύχος χωρίς ένα κατάλληλο μπουφάν, ή να κάνει μια χειρονακτική εργασία χωρίς γάντια, τα θέματα αυτά αποτελούν μια καθημερινή αγωνία. Και υπάρχει βεβαίως, το ζήτημα των εκκρεμοτήτων προηγούμενων χρόνων.

Δεν μπορούμε να λύσουμε τα πάντα, το σημείο εκκίνησής μας είναι πολύ χαμηλό, αλλά κάποια ζητήματα θα λυθούν προς όφελος των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα η διεύρυνση των κατηγοριών που εντάσσονται στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

Το ζήτημα της λειτουργικής διευκόλυνσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρκετά σύνθετο. Μέσα από τη δουλειά που προηγήθηκε, όσο και μέσα από τις επαφές που είχα ο ίδιος με τους αιρετούς – έχω συναντηθεί με περίπου 60 δημάρχους – μεταφέρθηκαν στο υπουργείο πολλά ζητήματα καθημερινής δυσλειτουργίας. Ορισμένα από αυτά είναι εύλογα, κι άλλα ήθελαν περισσότερη επεξεργασία, κυρίως επειδή μπορεί να λύσεις ένα πρόβλημα δημιουργώντας δύο άλλα. Αντίστοιχα, το να βοηθήσουμε στον τομέα της ελάφρυνσης των δημοτών στην επαφή τους με τους δήμους, πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε οφέλη για όλες τις πλευρές.

Θέλω να είμαι σαφής. Δεν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο – τομή στην λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει περισσότερο έναν χαρακτήρα επιδιόρθωσης σημαντικών καθημερινών προβλημάτων. Ακούσαμε, για παράδειγμα, το πρόβλημα της αδυναμίας ορισμένων δημοτικών συμβούλων να ανταποκριθούν στα έξοδα μετακίνησης για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά σε δήμους με μεγάλη έκταση, αλλά και για τη δυσκολία να οριστούν αντιδήμαρχοι χωρίς αντιμισθία, οπότε θα υπάρχει μία διάταξη που θα προβλέπει αποζημίωση γι’ αυτές τις κατηγορίες.

Σημαντικό είναι, επίσης, το θέμα των χρεών προς τους Ο.Τ.Α., που κι αυτό θα αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο, έτσι ώστε και προς τους Δήμους να αρχίσει η ροή εσόδων, αλλά και οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, να μπορούν να ενταχθούν σε μια διαδικασία δόσεων σε συνδυασμό με κάποια απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους.

Παράλληλα, θα υπάρχουν ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.»

· Εργασιακά υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

“Tο Ελεγκτικό Συνέδριο να αποσαφηνίσει όπου νομίζει ότι χρειάζεται την κατάσταση”

ΕΡ.: Συμβάσεις Καθαριότητας Ο.Τ.Α.: Παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των συναρμόδιων Υπουργείων δε διαφαίνεται ολική και οριστική λύση σ’ αυτό το σημαντικό θέμα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται τελικά; Έχετε σκεφτεί να πράξετε κάτι; Ποιο το μήνυμά σας προς τους Επιτρόπους, αλλά και τους εργαζομένους;

«Δεν θα συμφωνήσω στην έλλειψη προοπτικής λύσης του ζητήματος, που είναι πολύ σοβαρό. Λάβαμε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε, χωρίς καμία αμφισβήτηση, τη δυνατότητα πληρωμής των εργαζομένων και προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο σύντομα και με τον πιο άρτιο νομοτεχνικά τρόπο, για να πληρωθούν το γρηγορότερο. Είχαμε γνώση των προσκομμάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, δεν νομοθετήσαμε τυχαία. Θα σας πω δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως οι άνθρωποι αυτοί, οι συμβασιούχοι της καθαριότητας, έχουν ήδη εργαστεί και πρέπει να πληρωθούν. Το δεύτερο είναι ότι δεν συναντάμε καθολική άρνηση αποδοχής των ενταλμάτων πληρωμής των δήμων, από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό σημαίνει ότι μια υποκειμενική, ενδεχομένως και διαδικαστική προσέγγιση ανά περίπτωση μπορεί να δημιουργεί τα εμπόδια.

Πιστεύω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει κανένα λόγο να μην αποσαφηνίσει, όπου νομίζει ότι χρειάζεται, την κατάσταση. Για να διευκολύνει και τους λειτουργούς του, αλλά και να επιτρέψει στους εργαζόμενους να πληρωθούν για τη δουλειά που έχουν κάνει. Αυτό είναι και το μήνυμά μου. Οι συμβασιούχοι πρέπει να πληρωθούν για την εργασία τους.»

“Δεν υπάρχουν «γκρίζα» σημεία ή δικαιολογίες στις παρατάσεις συμβάσεων Καθαριότητας”

ΕΡ.: Άρνηση παράτασης συμβάσεων υπαλλήλων Καθαριότητας Δήμων. Τι έχετε να πείτε στους μη συμμορφούμενους με το σχετικό νόμο Δημάρχους;

«Είναι ένα ακόμη απαντημένο θέμα και πιστεύω ότι ο νόμος θα υπερισχύσει.

Στο Υπουργείο επιδιώξαμε να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά απέναντι στους Δήμους, λύνοντας ενδεχόμενες συγχύσεις και λανθασμένες εντυπώσεις από την πλευρά των Δημάρχων. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει ένας, έστω, Δήμαρχος που συνειδητά δεν εφαρμόζει το νόμο.

Δώσαμε λοιπόν την ευκαιρία, να αποσαφηνιστεί κάθε πλευρά του θέματος. Κι έχουμε ήδη φροντίσει να λύσουμε νομοθετικά ακόμη και πιθανά τεχνικά προβλήματα για την πληρωμή τους.

Οι παρατάσεις των συμβάσεων μπορούν να γίνουν άμεσα από τα, υποχρεούμενα ως προς αυτό, αρμόδια για τις προσλήψεις όργανα, με μια διαπιστωτική πράξη. Πλέον δεν υπάρχουν “γκρίζα” σημεία ή δικαιολογίες.»

“Μελετάμε μία δίκαιη λύση στο θέμα των «προσωρινών» του ΑΣΕΠ”

ΕΡ.: Κλείνοντας την ενότητα εργασιακών θεμάτων υπαλλήλων Δήμων και Περιφερειών, με μία ακόμη ερώτηση συναρμοδιότητας (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), τι σκοπεύετε να κάνετε με τους “προσωρινούς” του ΑΣΕΠ;

«Πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα που το Υπουργείο το μελετά, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε μια δίκαιη λύση, παρά τους περιορισμούς που προκύπτουν από το πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούμε πολιτική.»

• Πόρισμα-πρόταση της Επιτροπής για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.

“Συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη «νέα εποχή», όπως πράττει η Κυβέρνηση συνολικά για τον τόπο”

ΕΡ.: Υπουργέ, εκτιμάτε ότι, η δική σας προσπάθεια θα προσφέρει περισσότερα στην Αυτοδιοίκηση απ’ ότι παλαιότερες αντίστοιχες προσπάθειες ομολόγων σας και Κυβερνήσεων; Αν ναι, με ποια σημεία του νομοσχεδίου που θα φέρετε, τεκμηριώνετε αυτήν την “υπεροχή”;

«Ας μη προτρέχουμε ως προς τα σημεία του νομοσχεδίου. Έχω δηλώσει, με κάθε ευκαιρία, ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής στο Υπουργείο για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση επεξεργασίας και διαλόγου. Το αποτέλεσμα αυτής της πολύμηνης διαδικασίας διαβούλευσης και διαλόγου είναι σημαντικό για εμάς, αλλά όχι δεσμευτικό. Σ’ αυτή την επόμενη φάση θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα θέσουμε στους εμπλεκόμενους φορείς, για να ακούσουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τη νομοθετική μας πρόταση, περίπου το καλοκαίρι. Αφετηρία μας, είναι πάντα οι προγραμματικές θέσεις της Κυβέρνησης.

Επιτρέψτε μου να μην προσεγγίσω την αναθεώρηση που προωθούμε με όρους υπεροχής, τουλάχιστον όπως τους θέτετε. Θα ήταν εύκολο να απαντήσω ότι αυτή η Κυβέρνηση, με την Αριστερά να αποτελεί τον βασικό της κορμό, έχει και θέσεις και οράματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα οποία έχουν τον “αέρα” του ριζοσπαστισμού, μιας απελευθερωτικής ανανέωσης ενός θεσμού, που η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Το ζήτημα όμως, δεν είναι πόσο υπερέχει η δική μας θεώρηση και συνακόλουθα οι όποιες παρεμβάσεις προκύψουν μετά και από τον εξαντλητικό διάλογο που είχαμε την δημοκρατική ευαισθησία να δρομολογήσουμε. Για πρώτη φορά με έναν τέτοιο χαρακτήρα και τέτοια διευρυμένη σύνθεση, ενδεικτικά σας απαριθμώ την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, την ΠΟΕ – ΟΤΑ. Το κύριο είναι ότι η αναθεώρηση του “Καλλικράτη”, της τελευταίας θεσμικής παρέμβασης που έγινε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι αναγκαία. Και συμφωνούν όλοι με αυτό.
Από το 2010 που θεσπίστηκε ο “Καλλικράτης” έχει μεσολαβήσει ικανός χρόνος για μια ουσιαστική αποτίμηση της λειτουργίας του, των θετικών και των αρνητικών του.

Είμαστε σε θέση και το κάναμε ήδη εδώ και αρκετούς μήνες, να συζητήσουμε για ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, με την αυτοτέλειά τους, με τη διοικητική τους επίδοση, με την οργανωτική τους συγκρότηση, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τη διαφάνεια, τους δημοκρατικούς θεσμούς στο εσωτερικό τους. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τουλάχιστον έναν δρόμο, να δημιουργήσουμε μια σημαντική βάση για επόμενα βήματα και ταυτόχρονα να συμβάλουμε ουσιαστικά στην μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή για την οποία εργάζεται η Κυβέρνηση, συνολικά για τον τόπο.»

“Πρόθεση τεχνητής πόλωσης γύρω από το ζήτημα του εκλογικού συστήματος”

ΕΡ.: Είπατε ότι μετά την αρχική διαβούλευση και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής, ξεκινά η ουσιαστική διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν κάποια σημεία που για σας είναι “αδιαπραγμάτευτα”; Π.χ. οι Δήμαρχοι δε συζητούν παρά μόνο υπό προϋποθέσεις την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές, ενώ από την πλευρά του, το Υπουργείο φέρεται αποφασισμένο να την εφαρμόσει.

«Αδιαπραγμάτευτο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, αφού πρώτα κουβεντιάσουμε και πάλι με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης. Αλλά, όπως είπα νωρίτερα, μ’ αυτό δε διαφωνεί κανείς.

Ο προβληματισμός για τις επερχόμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα δεν είναι νέος, εξάλλου είναι γνωστή και η δική μας οπτική. Η απλή αναλογική, με όποιες μετατροπές κρίθηκαν απαραίτητες, θεσπίστηκε ως το εκλογικό σύστημα που θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εθνικές εκλογές.

Διακρίνω μια πρόθεση τεχνητής πόλωσης γύρω από το ζήτημα του εκλογικού συστήματος, που δυσκολεύει την συζήτηση. Κι είναι, πράγματι, παράδοξο.

Διαχρονικά, ήταν το Κράτος που επιθυμούσε να μη συζητά με τους φορείς πριν λάβει τις αποφάσεις του. Εδώ βλέπουμε το αντίστροφο. Επιχειρείται η πλήρης αποποίηση του δικαιώματος αξιολόγησης και παρατηρήσεων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η ΚΕΔΕ μου μετέφερε την θέση ότι θα αποσυρόταν από την Επιτροπή διαλόγου, εάν σκοπεύαμε να δώσουμε προτεραιότητα ή να περιοριστούμε στο θέμα του εκλογικού συστήματος. Έγινε δεκτή η διαβεβαίωσή μας ότι αυτό το θέμα αποτελεί ένα μόνο από τα σημεία της αναθεώρησης και ότι θα ακολουθήσει παράλληλη πορεία, όπως και όλα τα άλλα ζητήματα, για τα οποία σας έκανα πριν μια συνοπτική αναφορά. Μιλάμε για διάλογο και μόνο στο τέλος του θα μπορούμε να δούμε τι θα έχει αποφασιστεί και πως. Ωστόσο, ούτε η Κυβέρνηση ούτε εγώ προσωπικά, πρόκειται να απολογηθούμε για την απλή αναλογική. Θεωρούμε ότι την έχει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά.»

“Ταύτιση της ΚΕΔΕ με τις προτεραιότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα χαρακτηριστικά φτηνού επικοινωνιακού εντυπωσιασμού της Ν.Δ.”

ΕΡ.: Η ΚΕΔΕ ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις σε 10 ερωτήματα που σας έχει θέσει. Τι έχετε να απαντήσετε σ’ αυτά. Πού τελικά πιστεύετε ότι οφείλεται η αποχώρησή της από τον διάλογο με το ΥΠ.ΕΣ.;

«Η ΚΕΔΕ μπορεί να θέσει όσα ερωτήματα θέλει και είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου να συζητήσουμε διεξοδικά και συγκεκριμένα για τη νομοθετική πρόταση που επεξεργαζόμαστε.

Αποδείξαμε τους προηγούμενους μήνες, σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία ως προς το εύρος της συμμετοχής και τον τρόπο συζήτησης, όπως προείπα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα να κουβεντιάσουμε, το αντίθετο. Το γιατί η ΚΕΔΕ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Φεβρουάριο του 2017 και πριν την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, αποφάσισε να αποσυρθεί, είναι πράγματι ακατανόητο. Τουλάχιστον με αυστηρά αυτοδιοικητικά κριτήρια. Με πολιτικά όμως, μπορεί να είναι απόλυτα κατανοητό, ιδίως όταν βλέπουμε την ΚΕΔΕ να ταυτίζεται με τις προτεραιότητες της ΝΔ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και να υιοθετεί χαρακτηριστικά φτηνού επικοινωνιακού εντυπωσιασμού τα οποία διακρίνουν τη ΝΔ. Αναρωτιέμαι εάν αυτό είναι που θέλουν οι Δήμαρχοι της Χώρας. Αυτοί με τους οποίους έχω μιλήσει εγώ, μου έδωσαν την εντύπωση ότι υπάρχει πραγματική διάθεση ανταλλαγής απόψεων και συνεννόησης. Ιδιαίτερα όταν τους περιγράφουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα σας πω, ενδεικτικά, ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ενεργοποιηθεί Προσκλήσεις ειδικά για έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 2,27 δισ. Ευρώ και έχουν δρομολογηθεί ακόμη 1,2 δισ. Ευρώ από την ίδια πηγή. Από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν διατεθεί άλλα 800 εκατ. Ευρώ.

