Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ζητούν την καταστροφή δενδροστοιχίας μέσα στο Μαντούδι για να μην χαλάσει το πλακόστρωτο !Τρεις δημότες ζήτησαν την κοπή 18 υγειών κυπαρισσιών στον Άγιο Δημήτρη  Μαντουδίου, δενδροστοιχία κατά μήκος δρόμου,  γιατί οι ρίζες τους έχουν ανασηκώσει σε κάποια σημεία το πλακόστρωτο.  Το Τοπικό Συμβούλιο  έστειλε το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να πάει στο Δημοτικό  Συμβούλιο. Η έκθεση αυτοψίας  βρήκε ότι τα δένδρα  δεν παρουσιάζουν εμφανή φυτοπαθολογικά προβλήματα που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν επικίνδυνα για πτώση. Η  Επιτροπή Ποιότητας Zωής αποφάσισε οι υπηρεσίες του Δήμου να αποφανθούν  για κάθε ένα δένδρο ξεχωριστά εάν θέλει κλάδεμα ή κόψιμο και να επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού πρώτα γνωμοδοτήσει και το Συμβούλιο της Τ.Κ. Μαντουδίου για κάθε ένα δένδρο .Από το Πρακτικό 16/19-10-2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας απέστειλε στις 12/7/2016 φάκελο με τα
σχετικά έγγραφα που τον συνοδεύουν και αφορούν την κοπεί δέκα οκτώ δένδρων- κυπαρισσιών
που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Μαντουδίου.

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Αρβανίτης Νικόλαος και
Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γερογιάννης Γεώργιος μας απέστειλαν την από 3/12/2015 Έκθεση
αυτοψίας που έχει ως εξής :

«Κατόπιν σχετικής αίτησης με αριθμ. πρωτ. 12366/29-10-2015, των ********, ********και **********, κατοίκων Μαντουδίου, για την κοπή δενδροστοιχίας κυπαρισσιών, που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Μαντουδίου, διενεργήσαμε την 16-11-2015 ημέρα Δευτέρα αυτοψία στον αναφερόμενο χώρο και διαπιστώσαμε τα εξής:

Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, εντός οικισμού Μαντουδίου, υπάρχει δημοτικός πεζόδρομος που
οδηγεί τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου.

Στην άκρη του πεζόδρομου και στα ριζά του πρανούς είναι φυτεμένα 18 κυπαρισσοειδή (κυπαρίσσι
γλαυκό), σε δενδροστοιχία κατά μήκους του δρόμου.

Τα αναφερόμενα δένδρα έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πλακόστρωση του δρόμου
(κυβόλιθους), διότι οι ρίζες αυτών έχουν ανασηκώσει σε κάποια σημεία τους κυβόλιθους
δημιουργώντας υπερύψωση του οδοστρώματος.

Από τη μακροσκοπική εξέταση, τα συγκεκριμένα δένδρα φαίνονται υγιή και δεν παρουσιάζουν
εμφανή φυτοπαθολογικά προβλήματα που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν επικίνδυνα για πτώση
με συνέπεια την πρόκληση ατυχήματος ή ζημιών. Τα παραπάνω δένδρα καλύπτουν το πρανές του
δρόμου και προσφέρουν στην αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση που κοπούν θα
πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα κατάλληλα θαμνώδη φυτά ή και από φυτά εδαφοκάλυψης που
θα υποδειχθούν. ».

Η Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου μας απέστειλε την αριθμ. 6/2016 απόφαση της με την οποία
αποφάσισε ότι το θέμα λόγω της σοβαρότητας του θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αυτοψίας.

Προτείνω όπως οι υπηρεσίες του Δήμου αποφανθούν για κάθε ένα δένδρο ξεχωριστά αν θέλει
κλάδεμα ή κόψιμο και να επανέλθει το θέμα στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αφού πρώτα και το Συμβούλιο της Τ.Κ.
Μαντουδίου γνωμοδοτήσει για κάθε δένδρο Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη της
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη :

1. Την Εισήγηση του Προέδρου.
2. Την αριθμ. 6/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ροβιών.
3. Την από 3/12/2015 έκθεση αυτοψίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης κ. Αρβανίτης Νικόλαος και Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γερογιάννης Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι υπηρεσίες του Δήμου αποφανθούν να για κάθε ένα δένδρο ξεχωριστά εάν θέλει κλάδεμα ή
κόψιμο και να επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού πρώτα
γνωμοδοτήσει και το Συμβούλιο της Τ.Κ. Μαντουδίου για κάθε ένα δένδρο .

Όχι Γη Υψηλής Παραγωγικότητα στην ΔΕ Νηλέως απαντά το Δημοτικό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος


Χρήσεις γης στο ΣΧΟΑΠ ΔΕ Νηλέως

H  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  (ΠΕΧΩΠ)  διατυπώσε την άποψη ότι για την περιοχή της Δ.Ε. Νηλέως  όλες οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Χάρτες αναδασμού του Τμήματος Τοπογραφίας- Αναδασμών – Εποικισμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Εύβοιας χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας.  Η γνωμη του ΠΕΧΩΠ πήγε για συζήτηση στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)  πού ασκει τις αρμοδιότητες Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνωμοδοτει στον υπουργό για χωροταξικά θέματα.
Η αντιδήμαρχος Νηλέως εξέφρασε την ανησυχία ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός θα στερήσει από την ΔΕ Νηλέως την δυνατότητα της τουριστικής της ανάπτυξης στο μέλλον.
Στις 25/10/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να  στείλει στο  ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ την γνώμη ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εν λόγω μελέτη   Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ ) Νηλέως όπως έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα με  παλαιότερες αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου όπου δημιουργεί ζώνες χωρίς να λαμβάνει πουθενά υπ’όψιν περιοχές Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής η προτεινόμενη για πολεοδόμηση έκταση 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης αφού έχει ήδη οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η πλέον ακατάλληλη (μη αρδευόμενη) για χρήση ως  Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΠ)  και ταυτόχρονα με το χαρακτηρισμό ως ΓΥΠ χάνει κάθε ελπίδα τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον.Απόσπασμα από το πρακτικό της αρίθμ. 23 / 25-10-2016 της συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νηλέως κα Γεωργάκαινα Ελένη πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της «Παρέμβαση για το 8ο θέμα της υπ’αριθμ.Οικ.354 /Φ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. (17-10-2016) πρόσκλησης σε συνεδρίαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» χαρακτηρίζοντας το θέμα ως κατεπείγον.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη :
1. Την πρόταση της κας Αντιδημάρχου για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010 Αποφαίνεται Ομόφωνα Χαρακτηρίζει το θέμα της«Παρέμβαση για το 8ο θέμα της υπ’αριθμ.Οικ.354/Φ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. (17-10-2016) πρόσκλησης σε συνεδρίαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.» ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίαση του.
Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νηλέως κα Γεωργάκαινα Ελένη εισηγούμενη το θέμα είπε:
« Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. για συνεδρίαση την 31-10-2016 στην οποία θα συζητηθεί το 8ο θέμα που αφορά το Δήμο μας και
που πρόκειται για την γνωμοδότηση και έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Νηλέως και σας
ενημερώνω τα εξής:
Κατά την σύνταξη της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως οι μελετητές, δεν έχουν προβλέψει σε καμία περιοχή του Δήμου μας χαρακτηρισμό ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και αυτό για τους λόγους:

1) ότι στην συντριπτική της έκταση η περιοχή είναι δασικού χαρακτήρα, αλλά και από την διάσπαρτη δόμηση και την μεγάλη κατάτμηση γης (της τάξης του 1,0 στρ.) που παρουσιάζει η κτηματική περιοχή της Αγίας Άννας,

2) εντός των αναδασμών περιλαμβάνονται και ιδιοκτησίες εξ αποτυπώσεως και όχι από αναδασμό,

3) Επίσης με το χαρακτηρισμό του συνόλου της έκτασης της ΤΚ Αγίας Άννας ως γης υψηλής παραγωγικότητας, ακυρώνονται:

α) η προτεινόμενη επέκταση Α΄ κατοικίας του οικισμού Αγίας Άννας,

β) η πρόταση για πολεοδόμηση έκτασης 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης (Παραλία Αγίας Άννας) η οποία αποτελεί περιοχή ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας και εγκαταστάσεων Τουρισμού Αναψυχής και έχει δεχθεί κατά τα τελευταία χρόνια μεγάλες οικιστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα σημαντικές εκτάσεις να έχουν απολέσει τον αγροτικό τους χαρακτήρα και να έχουν μετατραπεί σε οικιστικές.

