Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Εγκύκλιος Γεροβασίλη για την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης με στόχους για το 2018


Την  υποχρέωση έναρξης διαδικασιών Στοχοθεσίας για το έτος 2018, βάσει της οποίας θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων,  υπενθυμίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις υπηρεσίες του Δημοσίου.
Με εγκύκλιο που υπογράφει η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, συνιστάται σε υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές, να μην περιοριστεί η αναζήτηση των στόχων στο επίπεδο των συνήθων δραστηριοτήτων και διαδικασιών, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη σε ορισμένες υπηρεσίες, αλλά να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που συμβάλλουν στην καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
Ως προτιμητέες δράσεις-στόχοι αναφέρονται ενδεικτικά, η άρση επικαλύψεων, ο περιορισμός των συναρμοδιοτήτων, η απλούστευση διαδικασιών, η ανάπτυξη πολιτικών για τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-gov), κά.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρα 22 και 23 του ν. 4369/16), με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της διοίκησης, η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας, και η ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας.
Να σημειωθεί ότι ο βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του τμήματος κάθε υπηρεσίας, αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Η απόφαση για τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό ή το μονομελές όργανο διοίκησης εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ενώ η απόφαση για τους στόχους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων εκδίδεται από τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων για τον τομέα αρμοδιότητάς τους έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.
Οι αποφάσεις στοχοθεσίας δημοσιεύονται στη «Διαύγεια» και καθορίζουν τον βαθμό προτεραιότητας για κάθε στόχο, τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ρυθμίζουν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Προσλήφθηκε πτυχιούχος της Παντείου ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου

∆ηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 821/Γ΄/23-08-2017)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Περίληψη απόφασης
Με την αριθµ. 552/7031/26.07.2017απόφαση του ∆ηµάρχου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας,
που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), της υποπαραγράφου ΣΤ1, της παραγράφου ΣΤ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (Α’ 47) και του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21), προσλαµβάνεται ο *******************, πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, ως Ειδικός Συνεργάτης, για την επικουρία του ∆ηµάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά
χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Θα παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει
εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σχετικά µε τη συγκέντρωση στοιχείων και την εκπόνηση µελετών κοινωνικής πολιτικής, µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες και σκοπό τη συµµετοχή του ∆ήµου σε συναφείς δραστηριότητες και τη διάχυσή τους στους πολίτες. Την κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών µελετών, για την κοστολόγηση και την εξαγωγή στοιχείων χρήσης και προώθησης των αναγκών του ∆ήµου και των υπηρεσιών του. Τη σύνταξη και υποβολή µελετών υπαγωγής του ∆ήµου σε κοινοτικά αναπτυξιακά προγράµµατα, τη διοίκηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών σχεδιασµού – υλοποίησης και ελέγχου, αποτελεσµατικής – αποδοτικής ροής και χρηµατοοικονοµικών πόρων καθώς και την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, των υποδοµών και του εξοπλισµού που διαθέτει ο ∆ήµος και την ανάλυση του κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους.
(Βεβαίωση 7053/26.07.2017 του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας).
(Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
1873727128/26.07.2017).
(Απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: 4526/121298/10.08.2017)
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

O δήμος μας προχωράει στη διαδικασία δημιουργίας γεωπάρκου και ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO


Ο δήμος Μαντουδίου Ελυμνίων Αγίας Άννας προχωράει στη διαδικασία δημιουργίας γεωπάρκου στην περιοχή καθώς και την ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, με τη στήριξη του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Η αρχή έγινε σήμερα στα γραφεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Μαντουδίου – Ελυμνίων Αγίας Άννας Χρήστος Καλυβιώτης με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Δικτύου Νικόλαο Ζούρο και τον εκπρόσωπο του ελληνικού τμήματος της UNESCO Γιάννη Μανώλη, παρουσία του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μιχάλη Ψύλου, αποφασίστηκε η δημιουργία του γεωπάρκου και κατατέθηκε από την πλευρά του κ. Καλυβιώτη επιστολή για την αναγνώριση και ένταξή του στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων του Οργανισμού. Στη συνάντηση υπήρξε και τηλεφωνική παρέμβαση του υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη.
Ο κ. Καλυβιώτης τόνισε ότι οι φορείς της περιοχής ενδιαφέρονται να κάνουν αργά και σταθερά βήματα, ώστε να δημιουργηθεί το γεωπάρκο στη βόρεια Εύβοια, το οποίο θα βοηθήσει την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. «Είναι ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος, ώστε να αναδειχθούν τα αξιόλογα και μοναδικά ευρήματα της περιοχής», επισήμανε ο δήμαρχος και πρόσθεσε ότι ήδη διατίθενται 40 στρέμματα για περαιτέρω διερεύνηση, αλλά και 5 στρέμματα για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου μουσείου.
Μάλιστα δεσμεύτηκε ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει σε επαφή με τον όμορο δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, ώστε εφόσον το επιθυμεί να ενταχθεί και αυτός στη δημιουργία του γεωπάρκου, καθώς και με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Από την πλευρά του ο κ. Ζούρος τόνισε ότι η περιοχή έχει έναν ανεκμετάλλευτο πλούτο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει, ώστε να υπάρξει μία τουριστική ανάπτυξη, παρουσιάζοντας το γεωλογικό, πολιτιστικό και οικολογικό της πλούτο.
Επισήμανε ακόμα ότι θα πρέπει να οριοθετηθεί η περιοχή του πάρκου και να κατατεθεί στην UNESCO ένας ολοκληρωμένος φάκελος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάδειξή του.

Στην παρέμβασή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προσπάθεια αυτή και τόνισε ότι το υπουργείο θα είναι αρωγός της και θα την στηρίξει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει.

«Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων επιχειρεί ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Την κοινωνία που επιχειρεί, οραματίζεται και αντιστέκεται», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Ψύλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής, επισημαίνοντας ότι το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων βρίσκεται στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και στηρίζει πάντα τις πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τις τοπικές κοινωνίες με στόχο την ανάπτυξη.

Η παλαιοντολογική σκαπάνη ήδη έχει φέρει στο φως ευρήματα από μια μικρή «ζούγκλα» με ύαινες, ρινόκερους, προβοσκιδωτά, καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, γαζέλες, πιθήκους, ιππάρια (συγγενικές προγονικές μορφές των αλόγων), αλλά και μαχαιρόδοντες (ένας είδος παρόμοιο του λιονταριού) που ζούσαν πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια στην ορεινή περιοχή της Κερασιάς και τα οποία φιλοξενούνται στο Μουσείο Απολιθωμάτων Θηλαστικών στην Κερασιά.

Η περιοχή εκτός από φυσικό κάλλος και τα γεωλογικά και αρχαιολογικά ευρήματα έχει και μία πλούσια μεταλλευτική ιστορία η ανάδειξη της οποίας θα συμβάλλει περαιτέρω στην ήπια τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.
Θανάσης Μέτσιος________________Σύμφωνα με την UNESCO (1999) ως γεωπάρκα ορίζονται περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής σημασίας, σπανιότητας ή κάλλους, όπου η γεωλογική κληρονομιά προστατεύεται και αναπτύσσεται ταυτοχρόνως.Τα γεωπάρκα είναι περιοχές όπου εκτός από τις διάφορες γεωλογικές εμφανίσεις, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως αρχαιολογικές, οικολογικές, ιστορικές ή/και πολιτιστικές αξίες και μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, ενεργοποιώντας τον τουρισμό με τη μορφή του οικο- ή γεωτουρισμού. Τα γεωπάρκα έχουν καθορισμένη γεωγραφική έκταση και θεματολογία που επιτρέπει την ανάπτυξη οικονομικών/τουριστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, ως Γεωπάρκο ορίζεται μία περιοχή η οποία:
Εχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και επαρκή επιφάνεια που επιτρέπει μια πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος, με κριτήρια την επιστημονική σημασία, τη σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την εκπαιδευτική τους αξία. Η πλειοψηφία των θέσεων ενδιαφέροντος στην περιοχή ενός ευρωπαϊκού γεωπάρκου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της γεωλογικής της κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.
Οι θέσεις ενδιαφέροντος σε ένα γεωπάρκο πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα οργανωμένο δίκτυο διαδρομών και να υποστηρίζονται από μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Σε ένα γεωπάρκο δεν επιτρέπονται πρακτικές που προκαλούν καταστροφή, φθορά ή πώληση γεωλογικών αντικειμένων.
Πρέπει να διαθέτει οργανωμένο φορέα διαχείρισης, ο οποίος να είναι σε θέση να επιβάλλει πολιτικές προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και βιωσιμότητας στην περιοχή του.
Nα συμβάλλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του, μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητάς του που συνδέεται με τη γεωλογική κληρονομιά και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. Με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει τις συνθήκες ζωής των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική αναζωογόνηση του συνόλου της περιοχής.
Να αναπτύσσει, να εξελίσσει, να πειραματίζεται και να προωθεί μεθόδους για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς.
Να υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών και του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
Τέλος πρέπει να εργάζεται στο πλαίσιο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ώστε να συμβάλλει στη συνοχή και δυναμική του. Πρέπει να συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις ώστε να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προϊόντων που σχετίζονται με τη γεωλογική κληρονομιά, σε ένα πνεύμα συμπληρωματικότητας με τα άλλα μέλη του Δικτύου.

Τα γεωπάρκα αποτελούν το κορυφαίο εργαλείο γεωδιατήρησης που ξεκίνησε σαν δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων - διαχειριστών γεωλογικών μνημείων των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών, με στόχο να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα ποιοτικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν, εφαρμόζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την αιγίδα της UNESCO


Το Πλαίσιο για τα Παγκόσμια και τα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα


Διεθνές Δίκτυο ΓεωπάρκωνΕυρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων

Η διεθνής σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς που ψηφίστηκε από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 1972 στο Παρίσι και υιοθετήθηκε από 144 κράτη-μέλη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για την αναγνώριση και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς (UNESCO, 1972). Στο δεύτερο άρθρο αυτής της σύμβασης αυτής οι γεωλογικοί/γεωμορφολογικοί σχηματισμοί αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά ως μέρος της φυσικής κληρονομιάς. Στα επόμενα άρθρα της σύμβασης αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών-μελών να αναγνωρίσουν τις θέσεις πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ενώ μνημονεύεται η δημιουργία μιας Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς η οποία τελικά δημιουργήθηκε το 1976. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία ενός καταλόγου Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς με παράλληλη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας τους. Το 1999, η UNESCO υιοθετεί το πρόγραμμα "Παγκόσμια Γεωπάρκα" με στόχο την ανάδειξη, προβολή και προστασία γεωλογικών θέσεων παγκόσμιας αξίας. Σήμερα, η UNESCO έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα στο όλο εγχείρημα, το οποίο πλέον συντονίζεται από τo Παγκόσμιο Δίκτυο Εθνικών Γεωπάρκων (GGN - Global Geoparks Network), το οποίο προαναφέρθηκε και το οποίο παρέχει μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ειδικών σε θέματα διαχείρισης γεωλογικής κληρονομιάς. Τον Σεπτέμβριο του 2011 το GGN αριθμούσε 89 Γεωπάρκα σε 27 χώρες ενώ το 2016 αριθμούσε συνολικά 120 γεωπάρκα σε 33 χώρες παγκοσμίως.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογη προσπάθεια για θέματα γεωλογικής κληρονομιάς ήταν η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN - European Geoparks Network) το 2000. Στόχοι του οργανισμού είναι η προστασία της γεωποικιλότητας, η προώθηση της γεωλογικής κληρονομιάς στο ευρύ κοινό, καθώς και η υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο των Γεωπάρκων. Το 2016 ο οργανισμός αριθμούσε 69 Γεωπάρκα από 23 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται με 5 περιοχές (Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου,Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού, Γεωπάρκο Βίκου – Αώου, Γεωπάρκο Σητείας).


