Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ανανεώθηκε η θητεία των 3 αντιδημάρχων μέχρι την 31η Αυγούστου 2019

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία διάρκειας από 02/03/2017 και μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου της θητείας τους, δηλαδή έως 31/08/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Δημήτριο Κατσούρα, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των
τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Πραγματοποιεί την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας για
τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής
και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
- της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Έχει τη μέριμνα για την προμήθεια και χρήση ειδών και υλικών
καθαριότητας και φωτισμού για τη δημοτική ενότητα.
ια) Έχει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα.
ιβ) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη λειτουργία Δημοτικών και
λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα.
ιγ) Την εποπτεία και διαχείριση των κοιμητηρίων της δημοτικής
ενότητας.
ιδ) Χορηγεί τη χρήση – διάθεση των αιθουσών και χώρων της δημοτικής
ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
ιε) Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και
λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων, της ανάδειξης αυτών και της
οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά εντός των ορίων της δημοτικής
ενότητας.
ιστ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που
αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών
υποδομών και εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
ιζ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων
Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής ενότητας.
ιη) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών
και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ιθ) Την εποπτεία διαχείρισης της ετήσιας πάγιας προκαταβολής στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας σε μηνιαία βάση.


Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη
Χαλιούλια, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κηρέως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Πραγματοποιεί την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας για
τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής
και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
- της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Έχει τη μέριμνα για την προμήθεια και χρήση ειδών και υλικών
καθαριότητας και φωτισμού για τη δημοτική ενότητα.
ια) Έχει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα.
ιβ) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη λειτουργία Δημοτικών και
λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα.
ιγ) Την εποπτεία και διαχείριση των κοιμητηρίων της δημοτικής
ενότητας.
ιδ) Χορηγεί τη χρήση – διάθεση των αιθουσών και χώρων της δημοτικής
ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
ιε) Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και
λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων, της ανάδειξης αυτών και της
οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά εντός των ορίων της δημοτικής
ενότητας.
ιστ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που
αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών
υποδομών και εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
ιζ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων
Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής ενότητας.
ιη) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών
και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ιθ) Την εποπτεία διαχείρισης της ετήσιας πάγιας προκαταβολής στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας σε μηνιαία βάση.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ελένη
Γεωργάκαινα, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Νηλέως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για
θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Πραγματοποιεί την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας για
τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής
και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
- της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Έχει τη μέριμνα για την προμήθεια και χρήση ειδών και υλικών
καθαριότητας και φωτισμού για τη δημοτική ενότητα.
ια) Έχει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα.
ιβ) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη λειτουργία Δημοτικών και
λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα.
ιγ) Την εποπτεία και διαχείριση των κοιμητηρίων της δημοτικής
ενότητας.
ιδ) Χορηγεί τη χρήση – διάθεση των αιθουσών και χώρων της δημοτικής
ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
ιε) Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και
λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων, της ανάδειξης αυτών και της
οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά εντός των ορίων της δημοτικής
ενότητας.
ιστ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που
αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών
υποδομών και εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
ιζ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων
Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής ενότητας.
ιη) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών
και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ιθ) Την εποπτεία διαχείρισης της ετήσιας πάγιας προκαταβολής στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας σε μηνιαία βάση
2. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση
αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Κατσούρα που απουσιάζει
ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Χαλιούλιας, τις αρμοδιότητες του
Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Χαλιούλια που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η
Αντιδήμαρχος κα Ελένη Γεωργάκαινα και τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου
κας Ελένης Γεωργάκαινα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Δημήτριος Κατσούρας.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατσούρας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο,
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Χαλιούλια.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

14 Σχόλια:

Αποσιαζουν ολοι τι γινεται;;;; ε;;;

Την αδεια οικοδομησεις διπλα σε παιδικη χαρα ποιος την εδωσε..η πολεοδομια ενημερωθηκε; παρανομια του δ.σ για αλλη μια φορα

TO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΝΑΤΟΝ ΟΜΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CAFE-BAR .O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ .
Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ CAFÉ BAR ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ . ΦΥΣΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ Η ΚΛΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .

Πλακα κανουν αυτοι ρεεεε παιδικη χαρα ειναι διπλα ελεοοοοςςςςςςς...

Δωρεαν καφεδες στα παιδακια..

Αντε το Δ.Σ εκανε τα στραβα ματια η επιτροπη ποιοτητας ζωης τι εκανε συμφωνησε απλα ..δεν ντρεπεσται καθολου ..

