Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ο δικηγόρος του κ. Καντζούρα, κ. Μάρκου, επιλέχθηκε να "υπερασπισθεί" τα συμφέροντα του Δήμου ενάντια στην Λάμδα Ναυς

Ο πρώην δήμαρχος Ελυμνίων, κ . Μάρκου ήταν ο μόνος πού εκδήλωσε ενδιαφέρον να υπερασπισθεί το δήμο στην αίτηση ανακοπής της Λάμδα Ναυς . Ο κ. Μάρκου έχει διατελέσει δικηγόρος υπεράσπισης των κ. Καντζούρα και του πρώην πολιτικού αντιπάλου του κ.Ψαρρού. Ο κ. Καντζούρας με ενθουσιασμό αποδέχθηκε την προσφορά του κ. Μάρκου αναφέροντας: "ο κύριος Μάρκου ένας έμπειρος δικηγόρος, γνώστης των θεμάτων, και της περιοχής γενικότερα, έχει διατελέσει και δήμαρχος και πιστεύω είναι ο καταλληλότερος, και μάλιστα καλός" . Την ευλογία τους έδωσαν και οι πρώην συνοδοιπόροι του κ. Μάρκου, κκ. Κουκουρίκος και Κουτσουράς.

Ο κ. Καντζούρας εμφανώς αγχωμένος μην γίνει κανένα λάθος και χάσει την υπόθεση η Λάμδα Ναυς εξέφρασε την επιθυμία να γραφτούν στα πρακτικά οι οδηγίες προς τον δικηγόρο πού είχε δώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Δηλαδή ο δικηγόρος να λάβει υπόψη του την παράνομη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014 που μειώνει το ενοίκιο της Λάμδα κατά 75% και της χαρίζει 350 χιλ. Ευρώ ,και το άρθρο 13 του συμφωνητικού μίσθωσης σύμφωνα με το οποίο  η  σύμβαση μπορεί να είναι άκυρηΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Ω1ΜΞΩΛ5-ΝΕ3

Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δή µου της µε αρ.καταθ. ΑΝΚ63 / 2016 ανακοπής της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ, ενώπιον του Μονοµελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Σή µερα την 8 Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δηµοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4866/01-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δή µου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής καιεισηγήθηκε το 2ο θέμα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής

Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας γνωρίζω ότι η υπηρεσία μας το τμή μα προμηθειών συγκεκριμένα, με έγγραφό αριθμό
πρωτοκόλλου 4754/31-5-2017 ζήτησε να υποβάλουν δικηγόροι προσφορές τους στα πλαίσια του
νόμου, για όλα τα θέματα που είναι να συζητηθούν σε αυτήν την οικονομική Επιτροπή.
Δυστυχώς δεν μπόρεσαν, οι δικηγόροι δεν ανταποκρίθηκαν για όλα τα θέματα, αλλά κατά περίπτωση
είχαμε προσφορές.
΄Ετσι λοιπόν σε απάντηση αυτού του αιτήματος της υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα που
συζητάμε ανταποκρίθηκε μόνο ένας δικηγόρος ο κύριος Μάρκου Κωνσταντίνος, ο οποίος
αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, και υποβάλει προσφορά με αμοιβή 400€.
Να διευκρινίσουμε ότι η προσφορά του αυτή είναι το συνολικό κόστος για το Δή μο μαζί με ΦΠΑ κλπ.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Εγώ θα συμφωνήσω, ο κύριος Μάρκου ένας έμπειρος δικηγόρος, γνώστης των θεμάτων, και της
περιοχής γενικότερα, έχει διατελέσει και δή μαρχος και πιστεύω είναι ο καταλληλότερος, και μάλιστα καλός, η προσφορά του είναι στα πλαίσια της νομιμότητας και θα συμφωνήσω να οριστεί ο κύριος Μάρκου.
Παράλληλα για να μην ξαναμιλήσω, ότι είχα πει στην προηγού μενη Επιτροπή, να γραφτούνε στα
πρακτικά και σε αυτήν την Επιτροπή.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε:
Συγνώμη κύριοι, να είναι γραμμένα στα πρακτικά και να ξαναγραφτούνε! δεν έχει κανένα νόη μα. Και δεν μπορεί τα μέλη της επιτροπής να επιβάλλουν τι θα μπούν στα πρακτικά, εκτός από αυτά που
θέλουν να πουν συγκεκριμένα.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Την λέξη αυτή μόνο, ισχύει ότι είχα πει στην προηγούμενη οικονομική Επιτροπή.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε
Οι υπηρεσίες του Δή μου κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υπήρξε
παρά μόνο από τον κύριο Μάρκου, θεωρώ ότι πρέπει να του αναθέσουμε την υπόθεση.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε
Πριν έρθω στην Οικονομική Επιτροπή, ρώτησα τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε, που είναι αυτή που μας ανέλυσε ο κύριος Πρόεδρος, το τμήμα από ότι ξέρω
έστειλε αυτό το έγγραφο που ο κύριος Δή μαρχος μας διάβασε. Το έστειλε σε δικηγόρους του Δή μου
μας, που μέχρι σή μερα συνεργαζόμαστε.
Από αυτούς λοιπόν, αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία που είναι στα πλαίσια του νόμου, του Ν.
4412/2016 και έχουμε μόνο μία προσφορά, κι επειδή ο Δή μος οφείλει να υποστηρίξει τα συμφέροντα
του, συμφωνώ να οριστεί αυτός ο οποίος μας έκανε και τη μοναδική προσφορά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.

2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτη ς, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος] και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δ Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δή μου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας τον κ.
Μάρκου Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας , ώστε να καταθέσει προτάσεις και εκπροσωπήσει
τον Δή µο Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας στην με αρ. καταθ. ΑΝΚ63 / 2016 ανακοπή της ΛΑΜΔΑ
ΝΑΥΣ, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 14/6/2017 λαμβάνοντας
υπόψη την απόφαση του δη µοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014 και το άρθρο 13 του συµφωνητικού
που υπογράφτηκε με αριθ µό πρωτοκόλλου 2497 / 14.4.2009 να κινηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια
αυτά
Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δή μο, ποσού 400,00
Γ+Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αμοιβές
νομικών» του προύπολογισμού οικ. έτους 2017.


Διαβάστε επίσης

Ψήφισαν τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Λάμδα όχι του Δήμου οι κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς.

Με τερτίπια χάρισαν 325 χιλιάδες Ευρώ στην Λάμδα Ναυς και μείωσαν το ενοίκιο της από 8.230 ευρώ σε 2.000 Ευρώ. 76% μείωση


Κουβάλησαν τους εργαζόμενους της Λάμδα για να εμποδίσουν το δικαίωμα του δήμου να διεκδικήσει νομικά τα οφειλόμενα του


Ο Μάρκου ορίστηκε να "υπερασπισθεί" το δήμο έναντι 37 δημοτικών υπαλλήλων πόυ διεκδικούν τα κομμένα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας από το 2013ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δή µου για την αγωγή µε αριθμ. κατάθεσης ΑΓ142 / 2017 των εναγόντων «Ιωάννη Ευγενικού κ.λ.π
σύνολο 37]

Σή µερα την 8 Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δη µοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4866/01-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ

4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ

5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ

7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήµου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 15o θέµα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κύριοι Σύµβουλοι,

Σας γνωρίζω ότι η υπηρεσία μας, το τμή μα προμηθειών συγκεκριμένα, με το αριθ μ. πρωτ. 4754/31-5-2017 έγγραφο του ζήτησε να υποβάλουν προσφορές οι δικηγόροι στα πλαίσια του νόμου, για όλα ταθέματα που είναι να συζητηθούν σε αυτήν την Οικονομική Επιτροπή.
΄Ετσι λοιπόν σε απάντηση αυτού του αιτή ματος της υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα που
συζητάμε ανταποκρίθηκε μόνο ένας δικηγόρος ο κύριος Μάρκου Κωνσταντίνος, ο οποίος
αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, και υποβάλει προσφορά με αμοιβή 300€.

Να διευκρινίσουμε ότι η προσφορά του αυτή είναι το συνολικό κόστος για το Δήμο μαζί με ΦΠΑ κλπ.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Έχει οριστεί δικάσιμος για 18 Απριλίου 2018 για την αγωγή, όπου ενάγοντες είναι υπάλληλοι του
Δήμου μας. Πρόκειται για μία άσκηση αγωγής για την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας. Ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις των δικαστηρίων,
Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, Ειρηνοδικείο Λαμίας, Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι οποίεςέχουν γίνει δεκτές, και ότι η ολοσχερής περικοπή των δώρων κλπ, είναι αντισυνταγματική και
παράνομη.Ενώ οι δήμοι Κηφισιάς και Μητροπόλεως, δήλωσαν την ανάκληση των Εφέσεων τους, Προς τούτο οι υπάλληλοι πολλών δή μων της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διεκδίκησης των ποσών των επιδομάτων και δώρων και αδείας.
Εμείς ως οικονομική Επιτροπή, εμείς ως οικονομική Επιτροπή, ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή δεν
συμφωνούμε, ανεξαρτήτως εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε… αυτό καλύπτει σε αυτό που
απάντησες, για την καταβολή αυτών των χρημάτων πρέπει να ορίσου με πληρεξούσιο δικηγόρο, για
την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του Δήμου μας για αγωγή της αριθμ. ΑΓ142/2017
εναγόντων Ιωάννη Ευγενικού και τα λοιπά σύνολο 37, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας.
Συμφωνώ να οριστεί δικηγόρος ο κ. Μάρκου Κωνσταντίνος που είναι και ο μοναδικός που έχει δώσει προσφορά και εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία του νόμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.