γ) η δυνατότητα ανάπτυξης αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ΤΚ Στράφων.
δ) η δυνατότητα αξιοποίησης τμημάτων της εκτός σχεδίου παραλιακής ζώνης του ΤΚ Αγίας Άννας για τουριστικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθως όμως η Επιτροπή ΠΕΧΩΠ με το υπ’αρ. 08/2015 Πρακτικό της, διατυπώνει την άποψη ότι για την περιοχή της Δ.Ε. Νηλέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας όλες οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Χάρτες αναδασμού του Τμήματος Τοπογραφίας- Αναδασμών –
Εποικισμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Εύβοιας χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας.
Μετά από τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός θα στερήσει από την περιοχή την δυνατότητα της τουριστικής της ανάπτυξης στο μέλλον και επειδή ο τουρισμός για τον τόπο μας είναι η μόνη διέξοδος για ανάπτυξη και βιοπορισμό των κατοίκων τα επόμενα χρόνια,
αφού με τον πολυτεμαχισμό των εκτάσεων δεν ευνοείται ο πρωτογενής τομέας
:
Εισηγούμαι προς το Δ.Σ. ληφθεί απόφαση παρέμβασης προς την ανωτέρω επιτροπή ώστε να διατηρηθεί η εν λόγω μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως όπως έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα με τις υπ’αριθμ.239/2014(Β1 Στάδιο) και 70/2016(Β2 Στάδιο) Αποφάσεις Δ.Σ. όπου δημιουργεί ζώνες χωρίς να λαμβάνει πουθενά υπ’όψιν περιοχές Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής η προτεινόμενη για πολεοδόμηση έκταση 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης αφού έχει ήδη οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η πλέον ακατάλληλη (μη αρδευόμενη) για χρήση ως ΓΥΠ και ταυτόχρονα με το χαρακτηρισμό ως ΓΥΠ χάνει κάθε ελπίδα τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη
α)τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :
Ψαρρού Ελπίδα: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμείνουμε στην πρώτη άποψη
που είχαμε ψηφίσει, στην πρώτη απόφασή μας, ότι δεν θέλουμε καθόλου γη
υψηλής παραγωγικότητας, και από κει και πέρα να δούνε ότι δεν κάνουμε
πίσω. Και ας αποφασίσουν εν μέρει αυτό που λέτε στις ζώνες.
Γιατί τώρα αν πάρουμε άλλη απόφαση και να πούμε ότι ας είναι σε
ορισμένες ζώνες στον Νηλέα θα δούνε ότι όντως κάνουμε πίσω.
Καταλάβατε πώς το λέω; είναι προτιμότερο να έχουμε αυτό που θέσαμε εξ
αρχής, παρά να κάνουμε βήμα πίσω τώρα.

Μουριάς Ιωάννης: Είναι αλήθεια ότι εξαρχής όταν ψηφίζαμε το ΣΧΟΟΑΠ
αλλά και τα άλλα πολεοδομικά σχέδια των άλλων Δημοτικών ενοτήτων,
θέλαμε, όπου βάζανε υψηλής παραγωγικότητας, επειδή θα είναι πολύ
σκληρός ο νόμος, και βέβαια συζητιέται τώρα μόνο του Δήμου Νηλέως, αλλά
δεν χτυπάνε εκεί, αλλού είναι το πρόβλημά τους, στις άλλες ενότητες, φέρανε
του Δήμου Νηλέως πρώτο.
Όντως η μελετήτρια είχε κάνει φοβερή εργασία, φοβερή εργασία, φοβερή
δηλαδή από όσες άκουσα και από τις τρεις που άκουσα, είχε κάνει πολύ
σοβαρή δουλειά.
Πίστευα βεβαίως ότι και οι υπηρεσίες θα το βλέπανε έτσι. το είδαν όμως με
βάση τον νόμο. Δηλαδή είπε ο νόμος ότι εγώ θέλω ότι είναι από αναδασμό να
είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, και βγάζουν εκτός το κυριότερο τμήμα, το
οποίο αυτό είναι για ανάπτυξη της παραλίας της Αγίας Άννας, είναι φυσικό
δηλαδή.
Πώς το λέω έτσι; είναι ο οικισμός που είναι μπροστά, είναι το πίσω μέρος
όσο είναι ασκεπές είναι από αναδασμό. Και αυτό το οποίο είναι καλυμμένο με
ελιές είναι εκτός αναδασμού. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα;
Εάν κάνουνε επέκταση οικισμού, θα πρέπει να φύγει το κομμάτι αυτό το
μεσαίο, να είναι γη υψηλής παραγωγικότητας και να γίνει οικισμός πλέον από
πίσω. Δηλαδή μιλάμε για καραγκιοζιλίκια τώρα!
Λοιπόν, τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσω, γιατί βεβαίως
όλοι μας θα φέρουμε την ευθύνη αύριο πάνω σε αυτό το θέμα. Ας φέρουν
αυτοί την ευθύνη, τι να κάνουμε;

Στεργίου Ιωάννης : Eχουμε πάρει δύο αποφάσεις, με τις οποίες λέμε να μην
υπάρχει γη υψηλής παραγωγικότητας.
Τώρα έρχεται μια άλλη πρόταση από το μελετητικό γραφείο, που ουσιαστικά
δηλαδή, μοιράζουμε τα πράγματα στην μέση, χωρίς όμως και αυτό να
ξέρουμε αν θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή η οποία αποφασίζει.
Άρα λοιπόν θεωρώ, και άποψή μας είναι, ότι θα πρέπει να ξαναπάρουμε μία απόφαση ή επικαιροποίηση αν θέλετε, ότι εμείς εμμένουμε, για λόγους υπαρκτούς, ότι στην περίπτωση που εφαρμοστεί, έστω και αυτή η πρόταση
που λέει ο μελετητής, τότε θα έχουμε ένα δεύτερο οικισμό.
Ουσιαστικά δηλαδή ο οικισμός θα αποκοπεί και η ανάπτυξή του θα γίνει μετά από μία έκταση η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη ως τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Άρα, τι κάνουμε;
Γι αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση, να κατατεθεί, και να είναι πάρα πολύ αυστηρή, ότι δεν είναι δυνατόν, με τέτοιου είδους αποφάσεις, να βάζουνε τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής.
Που τουλάχιστον η παραλία είναι μια τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή, θα πρέπει να το καταλάβουνε.


β) τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εν λόγω μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως όπως έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα με τις υπ’αριθμ.239/2014(Β1 Στάδιο) και 70/2016(Β2 Στάδιο) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όπου δημιουργεί ζώνες χωρίς να λαμβάνει πουθενά υπ’όψιν περιοχές Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη της Επιτροπής η προτεινόμενη για πολεοδόμηση έκταση 936 στρ. στην ευρύτερη περιοχή της Αγκάλης αφού έχει ήδη οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η πλέον ακατάλληλη (μη αρδευόμενη) για χρήση ως ΓΥΠ και ταυτόχρονα με το χαρακτηρισμό ως ΓΥΠ χάνει κάθε ελπίδα τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον.


Διαβάστε επίσης


Εισήγηση για οικιστική ανάπτυξη 180 στρ. στο Κοτσικιά, όρμο Σαρακήνικου και Πρασίδι στο ΣΧΟΟΑΠ Νηλέως.

ΣΧΟΑΠ Νηλεως


ΚΕΙΜΕΝΟ Β2 τελικο
Π1_ΔΟΜΙΚΟ_ΣΧΕΔΙΟ
Π2_ΧΡΗΣΕΙΣ_ΓΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π3111_ΑΓΙΑ_ΑΝΝΑ
Π31122_ΑΓΚΑΛΗ
Π3121_ΚΕΡΑΜΕΙΑ
Π3131_ΑΧΛΑΔΙ
Π3132_ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Π314_ΚΟΤΣΙΚΙΑ
Π3151_ΠΑΠΠΑΔΕΣ
Π3161_ΚΕΡΑΣΙΑ
Π3171_ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ
Π3172_ΣΤΡΑΦΟΙ

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Τι προβλέπει για τους δήμους η διευκρινιστική εγκύκλιος για τις δημόσιες συμβάσεις και αναθέσεις έργων

Επιστολή στους δημάρχους όλης της χώρας, με την οποία τους ενημερώνει αναλυτικά για τα θέματα πάνω στα οποία έγιναν διευκρινίσεις, με την εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για το νέο θεσμικό πλαίσιο περί δημόσιων συμβάσεων και αναθέσεων έργων και μελετών απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος ήταν αποτέλεσμα σειράς επαφών της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Ωστόσο ο κ. Πατούλης επισημαίνει πως ορισμένα από τα ζητήματα που είχε θέσει η ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με την ηγεσία του υπουργείου δεν αντιμετωπίζονται με την εγκύκλιο και υπογραμμίζει πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους

Με την εγκύκλιο (18/ΔΝΣα΄/οικ68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) παρέχονται οι πρώτες οδηγίες και διευκρινίσεις επί των θεμάτων που είχε θέσει η ΚΕΔΕ στον υπουργό και ειδικότερα:
Διευκρινίζεται σαφώς ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 περί δημοτικών έργων, δεν έχει καταργηθεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο, επομένως οι δήμοι εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για την ανάθεση μικρών έργων (έως 6.500,00 €, πλέον ΦΠΑ), που περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο του π.δ/τος και όχι την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, δηλαδή με ηλεκτρονική κλήρωση. Για τα έργα που υπερβαίνουν το ποσό αυτό και έως 20.000,00 €, πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 118 αλλά, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, μέχρι την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 117, δηλαδή του συνοπτικού διαγωνισμού. Παραμένουν αναπάντητα τα θέματα που είχαμε θέσει περί εφαρμογής στους δήμους του συστήματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης της παραγράφου 5, για τα οποία θα επανέλθουμε με νεότερα έγγραφα.
Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118.
Διευκρινίζεται ότι θα ρυθμιστεί με διάταξη νόμου το πρόβλημα (αναντίστοιχη διάταξη με την τελικώς δημοσιευθείσα) του άρθρου 153 του ν.4412/16 (αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων). Ήδη η διόρθωση συμπεριλήφθηκε στο ΦΕΚ Α΄2ΟΟ/24.10.16.
Όσον αφορά στον ορισμό των εννοιών «έργο», «εργασία», «παροχή υπηρεσιών», που η ΚΕΔΕ είχε ζητήσει να υπάρξει νεότερη νομοθετική ρύθμιση με την οποία να είναι απόλυτα σαφής η διάκριση αυτών από τις γενικές υπηρεσίες ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τον προληπτικό και προσυμβατικό έλεγχο, η εγκύκλιος αναφέρεται απλά στους ορισμούς του άρθρου 2 του νόμου και, πέρα από τους ορισμούς αυτούς, οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, γίνονται με τη χρήση του «Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)», σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4412/16, γεγονός που σημαίνει ότι συνεχίζει να ισχύει η μέχρι σήμερα εκδοθείσα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη διάκριση έργων εργασιών.
Ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου:διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης ξεκινήσει πριν την 8/8/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου) συνεχίζονται, ολοκληρώνονται και εκτελούνται με βάσει το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης των διαδικασιών ή τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του νόμου για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων αντίστοιχα. Για όσες αναθέτουσες αρχές δεν έχουν αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη της σχετικής σύμβασης, αν και προβλεπόταν με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς, πριν τις 8.8.2016 οφείλουν να προβούν αμελλητί στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καταχωρήσεις των σχετικών στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Για τις απευθείας αναθέσεις κρίσιμο σημείο για την εφαρμογή του παλιού ή του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης απευθείας ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 23 ν.2690/99).

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) τα πρότυπα τεύχη για διακηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών, τα οποία ήδη σας έχουμε αποστείλει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ, τα πρότυπα αυτά τεύχη δεν δεσμεύουν τις αναθέτουσες αρχές.

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίλυση και των υπόλοιπων θεμάτων, που δεν αντιμετωπίζονται με την εγκύκλιο.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.


Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Φωτογραφίες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου σε Μαντούδι, Αγία Άννα και Λίμνη


ΜαντούδιΑγία ΄Αννα  (η παρέλαση ακυρώθηκε λόγω βροχής) 

Λίμνη

28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και τιμής για όσους δεν γύρισαν από το μέτωπο - Πεσόντες από το Δήμο μας

Αναδημοσίευσή παλιότερου άρθρου του  ΕΒ για  την επέτειο της 28ης ΟκτωβρίουAνάμεσα στους 13.348 μαχητές του 1940-41 που δεν γύρισαν από το μέτωπο και έμειναν για πάντα οι περισσότεροι (8.000 περίπου) στα βουνά και τα λαγκάδια της Αλβανίας είναι και αρκετοί από το νομό Εύβοιας και το δήμο μας.


Το στρατιωτικό νεκροταφείο στο Βουλιαράτι Αργυροκάστρου. Εδώ αναπαύονται 57 στρατιώτες και 1 αξιωματικός  «Οι 7.976 πεσόντες στη Βόρειο Ήπειρο κατά το έπος του 1940 – 1941 σχεδόν στο σύνολό τους παραμένουν άταφοι ή προσωρινά θαμμένοι. Επί 74 χρόνια, διάσπαρτα οστά βρίσκονται στα πεδία των μαχών και σε ομαδικούς τάφους (1600 πεσόντες στον ομαδικό τάφο στην Πρεμετή και 400 στην Κλεισούρα)

Γνωρίστε τους και τιμήστε τους όπως τους αρμόζει.

Η έρευνα του Αγαθοκλή Παναγούλια κατέγραψε 303 άτομα από την Εύβοια και 24 άτομα από τον δήμο μας.


Οι περισσότεροι Ευβοιώτες που πολέμησαν έπεσαν στο γεωγραφικό χώρο από υψώματα Τεπελενίου μέχρι υψώματα Κλεισούρας.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μ.Φ.Α = Μοίρα φορτηγών αυτοκινήτων

Μ.Ο.Π = Μοίρα ορειβατ. Πυροβολικού

Σ.Ν. =Στρατιωτικό νοσοκομείο

Σ.Π. = Σύνταγμα πεζικού

Σ.Ο.Π. = Σύνταγμα Ορειβ. Πυροβολικού

Λ.Δ.Β. Σ.Σ = Λόχος Διοικήσεως Β’ Σώματος Στρατού
ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1940-1941
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑΣτην Κλεισούρα (Αλβανία)  και στα στενά της εκεί που ήταν παλιά η Μονή του Αγίου Νικολάου, το νεκροταφείο που θα υποδεχτεί τους πεσόντες του’ 40. Εκεί θα τοποθετηθούν τα οστά εκατοντάδων πεσόντων που θα μεταφερθούν απ'τις γύρω περιοχές.

 πηγή Αγαθοκλής Παναγούλιας

Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκαν για τη χώρα μας 8 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 17.437.721 € με κοινοτική συμμετοχή 16.384.710 € και διάρκεια υλοποίησης από 1 έως 3 έτη.

Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποβλήθηκαν:

i) 199 προτάσεις για απλά προγράμματα, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 60, συνολικού προϋπολογισμού 121.3 εκατ.€ και

i) 27 προτάσεις για πολυπρογράμματα (διακρατικά), από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 6, συνολικού προϋπολογισμού 16.8 εκατ.€.

Από την χώρα μας υποβλήθηκαν συνολικά 41 προτάσεις για απλά προγράμματα εκ των οποίων εγκριθήκαν 8 και 3 προτάσεις για πολυπρογράμματα χωρίς να τύχουν έγκρισης.

Τα εγκριθέντα προγράμματα αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων όπως αιγοπρόβειο κρέας, επιτραπέζιες ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα, κηπευτικά καθώς και καλάθι προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι για τα νέα προγράμματα καταργείται η εθνική συμμετοχή και το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. καθορίζεται σε 70-80% (εσωτερική αγορά ΕΕ – τρίτες χώρες). Για την Ελλάδα αυξάνεται επιπλέον κατά 5% λόγω του ότι ανήκει στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή.

Πηγη:www.minagric.gr

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Κλειστά τα σχολεία και στην Εύβοια την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου


Κλειστά θα είναι την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, όλα τα σχολεία (Δημοτικό έως Λύκειο) της χώρας, λόγω των εκλογών των εκπαιδευτικών. Κλειστά όλα τα σχολεία την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και στην Εύβοια
Κλειστά όλα τα σχολεία την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και στην Εύβοια
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, και ΚΥΣΔΕ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016.

Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μίας ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής


H Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ. γ παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015)» για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αποτελούμενη από τους:
1. Παπανικολάου Σοφία, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρώτριά της τη Λαγού Ερασμία,
Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
2. Καλόγρηα Αναστάσιο Π.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό , υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Νομαρχιακής
Μονάδας Ευβοίας, με αναπληρωτή του τον Καρλατήρα Παναγιώτη, Π.Ε. Κτηνίατρο υπάλληλο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Νομαρχιακής Μονάδας Ευβοίας.
3. α) Για το Δήμο Χαλκιδέων:
Τον Γεωργίου Σωτήριο, δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Γιογιό Γεώργιο, δημοτικό
Σύμβουλο.
β) Για το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού:
Την Φαδάκη Ελένη, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με αναπληρώτρια της
την Δήμκου Μαρία, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
γ) Για το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας:
Τον Αρβανίτη Νικόλαο Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, με
αναπληρωτή του τον Μπενετή Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας.
δ) Για το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων:
Τον Κιαπέκο Νικόλαο του Ιωάννη, δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Κορώνη Πέτρο
του Χαραλάμπους, δημοτικό Σύμβουλο.
- 3 -
ε) Για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
Την Αντωνίου Αικατερίνη του Γεωργίου, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου,
με αναπληρωτή της τον Παππά Σπυρίδωνα του Νικολάου, Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου
Κύμης-Αλιβερίου.
στ) Για το Δήμο Καρύστου:
Τον Βάγκο Παναγιώτη, Τ.Ε. Τεχνολόγο Φυτ. παραγωγής, υπάλληλο του Δήμου Καρύστου, με
αναπληρωτή του τον Πολυχρονίου Πολυχρόνη, Αντιδήμαρχο Καρύστου.
ζ) Για το Δήμο Σκύρου:
Τον Μακρή Γεώργιο του Μακρή, δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Κρητικό Νικόλαο,
Π.Ε. Γεωπόνο, υπάλληλο του Δήμου Σκύρου.
Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται και περιγράφονται στο κεφάλαιο Α της
1332/93570/23-8-2016 Απόφασης Υπ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 2848 Β΄/07-09-2016).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη.
2. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφ. Στερεάς Ελλάδας
Πλ. Ελευθερίας 13
351 00 ΛΑΜΙΑ
3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας
4. Μέλη επιτροπής
Έδρες τους
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ


Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Άρθρο 1
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας
της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της
βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19
του Ν. 4351/2015)
1. Συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώ-
ρας η επιτροπή της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του
Ν. 4351/2015 (Α΄ 164), στο εξής καλούμενη «Επιτροπή».
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από:
α) Ένα υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, του γεωπονικού κλάδου, ως Πρόεδρο, με τον
αναπληρωτή του.
β) Ένα εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο υπάγονται
χωροταξικά οι βοσκήσιμες γαίες, υπάλληλο ή αιρετό με
τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
γ) Ένα υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας
του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
με τον αναπληρωτή του ως μέλος.
Κάθε Δήμος της Π.Ε. υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό του
με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στη σύνθε-
ση της Επιτροπής όποτε συζητούνται θέματα που αφο-
ρούν βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός
των ορίων του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
2. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και η θητεία των
μελών της είναι μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών
σχεδίων.
3. Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εξειδι-
κεύονται ως εξής:
α) Ο χωροταξικός έλεγχος της ορθότητας της κατα-
νομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που πραγμα-
τοποιήθηκε βάσει της αριθ. 873/55993/20.5.2015 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β΄ 942) όπως ισχύει και διόρθωση τυχόν σφαλμά-
των ή αστοχιών στην κατανομή που εντοπίζονται, σε
συσχέτιση με τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων.
β) Τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέ-
ντων δικαιωμάτων βόσκησης επιλέξιμων ή/και μη επιλέ-
ξιμων βοσκήσιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα
ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η
βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί αναδασωτέα,
στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας,
γ) Η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνο-
τρόφους ή/και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας, επιλέξιμων βοσκήσιμων
γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα
το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 8 του
άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφαση

του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή
τυχόν αύξηση επιλεξιμότητας ύστερα από την εφαρμογή
εθνικών πρωτοβουλιών ή/και του ευρωπαϊκού κανονι-
στικού πλαισίου.
δ) Η ανάκληση της κατανομής ή η μείωση του εμβα-
δού της κατανεμηθείσας έκτασης επιλέξιμης βοσκή-
σιμης γαίας σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5
και 6 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ή/και του άρθρου 6 της παρούσας από-
φασης.
ε) Η εισήγηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης
επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης σε εφαρμογή της παρ.
7 του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
4. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Πρόεδρος ζητά και λαμ-
βάνει τη γνώμη της οικείας Δ/νσης ή Τμήματος πολιτικής
γης, της οικείας δασικής υπηρεσίας, της οικείας ΔΑΟΚ
και της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.
5. Η απόφαση ορισμού των μελών από τον οικείο Περι-
φερειάρχη ολοκληρώνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατανομής τηρού-
νται και κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκρι-
ση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τηρούνται
τα κριτήρια του άρθρου «επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων»
και οι κανόνες κατανομής του άρθρου 5 της αριθ. 873/
55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των άρθρων 6
παρ. 1 εδάφιο β και 10 του Ν. 4351/2015. Ειδικά σε πε-
ριφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρό-
φων εκτροφής αυτοχθόνων φυλών του άρθρου 6 του
Ν. 4351/2015 χορηγούνται σε αυτούς βοσκότοποι σε άμε-
ση γειτνίαση προς αποτροπή επιμιξιών με άλλες φυλές.
7. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός του
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους της κατανομής
που ελέγχει.
Άρθρο 2
Διαδικασία ελέγχου χωροταξικής κατανομής
βοσκήσιμων γαιών
1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνει ψηφιακά και διαθέτει μέσω διαδι-
κτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής προς τις αρμόδιες
ΔΑΟΚ της χώρας, τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις
κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτές ενημε-
ρώθηκαν και ισχύουν. Στις εν λόγω καταστάσεις αναγρά-
φονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κάθε κτηνοτρόφου,
η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία κατανεμήθηκε
σε κάθε κτηνοτρόφο, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω
έκτασης και ο κωδικός του αγροτεμαχίου αναφοράς. Οι
καταστάσεις συνοδεύονται και από χαρτογραφικό υλικό,
στο οποίο αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσι-
μες γαίες


