Συντήρηση δρόμων


΄Ελεγχοι και συντήρηση βλαβών σε δρόμους

Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητος τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψη τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. 

Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από ας ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο. 

Εθνικό δίκτυο: Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.)Πατρόκλου 25 35100 Λαμια Τηλέφωνα: 2231051683 - 4, Εργοτάξιο Λαμίας : 2231051685 Κλιμάκιο Χαλκίδας:222108020, φαξ: 2231033779

Επαρχιακό δίκτυο: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας Χαϊνα 93  34100Χαλκίδα τηλ. 22213-53840 φαξ:2221036081, 2221036082, gmarkou@ naevias.gr, dpnae@naevias.gr


Υπολοιπο δίκτυο και εσωτερική οδοποιία: Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Λίμνη Ευβοίας, 34005 τηλ 22270 31603, Fax: 22270 31012, dimos@malian.gov.gr


Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιηθεί με όργανα της αυτοψία της βλάβης μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα από τους διενεργούντες την αυτοψία τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανση της, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ήμερων από τη διενέργεια της αυτοψίας. Οι ενέργειες της παραγράφου αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Βλάβης, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίσθηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας, Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτής και της προηγούμενης παραγράφου με υπαιτιότητα των αρμόδιων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.


Ποιός είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των δρόμων;

Οι υπηρεσίες των Περιφερειών και των δήμων είναι αρμόδιες από το νόμο για τη συντήρηση των οδών ευθύνης τους και έχουν την αρμοδιότητα για την διασφάλιση και την επίβλεψη της απρόσκοπτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στις οδούς ευθύνης τους και την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων ή ζημιών από τη δημόσια κυκλοφορία, σε τρίτα πρόσωπα ή σε έννομα αγαθά. Οι οδοί κατατάσσονται σε Εθνικές, Επαρχιακές και Δημοτικές,  ανάλογα με τη λειτουργία και τη σπουδαιότητα τους,για τον καθορισμό των υπηρεσιών οι οποίες είναι αρμόδιες για τη συντήρηση τους (ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/10.06.2009).
Οι οδοί κατατάσσονται σε Εθνικές, Επαρχιακές και Δημοτικέςγια τον καθορισμό των υπηρεσιών οι οποίες είναι αρμόδιες για τη συντήρηση τους σύμφωνα με το ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/10.06.2009Εθνικό δίκτυο
Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) είναι  αρμόδια για τη συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου  και συγκεκριμένα  στην περιοχή μας σαν εθνικό δίκτυο  ορίζεται:

- η «Εθνική Οδός 77» ( που αρχίζει από το τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψαχνών − Άγιος − Παγώντας − Προκόπι −Μαντούδι− Κήρινθος- − Στροφυλιά − Αγία Άννα − Παπάδες − Βασιλικά – Ελληνικά  −Αγριοβοτάνι − Γούβες − Αρτεμήσιο − Ασμήνιο − Ιστιαία).

Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων και αρμόδια για τη συντήρηση τοπικών βελτιώσεων και τη συντήρηση του υφισταμένου οδικού δικτύου, τη μελέτη και εκτέλεση σήμανσης και σηματοδότησης, καθώς και τη συντήρηση του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμο.Το τμήμα συντήρησης ασχολείται με την μελέτη και την εκτέλεση ή την επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου της Σ.Ε..  Η ΔΕΣΕ επίσης ασχολείται με περιστατικά εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων, πλημμύρες, κλπ) στο εθνικό δίκτυο.

Επαρχιακό δίκτυο
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.  Εύβοιας είναι αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου  που  ορίζονται με αποφαση  οι παρακάτω δρόμοι:
1.Προκόπιον − Πήλιον − Παραλία Πηλίου μέσω Αγ. Τρίτης.
2. Προκόπι − Σπαθάρι − Κεχριές μέσω Δραζίου, Καλυβιών, Μετοχίου, Κηρέως και φαράκλας.
3. Μαντούδιον − Κυμάσι από εθν. οδού Χαλκίδος − Αιδηψού.
4. Στροφυλιά − Λίμνη − Ροβιές.
5. Ροβιές − Ιστιαία − Κανατάδικα μέσω Κυπαρισσιού, Βουτά και Καμαρίων.
6. Λουτρά Αιδηψού − Ήλια − Ροβιές.
7. Καμάρια − Κρυονερίτης − Μαρούλι μέσω Μονοκαρυάς.

