Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στην Κήρινθο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ ΚηρίνθουΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας

Διακηρύσσει ότι:

Θα διενεργηθεί δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στην τοπική κοινότητα Κηρίνθου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λίμνης από την αρμόδια επιτροπή (που συστάθηκε με την αριθμ. 266/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΗ1ΩΛ5-ΘΗΖ) στις 30/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα Λίμνης. Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο εφόσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εκατό (100,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές (ΕΕΤΤ) για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου. Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι ΕΠΕ εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει θεωρηθεί από Δημόσια Αρχή.
Δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού εκτός των άλλων που αναφέρονται στα επί μέρους άρθρα είναι και:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7.00 π.μ έως 3.00 μ.μ ,από το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας Διεύθυνση Λίμνη Ευβοίας Τηλέφωνο 2227031603
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας

Καλυβιώτης Χρήστος

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Εκτός ημερησίας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης πολλά από τα θέματα που ζήτησε ο Δήμαρχος

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει στο κτιριο Μελά στην Λίμνη την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017  στις 11 π.μ .

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες".

Η συνεδρίαση της 27.6.17 γίνεται κατ' εξαίρεση πρωϊνή ώρα στις 11π,.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος".
Από την λίστα που δόθηκε στην δημοσιότητα πολλά από τα θέματα πού πρότεινε ο δήμαρχος πριν ένα μήνα ( 22 Μαΐου 2017) παραμένουν εκτός ημερησίας διαταξηςΤο Δημοτικό Συμβουλιο της 27.6.17 θα ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:


1.Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.

2.Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής

3.Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.

4.Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού καταβολής ισόποσων δόσεων.

5.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (20/6/2017) με θέμα «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»

6.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/7-11-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»

Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/20-10-2016)με θέμα «Διαγραφή οφειλών»

8.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (8-5-2017) με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων»

9.Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999

10.Αίτηση Ένωσης Συνταξιούχων Μαντουδίου και Περιχώρων με θέμα «Παράταση σύμβαση μίσθωσης για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Μαντουδίου»

11.Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας Πηλίου για μαθήματα ζωγραφικής.

12.Μετατροπή ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης

13.Η αρίθμ. 11/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων οικισμού Μουρτιάς για την παραχώρηση του γηπέδου στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στον Συνεταιρισμό Κουρκουλών για την τοποθέτηση της ξυλείας τους.

14. Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Κατανομή ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων»

15.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 118,παρ.5 του Ν.4412/2016»

16.Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στα πλαίσια αποδοχής δωρεάς της εταιρείας ALSYK ABEE

17.Έγγραφο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περί
έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής

18.Η αρίθμ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

19.Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση τοπικού συμβουλίου Παπάδων με θέμα: «Λειτουργία δημοτικού σχολείου Παπάδων ως τακτικό»

20.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου

21.Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ λόγω παραιτήσεως του

22.Αντικατάσταση της Ληξιάρχου της Δ.Ε Κηρέως στην επιτροπή σύνταξης Μητρώου Αρρένων έτους 2016 λόγω αναρρωτικής άδειας.

23.Χαρακτηρισμός Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως δεικτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

24.Παραχώρηση κοινοχρήστου –δημοτικού χώρου στον κ. Παπανικο-λάου Νικόλαο του Σταμάτη στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης.

25.Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Το σχετικό αίτημα του Δημάρχου προς το Πρόεδρο Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λίμνη, 22 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 4204
ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
email :athmatha@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: κ. Ανδρέα Χατζή,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αίτημα για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και προτεινόμενα θέματα
ημερήσιας διάταξης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του ν.3852/2010 και ιδιαιτέρως
τις παρ. 2, 6 & 7, όπως συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, το
συντομότερο δυνατόν, εντός του μηνός Μαΐου 2017 και συμπεριλάβετε στην
ημερήσια διάταξη από τα κάτωθι εκκρεμούντα θέματα, τα πλέον κρίσιμα –
επείγοντα θέματα για τη λειτουργία του Δήμου, που είναι σωρευμένα, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλα θέματα έχετε υπόψη σας.

ΚΡΙΣΙΜΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (1-30):


Τα θέματα με κίτρινο επιλέχθηκαν να μπουν προς συζήτηση, με πράσινο συζητήθηκαν στο Δ,.Σ. στις 30.5.17)


Θέμα 1: Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα «Εισήγηση για τον
καθορισμό θέσεως δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας έτους 2017». (ΘΕΜΑ 7 στο ΔΣ)

Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β).

Θέμα 3: Προγραμματισμός προσλήψεως έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2017. (ΘΕΜΑ 8 στο ΔΣ))

Θέμα 4: Η αρίθμ 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». (ΘΕΜΑ 9 στο ΔΣ))

Θέμα 5: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμμάτων
στους ΒΙΟΚΑ του Δήμου.» (ΘΕΜΑ 10 στο ΔΣ))

Θέμα 6: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». (ΘΕΜΑ 11 στο ΔΣ))

Θέμα 7: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» (ΘΕΜΑ 12 στο ΔΣ))

Θέμα 8: Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014. (ΘΕΜΑ 13 στο ΔΣ))

Θέμα 9: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων
συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων ΠΕ
Ευβοίας. (ΘΕΜΑ 14 στο ΔΣ))

Θέμα 10: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των τριμελών
επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών» (ΘΕΜΑ 15 στο ΔΣ))

Θέμα 11: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού έτους 2016» (ΘΕΜΑ 16 στο ΔΣ))

Θέμα 12: Η αρίθμ. 9/2017 απόφαση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους
2016» (ΘΕΜΑ 17 στο ΔΣ))

Θέμα 13: Η αρίθμ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
“Αποδοχής δωρεάς εταιρείας ALSYK ABEE “ (ΘΕΜΑ 18)

Θέμα 14: Έγγραφο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για
«Ορισμό εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση
μητρώου που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των
έργων» (ΘΕΜΑ 19)

Θέμα 15: Η αρίθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Θέμα 16: Η αρίθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και
έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας έτους 2014»
Η αρίθμ. 66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί:
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Θέμα 17: Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»(ΘΕΜΑ 20 στο ΔΣ))

Θέμα 18: Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού έτους 2016». (ΘΕΜΑ 21 στο ΔΣ))

Θέμα 19: Αιτήσεις διαγραφών κι εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό
Μαντουδίου. (ΘΕΜΑ 22 στο ΔΣ))

Θέμα 20: Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνομιακών επιδομάτων. (ΘΕΜΑ 23 στο ΔΣ))

Θέμα 21: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ 9ης ΜΑΙΟΥ) – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)» (ΘΕΜΑ 24 στο ΔΣ))

Θέμα 22: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία
γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της ΔΕ Ελυμνίων. (ΘΕΜΑ 25 στο ΔΣ))

Θέμα 23: Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών Σχολείων. (ΘΕΜΑ 26 στο ΔΣ))

Θέμα 24: Αποδοχή δακοκτονίας 2017. (ΘΕΜΑ 6 ω)

Θέμα 25: Αίτηση κ. Χατζή Αθανασίου του Νικολάου για παραχώρηση
προσωρινής χρήσης γηπέδου στη θέση Σταυρός (ΘΕΜΑ 2 στο ΔΣ))

Θέμα 26: Επικαιροποίηση αναπλήρωσης τακτικού μέλους του Δήμου στο
Δ.Σ του Περ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας (ΘΕΜΑ 27 στο ΔΣ) )

Θέμα 27: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΘΕΜΑ 28 στο ΔΣ))

Θέμα 28: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ
(Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών). (ΘΕΜΑ 29 στο ΔΣ))

Θέμα 29: Επικαιροποίηση της με αριθμ.85/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΣ8ΩΛ5-ΜΕΣ)
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου.

Θέμα 30: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εορτής
Οσίου Ιωάννου Ρώσσου στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου στις
25, 26 & 27 Μαΐου.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (31-109:

Θέμα 31: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 32: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 33: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 34: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 35: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 36: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 37: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 38: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλή
Θέμα 39: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 40: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 41: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 42: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 43: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 44: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 45: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 46: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 47: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 48: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 49: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 50: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 51: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 52: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 53: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 54: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 55: Αίτηση κ. Παπαγελή Νικολάου του Αγγελή για διαγραφή οφειλής
Θέμα 56: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή
προσαυξήσεων οφειλής
Θέμα 57: Αίτηση κας Αγλαΐας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 58: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 59: Αίτηση κ. Γεωργίου Ευάγγελου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 60: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 61: Αίτηση κ. Ψαρρού Καλλιόπης ,για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 62: Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 63: Αίτηση κας Ρούσσου Ελένης για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 64: Αίτηση κας Καλαβρή Αικατερίνης για διαγραφή οφειλής .
Θέμα 65: Αίτηση κ. Παπαστάθη Κων/νου για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών
τελών.
Θέμα 67: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68: Εισήγηση Τμήματος Εσόδων –Περιουσίας και Ταμείου για
διαγραφή οφειλών κ.κ. Γροντή Αυγερινού του Δημητρίου, Γεραλή
Δημητριου του Κων/νου, Γάμπα Αθανασίας του Νικολάου ,Χατζή
Ηλία του Ανδρέα ,Δημητρίου Στάμου Ελένης του Αποστόλου,
Παναγιώτου Βασιλικής , Στάμου Κω/νας του Νικολάου
Θέμα 69: Στέγαση Δασονομείου.
Θέμα 70: Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Πηλίου για
διεξαγωγή μαθημάτων ζωγραφικής
Θέμα 71: Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης για παραχώρηση χώρου
για στέγαση γραφείου (ΘΕΜΑ 1)
Θέμα 72: Αίτηση κ. Γεωργίας Ριτσώνη περί ανεξέλεγκτου
πολλαπλασιασμού αδέσποτων ζώων
Θέμα 73: Αίτηση – αναφορά κατοίκων οικισμού Παλιόβρυσης με θέμα
«Αναφορά προβλημάτων και αίτημα για επίλυση τους».
Θέμα 74: Αίτηση κ. Τάρλα Κυριάκου.
Θέμα 75: Αίτηση Τμήματος Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.
Θέμα 76: Η αρίθμ. 3/2016 απόφαση τοπικού συμβουλίου Κεχριών περί
απομάκρυνσης από το μνημείο Ηρώων των μαρμάρινων
βαθμίδων λόγω επικινδυνότητας.
Θέμα 77: Η αρίθμ. 2/1016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Σχετικά με ερειπωμένη οικία στον οικισμό Ζωοδόχου
Πηγής».
Θέμα 78: Πρόγραμμα Υλοποίησης «Συλλογής, μεταφοράς και
ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και Λαμπτήρων».
Θέμα 79: Έγγραφο ΚΕΔΕ περί ψηφίσματος της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Θέμα 80: Παραχώρηση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στον κ. Ματσούκα
Ιωάννη του Δημητρίου, στην τοπική κοινότητα Προκοπίου. (ΘΕΜΑ 5)
Θέμα 81: Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού
Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού
καταβολής ισόποσων δόσεων.
Θέμα 82: Αίτηση παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
και αντικατάσταση της.
Θέμα 83: Αίτηση χορευτικού Ομίλου «ΤΟ ΛΥΜΝΙ» που ζητάει
επιχορήγηση.
Θέμα 84: Αίτηση Χορευτικού Συλλόγου «ΝΗΛΕΥΣ» για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης.
Θέμα 85: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου με θέμα «Εκκρεμότητες
μηχανημάτων σε οχήματα του Δήμου»
Θέμα 86: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου για παροχή πληροφοριών.
Θέμα 87: Αίτηση κ.κ. Κατζούρα Ι –Μουργιά Ι –Αρβανίτη Ι και Κουτσουρά
Στ. με θέμα ενημέρωση για την αγωγή 21/2016 από τον
Δήμαρχο και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (πρακτικό
16/14-6-2016 συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής)
Θέμα 88: Ανάθεση σε δικηγόρο κι έρευνα για τη λύση της υπεκμίσθωσης
του Δασικού Χωριού μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και της εταιρείας
Παπούλη & Σια ΟΕ
Θέμα 89: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 90: Αίτηση Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα
«Προφήτης Ηλίας» για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 91: Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση
χώρου για στέγαση του.
Θέμα 92: Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Λίμνης για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 93: Αίτηση Εταιρείας Ευβοικών Σπουδών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 94: Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών
Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση του γραφείου
τους.
Θέμα 95: Αίτηση κ. Πουλόπουλου Δημητρίου περί κατάπτωσης εγγυητικής
του επιστολής.
Θέμα 96: Αίτηση κ. Πάνου Ευθυμίου κατοίκου Μαντουδίου περί
χορήγηση χώρου στάθμευσης για τα φαρμακεία.
Θέμα 97: Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
Θέμα 98: Η αρίθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Ανταλλαγή δρόμων από τον κ. Αβέρωφ».
Θέμα 99: Αίτηση κ. Μακρή Δημητρίου κατοίκου Ροβιών για λύση της
σύμβασης μίσθωσης καταστήματος του στη θέση Μουριές λόγω
διακοπής εργασιών από 20/9/2016 .
Θέμα 100: Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης δημοτικού
συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που
βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας
Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας» .
Θέμα 101: Μερική ανάκληση της 140/2016 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Εισήγηση για την λειτουργία στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου σε τοπικές Κοινότητες του Δήμου για το
έτος 2016» .
Θέμα 102: Οριοθέτηση αγροτεμαχίου εντός παιδικής χαράς στον οικισμό
Ροβιών.
Θέμα 103: Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της
αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν.
2741/1999
Θέμα 104: Επιστολή Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα
Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) για μείωση των δημοτικών φόρων και τελών.
Θέμα 105: Αίτηση κ. Μπλουκίδη Γ και Σια για διαγραφή οφειλής
Θέμα 106: Αίτηση κας Αλεξανδρίδη Αννας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 107: Αίτηση κας Τριανταφύλλου Μαρίας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 108: Αίτηση κ. Δούστου Γεωργίου για διαγραφή οφειλής
Θέμα 109: Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

Λόγω της καθυστέρησης στην ψήφιση του Προϋπολογισμού ο δήμος έχασε το δασικό χωριό, δεν είχε λεφτά να στείλει δικηγόρο


Το αίτημα του ελληνικού δημοσίου  να πάρει με ένδικα μέσα πίσω το δασικό χωριό  από το δήμο εκδικάστηκε στις 4-5-2017 στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας.  Λόγω της καθυστέρησης ψήφισης του  προϋπολογισμού από αποστάτες και παράταξη Στεργίου ο δήμος δεν είχε παρουσία στο δικαστήριο και η  υποθεση δικάστηκε  ερήμην του δήμου  και αποφασίστηκε  απόδοση του δασικού χωριού.
Την 87/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου  Ισταίας για απόδοση του δασικού χωριού στο Ελληνικό Δημόσιο  και τα προσωρινά μέτρα που κερδήθηκαν  ερήμην τού Δήμου συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή.  Υπήρξε μόνο μια προσφορά για νομική γνωμοδότηση.Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής:  Σας διευκρινίζω ότι το ελληνικό δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο κατέθεσε με ένδικα μέσα ένα
αίτημα, για να πάρει το δασικό χωριό με απόφαση δικαστηρίου. Τα ασφαλιστικά , συζητήθηκαν στο
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας και εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή.
Έχουμε προσφορά του κυρίου Μάρκου ο οποίος προσφέρεται με 150 ευρώ να γνωμοδοτήσει.


Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Δεν είναι τελεσίδικες όμως αυτές οι αποφάσεις, άρα αφού δεν είναι τελεσίδικες μπορούμε να
ορίσουμε δικηγόρο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής : Εν όψει ενδεχόμενης συνέχισης; όταν θα υπάρξει θα αποφασίσουμε τότε. Τώρα μιλάμε για τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα με προσωρινή διαταγή που εκδικάστηκε, υπάρχει συγκεκριμένο δικόγραφο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Είναι ασφαλιστικά μέτρα που μας κάνανε, δεν κάναμε εμείς. Εγώ προτείνω να υπάρχει
γνωμοδότηση, εγώ προτείνω να οριστεί δικηγόρος για να μας γνωμοδοτήσει αν θα πρέπει να
συνεχίσουμε ή όχι να κάνουμε αγωγή κατά των αποφάσεων αυτών.
Διότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει μια απόφαση και είχαμε πει να το κάνουμε. Εμμένουμε
λοιπόν σε αυτό, εγώ προσωπικά.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Η 87/2017 του Ειρηνοδικείου τι λέει;

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής : Η 87/2017 εκδικάστηκε 4-5-2017, και μάλιστα λόγω έλλειψης προϋπολογισμού δεν είχαμε καθόλου
παρουσία και δικάστηκε ο Δήμος ερήμην και απόδοση του δασικού χωριού.
Και η 87/2017 είναι τα προσωρινά μέτρα που πάλι δικάζει ερήμην τον Δήμο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορώ να το καταλάβω, από την στιγμή που υπάρχουν οι αποφάσεις του
Ειρηνοδικείου, γιατί εμείς δεχθήκαμε να δεχθούμε προσφορές από δικηγόρους;

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής :Έχει ξανάρθει το θέμα αυτό, και έχει αναβληθεί για τους γνωστούς λόγους, λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Και επανέρχεται για λόγους τυπικούς και για γνώση της Ο.Ε.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Εγώ λοιπόν και για το 7ο και 8ο θέμα, εγώ προτείνω λοιπόν και για τα δύο θέματα, να κρίνουμε να
δούμε τις προσφορές των δικηγόρων και να ορίσουμε δικηγόρο για να γνωμοδοτήσει και για τα δύο
αυτά θέματα, αυτή είναι η πρότασή μου.
Διότι αφορά την υπόθεση δασικό χωριό. Το δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα έχει πάρει
συγκεκριμένες αποφάσεις, για τον τρόπο που έπρεπε να διαχειριστούμε την υπόθεση του δασικού
χωριού. Εμμένοντας λοιπόν στις τοποθετήσεις μου, και τους ψήφους που έδινα κάθε φορά γι αυτό το θέμα  στο δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να οριστεί δικηγόρος, και για τη μία και για την άλλη, για να
γνωμοδοτήσει για αυτή την υπόθεση.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε :
Έχουμε πάρει δύο αποφάσεις δημοτικού Συμβουλίου για το δασικό χωριό, ότι το δασικό χωριό
πρέπει να μείνει στο Δήμο.
Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κ. Κουτσουρά.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Και εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Σταύρου, απλώς για διαδικαστικούς λόγους δεν ξέρω αν θα
πρέπει να μπει ξεχωριστό θέμα αυτό ή αν μπορούμε να το ενσωματώσουμε στα υπάρχοντα θέματα
όπως στην πρόσκληση, σαν σκεπτικό πάντως συμφωνώ.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Να εκφράσω και μια απορία πριν ψηφίσω. Ο κ. Μάρκου έκανε μία προσφορά. Πριν κάνει την
προσφορά, δεν είχε δει τις αποφάσεις ότι έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν απορριφθεί; Άρα λοιπόν
κάποιους λόγους θα έχει προκειμένου να κάνει την προσφορά του.
Ενδεχομένως να σκέφτεται, όπως σκέφτεσαι και εσύ Σταύρο, δεν ξέρω.
Κι επειδή από νομικά δεν είμαι υποχρεωμένος και δεν ξέρω, και εμπιστεύομαι τον Σταύρο γιατί από
τη δουλειά του έχει χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις με δικηγόρους και τα λοιπά, θα συμφωνήσω
μαζί του.