2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος] και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δ Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δή μου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας τον κ.
Μάρκου Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας , ώστε να καταθέσει προτάσεις και εκπροσωπήσει τον
Δή μο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στην με αρ. καταθ. με αριθμ. κατάθεσης ΑΓ142 / 2017 των εναγόντων «Ιωάννη Ευγενικού κ.λ.π ( σύνολο 37]», ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας στις 18/4/2018.
Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δή μο, ποσού 300,00
Γ+Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αµοιβές
νομικών» του προύπολογισμού οικ. έτους 2017.

Αιτήσεις για xορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την περσυνή πυρκαγιά της ΛίμνηςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30ης και 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣΜε την δημοσίευση της υπ’ αριθμ ΔΑΕΦΚ/89/Α325/11.05.2016 ΚΥΑ Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 30ης και 31ης Ιουλίου 2016, … » στο ΦΕΚ 2014/Β/13.06.2017 δρομολογούνται οι διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης όσων επλήγησαν.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ταχ.δ/νση : Ι.Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη,Τ.Κ.: 114 71 ΑΘΗΝΑ και τηλέφωνο επικοινωνίας (για τα θέματα στεγαστικής συνδρομής): 2108704711.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

α) Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά, εφόσον επιθμεί τον έλεγχό του και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, πρέπει να υποβάλλει στη αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 2014/Β/13.06.2017 δηλαδή έως 12.09.2017.

β) Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ 400/Β/03.02.2016 και στο ΦΕΚ 2774/Β/18.12.2015) για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 2014/Β/13.06.2017 δηλαδή έως 12.06.2018.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά να λάβουν γνώση των σχετικών αποφάσεων και να υποβάλλουν ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ τις αιτήσεις τους.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τα σχετικά ΦΕΚ 2014/Β/13.06.2017, ΦΕΚ 400/Β/03.02.2016 και ΦΕΚ 2774/Β/18.12.2015 παρέχονται συνημμένα και επίσης διατίθενται από τις κατωτέρω υπηρεσίες του Δήμου:
• το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (κ. Νίκος Αρβανίτης, τηλ 2227350125)
• το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Ανδρέας Μπενετής, τηλ 22273 50111)
• το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (κ. Νίκος Σκουμπρής, τηλ 22273 50223)Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Attachments:FileΠεριγραφήLast modifiedΦΕΚ 2014-Β-2017.06.13- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.pdf 29/06/2017 11:21
ΦΕΚ 400-B-2016.03.02- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.pdf 29/06/2017 11:21
ΦΕΚ 2774-Β-2015.12.18- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf 29/06/2017 11:20

Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kathimerinotita.gov.gr

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.kathimerinotita.gov.gr έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά, έγκυρη και επίσημη ενημέρωση για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν σημαντικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, η νέα εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης στην οποία προσβλέπει η πλατφόρμα της Καθημερινότητας (kathimerinotita.gov.gr).

«Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, επιλέγοντας πλέον το μενού “Συχνές Ερωτήσεις”, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματα των ανέργων, για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, για το που θα βρουν πληροφορίες αναφορικά με το μητρώο ευάλωτων πελατών της ΔΕΗ και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, να αναζητήσουν συμβουλές για την προστασία των παιδιών, για τον ρόλο που επιτελούν οι δομές ενημέρωσης και βοήθειας των πολιτών καθώς επίσης και για μια πλειάδα άλλων θεμάτων, τα οποία θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας και υπογραμμίζει.

«Βασική φιλοσοφία της πλατφόρμας εξακολουθεί να παραμένει η βελτίωση των ζητημάτων που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, ιδίως στην επαφή με το σύνολο της κρατικής δομής και λειτουργίας».

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Την Τρίτη το επαναληπτικό Δημοτικό Συμβούλιο

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 ,ώρα 19.30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:


1.Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
2.Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
3.Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση των γραφείων του
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)
4.Αίτηση Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
5.Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
6.Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού καταβολής ισόποσων δόσεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
7.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (20/6/2017) με θέμα «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
8.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/7-11-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
9.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/20-10-2016)με θέμα «Διαγραφή οφειλών»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
10.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (8-5-2017) με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)
11.Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Στεργίου Ιωάννης)
12.Αίτηση Ένωσης Συνταξιούχων Μαντουδίου και Περιχώρων με θέμα «Παράταση σύμβαση μίσθωσης για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Μαντουδίου»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαλιούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
13.Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας Πηλίου για μαθήματα ζωγραφικής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
14.Μετατροπή ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)
15.Η αρίθμ. 11/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων οικισμού Μουρτιάς για την παραχώρηση του γηπέδου στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στον Συνεταιρισμό Κουρκουλών για την τοποθέτηση της ξυλείας τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
16. Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Κατανομή ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γερογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
17.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 118,παρ.5 του Ν.4412/2016» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γερογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
18.Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στα πλαίσια αποδοχής δωρεάς της εταιρείας ALSYK ABEE.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
19.Έγγραφο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Πρόεδρος Δ.Σ
20.Η αρίθμ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»
21.Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση τοπικού συμβουλίου Παπάδων με θέμα: «Λειτουργία δημοτικού σχολείου Παπάδων ως τακτικό»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
22.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
23.Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ λόγω παραιτήσεως του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Παληός Εστράτιος)
24.Αντικατάσταση της Ληξιάρχου της Δ.Ε Κηρέως στην επιτροπή σύνταξης Μητρώου Αρρένων έτους 2016 λόγω αναρρωτικής άδειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
25.Χαρακτηρισμός Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως δεικτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
26.Παραχώρηση κοινοχρήστου –δημοτικού χώρου στον κ. Παπανικολάου Νικόλαο του Σταμάτη στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)
27.Η αρίθμ. 18/2017 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της αρίθμ. 2/2017 απόφασης ΟΕΥ ως προς το άρθρο 9 και προσθήκη ακροτελεύτιου άρθρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Παληός Ευστράτιος)
28.Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)


Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Κλιματιζόμενες αίθουσες του δήμου στην διάθεση των πολιτών για την αντιμετώπιση του καύσωνα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ενημερώνει τους πολίτες ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι :

1.Κτίριο Μελά, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στη Λίμνη
2.Δημαρχείο Κηρέως, στο Μαντούδι
3.Δημαρχείο Νηλέως, στην Αγία Άννα

θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας και ειδικά εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, από σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 2 Ιουλίου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται.

Οι αίθουσες θα είναι στη διάθεση του κοινού τουλάχιστον τις ώρες λειτουργίες του Δήμου και ανάλογα την προσέλευση και τις ανάγκες των πολιτών θα λειτουργούν μέχρι το απόγευμα, με ευθύνη των τοπικών Αντιδημάρχων.

Το ίδιο θα ισχύει και για τα Δημοτικά Καταστήματα των Τοπικών Κοινοτήτων που διαθέτουν κλιματισμό και με ευθύνη των Τοπικών Πρόεδρων θα διατεθούν και αυτά στους συμπολίτες μας.

Οι αίθουσες θα είμαι στη διάθεση του κοινού και για τις υπόλοιπες ημέρες εάν συνεχιστεί ο καύσωνας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ


KAYΣΩNAΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ


• Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.
• Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
• Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.
• Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.
• Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.
• Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.
• Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.
• Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.
• Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε νεογνά βρέφη
• Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.
• Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορούν πάντα καπέλο.
• Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών όπως χαμομήλι, νερό κλπ.
• Ειδικά για τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους
• Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών.
• Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλειστό τις ζεστές ώρες της ημέρας.
• Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας από το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Γλοιώδης μάζα στις ακτές του Βόρειου Ευβοϊκού και Μαλιακού: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι


Ανάστατοι είναι οι λουόμενοι στις παραλίες του Μαλιακού και του βόρειου Ευβοϊκού.

Το ιδιο πρόβλημα  είχε και ο  Παγασητικός κόλπος οι ακτές του Ανατολικού Πηλίου 
 

από το lamiareport.gr

Τις φωτογραφίες που βλέπετε μας τις έστειλε αναγνώστης και είναι από την παραλία του Αη Γιάννη στη Στυλίδα. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται κατά μήκος όλου του Μαλιακού από την Αταλάντη μέχρι τη Γλύφα, καθώς επίσης και στις ακτές της βόρειας Εύβοιας.

Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για ρύπανση και ρωτούν αν επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο και αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Πρόκειται για φυτοπλαγκτόν, η ανάπτυξη του οποίου ευνοήθηκε από τις καιρικές συνθήκες του τελευταίου διαστήματος, θα είναι σε εξέλιξη για λίγες ημέρες ακόμα.

Η ύπαρξη του πλαγκτόν είναι φυσικό φαινόμενο που συνήθως εμφανίζεται στη θάλασσα μετά από χειμώνες που πέφτει πολύ νερό, όπως έγινε τους περασμένους μήνες, ενώ δεν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, με εξαίρεση όσους κολυμπούν στο πλαγκτόν που μπορεί να πάθουν ερεθισμό του δέρματος. Καλό θα είναι όσοι είναι αλλεργικοί να αποφεύγουν να κάνουν μπάνιο σε σημεία που υπάρχει συσσώρευση φυτοπλαγκτόν.Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλιείας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δημήτρη Ρίζο, μας είπε: «Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Προληπτικά πάντα, οι λουόμενοι καλό θα είναι να αποφεύγουν να κολυμπούν σε σημεία όπου υπάρχει έντονο το φαινόμενο του φυτοπλαγκτόν και μετά το μπάνιο να ξεπλένονται με γλυκό νερό».
Πρόβλημα για τους ψαράδες

Το φυτοπλαγκτόν είναι η βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας Παράγουν ένα μεγάλο μέρος του οξυγόνου που αναπνέουν αέρα ζώα χρειάζονται παντού για να ζήσουν. Μπορούν να επηρεάσουν τις παγκόσμιες θερμοκρασίες αφαιρώντας τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα αερίων του θερμοκηπίου από τον αέρα.Η ύπαρξη φυτοπλαγκτόν είναι μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες, διότι προσκολλάται στα δίχτυα μια γλοιώδης μάζα, με αποτέλεσμα να γίνονται ασήκωτα, να μην καθαρίζουν, να παθαίνουν ζημιές και να μην είναι αποτελεσματικά ως αλιευτικά εργαλεία.

Περισσότερες ειδήσεις από τη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport.gr

Από τις 28 πολυσύχναστες παραλίες της Εύβοιας που ελέγχθηκαν οι 21 βρέθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση από το ΠΑΚΟΕ


Oι ακατάλληλες παραλίες της Εύβοιας

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί αυτό το καλοκαίρι και αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε πολυσύχναστες παραλίες της Ελλάδας αλλά και το πόσιμο νερό από τις βρύσες. Σήμερα δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα σε νερά κολύμβησης για 28 πολυσύχναστες παραλίες της Εύβοιας.

Η μεγάλη έρευνα που αφορά τις παραλίες σε πανελλήνιο επίπεδο, άρχισε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιουλίου. Το ΠΑΚΟΕ θα δίνει σταδιακά στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες των νερών κολύμβησης στις παραλίες, για να μπορούν να γνωρίζουν οι πολίτες που μπορούν να κολυμπούν ελεύθερα χωρίς να βάζουν την υγεία την δική τους και των παιδιών τους σε κίνδυνο. Οι δειγματοληψίες αυτές, γίνονται από επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ, ( χημικοί, βιολόγοι κλπ.)

Από κάθε σημείο συλλέγονται δείγματα νερού. Στη συνέχεια τα δείγματα αυτά, μεταφέρονται σε ψυγείο και με απόλυτη ασφάλεια στα πιστοποιημένα εργαστήρια που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ και γίνονται οι αναλύσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας ελέγχθηκαν συνολικά 28 σημεία. Από αυτές τις παραλίες οι 21 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 7 κατάλληλες.

Τι αναφέρει η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες θαλασσινού στις 20 Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Εύβοιας με τις παρακάτω συνθήκες:

Μερικές δειγματοληψίες έγιναν στα 5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ άλλες έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά μακριά από την ακτή.

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου ή ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγινε με την μέθοδο Διήθησης δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης ποσότητας (100 ml δείγματος νερού).

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU) ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu /100 ml).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα αποτελέσματα στις παραλίες της Εύβοιας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ στα εξής τηλέφωνα: 210 - 8100805 και 210- 8100804 και 6944-415875

Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία από το μολυσμένο νερό

Εάν το νερό που απολαμβάνουμε κάνοντας μπάνια στη θάλασσα, δεν είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, τότε είναι δυνατόν να γίνει το αίτιο μεταφοράς, διασποράς και μετάδοσης στον πληθυσμό παθογόνων μικροοργανισμών και επομένως να γίνει πρόξενος εκτεταμένων επιδημιών υδρικής προελεύσεως.. Οι μικροοργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον για την ποιότητα του νερού από άποψη υγιεινής είναι κυρίως οι ιοί, τα βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι έλμινθες (helminthes) ή παρασιτικοί σκώληκες

Τρεις από τους αποστάτες θα συμμετέχουν στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (πρώην ΠΑΣΟΚ)

Με ομιλία της Φώφης Γεννηματά ξεκινούν οι εργασίες του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινά το Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από την Εύβοια θα συμμετέχουν σύμφωνα με πληροφορίες

Όλα τα μέλη της ΝΕ Ευβοίας και οι Μαρία Ξεφτεράκη, Γιώργος Τσολάκης, Χρήστος Κουκουβάος, Γιάννης Κάσκαρης Γιώργος Στέφος, Πέτρος Κούτσικας, Κυριάκος Τάρλας Ψαριώτη Ελισάβετ. Θανάσης Ορφανός, Χρήστος Μαρίνης, Γωγώ Ρουσοδήμου , Παπαβασιλείου Δημήτρης, Βέτα Κορωναίου, Γιαννούχος Παναγιώτης Σταύρος Μπαμπατσούλης Δημήτρης Βουρδάνος Χρήστος Μαρίνης Κώστας Παπαδόπουλος, Σταύρος Κουτσουράς Παναγιώτης Αρβανίτης, Γιώργος Μπουραντάς Μιχάλης Κεράτσας, Γιώργος ΜπαντούναςΓιάννης Αγγελάτος, Βαγγελίτσα Κούτρα, Γιάννης Λάμπρου. Μπενάκης Γιάννης Θεοδώρου Αλέξανδρος. Μούντριχας Δημήτρης Θανάσης Μουραντάς Γιάννης Μπουροδήμος Συμεών Κεδίκογλου Τάσος Σεπετής και από την ΚΕ Συνεδρίου οι Ευβοιώτες Μανή Λίνα και Δημήτρης Πιτερός. Τέλος η ΝΕ έστειλε και όλα τα ονόματα όλων πρώην βουλευτών και υποψηφίων βουλευτών

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ομαδικού κωλύματος

Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλειψης απαρτίας. Παρόντες ήταν μόνο 10 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 27. Οι σύμβουλοι που απουσίαζαν επικαλέστηκαν κώλυμα λόγω ώρας, αφού ο κ. Χατζής κατ εξαίρεση όρισε την συνεδρίαση στις 11 το πρωί…

Στο δήμο μας η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιουλίου


Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν και θα ληφθεί απόφαση είναιη επόμενη συνεδρίαση τ Ιουλίου να πραγματοποιηθεί στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Ψήφισαν τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Λάμδα όχι του Δήμου οι κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς.

Θερμοί συνήγοροι των συμφερόντων της Λάμδα οι δημοτικοί σύμβουλοί κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Οι τέσσερις σύμβουλοί επιδιώκουν άφεση των διεκδικήσεων του δήμου ενάντια στην Λάμδα, επικαλούμενοι το άρθρο 13 της σύμβασης εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης στην Λαμδα Ναυς που υπογράφηκε το 2009 και την σκανδαλώδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2014 με την οποία χαρίστηκαν παρανόμως 325 χιλιάδες ευρώ στην Λάμδα και έγινε παράνομη μείωση του ενοικίου κατα 76%.

Να σημειωθεί ότι οι 4 άνδρες ισχυρίζονται ότι σύμφωνα με το αναίσχυντο άρθρο 13 της σύμβασης εκμίσθωσης πού κυρώθηκε με την υπογραφή των τριών εξ’αυτών στο Δημ. Συμβούλιο το 2009 όταν ήταν σύμβουλοι του Ενωτιάδη στο Δήμο Κηρέως η Λάμδα η σύμβαση είναι ελαττωματική άρα η Λάμδα δεν οφείλει να πληρώνει μισθίο.