Πολιτικές Ευρωπαϊκών Χωρών


Το γεωπάρκο της ΄Ανω Προβηγκίας, Γαλλία είναι το παλαιότερο της Ευρώπης
Στην Ευρώπη, η ιδέα των γεωπάρκων και γενικότερα της διατήρησης της γεω-κληρονομιάς  είναι αρκετά διαδεδομένη. Ήδη, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, κυρίως στις βόρειες χώρες, ξεκίνησαν οι προσπάθειες για γεωδιατήρηση, οι οποίες κορυφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα οπότε έχουν πλέον συγκροτηθεί θεσμοθετημένα όργανα και υπάρχουν σχετικά νομοθετήματα, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού, που προβλέπουν τη διατήρηση, τη διαχείριση και την προστασία γεωτόπων από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες[5]. Η πολιτική διατήρησης της γεω-κληρονομιάς, σε ορισμένες χώρες, έχει πλέον ενσωματωθεί στην πολιτική διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, ως διακριτή περιβαλλοντική συνιστώσα. Σήμερα ολοένα και περισσότερα κράτη, γεωλογικές υπηρεσίες, Ινστιτούτα και Οργανισμοί ασχολούνται με το θέμα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς και τη διάδοση της ιδέας της γεωδιατήρησης.
Στη Βρετανία, όπου υπάρχει μακρόχρονη παράδοση στο θέμα έχουν καταγραφεί 20.000 θέσεις. Από αυτές, οι 2.000 είναι Θέσεις Ιδιαίτερου Επιστημονικού Ενδιαφέροντος ή Διεθνούς Σημασίας (Sites of Special Scientific Interest), για αυτό τυγχάνουν κρατικής μέριμνας για τη διατήρηση και προστασία τους. Ο Οργανισμός εποπτείας των θέσεων είναι ο οργανισμός English Nature, με υπηρεσίες του στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκοτία και την Ιρλανδία. Οι υπόλοιπες 18.000 είναι Θέσεις Περιφερειακής Σημασίας (Regionally Important Sites) και βρίσκονται στη δικαιοδοσία της περιφερειακής διοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.
Στην Ολλανδία υπάρχουν πάνω από 800 γεω-θέσεις που έχουν καταγραφεί, από τις οποίες 118 Εθνικές Θέσεις. Στη Σλοβενία η διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς αναφέρεται ρητά στη νομοθεσία για την προστασία της φύσης στο σύνολό της. Στη Νορβηγία οι αναγνωρισμένες θέσεις διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς είναι περισσότερες από  900. Σημαντικό, είναι το παράδειγμα του φορέα διαχείρισης του Γεωπάρκου της Νορβηγίας Gea Norvegica, που σε περίπτωση υποβάθμισης της γεωλογικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής από ναυάγιο πλοίου που δημιούργησε μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα, το πρόβλημα λύθηκε αποκλειστικά με την δυναμική παρέμβαση του φορέα διαχείρισης. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το παράδειγμα του Γεωμεταλλευτικού Πάρκου της Τοσκάνης, ένας βιώσιμος γεώτοπος, που βρίσκεται σε έναν τόπο γεωλογικής κληρονομιάς διεθνούς αξίας αλλά και με ιστορία βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της γεωθερμίας. Μέσα στο Γεωπάρκο υπάρχουν πέντε σταθμοί παραγωγής ενέργειας με γεωθερμία που καλύπτουν το 70% της απαιτούμενης ενέργειας σε όλη την επαρχία Grosseto. ​

Γεωπάρκο Naturtejo στην Πορτογαλία


Στη Γαλλία ο θεσμός των γεωλογικών πάρκων - αποθεμάτων (réserves géologiques) είναι αρκετά διαδεδομένος. Εχουν καταγραφεί 148 φυσικά πάρκα (réserves naturelles), 11 από τα οποία είναι γεωλογικά (réserves naturelles géologiques). Το φυσικό γεωλογικό απόθεμα - γεωπάρκο της ΄Ανω Προβηγκίας (réserve naturelle géologique de Haute Provence) είναι το παλαιότερο, μεγαλύτερο και καλύτερα οργανωμένο στην Ευρώπη. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική Γαλλία, στο εξωτερικό τμήμα των δυτικών ΄Αλπεων, με έκταση 1.900 τετρ. χλμ., υπό καθεστώς προστασίας ενώ χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική ποικιλία τοπίων και γεωλογικών σχηματισμών, όπου παρουσιάζεται η γεωλογική ιστορία των 300 τελευταίων εκατομμυρίων ετών της περιοχής. Στο γεωπάρκο αυτό εφαρμόζονται πολλά ερευνητικά επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκμεταλλεύονται την υφιστάμενη υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό, το πληροφοριακό υλικό και τις υπηρεσίες ποιότητας που παρέχονται από το συγκεκριμένο γεωπάρκο. Εντός της έκτασης του γεωπάρκου λειτουργούν επίσης τρία γεωλογικά μουσεία σε αντίστοιχες πόλεις (Sisteron, Digne les Bains, Castellane).

Όργανα και Εταιρείες που ασχολούνται με θέματα της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς και των γεωτόπων σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο είναι η UNESCO, η Διεθνής Ένωση για τις Γεωλογικές Επιστήμες (IUGS), η ProGEO, το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, η GeoSEE Task Force και το Συμβούλιο της Ευρώπης.Σύντομο ιστορικό ελληνικών γεωπάρκων- Θεσμικό πλαίσιοΤο σύστημα GIS ΙΓΜΕ για Γεώτοπους, Γεωδιαδρομές και Γεωπάρκα

Στην Ελλάδα, τα επίσημα αναγνωρισμένα Γεωπάρκα είναι τα εξής:Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, μέλος τόσο του Ευρωπαϊκού όσο και του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων
Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου : Με το ΠΔ 443/1985 ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, ενώ εντάχθηκε και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2004. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο και αποτελεί ένα απολιθωμένο δασικό οικοσύστημα με εκατοντάδες ιστάμενους και κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς δένδρων διάσπαρτους σε μια έκταση 150 τ. χλμ., η οποία περικλείεται από τους οικισμούς Σίγρι, Άντισσα και Ερεσός στη δυτική Λέσβο. Στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους συναντώνται εντυπωσιακοί ηφαιστειακοί γεώτοποι, τμήματα κορμών, καρποί και φύλλα δένδρων καθώς και απολιθωμένα οστά ζώων, τα οποία σκεπάσθηκαν από στρώματα ηφαιστειακής στάχτης και απολιθώθηκαν in situ (στη θέση τους) πριν από 20 και πλέον εκατομμύρια χρόνια. Οι διεργασίες της φύσης, που ακολούθησαν, οδήγησαν τελικά στην αντικατάσταση της οργανικής φυσικής ουσίας των δέντρων, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Λόγω της μοναδικότητας της περιοχής, τα όρια του υπάρχοντος Γεωπάρκου Απολιθωμένου Δάσους επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το νησί της Λέσβου και το 2012, το οποίο εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων ως «Γεωπάρκο Λέσβου».
Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (Κρήτη): Εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2001. Η περιοχή του γεωπάρκου καλύπτει όλο τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, από τις νότιες παρυφές του στη λεκάνη της Μεσαράς και του Αμαρίου δυτικότερα, μέχρι τη βόρεια ακτή με τον Κουλούκωνα (Τάλαια Όρη) που αποτελεί τη φυσική του συνέχεια. Περικλείει όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του Ψηλορείτη, δηλαδή την πλούσια γεωλογική κληρονομιά του, όπως σπήλαια, μονοπάτια, φαράγγια, το βιοτικό περιβάλλον, όπως πυκνά δάση και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, τον μοναδικό πολιτισμό και την ιστορία των ανθρώπων του. Ενα μεγάλο μέρος του είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000, ενώ επιμέρους περιοχές του είναι χαρακτηρισμένες ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, ως Καταφύγια Άγριας Ζωής, ή ως Περιοχές Ιδιαίτερης Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα. Επίσης, μέσα στα όριά του περιλαμβάνονται σημαντικές ιστορικές και αρχαιολογικές θέσεις, όπως η Μονή Αρκαδίου.
Το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού (Πελοπόννησος): Ιδρύθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40390/01-10-2009 (ΦΕΚ Δ' 446/02-10-2009) και αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων από το 2009. Περιλαμβάνει ολόκληρη την χερσαία περιοχή του ορεινού όγκου Χελμού , το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού που βρίσκεται σε περιοχές των Δήμων Καλαβρύτων, Λευκασίου, Ακράτας, Διακοφτού, Αιγείρας (Ν. Αχαΐας) και Δήμου Φενεού (Ν. Κορινθίας). Εντός των ορίων του γεωπάρκου βρίσκονται σημαντικοί γεώτοποι, όπως το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, το σπήλαιο των Λιμνών, οι πηγές του Αροάνιου, οι ορεινές λίμνες Τσιβλού και Δόξας και πολλά ορεινά μονοπάτια. Στην περιοχή απαντώνται επίσης σπάνιοι οικότοποι και είδη χλωρίδας και πανίδας, τα οποία επιδιώκεται να προστατευτούν και να αναδειχθούν μέσω του γεωπάρκου.
Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου (Ηπειρος) : Ιδρύθηκε ως Εθνικό Πάρκο το 1973 (ΠΔ 213/20.08.1973) και εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2010. Βρίσκεται στον νομό Ιωαννίνων, μεταξύ των ορεινών όγκων της Τραπεζίτσας, του Σμόλικα, της Τύμφης και του Μιτσικελίου. Η περιοχή έχει επίσης ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και διακρίνεται για τις έντονες εναλλαγές στο φυσικό τοπίο, για το λόγο αυτό έχει ονομαστεί και «Δρυμός των μεγάλων κορυφών». Περιλαμβάνει το φαράγγι και την χαράδρα του Βίκου, όπου βρίσκεται και ο πυρήνας του δρυμού καθώς και τμήμα της οροσειράς της Τύμφης, την χαράδρα του Αώου, τον ποταμό Βοϊδομάτη, σημαντικά είδη οικοσυστήματος, καθώς και μία σειρά από παραδοσιακά διατηρημένους οικισμούς.
Το Γεωπάρκο Σητείας (Κρήτη): Είναι το πιο πρόσφατα αναγνωρισμένο γεωπάρκο της Ελλάδας, καθώς εντάχθηκε στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων το 2015. Βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Σητείας, που είναι από τις πιο σημαντικές και ιδιαίτερες περιβαλλοντικά περιοχές της Κρήτης. Χαρακτηρίζεται από μοναδικό γεωφυσικό πλούτο που περιλαμβάνει περισσότερους από 100 γεώτοπους με σπήλαια, φαράγγια, σπάνια πετρώματα και απολιθώματα, αλλά και ποικιλία οικοτόπων και οικοσυστημάτων, μερικά από τα οποία, όπως το φοινικόδασος του Βάι, είναι μοναδικά για την περιοχή της Μεσογείου.