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος) και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας τον κ. Μάρκου
Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας με ΑΜ 212 όπως γνωμοδοτήσει επί της αριθμ. 87/2017
απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας (Δασικό Χωριό Παπάδων).
Β. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δήμο, ποσού 150,00 €
Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αμοιβές
νομικών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Σκουρλέτης: Οι τέσσερις άξονες για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη»


Σε τέσσερις βασικούς άξονες εστιάζουν οι παρεμβάσεις για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του «Καλλικράτη»: τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, τον αναπτυξιακό ρόλο της, τη διακυβέρνηση και τη σχέση με τους πολίτες και τον αναπροσδιορισμό κατανομής των αρμοδιοτήτων, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης κατά τον χαιρετισμό του στο «9ο Forum της Αυτοδιοίκησης», που διοργανώνεται από την Ένωση Δημάρχων Αττικής και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).

Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ότι ο εξαντλητικός διάλογος που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2016 συνεχίζεται και ότι «υπάρχουν σημαντικά σημεία σύγκλισης τόσο ως προς τον στόχο της μεταρρύθμισης όσο και ως προς την έκταση και τις κύριες πλευρές της. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμφωνίας για ώριμες αλλαγές που θα συμβάλουν στην αποφασιστική ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο κοινωνικό πεδίο και στην οικονομία».

Σε ότι αφορά στο ζήτημα της χρηματοδότησης ο κ. Σκουρλέτης τόνισε ότι το υπουργείο επεξεργάζεται «την αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τις ανισότητες στη στήριξη των μικρών και μειονεκτούντων ΟΤΑ. Εξετάζονται νέα κριτήρια κατανομής και τρόποι είσπραξης των ιδίων εσόδων. Παράλληλα, μελετάται η θέσπιση ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης και δημοσιονομικής εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα και τις αρχές της αυτοτέλειας».

Τον ίδιο στόχο, συμπλήρωσε ο υπουργός υπηρετεί και η μοντελοποίηση των ΟΤΑ, δηλαδή «η επεξεργασία μιας διακριτής αντιμετώπισης δήμων ειδικών κατηγοριών, όπως οι νησιωτικοί και οι ορεινοί, οι οποίοι στο σημερινό καθεστώς υφίστανται τις συνέπειες μιας ισοπεδωτικής προσέγγισης».

Σε ότι αφορά στην αναβάθμιση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι «ο σχετικός προβληματισμός αφορά στη διασύνδεση των ΟΤΑ με χρηματοδοτικά εργαλεία, την εμπλοκή τους στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την θεσμοποίηση συνεργειών μεταξύ όλων των βαθμίδων της διοίκησης με σταθερή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αναφορικά με τον επανασχεδιασμό των θεσμών της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης για ισχυρές τοπικές δομές με αρμοδιότητες, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των θεσμών άμεσης κοινωνικής συμμετοχής, ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε: «Καταλύτης εδώ είναι το εκλογικό σύστημα. Πέρα από κάθε αμφιβολία και δισταγμό, η απλή αναλογική μπορεί να εκφράσει στο μέγιστο βαθμό την λαϊκή εντολή. Ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κι εφόσον ενισχυθούν οι συμμετοχικοί θεσμοί, η εύρεση «κοινού τόπου» δεν είναι αδύνατη.

Ήρθε ο καιρός να απελευθερώσουμε τοπικές δυνάμεις, να δώσουμε μια νέα ώθηση στη κουλτούρα των συνεργασιών και των συγκλίσεων. Είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω μας εκείνες τις στρεβλώσεις βάσει των οποίων ένας συνδυασμός του 20% συγκέντρωνε τελικά το 60% των δημοτικών συμβούλων. Κι είστε όλοι εσείς που έχετε την ευθύνη και την ευκαιρία να συμβάλλετε σε αυτό. Φυσικά, είμαστε ανοιχτοί σε σκέψεις και προτάσεις για δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν την ομαλή διοίκηση των ΟΤΑ».

Ακολουθούν σημεία της τοποθέτησης του υπουργού Εσωτερικών:

«Κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΑ,

Κυρίες και κύριοι,

Ορισμένα από τα θέματα που θα κουβεντιάσετε αυτό το διήμερο χαρακτηρίζονται από μια αναντίρρητη καθολικότητα. Το διαπίστωσα από τις συναντήσεις που είχα στο υπουργείο τους τελευταίους μήνες με δεκάδες αιρετά στελέχη της Αυτοδιοίκησης, αλλά και από τις επισκέψεις μου σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή η άμεση επικοινωνία είχε ιδιαίτερη αξία. Μας επέτρεψε να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων και κατέστησε σαφές ότι μας ενώνουν περισσότερα απ’ όσα μας χωρίζουν.

Ταυτόχρονα, μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω τις πολύ μεγάλες δυνατότητες για τοπική ανάπτυξη, ερχόμενος σε επαφή με πρωτότυπες ιδέες και σχέδια, με ένα ανθρώπινο δυναμικό που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, με τοπικές αρχές που θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε πιθανότητα για έναν βιώσιμο μετασχηματισμό του παραγωγικού – οικονομικού μοντέλου, το οποίο διαρθρώθηκε σε άλλες εποχές και καταστάσεις.

Όλες αυτές οι δυνάμεις αναζητούν ουσιαστικά διέξοδο από το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών. Αυτό ακριβώς που επιδιώκει επίμονα και η κυβέρνηση, ενάντια στις διαρκείς αντιξοότητες. Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε τις στοχεύσεις μας για την – υπό συζήτηση – αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνάρτηση με τις συνολικότερες επιδιώξεις μας για την κοινωνία και την οικονομία. Οι αλλαγές οφείλουν να στηρίξουν τις προσπάθειες παραγωγικής ανασυγκρότησης, οικονομικής ανάκαμψης και εξόδου από την επιτροπεία.

Να διευκρινίσω εξαρχής ότι δεν πρέπει να ταυτίζουμε την αποκέντρωση με τον κατακερματισμό. Η ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν στοχεύει στη δημιουργία «φέουδων», αλλά στην ανατροπή ενός ξεπερασμένου, συγκεντρωτικού και αναποτελεσματικού διοικητικού συστήματος.

Η σημερινή συνάντηση συνδέεται ευθέως με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του «Καλλικράτη». Μιλώντας για αλλαγές στον «Καλλικράτη» μιλάμε για εμβάθυνση της δημοκρατίας και για ενίσχυση των συμμετοχικών δομών. Για βελτίωση της σχέσης του δήμου και των Υπηρεσιών του, με τον δημότη. Για μια πιο ισορροπημένη σχέση στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων και για ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοτέλειας των δήμων. Για μια νέα προσέγγιση στην οικονομική διαχείριση και στην κατανομή της χρηματοδότησης. Μιλάμε, συνολικά πια, για ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, για μια νέα σελίδα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο εξαντλητικός διάλογος ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2016 και συνεχίζεται, ενώ έχουμε ήδη στα χέρια μας ένα πολυσέλιδο πόρισμα που λαμβάνουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία σύγκλισης τόσο ως προς τον στόχο της μεταρρύθμισης όσο και ως προς την έκταση και τις κύριες πλευρές της. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμφωνίας για ώριμες αλλαγές που θα συμβάλουν στην αποφασιστική ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο κοινωνικό πεδίο και στην οικονομία.

Οι παρεμβάσεις μας αφορούν καίριους τομείς που χρήζουν επανεξέτασης και αποσαφήνισης. Εστιάζουμε σε τέσσερις βασικούς άξονες:

τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης
τον αναπτυξιακό ρόλο της
τη διακυβέρνηση και τη σχέση με τους πολίτες
τον αναπροσδιορισμό κατανομής των αρμοδιοτήτων
Στο ζήτημα της χρηματοδότησης επεξεργαζόμαστε την αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τις ανισότητες στη στήριξη των μικρών και μειονεκτούντων ΟΤΑ. Εξετάζονται νέα κριτήρια κατανομής και τρόποι είσπραξης των ιδίων εσόδων. Παράλληλα, μελετάται η θέσπιση ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης και δημοσιονομικής εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα και τις αρχές της αυτοτέλειας.

Τον ίδιο στόχο εξάλλου, υπηρετεί η «μοντελοποίηση» των ΟΤΑ, η επεξεργασία μιας διακριτής αντιμετώπισης δήμων ειδικών κατηγοριών, όπως οι νησιωτικοί και οι ορεινοί, οι οποίοι στο σημερινό καθεστώς υφίστανται τις συνέπειες μιας ισοπεδωτικής προσέγγισης.

Σοβαρές προσπάθειες γίνονται ώστε ο αναπτυξιακός ρόλος των ΟΤΑ να αναβαθμιστεί. Ο σχετικός προβληματισμός αφορά στη διασύνδεση των ΟΤΑ με χρηματοδοτικά εργαλεία, την εμπλοκή τους στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την θεσμοποίηση συνεργειών μεταξύ όλων των βαθμίδων της διοίκησης με σταθερή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αλλεπάλληλες δομικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να επιφέρουν πραγματικές τομές στα ζητήματα της λαϊκής συμμετοχής. Επανασχεδιάζουμε τους θεσμούς της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης για ισχυρές τοπικές δομές με αρμοδιότητες, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των θεσμών άμεσης κοινωνικής συμμετοχής.

Καταλύτης εδώ είναι το εκλογικό σύστημα. Πέρα από κάθε αμφιβολία και δισταγμό, η απλή αναλογική μπορεί να εκφράσει στο μέγιστο βαθμό την λαϊκή εντολή. Ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κι εφόσον ενισχυθούν οι συμμετοχικοί θεσμοί, η εύρεση «κοινού τόπου» δεν είναι αδύνατη.