Ο κ. Καλυβιώτης διόρθωσε ότι "το άρθρο 13 δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του μισθίου, αλλά προϋπόθεσή για την ισχύ της παρούσας σύμβασης θέλετε να καταργηθεί η σύμβαση και να πάμε σε νέα σύμβαση; καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει; να βρεθεί άλλος ενδιαφερόμενος; "

Η πρόταση του κ. Καντζούρας ήταν να οριστεί δικηγόρος, με την προύπόθεση, θα κινηθεί στα πλαίσια του άρθρου 13 του συμφωνητικού και την παράνομη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου το 2014 για μείωση του ενοικίου κατά 76%. Ο κ. Καντζούρας ανέφερε διότι αν [ο δικηγόρος] κινηθεί με τα δικά του, θα ζητήσει κανένα εκατομμύριο ευρώ, και έχετε γεια βρυσούλας θα πει ο Λειβαδάρας». Η πρόταση Καντζούρα ψηφίστηκε από τους τέσσερις (κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς)

Με καθυστέρηση ενός μήνα δημοσιεύτηκαν σήμερα τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα τα οποία παρατίθενται παρακάτω


Από το Πρακτικό 8/29-05-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δή µου της µε αρ.καταθ. ΑΚ99/ 2016 ανακοπής της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ, ενώπιον του Μονοµελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.»

Σή µέρα την 29 Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δηµόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήµου Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας ύστερα από την
αριθµ. πρωτ. 4475/25-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύµφωνα με τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ Κανείς
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήµου Ματσούκα Βασιλική χωρίς δικαίωµα
ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κύριοι Σύµβουλοι,
Θέτω υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής με αρ.καταθ. ΑΚ99/ 2016 ανακοπής της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ,
ενώπιον του Μονο µελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4412/2016 για την ανάθεση
υπηρεσιών σε δικηγόρους απαιτείται η υποβολή προσφορών στο Δήµο από τους ενδιαφερόµενους
κατά περίπτωση δικηγόρους.
Ως Πρόεδρος ζήτησα µε το υπ' αριθµ. 4478/25-5-2017 έγγραφο από το αρμόδιο τμήµα να μεριμνήσει
προκειµένου να υπάρχουν οι απαιτούµενες προσφορές δικηγόρων 'ώστε να αποφασίσει η Οικονομική
Επιτροπή.
Η αρµόδια υπηρεσία του Δήµου µε το αριθμ. πρωτ. 4556/29-5-2017 έγγραφο της µας γνωρίζει ότι
στην παρούσα συνεδρίαση δεν είναι εφικτό να αποστείλει προσφορές δικηγόρων.
Μετά τα ανωτέρω προτείνω στην σηµερινή συνεδρίαση να αποφασίσουµε για την έγκριση
πραγµατοποίηση της δαπάνης που θα προκύψει και την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης ο οποίος
θα προσδιοριστεί σε νέα έκτακτη ή τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής μετά την υποβολή
σχετικών προσφορών.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
«Εγώ προτείνω να προχωρήσουμε στη διαδικασία ορισμού δικηγόρου, με την προύπόθεση ότι ο
δικηγόρος που θα οριστεί όταν τον ορίσει η οικονομική επιτροπή, θα κινηθεί στα πλαίσια του άρθρου 13 του συμφωνητικού, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι πλευρές, και οι εργαζόμενοι, να μην σηκωθεί και φύγει ο επιχειρηματίας και μείνουμε στα κρύα του λουτρού.
θέλω να προτείνω ότι θα κινηθεί ο δικηγόρος στο δικαστήριο, βάσει του άρθρου 13, δεν θα πει τα δικά του εκεί. Διότι αν κινηθεί με τα δικά του, θα ζητήσει κανένα εκατομμύριο ευρώ, και έχετε γεια βρυσούλες θα πει ο Λειβαδάρας. Πηγαίνοντας εκεί θα πει, ότι εφ όσον υπάρχει αυτό και είναι το άρθρο 13, να το διαβάσει, νομικός είναι και αυτός όπως είναι και ο άλλος νομικός, πιστεύω ότι καλύπτει. Τίποτα άλλο.»

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«θα μου επιτρέψετε κ. Καντζούρα να σας επισημάνω ότι, επί της ουσίας δεν μπορεί κανείς μας να
υποδείξει στον δικηγόρο που θα διοριστεί πως θα κάνει την δουλειά του, είναι άτυπο και δεν είναι ούτε ευγενικό, ούτε λογικό, ούτε αξιοπρεπές. θα παρακαλούσα λοιπόν όποιος από του εργαζόμενους θέλει να πάρει το λόγο για να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε ψηφοφορία»
Ο κ. Καντζούρας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. είπε
«Να διαβάσουμε το άρθρο 13.»
Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Να σας διαβάσω ένα τμήμα του άρθρου 13: «Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού -της ΛΑΜΔΑ δηλαδή- για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή άλλη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.».
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
«Να διαβάσουμε όλο το άρθρο, όλο το άρθρο. Λοιπόν ακούστε: «η αντικειμενική αδυναμία εξασφάλισης από τον μισθωτή της αναγκαίας για την λειτουργία της παραγωγικής μονάδος στο μίσθιο αδείας, ή οτιδήποτε επί της άδειας και εγκρίσεις που απαιτούνται για την ανέγερση, κατασκευή ή δημιουργία των αναγκαίων για τη λειτουργία αυτής θαλάσσιων, παραθαλάσσιων και χερσαίων εγκαταστάσεων και υποδομών, ή τέλος των απαραίτητων αδειών εγκρίσεων και ρυθμίσεων για την απρόσκοπτη προσπέλαση του μισθωτή στην έμπροσθεν των εκμισθούμενων εκτάσεων θαλάσσιας ζώνης, για το σκοπό αυτό ανέλκυση και καθέλκυση πλοίων και σκαφών από το μίσθιο στην θάλασσα και αντίστροφα, δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του μισθίου, αλλά προύπόθεση για την ισχύ της παρούσας σύμβασης». Άρα τα λέει ξεκάθαρα.»

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Κύριοι, ακούσατε τι λέει στο τέλος το άρθρο 13; «δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του
μισθίου, αλλά προυπόθεση για την ισχύ της παρούσας σύμβασης» θέλετε να καταργηθεί η
σύμβαση και να πάμε σε νέα σύμβαση; καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει; να βρεθεί άλλος ενδιαφερόμενος;
Κύριε Καντζούρα είστε δημοτικός σύμβουλος και όχι δικηγόρος.

Εργαζόμενος : :…..τι θέση θα πάρει ο Δή μος;

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Να απαντήσω τι; Να πάρω θέση δικαστηρίου; Κανένας από το Δήμο, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και
μεμονωμένα δημοτικοί σύμβουλοι, δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέση θα πάρε ο Δήμος.. Μπορεί το
συλλογικό όργανο που είναι η οικονομική Επιτροπή για τον διορισμό δικηγόρου και το δημοτικό
Συμβούλιο, να εκφράσει όποιες θέσεις θέλει. Αυτές όμως θα τύχουν στην κρίση του δικαστηρίου».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε «Ο δικηγόρος που θα ορισθεί, θα γνωμοδοτήσει απλά; για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα ή θα πρέπει να πάρει θέση στο δικαστήριο.»
Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέμα γνωμοδότησης, αναφέρεται στο θέμα ορισμός δικηγόρου, δεν είναι θέμα γνωμοδότησης.
Εμείς σαν Δήμος καλούμαστε να παραστούμε στο δικαστήριο, μετά τα ασφαλτικά μέτρα που κάνει η
εταιρεία. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ή όχι κάποιον δικηγόρο, αυτό καλείται η Επιτροπή μας να
αποφασίσει.»
Ο κ. Ηλίας Κουκουρίκος: ..αν θα πάµε σε ένδικα µέσα ή όχι;

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Λέει ο νόμος ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει να ασκήσει ένδικα μέσα ή μη. Το ένδικο μέσο
υπάρχει, ένδικο μέσο είναι τα ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει το ένδικο μέσο. Ε μείς καλούμαστε να πάμε στο δικαστήριο, να παραστούμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου, έτσι λέει ο Νόμος».
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε
«Αυτή τη στιγμή όποιος δικηγόρος αναλάβει την υπόθεση, έχει στα χέρια του μια απόφαση δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν έχει πάρει έγκριση νομιμότητας και μπορεί να την αξιοποιήσει. Ο Δήμος λοιπόν μέχρι τώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι αυτή η απόφαση που έβγαλε το 2014. Αυτή την απόφαση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο δικηγόρος να την αξιοποιήσει προς όφελός της ΛΑΜΔΑ. Παιδιά είναι σαφέστατα τα πράγματα. Είναι η απλή λογική, ένας δικηγόρος θα πάρει αυτήν την απόφαση, να πάει να την αξιοποιήσει, τι να σας πούμε άλλο δηλαδή; Στα πλαίσια των καθηκόντων μας δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, το καταλαβαίνετε,»
Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Μετά από όλα όσα συζητήθηκαν όπως αντιλαμβάνεσθε, καταλήγουμε στην ίδια απόφαση που πήγαμε για το θέμα 70, τον ορισμό δικηγόρου.»