Ως προς το εθνικό πλαίσιο, δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις προστασίας περί γεωτόπων και γεωπάρκων. Με τον Ν. 3937/11 για την "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" (ο οποίος τροποποίησε τον Ν.1650/86) έγινε ένα θετικό βήμα προς την αποσαφήνιση των γεωπεριβαλλοντικών εννοιών ενώ το μετέπειτα σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (έχει έναν χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020) προσέθεσε στις προτάσεις του, σχετικά με την προστασία του τοπίου, την αναγκαιότητα διατήρησης των γεωτόπων και της βιολογικής ποικιλότητας (ΥΠΕΚΑ, 2014). Εντούτοις, η νομική και πραγματική προστασία των γεωτόπων παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε στον Ν. 3937/11 για την εντονότερη προστασία του αβιοτικού περιβάλλοντος, δεν έχει επιτευχθεί. Για να ενεργοποιηθεί οιαδήποτε προστασία είναι αναγκαία η θεσμική κατηγοριοποίηση των γεωτόπων και ο καθορισμός του πλαισίου των επιτρεπόμενων επεμβάσεων και των αναγκαίων μελετών για τη διατήρησή τους. Εξάλλου σχετικά με τα γεωπάρκα της Unesco, οι διαδικασίες τιτλοδότησής τους περιλαμβάνουν πολύ διαφορετικές και απαιτητικές παραμέτρους, δεδομένου ότι πρόκειται για αναπτυξιακές δομές για την αναγνώριση των οποίων είναι αναγκαίο να αιτηθεί κάποιος κρατικός ή ιδιωτικός "φορέας" διαχείρισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουν την τιτλοδότηση, αλλά καμία νομική κατοχύρωση περί προστασίας, ενώ παράλληλα δεν διέπονται από σαφείς και καθορισμένους τρόπους λειτουργίας.

Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή η κατηγορία των μεταλλευτικών χώρων, και συγκεκριμένα όσων πλέον είναι ανενεργά, και τα οποία κινδυνεύουν από τη μια με κατάρρευση και από την άλλη αποτελούν σημεία έντονης και άνευ ελέγχου εκμετάλλευσης συλλεκτών και εμπόρων σπανίων πετρωμάτων.

Διαβάστε επίσης


Πρόταση  γεωλόγου Δρ. Νταμπίτζια ΙΓΜΕ για δημιουργία γεωπάρκου στο Παρασκευορεμα, 

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Για την εκχώρηση της αρμοδιότητας αποκομιδής και διαχείρισης των κλαδεμάτων και των ογκωδών στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ ΑΕ

Λαμία, 24.8.2017Συζητιέται αυτές τις μέρες, με πανομοιότυπες εισηγήσεις, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια των δήμων που ανήκουν στον ΦΟΔΣΑ ΑΕ Στερεάς, το θέμα της εκχώρησης της αρμοδιότητας αποκομιδής και διαχείρισης των κλαδεμάτων και μεταφοράς των ογκωδών αντικειμένων στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ ΑΕ. Παράλληλα ζητείται από τους δήμους η εξουσιοδότηση του ΦΟΔΣΑ ΑΕ για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των προαναφερομένων δράσεων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα(ΠΕΠ) της Περιφέρειας.Η πρόταση αφορά την προμήθεια 10 φορτηγών αυτοκινήτων, 10 ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών καθώς και 7 φορτηγών με γερανό. Αυτό σημαίνει 17 φορτηγά Χ 150.000 = 2.550.000 ευρώ και 10 κλαδοθρυμματιστές Χ 50.000 = 500.000 ευρώ. Σύνολο περίπου τρία(3) εκατομμύρια. Τα εκχωρούμενα, από το Τομεακό Πρόγραμμα προς την Περιφέρεια Στερ Ελλάδας, διαθέσιμα ποσά ανέρχονται περίπου στα 23 εκ ευρώ.Η δράση φυσικά και δεν εντάσσεται στις δράσεις Διαλογής στην Πηγή, όπως αφήνεται να εννοηθεί στην εισήγηση, και δεν εναρμονίζεται με το άρθρο 29 του Ν. 4042/2012 "Ιεράρχηση των Δράσεων και των Εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων" για την βέλτιστη διαχείριση (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-κομποστοποίηση, άλλου είδους ανάκτηση, τελική διάθεση των υπολοίπων). Όμως τι κάνει; ροκανίζει τα διαθέσιμα του ΠΕΠ στερώντας πόρους από την Διαλογή στην Πηγή και απλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια ακόμα αδυναμία των δήμων, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις δράσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Το παράδειγμα είναι ο Δήμος Λαμίας, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει προμηθευτεί τον κλαδοθρυματιστή, χωρίς ποτέ να τον λειτουργήσει.Θα περίμενε κανείς να αποτελέσουν προτεραιότητα τα μεγάλα Πράσινα Σημεία, σε κάθε ένα από τα οποία πρέπει να υπάρχει ο συγκεκριμένος εξοπλισμός για τα κλαδέματα. Επίσης στα Πράσινα Σημεία προβλέπεται να γίνεται κάποιος διαχωρισμός των ογκωδών για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.Είναι γνωστές οι διαφορετικές μας απόψεις για την λειτουργία του ΦΟΔΣΑ ΑΕ, τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στο όνομα της «αυτοδιοίκησης», την ακύρωση ουσιαστικά της αποκέντρωσης και της έννοιας της συμμετοχής και του ελέγχου. Όμως, για να εκφράσει κανείς άποψη και να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα, με δεδομένο και τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, πρέπει να γνωρίζει:

√ Ποιος είναι αυτός που θα διαχειριστεί το σύνολο των πόρων και πώς. Αν είναι η Περιφέρεια, τότε πρέπει να προηγηθούν οι ανάλογες συζητήσεις στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας. Αν είναι το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ ΑΕ, και πάλι πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση και εκχώρηση από την Περιφέρεια.

√ Ολόκληρο το πακέτο των δράσεων, τους προϋπολογισμούς και τις μελέτες σκοπιμότητας των έργων, με ποια προτεραιότητα και ιεράρχηση πρόκειται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τα 23 εκ∙ και όχι αποσπασματικά. Δεν μπορεί η Περιφέρεια να βγάζει τις προσκλήσεις χωρίς καμιά ιεράρχηση, σχεδιασμό και προγραμματισμό. Ποιος αποφασίζει γι’ αυτά; Η Περιφέρεια; Το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ ΑΕ; Οι δήμοι;Ειδικότερα, αναφορικά με την εισήγηση. Δεχόμαστε ότι η συγκεκριμένη δράση είναι χρήσιμη περιβαλλοντικά, καθώς αποφεύγεται η κοστοβόρα μεταφορά των ανεπεξέργαστων κλαδεμάτων και μειώνεται αρχικά ο όγκος τους. Παρά ταύτα, θα πρέπει να ειπωθεί αναλυτικά και καθαρά:

▪ Πού θα συγκεντρώνονται τα κλαδέματα και τα ογκώδη για θρυμματισμό και μεταφόρτωση. Ανά Τοπική Κοινότητα; ανά Δημοτική Ενότητα; Θα υπάρξουν κατάλληλοι αδειοδοτημένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης και θρυμματισμού; Αν, για παράδειγμα, τα κλαδέματα συγκεντρώνονται στον ΧΥΤΑ Λαμίας για θρυμματισμό, είναι δώρο άδωρον, γιατί το έξοδο μεταφόρτωσης με πολλαπλά δρομολόγια των αθρυμμάτιστων κλαδεμάτων θα έχει ήδη γίνει.

▪ Ποια θα είναι τα σημεία της μετέπειτα μεταφοράς και ποιο το κόστος μεταφοράς και διάθεσης. Θα υπάρξουν «Τέλη Εισόδου»; Λένε οι εισηγήσεις: «Τα θρυμματισμένα κλαδέματα θα οδηγούνται στην πλησιέστερη μονάδα κομποστοποίησης ή σε ΧΥΤΑ». Και ρωτάμε: Πού βρίσκονται αυτές οι μονάδες; τι χρεώνουν; Πρέπει να δοθούν αναλυτικά στοιχεία και συγκεκριμένα νούμερα για αξιολόγηση: κόστος ανά ώρα και ημέρα, τονάζ, Τέλη Εισόδου κλπ.

▪ Η συλλογή και μεταφορά των ογκωδών δεν αποτελεί ολοκληρωμένη διαχείριση. Πού θα τα πηγαίνουν τα ογκώδη τα "7 φορτηγά με γερανό" για επεξεργασία και τελική διάθεση; Θα έχει κι άλλο κόστος ο Δήμος πέραν της προαναφερόμενης χρέωσης ανά ημέρα;

▪ Ο κάθε δήμος, ως κάτοχος των αποβλήτων, έχει την υποχρέωση της διαχείρισης σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ. Το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει την υποχρέωση χρηματοδότησης του Δήμου για τον εξοπλισμό διαχείρισης. Αν εκχωρήσει αυτήν την αρμοδιότητα, απεμπολεί τη δυνατότητα να αντιδράσει σε μελλοντική δυσλειτουργία της περιγραφόμενης πρότασης, πχ αν χαλάσουν τα φορτηγά και ο ΦΟΔΣΑ δεν έχει τη δυνατότητα να τα φτιάξει. Πώς θα λειτουργήσει τότε ο Δήμος; Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα και υπάρξουν οι δυνατότητες να παραχθεί εμπορεύσιμο προϊόν, ποιος θα έχει την δυνατότητα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης;

▪ Για πόσο χρονικό διάστημα θα γίνει η εκχώρηση; Επ’ αόριστον;


Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε να έρθει για συζήτηση σε πρώτη φάση στις Επιτροπές Διαβούλευσης των Δήμων η έκφραση γνώμης για την πρόθεση εκχώρησης της αρμοδιότητας. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε, χωρίς ουσιαστική συζήτηση, την ακύρωση των προτεραιοτήτων του Νόμου και την υπονόμευση της Διαλογής στην Πηγή με το ροκάνισμα των πόρων. Φαίνεται πώς αποτελεί μια ακόμα μεθοδευμένη επιλογή ιδιωτικοποίησης και εκχώρησης των υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους στα πλαίσια του «μετρίου». Ο ρόλος του ΦΟΔΣΑ πρέπει να είναι συντονιστικός και επιβοηθητικός για τους Δήμους∙ και όχι «εργολαβικός»Στέφανος Σταμέλλος

Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς

http://www.e-ecology.gr

https://www.facebook.com/stefanos.stamellos

Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου πάει στην Οικονομική Επιτροπή. Πόσο θα καθυστερήσουν την ψήφιση του φέτος;

Καλείστε στην 13η /2017 ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 31/8/2017 και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1.Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους 2018».

2.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας, και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017-2018».

3.Αποδοχή δωρεάς του κ. Δερματάκη Αθανάσιου.

4.Αποδοχή δωρεάς συντήρηση και επισκευής στάσης λεωφορείων ΚΤΕΛ στην Τ.Κ. Κεχριών.

5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών.