Ήρθε ο καιρός να απελευθερώσουμε τοπικές δυνάμεις, να δώσουμε μια νέα ώθηση στη κουλτούρα των συνεργασιών και των συγκλίσεων. Είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω μας εκείνες τις στρεβλώσεις βάσει των οποίων ένας συνδυασμός του 20% συγκέντρωνε τελικά το 60% των δημοτικών συμβούλων. Κι είστε όλοι εσείς που έχετε την ευθύνη και την ευκαιρία να συμβάλλετε σε αυτό. Φυσικά, είμαστε ανοιχτοί σε σκέψεις και προτάσεις για δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν την ομαλή διοίκηση των ΟΤΑ.

Κυρίες και κύριοι

Εκτιμούμε ότι μπορούν να γίνουν άλματα στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη και της εσωτερικής λειτουργίας των Δήμων μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης της λειτουργίας της διοίκησης.

Η κατανομή των χιλιάδων υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, χαρακτηρίζεται από αλληλεπικαλύψεις, κατακερματισμό και ασάφεια, με αποτέλεσμα, ακόμα και αρμοδιότητες που ορθά έχουν απονεμηθεί, να ασκούνται με δυσκολία, με γραφειοκρατικά προσκόμματα και εμπλοκές. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ένας απλός αναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων, έστω και με πρόνοια για την απαραίτητη χρηματοδότηση, μπορεί να εγγυηθεί την ουσία του αιτήματος για περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η απάντηση μοιάζει απλή. Οι αρμοδιότητες πρέπει να μπορούν να ασκηθούν. Γι’ αυτό απαιτείται αποσαφήνιση του πεδίου, περιορισμός των αλληλοεπικαλύψεων. Με λίγα λόγια, ένα καθαρό τοπίο που θα επιτρέπει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ασκήσουν το έργο τους.

Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων έχει άμεση σχέση και με την προώθηση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Η μητροπολιτική διοίκηση, στη βάση ενός προσδιορισμένου τρόπου δράσης και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις των αστικών συγκροτημάτων, με περιφερειακή αρμοδιότητα, αλλά και με εμπλοκή των ΟΤΑ α’ Βαθμού στις μεγάλες παρεμβάσεις.

Αύριο θα μιλήσετε και για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά. Επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά. Είναι γνωστό ότι εκκρεμούν σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων. Προς την κατεύθυνση της επίσπευσης αναμένεται να συμβάλει η διάθεση στην Περιφέρεια Αττικής 150 εκατ. ευρώ μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και δεκάδων ακόμη εκατομμυρίων ευρώ προς τους δήμους. Επίσης, στο τέλος αυτού του μήνα περιμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής που σύστησε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία μετέχουν οι νησιωτικοί δήμοι της Περιφέρειας Αττικής όπως και ο ΕΔΣΝΑ και τα συναρμόδια υπουργεία με στόχο την βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων των νησιών και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Κυρίες και κύριοι

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχα πει ότι το 2017 θα ήταν το τελευταίο έτος μείωσης της χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο μεσοπρόθεσμο προβλέπεται η αύξηση των ΚΑΠ για το 2018 κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι ΟΤΑ δεν αφέθηκαν στην τύχη τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Διατίθενται σ’ αυτούς 2,27 δισ. ευρώ μέσω διαφόρων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Άλλα 326 εκατ. ευρώ διατίθενται στους δήμους μέσω του προγράμματος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και 65 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την εξόφληση των υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Από το 2015 έως σήμερα έχουν ρυθμιστεί βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΤΑ προς το ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, ύψους 572 εκατ. ευρώ. Αρκετά εκατομμύρια έχουν δοθεί από το υπουργείο ως έκτακτη χρηματοδότηση και σύντομα αναμένεται η στοχευμένη κατανομή 20 εκατ. ευρώ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

Επιγραμματικά θα θυμίσω τις νομοθετικές παρεμβάσεις μας για χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκπόνηση μελετών, την ωρίμανση και εκτέλεση έργων. Τη δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών έως και τριανταπέντε έτη. Αρκετές ακόμη θετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που βρίσκεται ακόμη στη φάση εξέτασης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κάθε μας μέτρο, κάθε διάταξη, κάθε προσπάθεια, ακόμη και από αυτές που συναντούν ιδιαίτερα προσκόμματα και μας αναγκάζουν να εργαστούμε σκληρότερα, έχει ως στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα του λαού μας. Πρώτο μέλημα είναι η ανόρθωση της οικονομίας, η δημιουργία προϋποθέσεων διεξόδου από τα σημερινά ασφυκτικά πλαίσια. Ταυτόχρονα όμως, κι εδώ είναι καθοριστικής σημασίας η δική σας συμβολή, όπως και των πολιτών που εκπροσωπείτε, υπηρετούμε την επιτακτική ανάγκη ουσιαστικών, δημοκρατικών τομών στο επίπεδο του πολιτικού και κοινωνικού πολιτισμού μας, θωρακίζοντας το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ».

Γεροβασίλη: Η άρνηση αξιολόγησης οδηγεί σε συντήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, είμαι βέβαιη πως η ΑΔΕΔΥ δεν επιθυμεί πελατειακό Δημόσιο


«Η άρνηση αξιολόγησης εκ των πραγμάτων οδηγεί σε συντήρηση, αν όχι και αναπαραγωγή της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία κάθε άλλο παρά αξιοκρατική ήταν. Είμαι απολύτως βέβαιη πως η ΑΔΕΔΥ δεν επιθυμεί πελατειακό Δημόσιο, αλλά παραγωγικό, αποτελεσματικό και με αποκατάσταση της “έξωθεν καλής μαρτυρίας του”» υπογραμμίζει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και απαντώντας στην ερώτηση αν η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από την αξιολόγηση, σημαίνει ότι η διαδικασία θα μείνει μετέωρη.

Η κ. Γεροβασίλη συμπληρώνει επίσης ότι «έχουν ήδη ξεκινήσει οι κρίσεις των γενικών διευθυντών, ώστε όλη η βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης να στελεχωθεί, για πρώτη φορά, με αντικειμενικά κριτήρια που πηγάζουν από σαφείς νόμους και -επίσης για πρώτη φορά- με δομημένη συνέντευξη που δεν αφήνει κανένα παράθυρο αδιαφάνειας. Η σχέση δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας πρέπει α αλλάξει και θα αλλάξει».

Παράλληλα η Ολγα Γεροβασίλη ερωτηθείσα για τις προσλήψεις στο δημόσιο απαντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «με βάση τον κανόνα 1 προς 4, ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2017 ανέρχεται σε 2.453. Στον αριθμό αυτό προστίθενται 4.644 προσλήψεις, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τη ΝΔ, ενώ είχε τη δυνατότητα. Άρα, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 7.097 προσλήψεις εντός του 2017».

Πάντως η Ο. Γεροβασίλη αναφέρει για το δημόσιο ότι παρουσιάζει μια σειρά διαχρονικά ριζωμένων παθογενειών που δεν μπορεί κανείς να τις εξαλείψει από τη μια ημέρα στην άλλη, σε αυτές προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και το πρόβλημα της υποστελέχωσης, καθιστώντας έτσι δυσχερέστερη την παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες. Ξεκαθαρίζει πάντως πως η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το δημόσιο με τη λογική του «μικρού» ή «μεγάλου», αλλά με κριτήριο κατά πόσο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη:

Ερ. Η συμφωνία του Eurogroup αποτελεί προϊόν συμβιβασμού, στον οποίον και εσείς πολλές φορές έχετε αναφερθεί. Ωστόσο, πόσο ικανοποιητική κρίνεται, κυρίως ως προς την πρόθεση της κυβέρνησης να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, και πόσο άμεσο θεωρείτε ότι είναι το αναπτυξιακό πακέτο που υιοθετήθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης;

Απ. Στις διαπραγματεύσεις, εξ αντικειμένου, και οι δύο πλευρές συμβιβάζονται για να υπάρξει τελική συμφωνία. Αλλιώς, δεν θα ονομαζόταν διαπραγμάτευση. Θα λεγόταν διαταγή ή υποταγή, ανάλογα με τη θέση της κάθε πλευράς στο τραπέζι. Η απόφαση του τελευταίου Eurogroup έχει, ασφαλώς, θετικό πρόσημο για τη χώρα μας, καθώς έστειλε σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις πως βρισκόμαστε λίγα βήματα πριν την έξοδο από την αυστηρή, πολυετή επιτροπεία. Έστειλε το μήνυμα πως η κυβέρνησή μας κατόρθωσε να αντιστρέψει το δυσμενέστατο εις βάρος της κλίμα σε κλίμα σταθερότητας κι αξιοπιστίας, κάνοντας ό,τι χρειαζόταν για να στρωθεί το έδαφος για την επερχόμενη οικονομική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός και οι προσπάθειές μας δικαιώθηκαν, καρποφόρησαν και δικαιούμαστε πια όχι μόνο να ελπίζουμε, αλλά και να μιλάμε για πολύ καλύτερες μέρες. Εξάλλου, οι παράγοντες των αγορών αποτιμούν θετικά τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς οι ευρωπαίοι εταίροι δεσμεύονται ότι θα στηρίξουν την έξοδο της χώρας μας στις αγορές. Εκτιμούμε ότι αυτό είναι σήμα που χρειάζεται και η ΕΚΤ για να πάρει τις αποφάσεις της. Δική μας ευθύνη είναι να υλοποιούμε δράσεις προκειμένου να μιλήσουμε για πολλαπλές αφετηρίες στην οικονομία. Άλλωστε, πλέον υπάρχουν διατυπωμένες και σαφείς δεσμεύσεις των ευρωπαίων εταίρων και των θεσμών για ένα αναπτυξιακό «πακέτο». Επομένως, η συζήτηση πια περνά, από τις δεσμεύσεις του προγράμματος, στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, μέσω της ρήτρας ανάπτυξης και της ίδρυσης αναπτυξιακής τράπεζας. Θα εκμεταλλευτούμε κάθε περιθώριο και κάθε εργαλείο που έχουμε για να επιταχύνουμε στο δρόμο που καταφέραμε να ανοίξουμε.

