Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Η προσχολική αγωγή και φροντίδα στην Ευρώπη

#Τάσος Σαπουνάκης,
Οικονομολόγος - σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eu-rofound) είναι ένας οργανισμός της Ε.Ε., που εδρεύει στο Δουβλίνο. Ιδρύθηκε το 1975 με τον κανονισμό 1365, με σκοπό να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.
Ρόλος του Eurofound είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τη διαχείριση των αλλαγών στην Ευρώπη, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με βάση συγκριτικές μελέτες και αναλύσεις. Στο πλαίσιο αυτό διεξάγει περιοδικές έρευνες για την ποιότητα ζωής στην Ε.Ε. που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την προσχολική αγωγή στα 27 κράτη - μέλη. Η τελευταία έρευνα έγινε το 2012 με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη» με στοιχεία του τελευταίου τετραμήνου του 2011 και του πρώτου διμήνου του 2012. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγια και το δείγμα κάλυψε 1.000 έως 3.000 άτομα σε κάθε χώρα.


Προσχολική αγωγή και φροντίδα
Τα συμπεράσματα της έρευνας στον τομέα της προσχολικής αγωγής έχουν ως εξής:
Η προσβασιμότητα των γονέων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για να ενισχυθεί η απασχόληση και να καταπολεμηθεί η ανεργία στην Ε.Ε. Πληθώρα επιστημονικών ερευνών και μελετών τεκμηριώνουν ότι:


1) Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών αποτελεί μία από τις κυριότερες προϋποθέσεις αντιμετώπισης:
• της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
• των επιπτώσεων από τη γήρανση του πληθυσμού,
• και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της φτώχειας.2) Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες, για επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση των παιδιών τους, είναι η έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής.


3) Έχει αποδειχθεί ότι η συμμετοχή των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής συνεπάγεται μακροπρόθεσμα ευεργετικά αποτελέσματα:
• στις σχολικές τους επιδόσεις
• στη μείωση της σχολικής διαρροής
• στη βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.


Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής. Σε χώρες με ποσοστά γυναικείας απασχόλησης πάνω από 65% (Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία), καταγράφονται οι μικρότερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής. Αντίθετα στην Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης, καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 50%.


Το ποσοστό των χρηστών (ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες) υπηρεσιών προσχολικής αγωγής διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. Το υψηλότερο καταγράφεται στην Δανία, όπου το 42% του πληθυσμού έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες και ακολουθείται από Σουηδία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία και Γαλλία, όπου σε όλες αυτές τις χώρες πάνω από το 25% έχει ανάλογη πρόσβαση. Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στην Βουλγαρία, μόνο 5% και κάτω από το 10% στην Σλοβακία, Μάλτα και Ρουμανία.
Επίσης παρατηρείται ότι όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής είναι εύκολη, η ποιότητα των υπηρεσιών της, έτσι όπως την αξιολογούν οι χρήστες, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Καλή πρόσβαση και υψηλή ποιότητα καταγράφονται στην Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Κύπρο. Στην Μάλτα και στην Σλοβακία επίσης, αν και η πρόσβαση είναι δύσκολη, η ποιότητα της προσχολικής αγωγής θεωρείται υψηλή.
Για να μετρηθεί η ευκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, οι χρήστες αξιολογούν τέσσερις παράγοντες: φυσική πρόσβαση (απόσταση, ώρες λειτουργίας), διαθεσιμότητα (ύπαρξη θέσεων, λίστες αναμονής), κόστος και ποιότητα.
Από αυτούς το κόστος θεωρείται ως ο πλέον σημαντικός από το 59% των χρηστών (μέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Ειδικότερα το 64% των χρηστών χαμηλού εισοδήματος θεωρεί το κόστος ως πολύ σημαντικό παράγοντα, έναντι του 55% των χρηστών υψηλού εισοδήματος (η ταξινόμηση έχει γίνει με τεταρτημόρια, οι χρήστες δηλαδή έχουν ενταχθεί σε τέσσερις ομάδες εισοδήματος). Το αντίστοιχο ποσοστό, ανεξαρτήτως εισοδήματος, στις μονογονεϊκές οικογένειες φθάνει το 67%. Η διαθεσιμότητα θέσεων αξιολογείται επίσης ως μεγάλο πρόβλημα από το 58% των χρηστών. Σε όλα σχεδόν τα κράτη - μέλη, οι χρήστες σε αστικές περιοχές σε ποσοστό 60% αναφέρουν προβλήματα στην διαθεσιμότητα θέσεων, ενώ στις αγροτικές περιοχές το αντιστοιχο ποσοστό πέφτει στο 55%. Η φυσική πρόσβαση αποτελεί πρόβλημα για το 41% των χρηστών και η ποιότητα των υπηρεσιών για το 27%.


Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν καταγραφεί οι τέσσερις δείκτες με βάση τα ποσο-στά απαντήσεων στις αντίστοιχες ερωτήσεις της συνέντευξης που έδωσαν οι χρήστες στα 27 κράτη - μέλη. Τονίζεται ότι η ποιότητα αξιολογείται από τους ίδιους τους χρήστες και όχι από ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης.


Η κατάσταση στην Ελλάδα


Η εικόνα για την χώρα μας διαμορφώνεται ως εξής:
• Το 78% των χρηστών υπηρεσιών προσχολικής αγωγής αναφέρει ότι το κόστος των υπηρεσιών αυτών αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τις δυνατότητες πρόσβασης τους. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε., μαζί με αυτό της Μάλτας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δικαιώνονται έτσι οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ τα τέσσερα τελευταία χρόνια για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Η συνεχής αύξηση των παιδιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα τεκμηριώνει ότι το κόστος των υπηρεσιών αυτών (τροφεία / δίδακτρα) επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απόφα-ση των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς (89.000 θέσεις για την περίοδο 2014-15, 68.000 θέσεις το 2013-14, 57.000 θέσεις το 2012-13 και 43.000 θέσεις το 2011-12).


• Η διαθεσιμότητα θέσεων αποτελεί για το 73% των χρηστών τον δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα που δυσκολεύει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. (ακολουθούν η Γαλλία με 72% και η Σλοβενία με 70%). Το χρόνιο έλλειμμα σε παιδικούς σταθμούς, παρά την ύπαρξη ενός σχετικά αναπτυγμένου ιδιωτικού τομέα με το ανάλογο κόστος φυσικά (βλέπε προηγούμενη παράγραφο), αποδεικνύεται ακόμα μία φορά. Η χρηματοδότηση των δήμων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για κατασκευές παιδικών σταθμών είναι σαφές ότι δεν επαρκεί για να επιλυθεί το πρόβλημα. Το λεφτά είναι λίγα (10 - 15 σταθμοί ανά ΠΕΠ), οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, που δυσκολεύουν την απορρόφηση, υπερβολικές, οι κτιριακές προδιαγραφές που ισχύουν, ειδικά για τα αστικά κέντρα, πρακτικά κάνουν αδύνατη την εξεύρεση των ανάλογων οικοπέδων και την κατασκευή σταθμών. Οι ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι σημαντικές. Δεν διεκδίκησε από τα ΠΕΠ ούτε από το Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» την κατοχύρωση ενός σημαντικού ποσού για την προσχολική αγωγή, όταν το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και στο ΕΣΠΑ είχε στη διάθεση του δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την σχολική στέγη. Βέβαια οι ανάγκες είναι διαφορε-τικές, αλλά αν το αντίστοιχο 10% κάθε προγραμματικής περιόδου είχε δεσμευτεί, ο αριθμός των παιδικών σταθμών θα ήταν σήμερα πολύ μεγαλύτερος.


Η απαγόρευση των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια και η κάλυψη των κενών θέσεων με πρόχειρες λύσεις (προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ. εντεκάμηνης διάρκειας πάντα την τελευταία στιγμή, κοινωφελής εργασία) που δεν λύνουν το πρόβλημα, αποτρέπουν πολλούς δήμους να υποβάλουν προτάσεις για κατασκευές νέων παιδικών σταθμών και περιορίζονται στην αντικατάσταση των υπαρχόντων κτιρίων και όχι σε πραγματικά νέους σταθμούς. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα περισσότερα κτίρια των κρατικών παιδικών σταθμών που μεταβιβάστηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και στην πλειοψηφία τους δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει !!. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του ΥΠ.ΕΣ., για νέες προσλήψεις στους Δήμους που θα καλύψουν αποκλειστικά ανάγκες κοινωνικών υπηρεσιών, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα της προσχολικής αγωγής.


• Το 63% των χρηστών αναφέρει ότι το θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών προ-σχολικής αγωγής, συνιστά ένα σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο στην Ε.Ε. και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση από τα αμέσως επόμενα (Ρουμανία 47%, Πολωνία και Σλοβακία 38%). Η διαπίστωση αυτή, δη-μιουργεί πολλά ερωτηματικά για την ποιότητα του προγράμματος που εφαρμόζουν οι παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί και ιδιωτικοί, για τις δεξιότητες και γνώσεις του παιδα-γωγικού προσωπικού, αλλά και για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να αντα-ποκριθούν στις ανάγκες των μικρών παιδιών. Έμμεσα αποτελεί κριτική στις διοική-σεις των φορέων προσχολικής αγωγής, ότι δηλαδή δεν δίνουν την απαραίτητη σημα-σία στο παιδαγωγικό έργο που πρέπει να υλοποιείται στους σταθμούς.


Το 2009 το ΥΠ.ΕΣ. είχε αναθέσει σε ομάδα καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ την εκπόνηση νέου παιδαγωγικού προγράμματος για την προσχολική αγωγή. Η ομάδα παρέδωσε την πρώτη φάση του έργου και στη συνέχεια «ούτε φωνή ούτε ακρόαση». Η μελέτη ξεχάστηκε, κανείς δεν ασχολήθηκε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Επίσης δεν αξιοποιή-θηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, όταν το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδότησε όλα τα αναλυτικά προγράμματα για το Νέο Σχολείο από το Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».


Η πρωτοβουλία πρέπει τώρα να περάσει στην ΚΕΔΕ, να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης των δημοτικών παιδικών σταθμών και να διεκδικήσει την χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ 2014 -2020. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την εκπόνηση νέου παιδαγωγικού προγράμματος, την επιμόρφωση του προσωπικού που θα το εφαρμόσει, προμήθειες νέου παιδαγωγικού υλικού και καινοτομικών παιδαγωγικών μέσων π.χ. διαδραστικοί πίνακες, μελέτες για το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των χρηστών και τέλος αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των δημοτικών νομικών προσώπων που έχουν υπό την ευθύνη τους παιδικούς σταθμούς.


• Η φυσική πρόσβαση (απόσταση, ώρες λειτουργίας) αποτελεί επίσης αποτρεπτικό παράγοντα για το 57% των χρηστών υπηρεσιών προσχολικής αγωγής. Το ποσοστό αυτό είναι από τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε., αν και όχι το πρώτο. Προηγείται η Βουλγα-ρία με 66%, η Ρουμανία βρίσκεται στην ίδια θέση με την Ελλάδα και ακολουθεί η Πολωνία με 51%. Όταν το πρόβλημα της διαθεσιμότητας θέσεων βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα (73%), είναι λογικό να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην φυσική πρόσβαση. Η διαφορά βέβαια μεταξύ των δύο ποσοστών πιθανόν να οφείλεται στους πολλούς μικρούς παιδικούς σταθμούς που διευκολύνουν σε κάποιο βαθμό την πρόσβαση, αλλά έχουν λίγες θέσεις.