6.Έγκριση διάθεσης πίστωσης, σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

7.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
Η  σχετική ΚΥΑ για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων, οικονομικού έτους 2018 εδώΜε ρύθμιση του ΥΠΑΔ υποχρεωτική η αξιολόγηση για συμμετοχή σε κινητικότητα και προαγωγές


Ίσως και μέχρι την Τετάρτη να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία της αξιολόγησης, προκειμένου να μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να συμμετάσχει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, είτε να αποκτήσει πρόσβαση στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων.

Η κατάθεση της διάταξης από την υπουργό Όλγα Γεροβασίλη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της να επανεκκινήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία, ως γνωστόν, έχει παγώσει εξαιτίας της απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Από τα σενάρια που εξετάζονταν από το υπουργείο τελικά επελέγη η λύση της ένταξης της συμμετοχής στην αξιολόγηση μεταξύ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στις δύο παραπάνω διαδικασίες.

Ωστόσο στη ρύθμιση αναμένεται να ξεκαθαρίζεται ότι ως απαραίτητη προϋπόθεση ορίζεται η συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης, ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του υπαλλήλου, μετά το πέρας αυτής.

Δηλαδή η συμπλήρωση των εντύπων αποσυνδέεται από τη βαθμολογία και θα ισχύει ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή του υπαλλήλου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Να θυμίσουμε ότι η συμμετοχή στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι εθελοντικό, θα αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα μεταθέσεων- μετατάξεων και η έναρξή του αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το ίδιο προαπαιτούμενο, η συμπλήρωση δηλαδή των εντύπων, θα ισχύσει και για την πρόσβαση δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι για την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας έχει εξαιρεθεί ήδη η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της αξιολόγησης. Η παραπάνω εξαίρεση, σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναμένεται να διατηρηθεί και μετά την κατάθεση και ισχύ της ρύθμισης που προωθείται. Ωστόσο θα αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο η συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι η ρύθμιση δεν θα αφορά την εν εξελίξει διαδικασία επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των 20 οριζόντιων θέσεων γενικών διευθυντών Οικονομικού- Διοικητικού, που έχουν προκηρυχθεί, αλλά για τις διαδικασίες κρίσεων των επόμενων λοιπών θέσεων γενικών διευθυντών, διευθυντών κ.λπ., που θα ακολουθήσουν.

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Οδηγίες από το υπ. Εσωτερικών για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμών των ΟΤΑ για το 2018


Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμού των Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων τους για το έτος 2018 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm, δίδονται με σχετική εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η ενσωμάτωση των σχεδίων προϋπολογισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο, σχετικά με τη ρεαλιστικότητά τους. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο δεν πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση ειδικής γνώμης για τους φορείς που δεν θα ενσωματώσουν σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018. Τα σχέδια θα υποβληθούν μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών.

Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στη διαδρομή εγκύκλιοι-αποφάσεις, στην ηλεκτρονική δ/νση: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/

Προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου 
Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου στο Διατηρητέο Συγκρότημα Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου», προϋπολογισμού 2.686.500 ευρώ με ΦΠΑ, από την περιφέρεια Αττικής, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που έχει στο επίκεντρο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τουριστική ανάπτυξη του δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.


Το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου λειτουργεί από το 2000 με επιτυχία, στην έκταση των περίπου 250 στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου σε 12 αποκατεστημένα βιομηχανικά κτίρια.

Η συγκρότηση του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του συνολικού έργου και της ανάδειξής του στο διεθνή χώρο.

Η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας συμβάλλει στην ανάπτυξη του Τεχνολογικού – Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του δήμου Λαυρεωτικής και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής και ενισχύει τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της Αττικής. Η ανάπτυξη αυτή και η προοπτική, και ειδικότερα η δημιουργία του Μουσείου και του Πάρκου, στηρίχθηκε και στηρίζεται διαχρονικά από την τοπική κοινωνία της Λαυρεωτικής, τους ΟΤΑ και τους επιστημονικούς της φορείς. Η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργειών της περιφέρειας Αττικής, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ΕΜΠ για τη συνολική ανάδειξη των αρχαίων και νεότερων μνημείων της Λαυρεωτικής.

Παράταξη Στεργίου + 6 αποστάτες επιδίκασαν το πρόστιμο για το ξηλωμένο σάπιο ξυλόδρομο στο Δήμαρχο. (Οι διάλογοι)

Μια αστεία πρόταση που προτάθηκε από το κ. Καντζούρα ψήφισαν οι 5 παρόντες σύμβουλοι της παράταξης Στεργίου και 6 από τους αποστάτες. Οι 11 αποφάσισαν "να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις απαραίτητες ενέργειες του άρθρου 232 αστική ευθύνη του ν.3852/2010, ώστε να καταλογιστεί το πρόστιμο στο Δήμαρχο ως κύριο υπεύθυνο της καταστροφής του έργου στην παραλία Αγίας Άννας Αγκάλης".  

Η απόφασή είναι αστεία γιατί σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν.3853 πιθανή ευθύνη για ζημία καταλογίζεται με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις με αίτημα του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη.

Ως γνωστόν οι 11 ψηφίσαντες έχουν προσφύγει ήδη στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τις 6-11-2015 (σχετική καταγγελία εδώ) για το θέμα. Ο κ. Καντζούρας παραπονέθηκε για αμέλεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία  σύμφωνα με το νόμο "αποφασίζει μέσα σε εύλογο διάστημα, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα προς παροχή εξηγήσεων".

 Ο νόμος λέει ότι:  Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων. Θετική ζημία είναι η μείωση της υπάρχουσας περιουσίας.  

Πιθανόν, οι 11 ψηφίσαντες να βρεθούν οι  ίδιοι αντιμέτωποι με την τριμελή ελεγκτική επιτροπή για θετική ζημιά που θα προξενήσουν στο δήμο με αυτή την απόφαση τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή αίτηση οποιουδήποτε δημότη στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 /08-08-2017 συνεδρίασηςτου Δημοτικού ΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης: 129/2017

Θέμα: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.»

Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Υπάρχουν οφειλές του Δήμου μας στην Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, και
προκειμένου να έχουμε φορολογική ενημερότητα αναγκαία για την
λειτουργία του Δήμου, όπως ξέρετε δε γίνεται καμιά πληρωμή από
τρίτους, δηλαδή από την ΕEΤΑΑ για «τo βοήθεια στο σπίτι» και από
άλλους φορείς που μας χρηματοδοτούν. Πρέπει να έχουμε φορολογική
ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, γνωστά σε όλους μας αυτά.
Στην Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας λοιπόν υπάρχει ένα χρέος συνολικά 56.000.
Το χρέος αυτό προέρχεται από δύο εντολές πληρωμής, ταυτότητες
πληρωμής.
Η από 04/08/2017 εισήγηση του τμήματος έχει ως κάτωθι:
«Θέτω υπόψη σας ότι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς το
Υπουργείο οικονομικών Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας συγκεκριμένα, ανέρχονται
σήμερα στο ποσό των 56.354 € και προέρχονται από ποσό 38.918,80 €
από πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης και το ποσό των 17.435 € από το
πρόστιμο επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Κατόπιν αυτού και προκειμένου ο Δήμος να μπορεί να είναι φορολογικά
ενήμερος, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας χρηματοδοτήσεων, ούτε
επιπλέον επιβάρυνσης με προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, θα
πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων μας.
Καλείται λοιπόν ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, να
εγκρίνει και να προχωρήσει ο Δήμος στην ρύθμιση των αναφερομένων
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του.»
Θέλω να σας επισημάνω, τα εξής. Ότι στην περίπτωση που δεν
συνηγορήσουμε σαν Δήμος να γίνει η ρύθμιση, με τις ισχύουσες
διατάξεις η Δ.Ο.Υ. θα παρακρατεί τα χρήματα που είναι να λάβει ο
Δήμος, όπως γίνεται μέχρι τώρα.
Εάν αποφασίσουμε να ρυθμιστεί, τότε θα κερδίσουμε τους τόκους,
προσαυξήσεις και θα μπορούμε να πάρουμε και άμεσα την φορολογική
μας ενημερότητα.
Διαφορετικά, και τα λεφτά θα μας παρακρατεί η Δ.Ο.Υ. και φορολογική
ενημερότητα δεν θα έχουμε, με ότι συνεπάγεται.
Το ίδιο είχε γίνει και με τον ΦΟΣΔΑ αν θυμάστε, η ίδια κατάσταση.
Αν δεν αποφασίσουμε εμείς να κάνουμε ρύθμιση, μάλιστα σε 100 με
120 δόσεις με τον τελευταίο νόμο, θα μας παρακρατεί η Δ.Ο.Υ. τα
χρήματα, κάτι ανάλογο όπως γίνεται με τη ΔΕΗ για τον ΦΟΣΔΑ. Και θα
μας παρακρατά τα χρήματα και δεν θα έχουμε φορολογική ενημερότητα
γιατί δεν θα έχουμε κάνει ρύθμιση.
Προτείνω να προχωρήσουμε σε ρύθμιση με τη Δ.Ο.Υ., γιατί είναι
συμφέρον για τον Δήμο.

Καντζούρας: Μόλις διάβασα στην πρόσκληση το θέμα για ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς την Εφορία Χαλκίδας, αμέσως
το μυαλό μου πήγε και τα πρακτικά της 9ης/18.4.2016 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και στον αριθμό απόφασης 78/2016.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή, αποφασίστηκε το εξής:
«Το πρόστιμο που επιβλήθηκε για την αυθαίρετη κατασκευή τμήματος
παραλίας Αγίας Άννας Αγκάλη, σύμφωνα με το υπ αριθμόν έγγραφο του
2015 της περιφερειακής Διεύθυνσης υπηρεσίας Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας με θέμα «πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης
χρήσης» να καταλογιστεί στον Δήμαρχο και να πληρωθεί από τον ίδιο ή
όποιον άλλο ευθύνεται.»

Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 16 μήνες, όμως δεν έγινε καμία
ενέργεια για την εφαρμογή του άρθρου 2632 για αστική ευθύνη του
νόμου 3852/2010.

Το αποτέλεσμα αυτής της αμέλειας, είναι σήμερα να έρχεται εδώ και να
ζητά την ρύθμιση των οφειλών του Δήμου προς την Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, και
έτσι να ρυθμιστεί και το πρόστιμο που ο Δήμαρχος προκάλεσε.

Προτείνω λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, με την
αποκεντρωμένη διοίκηση, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες του
άρθρου 232 αστική ευθύνη του 3852/2010 ώστε να καταλογιστεί το
πρόστιμο στον Δήμαρχο ως κύριο υπεύθυνο της καταστροφής του έργου
στην παραλία Αγίας Άννας Αγκάλης.

Δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει καμία ρύθμιση με την Δ.Ο.Υ., γιατί με
αυτόν τον τρόπο ο Δήμαρχος, θέλει να ξεγελάσει εμάς, προφασιζόμενος
το γενικό συμφέρον για να καλύψει τις ανομίες του και να γλιτώσει το
πρόστιμο που ο ίδιος πρέπει να πληρώσει μέσω των νομίμων
διαδικασιών.