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε

«Να προτείνω, συμφωνώ να ορίσουμε δικηγόρο που θα τον ορίσει η Επιτροπή σε άλλη απόφαση της, ο οποίος θα κινηθεί στο δικαστήριο με βάση της απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014 και του άρθρου 13 του συμφωνητικού που υπογράφτηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2497/14.4.2009. Αυτά»

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας

«θέλετε να γράψουμε αυτήν την απόφαση; να καθοδηγήσουμε τον δικηγόρο; Τα αυτονόητα; Ο κ.
Καντζούρας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και να ψηφίσει και την πρότασή του.
Λοιπόν είναι δύο προτάσεις που κατατίθενται. Η πρώτη πρόταση είναι να οριστεί δικηγόρος και σε νέα απόφαση να προσδιοριστεί το όνομά του.
Και η δεύτερη είναι του κυρίου Καντζούρα που προαναφέρθηκε».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, μέλος της Ο.Ε. και είπε

«Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε, η άποψη μου είναι ότι πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση και δεν
νομίζω ότι είναι κακό αυτό που λέει ο κ. Καντζούρας, ας το γράψουμε μέσα, δεν θα του βάλουμε το
πιστόλι στο δικηγόρο, αλλά έτσι και αλλιώς θα το κάνει. Τι μας πειράζει εμάς να το γράψουμε και μέσα;
Εξυπακούονται, συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην γραφτεί και στην απόφαση, για να πάει
ομόφωνα να τελειώνουμε. Δεν κινδυνεύουμε σε τίποτα, η απόφασή μας είναι μία».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε

«Λοιπόν, να γραφτεί μέσα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάρει αυτά ο δικηγόρος. Να γραφτούνε. Ο
δικηγόρος να αξιοποιήσει την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου κλπ, που είπα, δεν θα πάει εκεί να κάνει του κεφαλιού του ή αυτά που θα του πει ο δήμαρχος. θα πάρει την απόφαση του οργάνου εδώ, ότι την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και το άρθρο 13 του συμφωνητικού που υπογράφηκε το 2009. Αυτή είναι η πρότασή μου.

Δηλαδή, να οριστεί δικηγόρος και να λάβει υπόψη του την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου
53/4.3.2014 και το άρθρου 13 του συμφωνητικού που υπογράφτηκε με αριθμό πρωτοκόλλου
249 7/1 4.4.ΖΟθ9. Να κινηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια αυτά.»

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κάνει την παρακάτω πρόταση:

«Να οριστεί δικηγόρος να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιων του δικαστηρίου, ο οποίος θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση Ο.Ε. και να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά έγραφα που αφορούν την υπόθεση».

Η Οικονομική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου
3. Το σχετικό φάκελο

Με τέσσερις(4] ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς]η πρόταση του κ. Ι.
Καντζούρα και τρεις (3]ψήφοι κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος, Σ.Κουτσουράς, Η.Κουκουρίκος,] η
πρόταση του Προέδρου.
Αποφασίζει Κατάπλειοψηφι΄α
Να οριστεί δικηγόρος και να λάβει υπόψη του την απόφαση του δη µοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014
και το άρθρο 13 του συµφωνητικού που υπογράφτηκε με αριθµό πρωτοκόλλου 2497/14.4.2009.
Να κινηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια αυτά.
Συ μφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 2. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣΔιαβάστε επίσηςΜε τερτίπια χάρισαν 325 χιλιάδες Ευρώ στην Λάμδα Ναυς και μείωσαν το ενοίκιο της από 8.230 ευρώ σε 2.000 Ευρώ. 76% μείωση


Κουβάλησαν τους εργαζόμενους της Λάμδα για να εμποδίσουν το δικαίωμα του δήμου να διεκδικήσει νομικά τα οφειλόμενα τουΚυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Συμπαράσταση ρετσινάδων στους συμβασιούχους

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ – ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ


Από την προηγούμενη Δευτέρα 19/6 βρίσκονται στους δρόμους και αγωνίζονται για μόνιμη και σταθερή δουλειά οι συμβασιούχοι των Δήμων όλης της χώρας. Μαζί τους και οι εργαζόμενοι στους Δήμους της Β. Εύβοιας.
Με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οδηγούνται στην απόλυση και την ανεργία οι εργαζόμενοι, αλλά και οι Δήμοι σε αδιέξοδο.
Χαιρετίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους και τους δηλώνουμε τη συμπαράσταση όλων των ρητινοκαλλιεργητών.
Άλλωστε και ο κλάδος μας βρίσκεται σε αγώνα και κινητοποιήσεις διαρκείας, για καλύτερο μέλλον των οικογενειών μας.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις δικές τους.
Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος Δήμου.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Ο αγώνας των εργαζόμενων στους Δήμους είναι και δικός μας αγώνας!

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!!!

Κουρκουλοί 23/06/2017

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον δήμαρχο Ελαφονήσου για υπόθεση της περιόδου 1998-2007Καταδικάσθηκαν οι 15 από τους 17 κατηγορούμενους για απάτη κατά του δημοσίου


Ένοχος για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κρίθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας ο νυν δήμαρχος Ελαφονήσου και του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως 15 ετών, γλιτώνοντας - όπως του επισήμανε η Έδρα του δικαστηρίου - τα ισόβια, καθώς του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.
Για την πολύκροτη υπόθεση πώλησης δασικών εκτάσεων στην πανέμορφη περιοχή της Ελαφονήσου, στη μοναδική παραλία του Σίμου, ένοχοι κρίθηκαν και ο συμβολαιογράφος, όπως και άλλα 13 άτομα που ήταν κατηγορούμενα.
Με ανακούφιση οι καταδικασθέντες άκουσαν το δικαστήριο να δίνει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους, και να γλιτώνουν έτσι τη φυλάκιση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Αυτό, πάντως, που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση που ολοκληρώθηκε χθες εξετάσθηκαν 17 επίδικα συμβόλαια, ενώ εκκρεμούν κι άλλες δικογραφίες για οικοπεδοποίηση στην Ελαφόνησο, οι οποίες αφορούν 135 συμβόλαια και πρόκειται να εκδικασθούν το επόμενο διάστημα.

Ένοχοι
Η δίκη που είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες ολοκληρώθηκε χθες ύστερα από πολλές συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας. Μετά την αγόρευση και του τελευταίου δικηγόρου υπεράσπισης, το δικαστήριο διασκέφθηκε εκδίδοντας αργά το μεσημέρι καταδικαστικές αποφάσεις.
Αθώος κρίθηκε μόνο ένας 83χρονος, για τον οποίο ο συνήγορος υπεράσπισης, Χάρης Μάραντος, τόνισε σε δηλώσεις του πως δεν είχε εμπλοκή με την υπόθεση της απάτης, καθώς κι άλλος ένας κατηγορούμενος που έχει αποβιώσει.
Το δικαστήριο εξαίρεσε από τα επίδικα συμβόλαια, 3 από τα 17, σημειώνοντας ότι συμπεριλήφθησαν στο κατηγορητήριο εκ παραδρομής.
Καταδίκασε δε όλους τους υπολοίπους ως ενόχους για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και το συμβολαιογράφο για άμεση συνέργεια.
Υπενθυμίζεται ότι βασικοί κατηγορούμενοι ήταν ο νυν δήμαρχος της περιοχής, ένας ξάδελφός του και ένας συμβολαιογράφος. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογενείας, στην οποία ανήκει και ο δήμαρχος.
Όπως είχε επισημάνει και η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, επειδή η αντικειμενική αξία των επίδικων ακινήτων φτάνει στο ύψος περίπου των 268.000 ευρώ και η εμπορική τους ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, κάποιοι κατηγορούμενοι κινδύνευαν με ισόβια κάθειρξη.

Γλίτωσαν τα ισόβια
Το δικαστήριο, ωστόσο, αναγνώρισε σε όλους όσοι καταδικάσθηκαν το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου, ενώ σε δύο από τους 15 καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε επιπλέον το ελαφρυντικό ότι επέδειξαν μετάνοια και προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους.
Επίσης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων η έφεση των καταδικασθέντων να έχει αναστέλλουσα δύναμη, αρνήθηκε όμως το αίτημα να μην τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι, πλην μιας περίπτωσης, μιας γυναίκας, η οποία καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 10 ετών.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος και ο συγγενής του καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη 15 ετών έκαστος και τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής εγγύησης, εντός διμήνου, ύψους 30.000 ευρώ έκαστος.
Ο συμβολαιογράφος κρίθηκε ένοχος για άμεση συνέργεια σε απάτη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη 12 ετών ο καθένας για απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Επίσης, για όσους καταδικάσθηκαν αποφασίσθηκε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 3 χρόνια.


Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε με κατάθεση δασικού υπαλλήλου από το Δασαρχείο Μολάων, ενώ η δίκη διεκόπη για τις 3 Φεβρουαρίου, οπότε θα συνεχισθεί με τις καταθέσεις και των υπολοίπων μαρτύρων.

Σύμφωνα με το βούλευμα που παραθέτει το «Θάρρος», όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1997, όταν ο κατηγορούμενος νυν δήμαρχος και υπηρετών αιρετός τα προηγούμενα χρόνια, ζήτησε από τον κατηγορούμενο συμβολαιογράφο τη σύνταξη συμβολαίου πώλησης για έναν αγρό ενός στρέμματος, σε έτερο κατηγορούμενο. Σύμφωνα πάντα με το βούλευμα, και οι τρεις γνώριζαν ότι η συγκεκριμένη έκταση ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο και ήταν δασική. Η συγκεκριμένη, δε, αποτελούσε τμήμα μεγαλύτερης έκτασης, που είχε κηρυχτεί αναδασωτέα από το 1995. Ακολούθως, το Μάιο του 1998 άλλα μέλη της οικογένειας προχώρησαν σε συμβόλαιο πώλησης άλλης έκτασης, 5 στρεμμάτων, στην ίδια περιοχή της Ελαφονήσου, και στο βούλευμα αναφέρεται ότι γνώριζαν οι πωλητές, αλλά αγνοούσαν οι αγοραστές ότι επρόκειτο για δημόσια δασική έκταση.

Όπως γράφει το «Θάρρος» ακολούθησαν άλλα 15 σχετικά συμβόλαιο πώλησης εκτάσεων στην παραλία του Σίμου, στο διάστημα από το 2001 έως το 2007. Όλες οι εκτάσεις που αφορούν στα συμβόλαια στην Ελαφόνησο είναι δασικές, σύμφωνα με το βούλευμα που παραπέμπονται οι 16 κατηγορούμενοι. Επίσης, κατηγορούνται ότι παραπλάνησαν την υποθηκοφύλακα, καθώς παρέστησαν σε αυτήν ψευδώς ότι οι εκτάσεις που μεταβίβαζαν κατά θέση και όρια ήταν αγροτικές και είχαν αποκτηθεί από κληρονομιά.

Σε τελική φάση η διαβούλευση για την αναθεώρηση του Συντάγματος – Ποια θέματα ανοίγουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Στην τελική φάση εισήλθε ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ως προς το σκέλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Η Επιτροπή Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση γνωστοποίησε και το ερωτηματολόγιο της νέας και τελικής φάσης που περιλαμβάνει ζητήματα μείζονος σημασίας όπως η εκλογή και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ζητήματα σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τις σχέσεις Εκκλησίας Κράτους, Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά Δικαιώματα.

Για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν στο καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, αν δηλαδή θα πρέπει να κατοχυρωθούν από το Σύνταγμα ως μορφές οργάνωσης η μητροπολιτική διοίκηση, τα νησιωτικά συμπλέγματα. Επίσης αν πρέπει να προβλέπει το Σύνταγμα ανώτατο όριο δύο θητειών για τα μονοπρόσωπα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή πρέπει να ισχύει ή όχι ασυμβίβαστο για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. Σε ότι αφορά την εποπτεία του κράτους προς τους ΟΤΑ, αν θα πρέπει να κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος), ή έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος) ή να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο.

Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, το ερωτηματολόγιο της νέας τελικής φάσης, όπως και εκείνο της προηγούμενης, δεν απηχεί τις απόψεις της Επιτροπής, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα που προέκυψαν από ολοκληρωμένες ή επί μέρους προτάσεις που έχει καταγράψει η Επιτροπή μετά την ανάρτηση του ερωτηματολογίου της πρώτης φάσης καθώς και από τον προβληματισμό και τις παρεμβάσεις των πολιτών που ακούστηκαν στις συναντήσεις της Επιτροπής με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς τόσο στην Αθήνα, στις πρωτεύουσες των Περιφερειών της χώρας και σε σχετικές πρωτοβουλίες – προσκλήσεις πολιτών στην Επιτροπή.

Προσθέτει ότι «αυταπόδεικτα η «γνώμη των πολιτών μετράει», για το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας στοχεύει στην κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση και τη συμμετοχή όλων. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου όσοι και όσες συμμετέχουν στην διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να δουν το ερωτηματολόγιο εδώ, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Η πλατφόρμα διαβούλευσης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του κέντρου (http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111 )

Το ερωτηματολόγιο

Το πλήρες ερωτηματολόγιο της νέας φάσης διαλόγου είναι το εξής:

Α. Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και η αρχιτεκτονική του πολιτεύματοςΠρόεδρος Δημοκρατίας

1) Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: άρθρο 32

α. Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)

β. Απευθείας από το λαό

γ. Από το λαό, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς τη διάλυσή της.

δ. Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.

ε. Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.

στ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ2) Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Άρθρο 35 (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων, από μία έως και όλες)

α. Να διαλύει πρόωρα τη Βουλή

β. Να συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο

γ. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

δ. Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του

ε. Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό

στ. Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο.

ζ. Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.

Βουλή

1) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει:α. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας

β. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας

γ. Τα δύο παραπάνω

δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Ανεξάρτητες αρχές

1) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101αα. Να προβλέπει ανώτατο όριο μίας θητείας

β. Να προβλέπει ανώτατο όριο δύο θητειών

γ. Να μην προβλέπει όριο

δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ.2) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101α

α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων

β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με την παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε δημόσια θέση

γ. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

δ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστο

ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώΤοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση

1) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει ρητά ως διακριτές μορφές αυτοδιοίκησης με ειδικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας:α. Τη μητροπολιτική διοίκηση

β. Τα νησιωτικά συμπλέγματα

γ. Τα δύο παραπάνω

δ. Κανένα από τα παραπάνω

ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ2) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: άρθρο 102

α. Να προβλέπει ανώτατο όριο 2 θητειών

β. Να μην προβλέπει ανώτατο όριο θητειών

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: άρθρο 102

α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα

β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων

γ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστα

δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ4) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας εποπτείας που το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θεωρείτε ότι θα πρέπει: άρθρο 102

α. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος)

β. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος)

γ. Να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο.

δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Β. Σχέση κράτους – εκκλησίας

1) Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: άρθρο 33

α. Καταργηθεί

β. Διατηρηθεί

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

2) Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16

α. Καταργηθεί

β. Να παραμείνει ως έχει

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: άρθρο 3

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώΓ. Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά Δικαιώματα

1) Για ποια από τα παρακάτω βασικά κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρώνει καθολικό δικαίωμα πρόσβασης:

α. Νερό

β. Ενέργεια

γ. Στέγη

δ. Παιδεία

ε. Υγεία

στ. Τηλεπικοινωνίες

ζ. Κανένα από τα παραπάνω

2) Θεωρείτε ότι στα βασικά κοινωνικά αγαθά υγεία, παιδεία και στέγη πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση :

α. Καθολικά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης

β. Σε όσους δε διαθέτουν τα οικονομικά μέσα

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3) Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει Συνταγματική πρόβλεψη ώστε η αρχή της αλληλεγγύης να διέπει το σύνολο των πολιτικών του κράτους (κοινωνικών, οικονομικών, φοροδοτικών, περιφερειακών):

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

4) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία από το κράτος κάθε μορφής ζωής καθώς και η ευεξία των ζώων, ως στοιχείο πολιτισμού :

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στην Κήρινθο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ ΚηρίνθουΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας

Διακηρύσσει ότι:

Θα διενεργηθεί δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στην τοπική κοινότητα Κηρίνθου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λίμνης από την αρμόδια επιτροπή (που συστάθηκε με την αριθμ. 266/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΗ1ΩΛ5-ΘΗΖ) στις 30/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα Λίμνης. Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο εφόσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εκατό (100,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές (ΕΕΤΤ) για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου. Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι ΕΠΕ εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει θεωρηθεί από Δημόσια Αρχή.
Δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού εκτός των άλλων που αναφέρονται στα επί μέρους άρθρα είναι και:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7.00 π.μ έως 3.00 μ.μ ,από το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας Διεύθυνση Λίμνη Ευβοίας Τηλέφωνο 2227031603
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας

Καλυβιώτης Χρήστος

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Εκτός ημερησίας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης πολλά από τα θέματα που ζήτησε ο Δήμαρχος

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει στο κτιριο Μελά στην Λίμνη την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017  στις 11 π.μ .

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες".

Η συνεδρίαση της 27.6.17 γίνεται κατ' εξαίρεση πρωϊνή ώρα στις 11π,.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος".
Από την λίστα που δόθηκε στην δημοσιότητα πολλά από τα θέματα πού πρότεινε ο δήμαρχος πριν ένα μήνα ( 22 Μαΐου 2017) παραμένουν εκτός ημερησίας διαταξηςΤο Δημοτικό Συμβουλιο της 27.6.17 θα ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:


1.Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.

2.Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής

3.Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.

4.Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού καταβολής ισόποσων δόσεων.

5.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (20/6/2017) με θέμα «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»

6.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/7-11-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»

Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/20-10-2016)με θέμα «Διαγραφή οφειλών»

8.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (8-5-2017) με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων»

9.Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999

10.Αίτηση Ένωσης Συνταξιούχων Μαντουδίου και Περιχώρων με θέμα «Παράταση σύμβαση μίσθωσης για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Μαντουδίου»

11.Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας Πηλίου για μαθήματα ζωγραφικής.

12.Μετατροπή ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης

13.Η αρίθμ. 11/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων οικισμού Μουρτιάς για την παραχώρηση του γηπέδου στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στον Συνεταιρισμό Κουρκουλών για την τοποθέτηση της ξυλείας τους.

14. Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Κατανομή ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων»

15.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 118,παρ.5 του Ν.4412/2016»

16.Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στα πλαίσια αποδοχής δωρεάς της εταιρείας ALSYK ABEE

17.Έγγραφο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περί
έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής

18.Η αρίθμ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

19.Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση τοπικού συμβουλίου Παπάδων με θέμα: «Λειτουργία δημοτικού σχολείου Παπάδων ως τακτικό»

20.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου

21.Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ λόγω παραιτήσεως του

22.Αντικατάσταση της Ληξιάρχου της Δ.Ε Κηρέως στην επιτροπή σύνταξης Μητρώου Αρρένων έτους 2016 λόγω αναρρωτικής άδειας.

23.Χαρακτηρισμός Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως δεικτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

24.Παραχώρηση κοινοχρήστου –δημοτικού χώρου στον κ. Παπανικο-λάου Νικόλαο του Σταμάτη στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης.

25.Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Το σχετικό αίτημα του Δημάρχου προς το Πρόεδρο Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λίμνη, 22 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 4204
ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
email :athmatha@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: κ. Ανδρέα Χατζή,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αίτημα για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και προτεινόμενα θέματα
ημερήσιας διάταξης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του ν.3852/2010 και ιδιαιτέρως
τις παρ. 2, 6 & 7, όπως συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, το
συντομότερο δυνατόν, εντός του μηνός Μαΐου 2017 και συμπεριλάβετε στην
ημερήσια διάταξη από τα κάτωθι εκκρεμούντα θέματα, τα πλέον κρίσιμα –
επείγοντα θέματα για τη λειτουργία του Δήμου, που είναι σωρευμένα, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλα θέματα έχετε υπόψη σας.

ΚΡΙΣΙΜΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (1-30):


Τα θέματα με κίτρινο επιλέχθηκαν να μπουν προς συζήτηση, με πράσινο συζητήθηκαν στο Δ,.Σ. στις 30.5.17)


Θέμα 1: Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα «Εισήγηση για τον
καθορισμό θέσεως δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας έτους 2017». (ΘΕΜΑ 7 στο ΔΣ)

Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β).

Θέμα 3: Προγραμματισμός προσλήψεως έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2017. (ΘΕΜΑ 8 στο ΔΣ))

Θέμα 4: Η αρίθμ 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». (ΘΕΜΑ 9 στο ΔΣ))

Θέμα 5: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμμάτων
στους ΒΙΟΚΑ του Δήμου.» (ΘΕΜΑ 10 στο ΔΣ))

Θέμα 6: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». (ΘΕΜΑ 11 στο ΔΣ))

Θέμα 7: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» (ΘΕΜΑ 12 στο ΔΣ))

Θέμα 8: Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014. (ΘΕΜΑ 13 στο ΔΣ))

Θέμα 9: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων
συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων ΠΕ
Ευβοίας. (ΘΕΜΑ 14 στο ΔΣ))

Θέμα 10: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των τριμελών
επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών» (ΘΕΜΑ 15 στο ΔΣ))

Θέμα 11: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού έτους 2016» (ΘΕΜΑ 16 στο ΔΣ))

Θέμα 12: Η αρίθμ. 9/2017 απόφαση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους
2016» (ΘΕΜΑ 17 στο ΔΣ))

Θέμα 13: Η αρίθμ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
“Αποδοχής δωρεάς εταιρείας ALSYK ABEE “ (ΘΕΜΑ 18)

Θέμα 14: Έγγραφο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για
«Ορισμό εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση
μητρώου που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των
έργων» (ΘΕΜΑ 19)

Θέμα 15: Η αρίθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Θέμα 16: Η αρίθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και
έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας έτους 2014»
Η αρίθμ. 66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί:
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Θέμα 17: Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»(ΘΕΜΑ 20 στο ΔΣ))

Θέμα 18: Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού έτους 2016». (ΘΕΜΑ 21 στο ΔΣ))

Θέμα 19: Αιτήσεις διαγραφών κι εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό
Μαντουδίου. (ΘΕΜΑ 22 στο ΔΣ))

Θέμα 20: Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνομιακών επιδομάτων. (ΘΕΜΑ 23 στο ΔΣ))

Θέμα 21: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ 9ης ΜΑΙΟΥ) – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)» (ΘΕΜΑ 24 στο ΔΣ))

Θέμα 22: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία
γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της ΔΕ Ελυμνίων. (ΘΕΜΑ 25 στο ΔΣ))

Θέμα 23: Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών Σχολείων. (ΘΕΜΑ 26 στο ΔΣ))

Θέμα 24: Αποδοχή δακοκτονίας 2017. (ΘΕΜΑ 6 ω)

Θέμα 25: Αίτηση κ. Χατζή Αθανασίου του Νικολάου για παραχώρηση
προσωρινής χρήσης γηπέδου στη θέση Σταυρός (ΘΕΜΑ 2 στο ΔΣ))

Θέμα 26: Επικαιροποίηση αναπλήρωσης τακτικού μέλους του Δήμου στο
Δ.Σ του Περ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας (ΘΕΜΑ 27 στο ΔΣ) )

Θέμα 27: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΘΕΜΑ 28 στο ΔΣ))

Θέμα 28: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ
(Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών). (ΘΕΜΑ 29 στο ΔΣ))

Θέμα 29: Επικαιροποίηση της με αριθμ.85/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΣ8ΩΛ5-ΜΕΣ)
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου.

Θέμα 30: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εορτής
Οσίου Ιωάννου Ρώσσου στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου στις
25, 26 & 27 Μαΐου.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (31-109:

Θέμα 31: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 32: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 33: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 34: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 35: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 36: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 37: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 38: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλή
Θέμα 39: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 40: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 41: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 42: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 43: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 44: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 45: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 46: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 47: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 48: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 49: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 50: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 51: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 52: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 53: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 54: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 55: Αίτηση κ. Παπαγελή Νικολάου του Αγγελή για διαγραφή οφειλής
Θέμα 56: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή
προσαυξήσεων οφειλής
Θέμα 57: Αίτηση κας Αγλαΐας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 58: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 59: Αίτηση κ. Γεωργίου Ευάγγελου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 60: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 61: Αίτηση κ. Ψαρρού Καλλιόπης ,για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 62: Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 63: Αίτηση κας Ρούσσου Ελένης για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 64: Αίτηση κας Καλαβρή Αικατερίνης για διαγραφή οφειλής .
Θέμα 65: Αίτηση κ. Παπαστάθη Κων/νου για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών
τελών.
Θέμα 67: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68: Εισήγηση Τμήματος Εσόδων –Περιουσίας και Ταμείου για
διαγραφή οφειλών κ.κ. Γροντή Αυγερινού του Δημητρίου, Γεραλή
Δημητριου του Κων/νου, Γάμπα Αθανασίας του Νικολάου ,Χατζή
Ηλία του Ανδρέα ,Δημητρίου Στάμου Ελένης του Αποστόλου,
Παναγιώτου Βασιλικής , Στάμου Κω/νας του Νικολάου
Θέμα 69: Στέγαση Δασονομείου.
Θέμα 70: Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Πηλίου για
διεξαγωγή μαθημάτων ζωγραφικής
Θέμα 71: Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης για παραχώρηση χώρου
για στέγαση γραφείου (ΘΕΜΑ 1)
Θέμα 72: Αίτηση κ. Γεωργίας Ριτσώνη περί ανεξέλεγκτου
πολλαπλασιασμού αδέσποτων ζώων
Θέμα 73: Αίτηση – αναφορά κατοίκων οικισμού Παλιόβρυσης με θέμα
«Αναφορά προβλημάτων και αίτημα για επίλυση τους».
Θέμα 74: Αίτηση κ. Τάρλα Κυριάκου.
Θέμα 75: Αίτηση Τμήματος Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.
Θέμα 76: Η αρίθμ. 3/2016 απόφαση τοπικού συμβουλίου Κεχριών περί
απομάκρυνσης από το μνημείο Ηρώων των μαρμάρινων
βαθμίδων λόγω επικινδυνότητας.
Θέμα 77: Η αρίθμ. 2/1016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Σχετικά με ερειπωμένη οικία στον οικισμό Ζωοδόχου
Πηγής».
Θέμα 78: Πρόγραμμα Υλοποίησης «Συλλογής, μεταφοράς και
ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και Λαμπτήρων».
Θέμα 79: Έγγραφο ΚΕΔΕ περί ψηφίσματος της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Θέμα 80: Παραχώρηση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στον κ. Ματσούκα
Ιωάννη του Δημητρίου, στην τοπική κοινότητα Προκοπίου. (ΘΕΜΑ 5)
Θέμα 81: Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού
Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού
καταβολής ισόποσων δόσεων.
Θέμα 82: Αίτηση παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
και αντικατάσταση της.
Θέμα 83: Αίτηση χορευτικού Ομίλου «ΤΟ ΛΥΜΝΙ» που ζητάει
επιχορήγηση.
Θέμα 84: Αίτηση Χορευτικού Συλλόγου «ΝΗΛΕΥΣ» για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης.
Θέμα 85: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου με θέμα «Εκκρεμότητες
μηχανημάτων σε οχήματα του Δήμου»
Θέμα 86: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου για παροχή πληροφοριών.
Θέμα 87: Αίτηση κ.κ. Κατζούρα Ι –Μουργιά Ι –Αρβανίτη Ι και Κουτσουρά
Στ. με θέμα ενημέρωση για την αγωγή 21/2016 από τον
Δήμαρχο και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (πρακτικό
16/14-6-2016 συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής)
Θέμα 88: Ανάθεση σε δικηγόρο κι έρευνα για τη λύση της υπεκμίσθωσης
του Δασικού Χωριού μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και της εταιρείας
Παπούλη & Σια ΟΕ
Θέμα 89: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 90: Αίτηση Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα
«Προφήτης Ηλίας» για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 91: Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση
χώρου για στέγαση του.
Θέμα 92: Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Λίμνης για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 93: Αίτηση Εταιρείας Ευβοικών Σπουδών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 94: Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών
Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση του γραφείου
τους.
Θέμα 95: Αίτηση κ. Πουλόπουλου Δημητρίου περί κατάπτωσης εγγυητικής
του επιστολής.
Θέμα 96: Αίτηση κ. Πάνου Ευθυμίου κατοίκου Μαντουδίου περί
χορήγηση χώρου στάθμευσης για τα φαρμακεία.
Θέμα 97: Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
Θέμα 98: Η αρίθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Ανταλλαγή δρόμων από τον κ. Αβέρωφ».
Θέμα 99: Αίτηση κ. Μακρή Δημητρίου κατοίκου Ροβιών για λύση της
σύμβασης μίσθωσης καταστήματος του στη θέση Μουριές λόγω
διακοπής εργασιών από 20/9/2016 .
Θέμα 100: Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης δημοτικού
συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που
βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας
Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας» .
Θέμα 101: Μερική ανάκληση της 140/2016 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Εισήγηση για την λειτουργία στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου σε τοπικές Κοινότητες του Δήμου για το
έτος 2016» .
Θέμα 102: Οριοθέτηση αγροτεμαχίου εντός παιδικής χαράς στον οικισμό
Ροβιών.
Θέμα 103: Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της
αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν.
2741/1999
Θέμα 104: Επιστολή Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα
Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) για μείωση των δημοτικών φόρων και τελών.
Θέμα 105: Αίτηση κ. Μπλουκίδη Γ και Σια για διαγραφή οφειλής
Θέμα 106: Αίτηση κας Αλεξανδρίδη Αννας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 107: Αίτηση κας Τριανταφύλλου Μαρίας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 108: Αίτηση κ. Δούστου Γεωργίου για διαγραφή οφειλής
Θέμα 109: Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

Λόγω της καθυστέρησης στην ψήφιση του Προϋπολογισμού ο δήμος έχασε το δασικό χωριό, δεν είχε λεφτά να στείλει δικηγόρο


Το αίτημα του ελληνικού δημοσίου  να πάρει με ένδικα μέσα πίσω το δασικό χωριό  από το δήμο εκδικάστηκε στις 4-5-2017 στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας.  Λόγω της καθυστέρησης ψήφισης του  προϋπολογισμού από αποστάτες και παράταξη Στεργίου ο δήμος δεν είχε παρουσία στο δικαστήριο και η  υποθεση δικάστηκε  ερήμην του δήμου  και αποφασίστηκε  απόδοση του δασικού χωριού.
Την 87/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου  Ισταίας για απόδοση του δασικού χωριού στο Ελληνικό Δημόσιο  και τα προσωρινά μέτρα που κερδήθηκαν  ερήμην τού Δήμου συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή.  Υπήρξε μόνο μια προσφορά για νομική γνωμοδότηση.Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής:  Σας διευκρινίζω ότι το ελληνικό δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο κατέθεσε με ένδικα μέσα ένα
αίτημα, για να πάρει το δασικό χωριό με απόφαση δικαστηρίου. Τα ασφαλιστικά , συζητήθηκαν στο
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας και εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή.
Έχουμε προσφορά του κυρίου Μάρκου ο οποίος προσφέρεται με 150 ευρώ να γνωμοδοτήσει.


Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Δεν είναι τελεσίδικες όμως αυτές οι αποφάσεις, άρα αφού δεν είναι τελεσίδικες μπορούμε να
ορίσουμε δικηγόρο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής : Εν όψει ενδεχόμενης συνέχισης; όταν θα υπάρξει θα αποφασίσουμε τότε. Τώρα μιλάμε για τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα με προσωρινή διαταγή που εκδικάστηκε, υπάρχει συγκεκριμένο δικόγραφο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Είναι ασφαλιστικά μέτρα που μας κάνανε, δεν κάναμε εμείς. Εγώ προτείνω να υπάρχει
γνωμοδότηση, εγώ προτείνω να οριστεί δικηγόρος για να μας γνωμοδοτήσει αν θα πρέπει να
συνεχίσουμε ή όχι να κάνουμε αγωγή κατά των αποφάσεων αυτών.
Διότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει μια απόφαση και είχαμε πει να το κάνουμε. Εμμένουμε
λοιπόν σε αυτό, εγώ προσωπικά.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Η 87/2017 του Ειρηνοδικείου τι λέει;

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής : Η 87/2017 εκδικάστηκε 4-5-2017, και μάλιστα λόγω έλλειψης προϋπολογισμού δεν είχαμε καθόλου
παρουσία και δικάστηκε ο Δήμος ερήμην και απόδοση του δασικού χωριού.
Και η 87/2017 είναι τα προσωρινά μέτρα που πάλι δικάζει ερήμην τον Δήμο.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορώ να το καταλάβω, από την στιγμή που υπάρχουν οι αποφάσεις του
Ειρηνοδικείου, γιατί εμείς δεχθήκαμε να δεχθούμε προσφορές από δικηγόρους;

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής :Έχει ξανάρθει το θέμα αυτό, και έχει αναβληθεί για τους γνωστούς λόγους, λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Και επανέρχεται για λόγους τυπικούς και για γνώση της Ο.Ε.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Εγώ λοιπόν και για το 7ο και 8ο θέμα, εγώ προτείνω λοιπόν και για τα δύο θέματα, να κρίνουμε να
δούμε τις προσφορές των δικηγόρων και να ορίσουμε δικηγόρο για να γνωμοδοτήσει και για τα δύο
αυτά θέματα, αυτή είναι η πρότασή μου.
Διότι αφορά την υπόθεση δασικό χωριό. Το δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα έχει πάρει
συγκεκριμένες αποφάσεις, για τον τρόπο που έπρεπε να διαχειριστούμε την υπόθεση του δασικού
χωριού. Εμμένοντας λοιπόν στις τοποθετήσεις μου, και τους ψήφους που έδινα κάθε φορά γι αυτό το θέμα  στο δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να οριστεί δικηγόρος, και για τη μία και για την άλλη, για να
γνωμοδοτήσει για αυτή την υπόθεση.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε :
Έχουμε πάρει δύο αποφάσεις δημοτικού Συμβουλίου για το δασικό χωριό, ότι το δασικό χωριό
πρέπει να μείνει στο Δήμο.
Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κ. Κουτσουρά.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Και εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Σταύρου, απλώς για διαδικαστικούς λόγους δεν ξέρω αν θα
πρέπει να μπει ξεχωριστό θέμα αυτό ή αν μπορούμε να το ενσωματώσουμε στα υπάρχοντα θέματα
όπως στην πρόσκληση, σαν σκεπτικό πάντως συμφωνώ.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε :
Να εκφράσω και μια απορία πριν ψηφίσω. Ο κ. Μάρκου έκανε μία προσφορά. Πριν κάνει την
προσφορά, δεν είχε δει τις αποφάσεις ότι έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν απορριφθεί; Άρα λοιπόν
κάποιους λόγους θα έχει προκειμένου να κάνει την προσφορά του.
Ενδεχομένως να σκέφτεται, όπως σκέφτεσαι και εσύ Σταύρο, δεν ξέρω.
Κι επειδή από νομικά δεν είμαι υποχρεωμένος και δεν ξέρω, και εμπιστεύομαι τον Σταύρο γιατί από
τη δουλειά του έχει χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις με δικηγόρους και τα λοιπά, θα συμφωνήσω
μαζί του.


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος) και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας τον κ. Μάρκου
Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας με ΑΜ 212 όπως γνωμοδοτήσει επί της αριθμ. 87/2017
απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας (Δασικό Χωριό Παπάδων).
Β. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δήμο, ποσού 150,00 €
Γ. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αμοιβές
νομικών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: