Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Άλλο ένα χαστούκι στην λαϊκίστικη σύμπραξη Αρβανίτη, Κουτσουρά, Καντζούρα και Μουργιά από την Αποκεντρωμένη

Με απόφαση της που δημοσιεύθηκε χθες στο Διαύγεια η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση αυτεπάγγελτα  ακύρωσε  αυτή την απόφαση 20/2017 της Οικονομικής Επιτροπής γιατί ελήφθει χωρίς την γνωμοδότηση δικηγόρου.  Η ανυπαρξία της γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/10 (περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄)


Η ακύρωση αφορούσε την απόφαση που πήρε στις   20-1-2017 η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  να  παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου για την  υπόθεση αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι δημοτικοί  υπάλληλοι  Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας για το επίδομα των 176 Ευρώ της περιόδου 2002-2006. Αφορά ένα ποσό 268.000 Ευρώ που θα έπρεπε να πληρώσει ο δήμος την απόφαση ψήφισαν η σύμπραξη  της παράταξης Στεργίου  (κκ. Καντζούρας και Μουργιάς)  με τους  αποστάτες (κκ. Αρβανίτης και Κουτσουράς).  Η διεκδίκηση που επιδόματος από τους 35 υπαλλήλους  δικάστηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Χαλκίδας (απ. αριθμ. 251/2008) μετά από αγωγή που έγινε το 2006 και το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (αριθμ. 1588/2014) και απορρίφθηκε.

Η σχετική απόφαση

Αρ.Πρωτ.οικ.: 593/47023
ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
Α) των άρθρων 65, 67, 68, 69,72, 214, 226, 227 και 238 Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Γ) των άρθρων 1- 4 του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Δ) του άρθρου 56 του ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).
Ε) της Πράξης 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).
ΣΤ) του ΠΔ 138/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄/27-12-2010).
2. Την αριθ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με αρ.καταθ. 861/2016 αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας» σύμφωνα με την οποία, κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την «παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου για την συγκεκριμένη υπόθεση».
3. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΕΜΠ. 03/14-2-2017 έγγραφο του Δημάρχου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με θέμα «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με αρ.καταθ. 861/2016 αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας»
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΜΠ. 9/3-3-2017 αναφορά του Δημάρχου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
5. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν. 3852/10, ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της με αριθ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/02.06.2014 εγκύκλιο του ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ., ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτηση τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, η ανάρτηση των ως άνω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια αποκτά εξέχουσα σημασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.
7. Το γεγονός ότι, η αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ως έχει, δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων που αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 3852/10 και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 226 του ν. 3852/10.
8. Το γεγονός ότι, η αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας λήφθηκε στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-1-2017 και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 26-1-2017. Ως εκ τούτου η εν λόγω απόφαση μπορεί να ακυρωθεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα διαύγεια, διότι από τότε παράγει έννομα αποτελέσματα.
9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ) του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
10. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/10 για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της πρώτης παραγράφου του ίδιου άρθρου, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφαση.
11. Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με την ανωτέρω απόφασή της, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, την «παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου» για τη συζήτηση της με αρ.καταθ. 861/2016 αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας, χωρίς γνωμοδότηση δικηγόρου, κατά παράβαση της ανωτέρω 10
παραγράφου. Ως εκ τούτου, η ανυπαρξία της γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητες του τον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθ. αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διαβάστε επίσης


Αποφάσισαν να φεσώσουν το δήμο 268 χιλιάδες ευρώ για ένα επίδομα της περιόδου 2002-2006 πού έχει κριθεί παράνομο από τον Άρειο Πάγο

50 Σχόλια:

ΠΑΛΙ Η ΙΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΘΕΙ ΜΕ 6-1

περα απο την αξια της ακυρωσης της παρανομης και αυθαιρετης αποφασης, αν υπηρξε η υπαρξει κοστος για τον δημο δεν θαπρεπει να καταλογιστει;
δεν φτανει κ. αρβανιτη να κομπαζεις πως εχεις 20 χρονια στην αυτοδιοικηση, πρεπει να μην αγνοεις την νομοθεσια και τις υποχρεωσεις σου.