Και τρίτον, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να συντάξει αναλυτικό
πίνακα με κωδικούς και όνομα της κάθε ρύθμισης, χωριστά, για Δ.Ο.Υ.
ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας. Αλλά, σε καμία περίπτωση δεν θα
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις προστίμων από υπαιτιότητα του Δημάρχου,
τα οποία είναι πολλά. Όπως υπόθεση Αγκάλης, υπόθεση των
πυροφυλάκων, υπόθεση κατατμήσεων, υπόθεση εθελοντών εργαζομένων,
κλπ.
Αυτή την πρόταση κάνω Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Παζάρας: Θα ψηφίσω την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δήμου προς την Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, να γίνει η ρύθμιση. Και από κει και
πέρα, τι θα βγάλουν τα δικαστήρια, είναι άλλο θέμα.
Η ρύθμιση να γίνει και ότι άλλο είναι άλλο. Εμείς δεν καταλογίζουμε
στον Δήμαρχο πρόστιμα και τέτοια.

Δήμαρχος: Το σώμα να αποφασίσει υπεύθυνα, έχοντας υπόψη ότι, όλα
όσα ακούστηκαν από τον κ. Καντζούρα είναι κάτι παραπάνω από αστεία.
Έχουν αποφανθεί οι υπηρεσίες, ο νόμος, τα πάντα.
Η λύση είναι μία για το συμφέρον του Δήμου, και να έχουν υπόψη τους
αυτοί που δημιούργησαν όλη αυτή την ζημιά. Πρέπει να γίνει ρύθμιση,
για να μην έχουμε ταμειακό πρόβλημα στον Δήμο, να μπορεί ο Δήμος
να έχει φορολογική ενημερότητα προκειμένου να λειτουργεί, μην
φτάσουμε σε σημεία άλλα και δεν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, που
είναι πάρα πολύ κρίσιμα.
Από κει και πέρα, οτιδήποτε σκέφτεται ο καθένας, περί ευθυνών του
Δημάρχου, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν πειθαρχικά που θα
αποφανθούν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπεράνω, ούτε των δικαστηρίων ούτε
των πειθαρχικών συμβουλίων, όπως θέλουν μερικοί να το αναδείξουν.

Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
 Την από 04/08/2017 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου.
 Την εισήγηση του Δημάρχου.
 Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, που
τηρούνται στο αρχείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Να μην γίνει ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας προς τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

Β. Να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, με την
αποκεντρωμένη διοίκηση στις απαραίτητες ενέργειες του άρθρου 232
αστική ευθύνη του ν.3852/2010, ώστε να καταλογιστεί το πρόστιμο
στο Δήμαρχο ως κύριο υπεύθυνο της καταστροφής του έργου στην
παραλία Αγίας Άννας Αγκάλης.

Γ. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να συντάξει αναλυτικό πίνακα
με κωδικούς και όνομα της κάθε ρύθμισης, χωριστά, για Δ.Ο.Υ. ΙΚΑ,
Επιθεώρηση Εργασίας.

Την ανωτέρω πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καντζούρας
Ιωάννης – Κανελλόπουλος Ιωάννης – Στεργίου Ιωάννης – Φλώκου
Κωνσταντάκη Σοφία - Μουργιάς Ιωάννης – Τάρλας Κυριάκος –
Βούλγαρης Αναστάσιος – Δανέλης Ιωάννης – Αρβανίτης Παναγιώτης –
Γιαννιός Κωνσταντίνος – Χατζής Ανδρέας. Ψήφοι (11)

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σκομπρής Νικόλαος δήλωσε παρόν. Ψήφος
(1)

Την πρόταση του κ.Δημάρχου για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών του
Δήμου προς τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
Λιαγκάκης Ευστάθιος – Γεωργατζής Ευάγγελος – Αλατζάς Ευάγγελος –
Κουκουρίκος Ηλίας – Κουτσουράς Σταύρος – Παζάρας Βασίλειος –
Περηφάνου Νίκη – Κατσούρας Δημήτριος – Χαλιούλιας Ιωάννης και
Αλεξίου Δημήτριος. Ψήφοι (10)

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Αλεξίου Δημήτριος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Κουτσουράς Σταύρος
Χαλιούλιας Ιωάννης
Αρβανίτης Παναγιώτης
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Αλατζάς Ευάγγελος
Περήφανου Νίκη
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Παζάρας Βασίλειος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Γεωργατζής Ευάγγελος

Υπήρξαν αλισβερίσια τη περίοδο Σκαλιστήρη; Ήταν παράνομα; Τιμωρήθηκαν;


Σχόλια σαν το παρακάτω πού έρχονται συχνά πυκνά στο ΕΒ και δεν μπορούν να ελεγχθούν για την εγκυρότητα τους κάνουν λόγο για κάποιες (άνομες;) συναλλαγές με τον μεγα-εργοδότη της περιοχής στο παρελθόν.

Αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, βοηθήστε μας να φωτίσουμε το παρελθόν. Λένε "Λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον του».


Το σχόλιο

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΜΦΙΒΑΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΣΕ ΣΥΓΓΟΦΑΝΤΕΣ. ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΤΟΣ .ΓΕΟΡΓΙΟΥ..... Ο ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΙΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΛΗΣΙ 1°ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΗΡΕΑ ΝΑ ΓΙΝΙ ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ. ΟΧΙ.ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΙ ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥ...1°ΑΧΛΑΔΕΡΙ ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ 2°ΣΤΟ 8KAI 3°ΠΙΛΙΟΤΙΚΟ .....4°ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΙΣΑΝ ΝΑ ΑΣΦΑΛΟΣΤΡΩΣΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ 5°ΤΙΝ ΓΕΦΗΡΑ ΣΤΙΝ ΠΟΡΤΑΡΑ .ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΕΓΛΗΜΑΤΑ ΟΛΑ ΑΦΤΑ;ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΝΕΧΙΑ°.ΟΛΑ ΣΤΙΝ ΦΟΡΑ ΝΑ ΞΕΡΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε ο 7ος Διάπλους Β. Ευβοϊκού


Ολοκληρώθηκε ο 7ος Διάπλους τουΒόρειου Ευβοϊκού,  που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης «ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2017».
Πρώτοι, μαζί, τερμάτισαν ο αστυνομικός Βασίλης Παπαθανασίου και ο αξιωματικός του Πολεμικού
Ναυτικού Φώτης Χατζάρας που διένυσαν την απόσταση Θεολόγος- Λίμνη Ευβοίας (14,5 χλμ.) σε 5 ώρες και 20 λεπτά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα τους περίπου στη 1 το μεσημέρι, διανύοντας μια απόσταση και συνοδευόμενοι από σκάφη για την ασφάλειά τους.
Σημειώνεται ότι η κολύμβηση διεξήχθη υπό αντίξοες συνθήκες καθώς στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Πολλά αυθαίρετα στην Εύβοια

Πέρασαν το ένα εκατομμύριο οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες που δηλώθηκαν στους δύο τελευταίους νόμους για τα αυθαίρετα. «Πρωταθλήτρια» παραμένει η Ανατολική Αττική, όπου δηλώθηκαν περίπου 76.600 πολεοδομικές παρανομίες, με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 8 εκατ. τετραγωνικών μέτρων.
Εκτός Αττικής, σημαντικός αριθμός αυθαιρέτων καταγράφηκε στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Εύβοιας,Λάρισας και Κορινθίας. Η ισχύουσα ρύθμιση θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 23 Σεπτεμβρίου, αν δεν αντικατασταθεί νωρίτερα από το νέο πλαίσιο που θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Έσοδα 1.941.251.896 ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο συνολικός αριθμός των αυθαιρέτων που ξεκίνησαν τη διαδικασία νομιμοποίησης, με βάση τους ν. 4014/11 και ν. 4178/13, είναι 1.019.410. Από αυτά, οι 632.236 έχουν δηλωθεί στο ισχύον σήμερα πλαίσιο, οι 304.150 «μεταφέρθηκαν» από το παλαιό πλαίσιο στο ισχύον και ακόμα 83.024 στο παλαιό. Το σύνολο των εσόδων από τους δύο νόμους είναι σήμερα 1.941.251.896 ευρώ (καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο).
Η χωρική κατανομή των δηλώσεων αυθαιρέτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει τις περιοχές της χώρας που έχουν δεχθεί τη σημαντικότερη αυθαίρετη δόμηση. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΕ, για τις 779.909 δηλώσεις οι οποίες βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο της διαδικασίας ώστε να υπάρχει χωρικός εντοπισμός:
Οι 274.111 δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής και αντιστοιχούν σε 13,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 7,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων. Για να γίνει αντιληπτό το τεράστιο μέγεθος της παρανομίας, αν υποθέσουμε ότι το μέσο μέγεθος μιας κατοικίας είναι 80 τ.μ., τότε οι δηλωθείσες πολεοδομικές παρανομίες στην Αττική θα κάλυπταν 267.500 κατοικίες!
Ανά περιφερειακή ενότητα, οι περισσότερες δηλώσεις πολεοδομικών αυθαιρεσιών αφορούν ακίνητα στην Ανατολική Αττική (76.612) και ακολουθεί ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών (51.915), ο Βόρειος Τομέας (40.127) και ο Νότιος Τομέας (31.195), ενώ μικρότερος αριθμός παρανομιών έχει δηλωθεί από τον Δυτικό Τομέα (25.287), τον Πειραιά (20.489), τη Δυτική Αττική (14.837) και τα νησιά της Αττικής (13.649).
Η περιφερειακή ενότητα (νομός) που έρχεται δεύτερη στη χώρα, μετά την Ανατολική Αττική, είναι εκείνη της Θεσσαλονίκης, όπου δηλώθηκαν 66.911 πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 1,9 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η γειτονική Χαλκιδική, όπου δηλώθηκαν 27.232 παρανομίες, που αντιστοιχούν σε 1,4 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 700.000 τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων.Οσον αφορά τη νησιωτική Ελλάδα, οι περισσότερες πολεοδομικές παρανομίες δηλώθηκαν, όπως είναι επόμενο, στην Κρήτη: 41.418 δηλώσεις που αντιστοιχούν συνολικά σε 4,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 1,4 εκατ. τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων. Ανά νομό στην Κρήτη, τα «σκήπτρα» κρατάει το Ηράκλειο (16.388 δηλώσεις, 2,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 550.000 τ.μ. βοηθητικών). Το δεύτερο νησί μετά την Κρήτη είναι η Εύβοια, όπου δηλώθηκαν 23.783 αυθαιρεσίες (1,9 εκατ. τ.μ. κύριων χώρων και 700.000 τ.μ. βοηθητικών). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Ρόδου (περιλαμβάνει και τα νησιά Σύμη, Τήλο, Χάλκη και Καστελλόριζο) με 9.997 δηλώσεις αυθαιρεσιών, οι οποίες φαίνεται ότι ήταν σημαντικές σε έκταση: αντιστοιχούν σε 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 400.000 τ.μ. βοηθητικών. Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των δηλώσεων στην Κέρκυρα (9.100 τ.μ.) και στη Μύκονο (4.906 τ.μ.).
Ανά περιφέρεια
Αν εξετάσουμε τα διαθέσιμα στοιχεία ανά περιφέρεια, στην πρώτη θέση βρίσκεται φυσικά η Αττική (274.111 δηλώσεις) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (132.615 δηλώσεις), Πελοποννήσου (53.387 δηλώσεις), Θεσσαλίας (45.578 δηλώσεις), Στερεάς Ελλάδας (45.468 δηλώσεις), Νοτίου Αιγαίου (42.911 δηλώσεις), Κρήτης (41.418 δηλώσεις), Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (37.886 δηλώσεις), Δυτικής Ελλάδας (35.241 δηλώσεις), Ιονίων Νήσων (21.533 δηλώσεις), Ηπείρου (21.268 δηλώσεις), Δυτικής Μακεδονίας (14.403 δηλώσεις) και Βορείου Αιγαίου (14.090 δηλώσεις).
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι στο σύνολο της χώρας (πάντα στα αυθαίρετα που βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο της διαδικασίας νομιμοποίησης ώστε να υπάρχει γεωγραφικός εντοπισμός) έχουν δηλωθεί 53,79 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων και 23,9 εκατ. τ.μ. βοηθητικών χώρων. Αν επαναλάβουμε την ίδια υποθετική αναλογία (αντιστοίχιση των τετραγωνικών των δηλωθέντων αυθαιρεσιών σε κατοικίες των 80 τ.μ.), τότε τα τετραγωνικά αυτών των 779.909 δηλώσεων αντιστοιχούν σε 971.248 κατοικίες (σύμφωνα με την απογραφή του 2011, το σύνολο των κατοικιών της χώρας είναι 6.384.353).

