Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Προγραμματική Σύμβαση με το ΦοΔΣΑ για την ανακύκλωση στο Δήμο μας


Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε το  πράσινο φως  για την υπογραφή με το ΦΟΔΣΑ Στερεάς, που μέχρι πρότινος δεν το αναγνώριζε, Προγραμματικής Σύμβασης  για την ανακύκλωση των απορριμάτων.

 Ο κ. Στεργίου  αποκάλυψε ότι παλαιότερα πήγαιναν τα αυτοκίνητα τα ανακυκλώσιμα στη Λαμία καιτο 40-45% ερχόταν πάλι πίσω, φορτωμένα γιατί ήτανε οικιακά απορρίμματα.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά πού δήλωνε δημόσια πρώην αντιδήμαρχος της παράταξης κ. Καντζούρας στην Β.Ε.ότι "με στοιχεία των ανθρώπων της ανακύκλωσης, το υλικό που παραδίδει ο Δήμος "ποιοτικά είναι από τα καλύτερα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται πρόβλημα στο Κέντρο Διαλογής και ελάχιστα από αυτά να κρίνονται ακατάλληλα και να επιστρέφουν στη χωματερή".

Από το πρακτικό της αρίθμ. 3 / 22-2-2017 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίουΟ κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε: Κύριοι Σύμβουλοι,
μας αποστάλθηκε το Α.Π. 2347/17.10.2016 έγγραφο του ΦοΔΣΑ με θέμα
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε
στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας» το οποίο και καταθέσω στα
πρακτικά.
Ο ΦοΔΣΑ μας ενημερώνει ότι για να συνεχίσει την αποκομιδή των
ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου μας και για το 2017 χρειάζεται σχετική
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να του παραχωρεί το σχετικό δικαίωμα.
Σε ενδεχόμενη θετική απόφαση, θα υπογραφεί σχετική Προγραμματική
Σύμβαση και θα μπορούμε να ζητήσουμε από το ΦοΔΣΑ να ικανοποιήσει το
αίτημα (που του τέθηκε προφορικά) για μας παραχωρήσει νέων κάδων
ανακύκλωσης, να εξετάσουμε την αναμόρφωση δρομολογίων, κλπ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας
υπόψη:
1. το Α.Π. 2347/17.10.2016 έγγραφο του ΦοΔΣΑ
2. Την εισήγηση του Δημάρχου

3. Την γνώμη του δημοτικού συμβούλου κ. Στεργίου Ιωάννη, που είναι:
«Καταρχήν δεν είμαστε αντίθετοι στην ανακύκλωση. Συμφωνούμε με τον
τρόπο τον οποίο γίνεται και παλαιότερα πήγαιναν τα αυτοκίνητα στη Λαμία και
το 40-45% ερχόταν πάλι πίσω, φορτωμένα γιατί ήτανε οικιακά απορρίμματα.
Όμως καλό είναι να ξέρουμε σε ποια σημεία, σε ποιους οικισμούς υπάρχουν
κάδοι. Εμείς θα πληρώσουμε ένα ποσό. Αν είναι να πληρώσουμε 48.000 για
να γίνεται παράδειγμα η μεταφορά από τη Λίμνη, από την Αγ. Άννα κι από το
Μαντούδι πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω αν έχει περιθώριο να πάει στο άλλο
Δημοτικό Συμβούλιο και να έρθει εδώ πέρα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας με
μία εικόνα να δούμε τι είναι αυτό που έχουμε και ποιες είναι οι ανάγκες μας
καταγεγραμμένες.
Εμείς ζητάμε Πρόεδρε την αναβολή του θέματος, να έρθει δηλαδή με μία
πρόταση ολοκληρωμένη, να δούμε λοιπόν τι έχουμε, μία καταγραφή σήμερα
που υπάρχουν και πόσοι και να δούμε λοιπόν και ποιες είναι οι ανάγκες μας».


ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
α. Συμφωνεί να συνεχίσει ο ΦοΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε την αποκομιδή
των ανακυκλώσιμων του Δήμου μας και το 2017
β. Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»,
για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής και
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
Άννας από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ σύμφωνα με τα
άρθρα 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24
παρ. 7 του ν. 3613/2007 και 17 παρ. 7 του ν. 4071/2012 και η οποία έχει ως
εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ των
«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»
«Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας»
για την
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής και
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας από τον
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
[ΘΗΒΑ, …………………. 2017 ]
5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN
« Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς
ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
Στη Θήβα, σήμερα την …………….. , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
Του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο
«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» που εδρεύει στην Θήβα, οδός
Π.Δράκου 11 & Πινδάρου, με ΑΦΜ 997502361 και ΔΟΥ Θηβών όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ Σταυρογιάννη Νικόλαο
Του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας που εδρεύει στη Λίμνη
Ευβοίας με ΑΦΜ 800202091 και ΔΟΥ Χαλκίδας όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Καλυβιώτη.
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
2. Το Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.
3. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και
μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους
ενότητας.
4. Το άρθρο 30 του ν.3536/2006, την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ85/Β), τα
άρθρα 13 – 17 του ν. 4071/12, τα άρθρα 9 και 10 του ν.3854/2010
και κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ.
5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών)
6. Την υπ’ αρ.…………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεά Ελλάδας Α.Ε. με την οποία
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας
σύμβασης
7. Την με αριθ. ……………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με θέμα «α. Ανάθεση
της συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, β.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών
υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών του
Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας από τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και γ. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης», με την οποία
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας
σύμβασης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. αναλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών προς το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με δεδομένη
την προσωρινή ΑΔΥΝΑΜΙΑ υλοποίησης των δράσεων αυτών από τον Δήμο, λόγω
της έλλειψης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, μέσων και προσωπικού για την
κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου
των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
προς το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, για την ενίσχυση των υπηρεσιών
καθαριότητας του Δήμου, και συγκεκριμένα:
• αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών όλου του Δήμου Δήμου και τη μεταφορά
τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
- Για την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου και μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας, ο ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα διαθέσει τα απαιτούμενα μέσα, των οποίων θα αναλάβει
πλήρως το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο
βαρύνει τα συγκεκριμένα μέσα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.
Επίσης ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα απασχολεί κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο
προσωπικό, του οποίου θα έχει την ευθύνη του κόστους αμοιβής και ασφάλισης, με
οκτάωρη πενθήμερη απασχόληση, που θα καθορίζεται σε συνεννόηση με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο και την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,
σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τη λειτουργία του Δήμου.
Για τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος συντήρησης και τα καύσιμα
των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, καθώς και οι αμοιβές και τα πάσης φύσης έξοδα
του απασχολούμενου προσωπικού, θα βαραίνουν τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας αναλαμβάνει:
2.1.1.Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών
που περιγράφονται στην παρούσα.Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει
κάθε στοιχείο που θα βοηθούσε το έργο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, να
διευκολύνει με τις υπηρεσίες του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει
καθοδηγητικά στη λειτουργία του.
2.1.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με τον
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την
παρούσα.
2.1.3. Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης, καταβάλλοντας έγκαιρα στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ τις
χρηματοδοτήσεις του Άρ. 4 της παρούσας.
2.1.4. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη
πληροφορία για την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της
παρούσας.
2.1.5 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΥ Λαμίας, τον
οποίο και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2.1.6 Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας.
2.1.7 Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης.
2.1.8 Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου
σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
2.1.9 Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών
που περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
2.1.10 Να δίνει στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
2. 2. Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε αναλαμβάνει :
2.2.1. Να παρέχει τις υπηρεσίες και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και
κάθε εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας
βάσει των ανωτέρω.
2.2.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου Δήμου και
των κατοίκων του, για την σκοπιμότητα και την ομαλή διεξαγωγή της παρεχόμενης
υπηρεσίας.
2.2.3. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
2.2.4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να
ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται.
2.2.5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε
ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα.
2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Ενότητες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η δαπάνη για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ορίζεται σε:
Α) σαράντα δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά
(42.487,87), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά τον προϋπολογισμό
κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών, και θα καταβληθεί από τον
Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε σε
τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, προσαυξάνοντας την ανά τρίμηνο
καταβαλλόμενη δόση της προβλεπόμενης από το νόμο ετήσιας εισφοράς του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας προς τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. ΚΥΑ 2527/2009, αρ. 9 ν.3854/10) και τη
νομολογία (απόφαση Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 98/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), και