Άραγε ξέρετε κ.1:27 το ανέκδοτο με τον Πόντιο που στοιχημάτισε με τον φίλο του που έβλεπαν μαζί ταινία ότι ο καουμπόης θα πηδήξει το εμπόδιο.
Ο πόντιος στοιχημάτισε ότι ναι θα το πηδήξει και έχασε.
Ο φίλος που κέρδισε του εκμυστηρεύτηκε πως δεν είναι τίμιο εκ μέρους του να κερδίσει το στοίχημα γιατί την είχε δει την ταινία και το ήξερε.
-Και γω τη έχω δει ,απαντά ο πόντιος,δέκα φορές αλλά είπα τι στο καλό δεν θα τα καταφέρει πάλι?

Επιμένετε να είστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως στα των Αυτοδιοικητικών και πανηγυρίζετε για μια ακύρωση άνευ ουσίας και λόγου .Εύγε ξουράφια

Φύγεται !!! δεν σας θέλει η τοπική κοινωνία !!!
να δούμε νέα πρόσωπα που θέλουν να προσφέρουν !!!

9:36
Μάλλον την παρανομία και την αισχρότητα την κατέχεις πολύ καλά.
Εύγε λαμόγιο αιρετές!!!!!!
Εύγε στην παρέα σου!!!!!
Εύγε στους υποστηρικτές σου!!!!!

Το κατάντημα της συμμορίας ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ - ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΩΝ δεν έχει τελειωμό.
Δεν έχουν ίχνος αξιοπρέπειας, είναι τα τοξικά κατάλοιπα, τα σκουπίδια της τοπικής μας κοινωνίας.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις την ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ τους.
Ας αναλογιστούμε, τι τους αξίζει ;;.......

9.36 π.μ.
Σκέφτομαι πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι όταν οι 260.000 € + τόκοι από το 2006,
δηλαδή περισσότερο απο ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ, είναι για σένα άνευ ουσίας. όταν μάλιστα ο Δήμος έχει χρέος πολλών εκατομμυρίων;;;

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΦΑΣΑΡΙΑ? ΕΠΡΕΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΊ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΊ ΤΩΡΑ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ?

Την γνωμοδότηση του δικηγόρου θα την γράψετε εσείς ή θα την υπαγορεψετε στο δικηγόρο όπως κάνατε επί καθεστώτους Ψαρρού. Δηλαδή ποιος δικηγόρος θα γνωμοδότηση να χρεωθεί ο δήμος ένα εκατομμύριο ευρώ όταν υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ εναντίον αυτού του επιδόματος.

ο ίδιος δικηγόρος που υπογράφει για να πληρώσεις τους εργολάβους και αυτούς που τους κάνεις προφορικές συμβάσεις.

ΠΡΩΤΗ ΦΩΡΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ.....

Οι ΕΠΙΟΡΚΟΙ της αλητείας ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ θέλουν
άλλη μέθοδο για να σταματήσουν το κακό που μας κάνουν.
Σήμερα εθνική γιορτή μας εμπνέει τι πρέπει να κάνουμε για
τον τόπο μας, που άλλοι θυσιάστηκαν .........
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ .....

προς 12,24 και 12,43.εχει να πεσει πολυ χλαμπατσα πανω χριστακι

12.43 ΑΛΛΟΙ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΛΗΘΗΚΕΣ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΛΟΥΦΑΔΟΡΟΣ ΗΣΟΥΝΑ.

9.05μ.μ. Ο Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το Νόμο και χωρίς την υπόδειξη κανενός. Τα χρήματα τα διεκδικούν εργαζόμενοι του μεροκάματου και τα δικαιούνται. Εάν ήσουν εσύ στη θέση τους θα έλεγες τα ίδια? Είμαι σίγουρος ότι είσαι απο τους πρώτους κρατικοδίαιτους που δήθεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα του Δήμου.

προς τον γνωστο μεταμεσονυχτιο 12.24 πμ 12.43 πμ Για πες μας ρε αλητη τον τροπο .Ο τραμπουκιστικος φασιστικος τροπος σκεψης και συμπεριφορας που εχεις οχι μονο δεν θα σε γλυτωσει απο την θυελα που εχετε αλλα θα σε εξαφανισει. θα κανεις πολλα χρονια να ξαναπατησεις ρε αλητη τα ποδια σου στην περιοχη μας.

