Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Δημοσιοποιήθηκε το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

  
διαχείριση απορριμμάτωνΣτη δημοσιότητα δόθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έναν «φιλόδοξο», όπως τον χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, «σχεδιασμό, που σηματοδοτεί την ανατροπή των ακολουθούμενων μέχρι σήμερα πολιτικών των κυβερνήσεων της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας και κατευθύνει προς μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα, που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους», όπως είπε.

«Η εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και η αξιοποίηση -αλλά και υπέρβαση σε ορισμένες περιπτώσεις- των πιο θετικών στοιχείων του κοινοτικού κεκτημένου, σε συνδυασμό με τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων υποδομών και δράσεων, αποτελούν το πρώτο βήμα για το πέρασμα από την μεσαιωνικού τύπου ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στη σύγχρονη αντίληψη της ανάκτησής τους με φιλικό για το περιβάλλον και την κοινωνία τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός.
Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), το ΕΣΔΑ, το οποίο διαμορφώθηκε από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εστιάζει προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων, των οποίων ο ρόλος αναβαθμίζεται, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, τη διακριτή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΠΕΝ, οι στόχοι του ΕΣΔΑ υπερβαίνουν τη λογική των συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, υπέρ της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων και της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά και του κόστους διαχείρισής τους.

Ταυτόχρονα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, η δυνατότητα σύναψης συνεργασίας μόνον για τη διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση μεταξύ δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον τα απόβλητα εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση.

Αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης της παραοικονομίας στον τομέα της ανακύκλωσης, που αναπτύσσεται κατά κανόνα με παραβατικό και περιβαλλοντικά επικίνδυνο τρόπο, καθώς και η παράνομη μεταφορά συμμείκτων μέσω Κέντρων Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου συμβαίνει.
Επιπλέον, σημαντική στο νέο ΕΣΔΑ κρίνεται η απορριπτική αναφορά στην καύση ως μεθόδου διαχείρισης. Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας δευτερογενών στερεών καυσίμων όπως η καύση, η αεριοποίηση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση Plasma κ.ά. θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό. Ως εκ τούτου τεχνικές που παράγουν RDF/SRF δεν ενδείκνυνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων καθότι απομακρύνουν υλικά που πρέπει να οδεύουν προς ανακύκλωση.
Οι έννοιες «Ανάκτηση Ενέργειας» και «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων» στο ΕΣΔΑ ορίζονται ως οι πρακτικές ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης, όπως η ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, η παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας αποδόμησης, η παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα έλαια κ.ά.
Στόχοι της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα μέχρι το 2020 είναι: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων-βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Το ΕΣΔΑ εκτός από τα ΑΣΑ περιλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα βιομηχανικά απόβλητα, τα γεωργοκτηνοτροφικά, η ιλύς των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Ο μελλοντικός προγραμματισμός του ΥΠΑΠΕΝ σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, έχει να κάνει με την έγκριση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, του οποίου η εκπόνηση ολοκληρώνεται και σύντομα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η προσαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στο νέο ΕΣΔΑ έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η διαμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων και μέτρα διευκόλυνσης της χωροθέτησης υποδομών ήπιας διαχείρισης αποβλήτων.
Επιπλέον, αναμένονται ενημερωτικές πρωτοβουλίες για το ΕΣΔΑ και διάλογος με τη συμμετοχή τόσο επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διευκολυνθεί η επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ, καθώς επίσης και δράσεις τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των δήμων και των υπηρεσιών τους, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου των τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και υλοποίησή τους στη συνέχεια, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.
Τέλος, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των δράσεων και υποδομών των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και των συναφών έργων των ΠΕΣΔΑ, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

H καύση ως μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων απορρίπτεται.
 Ειδικότερα, στο κείμενο που είχε τεθεί για διαβούλευση τον Ιούνιο προστέθηκε με διακριτό τρόπο το κεφάλαιο «Ανάκτηση Ενέργειας – Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων».

Σε αυτό, οι έννοιες «Ανάκτηση Ενέργειας» και «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων» ορίζονται ως πρακτικές ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης, οι οποίες βάσει βιολογικών και χημικών διεργασιών παράγουν δευτερογενή αέρια ή υγρά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Ως τέτοιες πρακτικές ενδεικτικά αναφέρονται: η ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ, η παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας αποδόμησης, η παραγωγή βίο – ντίζελ από απόβλητα έλαια κλπ..

Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας δευτερογενών στερεών καυσίμων όπως η καύση, η αεριοποίηση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση Plasma και άλλες, θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό.

Ως εκ τούτου τεχνικές που παράγουν RDF / SRF (εναλλακτικά καύσιμα που προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία αποβλήτων) δεν ενδείκνυνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων καθότι απομακρύνουν υλικά που πρέπει να οδεύουν προς ανακύκλωση.

Τα δευτερογενή καύσιμα ορίζονται ως καύσιμα που προκύπτουν έπειτα από επεξεργασία αποβλήτων.

Παραμένουν εκτός τα προγραμματισμένα έργα ΣΔΙΤ
Στο τελικό κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων παραμένουν ουσιαστικά αναλλοίωτα βασικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται αναστολή όλων των έργων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για τα οποία δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις μέχρι την ημέρα έγκρισης του ΕΣΔΑ και αντ’ αυτών θα σχεδιαστούν έργα υποδομές και δράσεις, βάσει του νέου σχεδιασμού.
Τέτοιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειπόμενων συμμείκτων Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) με συνολική δυναμικότητα 2.404.450 τόνου ανά έτος είχαν δρομολογηθεί σε Πελοπόννησο, Δυτική Μακεδονία, Ηλεία, Σέρρες, Ήπειρο, Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Φωκίδα κ.ά.), τα περισσότερα με τη μορφή ΣΔΙΤ. Από αυτά σύμβαση υπεγράφη στα μέσα Ιουνίου μόνο για τη ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας.

Πάντως, τα νέα Περιφερειακά Σχέδια (ΠΕΣΔΑ), τα οποία πρέπει να έχουν αναθεωρηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μπορεί να προβλέπουν ΣΔΙΤ, συμβατά όμως με τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Βασικές προβλέψεις του νέου ΕΣΔΑ

– – Έμφαση στη διαλογή στην πηγή, θέτοντας στόχο για το 2020 74% ανάκτηση και 26% διάθεση.

– – Καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί η ανακύκλωση του 65% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020.

– – Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, ως το 2020.

– – Αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και θεσμοθέτηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης που ενσωματώνονται στα Περιφερειακά Σχέδια (ΠΕΣΔΑ). Ορίζεται προθεσμία εκπόνησης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους Δήμους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

– – Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους. Τα έσοδά τους αποτελούν δημόσιο πόρο και πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ο έλεγχός τους μέσω κρατικού λογιστικού συστήματος για να αποτελέσουν επενδυτικό κονδύλι για την ανάπτυξη των συστημάτων της νέας διαχείρισης.

– – Δυνατότητα σύναψης συνεργασίας μόνον για την διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση μεταξύ Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον τα απόβλητα εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση

– – Ενίσχυση ελέγχων – επιθεωρήσεων και μηχανισμών υποστήριξης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

– – Αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων και διευθέτηση του προβλήματος των ιστορικά αποθηκευμένων βιομηχανικών αποβλήτων με σειρά μέτρων.

Τα σκουπίδια σε αριθμούς

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Το 2011 αντιστοιχούσε στο 15% της παραγωγής, ενώ οι ποσότητες οργανικού κλάσματος που ανακτήθηκαν μέσω χωριστής συλλογής (κομποστοποίηση και ενεργειακή ανάκτηση) αντιστοιχούσαν μόλις στο 3% επί των συνολικά παραγόμενων αστικών απορριμμάτων.

Στην πραγματικότητα, τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη χαμηλότερα, δεδομένου ότι η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και στα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), αφορά μόνο στο 4,14% από το συνολικό 15%. Το υπόλοιπο αφορά σε βιομηχανικές συσκευασίες, έντυπο χαρτί και στα άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί η παραοικονομία στον τομέα της ανακύκλωσης, που αναπτύσσεται κατά κανόνα με παραβατικό και περιβαλλοντικά επικίνδυνο τρόπο, καθώς και η παράνομη μεταφορά συμμείκτων μέσω ΚΔΑΥ, όπου συμβαίνει.

Επίσης, στον νέο ΕΣΔΑ παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση στον τομέα της ανακύκλωσης και ανάκτησης. Ειδικότερα:

– τα βιοαπόβλητα είναι 2.470.000 τόνοι/έτος (44,3% του συνόλου των ΑΣΑ), τα ανακυκλώσιμα – ανακτήσιμα 2.794.000 τόνοι/έτος (ή 50,1% του συνόλου των ΑΣΑ) και τα λοιπά 311.000 τόνοι /έτος (ή 5,6% του συνόλου).

– Εκτροπή αστικών απορριμμάτων προς ΚΔΑΥ και ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης) για ανάκτηση ανέρχεται σε 11,6% του συνόλου των παραγόμενων σκουπιδιών (στοιχεία 2011).

«Είναι ένας φιλόδοξος σχεδιασμός, που σηματοδοτεί την ανατροπή των ακολουθούμενων μέχρι σήμερα πολιτικών των κυβερνήσεων της τελευταίας τουλάχιστον 10ετίας και κατευθύνει προς μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα. Μια κοινωνία που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους, προάγοντας την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας στην πράξη», δηλώνει ο κ. Τσιρώνης. Και καταλήγει: «Η εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και η αξιοποίηση – αλλά και υπέρβαση σε ορισμένες περιπτώσεις – των πιο θετικών στοιχείων του κοινοτικού κεκτημένου, σε συνδυασμό με την διασφαλισμένη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων υποδομών και δράσεων, αποτελούν το πρώτο βήμα για το πέρασμα από την μεσαιωνικού τύπου ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στη σύγχρονη αντίληψη της ανάκτησής τους με φιλικό για το περιβάλλον και την κοινωνία τρόπο».


Ο προγραμματισμός του υπουργείου προβλέπει στη συνέχεια:
· Έγκριση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, του οποίου η εκπόνηση ολοκληρώνεται και σύντομα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
· Προσαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων στη στοχοθεσία και κατευθύνσεις του αναθεωρημένου εθνικού σχεδιασμού ως την 30η Σεπτεμβρίου.
· Διαμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων και μέτρα διευκόλυνσης της χωροθέτησης υποδομών ήπιας διαχείρισης αποβλήτων.
· Ενημερωτικές πρωτοβουλίες για τον ΕΣΔΑ και διάλογος με τη συμμετοχή τόσο Επαγγελματικών, Επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διευκολυνθεί η επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ.
· Δράσεις τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των Δήμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και υλοποίησή τους στη συνέχεια.
· Χρηματοδότηση των δράσεων και υποδομών των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και των συναφών έργων των ΠΕΣΔΑ, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας.
Το ΕΣΔΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.ypeka.gr (ενότητα “περιβάλλον”, υποενότητα “διαχείριση αποβλήτων”), όπου είναι επίσης αναρτημένο και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, αναπόσπαστο στοιχείο του νέου σχεδιασμού.
tovima.grΤο ΕΣΔΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypeka.gr (ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, υποενότητα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ), όπου είναι επίσης αναρτημένο και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, αναπόσπαστο στοιχείο του νέου Σχεδιασμού.Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Περιφράχθηκαν τα θαλασσόκρινα της παραλίας της Κρύας Βρύσης


από τη ιστοσελίδα του kireas.org


O kireas.org περίφραξε τα θαλασσόκρινα της παραλίας της Κρύας Βρύσης


Ομάδα του kireas.org περίφραξε χθες μέρος από τα θαλασσόκρινα της παραλίας της Κρύας Βρύσης. Τις επόμενες ημέρες θα τελειώσει η περίφραξη και οριοθέτηση των υπόλοιπων φυτών, θα τοποθετηθούν περισσότερες ενημερωτικές πινακίδες και θα γίνει πληροφόρηση του κοινού.