Ερ. Κυρία Γεροβασίλη, δύο χρόνια τώρα η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς με αιχμή τη διευθέτηση του χρέους. Τελικά, τι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για να αναπτυχθεί μια οικονομία το ύψους του χρέους ή το εάν μπορεί να εξυπηρετηθεί;

Απ. Το δημόσιο χρέος είναι το κεντρικό θέμα στην ιστορία της ελληνικής κρίσης. Έχουμε εδώ, λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε μια διαχρονική πρόκληση, που είναι το πώς να εξυπηρετήσουμε ένα χρέος που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πώς ταυτόχρονα να άρουμε το κλίμα αβεβαιότητας που στέκεται εμπόδιο στην ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα και πώς να δημιουργήσουμε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο και να διοχετεύσουμε απαραίτητους πόρους για να αναστραφεί η ύφεση. Ανέκαθεν υποστηρίζαμε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και πως απαιτούνται τολμηρά μέτρα για την ελάφρυνσή του. Επιμείναμε στη θέση μας αυτή παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς που δημιουργεί το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δεδομένο πως μια οικονομία θα πρέπει να προσαρμόζεται στους όρους που προκύπτουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας, για να είναι μέλος της «ευρωπαϊκής οικογένειας». Αυτό σημαίνει πρακτικά πως όταν το χρέος μιας χώρας είναι στο 180% του ΑΕΠ, ακόμη και χωρίς επιτροπεία, θα απαιτούνταν πρωτογενή πλεονάσματα περίπου 2,6% για να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις από τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει σε πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα που εμβάθυναν την ύφεση. Ως κυβέρνηση ανταποκριθήκαμε στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και θέσαμε μετ’ επιτάσεως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους. Πετύχαμε οι αξιολογήσεις να συνοδεύονται κάθε φορά και από μία δέσμη παρεμβάσεων προς την οριστική διευθέτηση του ζητήματος του χρέους και της εξυπηρέτησής του.

Ερ. Πρόσφατα, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα περιθώριο στους δανειστές να μην αποφασίσουν τα μέτρα για το χρέος ψηφίστηκαν στη Βουλή συμπληρωματικές 5 τροπολογίες, με δυο από αυτές να προκαλούν τον προβληματισμό της Κ.Ο. Αφορούσαν στο πάγωμα των συντάξεων ως το 2022, αλλά και στην ασάφεια στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θεωρείτε πως αυτά τα δυο θέματα είναι διαχειρίσιμα;

Απ. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από την αρμόδια Υπουργό ήταν επαρκείς. Το πάγωμα των συντάξεων για ένα επιπλέον χρόνο έγινε λόγω της αναγκαιότητας να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 2022 και για να μην δοθεί κανένα περιθώριο στο ΔΝΤ για προσκόμματα της τελευταίας στιγμής. Ενώ στο ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων η σχετική τροπολογία είχε νομοτεχνικό -και μόνο- χαρακτήρα. Θα ήταν λάθος, τη στιγμή που διεκδικούσαμε αναπτυξιακό σχέδιο και απομείωση του χρέους, να επιτρέπαμε σε ακραίους κύκλους των δανειστών να στρέψουν ξανά τη διαπραγμάτευση στα προαπαιτούμενα, επιβάλλοντας νέες εκβιαστικές καθυστερήσεις. Επίσης, η διαπραγματευτική προσπάθεια δεν πρέπει να κρίνεται αποσπασματικά αλλά συνολικά, γιατί αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να θυμίσω κάτι που συνειδητά βγαίνει εκτός δημοσίου διαλόγου και αφορά τη δέσμη των θετικών μέτρων που ψηφίστηκαν ακριβώς για να ευνοήσουν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Για πρώτη φορά ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να πάρει ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε περίοδο προσαρμογής με αντίμετρα αυτού του εύρους. Επομένως, δεν μιλάμε εδώ απλώς για διαχείριση μιας κατάστασης. Είναι ζήτημα συνολικής στρατηγικής και αναζήτησης πολιτικών λύσεων.

Ερ. Πώς μπορείτε να πείσετε την κοινωνία ότι είναι πράγματι τα τελευταία μέτρα; Εκτιμάτε ότι μετά από δυο χρόνια έχει επέλθει η απαιτούμενη δικαιοσύνη αναφορικά με τις εισφορές των πολιτών σε φορολογία και ασφαλιστικά ταμεία;

Απ. Εξ αρχής, στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν να μπορέσει να μπει η ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης μετά από τόσα χρόνια σκληρής λιτότητας. Τα πρώτα βήματα έγιναν. Η ελληνική οικονομία εμφάνισε δείκτες ανάκαμψης και αυτό το γεγονός δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων. Αναγνωρίζεται από όλους και διατυπώνεται κι από επίσημα θεσμικά χείλη. Πάγια θέση μας, απ’ τον καιρό ακόμα που ήμασταν αντιπολίτευση, είναι πως η αποπληρωμή του χρέους θα πρέπει να συνδέεται με ρήτρα ανάπτυξης. Επειδή, χωρίς συνθήκες ανάπτυξης και μόνο μέσω της άδικης, αυξανόμενης επιβάρυνσης των πολιτών, η οικονομία συρρικνώνεται και η κρίση βαθαίνει κι ανακυκλώνεται. Είναι γεγονός πως ο ελληνικός λαός έχει κάνει μεγάλες θυσίες και έχει υποστεί ισχυρά πλήγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή του τα τελευταία επτά χρόνια. Γι’ αυτό κι εμείς επιμείναμε για μια βιώσιμη και οριστική λύση, που δεν περνά μέσα από συνεχή κι αναποτελεσματική αύξηση άμεσων κι έμμεσων φόρων, αλλά περνά μέσα από την μεγέθυνση της πραγματικής οικονομίας, την αύξηση του ΑΕΠ και τη σταθερότητα στο οικονομικό περιβάλλον.

Ερ. Πώς θα επιτευχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση και πώς την σχεδιάζει η κυβέρνηση, όταν αντιμετωπίζει το σκόπελο συντεχνιών που αντιδρούν σε οποία μεταρρύθμιση βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών;

Απ. Η κυβέρνησή μας βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση με διάφορα κατεστημένα και έχει αποδείξει ότι δεν έχει εξαρτήσεις από τα κάθε λογής και μεγέθους συμφέροντα που χρεοκόπησαν τη χώρα. Έχουμε, επίσης, αποδείξει ότι υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, χωρίς να καταφεύγουμε σε μεθοδεύσεις κοινωνικού αυτοματισμού όπως έκαναν οι προκάτοχοί μας. Για εμάς η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν γίνεται ερήμην του λαού, έχει ως προϋπόθεση τη συνειδητοποίηση και την αποδοχή και μόνο έτσι μπορεί να είναι αποτελεσματική και να έχει θετικό πρόσημο. Έτσι θα είναι πετυχημένη η σύνθεση του προοδευτικού και παραγωγικού δυναμικού της χώρας, η ενσωμάτωση καλών διεθνών πρακτικών, η ανάκτηση της πρωτοβουλίας για ριζικές τομές στη λειτουργία του κράτους, στο πεδίο των δικαιωμάτων, στη Δημόσια Διοίκηση, στην Υγεία και στην Παιδεία. Με αυτό το πνεύμα νομοθετούμε και υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις. Καμία συντεχνία δεν είναι ικανή να μπορέσει να ανατρέψει μια πορεία θετικής, λειτουργικής ανάκαμψης, όταν αυτή συμπεριλαμβάνει την κοινωνική πλειοψηφία.

Ερ. Πόσες προσλήψεις αναμένονται στον δημόσιο τομέα για το β’ εξάμηνο του 2017;

Απ. Όπως είχα την ευκαιρία να απαντήσω πρόσφατα στη Βουλή σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση, σε σχέση με τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2017, με βάση τον κανόνα 1 προς 4, ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2017 ανέρχεται σε 2.453. Στον αριθμό αυτό προστίθενται 4.644 προσλήψεις, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τη ΝΔ, ενώ είχε τη δυνατότητα. Άρα, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 7.097 προσλήψεις εντός του 2017. Ας αφήσουμε, όμως, στην άκρη τους αριθμούς και ας μιλήσουμε για τη λογική των αριθμών. Το ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζει μια σειρά διαχρονικά ριζωμένων παθογενειών που δεν μπορεί κανείς να τις εξαλείψει από τη μια ημέρα στην άλλη. Σε αυτές προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και το πρόβλημα της υποστελέχωσης, καθιστώντας έτσι δυσχερέστερη την παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες. Η υποστελέχωση κατέστησε το Δημόσιο και ανεπαρκές και λιγότερο αποτελεσματικό. Επομένως, δεν το αντιμετωπίζουμε με τη λογική του

«μικρού» ή «μεγάλου», αλλά κατά πόσο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Το Δημόσιο χρειάζεται ανθρώπους με ψηφιακές δεξιότητες, χρειάζεται όλα εκείνα τα εργαλεία της ψηφιακής διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, εξοικονομούν χρόνο και απελευθερώνουν πολύτιμους πόρους, προκειμένου τελικά να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία. Για εμάς, επομένως, είναι αυτονόητο ότι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις περνά μέσα από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης. Πάνω σε αυτή τη λογική σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την πολιτική του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ερ. Η ΑΔΕΔΥ εμφανίζεται ανένδοτη στην απόφασή της για αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από την αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία θα μείνει μετέωρη;