Στις συναντήσεις μου είδα επίσης και μια, καταρχήν, σύγκλιση απόψεων σε ορισμένα θέματα, όπως για την πρόθεσή μας να επαναπροσδιορίσουμε τη μορφή, τα όρια των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

“Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τα του «ντιμπέιτ». Η αμετροέπεια είναι κακός σύμβουλος…”

ΕΡ.: Κλείνοντας κ. Σκουρλέτη, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ να σας καλεί σε “δημόσια αντιπαράθεση” και εσάς επανειλημμένα να ζητάτε την επανέλευση της Ένωσης στο “τραπέζι” του διαλόγου, τι προτίθεστε να κάνετε για να το πετύχετε αυτό, με την ανταλλαγή ανακοινώσεων και από τις δύο πλευρές να μην βοηθούν με βεβαιότητα προς μία τέτοια κατεύθυνση;

«Θα ήταν ευτύχημα εάν μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα και να ληφθούν αποφάσεις για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου με μια ώρα συζήτησης στην τηλεόραση. Νομίζω όμως, ότι έτσι δεν γίνεται.

Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τα του “ντιμπέιτ”, το έχουν κάνει αρκετοί και έχουν βγει τα αναγκαία συμπεράσματα. Άλλωστε, η αμετροέπεια είναι κακός σύμβουλος. Εμείς μιλάμε για υπεύθυνο, συντεταγμένο διάλογο με την πόρτα ανοιχτή για τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υπερπαραγωγή ανακοινώσεων, για να εκμαιεύσουμε αντιδράσεις με μικροπολιτικές προκλήσεις, δεν είναι η ειδικότητά μας.

Είναι βέβαιο ότι το σκηνικό της έντασης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την συζήτηση.

Επαναλαμβάνω, η τεχνητή πόλωση δεν λειτουργεί εις βάρος εκείνου που νομοθετεί, αλλά εκείνου που απέχει. Αν θέλει και μπορεί η ΚΕΔΕ, ας κάνει λίγο υπομονή και θα έχει πολλές προτάσεις, θέσεις και απαντήσεις να αξιολογήσει. Έχουμε όμως, το δικαίωμα να καθορίσουμε εμείς το πότε θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.»

Τετάρτη 29 Μαρτίου η συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την αντιπυρική προστασία 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 11:00 π.μ. στη Λίμνη, στο κτίριο «Μελά», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει με διευρυμένη σύνδεση το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Παρακαλούνται τα μέλη του Σ.Τ.Ο, οι πρόεδροι της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων, οι εκπρόσωποι των εθελοντικών Συλλόγων Δασοπροστασίας, των Δασικών Συνεταιρισμών και των Δασοκτημάτων να προσέλθουν στη Συνεδρίαση.
Η προστασία των Δασών είναι υπόθεση όλων μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Τ.Ο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το αρθ. 1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999. Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και λήψης μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Άλλο ένα χαστούκι στην λαϊκίστικη σύμπραξη Αρβανίτη, Κουτσουρά, Καντζούρα και Μουργιά από την Αποκεντρωμένη

Με απόφαση της που δημοσιεύθηκε χθες στο Διαύγεια η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση αυτεπάγγελτα  ακύρωσε  αυτή την απόφαση 20/2017 της Οικονομικής Επιτροπής γιατί ελήφθει χωρίς την γνωμοδότηση δικηγόρου.  Η ανυπαρξία της γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/10 (περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄)


Η ακύρωση αφορούσε την απόφαση που πήρε στις   20-1-2017 η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  να  παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου για την  υπόθεση αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι δημοτικοί  υπάλληλοι  Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας για το επίδομα των 176 Ευρώ της περιόδου 2002-2006. Αφορά ένα ποσό 268.000 Ευρώ που θα έπρεπε να πληρώσει ο δήμος την απόφαση ψήφισαν η σύμπραξη  της παράταξης Στεργίου  (κκ. Καντζούρας και Μουργιάς)  με τους  αποστάτες (κκ. Αρβανίτης και Κουτσουράς).  Η διεκδίκηση που επιδόματος από τους 35 υπαλλήλους  δικάστηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Χαλκίδας (απ. αριθμ. 251/2008) μετά από αγωγή που έγινε το 2006 και το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (αριθμ. 1588/2014) και απορρίφθηκε.

Η σχετική απόφαση

Αρ.Πρωτ.οικ.: 593/47023
ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
Α) των άρθρων 65, 67, 68, 69,72, 214, 226, 227 και 238 Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Γ) των άρθρων 1- 4 του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Δ) του άρθρου 56 του ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).
Ε) της Πράξης 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).
ΣΤ) του ΠΔ 138/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄/27-12-2010).
2. Την αριθ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με αρ.καταθ. 861/2016 αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας» σύμφωνα με την οποία, κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την «παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου για την συγκεκριμένη υπόθεση».
3. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΕΜΠ. 03/14-2-2017 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με αρ.καταθ. 861/2016 αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας»
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΜΠ. 9/3-3-2017 αναφορά του Δημάρχου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
5. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν. 3852/10, ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της με αριθ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/02.06.2014 εγκύκλιο του ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ., ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτηση τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, η ανάρτηση των ως άνω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια αποκτά εξέχουσα σημασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.
7. Το γεγονός ότι, η αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ως έχει, δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων που αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 3852/10 και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 226 του ν. 3852/10.
8. Το γεγονός ότι, η αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας λήφθηκε στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-1-2017 και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 26-1-2017. Ως εκ τούτου η εν λόγω απόφαση μπορεί να ακυρωθεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα διαύγεια, διότι από τότε παράγει έννομα αποτελέσματα.
9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ) του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
10. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/10 για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της πρώτης παραγράφου του ίδιου άρθρου, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφαση.
11. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με την ανωτέρω απόφασή της, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την «παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου» για τη συζήτηση της με αρ.καταθ. 861/2016 αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας, χωρίς γνωμοδότηση δικηγόρου, κατά παράβαση της ανωτέρω 10
παραγράφου. Ως εκ τούτου, η ανυπαρξία της γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητες του τον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθ. αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διαβάστε επίσης


Αποφάσισαν να φεσώσουν το δήμο 268 χιλιάδες ευρώ για ένα επίδομα της περιόδου 2002-2006 πού έχει κριθεί παράνομο από τον Άρειο Πάγο

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Και η επέτειος της 25ης Μαρτίου θύμα της κωλυσιεργίας της σύμπραξης αποστάτες-Στεργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ Δήμος ενημερώνει τους πολίτες του ότι, στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2017, δεν μπορεί να συμμετέχει με δαπάνες του, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο παράνομα δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 κατά παράβαση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, των παρ. 6 και 7 του άρθρου 77, του ν. 4172/2013.

Αναγκαίες δαπάνες για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου καταβάλλονται ιδιωτικά.Λίμνη, 23 Μαρτίου 2017
Για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Καλυβιώτης

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Επιτυχής η επιμορφωτική συνάντηση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στην Χαλκίδα

Επιμορφωτική Συνάντηση Κατά του Bullying

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επιμορφωτική συνάντηση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying), που διοργάνωσε η τριμελής Περιφερειακή Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) Δ/θμιας Εκπ/σης στην Εύβοια, το πρωί της Δευτέρας 20/3/2017 στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφ. Ενότητας Εύβοιας.

Η επιμόρφωση είχε την έγκριση της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Στερ. Ελλάδας και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς-μέλη των σχολικών ομάδων κατά του bullying, οι οποίοι υπηρετούν, σε Γυμνάσια και Λύκεια των Δήμων Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας-Αμαρύνθου, Καρύστου και Χαλκιδέων. Το πρόγραμμα των εισηγήσεων είχε ως εξής:
«Η Σχολική Πραγματικότητα στη Δ/θμια Εκπ/ση: Πανελλήνια Έρευνα για την Ενδοσχολική Βία & τον Εκφοβισμό 2016», Ρούλα Κεχρή, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Δ.Ε. Ευβοίας, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. Δ.Ε. Εύβοιας.

«Οι Εκπαιδευτικές Δράσεις & ο Ρόλος του Σχολείου στην Αντιμετώπιση του Bullying», Δημήτρης Κυριτσόπουλος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. Δ.Ε. Εύβοιας.
«Η συμβολή της διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας», Γιάννης Κατσάνος, Δ/ντής ΕΠΑΛ Μαντουδίου, Μέλος Π.Ο.Δ.Π. Δ.Ε. Εύβοιας.
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο και Cyber bullying», Αριστείδης Αράπογλου, Υπεύθ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ευβοίας.
«Τι είναι bullying; Πώς το προλαμβάνω & πώς το αντιμετωπίζω;», ΚΕΔΔΥ Ευβοίας (κ. Δ. Λινάρδου & κ.κ. Α. Καρυστινός, Στ. Πίττας), «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Ευβοίας (κ. Ε. Στάμου) και ο ψυχολόγος κ. Χρ. Δημόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκε διάλογος και προβληματισμός για την κατάσταση στα σχολεία, κατατέθηκαν προτάσεις για την πρόληψη του φαινομένου στη σχολική πραγματικότητα και υπήρξε διερεύνηση των περαιτέρω επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Τα μέλη της Π.Ο.Δ.Π. έχουν ήδη προγραμματίσει την επόμενη επιμορφωτική συνάντηση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού για τη Βόρ. Εύβοια στο τέλος Απριλίου._

Συγχαρητήρια στην Γιάννα Μπουλουγούρη-Κορέλη για την λογοτεχνική της βράβευση
Το 2017 το υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε και επίσημα τη χρονιά, ως "Έτος Νίκου Καζαντζάκη". Η Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών και η Διεθνής Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών "Θεά Αθηνά" προκήρυξαν Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό εις μνήμην των εξήντα χρόνων από το θάνατο του συγγραφέα, πεζογράφου, λογοτέχνη, μυθιστοριογράφου, δημοσιογράφου, πολιτικού, μουσικού, θεατρικού συγγραφέα, ποιητή ή και φιλοσόφου Νίκου Καζαντζάκη (1883-1957). Ο Διαγωνισμός περιελάμβανε τα κάτωθι είδη: Ποίημα, Δοκίμιο, διήγημα, μουσικό στίχο, Φωτογραφία, Ζωγραφική και όποια αναφορά σχετική με τον Καζαντζάκη, σε ένα ξανακοίταγμα και μια αναμόχλευση της φοβερής αυτής Καζαντζάκειας ιστορίας από τους νεοέλληνες λογοτέχνες, καλλιτέχνες και ποιητές. Μια συνεισφορά και κατάθεση μετά από 60 χρόνια για τους επόμενους μελετητές, και για την πνευματική ανέλιξη των συνελλήνων, απανταχού της Γης και όχι μόνον, αφού ο Καζαντζάκης είναι ο πιο μεταφρασμένος και ο πιο πολυδιαβασμένος Έλληνας συγγραφέας! Το έργο του έχει μεταφραστεί σε 80 και πλέον γλώσσες! Εδώ και 5 χρόνια είμαι μέλος της Διεθνούς αυτής Ένωσης Ελλήνων λογοτεχνών και καλλιτεχνών και έλαβα μέρος σ'αυτόν το Διαγωνισμό από ψυχικό ερέθισμα, με ένα Δοκίμιό μου, επειδή με τον Καζαντζάκη είχα μια ιδιαίτερη σχέση και βίωμα! Το Δοκίμιο αυτό, απέσπασε το Α' ΒΡΑΒΕΙΟ! Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο Αθήνας, έλαβε χώρα μια θαυμάσια τελετή-γιορτή, αφιερωμένη στον Καζαντζάκη, παρουσία πολλών επισήμων και ανθρώπων των Γραμμάτων και των τεχνών, όπου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και βραβεύτηκαν οι διακριθέντες από τους συμμετέχοντες, που ήταν πολλοί, που προσέτρεξαν, περί τους 200! Η Κριτική Επιτροπή ήταν 5μελής, από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές! Η ΔΕΕΛ θα εκδώσει έναν τόμο με όλες αυτές τις καταθέσεις περί τον Καζαντζάκη, για τις βιβλιοθήκες και για τους επόμενους μελετητές!

Δωρεάν στειρώσεις, εμβολιασμοί και ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες) στο Μαντούδι στις 25 και 26 ΜαρτίουΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας, η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ), οργανώνει αποστολή στο Δήμο μας, για να προβεί σε στείρωση, εμβολιασμό και ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες)
Η ΕΔΚΕ είναι μια ομάδα φιλόζωων Ελλήνων κτηνιάτρων οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.
Στο Δήμο μας θα βρίσκονται το Σάββατο 25 Μαρτίου, ώρα 9.00 με 16.00 και την Κυριακή 26 Μαρτίου ώρα 9.00 με 13.00, στο κτηνιατρείο του κ. Παπατριανταφύλλου στο Μαντούδι. Η παραπάνω ημερομηνία, προέκυψε σε συνεννόηση με την ΕΔΚΕ, ως η μόνη διαθέσιμη για την παραχώρηση του χώρου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες (εμβολιασμοί και στειρώσεις αδέσποτων ζώων) παρέχονται δωρεάν και αφορούν αποκλειστικά αδέσποτα ζώα.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας, που έχουν πρόσβαση στα αδέσποτα ζώα της περιοχής τους και όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά στην παραπάνω δράση να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 2227350125, για να τους δοθούν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, καθώς και με το τηλέφωνο 6945309006 για μεταφορά των ζώων.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


Συνεντευξη με τον Πρόεδρο της ΕΔΚΕ, Ιωάννη Μπάτσα, για τη δράση της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ)

Τι είναι ακριβώς η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας και πότε δημιουργήθηκε;

Είναι μια Μ.Κ.Ο εθελοντών κτηνιάτρων που σκοπό έχει να βοηθήσει τα ζώα που έχουν ανάγκη περίθαλψης, η οποία δημιουργήθηκε τον Απρίλη του 2013. Δημιουργήθηκε από μία ομάδα φιλόζωων Ελλήνων κτηνιάτρων, οι οποίοι έχοντας ευαισθητοποιηθεί από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, αποσκοπούν στο να συνεισφέρουν άμεσα στην εξομάλυνσή της, παρέχοντας αφιλοκερδή κτηνιατρική βοήθεια σε αδέσποτα ή άγρια ζώα που έχουν ανάγκη περίθαλψης ή/και είναι αποκλεισμένα από κτηνιατρική μέριμνα.Πώς λειτουργεί το σωματείο σας; Ποια είναι η διαδικασία για να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας και να ζητήσει τη βοήθειά σας;

Πραγματοποιούμε αποστολές ,κατόπιν προσκλήσεως, είτε Δήμων είτε επίσημων φιλοζωικών σωματείων, με αριθμό πρωτοδικείου, και όχι μεμονωμένα περιστατικά, για λόγους δεοντολογίας. Μπορούν να μας βρουν είτε μέσω email στο info@edke.gr είτε στο τηλέφωνο 2110-1200-25 ή ακόμη, στέλνοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.


Τι περίθαλψη προσφέρετε στα αδέποτα ζώα; Πρόκειται για στειρώσεις ή και περισσότερο εξειδικευμένη περίθαλψη;

Στα αδέσποτα πραγματοποιούνται στειρώσεις, καθώς επίσης τοποθέτηση μικροτσίπ και εμβολιασμός κατά της λύσσας. Στα άλλα ζώα, η θεραπεία γίνεται ανάλογα με το είδος του και τις ανάγκες του.


 Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση; Πώς συντηρείται το σωματείο σας;

Χρηματοδότες μας είναι οι διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και εταιρείες τροφών. Επίσης, λάβαμε δωρεά και από το Ίδρυμα Νιάρχος.


Πόσες περιοχές έχετε επισκεφτεί μέχρι σήμερα;

Έχουμε επισκεφτεί πάνω από 30 περιοχές μέχρι στιγμές και συνεχίζουμε. Το πιο ιδιαίτερο περιστατικό, έως τώρα, ήταν η προσπάθεια σύλληψης του Σήφη του κροκόδειλου στην Κρήτη.Πιστεύετε ότι έχει γίνει πρόοδος στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια σχετικά με την στείρωση των ζώων αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα οικόσιτα ζώα;

Ναι υπάρχει πρόοδος, σαφώς όμως υπάρχει και μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Όσον αφορά τα αδέσποτα, η κρίση δυστυχώς αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω και καλύτερη περίθαλψή τους


Τι αλλαγές πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση;

Στον τομέα της ευαισθητοποίησης, έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες ομιλίες για την φιλοζωία στα σχολεία, αποσκοπώντας στην σωστότερη και εγκυρότερη εκπαίδευση των νέων γύρω από τα ζώα, διότι σαν οργάνωση ευελπιστούμε και σε ένα καλύτερο μέλλον, πέραν του παρόντος.


Πώς μπορεί να βοηθήσει κανείς το έργο σας;

Ο κόσμος μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά κυρίως, καθώς στις αποστολές μας συμμετέχουν μόνο γιατροί ή φοιτητές κτηνιατρικής! Παρ' όλα αυτά, σημαντικότατη θεωρούμε και την απλή υποστήριξη του έργου μας με κάθε μέσο, αντλώντας από αυτή δύναμη να συνεχίσουμε. Φυσικά, μπορεί κανείς να μας βοηθήσει και οικονομικά. Περισσότερες πληροφορίες για την οικονομική βοήθεια μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα μας.

Με διαδίκασία κατεπειγόντος στο Μαντούδι η επόμενη συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να διευκρίζονται οι λόγοι

Από το πρακτικό της αρίθμ. 3 / 22-2-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι
δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής ενότητας Κηρέως ζήτησαν να συζητηθεί το
θέμα του «Καθορισμού χώρου της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου» χαρακτηρίζοντας το θέμα ως κατεπείγον.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε
υπόψη :

1. Το αίτημα των δημοτικών συμβούλων για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποφαίνεται
Χαρακτηρίζει το θέμα
«Καθορισμού χώρου της επόμενης συνεδρίασης
του δημοτικού συμβουλίου»
ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα
συνεδρίαση του.
O
πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου
είναι δημόσιες και γίνονται σε χώρο που η πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του δημοτικού συμβουλίου αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά
περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας.
Έχει επίσης την δυνατότητα να συνεδριάζει και σε τοπικά διαμερίσματα
εκτός της έδρας του, εφ ́ όσον τούτο αποφασισθεί από τα δύο τρίτα(2/3) του
συνόλου των μελών του.
Πρόταση του Προεδρείου είναι η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου που στα θέματα ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβάνονται
θέματα που αφορούν άμεσα τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως
να διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της τοπικής κοινότητας Μαντουδίου,
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παρευρεθούν και οι ενδιαφερόμενοι
δημότες και φορείς.
Παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα κι αποφασίσουμε σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Και καθορίζει ως χώρο τέλεσης της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου ,μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της 5/3/2017 να
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοτικού καταστήματος τοπικής
κοινότητας Μαντουδίου, η οποία καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την τέλεση
δημοσίων συνεδριάσεων .

Εκλέχθηκαν οι 33 αντιπρόσωποι του ΤΟΕΒ Μαντουδίου που θα ψηφίσουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο την Κυριακή 26 Μαρτίου (ψήφοι)


 Πραγματοποιήθηκαν τη Κυριακή 19 Μαρτίου οι εκλογές για την ανάδειξη των(33) Αντιπροσώπων του τοπικού οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων( ΤΟΕΒ Μαντουδίου) που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία.

Τα αποτελέσματα των εκλογών
Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 Ώρα 6:μ.μ. στη αίθουσα του χορευτικού-πολιτιστικού συλλόγου ΜΑΚΙΣΤΟΣ( πρώην ΙΚΑ Μαντουδίου)θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία ίδια με αυτή των αντιπροσώπων .

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν αυτοπροσώπως μόνον οι 33 νεοεκλεγέντες αντιπρόσωποι του Οργανισμού.
Σύμφωνα με το καταστατικό στην περίπτωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται , από τον αντιπρόσωπο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο οποίος προεδρεύει και στη συνέχεια εκλέγεται η εφορευτική επιτροπή η οποία διενεργεί τις εκλογές.
Υποψήφιοι για το 5μελές Διοικ.Συμβούλιο έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν και με ενυπόγραφη αίτισή τους στην εφορευτική επιτροπή μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο που καταρτίζεται και ακολουθεί η ψηφοφορία
Όλοι οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα μίας ψήφου και δικαίωμα σταυροδότησης από 1εως 5 σταυρούς
Τα αξιώματα των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους προς τον Οργανισμό παρέχονται δωρεάν.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Σε λειτουργία το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων


Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών», όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το εν λόγω σύστημα, όπως αναφέρει το υπουργείο, θωρακίζει τον πραγματικό στόχο και την ευεργετική διάσταση των «απευθείας αναθέσεων» που θεσμοθετήθηκαν, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις μικρών έργων, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ένα γκρίζο σύστημα αναθέσεων δημοσίων έργων.
Μέχρι σήμερα οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα είχαν τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20 χιλιάδων € χωρίς ΦΠΑ.
Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, δημιούργησε σε πολλές περιπτώσεις τις γνωστές στρεβλώσεις των θολών αναθέσεων σε ημετέρους, δίνοντας διαχρονικά τη δυνατότητα στους ολίγους και εκλεκτούς να κάνουν πάρτι με τα χρήματα του ελληνικού λαού.
Η χώρα άφησε πίσω της την παθογένεια και την γκρίζα αντιμετώπιση των δημοσίων έργων με την ψήφιση του νόμου 4412/2016 τον περασμένο Αύγουστο. Ακολούθως, και σύμφωνα με το άρθρο 118 (παρ. 5) του προαναφερθέντος Νόμου, οι Αναθέτουσες Αρχές που θα προσφεύγουν εφεξής στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών θα το πράττουν μέσα από ένα αδιάβλητο σύστημα δημόσιας κλήρωσης, και όχι κατά το δοκούν, όπως πολλάκις συνέβαινε στο παρελθόν.
Ειδικότερα για την επιλογή του αναδόχου θα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ). Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η δημόσια κλήρωση θα διενεργείται μεταξύ συμμετεχόντων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιοπιστίας, τεχνικής και οικονομικής επάρκειας και θα αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», θα δημοσιεύει μια φορά το χρόνο και για διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.
Στην πρόσκληση θα ζητείται από τους ενδιαφερομένους να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για να μπορούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους, στους οποίους θα πρέπει να εγγραφούν τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κατάλογος δεν θα ισχύει. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και ρητώς δεν θα συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.
Ειδικότερα με σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, καταγράφονται οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων οι οποίες περιγράφονται ως εξής:
· Κάθε Αναθέτουσα Αρχή η οποία προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ
· Κάθε χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής, αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και την ειδικότητά του στην ενσωματωμένη στο σύστημα ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
· Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. δύναται εναλλακτικά να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας
· Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν.4412/16, ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καταχωρεί στο σύστημα τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους, οικονομικούς φορείς, βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών έργου η μελέτης / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει
· Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από το συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που συμπεριλαμβάνει τους, προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς
· Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης
· Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική κλήρωση
· Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. θα δημοσιεύονται τα στοιχεία των συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών και θα είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων κλήρωσης. Θα αναρτώνται στοιχεία συμβάσεων των οποίων επίκειται διενέργεια κλήρωσης όπου θα αναγράφονται και η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης, όπως επίσης και τα εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης του Κ.Η.Σ.Κ.

Η είσοδος στην εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) θα πραγματοποιείται από τη διεύθυνση www.kisk.ggde.gr

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων
του Ράλλη Γκέκα Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Στις 8 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες διεθνές συνέδριο, με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του CEMR και της Ένωσης των Πόλεων, με αντικείμενο τις επενδύσεις των δήμων και των περιφερειών. Η επενδυτική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αυτή τη στιγμή πολύ ψηλά στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Οι λόγοι που ουσιαστικά εξηγούν την επικαιρότητα της τοπικής επενδυτικής πολιτικής είναι τρεις:

Α) Όλοι γνωρίζουν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να ξεπεραστεί η κρίση είναι οι επενδύσεις.

Β) Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων συμπεριλαμβανομένης σε αυτές της Ελλάδας, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός δεν στηρίζεται απλώς στο μέγεθος τους και στο ποσοστό που καλύπτουν στις συνολικές δημόσιες δαπάνες, αλλά και στα εγγενή χαρακτηριστικά τους που έχουν να κάνουν με την ευελιξία, την αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την αύξηση της απασχόλησης, το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή, την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Γ) Μία καλά σχεδιασμένη δημόσια επένδυση δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές και παράγει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, κακές επενδυτικές επιλογές σπαταλούν πόρους, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού και εμποδίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός, η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση, η επιλογή, η υλοποίηση και ο έλεγχος μιας επένδυσης είναι μία επίπονη διαδικασία. Πολύ περισσότερο εάν σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν διάφοροι φορείς δημόσιοι, ιδιωτικοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κοινωνικές οργανώσεις ή ακόμα και διάφορες διοικητικές βαθμίδες της γενικής κυβέρνησης, όπως δήμοι, περιφέρειες, κεντρικό κράτος. Το δεδομένο είναι ότι σήμερα κανείς δεν περισσεύει. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να αποκλείσουμε πόρους, ιδέες και θέσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να συντονίσουμε και να συνδυάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα;

Το κείμενο που ακολουθεί στηρίζεται σε εμπειρικές μελέτες του ΟΟΣΑ, αλλά και του IMF[1] και προσπαθεί κωδικοποιημένα να παράσχει έναν «οδικό χάρτη» αποτελεσματικού σχεδιασμού και οργάνωσης μιας «δημόσιας» τοπικής επενδυτικής στρατηγικής. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί και δεν είναι, εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδύσεων

Τρεις είναι, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού επενδυτικής στρατηγικής: α) συντονισμός, β) ικανότητες, γ) πλαίσιο

Α. Συντονισμός των δημοσίων επενδυτικών πολιτικών στα διαφορετικά επίπεδα της γενικής κυβέρνησης

Α.1. Επενδύσεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσαρμοσμένης στις χωρικές ιδιαιτερότητες.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στις χωρικές ιδιαιτερότητες θα πρέπει:

Α.1.1. Οι δημόσιες επενδυτικές επιλογές να συνδέονται με την τοπική ή περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική, που βασίζεται στην αξιολόγηση των περιφερειακών (ή τοπικών) χαρακτηριστικών, στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στην ανάπτυξη, στην καινοτομία, στη δυναμική δημιουργίας θέσεων εργασίας, και τις εκτιμήσεις της ενεργούς περιβαλλοντικής προστασίας. Οι επενδυτικές στρατηγικές θα πρέπει επίσης να είναι προσανατολισμένες σε σαφώς καθορισμένους στόχους και αποτελέσματα, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και έγκυροι.

Α.1.2. Να επιδιώκουν τη συμπληρωματικότητα και τη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ των τομεακών στρατηγικών. Η συμπληρωματικότητα των πολιτικών απαιτείται προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δημόσιες επενδύσεις. Η συμπληρωματικότητα των πολιτικών μπορεί να διευκολυνθεί με: α) τη χρήση στρατηγικών πλαισίων για τις δημόσιες επενδύσεις και β) την ελαχιστοποίηση των διοικητικών εμποδίων μέσω μηχανισμών συντονισμού.

Α.1.3. Να ενθαρρύνουν την παραγωγή «ανοιχτών» δεδομένων σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα, για τη θεμελίωση των επενδυτικών στρατηγικών και τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Α.2. Θέσπιση αποτελεσματικών μέσων-εργαλείων για το συντονισμό των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών.

Ο συντονισμός όλων των επιπέδων διοίκησης κρίνεται απαραίτητος για την έγκαιρη αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών και των σημείων συμφόρησης, για τη διαχείριση των κοινών αρμοδιοτήτων και των τριβών που μπορεί να δημιουργηθούν, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Μία σειρά από εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συντονισμό των διαφορετικών βαθμίδων διοίκησης, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό επενδυτικό περιβάλλον. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να είναι ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης, προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης, επίσημες διαδικασίες διαβούλευσης κ.α.

Α.3. Οριζόντιος συντονισμός μεταξύ των αυτοδιοικητικών επενδυτικών πολιτικών.

Ο οριζόντιος συντονισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, μέσω οικονομιών κλίμακας και την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των πολιτικών των γειτονικών, (ή με όποιο τρόπο συνδέονται), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Οι τρόποι οριζόντιου συντονισμού περιλαμβάνουν τις προγραμματικές συμβάσεις, τις πλατφόρμες για διάλογο και συνεργασία, τις ειδικές δημόσιες επενδυτικές συνεργασίες, τις κοινές αρχές, τις περιφερειακές ή δημοτικές συγχωνεύσεις.
Ενίσχυση των δεξιοτήτων παραγωγής και διαχείρισης δημοσίων επενδύσεων, όπως επίσης και προώθησης της εκμάθησης επενδυτικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα της γενικής κυβέρνησης

Β.1. Αξιολόγηση, εκ των προτέρων, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και των κινδύνων των τοπικών δημοσίων επενδύσεων.

Η εκ των προτέρων μακροπρόθεσμη αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητη:

Β.1.1. Για την επιλογή των επενδύσεων. Οι εκτιμήσεις θα πρέπει να είναι τεχνικά ορθές, να συμβάλουν στον εντοπισμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων και να διερευνούν εκείνη τη μέθοδο επένδυσης που είναι πιθανό να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις πολιτικές και τα σχέδια συμπληρωματικότητας, τις εναλλακτικές λύσεις, καθώς και την αποδοτική χρήση των υφιστάμενων κεφαλαίων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το μακροχρόνιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, θα πρέπει, να αξιολογείται σαφώς, από τα πρώτα στάδια της επενδυτικής απόφασης.

Β.1.2. Για την αξιολόγηση διάφορων τύπων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που συνδέονται με τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτή η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει μόνο τους δημοσιονομικούς κινδύνους αλλά επίσης τους πολιτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι και να προσαρμοστούν οι επενδυτικές στρατηγικές, πρέπει όχι μόνο να αξιολογούνται εκ των προτέρων, αλλά να υπάρχει και συνεχής επικαιροποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Β.2. Ένταξη όλων των «παικτών της ανάπτυξης» σε όλα τα στάδια του κύκλου των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της εμπλοκής όλων των παικτών στο παιχνίδι της ανάπτυξης θα πρέπει να επιδιωχθεί:

Β.2.1. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους ενεργούς πολίτες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδυτικών δημόσιων στρατηγικών. Όλες οι διοικητικές βαθμίδες θα πρέπει να συμπράττουν στην εκτίμηση των αναγκών και το σχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής, τόσο σε πρώιμο στάδιο όσο και σε μεταγενέστερα στάδια, ανατροφοδοτώντας και αξιολογώντας συνεχώς το σύστημα. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η συνεργασία οι σχετικές πληροφορίες για τα δημόσια επενδυτικά σχέδια, οι δαπάνες και τα αποτελέσματά τους πρέπει να εκτίθενται σε κάποιο επίπεδο δημόσιου ελέγχου, στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Β.2.2. Η ισορροπία κατά την ενσωμάτωση των απόψεων των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας μέτρα ώστε να αποτραπεί η δυσανάλογη επιρροή από ομάδες ειδικών συμφερόντων. Οι διαδικασίες διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς αποκλεισμούς, με παράλληλη προώθηση της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης.

Β3. Κινητοποίηση των ιδιωτικών φορέων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης και να ενισχυθούν οι ικανότητες διαχείρισης.

Η κινητοποίηση ιδιωτικών φορέων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δημόσιου είναι μία επίπονη διαδικασία η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Β.3.1. Ιδιωτικές συμφωνίες χρηματοδότησης επενδυτικών αναγκών. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι η ικανότητα της κυβέρνησης, ιδιαίτερα της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να αναλύει προσεκτικά και να αποκαλύπτει τους κίνδυνους και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Οι αποφάσεις σχετικά με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) θα πρέπει να εναρμονίζονται με τη διαδικασία του δημοτικού ή περιφερειακού προϋπολογισμού και τις δυνατότητες τους.

Β.3.2. Η συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην επένδυση είναι ένας τρόπος για να ενισχυθεί η ικανότητα της κυβέρνησης ή της ΤΑ. Οι τομείς που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν εντοπίζονται κυρίως στη βελτίωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, στη βελτίωση της ανάλυσης των κινδύνων αγοράς και των πιστωτικών κινδύνων, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αποτελεσματικότητα.

Β.4. Ενίσχυση της τεχνογνωσίας των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στις δημόσιες επενδύσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την καλλιέργεια της γνώσης, (τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και την εφαρμογή ορθών πρακτικών) και τις σχέσεις, (μηχανισμούς για κάθετο και οριζόντιο συντονισμό), την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων βαθμίδων διοίκησης, και την ανάπτυξη δεσμών με τις πηγές τεχνογνωσίας. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ενισχυθούν όλες οι γνώσεις και οι δεξιότητες ταυτόχρονα. Άρα είναι απαραίτητη μία μορφή ιεράρχησης και σε αυτό το επίπεδο.

Β.5. Έμφαση στα αποτελέσματα και αξιοποίηση της γνώσης από την εμπειρία.

Κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι προς τούτο μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, επενδυτικές στρατηγικές, με σαφώς καθορισμένους στόχους, καλά σχεδιασμένες διαδικασίες υποβολής προσφορών, αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης, υψηλής ποιότητας εκ των υστέρων αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναβάθμιση των επενδυτικών επιλογών, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεχή και αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στις δημόσιες επενδύσεις.

Γ. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και πλαισίου για τις δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα της γενικής κυβέρνησης.

Γ.1. Ανάπτυξη ενός φορολογικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις επενδυτικές ανάγκες και τους επιδιωκόμενους στόχους.

Γ.1.1. θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα φορολογικό πλαίσιο, που διευκολύνει και δεν στέκεται εμπόδιο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδύσεων. Η φορολογική πολιτική διαθέτει εργαλεία, όπως τα φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές, που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις επενδύσεις και να δημιουργήσουν θετικές δευτερογενείς επιδράσεις. Για να είναι αποτελεσματική η φορολογική πολιτική θεωρείται απαραίτητη η αντιστοίχιση των προτεραιοτήτων σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες. Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η περιορισμένη εμπειρία και ικανότητα της ΤΑ, η οποία για να μπορέσει να ανταποκριθεί, θα πρέπει να ενισχυθεί. Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το Ελληνικό φορολογικό πλαίσιο είναι η σταθερότητα του και ο βραχυχρόνιος ορίζοντας και προοπτική του, που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια οικονομικών προγραμματισμών.

Γ.1.2. Για καλύτερο φορολογικό συντονισμό, θα πρέπει να επιτευχθεί η ρύθμιση των όρων που επιτρέπουν στην ΤΑ να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα ίδια έσοδα της, αυξάνοντας τις δυνατότητες, όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, αλλά και για να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή της σε συμφωνίες συγχρηματοδότησης.

Γ.2. Χρηστή και διαφανής οικονομική διαχείριση, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης.

Αυτό απαιτεί υιοθέτηση ορθών πρακτικών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση.

Γ.3. Προώθηση της διαφάνειας και στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων, σε όλα τα επίπεδα της γενικής κυβέρνησης.

Η προώθηση της διαφάνειας και η στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων εμπεριέχει τη μεγιστοποίηση της δημοκρατικής συμμετοχής και ελέγχου σε όλα τα στάδια του κύκλου προμηθειών. Τη θέσπιση σαφών μηχανισμών λογοδοσίας και ελέγχου. Τα συστήματα προμηθειών θα πρέπει να είναι διαφανή, ανταγωνιστικά, και να αξιολογούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν στην εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας και επαγγελματισμού των στελεχών τους, ιδιαίτερα της ΤΑ.

Γ.4. Ποιότητα και συνέπεια των ρυθμιστικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα της γενικής κυβέρνησης.

Στον τομέα αυτόν απαιτείται συνεκτική ρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης, που να περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον καθορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων. Η δημιουργία μηχανισμών συντονισμού για την ανάπτυξη συνεκτικής ρύθμισης, σε όλους τους τομείς και τις διοικητικές βαθμίδες, εξασφαλίζουν τη συνέπεια στην εφαρμογή και την αποφυγή επικαλύψεων. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τους κανονισμούς και να αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη των νέων κανονισμών, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της συμμόρφωσης για τους ΟΤΑ. Όλες οι βαθμίδες διοίκησης θα πρέπει να γνωρίζουν και να επιδιώκουν, να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση για ένα τοπικό δημόσιο επενδυτικό σχέδιο.Από όσα παραπάνω αναφέρονται πολύ λίγα εφαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό δεν οφείλεται κυρίως στην πολιτική βούληση των αιρετών της Ελληνικής ΤΑ. Για να προσεγγίσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο τομέα των τοπικών επενδύσεων, χρειάζονται οι δήμοι και οι περιφέρειες να εξοπλιστούν με θεσμικές αρμοδιότητες, πόρους και προφανώς αλλαγή κουλτούρας.[1] Lee Mizell, Dorothée Allain-Dupré Creating Conditions for Effective Public Investment SUB-NATIONAL CAPACITIES IN A MULTI-LEVEL GOVERNANCE CONTEXT OECD Regional Development Working Papers 2013

Dorothee Allain-Dupré Multi-level Governance of Public Investment LESSONS FROM THE CRISIS OECD Regional Development Working Papers 2011

OECD Delivering Local Development NEW GROWTH AND INVESTMENT STRATEGIES2013

Era Dabla-Norris, Jim Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills, and Chris Papageorgiou Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency
 IMF Working Paper 2010

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ιστορικό διήμερο του ΚΚΕ στο δήμο μας. Στα βήματα του Ανεξάρτητου Τάγματος Εύβοιας του ΔΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το 3ο Ιστορικό Διήμερο, που πραγματοποιεί η Οργάνωση Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας της ΚΝΕ, στη Β. Εύβοια, στα βήματα του Ανεξάρτητου Τάγματος Εύβοιας του ΔΣΕ που είχε τη δική του συμβολή στην τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού. Ταγματάρχης ήταν ο Θύμιος Καψής (Ανάποδος). Πολιτικός Επίτροπος ήταν ο Γιώργος Βλαχούτσικος(Ευβοιώτης). Το πρόγραμμα του Διημέρου ξεκίνησε από το παλιό εργοστάσιο του Σκαλιστήρη, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο ο μεγάλος απεργιακός αγώνας του 1976.

Στο χώρο έξω από το εργοστάσιο μίλησε ο Δημήτρης Κατσαρός, γραμματέας του ΤΣ Ευβοίας της ΚΝΕ, ο οποίος έκανε μια εκτενή αναφορά στην απεργία, δείχνοντας με γλαφυρό τρόπο τι σημαίνει εκμετάλλευση των εργατών, αλλά και του ορυκτού πλούτου, αλλά και πώς οργανώθηκαν οι εργάτες, τον σφοδρό ταξικό αγώνα, την αλληλεγγύη, αλλά και την κρατική καταστολή.
Επόμενος σταθμός του διημέρου, η Ιστιαία, όπου ξεκίνησε η δράση του ΔΣΕ στην Εύβοια, όταν 59 μαχητές του ΔΣΕ πέρασαν από τη Στερεά και ξεκίνησαν την ένοπλη δράση χτυπώντας το κτίριο της «Χ» και τον σταθμό της χωροφυλακής.
Τα μέλη της ΚΝΕ, πραγματοποίησαν πορεία μέσα στην πόλη της Ιστιαίας με τους διαδηλωτές να στέκονται στο παλιό αρχηγείο της οργάνωσης «Χ» στην πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε ένα από τα τρία χτυπήματα του ανεξάρτητου ταγματος του ΔΣΕ στην Εύβοια στις 8 Νοέμβρη του 1947 καθώς και στο παλιό αστυνομικό τμήμα όπου έγινε το καίριο χτύπημα στην επίθεση του ΔΣΕ στις 8 Νοέμβρη.
Ακόμα, η πορεία σταμάτησε έξω από την έδρα της τότε χωροφυλακης όπου το 1944 ο ΕΛΑΣ με αιφνιαδιαστικη επίθεση σκότωσε τον αρχηγό της χωροφυλακης Λιακο. (Δείτε εδώ βίντεο από την πορεία)
Η πορεία τελείωσε στο μνημείο των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης όπου και έγινε κατάθεση στεφάνου από την Κομματική Οργάνωση Βόρειας Εύβοιας και από τις ΟΒ της ΚΝΕ στην Βόρεια Εύβοια. Ακολούθησε επίσκεψη στη Λίμνη Ευβοίας, όπου έγινε πορεία και κυνήγι του χαμένου θησαυρού από μαθητές.
Αντιπροσωπεία της Οργάνωσης Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας της ΚΝΕ ανέβηκε ψηλά στο βουνό, στον Άγιο - Γρηγόριο. Εκεί είναι θαμμένος ο τιμημένος νεκρός του ΔΣΕ, Γιώργος Βλαχούτσικος (Ευβοιώτης) που ήταν Πολιτικός Επίτροπος του Ανεξάρτητου Τάγματος Εύβοιας του ΔΣΕ.
Το πρόγραμμα της Κυριακής 19 Μάρτη:
◾10.30 π.μ.: Πεζοπορία στο Δερβένι, στο σημείο που σκοτώθηκε ο Ανάποδος.
◾12 μ.μ.: Εκδήλωση τιμής στο μνημείο του Ανάποδου όπου θα μιλήσει ο Δημήτρης Λιάσκος, μέλος του Συμβουλίου Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας της ΚΝΕ.
◾Το Διήμερο θα κλείσει με γλέντι το μεσημέρι της Κυριακής στο χωριό Προκόπι.