Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ποιές είναι οι απολαβές των αιρετών στο δήμο μας και πως περικόπτονται

1. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000  κατοίκων είναι ισόποση με το 60% του σύνολου των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου

2. αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

3. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

4. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψους των αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου.

Οι μισθοί των αιρετών μας έχουν ως εξής:

Ο μισθός του δημάρχου (κ. Ψαρρού) είναι 3.513, 66 Ευρώ το μήνα μικτά (με το μνημόνιο 2 θα μειωθεί στα 3.162,3 Ευρω)

Οι μισθοί των 4 αντιδημάρχων είναι 1.756,8 Ευρώ το μήνα μικτά (θα μειωθούν στα 1.581 ευρώ και οι μισθοί δυο αντιδημάρχων καταργούνται απο 1/1/2013)

Ο μισθός του  πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου, κ. Τζαχρήστου  είναι 1.405,46 Ευρώ  το μήνα μικτά (μειώνεται στα 1.265 Ευρώ)

Οι 27 δημοτικοί σύμβουλοι αποζημιώνονται με 93 Ευρώ ανά συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (Η αμοιβή αυτή καταργείται με το μνημόνιο 2, διατηρείται κατ' εξαίρεση μόνο για τους 2 πλεονάζοντες αντιδημάρχους). καθε συνεδρίαση του Δ.Σ.κοστιζει σε αμοιβές αιρετών 2.619 Ευρώ

Τα  μέλη των επιτροπών οικονομικού (6μελής) και ποιότητας ζωής (6μελής) αποζημιώνονται, ανά συνεδρίαση, με 46 ευρώ  (η αμοιβή αυτή καταργείται).

ΔΕΥΑ
Τα μέλη των ΔΣ  των ΝΠΔΔ (ΔΕΥΑ και κοινωφελής εταιρεία) έχουν αποζημίωση, όπως τα μέλη των προαναφερθεισών επιτροπών. Οπως δημοσιεύεται στο Διαύγεια στην ΔΕΥΑ τα 7 μέλη του ΔΣ της αμοίβονται με 70,27 Ευρώ ανα συνεδρίαση (καταργούνται).

Ο πρόεδρος των ΝΠΔΔ (ΔΕΥΑ, και κοινοφελής επιχείρηση) με οικονομικό απολογισμό άνω των 300 χιλιάδων ευρώ, έχει μισθό μέχρι τον μισθό αντιδημάρχου, και ο αντιπρόεδρος το μισό του μισθού αυτού. Ο πρόεδρος της  ΔΕΥΑ, κ. Λεοντής αμοίβεται με  1.756,8 Ευρώ το μήνα μικτά (θα μειωθούν στα 1.581 ευρώ με το μνημόνιο 2). Το 2012 ο κ. Α. Λεοντής διόρισε τον κ. Ι. Δράκο σαν αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ με μισθό 1.250 Ευρώ.

Πρόεδροι Τοπικοί Κοινοτήτων
Στους πρόεδρους των συμβουλίων της  δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και στους εκπρόσωπους τοπικων κοινοτήτων  (πάνω απο 300 κατοίκους) παρέχονται από το δήμο μόνο τα έξοδα κίνησης Οι μισθοί αναλυτικά

Απο τους 17 αιρετούς του κ. Ψαρρού στο Δημοτικό Συμβούλιο οι 8 έχουν μισθό.


1. ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ (Δήμαρχος) 3.513, 66 Ευρώ το μήνα
2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
3. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
4. ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
6. ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος Δημ.Συμβ.) 1.405,46 Ευρώ το μήνα
7. ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος ΔΕΥΑ) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
8. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ) 1.250 Ευρώ το μήνα


Οι άμισθοι

9. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. BARRETT ANTHONY (ΜΠΑΡΕΤ AΝΤΩΝΗΣ)
11. ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
12.ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
13. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15.ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
16. ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνολικές Δαπάνες

Οι συνολικές δαπανες των αιρετών που εχουν προυπολογισθεί  για το 2012 στο δήμο μας ανέρχονται στα  336.523,80 Ευρώ 


Αυτα συμπεριλαμβάνουν:

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 149.163,80 Ευρώ 
  1.  Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 42.163,80 Ευρώ 
  2. Έξοδα παραστάσεως 4 Αντιδημάρχων (άρθρο173 ΔΚΚ) 90.000,00 Ευρώ 
  3. Έξοδα παραστάσεως Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 17.000,00 
Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (προέδρων τοπικών συμβουλίων) 99.600,00 Ευρώ

Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 67.000,00 Ευρώ
  1. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 47.000,00 Ευρώ 
  2.  Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Οικονομικής και λοιπών Επιτροπών 20.000,0 Ευρώ 
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 20.760,00 Ευρώ
  1. Εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών 6.760,0 Ευρώ 
  2.  Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 14.000,00 Ευρώ

ΔΕΥΑ
η αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑ (κ.Λεοντής)  είναι 1.756,83 Ευρώ μικτά μηνιαίως, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο Δήμαρχος (και αντισοιχεί 21.081,90 Ευρώ ετησίως) Η ΔΕΥΑ πληρώνει 130.000 ευρω σε μισθούς ετησίως (35.000 απο αυτα πάνε σε ελευθερους επαγγελματίες)
 Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ της ΔΕΥΑ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ειναι 70,27€ ανά συνεδρίαση και με ανώτατο όριο τρεις (3)συνεδριάσεις το μήνα


ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Με το μνημονιο οι περικοπές σε δαπάνες των αιρετών του δήμου μας είναι περίπου 82 χιλιάδες Ευρώ

Το μνημόνιο προβλέπει:


-μείωση των μισθών των αιρετών κατα 10%  (περικοπή 14.916,38 Ευρώ)


-κόψιμο των αποζημιώσεων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις (των δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής ) (περικοπή 67.000 Ευρώ)

-  απο τις 1.1.13 κόβεται η αντιμισθια 2 «πλεονάζοντων» αντιδημάρχων (περικοπή 45.000 ευρώ απο 1.1.13), θα λαμβάνουν όμως κατ' εξαίρεση αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων  που κοπηκαν για τους άλλους (αγνωστο πόσο θα καθοριστεί αυτή η αμοιβή

και

-μείωση κατά 50% των συμβασιούχων στου δήμουςΜείωση στους μισθούς όλων ανεξαιρέτως των αιρετών της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας Αυτοδιοίκησης, των γενικών γραμματέων περιφερειών και δήμων αλλά και των ειδικών συμβούλων των αιρετών κατά 10% περιλαμβάνει, ο εφαρμοστικός του μνημονίου 2 νόμος που κατατέθηκε  στη Βουλή. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται κατά ένα μεγάλο μέρος η πρόβλεψη του νομού για το «Μνημόνιο 2» για μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων που εξοικονομούσε περί τα 30 με 35 εκατ. ευρώ και ακυρώθηκε . Θ ακοπει ομως η αντιμισθία των επιπλέον αντιδημάρχων απο 1.1.13
Όσο για τα υπόλοιπα 10 με 15 εκατ. ευρώ,  φαίνεται ότι θα εξοικονομηθούν από την περαιτέρω μείωση του αριθμού των συμβασιούχων.   Αυτή τη στιγμή υπηρετούν σε δήμους (κυρίως) και περιφέρειες 20.000 συμβασιούχοι,εκ των οποίων πρέπει να απομακρυνθεί το 50%, δηλαδή 10.000. Ωστόσο, 3.000 από αυτούς θα καλυφθούν από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, γεγονός το οποίο σημαίνει  ότι είτε θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε τέτοια προγράμματα να αυξηθεί και να απομακρυνθούν 1.500-2.000 περισσότεροι συμβασιούχοι είτε να απομακρυνθούν χωρίς να αντικατασταθούν.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.