Το κρινάκι της θαλάσσης είναι ένα από τα ωραιότερα και αρχαιότερα αγριολούλουδα της χώρας μας και έχει αρχίσει να εξαφανίζεται από πολλές παραλίες. Η παραλία της Κρύας Βρύσης φιλοξενεί μια από τις πυκνότερες αποικίες θαλασσόκρίνων στην Ελλάδα και κινδυνεύει από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τροχόσπιτα. Το κρινάκι της θαλάσσης ανθίζει συνήθως στα μέσα Ιουλίου, μέχρι τα τέλη Αυγούστου και τον Σεπτέμβρη τελειώνει η ανθοφορία του.

Ας κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί για να προστατέψουμε αυτό τον φυσικό θησαυρό της περιοχής μας, τον κρίνο της θάλασσας. Μη παρκάρετε τα αυτοκίνητα-τροχόσπιτα σας πάνω στα κρινάκια και μην κόβετε τους ανθισμένους βλαστούς!

kireas.orgΔιαβάστε επίσης

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Το απερίφραστο κάλλος των κρίνων της παραλίας της Κρύας Βρύσης (φωτογραφίες)


Ξερίζωσαν τα αναφυτεμένα θαλασσόκρινα της Κρύας Βρύσης


Τις εκριζωμένες αποικίες των θαλασσόκρινων της Κρύας Βρύσης αναφυτεύει ο kireas.org


Κλεφταράκος ξάφρισε τα θαλασσόκρινα της Κρύας Βρύσης από την περίφραξη τους

Κατατέθηκε το Ν/Σ για την αυτοτέλεια των ΟΤΑ: Τι αλλάζει στα οικονομικά των δήμων (νομοσχέδιο)
Κατατέθηκε το σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομιμή βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Το σχέδιο νόμου υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Ν. Βούτσης και Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται:

— Η ίδρυση στην κάθε έδρα περιφέρειας Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (ΑΥΕ-ΟΤΑ), η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών.

— Σε κάθε ΑΥΕ – ΟΤΑ συστήνεται η θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων τους.

— Κάθε ΑΥΕ – ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:
α. Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,

β. Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ) Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,
γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
— Προβλέπονται πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες.
— Συστήνεται Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ. Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου:
skopos_aftodioikisi

— Προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
— Το άρθρο 14 προβλέπει τη δημιουργία Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ν/σ ΕΔΩ.

«Καμπανάκι κινδύνου» από την ΚΕΔΕ ενόψει της κατάρτισης των δημοτικών προϋπολογισμών για το 2016

5
προϋπολογισμοίEκκρεμή ζητήματα που δημιουργούν προβλήματα στην  καθημερινή λειτουργία των δήμων, αλλά και στη δυνατότητα κατάρτισης ρεαλιστικών δημοτικών προϋπολογισμών για το 2016,  έθεσε με επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προκειμένου να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης. Παράλληλα διατύπωσε τις προτάσεις της έτσι ώστε να κλείσουν οι δήμοι τους προϋπολογισμούς για φέτος, αλλά και για τη διαδικασία κατάρτισης των προϋπολογισμών του 2016.
Στην επιστολή του, που αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο ενός ολοκληρωμένου «Σημειώματος της ΚΕΔΕ, ενόψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατάρτιση των Δημοτικών Προϋπολογισμών έτους 2016»,  ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι:  «για τους Δήμους η κατάρτιση και εκτέλεση των δημοτικών προϋπολογισμών αποτελεί μια σημαντική λειτουργία, που καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την αποτελεσματικότητά τους .Δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη , που εντάσσεται στο πλαίσιο των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων μας».
Τα προβλήματα που επισημαίνει η ΚΕΔΕ
Στο ενημερωτικό σημείωμα της ΚΕΔΕ επισημαίνονται μια σειρά από προβλήματα , με σημαντικότερα:
 1. το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο διαβούλευσης που έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών , προκειμένου η  ΚΕΔΕ να διατυπώσει τις απόψεις της
 2.  τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με ευθύνη της Κεντρικής Εξουσίας, τα οποία δεν επιτρέπουν να κλείσουν οι Προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2015.
 3. η μη καταβολή των νομοθετημένων εσόδων των Δήμων από διάφορες πηγές ( παρακρατηθέντα, φόρος μπύρας, ΤΑΠ, τέλη διαφήμισης , κ.λπ.
 4. τη στάση πληρωμών στα έργα των Δήμων μέσω ΕΣΠΑ
 5. τον τρόπο υπολογισμού και εγγραφής στον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των μεταφερόμενων στους Δήμους αρμοδιοτήτων
Σχολικοί Φύλακες, Δημοτικοί Αστυνόμοι, κ.λπ.)
 1. πως θα συνταχθούν οι προϋπολογισμοί του 2016 από τους Δήμους που δεν έχουν κλείσει τους προϋπολογισμούς του 2015.
Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ
Στο σημείωμά της η ΚΕΔΕ παραθέτει μια σειρά από προτάσεις , αφού επισημαίνεται ότι οι «Δήμοι θεωρούν τον Δημοτικό Προϋπολογισμό ως ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο. Για το λόγο αυτό τον αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα».
Γι αυτό τονίζεται πως για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης των Προϋπολογισμών του 2016 , θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 1. Να δεσμευτεί η κεντρική κυβέρνηση για την υλοποίηση του κρατικού της Προϋπολογισμού 2015. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να γνωρίζουν οι Δήμοι το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των «παρακρατηθέντων» και των εσόδων από τον φόρο μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης.
 2. Να αυξηθούν οι ΚΑΠ κατά τα ποσό τουλάχιστον του κόστους των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες) όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 η μείωση των ΚΑΠ, λόγω κινητικότητας- διαθεσιμότητας, ανήλθε σε 48 εκ. €
 3. Να παύσει η στάση πληρωμών για τα δημοτικά έργα του ΕΣΠΑ και να ληφθεί μέριμνα το κόστος που προκλήθηκε από την καθυστέρηση να μην επιβαρύνει τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς.
 4. Να γίνουν αποδεκτές και να νομοθετηθούν άμεσα, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρεωμένους Δήμους.

Σε κίνδυνο η επίτευξη νέων πλεονασμάτων από την Αυτοδιοίκηση
Στο ίδιο σημείωμα της ΚΕΔΕ επισημαίνεται ότι «μετά το πλήγμα που δέχθηκαν τα ίδια έσοδα των Δήμων από την έλλειψη ρευστότητας, θα πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να επαναδιατυπώσει της θέση της για τα τεράστια πλεονάσματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε προϋπολογίσει τόσο για το 2015 όσο και για το 2016».

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Σκάνδαλο Κυμασίου: Πως δικαιολόγησαν τις παραλείψεις των προηγούμενων δημοτικών αρχών οι Τριάντης, Καντζούρας και Στεργίου

Ενδεικτικό της αδιαφορίας των προηγούμενων δημοτικών αρχών (Τριάντη, Ενωτιάδη και  Ψαρρού)  είναι όχι ότι όχι μόνο δεν τήρησαν τους όρους της παραχώρησης αλλά μέρος της έκτασης των 37  στρεμμάτων που παραχωρήθηκε στο Δήμο  αποτο Δημόσιο το 2004 ήταν  ειναι περιφραγμενο παρανόμως (καταπατημένο) απο την ΒΙΟΜΑΓΝ (το γκρι κομματι) μέχρι το 2012 (δηλ. για 8 χρόνια) . Στο χώρο υπήρχε και δεξαμενή μαζούτ η οποία απομακρύνθηκε με απροθυμία  μετά από εξώδικο του συλλόγου kireas.org το Σεπτ. του 2012


Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το  θέμα των 37 στρ. στην παραλία  Κυμάσι πού στις 19-10-2004 με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών περιήλθε στην κυριότητα του πρώην Δήμου Κηρέως. Σε πρόσφατη Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου το  Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκηση διαπίστωσε την μη τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης από το δήμο  και κατα συνέπεια   την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Το ακίνητο είχε δωθεί στο Δήμο με σκοπό την  ίδρυση Μεταλλευτικού Μουσείου, Συνεδριακού Κέντρου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων  και για να γίνουν έργα ανάπλασης για την αξιοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής.

Σύμφωνα με το δήμαρχο η  Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου  του  Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η βρήκε δύο ελαττώματα :

1ον: Ότι η προαναφερόμενη απόφαση παραχώρησης του δημοσίου κτήματος Α.Β.Κ 2113 Λίμνης, εξεδόθη αναρμοδίως από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομίας και οικονομικών, καθώς θα έπρεπε να εκδοθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς ,σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο διατάξεις
του Δ.Κ.Κ.

2ον: Η μη τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης «συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο.

Συμφωνα με το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,  υπάρχει νομολογία του ΣτΕ και δεν μπορεί να γίνει καμία παρέκκλιση και  το κτήμα αυτό έχει χαθεί και  υλοποιείται η διαπιστωτική πράξη για να φύγει από την κυριότητα του Δήμου.

Τι μπορει να γίνει ;


Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε μπορούμε να πάρουμε πίσω το χώρο με το άρθρο 200 του Δ.Κ.Κ αλλά θα κλείσει ο κύκλος με την διαπιστωτική πράξη ,θα πάει στο Δημόσιο και θα το ξαναζητήσουμε.

Με την προτασή αυτή συντάχθηκε και ο κ. Παζάρας. Το άρθρο 200 του Δ.ΚΚ  προβλέπει ότι με "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται να παραχωρηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στους δήμους  περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στο δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί τον φορέα αυτόν.Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή τη διάθεση καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η μη τήρηση τους."
Δηλαδή χρειάζεται μια νεα απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου

Τι αποφασίστηκε;

 Μετά από συζήτηση επικράτησε η πρόταση του κ. Τριάντη  και το  Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος, οι τρεις πρώηνΔήμαρχοι Γ.Τριάντης, Π.Ενωτιάδης, Αν.Ψαρρός και οι αρχηγοί τωνσυνδυασμών της Αντιπολίτευσης για να ενεργήσουν από κοινού ώστε τοκτήμα στο Κυμάσι παραλίας Μαντουδίου να παραμείνει στον Δήμο.

Τι συζητήθηκε ;

 Απο τα πρακτικά της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ: Αίτηση δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αλατζά Ευαγγέλου,  Αρβανίτη Παναγιώτη, Βούλγαρη Αναστασίου-Δανέλη Ιωάννη, Σκομπρή Νικολάου και Τάρλα Κυριάκου για συζήτηση θέματος : «Ιδιοκτησιακό καθεστώς δημοτικής έκτασης 37 στρεμμάτων στο Κυμάσι».


O Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αρβανίτη Παναγιώτη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε:
« Το θέμα έρχεται με αφορμή τις τοποθετήσεις του Δημάρχου στα Ευβοϊκά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Δήμαρχο εγώ που εκπροσωπώ το κατεστημένο και κάποιοι από τους συμβούλους ελεγχόμαστε για παράνομες πράξεις , συγκάλυψη αμαρτιών, εγκληματικές πράξεις κ.λ.π και ότι ο ίδιος θα δώσει
αγώνα ενάντια στο κατεστημένο. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις ο Δήμαρχος σε όλα αυτά. Μπαίνοντας στο θέμα του Κυμασίου που σύμφωνα με τον δήμαρχο, ευθυνόμαστε για εγκληματικές παραλήψεις έχω να πω ότι αντί να δώσει συγχαρητήρια στους προηγούμενους Δημάρχους κ.κ Γ. Τριάντη ,
Πρόδρομο Ενωτιάδη , Ανέστη Ψαρρό για τις προσπάθειες που έκαναν για το συγκεκριμένο οικόπεδο και για όλη την παραλία Κυμασίου προκειμένου να αναβαθμιστεί η συγκεκριμένη περιοχή και να σφυρηλατήσει την ενότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο θέμα για το δήμο μας
εξαπολύει κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις .
Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις : Α) η μεταβίβαση στο συγκεκριμένο οικόπεδο έγινε κατά παράβαση του αρθ. 260 του π.δ 410/1995 σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να υπογράψει και ο συναρμόδιος υπουργός εσωτερικών. Εδώ βλέπουμε σοβαρό ολίσθημα του κράτους, Β) μέσα στους όρους υπάρχει και η κατασκευή συνεδριακού κέντρου και μεταλλευτικού μουσείου που όμως εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι παράνομη κατασκευή κτιρίων στον αιγιαλό και στην παραλία δηλ το υπουργείο ωθεί το δήμο να παρανομήσει. Αυτός για μένα ο όρος δεν υφίσταται και επί της ουσίας οι όροι του συμφωνητικού έχουν επιτύχει καθότι έχουν γίνει αθλητικές εγκαταστάσεις από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και ανάπλαση. Συνεπώς θεωρώ απαράδεκτη την αυστηρή κριτική που δέχτηκε η κτηματική υπηρεσία από τον δήμαρχο και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η υπηρεσία έκανε σωστά τη δουλειά της.
Συμπέρασμα: πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση να βρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις συνεδριακού κέντρου και μεταλλευτικού μουσείου αποσυνδέοντας από του όρους της μεταβίβασης , δίνοντας τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό με το
λιμάνι.
Τελειώνοντας έχω να πω ότι πρέπει τα δημοτικά συμβούλια να ασχολούνται με θέματα που έχουν σχέση με το παρόν και το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου ( π.χ Τρίτη φάση λιμανιού Μαντουδίου) και όχι με το παρελθόν. Οι αναίτιες αναμοχλεύσεις του παρελθόντος πρέπει να
απομονωθούν από τα αυτοδιοικητικά δρώμενα γιατί εξυπηρετούν μόνο διχαστικές αντιλήψεις και σκοπούς και μάλιστα σε μια περίοδο δύσκολη για το Δήμο και την χώρα μας που μόνο ενωτικά μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε.

Καντζούρας Ιωάννης: Είχα πει σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ότι αυτό το σχέδιο στο ΚΥΜΑΣΙ άρχισε το 2001 ή 2002 με μελετητή τον κ.Ροίδη. Αυτή η μελέτη κατέληξε να υλοποιείται το 2006 κάνοντας μεγάλο αγώνα να έρθουν οι εκτάσεις στο Δήμο. Έγινε ανάπλαση και κόστισε περίπου 500.000 ευρώ.
Προτού γίνουν όλα αυτά ήταν μια παράγκα στο σημείο αυτό και στη συνέχεια τα καταστήματα που άνοιξαν έφεραν ανάπτυξη στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Ενωτιάδης τελείωσε την μελέτη με διάφορες προσθήκες κι έφτιαξε το γήπεδο βόλεϊ. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έγινε ανάπλαση. Στη συνέχεια έγινε το γήπεδο 5Χ5.
Το θέμα έπρεπε να λυθεί με ένα άλλο έγγραφο ή προσωπική παράσταση.Στο σημείο εκείνο έχει γίνει πραγματική επανάσταση και το διαπιστώνουμε κάθε φορά που έρχεται το πλοίο με πλήθος κόσμου. Ο χώρος πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Παζάρας Βασίλειος: Η ερώτηση των αγαπητών συμβούλων της συμπολίτευσης, πιστεύω ότι κατατέθηκε εξ αιτίας αυτών που είπε στην συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος στα ραδιοσταθμό 98,1 της Χαλκίδας. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε ύστερα από την επιστολή που του έστειλαν έντεκα δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του ,που σ΄αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι ερωτώντες.
Στην επιστολή αυτή οι έντεκα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί του.
Στη συνέντευξη ο Δήμαρχος χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις. Συγκεκριμένα είπε ότι έγινα εγκληματικές παραλήψεις από μέρους τους ,με αποτέλεσμα να χαθεί ένα κτήμα στο ΚΥΜΑΣΙ ,έκτασης 33 στρεμμάτων περίπου. Μάλιστα θα κάνει αγώνα για να το πάρει πίσω.
Το κτήμα αυτό είχα παραχωρηθεί δωρεάν στον τότε Δήμο Κηρέως το 2004 με απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό να ιδρυθεί μεταλλευτικό μουσείο ,συνεδριακό κέντρο, αθλητικές εγκαταστάσεις και να γίνουν έργα ανάπλασης για την αξιοποίησηκαι την τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής.
Η δωρεάν αυτή παραχώρηση ως όρο είχε την τήρηση του παραπάνω σκοπού.
Με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας δόθηκε εντολή επιθεώρησης ελέγχου σε επιθεωρητές –ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης. Αντικείμενο της εντολής επιθεώρησης-ελέγχου ήταν η διερεύνηση της νομιμότητα των ενεργειών τόσο του Δήμου ,όσο και της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Πουθενά στην έκθεση επιθεώρησης ελέγχου δεν αναφέρεται ότι διαπιστώθηκαν παρανομίες από τις παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες ήταν και ελεγχόμενες.
Στην έκθεση επιθεώρησης ελέγχου ,οι επιθεωρητές ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι έως στις 19 Οκτωβρίου του 2009 δεν είχαν συντελεστεί οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός της δωρεάν παραχώρησης του
δημοσίου κτήματος και προτείνουν δε όπως η Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών να προβεί άμεσα στις ενέργειες προκειμένου να προωθηθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκληση της παραχώρησης.
Επομένως κ. Δήμαρχε πολύ κακώς χρησιμοποιήσατε τη φράση εγκληματικές παραλήψεις.
Εκείνο που μπορώ να πω για τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου είναι ότι αδιαφόρησαν ή αμέλησαν αν θέλετε για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης.
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ,παραμονές δημοτικών εκλογών, για να μαζέψει ψήφους, προχώρησε στην κατασκευή γηπέδου 5Χ5,όπως αυτή ήθελε, χωρίς να ενημερωθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις τεχνικές οδηγίες ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
Μιας και πολιτεύονταν με αυτό τον τρόπο, τοποθετήθηκε στις θέσεις της αντιπολίτευσης και γι’ αυτό το λόγο κι εσείς σήμερα είστε Δήμαρχος.
Τελειώνοντας κ. Δήμαρχε ,επειδή στη συνέντευξη είπατε ότι θα αγωνιστείτε για το πάρετε πίσω ,δεν πιστεύω ότι θα προσπαθήσεις να βγάλεις παράνομες τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Προσπάθησε να πάρεις την ίδια έκταση με βάση το άρθρο 60 του ΠΔ 410/1995,οι ρυθμίσεις του οποίου ισχύουν και με το νόμο 3463/2006. Σ΄ αυτή την προσπάθεια θα είμαι αρωγός.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Το θέμα που συζητάμε είναι πολύ σοβαρό. Είχε παραχωρηθεί ακίνητο, φιλέτο στο Δήμο. Η ουσία είναι το ακίνητο θα συνεχίσει να παραμένει στο Δήμο ή θα πάει πίσω στο κράτος με κίνδυνο να χωθείκάποιος ιδιώτης και να ο αγοράσει, αφού σήμερα τα πάντα πούλιουνται κι εμείς θα το κοιτάμε από μακριά. Θέλω να μάθω ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να κρατήσει ο Δήμος το ακίνητο αυτό.

Βούλγαρης Αναστάσιος: Θα σταθώ σε τρία πράγματα α)Όταν ένας σύμβουλος ζητάει έγραφα από ένα φάκελο είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου να τα παραχωρήσει; β)Θέσαμε το ερώτημα για να απολογηθεί ο Δήμαρχος κι όχι εμείς. Κάποτε παλέψαμε και φέραμε κάποια πράγματα στην περιοχή μας για τα οποία σήμερα κατηγορηθήκαμε. γ)Αν δεν θέταμε εμείς το θέμα για συζήτηση πότε ήταν διαθετιμένος ο Δήμαρχος να το θέσει για συζήτηση ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την περιοχή.


Στεργίου Ιωάννης : Το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την παραχώρηση στον πρώην Δήμο Κηρέως του δημοσίου κτήματος με στοιχεία ΑΒΚ 2113, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί η συμβολή του συγκεκριμένου κτήματος είναι καθοριστική για την αναπτυξιακή
προοπτική τόσο της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου, της ΔημοτικήςΕνότητας Κηρέως όσο και του διευρυμένου σημερινού μας Δήμου. Η δε συζήτηση του εν λόγω θέματος αντί να έχει εισαχθεί από τον κ. Δήμαρχο με την μορφή του κατεπείγοντος στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποβαθμίστηκε χωρίς
να γνωρίζουμε του λόγους, το δε θέμα συζητείται σήμερα μετά από αίτηση μερίδας δημοτικών συμβούλων.
Η εισαγωγή του θέματος έγινε μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου σε ραδιοφωνική συνέντευξη, επιρρίπτοντας ευθύνες χρησιμοποιώντας μια απαράδεκτη φρασεολογία σε διατελέσαντες αυτοδιοικητικούς του πρώην Δήμου Κηρέως. Εκείνο που εγώ έχω να καταθέσω είναι ότι τα όποια προβλήματα δεν λύνονται ούτε με κινδυνολογίες, ούτε με αφορισμούς και κυρίως με απαξιωτικές και μηδενιστικές τακτικές.
Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που και αυτό έχει την λύση του όπως όλα τα προβλήματα. Λύση που θα επιτευχθεί με σύνεση, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και κυρίως μέσα από στοχευμένες και τεκμηριωμένες κινήσεις της δημοτικής αρχής και κυρίως του κ. Δημάρχου.
Προκειμένου να ενημερωθούμε ως δημοτική παράταξη ζητήσαμε από τον Δήμαρχο την παροχή των στοιχείων και της αλληλογραφίας που υπάρχει στον σχετικό φάκελο. Μας δόθηκαν ορισμένα έγγραφα, για κάποια που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Δημάρχου φέρουν το βαθμό του εμπιστευτικού δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους.
Στην υπ’ αριθ. 124/Α/2015, Ιούνιος 2015 Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, γίνετε αναφορά τόσο στο ιστορικό , όσο και στις υποχρεώσεις του πρώην Δήμου Κηρέως.
Υποχρεώσεις που σε μεγάλο βαθμό έχουν υλοποιηθεί από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές του Δήμου Κηρέως, αλλά και από την προηγούμενη Καλλικρατική αρχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και αναφέρω ορισμένες:
α) Απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων, προαπαιτούμενο για την παραχώρηση του κτήματος.
β) Σύνταξη μελετών και εκτέλεση έργων ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του κτήματος.
γ) Σύνταξη μελέτης και κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου –εξόδου.
δ) Συντήρηση και αλλαγή χρήσης των βιομηχανικών κτισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία είναι μισθωμένα μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε ιδιώτες.
ε) Υποβολή πρότασης από τον πρώην Δήμο Κηρέως στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ίδρυση Μεταλλευτικού Μουσείου.
στ) Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα βόλεϊ και 5Χ5).
ζ) Οριοθέτηση του ποταμού Κυμασιώτη.
η) Κοπή, διάλυση και απομάκρυνση παλαιάς δεξαμενής ευρισκόμενης εντός του κτήματος και μετακίνηση της περίφραξης στα όρια του οικοπέδου, κ.λ.π.
Συνεπώς έχει γίνει πλήθος παρεμβάσεων βρισκόμενες όλες εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση
παραχώρησης.
Εκείνο που επίσης θέλω να επισημάνω, είναι ότι η συγκεκριμένη έκθεση κάνει αναφορά και σε καταγγελία της δημοτικής αρχής από τοπικό σύλλογο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, για παράληψη λήψης μέτρων προστασίας της συγκεκριμένης έκτασης κάτι που κατά την άποψή μου είναι αβάσιμο και βάζει σε περιπέτειες το Δήμο μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σύμφωνα με την έκθεση και συγκεκριμένα με την παράγραφο Ε’ οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης προτείνουν στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για έκδοση σχετικής απόφασης, που σημαίνει πως τίποτε δεν είναι τετελεσμένο και όλα είναι ανοιχτά, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο του εγγράφου με αριθ. πρωτ. ΔΔΠ/Β0008982/ΕΞ 2015/οικ. 914 Β/15-06-2015 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που εισήχθη στο Δήμο μας με αριθ. πρωτ. 7223/23-06-2015, και ζητείτε από τον Δήμο να ενημερώσει την εν λόγω υπηρεσία για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω σχεδόν το σύνολο των όρων της παραχώρησης έχουν υλοποιηθεί πλην του Μεταλλευτικού Μουσείου, για το οποίο είχε υποβληθεί σχετική πρόταση χωρίς να τύχει ένταξης. Αλώστε όλοι γνωρίζουμε και γνωρίζουν ότι το κόστος ίδρυσης του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το σηκώσει ο προϋπολογισμός του Δήμου, παρά μόνο η εξασφάλιση χρηματοδότησης του μέσα από Τομεακά ή Περιφερειακά προγράμματα.
Τελειώνοντας οφείλω να καταθέσω την πλήρη αντίθεσή μου σε τυχόν σκέψεις που ακούγονται για ανάκληση της παραχώρησης και υποβολή εκ νέου αιτήματος για επαναπαραχώρηση του συγκεκριμένου κτήματος, μία τέτοια ενέργεια θα είναι καταστροφική και μη αναστρέψιμη. Η λύση του συγκεκριμένου θέματος πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε υπηρεσιακό. Προτείνω ο κ. Δήμαρχος να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία τα οποία δεν είναι και λίγα και αποδεικνύουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου, και να κάνει όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις ώστε να αρθεί κάθε ενδεχόμενο ανάκλησης του παραχωρηθέντος ακινήτου, ενός ακινήτου καθοριστικής αναπτυξιακής σημασίας όπως και στην αρχή ανέφερα.

Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και είπε:
Η δημοτική αρχή με τις αρμοδιότητες που έχει ο Δήμαρχος, δεν έφερε αυτό το θέμα για συζήτηση γιατί είναι δύσκολες εποχές και πιστεύω πάρα πολύ στην ενότητα και στην μη αναμόχλευση άλλου θέματος που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα και να κλονίσει τον κοινωνικό μας ιστό, είναι και ο κύριος λόγος που δεν το έφερα προς συζήτηση.
Όσα αναφέρω προέρχονται από έγγραφα που έχουν προέλθει από το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στις 28/4/2015 είρθε το έγγραφο ,ζητούσε από το Δήμο να δώσει διευκρινίσεις στο Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης . Ζήτησα την άδεια εν όψει της
συζήτησης να το αναφέρω, δεν μου το επέτρεψαν.
Απαντήσαμε ύστερα από συνεννόηση με τις υπηρεσίες μας και διατυπώσαμε τις απόψεις μας στο αρίθμ. πρωτ. 4371/7-5-2015 έγγραφο που λέει επί λέξη :
«Τηρείται απαράκλητα ο σκοπός της παραχώρησης του δημοσίου κτήματος που περιήλθε στην κυριότητα του πρώην Δήμου Κηρέως με την αρ. πρωτ.1020815/1043/Α0010/19-10-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών που αφορά «Παραχώρηση δωρεάν κατά
κυριότητα στο Δήμο Κηρέως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν 1331/49 του Α.Β.Κ 2113 Λίμνης».
Επανήλθαν οι επιθεωρητές και ζήτησαν και άλλες πληροφορίες ,που δεν απαντήσαμε γιατί δεν είχαμε θετικά στοιχεία να δώσουμε. Έψαξαν και συνέταξαν την Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου η οποία αναφέρεται σε δύο ελαττώματα :
1ον: Ότι η προαναφερόμενη απόφαση παραχώρησης του δημοσίου κτήματος Α.Β.Κ 2113 Λίμνης, εξεδόθη αναρμοδίως από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομίας και οικονομικών, καθώς θα έπρεπε να εκδοθεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς ,σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο διατάξεις
του Δ.Κ.Κ.

2ον: Η μη τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης «συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο.
Επικοινώνησα με το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η απάντηση ήταν ότι υπάρχει νομολογία του ΣτΕ και δεν μπορεί να γίνει καμία παρέκκλιση. Ότι το κτήμα αυτό έχει χαθεί και ότι υλοποιείται η διαπιστωτική πράξη για να φύγει από την κυριότητα του Δήμου.
Ψάχνοντας βρήκαν ότι μπορούμε να πάρουμε πίσω το χώρο με το άρθρο 200 του Δ.Κ.Κ αλλά θα κλείσει ο κύκλος με την διαπιστωτική πράξη ,θα πάειστο Δημόσιο και θα το ξαναζητήσουμε.

Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στον πρώην Δήμαρχο Κηρέως κ. Τριάντη Γεώργιο ,που  αναφερόμενος στο θέμα είπε:
«Κατά αρχάς σας ευχαριστώ κ.Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσω το σώμα για το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης σχετικά με το κτήμα στο Κυμάσι παραλίας Μαντουδίου με έκταση 33.619τ.μ για την τετραετία 2003-2006 ως πρώην
Δήμαρχος Κηρέως.
Το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για τον δήμο και ειδικά για την δημοτική ενότητα Κηρέως και το Μαντούδι.
Κύριε Δήμαρχε σας τηλεφώνησα εντός της εβδομάδος που δώσατε συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Χαλκίδος και σας ζήτησα να ενημερωθώ ως πρώην Δήμαρχος και πολίτης του Δήμου γιατί χάθηκε το κτήμα στο Κυμάσι.
Επικοινώνησα με τους αρχηγούς των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, με δημοτικούς συμβούλους και υπαλλήλους του δήμου για να συζητήσουμε και να γίνουν οι όποιες ενέργειες χρειάζονται για να παραμείνει το κτήμα στον Δήμο.
Μετά από πρόσκληση δημοτικών συμβούλων και πολιτών ήρθα απόψε εδώ να λάβω τη σχετική ενημέρωση και να αναφέρω τα όσα γνωρίζω επί του θέματος.
Σας κάνω γνωστό κ.Πρόεδρε , κ. Σύμβουλοι, ότι ως νέα δημοτική αρχή του πρώην Δήμου Κηρέως που αναλάβαμε καθήκοντα 1η Ιανουαρίου του 2003 στόχος μας ήταν να κάνουμε κάτι για την ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση του προγράμματος μας.
Έχοντας κατά κυριότητα στο Δήμο τα 45 στρέμματα του πρώην Παπαστρατή και 50 στρέμματα από την ΒΙΟΜΑΓΝ (χώρος καταστημάτων κ.λπ) στην παραλία Μαντουδίου τα οποία είχαμε καταφέρει να πάρουμε ως Κοινότητα Μαντουδίου κατά τα έτη 1995-1998.
1)Προχωρήσαμε με την υπ'αριθ.101/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηρέως στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των δεξαμενών μαζούτ του Σκαλιστήρη (ΒΙΟΜΑΓΝ) με αντικειμενική αξία από την ΔΟΥ Λίμνης 80.000 ευρώ η οποία καταγγέλθηκε από τον τότε σύνδικο της εταιρείας και πήγε η υπόθεση αυτή στα δικαστήρια.
2)Στις 11/12/2003 και με αριθ.πρωτ. 6239 υποβάλλαμε αίτημα δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα του δημοσίου κτήματος παραλίας Κυμασίου Μαντουδίου στον Δήμο Κηρέως από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

3)Τον Ιανουάριο 2004 ήρθε επιτροπή για αυτοψία στο δημόσιο κτήμα και ζήτησαν να κάνουμε εμείς ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί η παράγκα-παράπηγμα με τσιμεντόστρωση εκτάσεως 20x10τ.μ και τι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στο χώρο αυτό
4)Στις 10/2/2004 πήραμε έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης(κόμβου) παραλίας Κυμασίου με αριθ. Πρωτ. 8295/2004 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Ευβοίας.
5)Στις 7/6/2004με αριθμό πρωτ.42 υποβάλλαμε νέο αίτημα στο Υπουργείο για παραχώρηση
6)Στις 11/8/2004 μετά από έκθεση αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου από δημότες παράγκα-παράπηγμα έγινε κατεδάφιση παρουσία Εισαγγελέως, Αστυνομίας και Κτηματικής Υπηρεσίας.
7)Στις 19/10/2004 με αριθ.πρωτ.1020815 μας κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παραχώρησης του δημοσίου κτήματος Κυμασίου Μαντουδίου εκτάσεως 33.619τ.μ δωρεάν κατά κυριότητα στον Δήμο Κηρέως.
8)Στις 20/10/2004 κάναμε την μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας με αριθμό μεταγραφής 31.
9)Το 2005 κάναμε την αλλαγή χρήσης στα κτίρια Σκαλιστήρη στην παραλία Κυμασίου από βιομηχανικές αποθήκες σε καταστήματα.
10)Στις 23/5/6 πήραμε προέγκριση θετικής γνωμοδότησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την μελέτη-έργο Μεταλλευτικό Μουσείο Μαντουδίου προϋπολογισμού 300.000ευρώ
11)Μετά την υπ'αριθ.160/2003 απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το έργο ανάπλαση παραλίας Μαντουδίου στο χώρο παραχώρησης του Υπουργείου μας εγκρίθηκε από την ΤΥΔΚ στις 24/11/2006 ο πρώτος λογαριασμός πιστοποίησης εργασιών ποσού 22.551 ευρώ για το παραπάνω
έργο.
12)Ο σκοπός-προϋποθέσεις της παραχώρησης πραγματοποιηθήκαν οι περισσότερες και συνεχίστηκαν μετά με τις επόμενες Δημοτικές Αρχές. Το θέμα πιστεύω ότι είναι διαδικαστικό και πολιτικό.
13)Η συνολική περιουσία του πρώην Δήμου Κηρέως ανέρχεται σε 130 στρ. περίπου στην παραλία Κυμασίου-Μαντουδίου. Όλα όσα έγιναν ήταν για την ανάπτυξη της περιοχής με την στενή παρακολούθηση και πίεση στα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχία, Υπηρεσίες, με την αμέριστη συμπαράσταση των Κοινοτικών-Δημοτικών Συμβούλων και των υπαλλήλων του Δήμου ειδικά της τεχνικής υπηρεσίας (Καραδήμος Νικ.-Λιακόπουλος Κυρ.).Σε όλους θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. ¨Όλα τα έργα έγιναν και γίνονται με την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών.
Μπορεί να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις με τους πρώην Δημάρχους Ψαρρό, Ενωτιάδη, Περήφανο και σίγουρα κάναμε λάθη αλλά ο σκοπός είναι ο ίδιος: το συμφέρον του τόπου μας μόνο και τίποτα άλλο.
Κύριε Δήμαρχε τι ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα και σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε; Δεν συμφωνώ με την πρόταση σας να βγει διαπιστωτική πράξη επιστροφής του κτήματος στο δημόσιο και μετά να το ζητήσουμε ξανά διότι θα έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ και κάποιος καλοθελητής θα το αγοράσει με αποτέλεσμα να μην έχουμε πρόσβαση στην παραλία και δη οι κάτοικοι του Μαντουδίου.