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 180/1979 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 231/1989, ο Δήμος μπορεί να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ίδιου ΠΔ79, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατ’ ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές. Με την ανωτέρω διάταξη σκοπείται η διασφάλιση της λειτουργικότητας κτιρίων που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς, με την αποφυγή οχλήσεων μη συμβιβαζομένων προς την κατά προορισμό χρήση αυτών.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας σε κέντρα διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 180/79, εάν αυτά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, είναι ότι από τη λειτουργία τέτοιου καταστήματος δεν προκαλούνται οχλήσεις που αναιρούν ή παρακωλύουν ουσιωδώς την ομαλή λειτουργία των κτιρίων αυτών. Η απόσταση μετράται όχι μεταξύ των πλησιεστέρων σημείων των κτιρίων, αλλά μεταξύ των πλησιεστέρων σημείων των περιβόλων αυτών80. O Δήμος έχει την διακριτική ευχέρεια, μετά από εκτίμηση των συγκεκριμένων κατά περίπτωση συνθηκών81, να αρνηθεί τη χορήγηση αδείας λειτουργίας τέτοιου καταστήματος ή να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα, εάν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ή εξέλιπε η ανωτέρω νόμιμη αρνητική προϋπόθεση περί ανυπαρξίας οχλήσεων, η σχετική δε κρίση του πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (ΣτΕ 1715/1994, 4703/1984, 3984/1992). Μπορεί πάντως να χορηγηθεί άδεια διενεργείας τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα που ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων κατ ευθεία γραμμή από φοιτητική εστία (ΝΣΚ 186/1995).
Σύμφωνα με το άρθρο 41 της ΥΔ Α1β/8577/1983, για κέντρα διασκέδασης που ιδρύονται σε υπαίθριους χώρους, η απόσταση από ενταγμένη στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού κατοικία ή από ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 μ. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε δώματα πολυώροφων ξενοδοχείων κλπ.).

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β 593), για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
Η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 μέτρα. Η παραπάνω απόσταση μπορεί να αυξομειωθεί κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου διασκεδάσεως και κατοικίας εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε δώμα πολυώροφου ξενοδοχείου κλπ.).

79. Καταστήματα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς αυτά) καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτά καταστήματα, αν σ’ αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα
80. Κατά τη Γνωμοδ. του ΝΣΚ 658/1991, η μέτρηση της απόστασης πρέπει να γίνεται μεταξύ του πλησιέστερου σημείου του υπαιθρίου χώρου του καταστήματος για τον οποίο χορηγείται άδεια αναπτύξεως τραπεζοκαθισμάτων και των εξωτερικών σημείων των κτιρίων (κυρίων οικοδομών) των ναών σχολείων κλπ.
81. Κατά την εκτίμηση των συνθηκών αυτών, και με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης, επιβάλλεται η προηγούμενη διαβούλευση με τους θιγόμενους (σχολείο, νοσοκομείο, φροντιστήριο κλπ) από την ίδρυση του καταστήματος (ΣτΠ 5/2006).

Η ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ?ΕΡΙΞΕ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ..ΠΛΑΚΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ

ασ κουστακ φετους δεν θα κανσ γκιχ με τμουσικη τερμα κι ασ τσουρφιανιεσ ζαβουκουστακ ριχτ.τι τουκανς τ σταβρ τσινετερουσ παλιου ζαγαρ.κιτα ν τδοισ τα λεφτα ζαγαρ αλιουσ πιασε κλουναρρρ

ασχετοι...η παιδικη χαρα που λετε δεν υφιστατε...επρεπε τα οργανα να ειχαν απομακρυνθη γιατι εναι παρανομα και ο δημος δεν φροντιζει να παρει αλλα πιστοποιημενα...αφουαδιαφορει ο δημος ας αντικαταστησει ο ιδιοτης με δικατου χρηματα αυτο που επρεπε αλλα δεν κανει ο δημος

Μετάφραση επειγόντως βαρυσήμαντων δηλώσεων.
7:22 είσαι εδώ?

Συμφωνα με το αρθρο 3 παρ
1και παπαριες θα επρεπε να γνωριζες οτι ναι μπορει να παρει αδεια απο δ.σ αλλα οχι για τετοια κατασκευη στην λιμνη γιατι εβαλαν ομπρελες πριν 1χρονο γιατι δεν συμφωνησε το δ.σ σε αλλο χωριο να γινει τετοια κατασκευη...

ΓΙΑΤΊ ΤΑ ΥΠΑΊΘΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΎΔΙ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑ 300 ΜΈΤΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΠΊΤΙΑ?

Στον εισαγγελεα το θςμα εδω κλεινουν τα ματια...να γινει αμεσα μετακινηση της παιδικης χαρας ..

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.