Του μεροκάματου μην το σχολιάσω 9:57. Είναι γνωστή η εργατικότητα σας και ο τρόπος πρόσληψης σας. Το επίδομα έχει κριθεί παράνομο από τον Άρειο Πάγο. Χάσατε 2 δικαστήρια και θα χάσετε και το ΣτΕ πάει δεν πάει δικηγόρος του δήμου. Οι γνωστές πουστιες με τις δοσμένες υποθέσεις μέσω έρημοδικίας δεν περνούν εκεί

Ποια θύελα. Όλο για θύελλες που έρχονται μιλάτε σαν τις κακίες Κασσάνδρες αλλά οι μόνες θύελλες είναι αυτές εναντίον σας. Σοβαρευτείτε δεν σας πιστεύουν ούτε τα παιδιά σας πια

11.16 π.μ. ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΘΑ ΦΟΡΟΥΣΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΝΤΩΝΕΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

Αναμφίβολα 12:40 με τέτοια ασυνάρτητη σκέψη και παραλογισμούς "Βελουχιώτη" του γλυψοκάματου θα πρέπει να ανήκεις στην ευνοούμενη τάξη δημιούργημα του πελατειακού συστήματος. Κάποιος άλλος είναι ο γλύφτης της κάθε εξουσίας και εξουσιαστή (στην κατοχή Γερμανοί) και προωθεί τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω από τα κονωνικά (χρέος του δήμου). Δεν είναι ταξικός αγώνας η διεκδίκηση με άνομες μεθόδους (ερημοδικία) ενός παράνομου επιδόματος. Είναι προσβολή να πάρετε από 10 χιλιάρικα ευρώ ο καθένας απο τα δημ. τέλη πού πληρώνουνε εμεις οι άμοιροι επειδή σας δώσανε μια θέση στο δημόσιο όταν υπάρχει τόση δυστυχία γύρω σας και όταν η παραγωγικότητα σας είναι τόσο πενιχρή. Δεν αξιολογήστε. Καιρός να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους

Και τώρα που η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει ιερό πόλεμο κατά της αξιολόγησης,αυτής τέλος πάντων της αυτοαξιολόγησης,που Γιάννης κερνάει και...Γιάννης πίνει,είστε έτοιμοι με τα φλάμπουρα στο χέρι για ταξική μάχη.Όλα τα παιδάκια του πελατειακού κράτους που αποτελείτε την ιερή αγελάδα του Δημοσίου (μεγάλη και σίγουρη δεξαμενή ψήφων)ρίξτε και μια ματιά στον ιδιωτικό τομέα να δείτε τί γίνεται εκεί έξω και σταματήστε τέτοιους ανήθικους δικαστικούς αγώνες.Και κυρίως μη θεωρείτε όσους διαφωνούν μαζί σας κουκουλοφόρους και δοσίλογους.

Δήμαρχε Καλυβιώτη, βγες στα χωριά να ενημερώσεις τον κόσμο. Πρόκειται για αχυράνθρωπους, θρασύδειλους, σκοταδιστές, υβριστές, λαικιστές. Αυτοί είναι οι αποστάτες, μια κλίκα ξεπερασμένης πολιτικής αντίληψης που βάζουν τρικλοποδιές και δεν αφήνουν το Δήμο να προχωρήσει. Ο κόσμος όμως πρέπει να ενημερωθεί μέσα από λαικές συνελεύσεις.

Εάν οι εργαζόμενοι του Δημου,δικαιουντο το επίδομα γιατί οι οι προηγούμενες αρχές Μάρκου,Ψαρρος τους το στέρησαν?
Τώρα που λιμοκτονούμε αποφασίζουν Κατζουδηδες,Σταυρακηδες και οι φίλοι τους να το παίξουν εργατοπατέρες για λίγα ψηφουλακια.
ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΚΑΙΟΣΥΝΗ να αποφασίσει.
Ας αφήσουν τους Νόμους μακριά οπα τις φιλοδοξίες τους.

