Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Με διαδίκασία κατεπειγόντος στο Μαντούδι η επόμενη συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να διευκρίζονται οι λόγοι

Από το πρακτικό της αρίθμ. 3 / 22-2-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι
δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής ενότητας Κηρέως ζήτησαν να συζητηθεί το
θέμα του «Καθορισμού χώρου της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου» χαρακτηρίζοντας το θέμα ως κατεπείγον.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε
υπόψη :

1. Το αίτημα των δημοτικών συμβούλων για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποφαίνεται
Χαρακτηρίζει το θέμα
«Καθορισμού χώρου της επόμενης συνεδρίασης
του δημοτικού συμβουλίου»
ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα
συνεδρίαση του.
O
πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου
είναι δημόσιες και γίνονται σε χώρο που η πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του δημοτικού συμβουλίου αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά
περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας.
Έχει επίσης την δυνατότητα να συνεδριάζει και σε τοπικά διαμερίσματα
εκτός της έδρας του, εφ ́ όσον τούτο αποφασισθεί από τα δύο τρίτα(2/3) του
συνόλου των μελών του.
Πρόταση του Προεδρείου είναι η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου που στα θέματα ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβάνονται
θέματα που αφορούν άμεσα τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως
να διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της τοπικής κοινότητας Μαντουδίου,
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παρευρεθούν και οι ενδιαφερόμενοι
δημότες και φορείς.
Παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα κι αποφασίσουμε σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Και καθορίζει ως χώρο τέλεσης της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου ,μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της 5/3/2017 να
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοτικού καταστήματος τοπικής
κοινότητας Μαντουδίου, η οποία καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την τέλεση
δημοσίων συνεδριάσεων .

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.