Απ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, απ’ τον προηγούμενο μήνα, κρίσεις και αξιολογήσεις στο Δημόσιο. Μια διαδικασία που είχε παγώσει για επτά χρόνια, με αποτέλεσμα οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές να είναι τοποθετημένοι κατ’ ανάθεση. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών, μάλιστα, είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια νύχτα, όταν η ΝΔ αντελήφθη τον Δεκέμβρη του 2015 πως σε λίγες μέρες θα έχανε τις εκλογές. Αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία για το γεγονός ότι ξεκινούν κρίσεις του προσωπικού χωρίς να έχουν προχωρήσει οι αξιολογήσεις των προϊσταμένων που θα τους ελέγξουν. Επειδή, όμως, σήμερα πρόκειται για αξιολόγηση που αφορά το προηγούμενο έτος, το προσωπικό δεν θα μπορούσε -εκ του νόμου- να αξιολογηθεί από προϊσταμένους που δεν κατείχαν τη θέση ευθύνης το προηγούμενο έτος. Αυτή η αναγκαστική δυσλειτουργία θα επανορθωθεί, προφανώς, την επόμενη χρονιά. Και, φυσικά, το παραπάνω δεν συνιστά ισχυρή δικαιολογία για να αντισταθμίσει την αξιοκρατική λειτουργία του Δημοσίου σε θέσεις αυξημένης ευθύνης. Η άρνηση αξιολόγησης εκ των πραγμάτων οδηγεί σε συντήρηση, αν όχι και αναπαραγωγή της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία κάθε άλλο παρά αξιοκρατική ήταν. Είμαι απολύτως βέβαιη πως η ΑΔΕΔΥ δεν επιθυμεί πελατειακό Δημόσιο, αλλά παραγωγικό, αποτελεσματικό και με αποκατάσταση της «έξωθεν καλής μαρτυρίας του». Τέλος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι κρίσεις των γενικών διευθυντών, ώστε όλη η βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης να στελεχωθεί, για πρώτη φορά, με αντικειμενικά κριτήρια που πηγάζουν από σαφείς νόμους και -επίσης για πρώτη φορά- με δομημένη συνέντευξη που δεν αφήνει κανένα παράθυρο αδιαφάνειας. Η σχέση δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας πρέπει α αλλάξει και θα αλλάξει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

«Αρκεί να φαίνονται ωραία» στο Ελύμνιον την Τετάρτη 28 Ιουνίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:30 μ.μ., θα προβληθεί στο Κινηματοθέατρο Λίμνης το δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ – ταινία του γνωστού μας αξιόλογου δημιουργού ΘΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ «ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΡΑΙΑ».
Η ταινία είναι από τις πιο αξιόλογες, παρουσιάζει με άμεσο τρόπο τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν και τις επιπτώσεις στη ζωή μας. Περισσότερο αναδεικνύει το δίλημμα και τη θετική αντίδραση μιας ομάδας νέων ανθρώπων αγροτικής περιοχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών (Τοπικό Τμήμα Λίμνης)
Σύλλογος Ελυμνίων «Μάκιστος»

Καλούμε τους συνάδελφους συμβασιούχους σε καταλήψεις σε όλα τα αμαξοστάσια, κινητοποιήσεις στους Δήμους και παρεμβάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ!
Συναδέλφισσες, -οι,
Το Ελεγκτικό Συνέδριο Παρασκευή βράδυ (16/6) προχώρησε στην έκδοση απόφασης κόλαφο για όλους τους συναδέλφους συμβασιούχους.
Αφού επικαλείται το σύνολο των αντεργατικών διατάξεων κάθε είδους, που όλες οι κυβερνήσεις ψήφισαν: Σύνταγμα, οδηγίες της ΕΕ, νόμους, μνημόνια, προεδρικά διατάγματα, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, καταλήγει ότι…. «είναι ανεπίτρεπτη (!) η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάση των άκυρων συμβάσεων (!), κατά παράβαση του συντάγματος, όπως και επίσης η καταβολή των αποδοχών τους στο μέλλον (!), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για διεκδίκηση και των δεδουλευμένων λόγω αυτοδίκαιης ακυρότητας (!) των συμβάσεων».
Από κοινού κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνουν το δικαίωμα στη δουλειά αντισυνταγματικό. Αυτό είναι το σύστημα που υπηρετούν πιστά και απαγορεύει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πάνω από 8 μήνες, χτυπάει αλύπητα το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Με το καλημέρα της συμφωνίας για την 2η αξιολόγηση η κυβέρνηση απολύει χιλιάδες εργαζόμενους δίνοντας μποναμά στους μεγαλοεργολάβους την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, του πρασίνου και των νεκροταφείων.
Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι μας έπιασαν στον ύπνο. Με τον αγώνα μας θα χαλάσουμε τους σχεδιασμούς και την πολιτική τους.
Κανένας δεν θα παίξει με το μεροκάματο μας, με την αξιοπρέπεια τη δικιά μας και των οικογενειών μας!
Συναδέλφισσες, -οι,
Να μην επιτρέψουμε σε κανένα πρόθυμο Δήμαρχο από σήμερα να κάνει απολύσεις!
Ήδη η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ θεωρεί τους Δημάρχους που απέλυσαν τους συμβασιούχους δικαιωμένους!
Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συνάδελφους από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλιμάκωση του αγώνα με καταλήψεις σε όλα τα αμαξοστάσια, κινητοποιήσεις στους Δήμους και παρεμβάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.
Την Πέμπτη 22/6/2017 παίρνουμε μαζικά μέρος στην απεργία για όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους.
Ο αγώνας μας για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να είναι μαζικός, να έχει συνέχεια, δεν είναι μία και έξω.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση τώρα να φέρει στη βουλή τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσαν οι επιτροπές αγώνα συμβασιούχων και τα πρωτοβάθμια σωματεία από όλη την Ελλάδα για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Με τον αγώνα μας θα χαλάσουμε τα σχέδιά τους για απολύσεις. Δε θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, από το δικαίωμά για ζωή με αξιοπρέπεια για μας και τις οικογένειές μας!

Λ. Αιδηψού 19 Ιούνη 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ                    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


Ανευθυνολογία και αβδηριτισμός στην σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη του Π. ΑρβανίτηΟ κ. Π. Αρβανίτης ένας από τους αρχι-αποστάτες από την παράταξη του κ. Καλυβιώτη    έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Ράδιο Ιστιαία.  

Τα κύρια σημεία της συνέντευξης 


-Μας ενόχλησε ο τρόπος διοίκησης του Καλυβιώτη

-Η πρώτη κόντρα ήταν η μετακίνηση υπηρεσιών  στην Λίμνη. Ζητάμε  τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Είναι αναχρονιστικός  έχει γίνει για τις μεγάλες  πόλεις


-Δημοσιογράφος: Η συγκέντρωση σας ήταν απάντηση στην συγκέντρωση του Δημάρχου; Αρβανίτης: Ισχύει και αυτό.

-Υπεύθυνος ολοκληρωτικά ο κ Καλυβιώτης για την καθυστέρηση της ψήφισης του Τεχνικού προγράμματος επί δυο χρόνια, όχι εμείς.  Μπορούμε να το αποδείξουμε.  Εμείς παρόλα αυτά καταρτίσαμε  Τεχνικό Πρόγραμμα.


-Υπεκφυγή και εκνευρισμός από τον  κ. Αρβανίτη  να σχολιάσει το έγγραφο αίτημα του κ. δημάρχου για εφαρμογή του άρθρου 237, του ν.3852/2010  που προβλέπει διάλυση του δημοτικού συμβουλίου και νέες εκλογές

-Δεν ήταν πρόβλημα η μη ψήφιση του προϋπολογισμού για την αποκομιδή των απορριμάτων

-Δεν γνωρίζω αν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

-Ένα   λάθος έκανα στα 25 χρόνια πού έχω  στα αυτόδιοικητικά, το ότι στήριξα τον Καλυβιώτη!


Ολόκληρη η συνέντευξη Αρβανίτη20 ημέρες αργία στην δήμαρχο Ιστιαίας Αιδηψού

Από το eviatop
Τίθεται σε αργία η Δήμαρχος-Αναμένεται η κοινοποίηση της απόφασης

Εντός των ημερών πρόκειται να κοινοποιηθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία τίθεται σε αργία για 20 μέρες η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου Σπανού για το θέμα με τις καντίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ήδη έχει σταλεί στα γραφεία της Αποκεντρωμένης στη Χαλκίδα και αναμένεται η κοινοποίηση της

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στη Στροφυλιά


ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Αν είσαι πάνω από 18 ετών και δεν έχεις απολυτήριο Γυμνασίου τότε έλα για εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στη Στροφυλιά επειδή :

Αποκτάς Απολυτήριο Γυμνασίου σε 2 χρόνια.

Μαθαίνεις να γράφεις και να μιλάς σωστά τα Ελληνικά.
Μαθαίνεις Αγγλικά.
Μαθαίνεις να χειρίζεσαι Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, παίρνεις δωρεάν και την πιστοποίηση.
Δεν υπάρχουν εξετάσεις.
Έχεις σύμβουλο σταδιοδρομίας για να βρεις ευκολότερα εργασία.
Σου παρέχεται ψυχολογική στήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής.
Η εγγραφή σου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνεις το κοινωνικό επίδομα αν είσαι δικαιούχος

(Στο σχολείο μπορούν να φοιτήσουν και αλλοδαποί που έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο στην πατρίδα τους.)
ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ !!!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 17:00 – 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ 22270 93139
ΚΙΝ. 6944848130


ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Σεμινάριο για τα Αγγλικά και την Κοινωνική Συμπερίληψη