Πρώτα συμπεράσματα
Οι μεγάλες ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας της προσχολικής αγωγής στη χώρα μας, τεκμηριώνονται για άλλη μία φορά με τη συγκεκριμένη έρευνα. Οι οικογέ-νειες δεν μπορούν να καλύψουν τα κόστη των τροφείων / διδάκτρων, δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, ενώ και η ποιότητα του παιδαγωγικού έργου είναι χαμηλή. Ουσια-στικά αποτελούμε την πιο προβληματική και ελλειμματική χώρα στην Ε.Ε. στον το-μέα αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έρευνα κάλυψε την προσχολική αγωγή στους δήμους και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχουμε στη διάθεση μας στοιχεία, για το πώς διαφοροποιούνται οι δείκτες μεταξύ των δύο τομέων.
Οι ευθύνες του ΥΠ.ΕΣ. είναι μεγάλες: δεν ήθελε; δεν μπόρεσε; δεν συνειδητοποίησε τελικά ότι αποτελεί, μετά την μεταφορά των κρατικών παιδικών σταθμών στους δήμους, το αρμόδιο Υπουργείο για την προσχολική αγωγή. Δεν συνέστησε μία Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής για να ασχολείται με τα θέματα αυτά και περιορίστηκε σε μία διοικητική διαχείριση των προβλημάτων. Ούτε διεκδίκησε μερίδιο χρηματοδότησης, τουλάχιστον από το Γ΄Κ.Π.Σ. και το ΕΣΠΑ, για κατασκευές πολλών παιδικών σταθμών και για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους και άφησε το Υπουργείο Παιδείας να δεσμεύει χρήματα μόνο για τα νηπιαγωγεία.


Και η αυτοδιοίκηση όμως έχει τις ευθύνες της. Πολλοί δήμοι δεν αντιλήφθηκαν ότι με την προσχολική αγωγή επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, διαμορφώνουν τα πρώτα βήματα των αυριανών πολιτών, έρχονται σε επαφή όχι μόνο με τα παιδιά αλλά και με τις οικογένειες τους και έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν, ειδικά αυτή την περίοδο της οξυμένης κοινωνικοοικονομικής κρίσης, μία πολύπλευρη υποστήριξη (κοινωνική, οικονομική, ψυχολογική, συμβουλευτική κ.α.). Οι παιδικοί σταθμοί δεν πρέπει μόνο να αυξηθούν και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους, μπορούν να μετατραπούν σε κυψέλες πολλαπλών δραστηριοτήτων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης στις γειτονιές. Άλλωστε υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα αρκετών δήμων που ακολούθησαν τον δρόμο αυτό.
Δείκτες ποιότητας
Ο δείκτης ποιότητας παίρνει τιμές από ένα έως 10. Ο δείκτης διαθεσιμότητας παίρνει τιμές από –4 εώς 4.

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Διαφοροποιημένη η ψήφος των κκ. Πετσή και Αναγνώστου στην συνεδρίαση για τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ ΙστιαίαςΔημοσιεύθηκε στο Διαύγεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας - Αιδηψού για την απόφαση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς  για  εναπόθεση απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας.

Πως διαφοριοποιήθηκε  η ψήφος  των κ. Πετσή και Αναγνώστου ;

1. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να  εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για να μην υλοποιηθεί η απόφαση του ΦΟΔΣΑ  και να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων των δύο Δήμων (Τήνου & Πύργου), συνολικής ποσότητας 1.500 τόνων για τον καθένα στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας,

2. Ο κ. Πετσής, ψήφισε  μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων από τους άλλους Δήμους και ο Δήμος να προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων και κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

3. Ο κ.  Αναγνώστου, ψήφισε να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων από τους άλλους Δήμους, με κάθε νόμιμο, ηθικό και παράνομο τρόπο.


Τα  επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης


ΘΕΜΑ:«Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για
εναπόθεση απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ Συνδέσμου Βόρεια Εύβοιας».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ελένη Ευσταθίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αγγελική Κούκουζα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Εμμανουήλ Χριστοφάκης
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού της 2ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου
2016.
Στην Ιστιαία σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, σε Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση,
ύστερα από την υπ΄ αριθμόν 1153/01.02.2016 έγγραφη κατεπείγουσα πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Αγγελικής Κούκουζα, η οποία γνωστοποιήθηκε και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) και 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).
Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού

Συμβουλίου, βρέθηκαν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσούτσικας Ιωάννης, Μισιρλής ΄Αγγελος, Σταματίου Σπυρίδων, Παπανδρέου Ουρανία, Μακρή
Μαρία, Καμαράτος Αθανάσιος, Βενετής Στέργιος, Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Ζουπανιώτης
Δημήτριος, Πανουργιάς Σωτήριος, Καψοράχης Χρήστος, Πετσής Ηλίας, Αναγνώστου Ιωάννης,
Βογιατζής Κυριάκος, Δημόπουλος Βασίλειος, Κατούνης Ιωάννης, Κούκουζα Αγγελική,
Λουκατζίκου ΄Αννα, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαϊωάννου Μαρία - Μυρτώ, Σελίμης
Κωνσταντίνος, Σπανός Αθανάσιος, Τσάντζαλος Αθανάσιος, Φουρνάρη Αναστασία, Αγγελόπουλος
Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λυμπέρης Γεώργιος, Χαρβαλιάς Ιωάννης.
Παρόντος και του Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλου κ. Παντελή Πισσάκη, ως πρακτικογράφου.


Θέμα ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ : 22/2016.

«Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για εναπόθεση απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ Συνδέσμου Βόρειας Εύβοιας».
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε την έγκριση για το κατεπείγον της
συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, λόγω του κατεπείγοντος
χαρακτήρα του θέματος, διότι η εναπόθεση απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ
Συνδέσμου Βόρειας Εύβοιας, σχετίζεται άμεσα με την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ
Εγκρίνει τον κατεπείγον της συνεδρίασης και την υπ’ αριθμ.1153/01.02.2016 πρόσκληση
ως κατεπείγουσα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, διότι η εναπόθεση
απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ Συνδέσμου Βόρειας Εύβοιας, σχετίζεται άμεσα με
την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Η Πρόεδρος, εισάγοντας το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στην Κα Δήμαρχο, η οποία ενημέρωσε το Σώμα, σχετικά με την απόφαση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε., για εναπόθεση απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ Συνδέσμου Βόρειας
Εύβοιας.
Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι Δ.Σ.κ.κ.Ουρανία Παπανδρέου, Ηλίας Πετσής, Αναστασία
Φουρνάρη, Αθανάσιος Καμαράτος, Βασίλειος Δημόπουλος, Σπυρίδων Σταματίου, Κων/νος
Σελίμης, Αθανάσιος Σπανός, Ιωάννης Αναγνώστου.
Επίσης τοποθετήθηκαν οι Δημότες κ.κ.Ιωάννης Αναστασίου, Αικατερίνη Αθηνιώτου &
Στέλλα Μαντιγάκη-Μαραγγέλη -Μέλη του Συλλόγου ΄΄Φωτόδενδρο΄΄, Αικατερίνη Ευθυμίου, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΄Αννας & Ιστιαία Αιδηψού κ.Νικόλαος Γεραλής, Δημήτριος Λαζαρίδης και ο Δ.Σ. του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΄Αννας κ.Δημήτριος Αλεξίου.

Στο σημείο αυτό η Κα Δήμαρχος έκανε την πρόταση να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των
απορριμμάτων των δύο Δήμων (Τήνου & Πύργου), συνολικής ποσότητας 1.500 τόνων για τον
καθένα στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, η οποία αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 134/2015 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς
Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» και να εξαντληθεί κάθε
νόμιμο μέσο για να μην υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκης διάβασε επιστολή της
Κας Πάρις Ντελκή.

Ο Δ.Σ. κ.Ηλίας Πετσής έκανε την πρόταση να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων από τους άλλους Δήμους και ο Δήμος να προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων και κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Η Δ.Σ. Κα Αναστασία Φουρνάρη έκανε την πρόταση να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων από τους άλλους Δήμους και να ανακληθεί η υπ’ αριθμ.196/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δ.Σ. κ.Ιωάννης Αναγνώστου είπε να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων από
τους άλλους Δήμους και να φτιαχτεί ο Χ.Υ.Τ.Α.

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν οι κ.κ.Νικόλαος Σταυρογιάννης-Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», Δήμαρχος Λαμιέων και Βασίλειος Καθαροσπόρης-Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων.

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση της Κας Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ¨Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2011 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κλπ. Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ (ΦΕΚ 87/Α).
4. Την υπ’ αριθμ. 134/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»., ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των απορριμμάτων των δύο Δήμων (Τήνου & Πύργου), συνολικής ποσότητας 1.500 τόνων για τον καθένα στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, η οποία αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 134/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» και να εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για να μην υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση.
Ο Δ.Σ.κ.Ηλίας Πετσής, ψήφισε την πρότασή του.
Ο Δ.Σ. κ.Ιωάννης Αναγνώστου, ψήφισε να μην γίνει δεκτή η παραλαβή των
απορριμμάτων από τους άλλους Δήμους, με κάθε νόμιμο, ηθικό και παράνομο τρόπο.
Και αναθέτει στη Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύθηκε η συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 22/2016
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος του ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Τα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαία, 05.02.2016 Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή Υπογραφές
Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Επίσημο αίτημα Καλυβιώτη προς Χατζή να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο για τον ΠροϋπολογισμόΟ Καλυβιώτης εξέδωσε σήμερα την παρακάτω ανακοίνωση:


Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ζήτησε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με τo αρ.πρωτ.: 1082/05-02-2016 έγγραφό του να συγκαλέσει άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος, οι τρεις Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται και αγωνιούν για την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016, σε ένδειξη διαμαρτυρίας δηλώνουν ότι δεν θα παραβρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί να γίνει τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:30.

Λίμνη, 05 Φεβρουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Χρήστος ΚαλυβιώτηςΣύμφωνα με το Άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλεπει ότι συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται και όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμά του με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010.Επεκτείνεται η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας σε όλη την Ελλάδα
Στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση εργασίας που φιλοξενήθηκε από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε ότι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας επεκτείνεται σε όλη τη χώρα στη συνεδρίαση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Η 1η Περιφερειακή Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στο Πανόραμα από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Σκοπός των Περιφερειακών Συναντήσεων Εργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις και η ενημέρωση για σχετικές αποφάσεις είτε πολιτικές είτε εκτελεστικές που λαμβάνονται σε επίπεδο Π.Ο.Υ και αφορούν τα Εθνικά Δίκτυα και τις πόλεις- μέλη τους, καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών των δήμων-μελών του Δικτύου.

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στο χαιρετισμό του δήλωσε: « Το Ελληνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγιών Πόλεων αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της πρακτικής σκέψης των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Είναι μια πρωτοπορία χάρη στην οραματική πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη. Υπαγορεύεται από την ανάγκη να λύσουμε τα ουσιαστικά θέματα της υγείας, όχι στο επίπεδο της αντιμετώπισης αλλά σε αυτό της πρόληψης. Ο δήμος μας ήταν πρωτοπόρος και συμμέτοχος από τη πρώτη στιγμή σε αυτό το εγχείρημα. Απόκτησε το πρώτο και μοναδικό εκτός Αττικής ΚΕΠ Υγείας και αποτελεί την έδρα του Δικτύου στην Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη συνάντηση εργασίας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που φιλοξενείται στο δήμο μας αποτελεί λοιπόν τιμή αλλά και επιβεβαίωση μιας πορείας, που συνεχίζεται δυναμικά με νέες πολιτικές υγείας, με φιλόδοξους στόχους και απόλυτα συγχρονισμένη στον σφυγμό της κοινωνίας και των καθημερινών προβλημάτων υγείας των πολιτών».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Παρακολουθούμε ανελλιπώς όλες τις εξελίξεις και τις σύγχρονες μεθόδους και οδηγίες του Π.Ο.Υ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για την προαγωγή της υγείας των δημοτών και τη δημιουργία καλύτερων πόλεων για τους πολίτες μας. Στόχος μας είναι να μην φθάνουν οι πολίτες στη θεραπεία μιας νόσου αλλά να την προλαμβάνουν . Σε αυτήν την κατεύθυνση γίνονται λήψεις αποφάσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πήρε την πρωτοβουλία με τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ήδη υπαρκτά. Θα διεκδικήσουμε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον οι εθνικοί πόροι ή δεν υπάρχουν ή δεν γνωρίζουν πώς να τους διαχειριστούν. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο αναλαμβάνει κάθε δυνατή δράση για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων».

Οι εργασίες της Συνάντησης χωρίστηκαν σε τρεις ενότητες. Στην 1η ενότητα το λόγο πήρε η κα Παπαθανασοπούλου, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ., Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, η οποία αναφέρθηκε σε θέματα που άπτονται της πολιτικής και της λειτουργίας των Υγιών Πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια της 6ης Φάσης του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος του Π.Ο.Υ. Η κα Παπαθανασοπούλου, στην τοποθέτησή της, αναφέρθηκε και στην πολιτική για την Τρίτη Ηλικία και την ενεργό δράση.

Στη 2η ενότητα, ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος αναφέρθηκε στη λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας, τονίζοντας ότι σκοπός τους είναι ο δήμος να συμβάλει στον έλεγχο της υγείας φαινομενικά υγιών πολιτών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. για 7 θανάσιμα νοσήματα (καρκίνου προστάτη, μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου, μελανώματος, ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και καρδιαγγειακών νοσημάτων). Έτσι πραγματοποιείται έλεγχος των εξετάσεων σε ηλικιακές ομάδες στόχους με διαπίστωση του κινδύνου και παραπομπή στους θεράποντες ιατρούς. Ο κ. Παπασπυρόπουλος ενημέρωσε ότι πέραν των 14 Δήμων που είχαν αρχικά ενταχθεί στο θεσμό των ΚΕΠ Υγείας μέσω ΕΣΠΑ, έχουν προστεθεί ακόμη 28 νέοι Δήμοι.

Ακολούθησε ο κ. Λυκούδης, υπεύθυνος για τη λειτουργία της Πύλης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την Υγεία, ο οποίος έκανε αναλυτική παρουσίαση.

Επίσης, στην ίδια ενότητα, παρουσιάστηκαν εκτενώς τα τρέχοντα Προγράμματα του Δικτύου. Αναλυτικές παρουσιάσεις έγιναν από την κα Φοινίτση, Διοικητική Διευθύντρια Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, την κα Δημητράκη και την κα Αϊδίνη για το Πρόγραμμα των Δωρεάν Μαστογραφιών, με την ανακοίνωση πιθανής δημιουργίας κινητής ομάδας, την Πανελλαδική Εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια», των Προγραμμάτων Πρόληψης της Οστεοπόρωσης, Ενημέρωσης και Πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, Εκπαίδευσης πολιτών στις Α΄ Βοήθειες ΚΑΡΠΑ, της Εκστρατείας για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου και του Προγράμματος Πρόληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας-Παιδειατροφή.

Τέλος, στην 3η Ενότητα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου. Συγκεκριμένα το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ορεστιάδος κ. Μαυρίδης καθώς και εκπρόσωποι από τους Δήμους Θερμαϊκού, Παύλου Μελά, Θάσου, Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ομιλητές ήταν: κ. Καϊτεζίδης Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Πατούλης Πρόεδρος Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ – ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, η κα Παπαθανασοπούλου, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο, ο κ. Παπασπυρόπουλος Γενικός Διευθυντής Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, ο κ. Λυκούδης Υπεύθυνος για την Πύλη Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η κα Φοινίτση Διοικητική Διευθύντρια Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, η κα Δημητράκη Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, η κα Αϊδίνη Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, ο κ. Μαυρίδης Δήμαρχος Ορεστιάδος, ο κ. Κολλάρας Διευθ. ΕΣΥ, Ιατρός Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Νιγδέλης, Αντιδήμαρχος Παύλου Μελά, η κα Γεωργαλή-Νικήτα, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δημαρωγός Δήμου Θάσου και η κα Κωνσταντινίδου Αντιδήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.

Παρόντες ήταν από το δήμο Αλεξανδρούπολης οι Παναγιώτης Ζητάκης και Μαρία Ποριαζίδου, το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης οι Νικόλαος Βαλάνος, Μαγδαληνή Ρουσσέτη, Αικατερίνη Πασχαλίδου, από το δήμο Αριστοτέλη οι Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αικατερίνη Μήτρου, Αριστείδης Μποσχόπουλος, Ελένη Καραβασίλη, από το δήμο Βέροιας οι Αναστασία Δούκα και Άρετμις Λευκοπούλου, Μαρία Τσιφλίδου, Παρασκευή Αγγέλη από το δήμο Βόλβης η Αλεξάνδρα Παπαδάκη, Πηνελόπη Σραφίδου, από το δήμο Βόλου η Αθανασία Παπαδημητρίου από το δήμο Δεσκάτης ο δήμαρχος Δημήτριος Καραστεργίου, από το δήμο Θερμαϊκού η κα Βικτώρια Καρακώστα, από το δήμο Ιωαννιτών η Στεφανία Τσούκη, από το δήμο Καβάλας οι Κυριακή Χιώτη Πρασσά, Αλέξανδρος Βρεττός και Μαρία Παπάζογλου από το δήμο Καλαμπάκας ο Γεώργιος Γιαννάκος, από το δήμο Κορδελιού –Ευόσμου οι Βασίλειος Ταλατάς, Γεώργιος Γκανάτσιος και Καλλιόπη Γαλανάκη, από το δήμο Λαγκαδά η Σοφία Τελίδου, από το δήμο Νέστου ο δήμαρχος Ευάγγελος Τσομπανόπουλος, από το δήμο Ορεστιάδας η κα Άννα Μπογιατζή, από το δήμο Παύλου Μελά η κα Αθηνά Παπαποστόλου και η κα Αναστασία Κυριακίδου, από το δήμο Πέλλας ο Δημήτριος Στεργιούλας, από το δήμο Π. Φαλήρου ο Ιωάννης Φωστηρόπουλος, από το δήμο Παιονίας ο Πέτρος Μπέλλης, από το δήμο Παρανεστίου η δήμαρχος Αλίκη Σωτηριάδου, από το δήμο Προποντίδας η Μαρία Λεοντάκη, από το δήμο Πύδνας-Κολινδρού η Αλεξάνδρα Κόρακα, από το δήμο Σερβίων- Βελβεντού ο δήμαρχος Αθανάσιος Κοσματόπουλος, από το δήμο Σοφάδων οι Αντιγόνη Κατσαρά και Ιωάννα Κολογήρου, από το δήμο Τεμπών οι Γεωργία Τσιόπα, Ξανθή Ζησάκη, από το δήμο Φιλοθέης η Νέλλη Λαβδά, από το δήμο Ωραιοκάστρου οι Πέτρος Αταμιάν, Σαράντης Τύπου και Αποστολία Κοκούδη.

Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η Μαρία Φωτίου Υπ. Διδάκτορας, η Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια, η Φωτεινή Τσακουμάκη, Υπ. Διδάκτορας και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η Κωνσταντίνα Σύψη. Από την εταιρεία VIDAVO ο κύριος Αγγελίδης και η κυρία Πατσιούρα και ο Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Αλεξιάδης και η κα Χαμαλίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.kepygeias.gr

Αρχικές ενέργειες για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας)

Mε βάση την 1183/8-3-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών κέντρων πρόληψης υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας (και την με αρ. πρωτ. 4797/24/10/2013 απόφαση τροποποίησης αυτής) έχει ξεκινήσει ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας σε 14 δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΙΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την πράξη που αφορά τα ΚΕΠ υγείας (κωδ. Πράξης 431034).
Πέρα από τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν ενταχθεί και αρκετοί νέοι Δήμοι που υποστηρίζονται από την Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας και επωφελούνται της τεχνογνωσίας που έχει παραχθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος.
Διαγνωστικά πρωτόκολλα, Οδηγός και Εγχειρίδιο Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Προσωπικό καθώς και Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες είναι στην διάθεση του κάθε Δήμου που εκφράζει την επιθυμία του να δημιουργήσει ΚΕΠ Υγείας.
Το ΚΕΠ Υγείας φιλοδοξεί να είναι ένας ολοκληρωμένος Δημοτικός Φορέας για τη Προληπτική Ιατρική και τη Προαγωγή της Υγείας σε τοπικό επίπεδο.
 1. Προληπτική Ιατρική: Τα ΚΕΠ Υγείας θα συντονίζουν για τους υγιείς πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου πριν νοσήσουν, θα τους ευαισθητοποιούν σε θέματα υγείας και πρόληψης και θα τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Στα πλαίσια του προγράμματος συντονίζεται ο ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε 7 νοσήματα, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων screening που ορίζουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.Μέσα στα KΕΠ θα δημιουργηθεί η Κάρτα Υγείας και Πρόληψης του κάθε πολίτη που το επιθυμεί, προκειμένου να παρακολουθείται ο προσυμπτωματικός του έλεγχος. Ο έλεγχος αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες στόχους του πληθυσμού για κάθε νόσημα ξεχωριστά. Από τον προσυμπτωματικό αυτό έλεγχο, οι πολίτες που ανιχνευθούν με πιθανό πρόβλημα υγείας, θα παραπέμπονται στους θεράποντες γιατρούς τους για περαιτέρω έλεγχο.
 2. Προαγωγή Υγείας: Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα α) Σχολικού Εκφοβισμού και Ασφαλούς Διαδικτύου), β) Έλεγχο Καρδιαγγειακού Κίνδυνου γ) Πρόληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας.Οι Δήμοι – μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας που έχουν πάρει απόφαση για δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια τους είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Π. Φαλήρου, Λαυρίου, Ηρακλείου Αττικής, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Μεταμόρφωσης, Μαραθώνα, Πυλαίας-Χορτιάτη και Λαγκαδά. Επίσης αρκετοί Δήμοι έχουν μπει στην διαδικασία ολοκλήρωσης και πιστοποίησης από την κεντρική δομή των ΚΕΠ Υγείας (Δήμοι Καλλιθέας, Μονεμβασιάς, Ωρωπού, Εύοσμου, Ιεράπετρας, Βόλου, Μήλου, Ηλιούπολης, Αχαρνών, Ιωαννίνων κ.α.)
Για τους σκοπούς των ΚΕΠ Υγείας και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και λειτουργία τους προτείνονται οι ακόλουθες αρχικές ενέργειες:
 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας (Υπάρχει πρότυπη εισήγηση Δημάρχου προς το Δ.Σ. του Δήμου που αποστέλλεται συνημμένη)
 2. Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων (1 ή 2 άτομα) για την στελέχωση των ΚΕΠ Υγείας.
 3. Εύρεση χώρου με εξοπλισμό (γραφείο τηλέφωνο, υπολογιστής, σύνδεση με διαδίκτυο, ταμπέλες) όπου θα στεγάζεται το ΚΕΠ Υγείας (προτιμότερο σε χώρο όπου είναι προσβάσιμος στον πολίτη).
 4. Εκπαίδευση του προσωπικού στην κεντρική δομή των ΚΕΠ Υγείας( Κηφισίας 108 Μαρούσι) πάνω στα παρακάτω θέματα.
  • Οδηγός λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας.
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας.
  • Διαγνωστικά Πρωτόκολλα των Νοσημάτων παρέμβασης του Προγράμματος.
  • Δημιουργία Δικτύου Παροχών Ιατρών που έχουν έδρα το Δήμο.
  • Μεθοδολογία Προσέγγισης των δημοτών.
  • Εκμάθηση Διαδικτυακών Συστημάτων πρόγνωσης (πρόγνωση καρδιαγγειακού κινδύνου).
  • Εκμάθηση του Δικτύου Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας.
 5. Χαρτογράφηση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τις οποίες θα υπάρξει συνεργασία μελλοντικά. Να δημιουργηθούν καταστάσεις με τις δομές του Δήμου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες.
 6. Σύνταξη καταλόγων ευπαθών ομάδων (απόρων, ανέργων κ.λπ.) από υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και να καταγράφουν τα κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά, κ.λπ.) που η εκάστοτε υπηρεσίες δημιούργησαν τις ανάλογες λίστες. Ενδεικτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
  • Γραφείο κοινωνικής στήριξης – πρόνοια
  • Δημοτικό κοινωνικό πολυϊατρείο
  • ΚΑΠΗ
  • Γραφείο εξυπηρέτησης δημότη
  • Βιβλιάρια ανασφάλιστων πολιτών
  • Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
  • Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
  • Εκκλησίες – Ιερούς ναούς
 7. Καταγραφή των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τις διάφορες υπηρεσίες του δήμου, για την ενημέρωση και την καθοδήγηση του πολίτη. Επίσης, καταγραφή των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις υπηρεσίες, για να ενημερώνεται ο πολίτης και να απευθύνεται στις υπηρεσίες έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ενδεικτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
  • Γραφείο κοινωνικής στήριξης – πρόνοια: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών όπως δωρεάν τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπωλείο, συνεργασία με το πολυϊατρείο για ιατρική περίθαλψη, συνεργασία με το κοινωνικό φαρμακείο για φαρμακευτική κάλυψη, κ.λπ.
  • Δικαιολογητικά για την έκδοση ή ανανέωση βιβλιάριο κοινωνικής προστασίας (πρόνοια)
  • Δικαιολογητικά για την κάρτα ανασφάλιστου πολίτη.
 8. Πρόγραμμα αγωγής, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα υγείας.
  Θα χρειαστεί να γίνουν λίστες με τα στοιχεία επικοινωνίας φορέων που θα βοηθήσουν στην προαγωγή θεμάτων υγείας. Οι λίστες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή  ενημερωτικού υλικού με θέματα υγείας και πρόληψης, για διαφήμιση και οργάνωση ημερίδων, καθώς και για άλλους τρόπους ενημέρωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Λίστες με επικοινωνιακά στοιχειά διευθυνόντων δημόσιων σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
  • Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων,
  • Γενικά σύλλογοι (αθλητικοί, πολιτιστικοί, κ.α.),
  • Ιατρικοί συντάκτες τοπικού τύπου – για μελλοντική αποστολή δελτίου τύπου,
  • Τοπικές μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα υγείας
 9. Πρόγραμμα έγκαιρης διάγνωσης (Προσυμπτωματικός έλεγχος – Προληπτική ιατρική).
  Θα παρέχουμε στους πολίτες λίστες με παρόχους, στους οποίους θα μπορούν να απευθυνθούν για εξετάσεις έγκαιρης διάγνωσης 7 απειλητικών νοσημάτων (καρκίνος παχέος εντέρου, καρκίνος τραχήλου της μήτρας, καρκίνος μαστού, καρκίνος προστάτη, κακοήθης μελάνωμα, καρδιαγγειακός κίνδυνος και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής). Θα είναι όμως χρήσιμο για τους πολίτες να τους δίνονται και στοιχεία επικοινωνίας από τα νοσοκομεία που προσφέρουν τις ανάλογες εξετάσεις, καθώς και οργανώσεις στήριξης ασθενών και των οικογενειών. Θα πρέπει επομένως να καταγράφουν τα ακόλουθα:
  • Λίστες δημόσιων νοσοκομείων, ΠΕΔΥ & ιδιωτικών κλινικών που προσφέρουν όλες ή ορισμένες από τις απαιτούμενες εξετάσεις.
  • Λίστες με μη κυβερνητικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στήριξης ασθενών και των οικογενειών που παρέχουν εξετάσεις
  • Λίστες παρόχων υγείας (ιδιώτες ιατροί, ιδιωτικά εργαστήρια κλπ)
 10. Διοργάνωση εγκαινίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με την κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας.Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών θα πρέπει να παράγονται:
Α) Δελτία τύπου (με φωτογραφίες)
Β) Αφίσες
Γ) Προσκλήσεις
Ε) Προγράμματα Δράσης
ΣΤ) Φυλλάδια
Τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας θα αναλάβουν με την βοήθεια των δόμων του Δήμου την καλύτερη επικοινωνία των εκδηλώσεων.

Για την διευκόλυνση του έργου σας, θα σας στείλουμε τα ακόλουθα
 1. Τα λογότυπα του φορέα και του ΕΣΠΑ – τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στην επίσημη αλληλογραφία μας, έντυπη και ηλεκτρονική.
 2. Ενιαίος κανονισμός παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ
 3. Ασφάλιση ανέργων Ι.Κ.Α
 4. Δικαιώματα ανέργων στην ασφάλιση
 5. Οφειλέτες του ΟΑΕΕ
 6. Φόρμα επικοινωνίας
 7. ΦΕΚ 1465/2014 – Δωρεάν νοσηλεία & φάρμακα ανασφάλιστων πολιτών
 8. ΦΕΚ Β 1747/16-30.11.2006
Επιστημονικός υπεύθυνος
Γεώργιος Κορμάς
Για τους δήμους που ενδιαφέρονται μπορούν να κατεβάσουν τις αίτησεις συμμετοχής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ &Πλακέτα στο μνημείο του Αφανή Ναύτη εις μνήμην των θανόντων Λιμνιωτών εφόσον εξακριβωθεί η ορθότητα των ιστορικών στοιχείων


Δημότες  με αίτηση  τους  στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησαν να εγκριθεί η τοποθέτηση πλακέτας στο μνημείο του Αφανή Ναύτη εις μνήμην των θανόντων Λιμνιωτών στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο και στο Εμπορικό Ναυτικό εν ώρα εργασίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/1/15 συνηγόρησε στο αίτημα των πολιτών για την τοποθέτηση πλακέτας στο μνημείο του Αφανή Ναύτη εις μνήμην των θανόντων Λιμνιωτών στο Β' Παγκόσμιο
πόλεμο και στο Εμπορικό Ναυτικό εν ώρα εργασίας, αφού προηγουμένωςεξετασθεί το θέμα με κάθε λεπτομέρεια και εξακριβωθεί η ορθότητα τωνστοιχείων που θα αναφέρονται σ'αυτήν.

ο Λιμνιώτης Δίοπος Θανάσης Σαββάκης, ήρωας του Ανδρία


Πλακέτα στο μνημείο Εθνικής Αντίστασης της Λίμνης Ευβοίας

Νέοι όροι και εργαλεία για την χρηματοδότηση των δήμωνΟι δυνατότητες χρηματοδότησης των δήμων, η υλοποίηση δράσεων όπως τα προγράμματααυτεπιστασίας και η χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου της ΚΕΔΕ με τη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου μέσα από τη στενότερη συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την «Τράπεζα της Αυτοδιοίκησης».
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη να εξεταστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για επιπλέον βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των δήμων από το Ταμείο, ενώ πρότεινε την ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού που θα συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκε αίτημα από τη πλευρά της ΚΕΔΕ και για την πρόβλεψη αύξησης του ποσοστού που αναλογεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την απόδοση των τόκων καταθέσεων του Πράσινου Ταμείου.

Από την πλευρά της η Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έκανε γνωστό ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 15 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση έργων αυτεπιστασίας και τη χρηματοδότηση μελετών που αφορούν σε έργα της αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναφέρθηκε και στη διαδικασία αναχρηματοδότησης των δήμων, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τους ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον ΠρόεδροΚωνσταντίνο Βαρλαμίτη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δανείων Τ.Α. Γιώργο Κουλτούκη, εκτός από τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη συμμετείχε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Β. Πάνου.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Διθύραμβοι και πολεμικές ιαχές από την αντιπολίτευση του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού για τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας μετά το Δημ. Συμβούλιο

Ανακοινώσεις από τον Ηλία Πετσή, Νατάσσα Φουρνάρη,  Ουρανία Παπανδρέου και την Λαϊκή Συσπείρωση για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας Αιδηψού να μη δεχθεί την εφαρμογή αποφάσεων του ΦΟΔΣΑ Στερεάς για την μεταφορά σκουπιδιών  άλλων δήμων στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.
Νέα Πορεία -Ηλίας Πετσής: θα αποτελέσει casus belli για τους κατοίκους της περιοχής.


Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της Βορειοκεντρικής Εύβοιας απο τους Δήμους Τήνου και Πύργου Ηλείας,αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά η πολιτική γυμνία και το κενό εκπροσώπησης της δημοτικής αρχής Ευσταθίου.
Παρουσία του προσκεκλημένου της και "αρχιτέκτονα" της ιδέας να μετατραπεί η Βορεια Εύβοια σε υποδοχέα απορριμμάτων, προσπάθησε με τη συνδρομή του συγγενούς της κυρίου Σπανού να βαφτίσει το ψάρι κρέας.
Μάταια ο Δήμαρχος Λαμιέων και η ίδια επιχείρησαν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση,μιας και οι πολίτες με την υποστήριξη όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας έβαλαν φρένο στις αρχικές τους ορέξεις και τους ανάγκασαν σε άτακτη υποχώρηση.
Η ανατροπή του περιβαλλοντικού ισοζυγίου με την μεταφορά απορριμμάτων απο την υπόλοιπη χώρα,στο ΧΥΤΑ της Ιστιαίας ο οποίος κατασκευάστηκε λαμβάνοντας υπ'όψιν τα πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα της Βορειοκεντρικής Εύβοιας, θα αποτελέσει casus belli για τους κατοίκους της περιοχής.
Κυρία Ευσταθίου σταματήστε να κάνετε δημόσιες σχέσεις σε βάρος του τόπου.

Ηλίας Πετσής
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
Νέα Πορεία

Μέτωπο Αναγέννησης -Ουρανία Παπανδρέου: "ο πόλεμος όμως ακόμη δεν έχει κερδηθεί."

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η χθεσινή ομόφωνη απάντηση του λαού και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού με ένα βροντερό όχι στα σκουπίδια άλλων περιοχών και την προσφυγή σε ένδικα μέσα στην απόφαση του ΦΟΣΔΑ είναι νίκη λαμπρή, ο πόλεμος όμως ακόμη δεν έχει κερδηθεί.
Τα σχέδια και οι ορέξεις αυτών που πίστεψαν πως θα αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς είναι οργανωμένα .Το διαπιστώσαμε ‘εξ άλλου από το θράσος και την επιμονή τους παρά τις έντονες αντιδράσεις μας να θέλουν …… να μας ΔΙΑΦΩΤΙΣΟΥΝ!!

Καλώ όλες και όλους τους συμπολίτες σε εγρήγορση…, γιατί θα υπάρξει και συνέχεια!!
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Λαϊκή Συσπείρωση: "ένα ακόμη βήμα στην πορεία μετατροπής των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ σε κέντρο διαχείρισης τεραστίων ποσοτήτων απορριμμάτων".Η Απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Στερεάς, ο οποίος πλέον διαχειρίζεται τα απορρίμματα και του Δήμου Ιστιαίας, να μεταφερθούν και να αποτεθούν  τόνοι σκουπιδιών από την Πύργο Ηλείας και την Τήνο  στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας δεν είναι κεραυνός εν αιθρία.
Είναι ένα ακόμη βήμα στην πορεία μετατροπής των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ σε κέντρο διαχείρισης τεραστίων ποσοτήτων απορριμμάτων. Η πορεία αυτή ξεκίνησε από την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να συμμετάσχει στη συγκρότηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεάς ως Α.Ε. Δηλαδή μία Ανώνυμη Εταιρεία των Δήμων της Στερεάς να αποφασίζει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τον τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων.
Σαν παράταξη έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής στον συγκεκριμένο τομέα προσελκύει χιλιάδες τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων από παντού. Αυτό που γίνεται τώρα είναι μικρογραφία του τι θα ακολουθήσει όταν κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας.
Εκτός από τη Δημοτική Αρχή, είναι βασικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατεύθυνση είναι η διαχείριση απορριμμάτων να αποτελέσει πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα είναι οι δημότες να χρυσοπληρώνουν τα σκουπίδια, να επικρατεί χάος στη διαχείρισή τους και να μην εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής για τη δημόσια υγεία διαχείρισή τους.
Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η μόνη πραγματική λύση είναι η δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, με πανελλαδικό σχεδιασμό. Στη βάση της διαλογής στην πηγή, με κριτήριο τις ανάγκες του λαού και όχι το κέρδος Ανωνύμων Εταιρειών.
Ταυτόχρονα διεκδικούμε να σταματήσει άμεσα η πορεία μετατροπής των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ της Ιστιαίας σε μαζικό υποδοχέα σύμμεικτων σκουπιδιών από όλη την Ελλάδα

Ο Δήμος είσαι ΕΣΥ  - Νατάσσα Φουρνάρη: απόλυτη προτεραιότητα την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης στο έπακρο, συνεχίζοντας τον αγώνα στον δρόμο, μαζί με όλους τους πολίτες της Β. Εύβοιας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι πολίτες του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού πέτυχαν την πρώτη τους νίκη πάνω στο θέμα των απορριμμάτων που πρόκειται να κατακλύσουν
τον ΧΥΤΑ  Ιστιαίας. Η δυναμική και κυρίως βροντερή τους παρουσία στην αίθουσα του συμβουλίου, έσυρε στηνκυριολεξία την κα Ευσταθίου σε συστράτευση με την πρόταση να μην δεχτεί ο Δήμοςσκουπίδια από άλλες περιοχές της χώρας. Οι δημότες που παραβρέθηκαν  και σύσσωμη η αντιπολίτευση, «απογύμνωσαν»την Δήμαρχο από το επιχείρημά της: “δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ήμουν εκεί”.

Η κα Ευσταθίου, στην ιδέα και μόνο ότι οι εύλογες αντιδράσεις των πολιτών θα στραφούν εναντίον της, έκανε στροφή 180 μοιρών, χωρίς να πείθει ωστόσο κανέναν για την ειλικρίνεια των προθέσεών της.  Με σημερινή της ανακοίνωση, ευχαριστεί τους πολίτες πουπαραβρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστεί δηλαδή, τους ίδιους πολίτες,που στην συνεδρίαση επιχείρησε να καταστείλει, χωρίς αφορμή, καλώντας τηναστυνομία.
Έπεσε, όμως, στην παγίδα που η ίδια έστησε για τους πολίτες. Η απόφαση πλέον, του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην δεχτούμε τα σκουπίδια, αντιστεκόμενοι με κάθε νόμιμο μέσο, την δεσμεύει. Η δημοτική κίνηση “Ο Δήμος Είσαι Εσύ” θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης στο έπακρο, συνεχίζοντας τον αγώνα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρωτίστως όμως,
στον δρόμο, μαζί με όλους τους πολίτες της Β. Εύβοιας.Νατάσσα Φουρνάρη
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης


Ο Δήμος είσαι ΕΣΥ


Απόσυρση της μήνυσης του ΥΠΕΣΔΑ κατά των δημάρχων Αγρινίου και Ακτίου-Βόνιτσας ζητά η ΚΕΔΕ


Ομόφωνα καταδικάζει το ΔΣ της ΚΕΔΕ με ψήφισμά του την ενέργεια της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ευάγγελου Καπετάνιου, να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά των Δημάρχων Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου, και Ακτίου – Βόνιτσας Γιώργου Αποστολάκη καθώς και κατά των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) των αντίστοιχων ενοτήτων Παναγιώτη Στούπα και Γιώργου Κατσαπίρη, αναφορικά με τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Πύργου.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ θεωρεί ότι «η ενέργεια αυτή έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Καλεί «για την άμεση απόσυρση των μηνυτήριων αναφορών» και δηλώνει ότι «πάγια θέση μας είναι η εξάντληση των διαδικασιών συζήτησης και συναίνεσης».

Νωρίτερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά τη συζήτηση του θέματος παρουσία των δημάρχων Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου αλλά και Πύργου, Γαβρίλη Λιατσή, ανέφερε τα εξής:

Χτες υπήρξε εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κ. Καπετάνιου, μια ‘’πρωτότυπη’’ στα αυτοδιοικητικά χρονικά ενέργεια, η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής:

Πρώτον, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ψάχνουμε λύσεις στα αδιέξοδα στις δικαστικές αίθουσες. Πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε και μέσα από εξαντλητικό διάλογο και πνεύμα συνεργασίας, πολύ περισσότερο όταν απειλείται η Δημόσια Υγεία, να βρούμε λύσεις.

Δεύτερον, κανένας γενικός γραμματέας δε μπορεί να χαρακτηρίζει ‘’υπαλλήλους’’ τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε να καταργεί το αυτοδιοίκητο του θεσμού.

Τρίτον, επειδή το πρόβλημα με τη διάθεση των απορριμμάτων στον Πύργο, είναι μεγάλο και χρήζει άμεσης παρέμβασης, επειδή μόνο μέσα από τον διάλογο προκύπτουν λύσεις, θεωρούμε ότι το πρώτο βήμα είναι να αποσυρθεί άμεσα η μηνυτήρια αναφορά και να υπάρξει άμεση συνάντηση όλων των εμπλεκομένων μερών, για να βρεθεί λύση. Δηλώνουμε δε τη διάθεσή μας ως ΚΕΔΕ, να συμβάλλουμε στην άρση του αδιεξόδου».

Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με το ERASMUS+


Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα «Εκπαίδευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων» (Local Authorities Waste Prevention Training – LAWPreT) παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος, που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014, και θα διαρκέσει δύο χρόνια, είναι η παροχή στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβενία της απαραίτητης επαγγελματικής κατάρτισης για την πρόληψη στον τομέα των αποβλήτων.

Αύριο Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου από τις 10.00 το πρωί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών του δήμου, στη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστεί ο Οδηγός Πρόληψης Αποβλήτων, που δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ανάληψη δράσεων από τους ΟΤΑ, γύρω από την πρόληψη των αποβλήτων και τη συμμόρφωση με τους στόχους που θέτει η σχετική Οδηγία Πλαίσιο.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, ο Δήμος εξετάζει τον Οδηγό και φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει γύρω από την πρόληψη και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων.

«Η πρόληψη και η εφαρμογή στην πράξη αντίστοιχων προγραμμάτων συγκαταλέγονται ήδη στους δύο βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζουμε ως Διοίκηση. Από τη μία έχουμε το στόχο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ρούχων, επίπλων κ.α., όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δομές και να προχωρήσουμε τη διαδικασία, σε συνεργασία και με άλλους φορείς και από την άλλη την πρόληψη για την ελαχιστοποίηση αποβλήτων» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, επισημαίνοντας παράλληλα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα παρακολούθησης των αιτημάτων των δημοτών, που κατατίθενται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Δήμου Θεσσαλονίκη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου». (http://opengov.thessaloniki.gr/imc)

Ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο της αντίστροφης πυραμίδας, να ακολουθούμε δηλαδή τη διαδρομή από την ταφή, στην επεξεργασία, στην ανάδειξη της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και να αφήνουμε στο τέλος την πρόληψη. «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να διορθώσει αυτή τη διαδρομή. Ο Οδηγός Πρόληψης που έχουμε ετοιμάσει υπερβαίνει τις 300 σελίδες και περιέχει αναλυτικές προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα στελέχη της ΤΑ και να εφαρμοστούν από τον κάθε Δήμο, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Παράλληλα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο των σεμιναρίων, θα εμπλουτίζουν το ήδη υπάρχον υλικό».

Ο Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, διαχειριστής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας CRE.THI.DEV., η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, τόνισε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει προχωρήσει ικανοποιητικά στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και εκτίμησε ότι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και οι συνεργάτες τους διαθέτουν την απαραίτητη ανησυχία και το ανοιχτό μυαλό που απαιτείται. «Η εκπαίδευση των υπηρεσιακών παραγόντων μέσω του προγράμματος, αποσκοπεί στην ενημέρωση του κόσμου. Στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες, ενώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Είναι κομβικό σημείο η αλλαγή της νοοτροπίας όλων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιστιαίας-Αιδηψού αποφάσισε να μη δεχθεί την εφαρμογή αποφάσεων του ΦΟΔΣΑ για τον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.

Δελτίο Τύπου

Την πλήρη αντίθεσή της για την υπό προϋποθέσεις σχεδιαζόμενη υποδοχή απορριμμάτων άλλων περιοχών στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, διατράνωσε η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κα. Λίνα Ευσταθίου στο έκτακτο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που συγκλήθηκε γι' αυτό ακριβώς το θέμα, παρουσία πολλών Δημοτών.

Με αυτόν τον τρόπο η κα. Ευσταθίου διέψευσε κατηγορηματικά τα διαδιδόμενα τον τελευταίο καιρό σενάρια για δήθεν σιωπηρή αποδοχή της σε προτάσεις του Φo.Σ.Δ.Α περί μεταφοράς απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας από άλλους Δήμους εκτός Β. Ευβοίας.

Ενώπιον Δημάρχων της Περιφερείας μας, μελών του Φo.Σ.Δ.Α και μεγάλου αριθμού Δημοτών, το Δ.Σ. Ιστιαίας-Αιδηψού έλαβε ομόφωνη απόφαση να μη δεχθεί την εφαρμογή αποφάσεων, που θα επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει θερμά τους Δημότες που ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή της παρευρέθηκαν στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους πάντες πως πρώτο μέλημα της ίδιας και του Δ.Σ. Ιστιαίας-Αιδηψού είναι να μη τεθεί με κανένα τρόπο σε κίνδυνο η υγεία των κατοίκων του Δήμου μας και η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας, που σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην ποιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Κόκκαλης προς Αποστόλου: "να εξαιρεθεί ο Ευβοϊκός Κόλπος από την εφαρμογή της απόφασης που επιτρέπει το ψάρεμα με βιντζότρατα"


Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας να εξαιρεθεί ο Ευβοϊκός Κόλπος από την εφαρμογή της απόφασης που επιτρέπει το ψάρεμα με βιντζότρατα. Ο Ευβοϊκός Κόλπος είναι μία ουσιαστικά κλειστή θάλασσα, του οποίου τα αλιεύματα ανανεώνονται με βραδύτητα και πρέπει να προστατεύονται από αντιπεριβαλλοντικούς και άκρως επιθετικούς τρόπους αλίευσης, όπως αυτός της βιντζότρατας.

Η ερώτηση
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ο επιβαρημένος περιβαλλοντικά Ευβοϊκός Κόλπος ΔΕΝ αντέχει ΝΕΑ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ »

Όπως είναι γνωστό, κατά το παρελθόν η Πολιτεία πολλάκις επενέβη με απαγορεύσεις Υπεραλίευσης
με Υπερεντατικά εργαλεία στον Ευβοϊκό Κόλπο

Η παρούσα Κυβέρνησης , πέρα από το πρόσημο του ανθρωπισμού, επαγγέλλεται σαφώς και την προάσπιση του περιβάλλοντος, ιδίως, δε, των θαλασσών και των δασών.

Ειδικά ο Ευβοϊκός Κόλπος λόγω της ιδιομορφολογίας των ακτών, που τον περιβάλλουν και εν τέλει
τον προσδιορίζουν, αποτελεί μία σχεδόν ΚΛΕΙΣΤΗ θαλάσσια περιοχή, αφού κατά την πολυετή μελέτη του καθηγητή Υδραυλικών Εργων του Πανεπιστημίου Θράκης Νικόλαου Κωτσοβίνου τεκμηριώνεται η ανά ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ υδάτων μεταξύ Ευβοϊκού και Αιγαίου, που  σίγουρα και με μαθηματική ακρίβεια δυσκολεύει την ανανέωση του ιχθυοπληθυσμού, που για τον λόγο αυτό ακριβώς ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ στον Ευβοϊκό Κόλπο (έκδοση της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών «Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Η πόλη της Χαλκίδας», Αθήνα 1990, ISBN: 960-220-080-4 πηγή:evoikos.blogspot.com)

Με τις ευμενέστερες προϋποθέσεις τα νερά του Ευβοϊκού χρειάζονται 5 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έτη, για να
αντικατασταθούν από νερά του Αιγαίου, ενώ τα ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ! Από την άλλη πλευρά τα αλιευτικά σκάφη με το ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ εργαλείο ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑ λειτουργεί με
πολύ περισσότερο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ για τον πυθμένα τρόπο απόόσο ακόμη καιο οι μηχανότρατες,  διότι στις τελευταίες απαγορεύεται η προσέγγιση της ακτής σε απόσταση μικρότερη του 1 μιλίου και σε βάθος μικρότερο των 50 μέτρων, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ το εργαλείο της Βιντζότρατας λειτουργεί από τη φύση του ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚ ΤΗΣ και σε απόσταση έως 100 μέτρα από αυτή.
Ειδικότερα στην απόσταση αυτή αγκυροβολεί το αλιευτικό σκάφος τοποθετεί ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΧΤΥ ΒΥΘΟΥ, εν συνεχεία αγκυροβολεί στην ακτή και αρχίζει να τραβά το ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΣΑΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΥΘΟ
Ας μην ξεχνούμε, ότι στα ίδια βάθη λειτουργούν τα πλέον παραδοσιακά και ανεπαίσθητα εργαλεία
των παράκτιων αλιέων, που συνηθως είναι πτωχοί άνθρωποι, που προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους, ΧΩΡ Σ να θίγουν το βυθό, το περιβάλλον και ΔΙΧΩΣ να εξαφανίζουν τα ιχθυαποθέματα. Αυτή η κοινωνική ομάδα των παράκτιων αλιέων, που ΔΕΝ έχει άλλο τρόπο αλίευσης, οδηγείται εξ αιτίας της λειτουργίας του εργαλείου της Βιτζότρατας στο οικονομικό θάνατο.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ τα αλιευτικά σκάφη της Βιτζότρατας, είναι μεγάλα και διαθέτουν άδεια και άλλων
εργαλείων αλίευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις ανοικτές θάλασσες και να ΜΗΝ
καταστρέφει με τόσο βάναυσο τρόπο τα ούτως, ή άλλως ελάχιστα ιχθυαποθέματα του Ευβοϊκού
Κόλπου, που είναι ΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Θάλασσα.
Για όλους αυτούς τους λόγους επιβάλλεται η ΕΞΑΙΡΕΣΗ του Ευβοϊκού Κόλπου από την εφαρμογή
της υπ' αρ. 7317/142567/18.12.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Διότι, εκτός των ανωτέρω, η, ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ, «δοκιμαστική νια ερευνητικούς σκοπούς» αλιεία
χρησιμοποιείται από τους κατόχους των σκαφών αυτών ΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΑ, ενώ τα Λιμεναρχεία
ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να επιβλέπουν ΕΑΝ και ΠΟΤΕ επιβιβάζονται επί αυτών ΔΗΘΕΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ομάδες για να επιτελέσουν τον ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» σκοπό τους !!! Προς απόδειξη αυτού θα
Σας προσκομίζω και σχετική καταγγελία πολυάριθμων κατοίκων και πτωχών παράκτιων αλιέων !
Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριε Υπουργέ:
τι προτίθεσθε να πράξετε για την ΕΞΑΙΡΕΣΗ του Ευβοϊκού Κόλπου από την εφαρμογή της άνω
απόφασης, που επιτρέπει την αλιεία με το ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ εργαλείο της Βιντζότρατας;
Λάρισα, 25.01.2016
O Ερωτών βουλευτής


-------------

Με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκληθεί από τις αρχές του 2015 σε όλη την Ελλάδα, από την «ιδιότυπη, αμφιλεγόμενη αδειοδότηση της αλιείας με βιντζότρατα σε ρηχά νερά, η οποία προεκλογικά βαφτίστηκε ως «επιστημονική έρευνα»» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΙΘΠ «Αρχιπέλαγος», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα αυτό στην Εποπτεία Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως αναφέρει το Αρχιπέλαγος «η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αιτιολόγηση αυτής της αμφιλεγόμενης υπουργικής απόφασης (άλλη μία καινοτομία της χώρας μας μέσα από τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης), καθώς από την αρχή του 2015 οι 267 ελληνικές βιντζότρατες ψαρεύουν στο σύνολο της χώρας, επαναφέροντας ουσιαστικά σε ισχύ βασιλικό διάταγμα του 1966 και καταργώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η υπουργική απόφαση επικαλείται «επιστημονικούς λόγους», αλλά θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία επιστημόνων, με μοναδική υποχρέωση των συγκεκριμένων ψαράδων τη συμπλήρωση ενός εντύπου καταγραφής!

Η απόφαση του πρώην υπουργού αναφέρει βέβαια ότι «το αλίευμα πρέπει να περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της αλιευτικής έρευνας», αλλά αυτό γίνεται χωρίς την παρουσία επιστημόνων που θα συγκεντρώσουν τα δεδομένα και θα τεκμηριώσουν την έρευνα!
Όπως τονίστηκε άλλωστε στη σύσκεψη, βάση της υπ. απόφασης για την πειραματική αλιεία, τα συγκεκριμένα αλιεύματα δεν θα έπρεπε να πωλούνται, παρόλα αυτά όμως διακινούνται κανονικά στη ελληνική αγορά. Από τα αλιεύματα λοιπόν που πωλούνται παράνομα είναι αυτονόητο ότι ο κάθε αλιέας έχει το ελεύθερο να περιγράψει την ψαριά του κατά το δοκούν, και όχι με βάση τα πραγματικά στοιχεία.
Το παράδοξο είναι ότι τα αναξιόπιστα στοιχεία που θα συλλέξουν οι ψαράδες, μαζί με δεδομένα που συλλέχθηκαν στις αρχές 2000, θα αποτελέσουν τη βάση νέας επιστημονικής μελέτης για τη διαχείριση του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας. Μία μελέτη που δεν συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα δεδομένα καμίας πολιτισμένης χώρας. Αναπόφευκτα θα απορριφθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές, οδηγώντας και στην οριστική κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας (και όχι στην βελτίωση του συγκεκριμένου τρόπου αλιείας , που θα έπρεπε να ήταν ο στόχος της μελέτης).
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Λιμεναρχείου Πειραιά, επιστήμονας από το ΕΛΚΕΘΕ, το Αρχιπέλαγος και εκπρόσωποι φορέων των παράκτιων αλιέων από πολλές περιοχές της Ελλάδας (Ευβοϊκός, Κυκλάδες, αν. Αιγαίο κλπ), καθώς και αλιείς βιντζότρατας.
Η συζήτηση ήταν έντονη και φορτισμένη, καθώς οι παράκτιοι αλιείς νιώθουν μεγάλη αγανάκτηση με τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και το ρόλο που παίζουν οι εκάστοτε μελέτες και μελετητές, που επί χρόνια στηρίζουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων συντεχνιών, και όχι τη βιωσιμότητα της αλιείας και το δημόσιο συμφέρον. Είναι γεγονός άλλωστε ότι οι αλιείς αισθάνονται ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς με την σκόπιμη κατάργηση των συλλογικών τους οργάνων, δεν μπορούν πλέον να αντιδρούν συλλογικά και οργανωμένα και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της αλιείας και του κλάδου τους».
Το Αρχιπέλαγος κάνει λόγο για σκανδαλώδη «επιστημονική έρευνα» και κατονομάζει ως υπέρμαχο τον κ. Καβαδδά, ιχθυολόγο από το ΕΛΚΕΘΕ.
Επισημαίνει δε ότι με τον τρόπο που σχεδιάστηκε και υλοποιείται η έρευνα αυτή «αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα τελευταία χρόνια εκτελούνται κατά παραγγελία έρευνες από ανθρώπους που κρύβονται πίσω από δημόσια ιδρύματα, εξυπηρετώντας συμφέροντα συντεχνιών και όχι το δημόσιο συμφέρον».
Έπειτα από δύο ώρες επίμονων ερωτήσεων, τόσο από πλευράς των αλιέων όσο και από πλευράς του Αρχιπελάγους, το Ινστιτούτο υποστηρίζει ότι «η προσπάθεια του κ. Καβαδδά να καλύψει με επιστημονικοφανή λόγο, τα κενά, τα ερωτηματικά και το σκανδαλώδη σχεδιασμό αυτής της έρευνας, έπεσαν στο κενό».
Βέβαια τόσο η συγκεκριμένη «έρευνα» όσο και η σχετική υπουργική απόφαση, είναι αποτέλεσμα της συνέργειας πολλών, που μέσα από τις θεσμικές τους θέσεις εδώ και δεκαετίες έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο άδειασμα των θαλασσών μας και στην αποδόμηση της μικρής παράκτιας αλιείας.
Το Αρχιπέλαγος ενημερώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης με τεκμηριωμένα στοιχεία των νέων αρμόδιων υπουργών, για όλη αυτή την κατάσταση, πάντα σε στενή συνεργασία με δεκάδες αλιευτικούς φορείς ανά την Ελλάδα, με σκοπό να μην υιοθετηθούν τα κακώς κείμενα και οι πρακτικές του παρελθόντος από τη νέα κυβέρνηση.
—Διαμάχη για τη μηχανότρατα λίγες μέρες πριν τις εκλογές
Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν τις πρόσφατες εκλογές, στις 21 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι των παράκτιων αλιευτικών φορέων από κάθε γωνιά της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η συνάντηση είχε θέμα την πρόταση του υπουργείου για την επαναφορά της δυνατότητας αλιείας με μηχανότρατα σε ελάχιστη απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από τη στεριά, ενάντια στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Σύμφωνα με το Αρχιπέλαγος, η πρόταση της απελθούσας ηγεσίας του υπουργείου για την επαναφορά της αλιείας στο ένα ναυτικό μίλι από τη στεριά, εξυπηρετούσε ουσιαστικά τους 300 μεγαλοπλοιοκτήτες της βιομηχανικής αλιείας και βασιζόταν σε ένα άκρως αμφιλεγόμενο διαχειριστικό σχέδιο για την αλιεία με μηχανότρατα, το οποίο ουσιαστικά επιχειρεί να καταργήσει την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.
—Ανεξέλεγκτη η υπεραλίευση στη Μεσόγειο
Κι ενώ η ελληνική νομοθεσία δεν προστατεύει τις ελληνικές θάλασσες από την υπεραλίευση, πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι το 96% τουλάχιστον των βυθόβιων ψαριών της Μεσογείου υπεραλιεύεται, ενώ για τα πελαγικά είδη, όπως η σαρδέλα και ο γαύρος, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 71%.
Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία η Μεσόγειος είναι πιο ευάλωτη από άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπου οι πληθυσμοί των ψαριών φαίνεται ότι ανακάμπτουν μετά τη λήψη ορισμένων μέτρων. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, η υπεραλίευση μειώθηκε. Από το 86% που ήταν το 2009 (υπεραλιεύονταν τα 30 από τα 35 αποθέματα που είχαν εξεταστεί) έπεσε στο 41% το 2014 (19 από 46 αποθέματα).
Την αυξημένη απειλή για τη βιοποικιλότητα των ψαριών στη Μεσόγειο σημειώνει και αντίστοιχη έρευνα της Greenpeace, σύμφωνα με την οποία η υπεραλίευση στη Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες φτάνει το 82%, ως μέσο όρο, έναντι 63% των ψαριών στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγει και έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
Η τελευταία αυτή έρευνα που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Current Biology διαπιστώνει πως μετά το 1990 έχει μειωθεί πολύ η ηλικία των ψαριών που αλιεύονται, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να αναπαραχθούν.
Σύμφωνα με τα υπολογιστικά μοντέλα που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές (Παρασκευάς Βασιλακόπουλος επικεφαλής, Χρήστος Μαραβέλιας και Γιώργος Τσερπές), τα ιχθυαποθέματα θα ήταν πολύ πιο ανθεκτικά στην υπεραλίευση αν τα ψάρια πιάνονταν λίγα χρόνια αφότου έφταναν στην αναπαραγωγική ωριμότητά τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για βυθόβια ψάρια (δηλαδή ζουν κοντά στον βυθό), όπως ο μπακαλιάρος και το μπαρμπούνι, και τα οποία αποτελούν στόχο των σαρωτικών διχτυών που ρίχνουν οι τράτες.
Η ποσότητα των ψαριών που αλιεύεται στη Μεσόγειο είναι μεγάλη, ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο τόνους το έτος, ενώ όπως έχει ανακοινώσει η Greenpeace το 83% των τόνων και των ξιφιών που αλιεύονται είναι μικρότερα του επιτρεπόμενου μεγέθους.
Σύμφωνα με τη Διεθνής Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης, η οποία εκδίδει τον Κόκκινο Κατάλογο των Ειδών, στον οποίο περιλαμβάνονται τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, έχει προειδοποιήσει πως η υπεραλίευση, η μόλυνση, η απώλεια των φυσικών τους ενδιαιτημάτων και η κλιματική αλλαγή απειλούν με εξαφάνιση 43 είδη θαλάσσιας ζωής της Μεσογείου μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Μεταξύ των 15 ειδών που διατρέχουν άμεσο ενδεχόμενο αφανισμού τα 14 είναι σαλάχια και καρχαρίες. Οι χελώνες, τα δελφίνια, τα λαβράκια, οι ροφοί, η μουρούνα και ο κιτρινόπτερος τόνος θεωρούνται απειλούμενα ή ευάλωτα σε μείωση πληθυσμού.


Σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς


Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με το εργαλείο βιντζότρατα για την υλοποίηση «Σχεδίου αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς». Η δοκιμαστική αλιεία, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ.7317.142567/18.12.2015 Υπουργικής Απόφασης. Η ανωτέρω δραστηριότητα κατά την δοκιμαστική αλιεία: α) Απαγορεύεται στις περιοχές που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.167378.2007 (ΦΕΚ 241 Δ) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 392 Δ) β) Επιτρέπεται στις περιοχές στις οποίες το ποσοστό κάλυψης από ποσειδωνία είναι μικρότερο από 35% (απεικονίσεις σε χάρτες) και εκτός των απαγορευμένων περιοχών του σημείου α.
ΥΑ 2015 _ δοκιμαστικη βιντζοτρατα.pdfΜε τα Γενικά Πολεοδομικά Κηρέως και Νηλέως, τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας και το χαμένο ακίνητο του δήμου στο Κυμάσι θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα

Η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  στο Μαντούδι την Δευτέρα 8/2/2016  στις17.30 θα συζητήσει  τα πιο κάτω θέματα:


1. Αίτηση Ματσούκα Ντίνας για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (στην πλατεία Προκοπίου)

2. Αίτηση Εταιρίας ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΟΥΛΗ και Σια ΟΕ για λύση σύμβασης μίσθωσης Δασικού Χωριού

3. Αίτημα Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών –Δασεργατών Ν.Ευβοίας με θέμα «Την μη περικοπή οικονομικής ενίσχυσης ρητινοκαλλιεργητών»

4. Αίτηση κ. Καλλαη Γιώργου σχετικά με τον κάμπο Κρύας Βρύσης

5. «Παραλαβή απορριμμάτων από άλλους Δήμου εκτός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε των ΟΤΑ (Αριθμός Απόφασης 134/2015 –Πρακτικό 15/18-12-2015)

6. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας επί του Β2 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας

7. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας επί του Β2 σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΑΠ)Δήμου Νηλέως Ν. Ευβοίας

8. Αίτηση δημοτικών συμβούλων Σκομπρή Ν, Στεργίου Ι, Γεωργατζή Ευαγ,Αλεξίου Δ κλπ για ενημέρωση τους σχετικά με το παραχωρηθέν στον πρώην Δήμο Κηρέως δημόσια ακίνητο με αρίθμ. ΑΒΚ2113 εκτάσεως 33.619,50 τ.μ το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «ΚΥΜΑΣΙ» παραλίας
Μαντουδίου

9. Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου (Έγγραφο αρ.πρωτ. 247/11-1-2016 Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου)-Συμπλήρωση απόφασης

Παζάρας: Είχα δίκηο. ..."Είναι ευκαιρία σήμερα να τα βρουν μεταξύ τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας"Η τοποθέτηση του κ. Παζαρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα   στις 2 Φεβρουαρίου του 2016,

Κύριε Πρόεδρε
Πραγματικά στο τεχνικό πρόγραμμα, που μας στείλατε για συζήτηση και λήψη απόφασης, μπήκαν καινούρια έργα και αφαιρέθηκαν ορισμένα.
Δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό και να μην σας πω ότι, σε προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο τα λόγια του Δημάρχου σχετικά με την προσθήκη έργων και την αφαίρεση ορισμένων, απευθυνόμενος σε μένα, ήταν τα εξής «και εμείς θα θέλαμε κ. Παζάρα να βάλουμε πολλά έργα, απαιτείται όμως να βγάλουμε άλλα. Είναι απλό, τα χρήματα είναι δεδομένα. Δεν είπατε ποια θα αφαιρέσουμε για να βάλουμε κάποια άλλα. Με την προσθαφαίρεση θα δημιουργηθούν άλλου είδους προβλήματα».
Στο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, κάνατε κ. Αντιδήμαρχοι προσθαφαιρέσεις και μπράβο σας. Αν υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, μπράβο και σε αυτόν. Λίγο αργά. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Να γνωρίζετε ότι είστε στη Δημοτική αρχή για να λύνετε προβλήματα και να αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτά που δεν λύνετε. Έτσι απλά. Σήμερα συνεδριάζουμε για όγδοη φορά, αν δεν έχω χάσει το λογαριασμό, το τεχνικό πρόγραμμα του 2016.  Θέλω να υπενθυμίσω το Σώμα, ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις του, ακούστηκαν απόψεις, οι οποίες δεν ήταν σωστές. Οι απόψεις αυτές εκφράσθηκαν από το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που τον στηρίζουν. Όλοι τους θεωρούσαν ότι νόμιμο ήταν να ψηφισθεί το τεχνικό πρόγραμμα μέχρι στις 31 Οκτωβρίου του 2015. Επικαλούνταν δε το άρθρο 208 του νόμου 3463/2006.
Έλα όμως που το άρθρο αυτό αναφέρει κατά λέξη ότι «τα Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα».
Το οφείλουν αγαπητοί συνάδελφοι δεν σημαίνει υποχρεούνται. Εάν σήμαινε υποχρεούνται, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που βγαίνει κάθε χρόνο, κατ’ επιταγή του Καλλικρατικού νόμου, δεν θα ανέφερε ότι «τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού».
Δεν θα ανέφεραν ακριβώς το ίδιο και τα δύο έγγραφα, που υπογράφει με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού και τα οποία το μεν ένα έχει ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2015, το δε άλλο 21 Δεκεμβρίου 2015. Μάλιστα η αναφορά αυτή έχει έντονη γραφή.
Όλα αυτά τα είχα πει σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Είχα ρωτήσει και το Δήμαρχο «αν η άποψή του είναι σωστή, τότε γιατί έφερε το τεχνικό πρόγραμμα στις 10 και 24 Νοεμβρίου 2015, για συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν παρανομούσε τότε; Απάντηση ποτέ δεν πήρα.
Τα λέω αυτά τώρα, για να αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Ευλογώ βέβαια τα γένια μου και καλά κάνω.
Προς επιβεβαίωση της ορθότητας των απόψεών μου, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων, ήρθε και το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2016, το οποίο πληροφορεί ότι «η όλη διαδικασία ψήφισης και επικύρωσης του προϋπολογισμού εκάστου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 31 Δεκεμβρίου 2015».
Έχω την αίσθηση κ. Πρόεδρε, ότι σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα θα εγκριθεί.
Εκείνο που πρέπει να μας μείνει από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι δεν χρειάζονται οκτώ συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να εγκριθεί, αν στην κατάρτισή του συμβάλουν με τις προτάσεις τους όλες οι Δημοτικές παρατάξεις.  Δεν χρειάζεται να βγαίνουν ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις, για να ρίχνονται όλες οι ευθύνες σε άλλους και καμία σε μας.
Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην το βάζουμε επί των τύπων των ήλων. Και ο τύπος των ήλων είναι η αντιπαλότητα. Αντιπαλότητα, η οποία πρέπει να εκλείψει.
Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός θα υπάρξουν το 2016, 2017, 2018 και 2019, όπως και πολλά άλλα θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν την αφορμή για να συμβούν πάλι τα ίδια.
Είναι ευκαιρία σήμερα με αφορμή την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος να τα βρουν μεταξύ τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
Την ευχή αυτή εκφράζω και θα συνεχίζω να την εκφράζω για το καλό των συνδημοτών μας.
Όλοι μας να μετράμε τις λέξεις μας, αλλά και να μην τις καταπίνουμε. Γιατί καταπίνοντάς τες, θα χάσουμε τη φωνή μας. Και άμα χάσουμε τη φωνή μας καταλαβαίνουμε τι θα γίνει με την ψυχή μας.
Προσωπικά θα φροντίζω να μετρώ τις λέξεις, αλλά και να μην τις καταπίνω.

Σας ευχαριστώ.

Επιμένουν στις 4 Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων για να επεξεργάζονται τα σύμμεικτα με ξήρανση και τελικό προορισμό την καύσηΔιαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Στερεά Ελλάδα:

Επιμένουν στις 4 Μονάδες (ΜΕΑ) υπονομεύοντας την Διαλογή στην ΠηγήΤου Στέφανου Σταμέλλου*Οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων είναι έντονες σε όλη τη χώρα. Πανελλαδικά κορυφώνεται ένας «πόλεμος» συμφερόντων για το μοίρασμα της πίτας. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τους κατάλληλους χειρισμούς, κατάφεραν οι μηχανισμοί ώστε η συζήτηση να εξαντληθεί στο ποια μορφή θα έχει ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦΟΔΣΑ)∙ αν δηλαδή θα είναι Σύνδεσμος ή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Όχι ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν παύει να είναι μια διαδικαστική υπόθεση, που παραπέμπει στο «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει».Το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο νομίζουμε είναι αν θα προχωρήσει η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τις οδηγίες, τη νομοθεσία και τις ανάγκες των καιρών - μείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, τελική διάθεση των υπολειμμάτων - ή αν θα κατασκευαστούν εργοστάσια-Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων(ΜΕΑ) για να επεξεργάζονται τα σύμμεικτα με ξήρανση και τελικό προορισμό την καύση. Θεωρούμε δηλαδή δευτερεύον ζήτημα ποιος θα κάνει την ΜΕΑ∙ αν και, με τη σημερινή οικονομική δυσπραγία, το πιο πιθανό είναι να γίνουν με ιδιωτικά κεφάλαια ή μέσω ΣΔΙΤ από τις γνωστές εταιρείες, οι οποίες καραδοκούν και προωθούν με τους ντήλερς τα σχέδιά τους σε όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσε η Περιφέρεια Στερεάς να αποτελέσει εξαίρεση; Το θέμα λοιπόν είναι να πάμε στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση με απώτερο στόχο τα μηδενικά απόβλητα, ώστε να μη χρειάζεται να γίνουν οι ΜΕΑ.


Πού βρισκόμαστε σήμερα: Στις 9/3/2015 με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ανατέθηκε στην εταιρεία «ASE SYNERGY CONSULTING A.E» το έργο «Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με πρόεδρο και δ/ντα σύμβουλο τον κ Μιχαλόπουλο [εδώ η απόφαση: https://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/253062] Είναι η ίδια εταιρεία που παρέχει «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών στην Οργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Χειρισμό Συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ».Η σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) ανατέθηκε από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ ΑΕ, στις 17/11/2015 στην εταιρεία EUROPEAN PROFILES Α.Ε. [Διαύγεια: ΟΣ9ΡΟΞ2Ζ-ΣΒ1]. Στην ίδια εταιρεία ο Δήμος Λαμιέων είχε αναθέσει από τις 27/3/2015 την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την “Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της διαχείρισης αποβλήτων”»Το πρώτο σχέδιο της μελέτης αναθεώρησης/επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ παρουσιάστηκε σε συνάντηση των Δήμων της Περιφέρειας, που έγινε στις 2/9/2015 στη Λαμία. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία συγκέντρωσε τα στοιχεία και έκανε τον πίνακα των έργων, που προτείνονται για να συμπεριληφθούν κατά τη σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων. Είναι έργα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ΑΕ (Τόσο καλά… για να ξέρουμε ποιος αποφασίζει τί…) Στον πίνακα περιλαμβάνονται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υπάρχουσες υποδομές, τα ενταγμένα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη και τα σχεδιαζόμενα/προτεινόμενα έργα.Στην Περιφέρεια Στερεάς σήμερα λειτουργούν
 επτά(7) ΧΥΤΑ και
 δώδεκα(12) Σταθμοί Μεταφόρτωσης(ΣΜΑ).

Είναι δε σε εξέλιξη και έχουν ενταχθεί
 ένας(1) ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ,
τρεις(3) ΣΜΑ και
μια(1) Μονάδα Κομποστοποίησης(ΜΚ).

Τέλος προτείνονται να κατασκευαστούν στη νέα περίοδο
τέσσερις(4) Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων(ΜΕΑ),
ένας(1) ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, τέσσερις(4) ΜΚ και
επτά(7) ΣΜΑ.

Συνολικά δηλαδή, όταν και αν ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός, θα έχουμε 4 ΜΕΑ, 8 ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, 22 ΣΜΑ και 6 ΜΚ και συγκεκριμένα:

ΠΕ Φθιώτιδας:
ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Λαμίας,
ΧΥΤΑ Δομοκού,
ΜΚ Λοκρών(Μονάδα Κομποστοποίησης) και
9 ΣΜΑ,

ΠΕ Βοιωτίας:
ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Θήβας,
ΧΥΤΑ και ΜΚ Λιβαδειάς και
1 ΣΜΑ,

ΠΕ Εύβοιας: 
ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Χαλκίδας,
ΜΚ Καρύστου,
ΧΥΤΑ & ΜΚ Ιστιαίας,
ΧΥΤΑ & ΜΚ Σκύρου και
 8 ΣΜΑ,

ΠΕ Φωκίδας:
ΧΥΤΥ, ΜΚ και ΜΕΑ Δελφών και
2 ΣΜΑ.

Η Ευρυτανία προβλέπεται να έχει μόνο 2 ΣΜΑ


Ο προϋπολογισμός των εκτελούμενων ή ενταγμένων έργων συνολικά είναι της τάξης των 55 εκατομμυρίων περίπου. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό τα προτεινόμενα επίσης έργα για τη νέα περίοδο είναι της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα αναφερόμαστε συνολικά σε έργα 200 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 3-4 χρόνια και τη νέα προγραμματική περίοδο, χωρίς τις δαπάνες για τα «Πράσινα Σημεία», την Ανακύκλωση και την Κομποστοποίηση.


Και επειδή μιλάμε για τον Εθνικό Σχεδιασμό, σημειώνεται ότι στην νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης(ΣΕΣ), δεν θα χρηματοδοτηθεί κανένα έργο εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το ΠΕΣΔΑ, που θα πρέπει να συμβαδίζει με τον ΕΣΔΑ, στον οποίο έχει ενσωματωθεί η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην ουσία όμως μιλάμε για αντικρουόμενες λογικές και πρακτικές και μάλιστα, αναφορικά με τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων(ΜΕΑ), υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της βιωσιμότητας. Για να είναι βιώσιμες οι ΜΕΑ απαιτούνται συγκεκριμένες εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων ανάλογα με την δυναμικότητα της Μονάδας. Αν αυτές οι ποσότητες δεν εξασφαλίζονται, το κόστος λειτουργίας τους θα επιβαρύνει τους Δήμους, άρα τους δημότες.


Αυτό μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη των ανταποδοτικών τελών στα ύψη ή υπονόμευση και ακύρωση της ανακύκλωσης στην πράξη. Δυστυχώς στο στάδιο που βρισκόμαστε, αυτό των μελετών για την έγκριση των ΤΟΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, παρατηρεί κανείς παραπλανητικά νούμερα παραγόμενων απορριμμάτων, που «φουσκώνουν» σκόπιμα τις προβλεπόμενες ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περάσει, τη στιγμή μάλιστα που έχει γίνει αποδεκτό ότι τα παραγόμενα σκουπίδια μειώνονται συνεχώς και λόγω της κρίσης και λόγω των μέτρων πρόληψης και μείωσης.Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περάσει η αντίληψη ότι είναι ανέφικτη η Διαλογή στην Πηγή, ότι είναι ανέφικτη η Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η διαχείριση των σύμμεικτων με το ανακάτεμα και την ξήρανση στις ΜΕΑ αποτελεί Ολοκληρωμένη Διαχείριση για τα επόμενα τριάντα χρόνια.


«Απαιτούμε μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων σε εταιρείες και κοινότητες, με στόχο μια οικονομία μηδενικών αποβλήτων που να αντιγράφει τα φυσικά οικοσυστήματα» Από την Παγκόσμια Χάρτα των Πρασίνων.


* Μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς
Πήγαινε κάτω να δεις τι προβλέπεται για την Εύβοια και το δήμο μας


Μήνυση του ΥΠΕΣΔΑ κατά των δημάρχων Αγρινίου και Βόνιτσας–Ακτίου γιατί δεν αποδέχθηκαν όπως εντάλθηκαν τα σκουπίδια των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας στους Χ.Υ.Τ.Α. διαχείρισης τους

Μήνυση κατά δημάρχων Αγρινίου και Βόνιτσας –Ακτίου κατέθεσε ο Γ.Γ. Συντονισμού Αποβλήτων του ΥΠΕΣΔΑ

απορρίμματαΣτην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, βρίσκεται υπερεπείγουσα μηνυτήρια αναφορά η οποία κατατέθηκε σήμερα, 2-2-2016, από το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  Ευάγγελο Καπετάνιο.

Η αναφορά στρέφεται κατά των Δημάρχων Αγρινίου, Γεωργίου Παπαναστασίου και Βόνιτσας – Ακτίου, Θεόδωρου Αποστολάκη, καθώς και κατά των Προέδρων των αντιστοίχων φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Φο.Σ.Δ.Α. των Χ.Υ.Τ.Α. Στράτου (Αγρινίου), Παναγιώτη Στούπα και Χ.Υ.Τ.Α. Κακοπετριάς (Βόνιτσας), Γεωργίου Κατσαπίρη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΣΔΑ «η μηνυτήρια αναφορά κατετέθη διότι, οι προαναφερθέντες, μολονότι υπάλληλοι και τελούντες σε ιεραρχική εξάρτηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δεν εφάρμοσαν σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ειδικότερα, δεν αποδέχονται, όπως εντέλλονται με τις άνω, σχετικές αποφάσεις του, αστικά στερεά απόβλητα, των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και των διαμερισμάτων των άνω Δήμων, στους άνω Χ.Υ.Τ.α. διαχείρισής τους, όπως ο κ. Γενικός Γραμματέας τους είχε καλέσει να πράξουν, με επιστολή του και για χρονικό διάστημα, μόνον τριών (3) μηνών, δηλαδή έως ότου αποπερατωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες και λειτουργήσει ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Αμαλιάδας.

Ο κ. Γενικός, εξερχόμενος του μεγάρου του Αρείου Πάγου, έκανε δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

”Η Δημοκρατία έχει κανόνες και όποιος νομίζει πως μπορεί να εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή μικρών παιδιών και να αντιστρατεύεται την δημοκρατική νομιμότητα, σύντομα θα αντιληφθεί, πως θα υφίσταται άμεσα, τις δυσμενείς για τον ίδιο, νόμιμες συνέπειες των πράξεών του»».