ΠΡΟΣ
25 Μαρτίου 2017 - 12:40 μ.μ.
ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙΣ ΛΕΦΤΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΦΑΝΕ
ΟΙ ΜΑΚΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΤΡΑ ΛΕΦΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ
ΕΣΥ ΘΑΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΟΥ Η ΛΟΥΦΑΡΕΙΣ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΣΤΑ ΧΑΡΙΣΟΥΝ
ΒΡΩ..ΑΡΗ

1.22μ.μ. Είναι προσβολή ρε μάπα να διεκδικεί κάποιος τα λεφτά του? Όσον αφορά τα Δημοτικά τέλη τα πληρώνεις για τις υπηρεσίες που σου παρέχει ο δήμος (σκουπίδια φωτισμό κ.λ.π.) Και δε μου λές που βλέπεις το παράνομο ή το παράλογο να προσφεύγει κάποιος στο ΣΤΕ τη στιγμή που του δίνει ο Νόμος το δικαίωμα? Ή μήπως θεωρείς ως ΔΟΚΙΣΗΣΟΦΟΣ ότι τα λεγόμενά σου και αυτά που σκέφτεσαι είναι πάνω απο το Νόμο?

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ-ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ.
ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ;;;
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ;;;

Εάν οι υπάλληλοι δικαιούνται το επίδομα να το πάρουν κανείς δεν μπορεί να τους το στερήσει ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ.
Η Δικαιοσύνη,αν και λαβωμενη, είναι το μόνο αποκούμπι μας στην πολιτική ζωή μας.
Μακριά τα χέρια σας άθλιοι πολιτικαντηδες απο την Δικαιοσύνη.
Αφήστε την Δικαιοσύνη να κρίνει.
Οι αισχρολογίες σας είναι τραμπουκισμοί ηλιθίων.

4·41 μ.μ.
Είναι προσβολή να διεκδικείς αυτά που δεν σου ανοίκουν γενικώς.
Είναι προσβολή να διεκδικείς παράνομα χρήματα.
Είναι προσβολή να αγνοείς τη δικαιοσύνη.
4.41 μ.μ. διάβασε αυτά που γράφεις και θα αντιληφθείς ότι εσύ ο ίδιος
αναιρείς και ΠΡΟΣΒΑΛΕΙΣ τον εαυτό σου.
( Να θυμάσε: Αυτός που διεκδικεί παράνομα συμφέροντα, στερείται λογικής )
και κάτι ακόμη: ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΝΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ
(Άρειος Πάγος απόφαση αριθ. 17/2015)

ΠΟΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝΕ.ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΑΝΕ ΣΥΝΝΕΦΟ.ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ....ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ΜΙΛΑΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΜΠΟΥΝΙΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ....ΑΣΕ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟΥΣ ΡΕ ΦΙΛΑΡΑΚΟ

5:35 ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΜΕ ΣΑΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΣΥ ΕΜΕΙΝΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

8:12
Αν ανήκεις σε αυτούς που θα τρώνε,καλή σου όρεξη μια και θα έχεις πέντε χρόνια νηστείας,αν ανήκεις στα γίδια δεν μπορώ να βοηθήσω.

ΠΡΟΣ
25 Μαρτίου 2017 - 8:12 μ.μ.
ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ ΞΥΠΝΑΣ?
ΞΥΠΝΗΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΤΙ ΕΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ?
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ


ουτε ενα τσουβαλακι ασβεστη για τις παρελασειες ΑΝΙΚΑΝΟΙ ...ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ..ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .ΟΤΑΝ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.ΟΤΑΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥΣ ΣΑΣ..ΟΤΑΝ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΕΞΟΥΣΙΑΣ..ΕΒΓΑΛΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΕ..ΓΙΑΥΤΟ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ.

11:05
Έχεις απόλυτο δίκαιο να φύγουν οι "τραμπούκοι"και αξία άτομα να αναλαβουν
την εξουσία .Οταν υπάρχουν λαμπροί ηγέτες με πολυετή πείρα Κουκουρικηδες,Κουτσουράδες,Καντζούρηδες........οι νοικοκύρηδες να πάνε σπίτια τους!!!!
Η ζωή μας θα είναι ένα πανηγύρι ,τέρμα η ανεργία,η ανέχεια μόνο χορός τραγουδι και γλέντια,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΡΝΑ-ΚΑΡΑΒΙ-ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ

Καλά ρε πανηλίθιοι κι αγράμματοι, αφού έχει αποφανθεί ο Άρειος Πάγος και το ΣτΕ στη γκλίτσα του τσοπάνη τρίβεστε; Γι αυτό σας πάει γ@@@@ντας ο άλλος από αγωγή σε αγωγή. ΖΩΑ!!!