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Για τους "αποτυχόντες" στις πανελλαδικές εξετάσεις

Σαρώνει το διαδίκτυο το κείμενο του πατέρα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ονειρευόταν το παιδί του...

Με ένα κείμενο που συγκινεί, ένας ιερέας δίνει κουράγιο και παράλληλα εκφράζει την αγάπη στον γιο του, που δεν κατάφερε να περάσει σε καμία σχολή, από την διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων. Ο ίδιος αναφέρει ότι νιώθει περήφανος όχι μόνο για τις επιτυχίες του γιου του αλλά και στις φαινομενικές ήττες του, «γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και οχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι». Ο πατέρας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο και σήμερα ζει στη νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος.
Το κείμενο του πατέρα που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων 2017. Συγχαρητήρια στον τρίτο γιό μου τον Αλέξανδρο!!! Δεν πέρασε Πουθενά!!! Μπράβο που «απέτυχε». Μια χαρά. Κι αν πετύχαινε πάλι μπράβο θα του έλεγα γιατί ήθελε πολύ την σχολή της Πληροφορικής. Αλλά και τώρα που δεν τα κατάφερε, είναι όλα όμορφα. Και είμαι το ιδιο περήφανος γι αυτόν, και στην επιτυχία μα ιδιαιτέρως στην αποτυχία του.

Οι μεγάλες στιγμές στην ζωή μας συγγενεύουν με μεγάλες ατυχίες και αποτυχίες. Όταν μικρέ μια μέρα θα κοιτάξεις πίσω την ζωή σου, και πλέον θα έχεις ώριμα μάτια θα δεις οτι τα λάθη, οι ήττες και οι αποτυχίες, σε προχώρησαν μπροστά και σε ώθησαν για κάτι άλλο που ήξερε ο Θεός μα εσύ τότε ούτε καν φανταζόσουν. Ο Steve Jobs είχε πει σε αποφοίτους, «Δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε αποτυχία – αποτυχία είναι απλά η ζωή που προσπαθεί να μας αλλάξει κατεύθυνση…» Εγω θα πρόσθετα ο Θεός που ανοίγει άλλους παράδοξους δρόμους. Και η αγαπημένη πονεμένη και «αποτυχημένη» Σαρλότ Ράμπλινγκ, μας φωνάζει μέσα από την δοξασμένη και πληγωμένη της ζωή, «οτι είμαστε εδώ το οφείλουμε σ΄αυτές τις στιγμές που μας δυσκόλεψαν. Αυτές οι στιγμές είναι η προίκα της ζωή μας…»

Γι αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είμαι περήφανος μόνο στις επιτυχίες σου μα και στις φαινομενικές ήττες σου, γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και οχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι. Και γιατί αγαπώ εσένα, με όλα τα σημάδια της διαδρομής σου, που πίστεψε με δεν κρίθηκε σήμερα, απλά σήμερα ξεκίνησε. Και να σου πω και κάτι; Ποτέ δεν θα σε χρησιμοποιούσα για να νιώσω εγω «επιτυχημένος». Δεκανίκι του δικό μου κενού δεν θα γινόσουν ποτέ. Σε αγαπώ γι αυτό που είσαι!!!

Να θυμάσαι μικρέ, οτι στα λάθη μας μαθαίνουμε, και οτι για να φτάσεις στον παράδεισο θα χρειαστεί να περάσεις πολλές φορές από την κόλαση. Καλό ταξίδι ζωης…

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Πρόσληψη 5.000 συμβασιούχων στην καθαριότητα των δήμων μέσω ΑΣΕΠ – Τι αλλάζει στις δημοτικές εκλογές

Περίπου 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα μέσω ΑΣΕΠ έχουν ήδη δρομολογηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο αριθμός θα οριστικοποιηθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Συνολικά, είπε ο κ. Σκουρλέτης μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν 6.100 συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων και συμπλήρωσε ότι το κόστος μισθοδοσίας βασίζεται στα ανταποδοτικά τέλη χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Αναφερόμενος ο υπουργός στα οικονομικά των δήμων τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πληγεί από τη μείωση των πόρων κατά 60%. Βρίσκει μπροστά τις περιοριστικές πολιτικές, έχουμε χαμηλώσει τον πήχυ κάνοντας αποτελεσματικούς τους λίγους πόρους που έχουμε, σημείωσε.

Σε ότι αφορά στους συμβασιούχους ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία να παραμείνει ο αριθμός των συμβασιούχων που πληρώνονται από τους εθνικούς πόρους, σε συγκεκριμένα πλαίσια. Τον Μάιο αριθμούσαν περί τις 75.000, ενώ τον Δεκέμβριο ο αριθμός θα μειωθεί, συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε ότι έως το τέλος του έτους θα έχει ψηφιστεί η απλή αναλογική για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προανήγγειλε ότι με τον ίδιο νόμο θα αποσυνδεθεί η διενέργεια των εκλογών ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. «Θα πάμε μερικούς μήνες μπροστά τις εκλογές» είπε χαρακτηριστικά.

Παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Κυνηγετικό Σύλλογο Λίμνης. Η απόφαση δεν προσδιορίζει το είδος της παραχώρησης, το τίμημα, την διάρκεια, την πληρωμή λογαριασμών και τους όρους χρήσης..


Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 /08-08-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα:«Η από 15-02-2017 αίτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου
Λίμνης, με θέμα: ‘Παραχώρηση χώρου για στέγαση
γραφείου’, που έλαβε από το Δήμο αρ.πρωτ.: 1548/21-02-
2017.»

Ο κ.Δήμαρχοςεισηγούμενος το θέμα είπε:
Όπως θυμάστε, σε προηγούμενη συνεδρίαση αριθμ. 8/30-5-2017 είχε
παρθεί η απόφαση 65/2017 Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα
παραχώρηση χώρου για την στέγαση γραφείου.
Στο αποφασιστικό που ήταν ομόφωνη η απόφαση, αναφέρεται: να
αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να έρθει ως θέμα ημερήσιας
διάταξης, αφού γνωμοδοτήσει η Δημοτική κοινότητα Λίμνης.
Στην συνέχεια μετά από αυτήν την απόφαση, το Συμβούλιο της
Δημοτικής κοινότητας Λίμνης αποφάσισε και γνωμοδοτεί ομόφωνα, και

προτείνει την παραχώρηση του χώρου δίπλα από το κτίριο του
Λιμεναρχείου στη Λίμνη, προκειμένου να στεγαστούν τα δύο σωματεία.
Είναι το ένα σωματείο των κυνηγών και το άλλο των αλιέων.
Λοιπόν, με βάση αυτά, καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε αν τους
παραχωρείται αυτός ο χώρος που έχει υποδείξει και κατ αρχήν εγκρίνει
η τοπική κοινότητα Λίμνης.

Αρβανίτης Οπωσδήποτε με βρίσκει σύμφωνο η απόφαση του τοπικού
Συμβουλίου, όμως με την ευκαιρία θέλω να πω δύο λόγια μόνο, ότι
πράγματι μπορεί να πουν κάποιοι, ότι υπάρχουν δεκάδες φορείς που
ζητάνε αίθουσες κλπ, από τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Και προφανώς ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να
ικανοποιήσει όλες αυτές τις προτάσεις και όλες αυτές τις απαιτήσεις.
Όμως, εδώ θέλω να πω, ότι υπάρχουν Σύλλογοι που τιμούν τη σφραγίδα
τους, υπάρχουν σύλλογοι που βάζουν στόχους, έχουν κίνητρα, είναι
μαζικοί. Και θα πρέπει να τους δει με άλλο μάτι ο Δήμος και το
Δημοτικό Συμβούλιο και να συμπαρίσταται σε αυτούς.
Και ενδεικτικά αναφέρω στην προκειμένη περίπτωση τον κυνηγετικό
σύλλογο Λίμνης, ο οποίος είναι ένας ιστορικός σύλλογος, φτιαγμένος
έτος ιδρύσεως 1977, είναι ένας μαζικός φορέας, αριθμεί περίπου στα
500 μέλη, έχει κάνει έργο.
Ένα μικρό δείγμα αν θέλετε και με την ευκαιρία της μετεγκατάστασης
τώρα θα μπορούμε να το θαυμάσουμε, είναι τα εκθέματα των
ταριχευμένων πουλιών, που δεν είναι το μοναδικό έργο, αλλά είναι ένα
έργο το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και άλλο και να βοηθήσει και στην
τοπική μας οικονομία, όπως στην τοπική μας οικονομία βοηθάνε και τα
500 μέλη με τη συμμετοχή τους, γιατί ξέρουμε τι κεφάλαιο είναι για την
οικονομία το κυνήγι.
Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι, ενδεικτικά μπορώ να
αναφέρω και τον σύλλογο τον Μάκιστο ή τους χορευτικούς συλλόγους
Λίμνης και Αγίας Άννας που πραγματικά τιμού6ν την σφραγίδα τους.
Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σύλλογοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω
από μία σφραγίδα, δεν αριθμούνται παραπάνω από 5 με 10 μέλη και
την εκμεταλλεύονται κατά το δοκούν την σφραγίδα τους.
Ε, δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν σε αυτούς την ίδια αντιμετώπιση,
όταν σου φέρνουν δεκάδες αιτήματα για συστέγαση ή για στέγαση. Τέλος
πάντων δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα και
συγχαίρω τον κυνηγετικό σύλλογο για τη δουλειά που είχε κάνει μέχρι
τώρα.

ΚουτσουράςΔεν θα αναφερθώ καθόλου για τον κυνηγετικό σύλλογο
Λίμνης, είναι γνωστός, η συμβολή του και ο ρόλος του στην κοινωνία και
όχι μόνο της Λίμνης αλλά και των τριών άλλων δημοτικών ενοτήτων
Νηλέως και Κηρέως.
Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι, από την αρχή της Δημοτικής περιόδου, πριν
από 3 χρόνια σχεδόν, είχαμε πει ότι, ότι έχει να κάνει με παραχωρήσεις
χώρων, Δημοτικών χώρων σε συλλόγους, θα μπαίναμε στη διαδικασία να
συνταχθεί ένας κανονισμός λειτουργίας. Αυτό έχει μείνει στις καλένδες.
Ευκαιριακά λοιπόν, τονίζω την αναγκαιότητα αυτή, στο ότι πρέπει να
συνταχθεί επιτέλους ένας κανονισμός λειτουργίας, σε ποιους συλλόγους
θα παραχωρούμε και τι θα παραχωρούμαι.