Σεμινάριο για τα Αγγλικά & την Κοινωνική Συμπερίληψη
Με μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιμόρφωση έκλεισε το διδακτικό έτος για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία επιστημονικής ευθύνης της Σχολικής Συμβούλου κ. Ρούλας Κεχρή, στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας-Αμαρύνθου και Χαλκιδέων. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση αποτελεί την πρώτη από μια σειρά δραστηριοτήτων στο πλαίσιο διάχυσης της νέας γνώσης που αποκόμισε η κ. Κεχρή από την πρόσφατη επίσκεψη μελέτης στις ΗΠΑ.
Το θέμα της εισήγησης της ήταν «Συμπεράσματα από το αμερικανικό πρόγραμμα IVLP: Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/6/2017 και φιλοξενήθηκε υποδειγματικά από την κ. Σιέκρη, Δ/ντρια του 3ου Δημ. Σχολ. Χαλκίδας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε: (α) προγραμματισμό έργου για το νέο σχολικό έτος και ειδικότερα για δράσεις του ΥΠΠΕΘ που θα λάβουν χώρα κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας των σχολείων, ήτοι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (π.χ. Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, Teachers4Europe κ.λπ), (β) παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα και on-line παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ύπατη Αρμοστεία για του Πρόσφυγες κ.ά., (γ) διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών για την πραγματοποίηση σχετικών σεμιναρίων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους (π.χ. μ-σενάρια μαθήματος, αξιοποίηση ψηφιακών πόρων, εκπαιδευτικοί αγγλικής & γονείς κλπ)._


Οι μεθοδεύσεις της σύμπραξης αποστατών παράταξης Στεργίου για την υπόθεση του παρανόμου επιδόματος των 268 χιλιάδων Ευρώ. Κρίνετε μόνοι σας

Στις 20-1-2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε να παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο και μη ορισμό δικηγόρου για την υπόθεση αίτησης αναίρεσης που άσκησαν οι δημοτικοί υπάλληλοι Αλέξιου Κων/νος κ.λ.π. (34), ενώπιων του Συμβούλιου της Επικρατείας για το επίδομα των 176 Ευρώ της περιόδου 2002-2006. Αφορά ένα ποσό 268.787 Ευρώ  (πλέον τόκων από το 2006) που θα έπρεπε να πληρώσει ο δήμος την απόφαση ψήφισαν η σύμπραξη της παράταξης Στεργίου (κκ. Καντζούρας και Μουργιάς) με τους αποστάτες (κκ. Αρβανίτης και Κουτσουράς). Το επίδομα έχει  κριθεί παράνομο από τον Άρειο Πάγο.


Στις 23/3/2017 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση  αυτεπάγγελτα ακύρωσε αυτή την απόφαση γιατί ελήφθει χωρίς την γνωμοδότηση δικηγόρου.

Στις 22/5/2017 , "αυτόκλητα" ο δικηγόρος κ. Κων/νου Μάρκου προσφέρει  δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών για γνωμοδότηση επί του θέματος.

Στις 24/5/2017 οι κκ. Ι. Καντζούρας, Σ. Κουτσουράς, Η. Κουκουρίκος, Π. Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς της οικονομικής επιτροπής παρά της αντιρρήσεις του δημάρχου  αποφασίζουν να αναθέσουν στον κ. Κωνσταντίνο Μάρκου, να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων εναντίον της αίτησης αναίρεσης στο ΣτΕ


Στις 8/6/ 2017 συνεδρίασε ξανά η οικονομική επιτροπήμ  οι προηγούμενες προσφορές απο δικηγόρους εξαφανίστηκαν και ύστερα από αίτημα " της υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα ανταποκρίθηκε μόνο ένας δικηγόρος ο κύριος Μιχάλης Κ******, δικηγόρος Αθηνών, ο οποίος αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, και υποβάλει προσφορά με αμοιβή 500,00 €".
Ο κ. Καντζούρας ανέφερε " συμφωνώ να οριστεί ο κ. Κ*******. Από ότι διάβασα και στον τύπο και είδα και στα μέσα ενημέρωσης και παντού, είναι ένας αξιόλογος ήταν δικηγόρος και συμφωνώ για την εκπροσώπηση του Δήμου". Το Ε.Β. σε αναζήτηση του στα μέσα ενημέρωσης δεν βρήκε κάτι πού να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του κ. Καντζούρα.
Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε: "ότι δεν μπορώ να εισηγηθώ διότι μου είναι εντελώς άγνωστος ο δικηγόρος. Επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτά τα θέματα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη και θα ψηφίσω λευκό, παρά το γεγονός ότι είναι η μοναδική προσφορά, και παρά το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον των δικαστηρίων όπως παγίως αναφέρομαι" .

Η Οικονομική επιτροπή με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς, Η.Κουκουρίκος) και μια (1) ψήφος λευκή (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος) ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας τον κ. Μιχάλη
Κ*******,  , ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Μαντουδίου –Λίμνης – Αγίας στις 19/6/2017 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την με αριθμ.Ε861/2016 αίτηση αναίρεσης των «Αλεξίου Κωνσταντίνος κ.λ.π (σύνολο 34)» .Διαβάστε επίσηςΑποφάσισαν να φεσώσουν το δήμο 268 χιλιάδες ευρώ για ένα επίδομα της περιόδου 2002-2006 πού έχει κριθεί παράνομο από τον Άρειο Πάγο


Άλλο ένα χαστούκι στην λαϊκίστικη σύμπραξη Αρβανίτη, Κουτσουρά, Καντζούρα και Μουργιά από την Αποκεντρωμένη


Βήμα: Οι δικηγόροι και η βιομηχανία αγωγών κατά του Δημοσίου. Πώς η αντιμνημονιακή ρητορική έγινε πολιτικό μέσο προς άγραν πελατείας

11 νέες άδειες διαθέσιμες για υπαίθριο εμπόριο στο δήμο μας για το 2017Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στον Περιφερειάρχη τον αριθμό των νέων α δ ε ι ώ ν υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας για
το έτος 2017 ,ως εξής:

1.Αριθμός Αδειών Υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: επτά (7)
• τέσσερις (4) καντίνες (τροχοκίνητες- αυτοκινούμενες)
• τρεις (3) άδειες με αγροτικά προϊόντα

Αριθμός Αδειών Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου: τέσσερις (4)
• δύο (2) καντίνες (τροχοκίνητες-αυτοκινούμενες) ,
• μία (1) άδεια ιχθυοπώλη ,
• μία (1) άδεια οπωροπώλη

2. Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια και θέση προτείνουμε να μείνει αμετάβλητο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 86/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Επαναληπτική πρόσκληση για την συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Λίμνη 16/06/2017
Αριθμ. Πρωτ. : 5701

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 και 282 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας τη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, ως εκ τούτου η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου έχει λήξη.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο συνολικός αριθμός της επιτροπής είναι κατ’ ελάχιστον είκοσι πέντε (25) και κατά μέγιστο πενήντα (50), σύνολο που προκύπτει από τα μέλη – εκπρόσωποι φορέων και τα μέλη- δημότες, που κληρώνονται ,με αναλογία μεταξύ τους 3:1.
Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι απαραίτητη, διότι η γνωμοδότηση επί του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος και του σχεδίου του προϋπολογισμού είναι υποχρεωτικό βήμα, προκειμένου να εγκριθεί ο προϋπολογισμός.
Με δεδομένο ότι στην με αρ. πρωτ. 3767/8-5-2017 πρόσκληση για συμμετοχή δεν προέκυψε ο απαιτούμενος εκ του νόμου ελάχιστος αριθμός, παρακαλούνται οι φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να μην έχουμε εμπλοκή με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους :

α) εκπρόσωπους των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) εκπρόσωπους των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) εκπρόσωπους των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) εκπρόσωπους των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) εκπρόσωπους των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) εκπρόσωπους των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) εκπρόσωπους των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) εκπρόσωπους άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωπους των τοπικών συμβουλίων νέων

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή τους υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Λίμνη Ευβοίας 34005) ή με φαξ (2227031012) ή αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση douri@0728.syzefxis.gov.gr έως 30 Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2227350133.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Η χολή και το λογορροϊκό παραλήρημα των αποστατών. Διεκδικούν το ακαταλόγιστο αν και έχουν τον έλεγχο του ανώτατου οργάνου του δήμου για 2 χρόνια

Από το μαντούντι-νιους


Πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή συγκέντρωση 11 Δημοτικών Συμβούλων στο Μαντούδι.Μαζί τους και η Μαρία ΣισοντήΠραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης των Δημοτών του Δήμου μας από 11 Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας.

Έγινε εκτενής αναφορά στη λειτουργία του Δήμου και τα προβλήματα εξ αιτίας της αλαζονικής συμπεριφοράς, όπως ειπώθηκε ,του Δημάρχου.
Από αυτά του ειπώθηκαν....
Κουκουρίκος Ηλίας:
-Αλάθητο έχει μόνο ο Πάπας και ο Δήμαρχος
-Τον εκτιμούσα χρόνια αλλά έγινε αλαζόνας μόλις ανέλαβε
-Στο συνδυασμό μας εξαπάτησε και μας ξεγέλασε όλους
- Μετανιώνω που τον στήριξα
-Ζητούσαμε Λαϊκές Συνελεύσεις και απολογισμό του Δημάρχου ανά έτος
-Ο καλυβιώτης θα αφήσει καμένη γή
-Κάνε την αυτοκριτική σου κύριε καλυβιώτη
-Οι πολίτες ψήφισαν Δήμαρχο όχι εισαγγελέα
-Θέλουμε το Καλυβιώτη που ήταν προεκλογικά

Αρβανίτης Παναγιώτης:
-Την 1η Σεπτέβρη 2014 μόλις ανέλαβε έδωσε εντολή ολοι οι υπάλληλοι να μεταφερθούν στη Λίμνη
-Διέλυσε τη Φιλαρμονική
- Έφερε προσχήματα για τη λειτουργία του Σχ.δεύτερης ευκαιρίας στη Στροφυλιά
-Δεν ασχολήθηκε με την ανάπλαση του κέντρου Μαντουδίου
-Αδιαφόρησε πλήρως για το οικόπεδο στο Κυμάσι
-Έδιωξε τη Λαογραφική συλλογή Τσίτσα
-Δεν ασχολήθηκε με τις ανασκαφές της αρχ.κηρίνθου,και την ανακαίνιση της Μ.οικίας
-Η απορροφητικότητα χρηματοδοτήσεων έπεσε στο 9,1%
-Στηρίζεται μόνο στη γκεμπελική ιστοσελίδα της περιοχής μας