ΚΡΙΜΑ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΑΣ ...

ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ ΚΑΝΕ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΤΟ ΤΡΑΒΗΞΑΜΕ

ποτε τεχνικο.Δεν υπαρχει περιπτωση

προς 4:41 ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΡΑΨΤΟ)

ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ...ΣΤΑ ΤΕΣΕΡΑ....

Τι είναι το επίδομα των 176€?
Δοδηκε επι Σημίτη σε συγκεκριμένο κλάδο και καλυπτε:
έξοδα μετακίνησης
επίδομα καλής εκτέλεσης των καθηκόντων
εξομοίωση με αλλά επιδόματα.
Το μέτρο αυτό το διεκδίκησε όλο το δημόσιο και στην ουσία ήταν μια έμμεση αύξηση μισθού κατά 2.000€.
Η τότε κυβέρνηση έκρινε ότι η επιβάρυνση του προϋπολογισμου κατά 3δις€,έξ αιτίας του επιδόματος ήταν πολύ μεγάλη το πήρε πίσω.
Κάποιο πρόλαβαν και το πήραν και άλλοι ακολούθησαν τον μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα μέχρι που ο Άρειος Πάγος το έκρινε αντισυνταγματικό.
Κανείς δεν αφαιρεί το δικαίωμα των υπαλλήλων να το διεκδικήσουν στο ΣτΕ,
αλλά και κανείς δεν το παίζει εργατοπατέρας με ξένα κόλυβα παίζοντας ένα αισχρό παιγνίδι για ψηφοθηρία.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΕ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟ 60% ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ . ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΣΩΝ ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΚΑΚΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ . ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΞΥΜΩΡΕ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ. ΒΛΑΞ ΒΡΕΚΕΚΕΞ ΚΟΥΑΞ ΚΟΥΑΞ

Είμαι σίγουρη ότι η τοπική βιομηχανία αυτοκινήτων του δήμου μας θα τονωθεί αν σας χαρίσουν το παράνομο επίδομα. Αν μας χαρίσουν και σε μας από 10 χιλιάρικα στο καθένα θα λυθεί και το πρόβλημα της ανεργίας και θα ξανάρθουν πίσω τα κορίτσια στο γιαπί

και ο δημος πειραια πηγε πασο δεν ωρισε δικηγορο

10:36
Μάρκου και ψαρρος γιατί δεν το έδωσαν και χωρίς τόκο?
ΜΑ---- ,αν το δικαιούνται να το πάρουν,κανείς δεν μπορεί να τους το αρνηθεί.
Εγώ που είμαι άνεργος ΑΡΝΟΥΜΑΙ να πληρώσω το χαβιάρι των βολεμένων.
Άκου έξοδα μετακίνησης απο Μαντουδι στο Μαντουδι και απο Λιμνη στη Λιμνη.
Δυο ώρες και δυο συγκοινωνίες είχα για το εργοστάσιο.
Αν οι Καντζουρας,Κουτσουράς,Αρβανίτης,Μουργιας είναι τόσο ανοιχτοχέρηδες
ίσως δεν ξέρουν ότι πολλοί δεν έχουμε ούτε τα έξτρα ούτε τα αναγκαία.
9:39 αν τα πάρεις μην τα ξοδεύσεις αλόγιστα, για κάποιους πανεπιστημιακούς αποφοίτους είναι σημερινός μισθός δυο χρόνων.
Με αγάπη.
Και πάλι να τα πάρεις τίμια και ΟΧΙμε καντζουροκουτσουρεϊκη παγαποντια.

Η υπόθεση είναι χαμένη είτε με ΕΡΗΜΟΔΙΚΕΙΑ είτε με δικηγόρο.
Η πλεκτάνη 9:39 είναι να παρουσιαστούν θεοί των εργαζομένων τα γνωστά λαμόγια,για όσους αφελείς τους πιστεύουν.
Ίσως έχεις ακούσει ότι έχει ζητηθεί να επιστραφούν τα χρήματα σε κάποιους που το πήραν.
Πρέπει να παραδεχτώ ότι κάποιο παλιά στο κουρβετι αιρετοί παίρνουν βραβείο στην αισχρότητα.
Σταυράκη έχεις εξαιρετικά πρότυπα και συνοδοιπόρους.

προς 11,08 ανεργος δεν εισαι θα μεινεις ομως

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.