2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
και οι Δήμοι διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα
κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανο-
μή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται
εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους
μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αιτήματα που κατατί-
θενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό
έτος.
3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6
της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαθέτει
προς χρήση στην Επιτροπή ειδική μηχανογραφική εφαρ-
μογή για την επεξεργασία της κατανομής επιλέξιμων
βοσκοτόπων.
4. Ύστερα και από τυχόν διορθώσεις και συμπληρώ-
σεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, ενημερώνεται η
αρμόδια ΔΑΟΚ η οποία εκτυπώνει τελικές - διορθωμέ-
νες καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών στις
οποίες αναγράφονται τουλάχιστον:
α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
β) Ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων ανά είδος τα
οποία θα κάνουν χρήση της βοσκήσιμης γαίας.
γ) Το εμβαδόν της έκτασης των μη επιλέξιμων βοσκή-
σιμων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το
τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και
ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.
δ) Το εμβαδόν της έκτασης των επιλέξιμων βοσκήσι-
μων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το
τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και
ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.
5. Οι τελικές - διορθωμένες καταστάσεις κατανομής
των βοσκήσιμων γαιών υπογράφονται από τα αρμόδια
όργανα διοίκησης της παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ.
873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.
6. Οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των βοσκή-
σιμων γαιών αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της
Περιφερειακής Ενότητας την οποία αφορούν, στους
αρμόδιους Δήμους και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται
για το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση των διαχει-
ριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν. 4351/2015.
8. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκάστου έτους, τυχόν τρο-
ποποιήσεις και μεταβολές στη χωροταξική κατανομή
ενσωματώνονται στο επόμενο έτος ενίσχυσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
Άρθρο 3
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών
1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, οι
κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια
του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει
κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγρα-
φα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.
Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο
από τον αρμόδιο Δήμο για τον χρόνο και τον τόπο που
θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.
2. Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανο-
μής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει
θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται
οι εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώ-
νυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση -τοποθεσία
εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),
β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,
γ) το τοπωνύμιο - θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενό-
τητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και
τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,
δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 Ν. 4351/2015
χρόνο,
ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης
γαίας,
στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική),
ζ) το ύψοςτου μισθώματος.
3. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώ-
ση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει
ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο
Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλ-
λεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια
έκταση.
4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημε-
ρώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή
εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.
5. Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες
αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Διαδικασία πληρωμής - διάθεσης μισθώματος
1. Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλεται από
τους κτηνοτρόφους για τα δικαιώματα χρήσης της βο-
σκής της έκτασης που τους κατανεμήθηκε, αναγράφεται
στο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας .
2. Στην περίπτωση που στον κτηνοτρόφο έχει κατα-
νεμηθεί δημοτική και δημόσια έκταση υπολογίζεται το
σύνολο του μισθώματος.
3. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέ-
ρειας στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκη-
ση, σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων
(ΚΑΕ).
4. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του
ποσού που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό για
την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,
όπως ορίζει η περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του
Ν. 4351/2015, όπως ισχύει.
5. Η Περιφέρεια καταβάλλει στους αρμόδιους Δήμους
οι οποίοι έχουν εκμισθώσει Δημοτικές βοσκήσιμες γαίες,
το χρηματικό ποσό που αφορά στην εκμίσθωση των
γαιών αυτών, με την εξαίρεση της παρ. 6.
6. Για βοσκήσιμες γαίες οι οποίες βρίσκονται στην κυ-
ριότητα ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α΄303) όπως ισχύει και τις
διατάξεις του Π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό
Κτηματολόγιο» (Α΄ 99) όπως ισχύει, οι οποίοι επιθυμούν
οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα διαχειριστι-
κά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν, σύμφωνα
με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 4351/2015, παρακρατεί-
ται από την Περιφέρεια το 40 % του μισθώματος από
τη χρήση της βοσκής των εν λόγω εκτάσεων για την
κάλυψη των δαπανών εκπόνησης των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης, με σκοπό τη βελτίωση του βοσκό-
τοπου.
7. Στην περίπτωση που οι βοσκήσιμες γαίες οι οποίες
χρησιμοποιούνται εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.
3 του άρθρου 7 του Ν. 4351/2015, ο ενδιαφερόμενος
κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει
από την αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαίωση μη οφειλής, προσκο-
μίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.
8. Για ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το
Ν. 4061/2012 (Α΄ 66), τα οποία έχουν παραχωρηθεί ή
παραχωρούνται για βόσκηση σύμφωνα με τα άρθρα
4 και 7 του νόμου αυτού ή στα οποία κτηνοτρόφοι
έχουν αποκατασταθεί κτηνοτροφικά έχοντας δικαίωμα
χρήσης των ακινήτων για βόσκηση σύμφωνα με το άρ-
θρο 24 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Ν. 4061/2012 και ο ενδιαφερόμενος
κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβά-
νει βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά
αποδεικτικά.
9. Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος μισθώνει
ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό
μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη
οφειλής.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων
1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί
δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην
πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο
έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου
από την προσυπογραφή τους.
2. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφει-
λής κατατίθεται από τον κτηνοτρόφο στην αρμόδια
ΔΑΟΚ.
3. Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων συμπεριλαμ-
βάνονται και εκείνες του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/
20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
1. Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτη-
νοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της
βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το
επόμενο έτος.
2. Μη τακτοποίηση - πληρωμή της οφειλής συνεπάγε-
ται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με
απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Μόνο 128 από τους 274 δήμους υπέβαλαν οριστικά αιτήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Λήγει αύριο η προθεσμία

Όσοι δήμοι δεν έχουν υποβάλλει στο υπουργείο Εργασίας τα οριστικά τους αιτήματα για τις θέσεις και τα έργα που επιθυμούν να εντάξουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους 274 δήμους και προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις ως προς την υλοποίησή του, θα πρέπει να το κάνουν μέχρι αύριο, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, καθώς η αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί έχει ήδη εκπνεύσει. Σχετικό κάλεσμα απηύθυνε με σημερινή επιστολή τους προς όλους τους δημάρχους ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Πατούλης, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στην ΚΕΔΕ από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου, μόνο οι 128 δήμοι από τους 274 έχουν προβεί σε οριστική υποβολή των θέσεων και των έργων / δράσεων που θα υλοποιήσουν οι δήμοι στο πλαίσιο του προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι η νέα γενιά προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, υλοποιείται σε 3 φάσεις, πρώτα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, μετά στους επόμενους 34 Δήμους υψηλής ανεργίας και τέλος στους εναπομείναντες 274 Δήμους της χώρας.

Για αυτήν την τρίτη φάση οι 274 δήμοι θα έπρεπε να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέχρι 7 Οκτωβρίου. Μετά από σχετικά αιτήματά τους δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις, η τελευταία εκ των οποίων έληξε στις 25 Οκτωβρίου.

Μέχρι χθες λοιπόν μόνο 128 δήμοι από τους 274 υπέβαλαν τα οριστικά τους αιτήματα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία και στα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος. Σύμφωνα δε με πρώτες εκτιμήσεις μετά από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται, έχει χαθεί ο στόχος να ξεκινήσει το πρόγραμμα, εντός του 2016, δηλαδή τον προσεχή Δεκέμβριο.

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Σκουπιδιών του Δήμου μας πού θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 Νοέμβρη


Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης  προβλέπει την αγορά 2.835 κάδων (κίτρινοι, πορτοκαλί  και καφέ)  και 4.885  οικιακών κάδων των 10 λιτρων στο δήμο μας.
Σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), οι Δήμοι πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων τους μέσω Tοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Το ΤΣΔΑ είναι ενα πρόγραμμα το οποίο πέραν της υποχρεωτικότητας του, δίνει και μία προοπτική έως το 2020, έτος έως το οποίο θα πρέπει να αφορά ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, προκειμένου να προχωρήσει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, με προοπτική τόσο την μετατροπή των απορριμμάτων σε πόρους για την τοπική κοινωνία, όσο και την μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι Δήμοι υποχρεούνται να προβούν στην εκπόνηση και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, του ανάλογου σχεδιασμού της Περιφέρειας καθώς και των μελετών σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας έργων διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που καθορίζονται στο ΠΕΣΔΑ.

Η πλήρης αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων περνά πλέον στους Δήμους, οι οποίοι υποχρεούνται να προχωρήσουν στον σχεδιασμό και την κατάθεση των ενδεδειγμένων λύσεων για το σύνολο των υποδομών διαχείρισης, ακόμα και σε συνεργασία με όμορους Δήμους.

Το  ΤΣΔΑ του δήμου μας σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου kireas.org  προβλέπει δυο Πράσινα Σημεία σε Λίμνη και Στροφυλιά και μια μονάδα κομποστοποίησης.Ολόκληρη η ανακοίνωση του συλλόγου  kireas.orgΔυο Πράσινα Σημεία σε Λίμνη και Στροφυλιά και μια μονάδα κομποστοποίησης προτείνει τα τοπικό σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών του ΔήμουΤο Tοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.Άννας  αναρτήθηκε μαζί με τα άλλα ΤΣΔΑ  στη σελίδα της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα.   Ενημερωτικά, το ΤΣΔΑ προτείνει  η διαχείριση σκουπιδιών στο δήμο μας  να γίνει ως εξής:

1. Διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών  στην  πηγή και μεταφορά τους σε  Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ), ή βιομηχανίες ανακύκλωσης

2. Κομποστοποίηση των οργανικών υλικών (οργανικά απόβλητα κουζίνας, υπολείμματα τροφών,κλαδέματα δέντρων, απόβλητα κήπου) σε μονάδα κλειστού τύπου με θάλαμο ομογενοποίησης (αναδευτήρα) και ωρίμανσης (βιοαντιδραστήρα) ελεγχόμενης ανάδευσης (δεν έχει χωροθετηθεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων, ΠΕΣΔΑ).

3. Δυο Πράσινα Σημεία (ένα στην Λιμνη και ένα μικρό στην Στροφυλιά)


Διαλογή στην Πηγή

Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται στους μπλε, κίτρινους, πορτοκαλί κάδους και καφέ για τα Βιοαποδομήσιμα. Ο διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από τα ανακυκλώσιμα προτείνεται να γίνεται σε ξεχωριστό κάδο (καφέ) στην πηγή (διαλογή στην πηγή) ενώ τα υπόλοιπα απορρίμματα σε ξεχωριστούς κάδους – κώδωνες.  Το σχέδιο διαχείρισης  προβλέπει την αγορά 2.835 κάδων (κίτρινοι, πορτοκαλί  και καφέ)  και 4.885  οικιακούς κάδους των 10 λιτρων.


Μονάδα Κομποστοποίησης

Στην μονάδα κομποστοποίησης θα καταλήγουν βιαποδομήσιμα αστικά απόβλητα (ΒΑΑ), μετά από διαλογή στην πηγή. Το παραγόμενο κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιείται ως λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό.


Τα 2 Πράσινα Σημεία

Tα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένοι από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Το ΤΣΔΑ  προτείνει ένα  Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ)  έξω από τη Λίμνη και  ένα  Μικρό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ) έξω από τη  Στροφυλιά. Οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους  είναι θετικές και οι τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους  δεν  είναι ανησυχητικές. 


Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ): α) Ελάχιστη έκταση: 4.000 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με αυτοκίνητο με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, γ) πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ

Μικρό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ): α) Ελάχιστη έκταση: 250 τ.μ., β) πρόσβαση πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ) δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Πράσινα  Σημεία, το σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τουςεδώ.


Η ΠΥΣ 49, (ΦΕΚ174/Α/15-12-2015) αναφέρει ότι κάθε ΟΤΑ θα πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο.

Το συνολικό κόστος των εγκαταστάσεων & εξοπλισμού που προτείνει το ΤΣΔΑ ανέρχεται  υπολογίζεται  1.377.861 Ευρώ.
Ολόκληρο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.Άννας  εδώ

https://goo.gl/j8CEAz

Η χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων σε Λίμνη και Στροφυλιά
Ένα παράδειγμα Πράσινου Σημείου  από το Δήμο Σερρών

Διαβούλευση για τον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων μέχρι τις 12-11-2016Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί το βασικό μας εργαλείο στην χάραξη της πολιτικής μας για την διαχείριση των αποβλήτων. Υιοθετώντας πλήρως τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τις δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης
Δημιουργίας Αποβλήτων, ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βασιζόμενος σε παραμέτρους όπως πληθυσμιακά στοιχεία, φυσικό περιβάλλον, υφιστάμενες εγκαταστάσεις ,την εξασφάλιση της μικρότερης δυνατής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και των βέλτιστων οικονομοτεχνικών λύσεων, αναφέρεται στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αποβλήτων στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειάς μας.
Καλούμε όλους τους πολίτες και τους φορείς να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στην διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας,

http://hello.crowdapps.net/perifereia-stereas-diavouleusi/challenges/?c=40

ώστε να συνδιαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο.

Έχουν αναρτηθεί στον ισότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι μελέτες :

Αναθεωρημένο Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πε.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

• Αναθεωρημένο Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πε.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

http://www.pste.gov.gr/?p=25774
https://drive.google.com/file/d/0BzOYtXIgBPL4Nk83WmNMVnhTNW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzOYtXIgBPL4QjN1US1IOGxaVnc/view?usp=sharing

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί επίσης να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του μέχρι τις 12-11-2016 προς:

• το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας – Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ταχ. διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2 - 35132 Λαμία dpehos@pste.gov.gr )

• τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα sec.dipa@prv.ypeka.gr )


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΑναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Για 61 αιτήσεις διαγραφής οφειλών και την διαχείριση των σκουπιδιών θα αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην Λίμνη την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 ,ώρα 6 μ.μ , ύστερα από αίτημα του κ. Δημάρχου, θα συζητήσει τα πιο κάτω θέματα:


Θέμα 1o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.137/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 149/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση σε δικηγόρο η έρευνα για τη λύση υπεκμίσθωσης του Δασικού χωριού Παπάδων μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και της εταιρείας Αιμιλία Παπούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Θέμα 3ο: Αίτημα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων – ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Λίμνης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση των ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Λίμνης.