Δημοτικό Δίκτυο
Ο δήμος μας  ορίζεται αρμόδιος για την συντήρηση όλων των υπόλοιπων δημόσιων οδών (π.χ. Πήλι- Βλαχιά-Σαρακήνικο, Αγια Άννα -Κερασιά, Αγια Άννα Αχλάδι-Φραγκακη, κλπ) καθώς και των τμημάτων των παραπάνω οδών που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών,  που είναι
βέβαια μέσα στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν και η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας πλατειών, γεφυρών, κλπ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  στις 21/3/12 αναγνώρισε σαν κύριους δημοτικούς οδούς τις παρακάτω:
α) του δρόμου από διασταύρωση Ε.Ο Χαλκίδας-Λ.Αιδηψού (Γαλλικό) μέχρι τη τοπική κοινότητα Αχλαδίου και στην συνέχεια μέχρι τη τοπική κοινότητα Κοτσικιάς.
β) του δρόμου από τοπική κοινότητα Αχλαδίου έως τον οικισμό Φραγκάκη
γ) του δρόμου από τον οικισμό Φραγκάκη έως την τοπική κοινότητα Κοτσικιάς
δ) του δρόμου από διασταύρωση Ε.Ο Χαλκίδας –Λ.Αιδηψού (Τσιποδένδρι)μέχρι την τοπική κοινότητα Κοτσικιάς
ε) του δρόμου από τοπική κοινότητα Κεράμειας έως διασταύρωση δρόμων τοπικής κοινότητας Στροφυλιάς –δημοτικής κοινότητας Λίμνης
στ)του δρόμου τοπικής κοινότητας Αγ. Άννας έως τοπικής κοινότητας Κεράμειας
ζ) του δρόμου τοπικής κοινότητας Κερασιάς έως τοπική κοινότητα Αμελάντων
η) του δρόμου οικισμού Αγκάλης έως οικισμό Κρύα Βρύση
θ) του δρόμου από τοπική κοινότητα Αμελάντων έως τοπική κοινότητα Σκεπαστής

Εξασφάλιση  πιστώσεων και αποκατάσταση των βλαβών

Η ευθύνη συντήρησης περιλαμβάνει και την υποχρέωση των υπευθύνων φορέων να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων.Στην έννοια της συντήρησης από τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού των οδών της αρμοδιότητάς τους, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας σήμανση κ.ο.κ.).

Αποζημίωση για ζημιές απο παραλείψεις στην συντήρηση των δρόμων

Οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται δια των οργάνων τους να επιβλέπουν την καλή κατάσταση των οδοστρωμάτων και να αντιμετωπίζουν άμεσα και έγκαιρα προβλήματα που δημιουργούνται από την τυχόν κακή κατάσταση αυτών, ώστε να διεξάγεται ομαλά και με κάθε ασφάλεια για τα κινούμενα επί των οδών αυτών οχήματα, αλλά και πεζούς, η κυκλοφορία. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα παραλείψουν να προβούν στην συντήρηση των οδοστρωμάτων και να παρακολουθούν την καλή κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη σε διερχόμενα οχήματα ή πρόσωπα, η οικεία  υπηρεσία Τ.Α. ευθύνεται σε αποζημίωση, για την ζημία που αυτά υπέστησαν συνεπεία της κακής κατάστασης του οδοστρώματος.Η ευθύνη αυτή απορρέει ευθέως οπό το νόμο και είναι αντικειμενική, δηλαδή ανεξάρτητη από την ύπαρξη πταίσματος των αρμοδίων οργάνων

1 Σχόλια:

Την παλαιά εθνική οδο στα Καμενα Βουρλα ποιος την συντηρη; Συγκεκριμένα απο Sissy μεχρι τον παλαιο κόμβο;

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.