Κουκουρίκος Κατ αρχάς δεν αμφισβητώ όλα αυτά τα καλά λόγια που
ακούστηκαν για τον κυνηγετικό σύλλογο.Ξέρω όμως ότι, ο Ολυμπιακός Λίμνης και ο Μάκιστος, και νομίζω και οι Ευβοϊκές σπουδές, έχουν υποβάλει το ίδιο αίτημα εδώ και κάνα δύο
χρόνια.
Και καλούμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, με τη σύμφωνη γνώμη της
τοπικής κοινότητας, να αποφασίσουμε, κατ εξαίρεση, για έναν άλλο
σύλλογο.
Έχουμε συζητήσει το θέμα του Ολυμπιακού δύο χρόνια πριν για πρώτη
φορά, και το έχουμε φέρει άλλες δέκα φορές. Και είπαμε όχι, γιατί δεν
υπάρχουν. Το έχει πει ο Δημήτρης κατ επανάληψη ότι δεν υπάρχουν
χώροι στην Λίμνη να δώσουμε.
Και ερχόμαστε τώρα, δεν έχω καμία αντίρρηση να παραχωρηθεί. Θα με
πιάσει όμως αύριο ο Μάκιστος, θα σε πιάσει ο Ολυμπιακός, θα σε πιάσει
ο άλλος και θα σου πει, γιατί εμείς τι είμαστε;
Στο κάτω κάτω ο κυνηγετικός σύλλογος έχει και 500 μέλη, που σημαίνει
ότι από μισό ευρώ το μήνα να έδινε κάποιος, να συνεισφέρει το κάθε
μέλος, θα μπορούσαν να νοικιάσουν ένα αξιοπρεπέστατο χώρο, για να
μπορέσουν να βάλουν και τα εκθέματά τους, που είναι πραγματικά
υπέροχα.
Τώρα εκεί που θα τα εκθέσετε; Θα ήθελα να ακούσω, σε ένα γραφειάκι
τόσο δά, γιατί το ξέρω, δίπλα στο Λιμενικό Ταμείο, ένα τόσο δα
γραφειάκι. Θα συστεγαστούν με άλλο σύλλογο και δεν πρόκειται τα
εκθέματα να τα δούμε ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση.
Τα λέω, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, υπάρχει ο
Ολυμπιακός, υπάρχει ο Μάκιστος. Εγώ δεν κάνω πολιτική. Και βέβαια
δεν λέω ότι κάνουν πολιτική κάποιοι, αλλά μου αρέσει να είμαι
ειλικρινής, εκφράζω αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να πω.
Εγώ ψηφίζω λευκό για τους λόγους που είπα.

Πρόεδρος: Λέω εγώ, μήπως αν υπάρχει και πάλι κάποιος τέτοιος χώρος,
τουλάχιστον να γίνουν δύο, και για άλλους.

Στεργίου:
Εγώ συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν για το έργο του
κυνηγετικού Συλλόγου, αλλά και των άλλων Συλλόγων. Σίγουρα οι χώροι
τους οποίους έχουμε δεν επαρκούν για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
Αλλά, από τη στιγμή που υπάρχει ένα αίτημα και υπάρχει έστω ένας
διαθέσιμος χώρος, θα πρέπει να μην τον κρατάμε και να τον δώσουμε.
Βέβαια, άλλα αιτήματα Συλλόγων που έρχονται, δεν θέλουν την
συστέγαση για τους δικούς τους λόγους. Από την στιγμή που εδώ
μπορούν να συστεγαστούν με ένα άλλο σύλλογο, φαντάζομαι ότι εμείς
δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι, ότι, και πρέπει τουλάχιστον οι κατά
τόπους Αντιδήμαρχοι, να δρομολογούν τα θέματα, ώστε να μην
υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Δηλαδή, το αίτημα είναι από τον
Φεβρουάριο και βλέπω ας πούμε παράδειγμα στο πρωτόκολλο ότι καν
δεν έχει χρεωθεί στην τοπική κοινότητα που αυτό είναι αυτονόητο, όταν
χρεώνετε στον Αντιδήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο, χρεώνεται και στην
τοπική κοινότητα να πάρει τις αποφάσεις. Και παίρνουμε καμιά φορά
αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με την τοπική κοινότητα, κάτι το
οποίο δεν ισχύει εδώ.
Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό Λίμνης, γιατί θα πρέπει πολύ σύντομα
να ακούγονται, έχουμε καταθέσει εμείς σαν Δημοτική παράταξη
συγκεκριμένη πρόταση, και είχαμε πει να μεταφερθεί η τοπική
κοινότητα σε ένα γραφείο κάτω από το δημαρχείο το οποίο είναι

ανενεργό, και να απελευθερωθεί για να μπορέσουν να στεγαστούν και
αυτοί οι άνθρωποι.
Εμείς συμφωνούμε να δοθεί ο χώρος, να μπορέσουν να στεγάσουν το
αρχείο τους και να λειτουργήσει ο σύλλογος.

Γεωργατζής : Κατ αρχήν θέλω να ρωτήσω, στο χώρο αυτό, συστεγάζεται
αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος σύλλογος; Είναι οι αλιείς, έτσι; από την
στιγμή που ο χώρος έχει δοθεί ήδη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
Οι άνθρωποι ζητάνε, στο χώρο που υπάρχει ήδη κάποιος άλλος, να
μείνουν και αυτοί. Αφού λοιπόν τα έχουν βρει με τους ψαράδες, και
μπορούν να συστεγαστούν μαζί, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
Όσο για τον Ολυμπιακό και τους άλλους, βεβαίως να βρεθεί ένας άλλος
χώρος.

Σκομπρής Θα συμφωνήσω με την άποψη του Σταύρου, για την ύπαρξη
καταστατικού ή Κανονισμού, βάσει του οποίου θα ξέρουμε πλέον σαν
Δήμος, τι παραχωρούμε και που, βάσει κανονισμού.
Πρόεδρος
:
Προχωράμε στην ψήφιση. Εκτός από τον κύριο Κουκουρίκο
που ψηφίζει λευκό, συμφωνούμε οι υπόλοιποι από ότι βλέπω.
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 15/02/2017 αίτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης,
που έλαβε από το Δήμο αρ.πρωτ.: 1548/21-02-2017

Την με αριθμ. 65/2017 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου

Την με αριθμ. 12/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, που
τηρούνται στο αρχείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (20/21)
Παραχωρεί την αίθουσα του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα
που στεγάζετε ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης, προκειμένου να
συστεγαστούν ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Λίμνης και ο
Κυνηγετικός Σύλλογος Λίμνης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κουκουρίκος Ηλίας ψήφισε λευκό.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O
Πρόεδρος
H
Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Αλεξίου Δημήτριος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννιός
Κων/νος
Κατσούρας
Δημήτριος
Κουτσουράς
Σταύρος
Χαλιούλιας
Ιωάννης
Αρβανίτης
Παναγιώτης
Σκομπρής
Νικόλαος
Τάρλας
Κυριάκος
Δανέλης
Ιωάννης
5
Βούλγαρης
Αναστάσιος
Αλατζάς
Ευάγγελος
Περήφανου
Νίκη
Κουκουρίκος
Ηλίας
Στεργίου
Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη
Σοφία
Καντζούρας
Ιωάννης
Μουργιάς
Ιωάννης
Παζάρας
Βασίλειος
Λιαγκάκης
Ευστάθιος
Γεωργατζής
Ευάγγελος

Απόλυση Κουγιάννη για παραβίαση όρων της σύμβασης εργασίας

Με διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Διαύγεια  έγινε αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης  του  κ. Κουγιάννη με το δήμο σαν  συνοδός απορρι ματοφόρου  πού έληγε στις 31 Μαρτίου   2018.

Πως φτάσαμε εως εδώ;


11.07.2016. ο κ. Κουγιαννης υπογράφει σύμβαση ΙΔΟΧ με το Δήμο  να εργαστεί σαν συνοδός απορριματοφόρου  για την περίοδο 11.07.2016 μέχρι 10.12.2016

08.12.2016. Παράταση της συμβασης του μέχρι 31.12.2017
 
14.07.2017. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση όλων των συμβάσεων ΙΔΟΧ  στην καθαριότητα μέχρι 31.3.2018

20.07.2017. Ο κ. Κουγιάννης παίρνει αναρρωτική άδεια (10) δέκα η μερών με Ιατρική Βεβαίωση  για την περίοδο 20.07.2017 μέχρι 29.07.2017

 25.07.2017 Νέα σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με το δήμο μέχρι τις 31.3.2018.  
 Ο κ. Κουγιάννης ουδέποτε παρουσιάστηκε στην εργασία του ως Συνοδός Απορρι ματοφόρου όπως προκύπτει από τα Δελτία Πορείας – Δελτία Κίνησης των απορρι ματοφόρων αυτοκινήτων

 04.08.2017.  Απόφαση για περικοπή των αποδοχών του κου Κουγιάννη  για  ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του από την εργασία του, από 03.07.2017 έως και 19.07.2017.

16.08.2017, Αίτηση κ. Κουγιάννη προς το  αναρμόδιο (για το το θέμα) Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή θέσης εργασίας 

16.08.2017. Ανακοίνωση ανεξαρτοποίησης του κ. Κουγιάννη σαν Τοπικού Συμβούλου της ΤΚ Μαντουδίου στο eviatop

22.8.2018. Δημόσια απάντηση του κ. Δημάρχου προς τον κ. Κουγιάννη

23.08.2017, Βεβαίωση  αντιδημάρχου  ότι μετά το τέλος της αναρρωτικής άδειας, από 31.07.2017 έως και σήμερα, 23.08.2017ο κ. Κουγιάννης δεν έχει εμφανιστεί για εργασία και θεωρείται αδικαιολόγητα απών


24.08.2017. Αυτοδίκαιη λύση της σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ του κ. Κουγιάννη με το δήμο για παραβίαση των  όρων της σύμβασης  (Αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία  για τρεις συνεχείς ημέρες και άρνηση  εκτέλεση της εργασίας που του ανατέθηκε)

Η ΔΙΑΠΙΣΤ ΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Θέ μα : «Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου μ ε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισ ένου χρόνου κου Κουγιάννη Δημ ητρίου του Γεωργίου, Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (ΣυνοδώνΑπορρι ματοφόρων».


ΔΙΑΠΙΣΤ ΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο Δή μαρχος Μαντουδίου – Λί μνης – Αγίας Άννας
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω.ένης /ιοίκησης – Πρόγρα..α Καλλικράτης»
περί αρ οδιοτήτων η άρχου (ΦΕΚ Α ́/87/76662010).

2. Την υπ ́ αριθ . 76/2016 απόφαση του Δη οτικού Συ βουλίου Μαντουδίου –Λί νης – Αγίας Άννας με θέμ α«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού .ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίεςανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 407 1/2012, όπωςαντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4325/2015, έτους 2016».