Προτείνω λόγω της σοβαρότητος του θέματος να δημιουργηθεί επιτροπήστην οποία θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος οι τρεις πρώην Δήμαρχοι Γ.Τριάντης , Π.Ενωτιάδης, Αν.Ψαρρός και οι αρχηγοί των συνδυασμών της Αντιπολίτευσης για να ενεργήσουμε από κοινού ώστε το κτήμα στο Κυμάσι παραλίας Μαντουδίου να παραμείνει στον Δήμο. Σας ευχαριστώ».

Βούλγαρης Αναστάσιος: Άκουσα με προσοχή όσα είπε ο Δήμαρχος και ομολογώ ότι έπεσα από τα σύννεφα. Ακούγοντας την σημερινή εισήγηση και την συνέντευξη που είχε δώσει στο ράδιο δεν ανέφερε τίποτε για ευθύνες. Ποιος δημοτικός σύμβουλος ευθύνεται για όλες αυτές τις εγκληματικές
ενέργειες που είπατε στο ράδιο; Απαιτώ από τον Δήμαρχο δημόσια συγνώμη προς όλους του δημοτικούς συμβούλους.

Στεργίου Ιωάννης: Είναι θέματα που λύνονται με πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτή η έκθεση καταλήγει σε πρόταση. Δεν εντέλλεται κανέναν. Οι ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης προτείνουν στην Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών ,σ΄αυτό τον φορέα που είχε εκδώσει την πράξη
κυριότητας και παραχώρησης στον πρώην Δήμο Κηρέως. Συνεπώς υπάρχει, δεν έχει χαθεί τίποτε, απλά θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απόφαση θα είναι σε βάρος του Δήμου και της τοπικής κοινότητας Μαντουδίου.
Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε ούτε να περιμένουμε καμία διαπιστωτική πράξη. Άμεσα να κινηθούμε και να εξιστορήσουμε γιατί δεν έγραψαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι όλα όσα είναι πραγματικά στοιχεία. Δεν γνώριζα ότι υπήρχε μελέτη για το συνεδριακό κέντρο και ότι είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΠΕΠ. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο. Καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο προϋπολογισμός τέτοιων έργων είναι απαγορευτικός να γίνει με ιδίους πόρους. Ορθά κινήθηκε η τότε Δημοτική Αρχή να εντάξει το έργο. Το γιατί δεν εντάχθηκε είναι άλλο θέμα. Πάντως έκανε προσπάθειες να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει.
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τονίζω ότι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε καταγγελτικό λόγο. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει αντίρρηση από τους προηγούμενους Δημάρχους να κινηθούμε πολύ γρήγορα και να περισώσουμε την κατάσταση.

Κουκουρίκος Ηλίας,Πρόεδρος Δ.Σ: Όσοι Δήμαρχοι ή Κοινοτάρχες ασχολούνται με τα κοινά έχουν προσφέρει ο καθένας ένα λιθαράκι προκειμένου η περιοχή να πάει μπροστά και δεν μπορούμε να απαξιώνουμε την προσφορά κανενός. Αντίθετα θα πρέπει να επαινείται η προσφορά οποιουδήποτε ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αν κ.Δήμαρχε σας άκουγε κάποιος σήμερα και είχε ακούσει και την ραδιοφωνική σας συνέντευξη θα έλεγε ότι είστε διαφορετικός άνθρωπος. Ότι δεν είστε το ίδιο πρόσωπο.

Προτού μιλήσουμε στο ραδιόφωνο καλό είναι να σκεπτόμαστε πρώτα, τις επιπτώσεις που έχουν αυτά που λέμε.

Αντιλέγοντας ο κ. Δήμαρχος είπε: «Σέβομαι πολύ αυτό που είπατε ,«τι θα λέμε», αλλά θα πρέπει να σκεπτόμαστε πολύ περισσότερο το τι υπογράφουμε.

Κουκουρίκος Ηλίας : Υπέγραψα κ.Δήμαρχε ,όταν άκουσα την συνέντευξη σου. Εκεί που διέσυρες κυριολεκτικά όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τότε υπογράψαμε ο κ. Κουτσουράς κι εγώ.

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Συγκροτεί επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος, οι τρεις πρώην Δήμαρχοι Γ.Τριάντης, Π.Ενωτιάδης, Αν.Ψαρρός και οι αρχηγοί των συνδυασμών της Αντιπολίτευσης για να ενεργήσουν από κοινού ώστε το κτήμα στο Κυμάσι παραλίας Μαντουδίου να παραμείνει στον Δήμο.Π. Αρβανίτης για την χαμένη Δημοτική έκταση στο Κυμάσι: "Αντί να δώσει συγχαρητήρια στο Τριάντη, Ενωτιάδη και Ψαρρό για τις προσπάθειες τους...."

Η παραλιακή  έκταση 37 στρ. μπροστά από τις δεξαμενές πετρελαίου που παραχωρήθηκε στο δήμο Κηρέως το 2004 επιστρέφει αυτοδίκαια στο δημόσιο γιατί ο δήμος  αμέλησε να τηρήσει τους όρους παραχώρησης


Μετά από αίτηση  δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αλατζά Ευαγγέλου, Αρβανίτη Παναγιώτη, Βούλγαρη Αναστασίου-Δανέλη Ιωάννη, Σκομπρή Νικολάου και Τάρλα Κυριάκου το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε στις 21.7.15 το  θέμα του: «Ιδιοκτησιακού καθεστώς δημοτικής έκτασης 37 στρεμμάτων στο Κυμάσι».
Την εισήγηση  του θέματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο κ. Αρβανίτης Παναγιώτης  Την εισήγηση  του θέματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο κ. Αρβανίτης Παναγιώτης  ο οποίος  ανέμεσα στα άλλα είπε:".....αντί να δώσει συγχαρητήρια στους προηγούμενους Δημάρχους κ.κ Γ. Τριάντη , Πρόδρομο Ενωτιάδη , Ανέστη Ψαρρό για τις προσπάθειες που έκαναν για το συγκεκριμένο οικόπεδο και για όλη την παραλία Κυμασίου προκειμένου να αναβαθμιστεί η συγκεκριμένη περιοχή και να σφυρηλατήσει την ενότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο θέμα για το δήμο μας εξαπολύει κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις,,,"
Ο κ. Αρβανίτης  ουσιαστικά ζήτησε άφεση αμαρτιών για παραβατική αμέλεια των πρώην δημάρχων τονίζοντας "οι αναίτιες αναμοχλεύσεις του παρελθόντος πρέπει να απομονωθούν από τα αυτοδιοικητικά δρώμενα γιατί εξυπηρετούν μόνο διχαστικές αντιλήψεις"

Το θέμα αφορά  την έκταση 37 στρ. στην παραλία  Κυμάσι πού στις 19-10-2004 με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών περιήλθε στην κυριότητα του πρώην Δήμου Κηρέως. Σε πρόσφατη Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου το  Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκηση διαπίστωσε την μη τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης από το δήμο  και κατα συνέπεια   τηναυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Το ακίνητο είχε δωθεί στο Δήμο με σκοπό την  ίδρυση Μεταλλευτικού Μουσείου, Συνεδριακού Κέντρου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων  και για να γίνουν έργα ανάπλασης για την αξιοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής.Η εισήγηση  του θέματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη :

« Το θέμα έρχεται με αφορμή τις τοποθετήσεις του Δημάρχου στα Ευβοϊκά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Δήμαρχο εγώ που εκπροσωπώ το κατεστημένο και κάποιοι από τους συμβούλους ελεγχόμαστε για παράνομες πράξεις , συγκάλυψη αμαρτιών, εγκληματικές πράξεις κ.λ.π και ότι ο ίδιος θα δώσει
αγώνα ενάντια στο κατεστημένο. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις ο Δήμαρχος σε όλα αυτά. Μπαίνοντας στο θέμα του Κυμασίου που σύμφωνα με τον δήμαρχο, ευθυνόμαστε για εγκληματικές παραλήψεις έχω να πω ότι αντί να δώσει συγχαρητήρια στους προηγούμενους Δημάρχους κ.κ Γ. Τριάντη ,
Πρόδρομο Ενωτιάδη , Ανέστη Ψαρρό για τις προσπάθειες που έκαναν για το συγκεκριμένο οικόπεδο και για όλη την παραλία Κυμασίου προκειμένου να αναβαθμιστεί η συγκεκριμένη περιοχή και να σφυρηλατήσει την ενότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο θέμα για το δήμο μας
εξαπολύει κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις .

Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :
 Α) η μεταβίβαση στο συγκεκριμένο οικόπεδο έγινε κατά παράβαση του αρθ. 260 του π.δ 410/1995 σύμφωνα με  το οποίο έπρεπε να υπογράψει και ο συναρμόδιος υπουργός εσωτερικών. Εδώ βλέπουμε σοβαρό ολίσθημα του κράτους,
Β) μέσα στους όρους υπάρχει και η κατασκευή συνεδριακού κέντρου και μεταλλευτικού μουσείου που όμως εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι παράνομη κατασκευή κτιρίων στον αιγιαλό και στην παραλία δηλ το υπουργείο ωθεί το δήμο να παρανομήσει.

Αυτός για μένα ο όρος δεν υφίσταται και επί της ουσίας οι όροι του συμφωνητικού έχουν επιτύχει καθότι έχουν γίνει αθλητικές εγκαταστάσεις  από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και ανάπλαση. Συνεπώς θεωρώ απαράδεκτη την αυστηρή κριτική που δέχτηκε η κτηματική υπηρεσία από τον δήμαρχο και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η υπηρεσία έκανε σωστά τη δουλειά της.

Συμπέρασμα: πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση να βρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις συνεδριακού κέντρου και μεταλλευτικού μουσείου αποσυνδέοντας από του όρους της μεταβίβασης, δίνοντας τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό με το λιμάνι.

Τελειώνοντας έχω να πω ότι πρέπει τα δημοτικά συμβούλια να ασχολούνται με θέματα που έχουν σχέση με το παρόν και το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου ( π.χ Τρίτη φάση λιμανιού Μαντουδίου) και όχι με το παρελθόν.

Οι αναίτιες αναμοχλεύσεις του παρελθόντος πρέπει να απομονωθούν από τα αυτοδιοικητικά δρώμενα γιατί εξυπηρετούν μόνο διχαστικές αντιλήψεις και σκοπούς και μάλιστα σε μια περίοδο δύσκολη για το Δήμο και την χώρα μας που μόνο ενωτικά μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε."

Πρώην δημοτικός σύμβουλος κάνει αγωγή στο Δήμο


Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του κ. Ψαρρού και υποψήφιος με το συνδυασμό του κ. Στεργίου το 2014 κ. Α. Τσούμαρης κατέθεσε αγωγή κατά του δήμου για μικροδιαφορές. Η Οικονομική Επιτροπή όρισε δικηγόρο για την υπόθεση
Από το Διαύγεια


Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Οι κάτοικοι της Κηρίνθου θα πρεπει να πληρώσουν κανονικά τους λογαριασμούς νερού. Κατάλληλο για πόση το νερό από το 2013.


Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ

Ανακοίνωση προς τους κατοίκους - καταναλωτές ύδρευσης του Δ.Δ. Κηρίνθου. Η απόφαση 110/2013, του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μη πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης, από τους κατοίκους του οικισμού της Κηρίνθου, πάρθηκε στις 5/4/2013. Ο οικισμός της Κηρίνθου στις 5/4/2013 ήδη υδροδοτείτο από τη νέα γεώτρηση, η οποία είχε τεθεί σε λειτουργία στις 4/4/2015 και το νερό της είναι κατάλληλο σύμφωνα με το δείγμα το οποίο πάρθηκε από τη Δ/νση Δημόσιας Υγ. & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ευβοίας και στάλθηκε για ανάλυση σε (3) τρείς Κρατικές Χημικές Υπηρεσίες
 1. 1.Ιωαννίνων με αρ. δείγματος 043/825/2013 – 043/826/2013,
 2. 2.Αθηνών με αρ. δείγματος 014/6383/2013
 3. 3.Ρόδου με αρ. δείγματος 064/473/2013
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υπάρχουν ως συνημμένα αρχεία παρακάτω.
Σύμφωνα με τα όσα σας ανέφερα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση, αφού δεν υπήρχε χρονική περίοδος από την απόφαση 110/2013 και μετά κατά την οποία ο οικισμός της Κηρίνθου να υδροδοτείτο με ακατάλληλο νερό, για το λόγω αυτό πρέπει οι κάτοικοι της Κηρίνθου να πληρώσουν κανονικά τους λογαριασμούς τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Attachments:
FileΠεριγραφή
Download this file (ΝΕΡΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΑΛΗΟΣ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 043-826-2013.pdf)ΝΕΡΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΑΛΗΟΣ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 043-826-2013.pdf 
Download this file (ΝΕΡΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΑΛΗΟΣ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 043-825-2013.pdf)ΝΕΡΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΑΛΗΟΣ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 043-825-2013.pdf 
Download this file (ΝΕΡΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΑΛΗΟΣ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 014-6383-2013.pdf)ΝΕΡΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΑΛΗΟΣ ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 014-6383-2013.pdf 


 

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο δημιουργεί οργανική θέση στον Ο.Ε.Υ. για να δικαιολογήσει μια από τις 2 προσλήψεις- Ονόματα προσληφθέντων

Mε την Απόφαση Κατανομής τουΥπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κυρ. Μητσοτάκη) εγκρίθηκε ο διορισμός από τους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ του συνενωμένου Δήμου Κηρέως

ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού   κ. Κ*********  και

μίας (1) θέσης ΤΕ 22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία διορίζεται η κα Μ**********


Η απόφαση  του υπουργού έχει  αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/470/24553/18-10-2014 (φεκ 2896/β/29-10-2014) 

Οι δυο προσλήψεις που ενεκρινε ο κ. Κυρ. Μητοτάκης το 2014 έγιναν απο το Δήμο Κηρέως (από τον κ. Ενωτιάδη)   το  2010 μαζί με άλλες 6 προσλήψεις που εκκρεμμούν από τους πίνακες του ΑΣΕΠ (ονόματα προσληφθέντων στην σελ. 5708 του ΦΕΚ 702/Γ΄/11-08-2010)


Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας  δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού,εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα της σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση . Για να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για τον διορισμό της κας *************  αναγκάστηκε να τροποποίησει τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Η σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου


 

Από τα 60 στα 25 τμ ο χώρος για το περίπτερο στην πλατεία της παραλίας της Αγίας Άννας


Από το Διαύγεια

Τροποποίηση μέρους της 123/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όσο αφορά την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην κα *****************.


O Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Γεωργάκαινα Ελένη η οποία εισηγούμενη το θέμα είπε:
Κύριοι σύμβουλοι, το δημοτικό συμβούλιο με την αρίθμ. 123/214 απόφαση του παραχώρησε 60 τ.μ έμπροσθεν και παραπλεύρως του περιπτέρου της κας **************** για την τοποθέτηση από την ίδια ψυγείων πώλησης τυποποιημένων παγωτών κι εμφιαλωμένων αναψυκτικών.
Θεωρώ ότι τα παραχωρούμενα μέτρα είναι υπερβολικά .Εκτός των ανωτέρω δημιουργείται κα πρόβλημα κατάληψης ενός μεγάλου τμήματος της πλατείας με ότι αυτό συνεπάγεται.
Προτείνω λοιπόν την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης μόνο στο  σημείο των υπό παραχώρηση μέτρων και αυτά από 60 τ.μ να γίνουν 12 τ.μ τα οποία νομίζω ότι καλύπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα της προαναφερόμενης.
Σας υποβάλλω σκαρίφημα του χώρου και της επιχείρησης ,το οποίο συνέταξε μηχανικός του Δήμου για να λάβετε γνώση.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη:

Παναγιώτου Κων/νος: Να παραχωρηθεί στην κα ******************** ο χώρος που κατέχει αυτή τη στιγμή κι εκμεταλλεύεται και ανέρχεται σε είκοσι πέντε -25-τ.μ
Χατζής Ανδρέας: Να παραχωρήσουμε τα 30 τ.μ που εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να δουλέψει την θερινή περίοδο και να επανεξεταστεί το θέμα του χρόνου.
Μουριάς Ιωάννης: Είχα τοποθετηθεί και παλαιότερα ότι πρέπει να δίνουμε όσο λιγότερο γίνεται από τους δημοσίους χώρους.Αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Τα 63 τ.μ είναι πολλά για ένα περίπτερο, θεωρώ τα 12 τ.μ υπεραρκετά. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος που παραχωρείται στα περίπτερα σύμφωνα με τον νόμο. Συμφωνώ με την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου.
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να παραχωρηθεί στην κα Μελτίνη Θωμά του Αθανασίου ο χώρος που κατέχει αυτή τη στιγμή κι εκμεταλλεύεται και ανέρχεται σε είκοσι πέντε-25-τ.μ στη τοπική κοινότητα Αγ. Άννας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Στεργίου Ιωάννης και Καντζούρας Ιωάννης ψήφισαν την απόφαση με την επιφύλαξη όσο αφορά το γεγονός που προέκυψε ότι υπάρχει μισθωμένος ιδιόκτητος χώρος που έχει προβολή στην πλατεία.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα INTERREG MED για τους δήμους – Ανοίγει 1 Σεπτεμβρίου.

Στις περιοχές προτεραιότητας ο δήμο μας

  
Logo-Med-Programme-677x316_cΤο Interreg Med[1] είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Η πρόσκληση αναμένεται να ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε απαραίτητη την συνοπτική παρουσίαση που ακολουθεί, ώστε οι δήμοι που ενδιαφέρονται να αρχίσουν να προετοιμάζονται.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο γενικός στόχος του προγράμματος Interreg MED είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου μέσω:
 • της προώθησης καινοτόμων ιδεών και πρακτικών
 • μιας λογικής χρήσης των πόρων
 • της κοινωνικής ολοκλήρωσης
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με βάση μία ολοκληρωμένη προσέγγιση συνεργασίας στο χωρικό πεδίο.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των διακρατικών και περιφερειακών στρατηγικών παρέμβασης στους τομείς του Μεσογειακού ενδιαφέροντος, όπου η διεθνής συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των περιφερειακών και εδαφικών πρακτικών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα MED θα εστιάσει στη συνοχή,
τη συμπληρωματικότητα και τη μεταφορά εμπειριών και πρακτικών με τα άλλα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πως αυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν τις διακρατικές δράσεις.
Αυτό θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις προκλήσεις των συγκεκριμένων τομέων που σχετίζονται με τη μπλε και πράσινη ανάπτυξη, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, η θαλάσσια και περιβαλλοντική βιομηχανία η ενέργεια, οι μεταφορές, αλλά και οι δημιουργικές βιομηχανίες και η κοινωνική οικονομία, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την περιοχή MED.
Οι τέσσερις ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Προώθηση των Μεσογειακών καινοτόμων ικανοτήτων στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη
Ειδικός Στόχος 1.1: Να αυξηθεί η διακρατική δραστηριότητα των καινοτόμων
ομάδων και δικτύων των τομέων «κλειδιά» της περιοχής MED
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου όπως: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές
Ειδικός Στόχος 2.1: Αύξηση της ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε
δημόσια κτίρια σε διακρατικό επίπεδο
Ειδικός Στόχος 2.2: Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα και τις στρατηγικές
Ειδικός Στόχος 2.3: Να αυξηθεί η ικανότητα να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα συστήματα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις συνδέσεις μεταξύ τους
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου
Ειδικός Στόχος 3.1: Ενίσχυση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και υπεύθυνου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Μεσόγειο
Ειδικός Στόχος 3.2: Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων με την ενίσχυση της διαχείρισης και της δικτύωσης των προστατευόμενων περιοχών
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Κοινός για όλη τη Μεσόγειο
Ειδικός Στόχος 4.1: Για να υποστηρίξει τη διαδικασία της ανάπτυξης πολυμερών
πλαισίων συντονισμού και την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων στη Μεσόγειο, για να συνδέσει κοινές απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εκτός από το θεματικό προσανατολισμό, το πρόγραμμα MED προωθεί οριζόντιες θεματικές πτυχές που επισημαίνονται στους κανονισμούς της ΕΕ, όπως:
 • την αειφόρο ανάπτυξη,
 • την ισότητα των ευκαιριών και της μη διάκρισης, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Εκτός από τη θεματική συγκέντρωση και την επιλογή των θεματικών στόχων, ειδικά θέματα διατρέχουν, με ένα διατομεακό τρόπο, τις διάφορες επενδυτικές προτεραιότητες του προγράμματος και συμβάλλουν στην επίτευξη των συνολικών στόχων του προγράμματος. Τα θέματα αυτά είναι:
v  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
v  Κοινωνική συνοχή και την κοινωνική καινοτομία
v  Δεδομένα και τη διαχείριση της γνώσης
v  Εδαφική και οικο-συστημική προσέγγιση
ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΦΟΡΑ


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συμμετοχών είναι 265 εκ €

ΤΙ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ
Δίνοντας προσοχή στις διάφορες διαστάσεις του έργου (ανάλυση, τον ορισμό των στρατηγικών, την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και πιλοτικών σχεδίων, διάδοση / μεταφορά εμπειριών), το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα για βελτίωση της εμπειρίας, της γνώσης, της δικτύωσης και της ικανότητας υποστήριξης της διαχειριστικής ικανότητας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κατά περίπτωση, θα υποστηρίξει πιλοτικές δράσεις για τη δοκιμή εργαλείων, διαδικασιών, τη διακυβέρνηση, τα συστήματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των δημόσιων παρεμβάσεων και την υποστήριξη της βιωσιμότητας σε βασικούς τομείς της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης. Τα διακρατικά σχέδια πρέπει να συμβάλλουν στην ανταλλαγή και τη μεταφορά εμπειριών μεταξύ περιφερειών, την υποστήριξη διακρατικών στρατηγικών και τη δημιουργία διαχειριστικών ικανοτήτων.

ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εδαφική, και πιο συγκεκριμένα στη μακρο-περιφερειακή διάσταση. Από εδαφική και γεωγραφική άποψη, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέσσερις τύπους περιοχών, που αντιπροσωπεύουν σημαντικές προκλήσεις λόγω των πόρων τους, το αναπτυξιακό δυναμικό τους ή τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι περιοχές αυτές είναι:
 • Παράκτιες περιοχές με υψηλό επίπεδο ελκυστικότητας, σημαντική συγκέντρωση των δραστηριοτήτων και εύθραυστους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
 • Αστικά κέντρα, ως πόλοι καινοτομίας και κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, τα οποία αντιμετωπίζουν ισχυρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Νησιά, τα οποία καλύπτουν το 4% της Μεσογείου και αποτελούν μια μεγάλη οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση του χώρου της.
 • Αγροτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από αγροτικές δραστηριότητες και χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού. Η ανάπτυξη τους παρεμποδίζεται από τη γεωγραφική απομόνωση ή / και τις δημογραφικές και περιβαλλοντικές αλλαγές
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Interreg- MED θα χωριστεί σε τρεις φάσεις- ενότητες
Ενότητα 1 – Μελέτες και κοινές στρατηγικές:
Μια ενότητα αφιερωμένη στον σχεδιασμό κοινών προσεγγίσεων και την εκπόνηση κοινών στρατηγικών, προτύπων, κανόνων σε διακρατικό επίπεδο, αναλύσεις, εξέλιξη της τεχνολογίας, ανταλλαγής πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων. Τα έργα που θα επικεντρωθούν σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουν το πεδίο παρέμβασης, τα δίκτυα, θα συμπληρώσουν και ολοκληρώσουν δεδομένα, θα επεξεργαστούν μία κοινή μεθοδολογία, μοντέλα και στρατηγικές.
Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι ο κύριος στόχος του έργου ή να αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδίου που θα χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα, τα μοντέλα και στρατηγικές για την έναρξη πιλοτικών δραστηριοτήτων ή για να ξεκινήσει μια ευρύτερη διαδικασία κεφαλαιοποίησης, διάδοσης και μεταφοράς των εμπειριών και των αποτελεσμάτων.
Ενότητα 2 – Σχέδια δράσης / Διακρατικός πειραματισμός / Τοπική μεταφορά:
Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη σε πιλοτικές δραστηριότητες, στις οποίες οι εταίροι του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διαδικασίες, τεχνικές, μοντέλα, με την προοπτική να δημιουργήσουν λύσεις που εφαρμόζονται σε ένα ευρύτερο σύνολο χρηστών και χωρικών ενοτήτων. Πιλοτικές δράσεις μπορεί να δημιουργηθούν όταν το πλαίσιο, τα δεδομένα και οι παράγοντες έχουν ήδη εντοπιστεί και όταν οι τεχνικές και θεσμικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Σε αυτή την περίπτωση η πιλοτική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει τόσο την προετοιμασία της ανάλυσης, όσο και της εφαρμογής της πιλοτικής δραστηριότητας.
Ενότητα 3 – Κεφαλαιοποίηση / Μεταφορά / Ένταξη:
Όταν οι μεθοδολογίες, οι πρακτικές και τα εργαλεία παρέμβασης έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ένα ισχυρό ενδιαφέρον για την ευρύτερη διάδοση της MED σε επιλέξιμη χωρική έκταση, τα έργα μπορούν να προτείνουν δραστηριότητες κεφαλαιοποίησης και διάδοσης. Σε αυτό το στάδιο, οι αιτούντες προτρέπονται να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα από πρώην έργα (του ΕΤΠΑ ή άλλα προγράμματα της ΕΕ) ή έργα σχετικά από εκροές των άλλων ενοτήτων. Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων, ο τελικός στόχος δεν θα συνίσταται μόνο στη «διάδοση των πληροφοριών». Αυτό που θα είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί είναι ότι τα εργαλεία, πρακτικές και μεθοδολογίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και να εφαρμοστούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο όσο το δυνατόν ευρύτερα και δωρεάν.
Οριζόντια προσέγγιση:
Μέσω της οριζόντιας προσέγγισης των έργων εξασφαλίζεται η οικοδόμηση συνεργειών, της κεφαλαιοποίησης και της επικοινωνιακής πολιτικής.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ανοίξει από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 2α Νοέμβριου 2015. Οι εταίροι του έργου θα είναι σε θέση να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα Synergie. Επειδή το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σύντομο, σας συμβουλεύουμε να προετοιμαστείτε από τώρα και να μην το αφήσετε την τελευταία στιγμή. Μετά τη φάση της αξιολόγησης και έγκρισης, τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη του 2016.
Οι άξονες που αναμένεται να περιλαμβάνει η πρόσκληση είναι:
Άξονας 1 – Καινοτομία, με επιμέρους θέματα:
 • Μπλε ανάπτυξη
 • Πράσινη Ανάπτυξη
 • Δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες
 • Κοινωνική καινοτομία
Άξονας 2 – Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, με συγκεκριμένους στόχους:
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Τοπικά Βιώσιμες αστικές μεταφορές
Άξονας 3 – Φυσικοί και Πολιτιστικοί Πόροι
 • Παράκτιος και θαλάσσιος Βιώσιμος Τουρισμός
 • Διαχείριση και δικτύωση των προστατευόμενων περιοχών
Ράλλης Γκέκας
Δρ Οικονομικών ΟΤΑ


[1] Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/med-2014-2020.html

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την καινοτομία (Research and Innovation Smart Specialization Strategy - RIS3) αποτελεί μια ολοκληρωμένη και χωρικά προσδιορισμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού η οποία:

• επικεντρώνει τις πολιτικές υποστήριξης και επενδύσεων σε λίγες βασικές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες ανάπτυξης βασισμένη στη γνώση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας

• υποστηρίζει τεχνολογικές και μη τεχνολογικές μορφές καινοτομίας και επιδιώκει τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων

• εμπλέκει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τους κοινωνικούς εταίρους και ενθαρρύνει τηνκαινοτομία και τον πειραματισμό

• βασίζεται στην τεκμηρίωση και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει να βρεθούν οι κλάδοι στους οποίους διαθέτει εξειδίκευση. Η κλαδική εξειδίκευση, προσδιορίζεται με βάση δύο κριτήρια :

• Εξειδίκευση: Ο λόγος του μεριδίου ενός κλάδου στην απασχόληση της περιφέρειας προς το μερίδιο του στην απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Εστίαση: Το μέγεθος του κλάδου στην Περιφέρεια. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο του κλάδου
στη συνολική απασχόληση της Περιφέρειας τόσο πιθανότερο είναι να παρατηρηθεί διάχυση αποτελεσμάτων στην οικονομία.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει στο Δήμο μας στις 4-5 Αυγούστου


Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει και έρχεται στο δήμο μας για να μας προσφέρει για 4 βράδια, 16 επιλεγμένα έργα του!

Μικρά εγχώρια διαμάντια που αναμένουν τους λάτρεις της 7ης Τέχνης να τα ανακαλύψουν! Η ταινία μικρού μήκους συνιστά ένα ιδιαίτερο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης με τη δική της γλώσσα και τους δικούς της κανόνες, απολαμβάνοντας τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερης αποδοχής από το κινηματογραφικό κοινό.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο στο είδος του, αποδεικνύοντας τη δυναμική που μπορεί να φέρει το τοπικό στοιχείο.

Ο δήμος μας, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Ταξιδεύει».

Τα τελευταία 15 χρόνια οι διακριθείσες ταινίες του Φεστιβάλ Δράμας «περιοδεύουν» ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, προβάλλοντας αυτό το ξεχωριστό κομμάτι καλλιτεχνικής έκφρασης."ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ" & Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Προβολή 16 ταινιών μικρού μήκους που βραβεύτηκαν στο 37ο Φεστιβάλ Δράμας. Αναλυτικά:

ΤΡΙΤΗ, 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ΩΡΑ 21.30-23.30, ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΛΑ
"Τρεις αυγουλιέρες παραλίγο τέσσερις", Κ. Σαμαράς, 29'
"Ιλένα", Σπ. Σκάνδαλος, 15'
"For eternity", Μ. Λάφη, 7'
"Όταν αρχίζει το τραγούδι", Γ. Πόθος, 8'
"ΙΙ", Ευθ. Kosemund Σανίδης, 16'
"Drag me: an urban music tale"(animation), Ν. Κέλλης, 6'
"Πέρασμα", Λ. Γεωργόπουλος, 7'
"Jennings Lodge", Αλ. Σούμα, 11'
"Maasai", Χ. Λαγκούσης, 16'

ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ΩΡΑ 21.30-23.30, ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΛΑ
"Προσευχή", Θ. Νεοφώτιστος, 20'
"Εβίβα", Δ. Νάκος και Αμ. Μπάστα, 16'
"Βόλτα", Στ. Κυριακοπούλου, 11'
"A single boy" (ελληνικοί υπότιτλοι), Σ. Δουνούκος, 19'
"Sunday" Β. Σέρφας, 17'
"Δείπνο για λίγους" (animation), Ν. Βακάλης, 10'
"The immortalizer", Μ. Πιπερίδης, 22'


ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
Η κριτική επιτροπή του 37ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μηκους Δράμας, αποτελούμενη από τους Γιώργο Τσεμπερόπουλο, Δημήτρη Αθανίτη, Κατερίνα Μαραγκουδάκη και Γιάννη Σακαρίδη, απένειμε τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας το μεγαλύτερο βραβείο, τον Χρυσό Διόνυσο, στην ταινία «Προσευχή» σε σκηνοθεσία του Θανάση Νεοφώτιστου.


Αναλυτικά οι ταινίες και τα βραβεία:

ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να βραβεύσει έναν νέο σκηνοθέτη σπουδαστικής ταινίας, ο οποίος αξιοποίησε αποτελεσματικά την φωτογραφία, τον ήχο και το μοντάζ, σε ένα σφιχτό σύνολο, με ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας καθημερινά.

Ο Χρυσός Διόνυσος απονέμεται στην ταινία «Προσευχή» σε σκηνοθεσία του Θανάση Νεοφώτιστου.

Το βραβείο συνοδεύεται από δύο έπαθλα:
Η ΝΕΡΙΤ προσφέρει παροχές εξοπλισμού και τεχνικών εργασιών, αξίας 10.000€ για την παραγωγή της επόμενης ταινίας του βραβευθέντα.
Η Φίνος Φιλμ προσφέρει χρηματικό έπαθλο 5.000€


ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Για μια γοητευτική ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες και αισθητική, η οποία με χιούμορ και παράλογες ανατροπές, μας ταξιδεύει από την απώλεια στην εύρεση και πάλι πίσω.

Ο Αργυρός Διόνυσος απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «Τρεις αυγουλιέρες παραλίγο τέσσερις» σε σκηνοθεσία Κων/νου Σαμαρά.

Το βραβείο συνοδεύεται από παροχές υπηρεσιών post production και ψηφιακής κινηματογραφικής μηχανής 4Κ, με πλήρες πακέτο αξεσουάρ και σετ φακών, αξίας 10.000€ για την παραγωγή της επόμενης μικρού μήκους ταινίας του σκηνοθέτη, προσφορά της Authorwave.


Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης» για την καλύτερη ταινία της κατηγορίας ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ένας δημιουργός, που με ευαισθησία και δυναμισμό μας μιλάει για την επιβίωση τη φιλία και την μοναξιά, σε ένα σκληρό απρόσωπο και ακέφαλο σημερινό εργασιακό περιβάλλον .
Το βραβείο απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «A single body» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Δουνούκου.
Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των 1.000€, προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.


Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας

Για την ελεύθερη αναζήτηση μιας κινηματογραφικής γραφής που δοκιμάζει να πειραματιστεί πάνω στη σχέση λόγου και εικόνας.
Το βραβείο απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «Jennings Lodge» σε σκηνοθέτιδα της Αλίκης Σούμα.
Το Βραβείο, συνοδεύεται από ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα ψηφιακού μοντάζ Avid Media Composer, Προσφορά της Τelmaco σε συνεργασία με την Avid.


Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. «ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ»

Μια μίνιμαλ ταινία, με δύναμη χαρακτήρων και ερμηνειών, τομή στη σχέση δύο αδελφών που δεν είναι πια παιδιά.
Το βραβείο απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «Maasai» σε σκηνοθεσία του Χάρη Λαγκούση.
Η οικογένεια Κατσουρίδη προσφέρει στον βραβευμένο σκηνοθέτη, πλήρη τεχνική κάλυψη για την παραγωγή της επόμενης ταινίας του.


Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την καλύτερη ταινία κοινωνικού προβληματισμού

Σε μια μεγάλη παραγωγή, η οποία αγγίζοντας την κοινωνία και τις διαιρέσεις της καταφέρνει να μετατρέψει τον θάνατο σε ένωση φιλίας και βαθιάς ανθρωπιάς, που γεφυρώνει τα χάσματα. Το βραβείο απονέμεται ομόφωνα στην ταινία «The Immortalizer» σε σκηνοθεσία του Μάριου Πιπερίδη.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προσφέρει 1.500€ ως έπαθλο του βραβείου.


Τιμητική Διάκριση Σεναρίου

Ένα σενάριο , που με αξιοσημείωτη απλότητα αποκαλύπτει σταδιακά τους χαρακτήρες των τριών ηρώων, με αβίαστο ρυθμό και εξέλιξη.
Tο βραβείο απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στον Βαγγέλη Σέρφα για την ταινία «Sunday» σε σκηνοθεσία του ιδίου.


Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

Απονέμεται ομόφωνα στην Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, για την ερμηνεία της στην ταινία «Βόλτα» της Στέλλας Κυριακοπούλου.


Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Από τον Κανονισμό του Φεστιβάλ δεν μας επιτράπηκε να δώσουμε το βραβείο και στους δύο. Ομόφωνα, λοιπόν, το απονέμουμε στον Άλκη Παναγιωτίδη για την ερμηνεία του στην ταινία «Εβίβα», των Δημήτρη Νάκου και Αμέρισσας Μπάστα και του ζητάμε να δώσει αυτός το μισό στον κολλητό του Γιώργο Κοτανίδη.

Τιμητική διάκριση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για το δημιουργικό ρόλο της κάμερας και του φωτισμού στην αποτύπωση της πραγματικότητας, υπηρετώντας με άρτιες εικόνες την νεωτερική ματιά του σκηνοθέτη, το βραβείο απονέμεται ομόφωνα στο Χρήστο Βουδούρη , για την φωτογραφία της ταινίας «ΙΙ», σε σκηνοθεσία του Ευθύμη Kosemund Σανίδη.
Το βραβείο συνοδεύεται από πλήρη τεχνική κάλυψη για τα γυρίσματα της επόμενης μικρού μήκους ταινίας προσφορά του Νίκου ΚαββουκίδηΤιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής

Απονέμεται ομόφωνα στον Κώστα Χρηστίδη για την μουσική της ταινίας «Δείπνο για λίγους» του Νάσου Βακάλη.Τιμητική Διάκριση Μοντάζ

Απονέμεται ομόφωνα στον Άγγελο Αγγελίδη, για το μοντάζ της ταινίας «A single body», σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Δουνούκου.


Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου

Απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στον Aljandro Cabrera για την ταινία «Προσευχή» σε σκηνοθεσία του Θανάση Νεοφώτιστου.


Τιμητική Διάκριση Σκηνικών

Απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην Πηνελόπη Βαλτή για τα σκηνικά της ταινίας «Τρεις αυγουλιέρες παραλίγο τέσσερις» σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Σαμαρά.


Τιμητική Διάκριση Κουστουμιών

Απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην Λίζα Τσουλούπα, για τα κουστούμια της ταινίας «The Immortalizer» σε σκηνοθεσία Μάριου Πιπερίδη.


Ειδικό Βραβείο

Για την ισχυρή οπτική σύλληψη και την σύνθεση ενός κόσμου αφηρημένου, αλλά απόλυτα πειστικού, το ειδικό βραβείο απονέμεται ομόφωνα στην ταινία «ΙΙ» σε σκηνοθεσία του Ευθύμη Kosemund Σανίδη.

Ειδικό Βραβείο

Για μια σύνθεση, που επιχειρεί με αριστοτεχνική δύναμη και άψογη τεχνική μια αλληγορική ματιά του κόσμου, το ειδικό βραβείο απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «Δείπνο για λίγους» σε σκηνοθεσία του Νάσου Βακάλη.

Εύφημο Μνεία

Για μια ολοκληρωμένη αισθητικά και τεχνικά πρόταση, από μια ανεξάρτητη παραγωγή και από ένα σκηνοθέτη με ελπιδοφόρα ματιά, η εύφημος μνεία απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «Πέρασμα» σε σκηνοθεσία του Λάμπρου Γεωργόπουλου.

Εύφημο Μνεία

Σε μια δύσκολη κινηματογραφική σύλληψη, με πρωτοτυπία και τόλμη, μας δίνει την ευχαρίστηση να απονείμουμε ομόφωνα εύφημο μνεία στη Μαρία Λάφη για την ταινία «For eternity».


Βραβείο Animation

Η επιτροπή διαπίστωσε την παρουσία πολλών και καλών ταινιών animation στο Φεστιβάλ.
Ομόφωνα συμφώνησε, να βραβεύσει μια ταινία που με αφορμή τη μουσική της, μας μετέφερε σε ένα δικό της σκοτεινό σύμπαν.
Το βραβείο απονέμεται στην ταινία «Drag me: an urban music tale» σε σκηνοθεσία του Νίκου Κέλλη


Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σε 38 ταινίες, είχαμε μόνο δύο ντοκιμαντέρ . Ανάμεσα στην έντονη συγκίνηση της ταινίας «Λαβύρινθος» και την κινηματογραφική αρτιότητα της ταινίας «Όταν Αρχίζει το τραγούδι», το βραβείο απονέμεται με ψήφους 3 έναντι 1 στην ταινία «Όταν αρχίζει το τραγούδι» σε σκηνοθεσία Γιάννη Πόθου

Το βραβείο συνοδεύεται από παροχές εξοπλισμού και τεχνικών εργασιών αξίας 5.000€ για την παραγωγή της επόμενης ταινίας του βραβευθέντα, προσφορά της ΝΕΡΙΤ


ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ απονέμει Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος του 37ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην ταινία ΒΟΛΤΑ της ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ γιατί με άμεσο αφηγηματικά και περιεκτικό δραματουργικά τρόπο αναδεικνύει ένα συνεχώς επιδεινούμενο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας: τη φτώχεια και τις οδυνηρές συνέπειές της.

Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών

Η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών για δεύτερη χρονιά βραβεύει την καλύτερη φωτογραφία απο νέο Έλληνα Κινηματογραφιστή, που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών μικρού μήκους Δράμας.
Πιστεύουμε ότι στο ξεκίνημα της καλλιτεχνικής του πορείας ο νέος συνάδελφος, θα ενισχυθεί τουλάχιστον ηθικά για τη συνέχεια της καριέρας του.
Το βραβείο επί πλέον συνοδεύεται για την επόμενη δουλειά του φωτογράφου, από της υπηρεσίες για χρωματική επεξεργασία (color grading) προσφορά της εταιρείας Digital Cinema Services.

Το βραβείο φωτογραφίας απο το GSC πηγαίνει στον Θωμά Τσιφτελή για την ταινία "Ιλένα" σε σκηνοθεσία του Σπύρου Σκάνδαλου.

Η κριτική επιτροπή: Κατερίνα Μαραγκουδάκη, GSC - Κώστας Σταμούλης, GSC - Γιώργος Φρέντζος, GSC


ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Απονέμεται στην ταινία «The Immortalizer» σε σκηνοθεσία του Μάριο Πιπερίδη.

Σκεπτικό: Πέρα από τη δύναμη της αφήγησης και την ξεκάθαρη αναφορά στην κοινωνική σημασία του κινηματογράφου, η ταινία προσεγγίζει εύστοχα την ανοιχτή πληγή στο σώμα της Ελλάδας: Το Κυπριακό Ζήτημα


Βραβεία Διεθνούς 2014

Grand Prix 2014:

Ένα εξαιρετικό φιλμ για μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Σε μια μη συναισθηματική ιστορία με ρεαλιστική ατμόσφαιρα, βρεθήκαμε στη δύσκολη και βαθιά συναισθηματική σκηνή στο δωμάτιο ενός αποχαιρετισμού. Ένα δωμάτιο που φέρνει στην επιφάνεια τα πιο βαθιά μας συναισθήματα.
Η ταινία που κερδίζει το πρώτο βραβείο αντιπροσωπεύει τέλεια την κινηματογραφική τέχνη σε όλα τα στάδια: σκηνοθεσία, υποκριτική, φωτογραφία, μουσική και του δυναμικού συμβολισμού στην αφήγηση .

Απονέμεται στην ταινία Λίγο Φως, Andre Marques, Πορτογαλία/ Ρουμανία


Second Prize

Για την ρεαλιστική διαπραγμάτευση της καθημερινής ζωής , αποτυπωμένης σχεδόν σαν ντοκυμανταίρ, για τη χρήση της φωτογραφίας και της παραγωγής που ενισχύσαν αυτό το αίσθημα, για την ευαισθησία της στην προσέγγιση των χαρακτήρων, που μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και στα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη, η ελπίδα μπορεί να νικήσει την σκληρότητα της ζωής.

Απονέμεται στην ταινία: Άσπρο & Μαύρο, Jalal Saedpanah, Ιράκ


Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2014», της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Παρά την άσκηση κριτικής από ενήλικη σκοπιά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των video games δυο νέοι δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και υποστήριξης. Τρυφερό, αισιόδοξο, δυνατό δράμα με λεπτομερή υποκριτική δεινότητα , η ταινία αποδεικνύει ότι η αγάπη μπορεί να επιβιώσει υπο οποιεσδήποτε συνθήκες.

‘Ακόμη ζω’, του Jan-Gerrit Seyler από τη Γερμανία


Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας Και Ανατολικής Ευρώπης

Για την πολύ ποιητική και αυθεντική προσέγγιση της ενηλικίωσης, για την έξοχη σκηνοθεσία στιγμών ξέγνοιαστης νεανικής μελαγχολίας και ονείρων επανάστασης, απονέμεται στην ταινία: Οι ήλιοι της Άνοιξης, Stefan Ivancic, Σερβία


Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Για το εντυπωσιακό της οπτικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικό σχεδιασμό ήχου, χάρη στα οποία ξετυλίγεται σε μόνο έξι λεπτά ένα παιχνίδι αναμνήσεων στο μυαλό μιας γυναίκας, σε ενα συνοθύλευμα αλληγοριών, φόβων και πραγματικότητας, και την οδηγεί σε ένα βαθύτερο νόημα για την ύπαρξη.
Απονέμεται στην ταινία: Αγαπημένη, Izabela Plucinska, Γερμανία/Πολωνία


Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE

Η ταινία αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορεί μια ταινία μικρού μήκους να κρατήσει σε ενδιαφέρον το κοινό, χάρη στην αποτελεσματική αφήγηση και την αξιοπιστία της ροής της αφήγησης , χρησιμοποιώντας όλα τα κινηματογραφικά μέσα στον ύψιστο βαθμό, παρουσιάζοντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε ένα απάνθρωπο περιβάλλον.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Υπό Περιορισμό, Alexis Michalic, Γαλλία


Εύφημος Μνεία

Ένα λεπτομερές σενάριο και μια εξονυχιστικά ακριβής κινηματογραφική δραματουργία σε σχέση με το μετατραυματικό στρες νέων στρατιωτών και της αδυναμίας τους να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. Η υποδόρια βία δημιουργεί την ατμόσφαιρα του φόβου και της απόγνωσης καθ’όλη τη διάρκεια ενός ανέμελου πάρτυ .

Απονέμεται στην ταινία: Victor, Kaveh Tehrani, Νορβηγία

Εύφημος μνεία Ντοκυμαντέρ

Μια ταινία γεμάτη τρυφερότητα και ελπίδα για τη ζωή, πνευματώδης και διασκεδαστική, χωρίς καμία στιγμή να χλευάσει τους δυο πρωταγωνιστές αλλά αναδυκνύοντας το πάθος τους και το κατόρθωμα τους να συνδεθούν με το σύμπαν.

Φωτογραφίζοντας το φεγγάρι, Zara Zerny, Δανία