Κουτσουράς Σταύρος:
-Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ηγέτης να πείθει και όχι να εμπνέει φόβο στους συνεργάτες του

-Χάθηκε από το Δήμο το Δασικό χωριό και μισθώνεται πλέον από το Δημόσιο
-ΧΥΤΑ Ιστιαίας και απορρίμματα....που πάνε τώρα τα οικιακά απορρίμματα που είναι οι οικολογικοί σύλλογοι που κατηγορούσαν τους πάντες πριν το Καλυβιώτη
-Κοινωνική συνοχή στο Δήμο με διατήρηση υπηρεσιών και οντότητα σε όλες τις Δημοτικές ενότητες
-Μπράβο στη πολιτική προστασία και του Δήμου
-Ναι στο πολεοδομικό γραφείο στο Μαντούδι
-Ναι στη διασπορά ολων των υπηρεσιών του Δήμου σε Λίμνη-Μαντούδι και Αγ.Αννα
-Απαξιώθηκαν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου

Σκομπρής Νίκος:
Είμαστε όλοι άμισθοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και σας κοιτάμε καθαρά στα μάτια.Άλλοι έπρεπε νάναι εδώ και να απολογούνται ενώπιόν σας.
Τροπολογία για την πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων σε δημόσιο και ΟΤΑ με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
Με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή δίνεται το «πράσινο φως» για την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων σε υπηρεσίες του δημοσίου, δήμους και περιφέρειες, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα όπως είχε ανακοινώσει πριν από δύο ημέρες η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μ. Καραμεσίνη θα ανοίξει μέχρι τέλος Ιουλίου.

Με την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα ένταξης με ΚΥΑ μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 55 και 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ και την απασχόληση τους στο δημόσιο τομέα, στους δήμους και τις περιφέρειες και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται μεταξύ των άλλων, η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία των ανέργων, πολύ δυσκολότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες θα μπορεί να βρει εργασία και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας και γι’ αυτό το λόγο δίνεται προτεραιότητα.

Ειδικότερα η προτεινόμενη διάταξη είναι η εξής:

«Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόλησή τους στο δημόσια τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α΄101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και δ του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α΄28) όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος».

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα μέσω του προγράμματος αυτού θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών και υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στις προϋποθέσεις ένταξης ανέργου στο πρόγραμμα είναι να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία απόλυσής τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία. Επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον επί 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τις παραπάνω διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται κατά όμοιο τρόπο από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας κατατέθηκε στο νομοσχέδιο, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση της Βαρσοβίας, για κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο συζητείται σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Τροπολογία

Το τρίτο αντι-οικολογικό βραβείο στο Περιφερειάρχη Στερεάς κ. Μπακογιάννη για το κυνηγητικό του όραμαΑπονεμήθηκαν για 17η χρονιά από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης τα βραβεία αντιοικολογικής δράσης σε δημόσια πρόσωπα, που έχουν διαπρέψει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς για πράξεις, προθέσεις ή παραλείψεις σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.http://ecology-salonika.org/2010/06/05/ecological-anti-awards-2017-voting-results/Το τρίτο αντι - οικολογικό βραβείο παίρνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κ. Μπακογιάννης στην κατηγορία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», με 18,75%, ο οποίος οραματίζεται να καταστήσει την περιφέρεια Στερεάς “Κέντρο του Κυνηγετικού Τουρισμού της χώρας”.

Για τέταρτη χρονιά, φέτος, οι υποψηφιότητες που προτάθηκαν για κάθε κατηγορία, τέθηκαν σε ανοιχτή ψηφοφορία. Έτσι, τα βραβεία απονέμονται:


Α. Βραβείο «ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ»

Απονέμεται, με ποσοστό 56,25% των ψήφων, στον νέο πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Ήδη ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), Scott Pruitt, πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση ενώ έχει δηλώσει ότι: «οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για την κλιματική αλλαγή».

Δεύτερη, με ποσοστό 37,50%, κατατάχτηκε η Ρωσία, η οποία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 400-600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αρκτική, στα επόμενα 20 χρόνια, ενώ παράλληλα μείωσε την έκταση των προστατευόμενων αρκτικών περιοχών κατά 12,5%. Η προοπτική της συνεννόησης Τραμπ – Πούτιν, μεταξύ άλλων και για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Αρκτική, είναι ζοφερή.

Η μακρινή Αυστραλία, η οποία θέλει να ανοίξει ένα τοξικό ανθρακωρυχείο δίπλα στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο πήρε ποσοστό μόνον 6,25%Β. Βραβείο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»

Την πρώτη θέση αλλά χωρίς να έχει απόλυτη πλειοψηφία (43,75%) εξασφάλισε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Σταθάκης – Φάμελλος), για θέματα δασικών χαρτών – αυθαιρέτων – λιγνίτη – υδρογονανθράκων.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τα δάση κατηγορήθηκε ότι επιβραβεύει την παρανομία ενώ δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Αντίθετα, εκδόθηκε νέα ΚΥΑ για την παραχώρηση παραλιών και αιγιαλών στους ΟΤΑ κατά θερινή περίοδο 2017, χωρίς το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς άσκησης δραστηριοτήτων εντός των προστατευόμενων περιοχών και όχι μόνο. Εντωμεταξύ το ΥΠΕΚΑ μοιράζει άδειες στην «Ελληνικός Χρυσός», ενώ υπογράφει συμβάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Κέρκυρα και εγκρίνει ΣΜΠΕ για έρευνες υδρογονανθράκων στην Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Πελοπόννησο. Επίσης, φαίνεται ότι διαμορφώνει μια πολιτική επέλασης εναντίον των ελεύθερων δημόσιων χώρων και των πάρκων της Αθήνας. Για τη χωροθέτηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ο Σ. Φάμελλος δήλωσε ότι «αποτελεί μείζον αναπτυξιακό έργο για την Αθήνα, που αλλάζει τις συνθήκες λειτουργίας της πρωτεύουσας», ενώ 6 επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί φορείς θεωρούν ότι η χωροθέτηση έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το θεσμοθετημένο πρόσφατα Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ, Ν.4277/2014). Για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή το υπουργείο του αλλά φαίνεται ότι συνολικά η κυβέρνηση βάζει στη γωνία τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, για τα δημοκρατικά δικαιώματα του οποίου ήδη διενεργείται ηλεκτρονική καμπάνια.

Δεύτερος στην κατάταξη ήρθε, με 31,50%, ο αναπλ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γ. Τσιρώνης, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάνει τον χώρο των βιοκαλλιεργητών άνω-κάτω με το «κριτήριο Natura», το οποίο ανοίγει τον δρόμο για επιδοτήσεις και για μεγαλοκτηματίες που δεν είχαν καμιά σχέση με τις βιοκαλλιέργειες μέχρι σήμερα. Με το κριτήριο αυτό μπήκαν στο πρόγραμμα κάποιοι νομοί που ποτέ δεν είχαν ενδιαφερθεί στο παρελθόν να παράγουν βιολογικά προϊόντα και έμειναν εκτός χρηματοδότησης παλιοί, έμπειροι και αξιόπιστοι βιοκαλλιεργητές. Γνωστή και η πρότασή του να «σβηστούν» με ιώδες χρώμα από τους Δασικούς Χάρτες τα καταπατημένα δάση που έγιναν χωράφια, όπως γίνεται σήμερα και με τους αυθαίρετους οικισμούς. Επίσης, δεν έχει απαντήσει για το εάν η μεταφορά του από το Υπ. Περιβάλλοντος είχε σχέση με την εφαρμογή ή μη των 22 σημείων της συμφωνίας για εκλογική συνεργασία των Οικολόγων Πράσινων με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην τρίτη θέση, με 18,75%, ήρθε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κ. Μπακογιάννης, ο οποίος οραματίζεται να καταστήσει την περιφέρειά του κέντρο του κυνηγετικού τουρισμού της χώρας.Γ. Βραβείο «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ»

Η πρώτη επιλογή των ψηφισάντων, αλλά χωρίς να του δώσουν απόλυτη πλειοψηφία (38%), είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, για τις δηλώσεις του σε θέματα όπως η μαρίνα του Μακεδονία Παλλάς και τα λουτρά Θέρμης.

Στη δεύτερη θέση, με 31%, πλασαρίστηκε η διοίκηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, καθώς ενέκρινε τη ΜΠΕ για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή του Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για αποχαρακτηρισμό πευκοδάσους. Ήδη άλλες τέσσερις παρόμοιες επενδύσεις πέντε αστέρων και τεραστίων διαστάσεων, οι οποίες θα εξυπηρετούν χιλιάδες τουρίστες, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό κατασκευή στην περιοχή, όπως π.χ. το Mare Village στο Κάνιστρο.

Η τρίτη θέση, με 18%, ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, για τους πανηγυρισμούς του σχετικά με την παραχώρηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στον Ιβάν Σαββίδη.

Και τέταρτος, με 13%, κατατάχτηκε ο εμίρης του Ντουμπάϊ, για την έμπνευση που χάρισε στους μελετητές του έργου της μαρίνας του Μακεδονία Παλλάς.Δ. Για το Ειδικό βραβείο, σε όσους εντόπισαν το κοινό στοιχείο μεταξύ των τεσσάρων υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Πρωτεύουσα των Βαλκανίων», που είναι εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών για το 2019, ώστε να χρησιμοποιούν δωρεάν και συμπληρωματικά τον ΟΑΣΘ, το μετρό, τα καραβάκια και το τραμ, επειδή είναι πολλοί οι επιτυχόντες, θα γίνει κλήρωση!

Τα περυσινά αντιβραβεία (και τα παλιότερα) υπάρχουν εδώ: http://ecology-salonika.org/2010/05/30/anti-eco-awards-2016-e-vote/