3. Την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ ́ αριθ μ. ΣΟΧ 1/2016 (αριθ πρωτ. 4928/02.06.2016) γιατη σύναψη σύ βαση ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟ
Υ.4. Την υπ ́ αριθ . πρωτ. 5651/21.06.2016 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛOΣΗ για
πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νο ικά πρόσωπα του Δη μοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομ ικά πρόσωπα των ΟΤΑ εμ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(άρθρο 21 του ν. 2190/1994) του κου Κουγιάννη Δη μητρίου του Γεωργίου με
την οποία αιτήθηκε την πρόσληψή του στον Κωδικό Θέσης 104 που αντιστοιχούσε στην ειδικότηταΥΕ ΕΡΓΑΤ ΩΝ (συνοδών απορρι ματοφόρων)ως 1η και μοναδική επιλογή του.

5. Τον από 05.07.2016 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ ΥΠΟΨΗΦΙOΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ , ΚO ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104, Ειδικότητα ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ Ν) στον οποίο ο κ.Κουγιάννης Δη μήτριος του Γεωργίου κατατάχθηκε μ ε σειρά κατάταξης 6 καιΣύνολο Μονάδων 1267, ο οποίος υποβλήθηκε όπως και όλη η διαδικασία για
τον κατά νό ο έλεγχο από το Ανώτατο Συ μβούλιο Επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ).

6. Την υπ ́ αριθ . 481/6466/07.07.2016 απόφαση Δη μάρχου Μαντουδίου –Λί νης – Αγίας Άννας μ ε την οποία προσλήφθηκε ο κ. Κουγιάννης Δη μήτριοςτου Γεωργίου μ ε σύμ βαση εργασίας ορισμ ένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στην
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩ Ν)
μ ε διάρκεια σύ βασης από 11.07.2016 έως και 10.12.2016.

7. Το υπ ́ αριθ . πρωτ. 5651/07.07.2016 έγγραφο του Δή μου Μαντουδίου – Λί μνης – Αγίας Άννας με θέ μα «Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης & ανάληψη υπηρεσίας».

8. Την υπ ́ αριθ . πρωτ. 6572/11.07.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του κουΚουγιάννη Δη μητρίου του Γεωργίου, παρ. 1:«Η σχέση εργασίας του είναι ΙΔΙΩ ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, θα απασχοληθεί με την ειδικότηταΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδός Απορρι ματοφόρου) και ο χρόνος απασχόλησής του θα είναι από11.07.2016έως και10.12.2016»
.
9. Την υπ ́ αριθ . πρωτ. 903/10824/24.11.2016 Διαπιστωτική Πράξη Δημ άρχου Μαντουδίου – Λί μνης – Αγίας Άννας με θέ μα«Αυτοδίκαιη παράταση ατομικώνσυμβάσεων καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/21.10.2016»
μ ε την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη παράταση της ισχύουσας ατομ ικής σύ μβασης εργασίας του κου Κουγιάννη Δημητρίου του Γεωργίου, ειδικότηταςΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας
(Συνοδός Απορριμ ατοφόρου)έως και την 31.12.2017 σύ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/21.10.2016)«Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»κατά παρέκκλιση κάθε  άλλης διάταξης προκειμ ένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

10. Την υπ ́ αριθ . πρωτ. 11893/08.12.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του κου Κουγιάννη Δη μητρίου του Γεωργίου, παρ. 1:«Η σχέση εργασίας τουείναιΙΔΙΩ ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, θα απασχοληθεί με τηνειδικότηταΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδός Απορριματοφόρου) καιο χρόνος απασχόλησής παρατείνεται έως και 31.12.2017»
.
11. Την υπ ́ αριθ . 98/14.07.2017 Απόφαση του Δημ οτικού Συ μβουλίουΜαντουδίου – Λί μνης – Αγίας Άννας με θέ μα«Παροχή εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του  Δήμου Μαντ
ουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι
πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2του άρθρου 24 του ν. 4479/2017», παρ. Α. : «Διαπιστώνει τη συνδρο μή εξαιρετικών λόγων δη μόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψηαντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα» και παρ. Β, :« Αποδέχεται την προσωρινήαπασχόληση και εγκρίνει τη σύναψη νέων συ βάσεων απασχόλησης μετους κάτωθι απασχολου μένους την 7.6.2017, μέχρι την κατάρτιση τωνπροσωρινών πινάκων διορτιστέων για την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού προς κάλυψη των αντίστοιχων οργανικώναναγκών και όχι πέραν της 31.03.2018» στην οποία αναφέρεται ο κ.Κουγιάννης Δημήτριος του Γεωργίου με Ειδικότητα/ Θέση Απασχόλησης ΥΕ Συνοδός Απορριματοφόρου.

12. Την υπ ́ αριθ . πρωτ. 6978/25.07.2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύ φωνα μετις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α ́ 94) του κου Κουγιάννη Δημ ητρίου του Γεωργίου , με την οποία του ανατέθηκε ηπαροχή υπηρεσιών καθαριότητας σύ μφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017
.
13. Την παρ. 1 της υπ ́αριθ . 6978/25.07.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην  οποία αναφέρεται ότι :
«Η σχέση εργασίας του είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, θα απασχοληθεί .ε την ειδικότηταΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδός Απορρι ατοφόρου) και ο χρόνος απασχόλησής
του θα είναι από 25/07/2017 έως και την 31/03/2018» με  όρο της σύ βασης πουπαραβίασε ευθέως ο κ. Κουγιάννης Δη μήτριος, καθόσον ουδέποτε  απασχολήθηκε ως Συνοδός Απορρι ματοφόρου.

14. Την παρ. 2 της υπ ́αριθ . 6978/25.07.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην οποία
αναφέρεται ότι :«Η απαλλαγή από τα καθήκοντά του θα γίνει  μόλις λήξει ο χρόνος της παρούσας σύ.βασης ή και νωρίτερα λόγω κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέωνή εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει ανάρμοστη συμπεριφορά, άρνηση εκτέλεσης της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή πράξειςοι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν ζημία στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Μαντουδίου Λί.νης Αγίας Άννας», όρο της σύ μβασης που παραβίασε ευθέωςο κ. Κουγιάννης
Δη μήτριος, καθόσον αρνήθηκε την εκτέλεση της εργασίας που του ανατέθηκε.

15. Την παρ. 3 της υπ ́αριθ . 6978/25.07.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην οποία αναφέρεται ότι :
«Αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία του για τρεις (3)συνεχείς ημέρες, λογίζεται σαν  καταγγελία της παρούσας σύμβασης από μέρουςτου δευτέρου των συμβαλλομένων», όρο της
σύ βασης που παραβίασε ευθέως ο κ. Κουγιάννης Δη μήτριος, καθόσον ουδέποτε παρουσιάστηκε στην εργασία του ως Συνοδός Απορρι ματοφόρου όπως προκύπτει από τα Δελτία Πορείας – Δελτία Κίνησης των απορρι ματοφόρων αυτοκινήτων, τις αναφορές από τις συσκευές ωρο μέτρησης προσωπικού και το υπ ́αριθ . πρωτ.7874/23.08.2017 έγγραφο του κ. Αντιδη μάρχου Κηρέως.

16. Την υπ ́ αριθ . 588/7387/04.08.2017 Απόφαση Δη μάρχου Μαντουδίου –Λί μνης – Αγίας Άννας
περικοπής των αποδοχών του κου Κουγιάννη Δημητρίου του Γεωργίου, που αντιστοιχούν σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του από την εργασία του, από 03.07.2017 έως
 και 19.07.2017..

17. Την από 20.07.2017 Ιατρική Βεβαίωση του Γενικού Ιατρού κου Ανδρίτσου Ιωσήφ με την οποία βεβαιώνεται ότι ο κ. Κουγιάννης Δη μήτριος του Γεωργίου χρήζει αναρρωτικής άδειας (10) δέκα η μερών, ήτοι από την 20.07.2017 έως και την 29.07.2017.

18. Την από 16.08.2017 αίτηση του κου Κουγιάννη Δη μητρίου του Γεωργίου, η οποία έλαβε από το ή ο αριθ . πρωτ. 7699/16.08.2017, με θέ μα «Αλλαγή θέσης εργασίας για το υπόλοιπο της σύμβασής μου» μ ε την οποία ζητά από το Δημοτικό Συ βούλιο την αλλαγή της ειδικότητάς του,διαδικασία που δενεπιτρέπεται από το Νό μο και το Δη μοτικό Συμ βούλιο δεν έχει κα μία αρ μοδιότητα, αλλά αντιθέτως από την ανωτέρω επιστολή του εργαζό μενου προκύπτει εκ μέρους του αυτοδίκαιη καταγγελία της σύβασής του.

19. Το υπ ́ αριθ . πρωτ. 7874/23.08.2017 έγγραφο του κ. Αντιδη μάρχου Κηρέως μ ε θέ μα
«Αποχή από την εργασία του υπαλλήλου ΙΔΟΧ κ. Κουγιάννη Δημητρίου» μ ε το οποίο ενη μερώνει ότι «ο κ. Κουγιάννης Δημήτριος απουσίαζε από την εργασία του από 20.07.2017 έως και 29.07.20
17 λόγω αναρρωτικής άδειας και ότι μετά το τέλος της αναρρωτικής άδειας, από 31.07.2017 έως και
σήμερα, 23.08.2017 δεν έχει εμφανιστεί για εργασία και θεωρείται αδικαιολόγητα απών».

Δι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

Την αυτοδίκαιη λύση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ ένου χρόνου του κου Κουγιάννη Δη μητρίου του Γεωργίου, ο οποίος προσλήφθηκε για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σύμ φωνα μ ε τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 τουάρθρου 24 του ν. 4479/2017, ε την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (ΣυνοδώνΑπορρι ατοφόρων) ύστερα από την αυτοδίκαιη καταγγελία από μέρους του της υπ ́ αριθ . πρωτ. 6978/25.07.2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ παραβιάζοντας ευθέως
τους όρους ανάθεσης τους οποίους ανεπιφύλακτα έχει αποδεχθεί.
Ο Δή μαρχος
Μαντουδίου – Λί νης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Επιτυχόντες ΕΠΑΛ ΜαντουδίουΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΖΑΡΓΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛΗΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10% απόφοιτοι 2016ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιτυχόντες από το ΓΕΛ Λίμνης

Εισαγωγή με το 90%

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΠΡΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΔΑΥΙΔ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΜ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΩ ΝΑΟΥΜ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΡΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΑΥΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ


ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

Εισαγωγή με το 10% (2016)
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα

ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΞΑΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Εισαγωγή με το 10% (2015)
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 από το Γενικό Λύκειο Αγίας Άννας

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΨΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 από το Γενικό Λύκειο Μαντουδίου

Γενικό Λύκειο Μαντουδίου


Εισαγωγή με το 10%
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισαγωγή με το 90%
Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΑΚΩΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΝΤΑΡΕ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΜΑΝΤΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΔΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΪΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
Πως ρυθμίζονται και μέχρι πότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμουςΞεκίνησε από σήμερα στους δήμους της χώρας η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή του πρόσφατου ν.4483/2017 (άρθρο 52).

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο οφειλών σε Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως 30 Σεπτεμβρίου.Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

Υπάγονται επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Η διαδικασία ρύθμισης ξεκινά με αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (31/7/2017 έως 30/11/2017).

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.