Θέμα 4ο: Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας»

Θέμα 5ο: Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422904 ΚΗΡΙΝΘΟΣ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον οικ. Κήρινθος

Θέμα 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «Συλλογή παλαιοντολογικών ευρημάτων από την ευρύτερη περιοχή Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας – Αγ. Παρασκευή»

Θέμα 8ο: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Θέμα 9ο: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 10ο: Αίτηση κ. Βασιλείου Μακρή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 11ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 12ο: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 13ο: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 14ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 15ο: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 16ο: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 17ο: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 18ο: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 19ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 20ο: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 21ο: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 22ο: Αίτηση κας Άννας Αλεξανδρίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 23ο: Αίτηση κ. Γεώργιος Γάτσος, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 24ο: Αίτηση κας Ελένη Αλεξανδρίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 25ο: Αίτηση κας Γιαννούλας Κωνσταντινίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 26ο: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 27ο: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 28ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 29ο: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 30ο: Αίτηση κ. Δαυίδ Δημουλάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 31ο: Αίτηση κ. Εμμανουήλ Καρενόπουλου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 32ο: Αίτηση κ. Αγγελή Παπαγγελή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 33ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Δήμα, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 34ο: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 35ο: Αίτηση κας Δέσποινας Τερτίπη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 36ο: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 37ο: Αίτηση κας Ρένας Βρυσιώτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 38ο: Αίτηση κ. Ιωάννη Αλατζά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 39ο: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 40ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Νικήτογλου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 41ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 42ο: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 43ο: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 44ο: Αίτηση κ. Ναούμ Σταύρου του Εμμανουήλ, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 45ο: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 46ο: Αίτηση κ. Νικολάου Αναγνώστου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 47ο: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 48ο: Αίτηση κ. Αθανασίου Μουρτζάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 49ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Καλαβρή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 50ο: Αίτηση κ. Ελευθερίου Σταυρινουδάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 51ο: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 52ο: Αίτηση κ. Φραντζέσκου Μανδηλαρά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 53ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Τσιβίκα, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 54ο: Αίτηση κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Goldcar A.E., για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 55ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Σταμούλου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 56ο: Αίτηση κ. Δαυίδ Ιωάννου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 57ο: Αίτηση κ. Νικόλαος Παπαγγελή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 58ο: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής.

Θέμα 59ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαστάθη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 60ο: Αίτηση κας Πολυξένης Ταχτσόγλου, για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής.

Θέμα 61ο: Αίτηση κ. Δημήτριο Σταύρου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 62ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Δήμα, για διαγραφή οφειλής και προσαυξήσεων.

Θέμα 63ο: Αίτηση κ. Σωτηρίου Θαλασσινού, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 64ο: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών τελών.

Θέμα 65ο: Αίτηση κας Αγλαϊας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66ο: Αίτηση κ. Χαράλαμπου Αλεξίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 67ο: Αίτηση της εταιρείας WIND HELLAS, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68ο: Αίτηση κας Παναγιώτας Μυλωνά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 69ο: Αίτηση κας Χριστίνας Ζουζουλή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 70ο: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 71ο: Αίτηση κ. Ευάγγελου Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 72ο: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 73ο: Αίτηση Αθλητικής Ένωσης Λίμνης για παραχώρηση χώρου
Εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων

Χωρίς να φέρουν διορθωτικές προτάσεις απέρριψαν το Τεχνικό Πρόγραμμα

Καταψήφισε για 2η φορά το Τεχνικό πρόγραμμα το Δημοτικό Συμβούλιο χθές το βράδι. Η συνεδρίαση κράτησε 5 ώρες και 14 σύμβουλοι ψήφισαν κατά και 4 υπερ. Το σήριαλ συνεχίζεται.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

To Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα χρηματοδοτεί Προγράμματα Κοινωφελούς ΕργασίαςΤη σύσταση «καταπιστευτικού λογαριασμού», μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των δικαιούχων Ο.Τ.Α του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», ανακοινώνει αύριο η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε εκδήλωση που πραγματοποιείται το μεσημέρι στο 12:00, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ταμείου, Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, θα υπογράψει σύμβαση με τους εκπροσώπους των 24 από τους 51 Δήμους-θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας για τη δημιουργία καταπιστευτικού λογαριασμού, μέσω του οποίου θα επιχορηγούνται οι ΟΤΑ για την εκτέλεση των έργων που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Εν τω μεταξύ την επόμενη Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016, θα ακολουθήσει η υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τους εκπροσώπους από τους υπόλοιπους 27 Δήμους-θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

«Η σύσταση αυτού του ειδικού λογαριασμού δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους με υψηλή μακροχρόνια ανεργία αλλά και πενιχρούς πόρους να υλοποιήσουν έργα, με αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Η νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον άνεργο και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Τα νέα προγράμματα δεν εξασφαλίζουν μόνο στους ανέργους 8μηνη εργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά για πρώτη φορά δίνουν τη δυνατότητα στον άνεργο να βελτιώσει το βιογραφικό του, στην προσπάθεια επανένταξής του στην αγορά εργασίας», δήλωσε η κ. Αντωνοπούλου.

Ετικέτες: ΟΤΑ • πρόγραμμα κοινωφελ

Επιστολή διαμαρτυρίας του Επιμελητηρίου Εύβοιας για το κλείσιμο της Εθνικής ΛίμνηςΕπιστολή στην κ. Λ. Κατσέλη, Πρόεδρο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στους βουλευτές της Εύβοιας απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Εύβοιας Γιάννης Λιονάκης για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Λίμνης:

Αγαπητοί κύριοι,
Με την παρούσα εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Λίμνης. Ως ένας Φορέας που βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα μέλη του, με την Περιφέρεια του και με τους κατά Τόπους Φορείς Ανάπτυξης μεταφέροντας τον παλμό τους σας διαβεβαιώνουμε απόλυτα ότι είμαστε σε ικανή θέση να σας αναφέρουμε ότι το κλείσιμο της τράπεζας θα προκαλέσει :

• Την πλήρη υποβάθμιση του Τουριστικού Τομέα της περιοχής, ο οποίος σε συνδυασμό και με την πρόσφατη οικολογική καταστροφή που έπληξε την περιοχή λόγω των μεγάλων πυρκαγιών, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι επιχειρήσεις του χώρου, οι οποίες στο σύνολο τους είναι μικρές και οικογενειακού χαρακτήρα, θα κλείσουν. Το φυσιολογικά επερχόμενο ντόμινο θα συμπαρασύρει ταχύτατα τον Πρωτογενή Τομέα, το Εμπόριο, τις Υπηρεσίες κλπ. στον ίδιο καταστροφικό δρόμο. Ουσιαστικά δηλ. το κλείσιμο της τράπεζας θα οδηγήσει την τοπική επιχειρηματικότητα και ιδίως την μικρομεσαία, σε ακόμη πιο δύσβατους δρόμους, την τοπική οικονομία σε μεγαλύτερο μαρασμό και την τοπική κοινωνία σε περεταίρω φτωχοποίηση.
• Την άνοδο της ανεργίας και της ανέχειας, ως αποτέλεσμα της απώλειας θέσεων εργασίας με δεδομένο την συρρίκνωση και την υποτίμηση της επιχειρηματικής βάσης της περιοχής.
• Την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων από την στιγμή που το Υποκατάστημα εξυπηρετεί και συνταξιούχους, εργαζόμενους κλπ., αν σκεφτούμε ότι το κοντινότερο άλλο Υποκατάστημα απέχει από την Λίμνη τουλάχιστον 1 ώρα.
• Την αύξηση της μετανάστευσης κατοίκων και στην μεταφορά επιχειρήσεων σε μεγάλα αστικά κέντρα.
• Την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχή της Λίμνης.