Β) έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (6.373,18), πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά το δικαίωμα προαίρεσης, για την κάλυψη
απρόβλεπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 95 παρ. 2 ββ’, και
156 παρ. 3 α’ του ν. 4412/2016,
και συνολικά σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και πέντε λεπτά
(48.861,05), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ρητά συμφωνείται ότι, σε εφαρμογή του αρ. 9 του ν.3854/10 όπως τροποποιήθηκε
με το αρ. 17 παρ. 2β του ν. 4071/2012, σε περίπτωση μη καταβολής εντός
ενός μηνός από την ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο
τριμηνιαίας δόσης προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, η
δεύτερη συμβαλλομένη έχει την δυνατότητα με απόφαση του Δ.Σ. της να
εισπράξει απευθείας την απαίτησή της από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου
μέσω της ΔΕΗ ΑΕ ή του εναλλακτικού προμηθευτή. Σε περίπτωση που τα
ανταποδοτικά τέλη του Δήμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των οφειλών του,
η απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. μπορεί να κοινοποιηθεί στον υπουργό
Εσωτερικών για την απευθείας είσπραξη της απαίτησης από τους
αποδιδόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου.
Για την ενεργοποίηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης,
απαιτείται σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του Δήμου το οποίο θα
κοστολογείται και θα εγκρίνεται από εκπρόσωπο του ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. και θα κοινοποιείται στο Δήμο, προκειμένου να ληφθεί η
σύμφωνη γνώμη του αντιπροσώπου του Δήμου για την ενεργοποίηση του
δικαιώματος προαίρεσης με την ταυτόχρονη αποδοχή του κόστους για την
πρόσθετη παρεχόμενη υπηρεσία. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται
εγγράφως από τους συμβαλλόμενους και τα συγκεκριμένα έγγραφα θα
αποτελούν αναπόσπαστα συνοδευτικά έγγραφα της παρούσας σύμβασης. Σε
περίπτωση που γίνει χρήση της προαίρεσης, το κόστος της θα προσαυξάνει
αναλογικά το κόστος τριμηνιαίας δόσης αναφοράς και θα τιμολογείται με τον
ίδιο τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και έχει
ισχύ για ένα έτος, ήτοι από …../……/……….. και λήγει την …../…/…… .
Η ανωτέρω σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που θα
συμφωνηθεί από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του
Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και νέα απόφαση των
συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της καθώς και η
ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, η οποία θα
συντάσσεται πριν την καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 4 της παρούσας.
Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την Παρακολούθηση της Σύμβασης και την
τήρηση των όρων αυτής σε κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους :
1.- Τον Πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
2.- Τον Δήμαρχο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
3.- Τον Γεν. Δ/ντή του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε
Η Κοινή επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη οτιδήποτε κρίνεται
αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης και επιλαμβάνεται των διαφορών
που ήθελαν τυχόν προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης. Οι διαφορές ή διαφωνίες επιλύονται με κοινή συναίνεση
όλων των συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι και σημαντικοί.
Η παράβαση των όρων ή η πλημμελής εκτέλεση αυτών από οιονδήποτε
συμβαλλόμενο παρέχει το δικαίωμα στους λοιπούς συμβαλλόμενους να ζητήσουν
την αποκατάσταση της ζημιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και του
Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας σχετική με την
ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να
ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας ) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι
κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της
Θήβας, ως έδρα του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.


ΑΡΘΡΟ 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται
από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφωνήθηκαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι
και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
από αυτούς υπογράφτηκε σε 4 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από
δύο.
γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης»
Τα παραπάνω ψήφισαν οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
Αλατζάς Ευάγγελος , Σκομπρής Νικόλαος, Χαλιούλιας Ιωάννης ,
Γεωργάκαινα Ελένη , Περήφανου Νίκη , Αρβανίτης Παναγιώτης,
Παζάρας Βασίλειος , Κουτσουράς Σταύρος ,Χατζής Ανδρέας :Ψήφοι
εννέα-9-
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Στεργίου Ιωάννη , Καντζούρα Ιωάννη, Μουργιά Ιωάννη, Κανελλόπουλος
Ιωάννη , Στέφου Κυριακής : Αναβολή του θέματος Ψήφοι πέντε-5-
Λιαγκάκης Ευστάθιος : Δεν εγκρίνω Ψήφος μία-1-
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

1 Σχόλια:

Πέταξε τους παραμυθάδες στην φόρα Στεργίου.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.