Αγαπητοί κύριοι, για να ξεπεράσει η χώρα μας την μεγάλη ύφεση απαιτείται η στήριξη του επιχειρηματικού τομέα – περισσότερο δε στην Περιφέρεια - ειδάλλως θα βιώσουμε συνθήκες τραγικές και πρωτόγνωρες στην οικονομία και στην κοινωνία.
Προς την κατεύθυνση αυτή η ευθύνη είναι συλλογική.
Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζοντας τελικά το αυτονόητο και αναπτυξιακά χρήσιμο, την συνέχεια της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην συνείδηση του κόσμου λόγω και της παλαιότητας του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

4 δρομολόγια την εβδομάδα από Μαντούδι για Σποράδες από 1 Νοεμβρίου έως 13 Φεβρουαρίου

Δρομολόγια από  Μαντούδι προς Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο με το πλοίο "Πρωτεύς" από 1 Νοεμβρίου έως 13 ΦεβρουαρίουΔευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Έγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και φραγμάτων στα καμμένα


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε την μελέτη “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων – Φραγμάτων Βάρους Δημοσίου Δάσους Λίμνης περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης» προϋπολογισμού 113.108,32 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση

1. Εγκρίνουμε τη Μελέτη “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων – φραγμάτων βάρους δημοσίου δάσους Λίμνης, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης” όπως συντάχθηκε από το Δασολόγο Ζίγκηρη Σπύρο υπάλληλο του Δασαρχείου Λίμνης, ελέγχθηκε και θεωρείται από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο θεώρησης.  Ο προϋπολογισμός δαπάνης του εν λόγω έργου είναι 113.108,32 € με Φ.Π.Α.

2. Η εκτέλεση των έργων- εργασιών της μελέτης θα γίνει με εργολαβία από το Δασαρχείο Λίμνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας (Ν. 4412/2016) και η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις ενάριθμων έργων που δικαιολογούν ανάλογες δραστηριότητες.
Πως γίνεται η αποκατάσταση των καμένων περιοχών  ΕΘΙΑΓΕ


Ακόμη ταλαιπωρείται η ΔΕΥΑ με εισφορές στο ΙΚΑ από την περίοδο προεδρίας Τάρλα στην ΔΕΥΑ Κηρέως

Στις 31/10/2016 έχει οριστεί ηµέρα συζήτησης της ένστασης, προς το Ι.Κ.Α. Ιστιαίας και ενώπιον της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (Τ.∆.Ε.), η οποία αφορούσε την Πράξης Επιβολής Εισφορών ΠΕΕ/Μ/13 – 2015 και την Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών ΠΕΠΕΕ/Μ/37 – 2015 οι οποίες αφορούν την περίοδο από τον 5ο /2005 έως 6ο /2011 της πρώην ∆.Ε.Υ.Α. Κηρέως.

Η ΔΕΥΑ αποφάσισε να εκπροσωπηθεί, κατά την ηµέρα συζήτησης στις 31/10/2016 ενώπιον της Τ.∆.Ε. στο ΙΚΑ Ιστιαίας, καθώς και σε οποιαδήποτε νοµική διαδικασία χρειαστεί, καθώς επίσης και σε κάθε αναβολή δικάσιµο η ∆ικηγόρος κα. ******* ∆ικηγόρος Χαλκίδας µε Α.Μ.704Πού απαγορεύεται το κυνήγι εντός των καμένων εκτάσεων και περιμετρικών άκαυτων εκτάσεων για 3 χρόνια


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε την παρακάτω απόφαση μετά από εισήγηση του Δασαρχείου Λίμνης για απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 εντός έκτασης συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380 στρ.) και αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις του Κυνηγετικού Συλλόγου ΛίμνηςΑπαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού
εμβαδού συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380
στρ.), της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Κεχριών, Φαράκλας
και Σπαθαρίου που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου
2016, έκταση καθώς και μη καμένη περιφερειακά αυτής, όπως αυτή περιγράφεται και
οριοθετείται παρακάτω.

Σημείο έναρξης της απαγόρευσης είναι η διασταύρωση του περιφερειακού δημοτικού δρόμου
με το δασικό δρόμο «΄Αγιος Ανδρέας - Βαρελάδικο». Ακολουθεί το δασικό δρόμο,
βορειοανατολικά μέχρι τη θέση «Λυκόρεμμα», συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική στη θέση
«Χριστός», με κατεύθυνση βορειοανατολική στη θέση «΄Αγιος Γρηγόριος», με κατεύθυνση
ανατολική στη θέση «Κεραμύδα», με κατεύθυνση βορειοανατολική στη θέση «Σταυρός
Φαρακλιώτικος», με κατεύθυνση νότια-ανατολική-βόρεια στη θέση «Συκίτσα» και με
κατεύθυνση νότια-βόρεια-ανατολική στη θέση «Λιγωτά». Στη συνέχεια ακολουθεί το δασικό
δρόμο, νοτιοανατολικά μέχρι τη θέση «Μαντρί Τσούπρου», στη συνέχεια με την ίδια
κατεύθυνση στη θέση «Αλαχοσβάλα ή Ποτάμι»και με κατεύθυνση ανατολική στη θέση
«Ξηρόκαμπος ή Αρχαγγελόρεμμα». Από εκεί με κατεύθυνση νότια ακολουθεί το δασικό
δρόμο παράλληλα στο ρέμα «Αρχαγγελόρεμμα» και ως τη θέση «Αρχάγγελος» όπου

βρίσκεται και το ομώνυμο εξωκκλήσι «Αρχάγγελος», με κατεύθυνση νοτιοδυτική στη θέση
«Ακόνες», με κατεύθυνση νότια στη θέση «Παληό Μαντρί Μπρατζίκου», με κατεύθυνση
νοτιοδυτική στη θέση «Νταμάρια Κ29», στη συνέχεια στο δασικό δρόμο προς Πευκέλι με
κατεύθυνση νοτιοδυτική φθάνει στη θέση «Πευκέλι». Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια επί
του δασικού δρόμου προς Χορτοκόπι, συναντά στη θέση «Ταμπέλες» το δρόμο προς Ι.Μ.
Γαλατάκη , συνεχίζει επί του ιδίου δασικού δρόμου με την ίδια κατεύθυνση προς Χορτοκόπι,
όπου στην πρώτη διασταύρωση αριστερά συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση
ακολουθώντας το δασικό δρόμο, ο οποίος οριοθετεί τη δυτική πλευρά του καταφυγίου
άγριας ζωής Ι.Μ. Γαλατάκη, ως τη θέση «Κούτρος», όπου συναντά την ακτογραμμή του
Ευβοϊκού Κόλπου. Τέλος ακολουθώντας βορειοδυτικά την ακτογραμμή καταλήγει στο σημείο
έναρξης.
Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας δια της παρούσας απόφασης,
απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου χάρτη
Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ), η
έκδοση της οποίας θα γίνει από το Δασαρχείο Λίμνης, μετά την δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το Δασαρχείο Λίμνης, παρακαλείται για την παρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου
και των θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με νέα πρότασή του.
Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Λίμνης και Μαντουδίου παρακαλούνται για την άμεση τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης και προειδοποίησης.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης