Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Επιβιώνοντας από την κρίση: Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών – πολιτισμικών, πολιτικών και χωρικών παραγόντων του τουρισμού στην Ελλάδα
# Ε. Κομνηνού
MA Town and Regional Planning, Department of Urban Studies and Planning, the University of Sheffield, Western Bank, Sheffield, S10 2TN, UK
ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38334, Βόλος, Ελλάδα


Ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, η προσέγγιση του οποίου σε θεωρητική βάση πραγματοποιείται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η εξερεύνηση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και χωρικών παραγόντων, ενδογενών ή εξωγενών, οι οποίοι επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Απώτερος σκοπός είναι τα ευρήματα να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση και την τόνωση του τουρισμού ιδίως στο δύσκολο διάστημα της οικονομικής κρίσης.


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο τουρισμός είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ο τουρισμός είναι αλληλένδετος με αρκετές πλευρές της καθημερινής ζωής. Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισμός λειτούργησε ως μοχλός της ελληνικής οικονομίας με την αξία του να μετράται από τα οφέλη και τις ευκαιρίες για περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του τουριστικού κλάδου δεν συνάδει με την ιδιότητα του ως πρωτεύουσα οικονομική δραστηριότητα κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η συγκεκριμένη λοιπόν εργασία επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική προσφορά και ζήτηση στην Ελλάδα.Υπόβαθρο προβλήματος
Το φαινόμενο του τουρισμού ως κοινωνικό-οικονομικό με χωρικό αντίκτυπο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη δυναμική. Ως αποτέλεσμα η ένταση και το μοτίβο του μεταβάλλονται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στις χώρες προέλευσης και υποδοχής τουριστών, όπως χαρακτηριστικά εξηγούν οι Κοκκώσης, Τσάρτας και Γκρίμπα (2011:25). Οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτονται από τη σχετική βιβλιογραφία (Tsartas, 2004; Algieri και Kanellopoulou, 2009; Kapiki, 2012; Karoulia, Gaki, Kostopoulou, 2015; Karoulia, Gaki, Kostopoulou, Lagos, 2016 et al) ενώ η τρωτότητα του οφείλεται στην αλληλεπίδραση με άλλους οικονομικούς κλάδους και στην οριζόντια φύση του.


Σε εθνικό επίπεδο, η σημασία του τουρισμού είναι αναγνωρισμένη με τα οικονομικά μεγέθη να είναι αδιάψευστα. Οι Σαραντάκου (2010:116) και Ikkos (2015:01) έχουν καταγράψει τη συνεισφορά του τουρισμού στην απασχόληση, στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν[1] και στη διανομή του εισοδήματος στις περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, η τουριστική κίνηση σημείωσε υψηλή επίδοση κατά το διάστημα της οικονομικής κρίσης (2008-2013) παρεμποδίζοντας την κατακόρυφη πτώση της εθνικής οικονομίας (Μαρούλης και ΄Ικκος, 2016:05). Τα στοιχεία αυτά συγκλίνουν στο ότι ο τουρισμός πρέπει να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη ανάκαμψης της οικονομίας δεδομένης της δυναμικής του (Kapiki, 2012:19).


Η εύρεση των παραγόντων που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη αποκτά αυξανόμενη προσοχή λόγω της σημασίας του τουρισμού για τη χώρα και είναι καταλυτική για την πορεία του (Algieri και Kanellopoulou, 2009:10). Αν και οι εν λόγω παράγοντες υφίστανται σε κάθε τουριστικά ανεπτυγμένη κοινωνία (Karoulia et al, 2016:05), ωστόσο στη γνώση της συγγραφέως δεν έχει υποπέσει κάποια μελέτη που να εξετάζει το σύνολο αυτών.


Αυτό το κενό ευελπιστεί να καλύψει η παρούσα εργασία. Η πολυσύνθετη φύση του τουριστικού φαινομένου απαιτεί την ολιστική προσέγγιση του. Για αυτό το λόγο, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από δευτερεύουσες ποιοτικές και ποσοτικές πηγές όπως επιστημονικά άρθρα, μελέτες, στατιστικά στοιχεία κ.ά, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης χωρίς όμως να αποκλείονται και πρότερες. Η σύνθεση των δύο μεθόδων έρευνας – mixed research methods επιλέχθηκε ως η ιδανική για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του θέματος καθώς οι δύο μέθοδοι θα πρέπει να θεωρούνται αλληλοσυμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές.


Η εργασία οργανώνεται από επιπλέον τρία μέρη. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου περιγράφονται οι βασικές έννοιες του τουρισμού, η σημασία του για την ελληνική οικονομία και ορισμένοι παράγοντες. Εν συνεχεία, τα αποτελέσματα συζητούνται στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο ακολουθείται από το τελευταίο μέρος όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ


Η διαδικασία ένταξης του τουριστικού φαινομένου σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο με αντιληπτά όρια είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της πολυδιάστατης φύσης του. Βάση αυτού ο παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός προέρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και ορίζει τον «τουρισμό

ως ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο που συνεπάγεται την κίνηση των ανθρώπων σε πόλεις εκτός του οικείου περιβάλλοντος τους για προσωπικούς ή εμπορικούς/επαγγελματικούς λόγους. Οι άνθρωποι αυτοί ονοματίζονται επισκέπτες (είτε τουρίστες είτε περιηγητές, κάτοικοι ή μη) και ο τουρισμός έχει να κάνει με τις δραστηριότητες τους, ορισμένες από τις οποίες σημαίνουν τουριστικά έξοδα.» (UNWTO, 2014).


Η τουριστική βιομηχανία είναι μίας παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς (Algieri και Kanellopoulou, 2009:10; Karoulia et al, 2015:01-2). Κατά τη διαδικασία αυτή, ο τουρισμός βάλλεται από μία σειρά προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική και κοινωνική κρίση και η πολιτική αστάθεια (Karoulia et al, 2015:03). Σε κάθε δηλαδή τουριστική κοινωνία, ο τουρισμός διαμορφώνει ένα σύνολο οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών αποτελεσμάτων και παράλληλα διαμορφώνεται από αυτό.


Στην Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ο σημαντικός ρόλος του για την ελληνική οικονομία αναγνωρίζεται από ένα μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας (Andriotis, 2004; Bramwell, 2004a; Ikkos, 2015; Karoulia et al., 2016; Marinakos και Papatheodorou, 2008; Petrakos, 2014; Psycharis, Kallioras και Pantazis, 2014; Παττάς, 2011; Χατζηδάκης, 2015). Επιπλέον, ο Petrakos (2014:24) χαρακτηρίζει τον τουρισμό ως εμπορεύσιμο προϊόν και τονίζει την αμφίσημη σχέση του με άλλους οικονομικούς τομείς όπως η εστίαση και η γεωργία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο τουρισμός είναι η κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά. Γίνεται αντιληπτή λοιπόν η σημασία του για την εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.


2.1 Τουρισμός και οικονομική κρίση
Έχοντας υπόψη την τρωτότητα του τουρισμού, ο εξωτερικός κλονισμός από την παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν αναπόφευκτος δεδομένου ότι οι κυρίαρχες οικονομικές συνθήκες είναι καθοριστικός παράγοντας της τουριστικής ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις της εκάστοτε οικονομικής συγκυρίας στον τουρισμό έχουν υπάρξει αντικείμενο μελέτης για πληθώρα ερευνητών (Lardopoulos και Lardopoulos, 2013; Kapiki, 2012; Monastiriotis, 2011; Papatheodorou, Rosselló και Xiao, 2010; Papatheodorou και Arvanitis, 2014; Petrakos, 2014; Pérez, 2009; Petrevska, 2012; Wei, 2010).


Η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας στο πλαίσιο της ένταξης στο ΔΝΤ[2] κλόνισε τόσο τον εισερχόμενο όσο και τον εγχώριο τουρισμό. Οι απόψεις για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διίστανται. Οι Papatheodorou και Arvanitis (2014:189) σημειώνουν τα θετικά (μείωση τιμών, αύξηση ανταγωνιστικότητας) και τα αρνητικά (δυσφήμιση εικόνας) αποτελέσματα στον εισερχόμενο τουρισμό. Αντιθέτως, η Kapiki (2012:26) σημειώνει την πτώση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στην παγκόσμια κατάταξη[3] το 2011. Επιπρόσθετα, τόσο η ίδια όσο και ο Petrakos (2014:13) τονίζουν τη μείωση της κερδοφορίας από τον τουρισμό και την απώλεια εισοδήματος και θέσεων εργασίας για τους απασχολούμενους σε αυτόν. Παρ’ όλα αυτά, το αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στον τουριστικό τομέα ήταν ανώδυνο σε σύγκριση με άλλους τομείς όπως ο κατασκευαστικός, κ.ά, αποκαλύπτοντας την ανθεκτικότητα του τουρισμού.


2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική προσφορά και ζήτηση
Αρκετά στοιχεία υποδεικνύουν πως οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, χωρικές και νομοθετικές αλλαγές επηρεάζουν την τουριστική προσφορά και ζήτηση. Οι παράγοντες αυτοί έχουν κατηγοριοποιηθεί από προηγούμενες έρευνες σε ενδογενείς και εξωγενείς (Briassoulis, 2004; Kapiki, 2012; Marinakos και Papatheodorou, 2008). Όσον αφορά την τουριστική προσφορά, ορίζεται ως το τουριστικό προϊόν καθαυτό και τις μεταβλητές που το καθορίζουν (Marinakos και Papatheodorou, 2008:02). Το τοπικό κοινωνικό-χωρικό σύστημα είναι ένας ενδογενής παράγοντας που επηρεάζει την τουριστική προσφορά, όπως επίσης είναι η γεωγραφία, οι τουριστικές πολιτικές, το εθνικό οικονομικό πλαίσιο και η τοπική κοινωνική-οικονομική δομή (Briassoulis, 2004:50-51). Η τουριστική προσφορά αλληλεπιδρά με την τουριστική ζήτηση. Η ισορροπία μεταξύ αυτών αποτελεί προαπαιτούμενο της τουριστικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα της χωρικής συγκέντρωσης.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ3.1 Τουριστική ζήτηση
Η τουριστική ζήτηση καθορίζεται από παράγοντες που είναι εξωτερικοί στο τουριστικό σύστημα της κάθε χώρας. Συνεπώς, η κυβέρνηση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι λοιπές ομάδες ενδιαφερόντων έχουν ελάχιστο χώρο να επέμβουν και η πρόληψη τους από την τουριστική βιομηχανία είναι εξαιρετικά δύσκολη (Wei, 2010:17). Σύμφωνα με τη Σαραντάκου (2010:40), οι εξωτερικοί παράγοντες διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και μαρτυρούν τις αλλαγές και τις τάσεις της τουριστικής αγοράς. Αναφορικά με την επιρροή τους στον τουρισμό ενδέχεται να είναι μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη, αρνητική ή θετική και εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης από τους αρμόδιους και τους εμπλεκόμενους στον τουριστικό κλάδο. Σε αυτό το υποκεφάλαιο οι εξωτερικοί οικονομικοί, κοινωνικοί-πολιτισμικοί και πολιτικοί παράγοντες θα αναλυθούν ως αιτία ανοδικής ή πτωτικής τάσης της τουριστικής ζήτησης.


Οικονομικοί παράγοντες


Σε αυτές τις σειρές θα αναλυθούν οι πιο σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες καθορισμού της τουριστικής ζήτησης. Αρχικά, η ισοτιμία των νομισμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, η οποία ωφέλησε την Ελλάδα διότι την κατέστησε πιο προσιτή για τους τουρίστες από τις ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλες χώρες (Kapiki, 2012:25; Υφαντής, 2015). Αντίθετα, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ λόγω της πολιτικής διαμάχης της Τουρκίας με την Ρωσία είχε αρνητική αποτίμηση για την Ελλάδα μειώνοντας τις τουριστικές ροές από τις αντίστοιχες περιοχές (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:22). Συνεχίζοντας, η υπερτίμηση του ευρώ έναντι της βρετανικής λίρας λόγω του BREXIT[4] λειτούργησε αρνητικά για την τουριστική ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο[5] (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:27-29). Συμπερασματικά, η τιμή συναλλάγματος ενδέχεται να αποτελέσει μειονέκτημα ή ευκαιρία για τους εμπλεκόμενους στον τουριστικό τομέα και καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την τουριστική ζήτηση.


Οι οικονομικές συνθήκες στις χώρες προέλευσης τουριστών, το εισόδημα και οι τιμές των καυσίμων ονοματίζονται επίσης ως εξωτερικοί παράγοντες επηρεασμού της τουριστικής ζήτησης. Αντιπροσωπευτικές είναι οι περιπτώσεις της Ρωσίας και του ΗΒ. Η ρωσική τουριστική αγορά κατέχει μεγάλο ποσοστό του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού. Για αυτό το λόγο, οι αρνητικοί βαθμοί ανάπτυξης στη Ρωσία και η υποτίμηση του ρωσικού ρουβλίου που οφείλονται στην κρίση με την Ουκρανία είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση των αφίξεων από τη χώρα για ένα διάστημα που ευτυχώς αντιστράφηκε αργότερα[6] (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:25). Η σημασία της βρετανικής αγοράς για την Ελλάδα είναι αδιαμφισβήτητη[7] εξού και της αρνητικής επίπτωσης του Brexit στις αφίξεις και στα κέρδη λόγω της αστάθειας της νομισματικής ισοτιμίας (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:09,18). Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με το εισόδημα των επισκεπτών και το λεγόμενο cutback decisions φαινόμενο (μείωση των εξόδων ή της περιόδου παραμονής στον προορισμό) (Papatheodorou και Arvanitis, 2014:185). Σχετικά με τις τιμές των καυσίμων είναι αποδεδειγμένη η αναλογία των υψηλότερων τιμών με το αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική ζήτηση λόγω της άμεσης εξάρτησης των μεταφορικών μέσων από τα καύσιμα (Assaf και Josiassen, 2012:394; Υφαντής, 2015). Ωστόσο πρόκειται για ελάχιστες και βραχυπρόθεσμες μεταβολές στην τουριστική ζήτηση όπως επισημαίνουν οι Algieri και Kanellopoulou (2009:16) καθώς η αγορά απορροφά τη διαφορά. Τα φαινόμενα αυτό είναι έκδηλα στην περίπτωση της Ελλάδας επιβεβαιώνοντας τον αρχικό συσχετισμό.


Η παρούσα παράγραφος επικεντρώνεται στην οικονομική κρίση. Με βάση τα στοιχεία δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί ότι η Ελλάδα υπέστη τις σοβαρότερες επιπτώσεις της ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε[8]. Το επιχείρημα αυτό υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνητών, οι οποίοι επισημαίνουν τις σφοδρές συνέπειες της κρίσης στην εθνική οικονομία επηρεάζοντας την τουριστική βιομηχανία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Papatheodorou et al, 2010:39; Wei, 2010:17; Giannakis και Bruggeman, 2015:02; Tsiotras, Tsiotras και Fotiadis, 2016:44). Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη ο εσωτερικός τουρισμός και όχι τόσο ο εισερχόμενος παρά την έντονη δυσφήμιση της χώρας (Papatheodorou και Arvanitis, 2014:189). Επιπλέον οι επιπτώσεις της κρίσης διέφεραν στις περιφέρειες της χώρας λόγω της διαφορετικής ανθεκτικότητας στις εξωτερικές απειλές, την εκάστοτε κύρια οικονομική δραστηριότητα και τη γενικότερη αντιμετώπιση της κρίσης από τις τοπικές αρχές (Petrakos, 2014:21; Giannakis και Bruggeman, 2015:01). Η συνολική αποτίμηση της επίδρασης της κρίσης στον τουρισμό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του κλάδου παρά τις όποιες διακυμάνσεις.


Κοινωνικοί – πολιτισμικοί παράγοντες


Η κοινωνική και διαδραστική φύση του τουρισμού προέρχεται από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε ένα μέρος (Dede, 2013:01). Οι λόγοι επιλογής και επίσκεψης ενός προορισμού αλλιώς τα πολιτισμικά κίνητρα διαφέρουν ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο των τουριστών όπως αποδεικνύεται από την έρευνα της Dede[9] (2013:01-03). Επιπλέον, η ταξιδιωτική συμπεριφορά καθορίζεται από τα κυρίαρχα πρότυπα κατανάλωσης και το διαδίκτυο, το οποίο έχει κατευθύνει τους τουρίστες προς πιο εξεζητημένες επιλογές προορισμών (Σαραντάκου, 2010:39-40; Assaf και Josiassen, 2012:389). Στο ίδιο πλαίσιο συγκαταλέγονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των τουριστών οι οποίες διαμορφώνουν τη δομή του τουριστικού τομέα και επιδρούν στη διαδικασία σχεδιασμού του τουρισμού και στις σχετικές πολιτικές (Dede, 2013:01-02).


Οποιεσδήποτε μεταβολές στις προτιμήσεις και τα συναισθήματα των τουριστών (απόλαυση διαμονής, εξυπηρέτηση) επιδρούν στον τουρισμό. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι οι τουρίστες δύνανται να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ενώ το τετράπτυχο αξιοπιστία – ασφάλεια – υπευθυνότητα - συμπάθεια συνθέτει την ικανοποίηση των επισκεπτών (Tsiotras et al, 2016:44, 46). Τα συναισθήματα που αναπτύσσονται κατά τη διαμονή σε έναν προορισμό και η εμπειρία του χώρου συνδιαμορφώνουν την επιθυμία επαναφοράς των τουριστών στο μέρος και την πιθανότητα να το συστήσουν σε άλλους (Dede, 2013:04). Εν τέλει, οι κοινωνικοί – πολιτισμικοί παράγοντες είναι καταλυτικοί για την τουριστική ζήτηση.


Ευρωπαϊκές πολιτικές- Γεωπολιτικό περιβάλλον
Ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα
Ως μέλος της Ε.Ε., η Ελλάδα υποχρεούται να συμβαδίζει με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τα κράτη μέλη της. Οι ευρωπαϊκές τουριστικές πολιτικές μεταφράζονται σε προγράμματα διεθνής συνεργασίας και εξειδικευμένες πολιτικές. Σύμφωνα με τον Wei (2010:16), οι εξωτερικές πολιτικές είναι καθοριστικής σημασίας για τον τουρισμό παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας για τους μεσογειακούς προορισμούς. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει με αύξουσα χρονολογική σειρά τις ευρωπαϊκές συνθήκες για τον τουρισμό και τα προγράμματα:
Πίνακας 3.1: Ευρωπαϊκές συνθήκες για τον τουρισμό
Συνθήκη
Περιεχόμενο
Συνθήκη του Maastricht |1992
Δράσεις στον τουριστικό τομέα
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα European Constitution | 2004
Συγκεκριμένες διατάξεις για τον τουρισμό – συνταγματική φύση
Συνθήκη της Λισαβώνας
| 2007
Κατευθύνσεις και ρυθμίσεις εδραιώνοντας μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό
Προγράμματα
Interreg IIA, LEADER II, ΜΜΕ, Interreg III, URBAN (για τουριστικούς προορισμούς άνω των 10000 κατοίκων)
Πηγή: ιδία επεξεργασία, Παπουτσή (2013:17,30).
Συνοπτικά, η ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό επιδιώκει μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για τα κράτη μέλη μέσω των εξής στόχων:

i. Ελεύθερη κυκλοφορία και προστασία των τουριστών
ii. Ορισμένο πλαίσιο εργασίας για τους απασχολούμενους στον τουριστικό κλάδο
iii. Μεταφορικά δικαιώματα
iv. Περιφερειακή ανάπτυξη (Παπουτσή, 2013:26).
Εν συντομία, η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα έχει αποδειχθεί επωφελής για την Ελλάδα αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ως προορισμό και παρέχοντας κονδύλια για την ισομερή ανάπτυξη των περιοχών. Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον τουρισμό έγκειται στην ευθύνη του κάθε κράτους μέλους καθώς ο ρόλος της Ε.Ε. είναι κατευθυντήριος και συντονιστικός.


Γεωπολιτικό περιβάλλον


Ο τουριστικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε εξωτερικούς κλονισμούς, οι οποίοι προκαλούνται από αστάθεια στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι Sönmez, Apostolopoulos και Tarlow (1999:13) εξηγούν πως οι εμπόλεμες καταστάσεις και οι τρομοκρατικές επιθέσεις επηρεάζουν την ταξιδιωτική συμπεριφορά καθώς οι τουρίστες προσαρμόζουν τις επιλογές τους με γνώμονα την ασφάλεια. Επιπλέον, οι Eilat και Einav (2004:1315-1316) τονίζουν την ευαισθησία του τουρισμού σε διεθνείς διαμάχες.


Αναλυτικότερα, οι πολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (2010-2011) και η διατάραξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας ωφέλησαν την Ελλάδα ενισχύοντας την τουριστική ζήτηση αν και τα ακριβή δεδομένα είναι δύσκολο να υπολογιστούν (Kapiki, 2012:24; Μαρούλης και Ίκκος, 2016:08). Γενικότερα, η πολιτική αναταραχή σε ανταγωνιστικούς προορισμούς λειτούργησε ως προσωρινό πλεονέκτημα για την Ελλάδα ενδυναμώνοντας την εικόνα της ως ασφαλή προορισμό (Greek Tourism Confederation, 2016a).


Ωστόσο κίνδυνοι ελλοχεύουν από την εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία. Οι έμμεσες επιπτώσεις μεταφράζονται στην προσφυγική κρίση που ξέσπασε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντροβαρής θέση της Ελλάδας την κατέστησε νευραλγικό σημείο για τις προσφυγικές ροές με τα νησιά να δέχονται το μεγαλύτερο μέρος τους. Ως αποτέλεσμα η τουριστική ζήτηση μειώθηκε το 2015 και 2016 με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω της καθυστερημένης και ανεπαρκούς ανταπόκρισης και διαχείρισης από την πλευρά της κυβέρνησης (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:08). Σε αντίθεση, οι κάτοικοι των νησιών κέρδισαν το βραβείο Nobel για την πολύτιμη συνεισφορά τους (Avaaz.com). Η δυσαρέσκεια των τουριστών κατεγράφη σε έρευνες με ανησυχητικά ποσοστά να καταδεικνύουν την αλλαγή στην ταξιδιωτική συμπεριφορά[10]. Επιπλέον, το αρνητικό αντίκτυπο είχε και χωρικές διαστάσεις με την τουριστική ζήτηση να διαμορφώνεται δυσανάλογα στα νησιά[11] και στις παράκτιες περιοχές λόγω της δυσκολίας ελέγχου των προσφυγικών ροών (TourismPress, 2016). Συνοψίζοντας, η προσφυγική κρίση επηρέασε την τουριστική ζήτηση ενώ να σημειωθεί ότι δεν έχει επιλυθεί ακόμα. Εν τέλει, οι εξωτερικές πολιτικές αναταραχές δύναται να ωφελήσουν ή να ζημιώσουν προορισμούς.


3.2 Τουριστική προσφορά


Νομοθεσία για τον τουρισμό
Η κυβέρνηση και η νομοθεσία παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τουρισμό θεμελιώνοντας μία επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη. Η επιρροή τους είναι άμεση στον τουριστικό τομέα διότι ενισχύουν τα ευνοϊκά στοιχεία της ανάπτυξης και αποσύρουν τα επιβαρυντικά (Assaf και Josiassen, 2012:394).


Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας έχει επιδράσει στην τουριστική προσφορά. Συγκεκριμένα, οι διαδοχικές εκλογές και οι επακόλουθες αλλαγές στη σύσταση της κυβέρνησης αλλοίωσαν τον τουριστικό τομέα λόγω των αναδιαρθρώσεων στο αντίστοιχο υπουργείο και την εισαγωγή νέων νόμων[12]. Όμως το Υπουργείο δεν είναι το μόνο υπεύθυνο όργανο για την εποπτεία του τουρισμού. Πέραν αυτού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού[13] φέρει ευθύνες για την διαχείριση και προώθηση του τουρισμού με αναπτυξιακό, συντονιστικό και μεσολαβητικό ρόλο. Σε κατώτερο επίπεδο, οι τοπικές αρχές και οι δήμοι οφείλουν να συγκροτούν (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής) και εφαρμόζουν τις τουριστικές πολιτικές με γνώμονα το εθνικό πλαίσιο τουρισμού. Να σημειωθεί ότι η δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών κρίνεται ανεπαρκής σε γενικές γραμμές.


Στη συνέχεια, η αποτυχία χειρισμού της οικονομικής κρίσης από την εκάστοτε κυβέρνηση απεδείχθη επιζήμια για τον τουρισμό. Αν και η δυνατότητα παρέμβασης της πολιτείας στη δημοσιονομική πολιτική του ΔΝΤ ήταν ελάχιστη (Petrakos, 2014:13), ωστόσο η οριζόντια εφαρμογή των μέτρων λιτότητας απεδείχθη λανθασμένη (Monastiriotis, 2011:323; Psycharis et al, 2014:02). Στο πλαίσιο αυτό συγκαταλέγεται και η αύξηση του ΦΠΑ κατά το διπλάσιο στον τουριστικό τομέα. Συγκεκριμένα, η μειωμένη φορολόγηση που ίσχυε για τα νησιά λόγω της προσβασιμότητας τους αυξήθηκε από 6.5% σε 13% για τη διαμονή και από 13% σε 23% για την εστίαση (Research Institute for Tourism, 2016:41). Επακόλουθα, το μέτρο αυτό έβλαψε περισσότερο τις οικογενειακές επιχειρήσεις και οδήγησε σε πτώση του ΑΕΠ και απώλεια θέσεων εργασίας (Tourism Press, 2015). Όπως γίνεται αντιληπτό, τέτοιου είδους πολιτικές δεν ευνοούν την τουριστική ανάπτυξη.


Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό περιλαμβάνει πολιτικές για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις μεταφορές, την ασφάλεια και τη φορολογία. Τη μεγαλύτερη επιρροή ασκούν οι πολιτικές οικονομικών κινήτρων, προστασίας και διατήρησης πόρων και χρήσεων γης. Αναφορικά με τις τελευταίες, επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την τουριστική ανάπτυξη μέσω των διατάξεων για την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία των κύριων τουριστικών πόρων, τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά (Σαραντάκου, 2010:43).


Σε εθνικό επίπεδο, η τουριστική ανάπτυξη καθορίζεται από το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης[14] για τον τουρισμό. Το πλαίσιο παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις για το χωρικό σχεδιασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ωστόσο, η επίλυση κάποιων χρόνιων παθογενειών του ελληνικού τουρισμού, μεταξύ αυτών η εποχικότητα, δεν επετεύχθη ούτε με το αρχικό πλαίσιο του 2009 αλλά ούτε και με την αναθεώρηση του το 2013[15]. Συνοπτικά, οι εν λόγω νομοθετικές διατάξεις δεν συνιστούν μία ολοκληρωμένη και συνεπή τουριστική πολιτική.


Χωρικός σχεδιασμός
Η τουριστική προσφορά κρίνεται από τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων έχει ακολουθήσει τους νόμους της αγοράς, δηλαδή συγκεντρώνονται με ευνοϊκούς όρους εκτός σχεδίου πόλεων, στις παράκτιες περιοχές και στα νησιά πλησίον φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αστικών κέντρων και μεταφορικών κόμβων (Καλόκαρδου και Κραντονέλλης, 2013). Συνέπεια αυτού είναι η άνιση χωροθέτηση τους στο ελληνικό τοπίο.


Αναλυτικότερα, η διασπορά της τουριστικής ανάπτυξης διαμορφώνεται ως εξής. Τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές είναι περισσότερο ανεπτυγμένες τουριστικά σε σύγκριση με την ενδοχώρα συγκεντρώνοντας το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην περιφέρεια εντοπίζεται επίσης η πλειονότητα των μεγάλων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (Buhalis, 2001:453). Δημιουργούνται λοιπόν πόλοι τουριστικών δραστηριοτήτων. Ως συνέπεια, φαινόμενα κορεσμού και υποβάθμισης παρατηρούνται σε αυτές τις περιοχές (Πολύζος και Σαράτσης, 2013:15). Συμπερασματικά, η χωρική ανισότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται ως απειλή για τον τουρισμό και επιδρά στην τουριστική προσφορά και ζήτηση (Μελισσουργός, 2008:213-214; Buhalis, 2001:452).


Επιπροσθέτως, το ιδιοκτησιακό και νομοθετικό καθεστώς είναι αιτίες της ανοργάνωτης και άναρχης τουριστικής ανάπτυξης. Ο κατακερματισμός του τοπίου από τις τουριστικές δραστηριότητες οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών μικρών τεμαχίων γης. Συγκεκριμένα, ποσοστό άνω του 80% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανήκει σε οικογένειες ή αριθμεί λιγότερες από 50 κλίνες (Research Institute for Tourism, 2016:56). Σύμφωνα με τη Σαραντάκου (2010:113), αυτό το φαινόμενο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: την εξομάλυνση των χωρικών συγκεντρώσεων και τις συγκρούσεις χρήσεων γης αντίστοιχα. Αναφορικά με την τουριστική πολιτική, η σχετική αργοπορία στην υιοθέτηση ενός εθνικού πλαισίου για τον τουρισμό και η διαχείριση του μέχρι τότε μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού συνετέλεσαν στην απότομη και ανοργάνωτη τουριστική ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ρόδος, όπου δεν υπήρχε κανένα σχέδιο χωροθέτησης των τουριστικών δραστηριοτήτων (masterplan) (Buhalis, 2001:456). Γενικότερα, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμού των τουριστικών δραστηριοτήτων με αναπτυξιακές, χωρικές και ρυθμιστικές διατάξεις είχε τα προαναφερθέντα αποτελέσματα.


Οικονομικές συνθήκες
Οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα προορισμό επηρεάζουν την τουριστική προσφορά. Η Kapiki (2012:20) ονοματίζει τα αυξημένα κόστη, τα μειωμένα έσοδα και την έλλειψη κερδοφορίας ως βασικούς ενδογενείς παράγοντες, που προήλθαν από την οικονομική κρίση και έβλαψαν την τουριστική βιομηχανία. Επιπλέον, η επιβολή των capital controls και η υπερφορολόγηση στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής συνετέλεσαν στην πτώση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού[16] (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:06). Περαιτέρω, το αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης διέφερε ανά περιοχή: οι τουριστικά αναπτυγμένες κοινωνίες απεδείχθησαν πιο ανθεκτικές στην οικονομική ύφεση καθώς ο τουρισμός ταλαντεύτηκε λιγότερο σε σύγκριση με άλλους κλάδους (Psycharis et al, 2014:11). Επομένως, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον αποτέλεσε και αποτελεί εμπόδιο της τουριστικής ανάπτυξης παρά την αντοχή του τουριστικού κλάδου.


Κοινωνικό περιβάλλον
Η κοινωνική πλευρά συμπεριλαμβάνει την διαχείριση του τουρισμού από τις τοπικές κοινωνίες και τους ενδιαφερόμενους και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον κλάδο. Αρχικά, η τοπική συμμετοχή είναι υψίστης σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη και τη διαδικασία σχηματισμού πολιτικών προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής αντανακλώντας τις ανάγκες της (Stylidis, Biran, Sit και Szivas, 2014:260). Η κυρίαρχη αντίληψη για πολλά χρόνια στην Ελλάδα περικλειόταν στη θεώρηση του τουρισμού ως μέσου εύκολης και γρήγορης κερδοφορίας. Το γεγονός αυτό παράλληλα με την έλλειψη κινητοποίησης στον τομέα του μάρκετινγκ για διαφοροποίηση του 4S[17] τουριστικού προϊόντος και την επικοινωνιακή πολιτική δεν συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.


Η εντάσεως εργασίας φύση του τουρισμού συμβάλλει στην προσωπική ανέλιξη και την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της ευρέσεως εργασίας και της απόκτησης εισοδήματος. Η άμεση επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τουριστικό τομέα μεταφράστηκε σε μεγάλη μείωση του αριθμού απασχολούμενων και του μισθού τους. Συγκεκριμένα, 24600 θέσεις εργασίας χάθηκαν το χρονικό διάστημα 2008-2014 που ισοδυναμούν με ποσοστό μείωσης της απασχόλησης στον τουριστικό τομέα της τάξεως του 7,6% (Eurostat, 2015). Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την εποχικότητα του τουριστικού επαγγέλματος μαρτυρούν την τρωτότητα του τουρισμού σε οποιεσδήποτε μεταβολές και την εξάρτηση του από το ανθρώπινο δυναμικό.


4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος απαιτούσε την εξέταση των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης τουριστών και στη χώρα υποδοχής, την Ελλάδα. Όπως προκύπτει, οι οικονομικοί παράγοντες, εξωγενείς και ενδογενείς, ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον τουρισμό. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον επηρεάζουν την τουριστική συμπεριφορά και ταυτόχρονα επηρεάζονται εφήμερα από τα εκάστοτε πρότυπα κατανάλωσης. Όσον αφορά, τη γεωπολιτική συγκυρία, οι επιπτώσεις πολιτικών αναταραχών και εντάσεων μεταξύ χωρών είναι προσωρινές και ενδέχεται να ωφελήσουν ή να βλάψουν τον τουρισμό ανάλογα με τη διαχείριση τους. Οι ευρωπαϊκές και εθνικές τουριστικές πολιτικές και ο χωρικός σχεδιασμός παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τουρισμό. Οι πρώτες είτε προωθούν την τουριστική ανάπτυξη είτε την εμποδίζουν ενώ η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και η εφαρμογή του αποτελούν προϋπόθεση μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης καθώς η απουσία τους είχε αρνητικό αποτέλεσμα στο ελληνικό τοπίο.


Συμπερασματικά, τα αποτέλεσμα συνέβαλαν στην κατανόηση της πολυδιάστατης φύσης του τουριστικού φαινομένου. Οι τουριστικοί προορισμοί αναπτύσσονται υπό την επίδραση των προαναφερθέντων παραγόντων αν και η ένταση και ο τύπος επιρροής τους διαφέρουν στο χωροχρόνο. Ο λόγος αυτής της μελέτης, παρά τους περιορισμούς της απουσίας πρωτογενών δεδομένων και του χρόνου εκπόνησης, είναι να λειτουργήσει ο τουρισμός ως τονωτικό της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Εφεξής θα αναφέρεται ως ΑΕΠ.


[2] Διεθνές Νομισματικό Ταμείο


[3] Το 2011 η Ελλάδα κατατάχθηκε 21η και 29η σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2009 και τις αντίστοιχες 16η και 23η θέσεις.


[4] British Exit from the European Union.


[5] Εφεξής θα αναγράφεται ως ΗΒ.


[6] Αύξηση κατά 40,3% το 2016 σε σχέση με το ποσοστό του 2015 (Μαρούλης και Ίκκος, 2016:25)


[7] Το 2015 οι Βρετανοί τουρίστες κατείχαν ποσοστό10,2% επί του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού.


[8] Ευρωπαϊκή Ένωση.


[9] Οι τουρίστες προερχόμενοι από το Δυτικό πολιτισμό επέλεγαν προορισμούς με συνδυασμό ενδιαφερόντων σε αντίθεση με αυτούς από την Ανατολή, οι οποίοι επικεντρώνονταν στο πολιτισμικό κομμάτι (Dede, 2013:01-03).


[10] Με βάση μία έρευνα το 55% των Βρετανών τουριστών παρουσίασε αλλαγή στην επιλογή προορισμού ενώ σύμφωνα με μία άλλη έρευνα το 40% από τους 3046 ερωτηθέντες από τις ΗΠΑ, το Η.Β. και τη Γερμανία δήλωσε αρνητικά επηρεασμένο από την προσφυγική κρίση (Greek Tourism Confederation, 2016a).


[11] Τα νησιά του βορείου Αιγαίου σημείωσαν μειωμένη τουριστική ζήτηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη λόγω της συγκέντρωσης προσφύγων.


[12] Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών ,Ναυτιλίας και Τουρισμού (που είχε συσταθεί στις 26 Ιανουαρίου 2015 από την Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα) μετονομάστηκε σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το οποίο καταργήθηκε το Νοέμβριο του 2016 από την ίδια κυβέρνηση. Η σημερινή ονομασία είναι Υπουργείο Τουρισμού.


[13] Εφεξής θα αναφέρεται ως ΕΟΤ.


[14] Εφεξής θα αναφέρεται ως ΕΠΧΣΑΑ.


[15] Τελικά το αναθεωρημένο ΕΠΧΣΑΑ του 2013 αποσύρθηκε λόγω των αντιδράσεων.


[16] Μείωση της ανταγωνιστικότητας της τάξης του 10% το 2015.


[17] 4S: Sand, Sea, Sun and Sex

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. Algieri, B. & Kanellopoulou, S. (2009). Determinants of demand for exports of tourism: An unobserved component model. Journal of Tourism and Hospitality Research, 9(1), 9-19. Ανακτήθηκε από http://journals.sagepub.com.
2. Andriotis, K. (2004). Problems of Island Tourism Development: The Greek Insular Regions. In B. Bramwell (Eds) Coastal Mass Tourism Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. (114-132). Clevedon - Buffalo - Toronto – Sydney: Channel View Publications
3. Assaf, A. & Josiassen, A. (2012). Identifying and Ranking the Determinants of Tourism Performance: A Global Investigation. Journal of Travel Research, 51(4), 388-399. doi: 10.1177/0047287511426337
4. Avaaz.com (undated). Nobel Peace Prize for Greek Islanders. Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου 2017 από https://secure.avaaz.org/en/nobel_prize_greek_islander1/?fXsrPab&pv=78
5. Bramwell, B. (2004a). Mass Tourism, Diversification and Sustainability in Southern Europe’s Coastal Regions. In B. Bramwell (Eds) Coastal Mass Tourism Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. (1-31). Clevedon - Buffalo - Toronto – Sydney: Channel View Publications
6. Briassoulis, H. (2004). Crete: Endowed by Nature, Privileged by Geography, Threatened by Tourism? In B. Bramwell (Eds) Coastal Mass Tourism Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. (48-67). Clevedon - Buffalo - Toronto – Sydney: Channel View Publications
7. Buhalis, D. (2001). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges. Current Issues in Tourism, 4(5), 440-480. Ανακτήθηκε από https://www.researchgate.net/publication/30930408_Tourism_in_Greece_Strategic_Analysis_and_Challenges
8. Dede, A. (2013). An Exploration of the Motivating Cultural Experience Factors That Determine a Holiday Destinations’ Selection and Respective Competitiveness. SAGE Open, 3(4), 1-7. doi: 10.1177/2158244013511829
9. Eilat, V., & Einav, L., (2004). Determinants of international tourism: a three-dimensional panel data analysis. Journal of Applied Economics, 36, 1315–1327 doi: 10.1080/000368404000180897
10. Eurostat (2015). Online database. Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου 2017 από http://ec.europa.eu/eurostat
11. Giannakis, E., & Bruggeman, A. (2015) Economic crisis and regional resilience: Evidence from Greece. Papers in Regional Science, 01-26. doi: 10.1111/pirs.12206
12. Greek Tourism Confederation (2016a). Research about the image of Greece. Ανακτήθηκε 26 Ιουνίου 2017 από http://sete.gr/en/
13. Ikkos, A. (2015). The contribution of tourism to the Greek economy in 2014 -summary presentation of key figures. Αθήνα: SeteIntelligence.
14. Kapiki, S. (2012). “The impact of Economic Crisis on Tourism and Hospitality: Results from a Study in Greece”, Central European Review of Economics and Finance, 2 (1), 19-30. Ανακτήθηκε από https://www.researchgate.net/
15. Karoulia, S., Gaki, E. & Kostopoulou, S. (2015) “Assessing resilience in tourism: the case of Greece”. Paper of the 55th ERSA 2015 Congress: World Renaissance: Changing roles for people and places. European Regional Science Association Congress 2015, Lisbon, Portugal.
16. Karoulia, S., Gaki, E., Kostopoulou, S. & Lagos, D. (2016). “Greek tourism sector and signs of resilience”. Paper of the 56th ERSA 2016 Congress: Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive. European Regional Science Association Congress 2016 Vienna, Austria.
17. Lardopoulos, A. & Lardopoulos, S. (2013) Τουρισμός και Οικονομική Κρίση (Πτυχιακή εργασία, ΑΤΕΙ Κρήτης, Κρήτη, Ελλάδα)
18. Marinakos, K. & Papatheodorou, A. (2008). Tourism Development and Spatial Considerations of Stakeholders: The Prefecture of Arcadia, Greece as a Case Study. Paper of the European Economics and Finance Society 2008 Conference, Prague, Czech Republic
19. Monastiriotis, V. (2011). Making geographical sense of the Greek austerity measures: compositional effects and long-run implications. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4, 323–337. doi: 10.1093/cjres/rsr026
20. Papatheodorou, A., & Arvanitis, P. (2014) Tourism and the economic crisis in Greece - regional perspectives. Journal of Région et Développement, 39, 183-203. Ανακτήθηκε από https://www.researchgate.net/
21. Papatheodorou, A., Rosselló, J. & Xiao, H. (2010). Global Economic Crisis and Tourism: Consequences and Perspectives. Journal of Travel Research, 49(1), 39-45. doi: 10.1177/0047287509355327
22. Pérez, L. (2009). The impact of the global financial and economic crisis on Cuba. Proceedings of the 19th Annual Conference of the Association for the Study of the Cuban Economy Miami Florida. 116-123
23. Petrakos, G. (2014). Economic crisis in Greece. European and domestic market and policy failures. Journal of Région et Développement, 39, 09-33. Ανακτήθηκε από http://region-developpement.univ-tln.fr/en/pdf/R39/1-Petrakos.pdf
24. Petrevska, B. (2012). Tourism and Crisis - Past Patterns and Future Challenges, Conference Proceedings Vol. 2, International Conference “Trends and Challenges in the Economic Development”, Varna, Bulgaria, pp. 112-121.
25. Psycharis, Y., Kallioras, D. & Pantazis, P. (2014). Economic crisis and regional resilience: detecting the ‘geographical footprint’ of economic crisis in Greece. Journal of Regional Science Policy & Practice, 6(2), 121-141. doi: 10.1111/rsp3.12032
26. Sönmez, S., Apostolopoulos, Y. & Tarlow, P. (1999). Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism. Journal of Travel Research, 38(1), 13-18.
27. Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & Szivas, E. M. (2014). Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts. Tourism Management, 45(0), 260-274. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.05.006
28. Tourism Press (2015). ΣΕΤΕ: Απώλειες στη εθνική οικονομία & την απασχόληση η αύξηση του ΦΠΑ. Ανακτήθηκε 18 Ιουνίου 2017 από https://tourismpress.gr/%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B7-ernst-young%CF%86%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE
29. Tsartas, P. (2004) Tourism Development in Greek Insular and Coastal Areas: Sociocultural Changes and Crucial Policy Issues. In B. Bramwell (Eds) Coastal Mass Tourism Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. (68-84). Clevedon - Buffalo - Toronto – Sydney: Channel View Publications
30. Tsiotras, G. D., Tsiotras, P.G., & Fotiadis, T. A., (2016). Enabling Quality in the Tourism Industry: An Evaluation of Business Excellence in Greek Hotels. Journal of Global Business and Organizational Excellence. 35(3). 44–57. doi: 10.1002/joe.21670
31. Wei, S. (2010). The Influence of the Financial Crisis on European City Tourism As Predicted by Tourism Experts. (Πτυχιακή Master, Modul Vienna University, Βιέννη, Αυστρία).
32. World Tourism Organization (UNWTO) (2014). Glossary of Terms, Μαδρίτη, Ισπανία
33. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (2016). Εξελίξεις στον Τουρισμό και την Ελληνική Ξενοδοχεία 2015. Αθήνα: ΙΤΕΠ.
34. Καλόκαρδου, Ρ. & Κραντονέλλης, Κ. (2013, May 23). Η προοπτική της Τουριστικής ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο των πρόσφατων θεσμικών ρυθμίσεων [Web log post]. Ανακτήθηκε από http://www.citybranding.gr/2013/05/blog-post_23.html
35. Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. & Γκρίμπα, Ε. (2011). Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού. Αθήνα, Ελλάδα: Κριτική Α.Ε.
36. Μαρούλης, Δ. & Ίκκος, Ά. (2016). Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις - Προοπτικές. Αθήνα: SeteIntelligence.
37. Μελισσουργός, Γ. (2008). Τοπική - Περιφερειακή Ανάπτυξη και η Γεωγραφία των Χωροθετικών Αντιδράσεων. Μελέτη Δύο Περιπτώσεων Τουριστικής Ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ισπανία. (Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα).
38. Παπουτσή, Κ. (2013). Η τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα).
39. Παττάς, Σ. (2011). Τουρισμός. Γενικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις. (Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα).
40. Πολύζος, Σ. & Σαράτσης, Γ. (2013). Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε: 7th ESDO National Conference. Λάρισα, Ελλάδα: ESDO, 10-30.
41. Σαραντάκου, Ε. (2010) Ώριμοι τουριστικοί προορισμοί: εξέλιξη και δυνατότητες μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο θερινού - πολιτιστικού τουρισμού: η ελληνική περίπτωση (Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα). Ανακτήθηκε από http://dissertation.ekt.gr
42. Υφαντής, Π., Δ. (2015, January 23). Τουρισμός: Τα 13 «μέτωπα» που θα κρίνουν τη φετινή σεζόν. Euro2day. Ανακτήθηκε από http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1294648/toyrismos-ta-13-metopa-poy-tha-krinoyn-th-fetinh.html
43. Χατζηδάκης, Α. (2015). Τάσεις της Τουριστικής Κίνησης 2008-2015. Ελλάδα, Αθήνα: ΕΟΤ


Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Τα 9 μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας στο δήμο μας

17 υποψήφιοι συμμετείχαν  στις εκλογές της ΝΔ για την ανάδειξη και τοπικών Επιτροπών στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Από τους 17 υποψήφιους εκλέχτηκαν οι πρώτοι εννέα:

Υποψήφια μέλη ΔΗΜ.Τ.Ε.
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ψήφοι
1 Στάμου Ευαγγελία - Ειρήνη 137
2 Κεραμιώτης Χρήστος 89
3 Πυρούδης Νικόλαος 68
4 Κορέλης Δημήτριος 62
5 Ανδρίτσος Ιωάννης 60
6 Κανελλόπουλος Ευάγγελος 58
7 Πριόνας Ευάγγελος 57
8 Μπούρα Γεωργία 27
9 Ηλιοδρομίτη Ελένη 7
10 Πανταζής Θεοφάνης 44
11 Αλεξίου Κωνσταντίνος 39
12 Κυπραίος Κωνσταντίνος 33
13 Τσούμαρης Αθανάσιος 32
14 Παπανδρέου Νικόλαος 25
15 Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16
16 Γερογιάννης Γεώργιος 15
17 Τσουμαρης Ανδρέας 11

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

3η Προσκυνηματική Διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο την Κυριακή 20 Μαΐου 2018
Την 3η Προσκυνηματική Διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο διοργανώνει και φέτος, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Εύβοιας.

3η Προσκυνηματική Διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

Η Προσκυνηματική Διαδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 9.00 και διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά με στόχο τη διατήρηση της παραδοσιακής πεζοπορίας προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο.


Η δράση γίνεται με την υποστήριξη των Δήμων Διρφύων-Μεσσαπίων και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας, του Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας & Διάσωσης, της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, της Δ' Κ.Ο.Σ.Ε. και φυσικά του Σώματος Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.


Η διαδρομή έχει ως σημείο έναρξης τον «Άγιο» και θα πραγματοποιηθεί σε σηματοδοτημένο και κατάλληλα διαμορφωμένο μονοπάτι.


Το πρόγραμμα της 3ης Προσκυνηματικής διαδρομής προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαΐου, έχει ως εξής:

8.00: Αναχώρηση από το Διοικητήριο της Π.Ε. Εύβοιας (Λεωφόρος Χαϊνά 93, με σημείο συνάντησης τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης έναντι του Διοικητηρίου)
8.15: Στάση για επιβίβαση από το Γήπεδο της Νέας Αρτάκης
8.30: Στάση για επιβίβαση από το Δημαρχείο Ψαχνών
9.00: Άφιξη στον Άγιο, προσευχή και εκκίνηση πεζοπορίας
16.00 - 16.30 - 17.00: Επιστροφή από το Προκόπι
Για την ασφαλή και άνετη πεζοπορία συνίσταται στους συμμετέχοντες να προσέλθουν ξεκούραστοι, σε καλή φυσική κατάσταση και να φορούν κατάλληλα υποδήματα και ρουχισμό. Επίσης, κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν σημεία προαιρετικής ανάπαυλας και διανομής νερού, χυμών και δυναμωτικών τροφών.


Η μεταφορά με τα λεωφορεία είναι δωρεάν και προϋποθέτει τη δήλωση συμμετοχής έως την Πέμπτη 18 Μαΐου στα τηλέφωνα 2221353690 ή -790.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Απειλούνται με αφανισμό τα πλατάνια του δήμου μας από μεταχρωματικο έλκος


H Δ/νσης Δασών Ευβοίας ενέκρινε την διενέργεια δημοπρασίας με ανοιχτή διαδικασία - δημόσιο Συνοπτικό ανοικτό
διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) του έργου «Εργασίες καταπολέμησης της
ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας Π.Ε. Ευβοίας περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης»
προϋπολογισμού 39.691,93 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και της
αναθεώρησης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
εργασιών (άρθρο 95 του Ν.4412/2016).ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια δασικών δένδρων που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, έχοντας τη δυνατότητα να νεκρώσει δένδρα πλατάνου κάθε μεγέθους και ηλικίας. Χιλιάδες δένδρων πλατάνου έχουν ήδη νεκρωθεί από την ασθένεια στις προσβεβλημένες περιοχές της Πελοποννήσου και της Ηπείρου. Εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα αντιμετώπισης, τα νεκρά δένδρα πλατάνου στην Ελλάδα θα αριθμούνται σε εκατομμύρια σε μερικές δεκαετίες.


Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου», που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis fimbriata f.sp. platani. Το παθογόνο προσβάλλει μόνο είδη πλατάνου. Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των δένδρων. Νεαρά δένδρα συνήθως νεκρώνονται σε χρόνο μικρότερο των δύο ετών, ενώ τα μεγαλύτερα δένδρα μπορούν να επιβιώσουν για αρκετά χρόνια μετά την προσβολή τους από το παθογόνο, ωστόσο, ο θάνατος των προσβεβλημένων φυτών είναι αναπόφευκτος.
Η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου πιθανολογείται ότι εισήχθηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στην Ελλάδα πιθανόν να έχει εισαχθεί με πολλαπλασιαστικό υλικό. Το παθογόνο αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα πλατάνια της Ελλάδας και θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο η άμεση αντιμετώπισή του.


Συμπτώματα-Διάδοση
Το πλέον εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος της κόμης. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που οι ανάγκες του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται· έτσι μπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά υγιή φύλλα. Πολύ συχνά την άνοιξη, ένας κλάδος ή ολόκληρο το δένδρο μπορεί να μην αναβλαστήσει καθόλου, ή οι νέοι οφθαλμοί ξαφνικά μαραίνονται και νεκρώνονται πριν ακόμη αναπτυχθούν. Σε μεγάλα δένδρα με προσβολή στον κορμό, πριν εμφανιστούν νεκρώσεις κλάδων, παρατηρείται μια γενική αραίωση της κόμης και συμπτώματα μικροφυλλίας.

Αντιμετώπιση της ασθένειας
Οι χημικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές. Επειδή η ασθένεια διαδίδεται κυρίως ανθρωπογενώς, είναι δυνατόν να περιοριστεί η διασπορά της με τη λήψη προληπτικών φυτοπροστατευτικών μέτρων. Επιβάλλεται η λήψη αυστηρών μέτρων παρεμπόδισης της εισόδου της ασθένειας σε νέες περιοχές, με την απαγόρευση διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού από τις περιοχές που έχει διαπιστωθεί η ασθένεια. Η διακίνηση ξύλου πλατάνου από τα προσβεβλημένα δένδρα, για καυσόξυλα ή άλλες χρήσεις, ενέχει τον κίνδυνο διάδοσης του παθογόνου σε νέες περιοχές και πρέπει να απαγορευτεί.
Τα προσβεβλημένα δένδρα καθώς και τα γειτονικά τους που είναι ύποπτα προσβολής πρέπει να υλοτομούνται και αν είναι δυνατόν να εκριζώνονται. Σε νέες εστίες προσβολής, η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση και ο αριθμός των ασθενών δένδρων είναι περιορισμένος.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συλλέγονται όλα τα υπολείμματα υλοτομίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και το πριονίδι που παράγεται, και να καταστρέφονται με καύση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλα πλαστικά φύλλα κάτω από τα δένδρα που υλοτομούνται για να είναι δυνατή η συλλογή του πριονιδιού που παράγεται με την υλοτομία και τον τεμαχισμό του δένδρου. Επίσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αλυσσοπρίονα με ειδική συσκευή που παγιδεύει το πριονίδι και δε διασπείρεται στην ατμόσφαιρα. Επειδή ένα μέρος από το πριονίδι μπορεί να διαφύγει, Θα πρέπει να ακολουθεί απολύμανση στα σημεία υλοτομίας, με τη χρησιμοποίηση ενός κατάλληλου μυκητοκτόνου (συνήθως 2% benomyl) ή 0.5% υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνης). 'Ολα τα εργαλεία υλοτομίας (τσεκούρια, πριόνια, λάμες αλυσσοπρίονων κλπ) πρέπει να απολυμαίνονται, με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά σε ένα διάλυμα 1% υποχλωριώδους νατρίου και 50% μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (πράσινο οινόπνευμα).
Το παραγόμενο ξύλο από την υλοτομία των ασθενών δένδρων πρέπει να καταστρέφεται με καύση ή να συλλέγεται σε ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής. Επίσης, Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή μοριοπλακών ή να επεξεργαστεί σε πριστήρια, όπου το παραγόμενο πριονίδι συλλέγεται και καίγεται για την παραγωγή ενέργειας και το πριστό ξύλο στη συνέχεια υφίσταται τεχνητή ξήρανση.Βιβλιογραφία
-EPPO/CABI, 1997. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani. In: Quarantine Pests for Europe, 2nd edn, pp. 674-677. CAB International, Wallingford (GB).
-Panconesi, A, 1999. Canker stain of plain trees: a serious danger to urban plantings in Europe. Journal of Plant Pathology 81, 3-15.
-Tsopelas, P. and Angelopoulos, A. 2004. First report of canker stain disease of plane trees, caused by Ceratocystis fimbriata f. sp. platani in Greece. Plant Pathology (in press), προδημοσίευση στο διαδίκτυο http:www.bspp.org.uk!ndr/+Μέτρα αντιμετώπισης-διαχείρισης της ασθένειας
Α. Καταγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης είναι η
διερεύνηση της διασποράς του παθογόνου στον ελληνικό χώρο και η καταγραφή όλων
των εστιών μολύνσεως, σε φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου, αλλά και σε κατοικημένες
περιοχές (πλατείες, πάρκα αναψυχής, δρόμους κ.λπ.). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
εντατικοποιηθούν οι μακροσκοπικοί έλεγχοι και οι δειγματοληψίες σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της Δασικής
Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε περιοχές που υπάρχουν εκτεταμένα
φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου.
Β. καθορισμός περιφερειακών ζωνών. Στη συνέχεια πρέπει να χαρτογραφηθούν όλες οι
εστίες προσβολής και να καθοριστούν σε χάρτες συγκεκριμένες περιφερειακές ζώνες
γύρω από αυτές για τη λήψη μέτρων καραντίνας (Τσόπελας κ.α. 2007). Όλες οι
δημόσιες υπηρεσίες και οι ΟΤΑ που σχετίζονται με δημόσια έργα καθώς και οι ιδιώτες
που έχουν αγρούς στις συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται για τα όρια
αυτών των ζωνών και για την αποφυγή συγκεκριμένων εργασιών μέσα σε αυτές, που θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην διασπορά του παθογόνου.
Γ. Αποφυγή εργασιών στις οριοθετημένες ζώνες. Σε περιοχές που έχουν διαπιστωθεί
προσβολές και έχουν οριστεί περιφερειακές ζώνες, θα πρέπει να αποφεύγονται
χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες, ή ακόμα και
όργωμα αγρών). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που πρέπει να εκτελεστούν έργα στις
συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει να γίνονται με την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας.
Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε περιοχές με προσβολές πρέπει να
πλένονται σχολαστικά, για την απομάκρυνση του χώματος και των φυτικών
υπολειμμάτων σε αυτά και στη συνέχεια να απολυμαίνονται με εγκεκριμένες
απολυμαντικές ουσίες ή μυκητοκτόνα (EPPO/CABI 1997, Panconesi 1999). Για την
απολύμανση των μηχανημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα σκευάσματα
που περιέχουν ως ενεργό συστατικό τεταρτογενή άλατα αμμωνίου (quarternary
ammonium) ή σκευάσματα με άλλες απολυμαντικές ουσίες για τις οποίες αναμένεται
έγκριση για τη συγκεκριμένη χρήση. Επίσης, πρέπει να απολυμαίνονται όλα τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν, ιδιαίτερα τα εργαλεία κοπής (αλυσοπρίονα, τσεκούρια κ.λπ.)
δένδρων.
Είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην προστασία σημαντικών φυσικών
οικοσυστημάτων πλατάνου καθώς και δένδρων πλατάνου που έχουν κηρυχθεί «Μνημεία
της Φύσης», με την απαγόρευση των πάσης φύσεως έργων στις περιοχές που φύονται.
Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών σε
αυτούς τους χώρους. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει άδεια της Δασικής
Υπηρεσίας για την εγκατάσταση εργοταξίων σε περιοχές με πλατάνια και να
γνωστοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς ο κίνδυνος διάδοσης της ασθένειας.
Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγχεται ο τόπος στον οποίο είχαν προηγουμένως εργαστεί
τα μηχανήματα εκσκαφής και αν κρίνεται σκόπιμο αυτά θα πρέπει να έχουν
απολυμανθεί, πριν εισέλθουν στους χώρους αυτούς.
Δ. Ενημέρωση υπηρεσιών και πολιτών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην
αντιμετώπιση της ασθένειας είναι η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και πολιτών.
Θα πρέπει να γίνει εκτενής ενημέρωση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την
αντιμετώπιση της ασθένειας καθώς και υπηρεσιών που σχετίζονται με δημόσια έργα,
ΟΤΑ, οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.). Παράλληλα,
είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές διαλέξεις σε διάφορες περιοχές
της Ελλάδας, και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί προσβολές. Για την
ενημέρωση υπηρεσιών και πολιτών θα πρέπει να παραχθεί έντυπο υλικό, που σε απλή
γλώσσα θα εξηγεί το πρόβλημα που υπάρχει και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν
για την αποφυγή διάδοσης της ασθένειας και την εκρίζωσή της σε περιοχές που
εμφανίζεται.
Ε. Μέτρα καταστολής και περιορισμού της ασθένειας. Η έγκαιρη διάγνωση της
ασθένειας σε νέες εστίες προσβολής παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση, γιατί
είναι δυνατή η λήψη αποτελεσματικών μέτρων εκρίζωσης του παθογόνου, πριν πάρει
μεγάλη έκταση. Όταν η ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια σε νέες και
περιορισμένης έκτασης εστίες προσβολών μπορούν να ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση
της επέκτασης του παθογόνου.
Τα μέτρα αρχικά αποβλέπουν στην διακοπή/παρεμπόδιση διάδοσης της ασθένειας
στα γειτονικά υγιή δένδρα, που συμβαίνει μέσω των αναστομώσεων του ριζικού
συστήματος. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νέκρωση προσβεβλημένων και υγιών δένδρων,
με χρήση ζιζανιοκτόνων στα ασθενή δένδρα και κυρίως στα γειτονικά τους υγιή. Ένα
από τα ζιζανιοκτόνα που έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στη Γαλλία και σε
περιορισμένη έκταση στην Ελλάδα είναι το Glyphosate, με έκχυση στον κορμό και τις
ρίζες των δένδρων (Grosclaude 1992).
Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μηχανική διακοπή της αναστόμωσης των
ριζών, με τη διάνοιξη τάφρων σε μία απόσταση μεγαλύτερη των 10 m από τα
προσβεβλημένα δένδρα. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ για την
αντιμετώπιση του μύκητα Ceratocystis fagacearum, που προσβάλλει είδη δρυός (Wilson
2005). Οι τάφροι, βάθους 1,5-2 m, πρέπει να διανοίγονται μεταξύ υγιών δένδρων για να
αποφεύγεται η επαφή του εκσκαπτικού μηχανήματος με μολυσμένες ρίζες και η τυχαία
διάδοση του παθογόνου σε υγιή δένδρα.
Τα προσβεβλημένα δένδρα καθώς και τα γειτονικά τους που έχουν νεκρωθεί από
τα ζιζανιοκτόνα πρέπει να υλοτομούνται και το παραγόμενο ξύλο να καταστρέφεται με
καύση ή να συλλέγεται σε ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής. Στη συνέχεια, θα
πρέπει να ακολουθεί απολύμανση στα σημεία υλοτομίας με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή
απολυμαντικές ουσίες. Πρέπει να ψεκάζεται με επιμέλεια ο χώρος όπου υπάρχει
πριονίδι από την υλοτομία των ασθενών δένδρων (EPPO/CABI 1997). Επίσης, θα
πρέπει να απολυμαίνονται και όλα τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται
σε αυτές τις εργασίες, πριν από τη μετακίνηση του συνεργείου από το χώρο εργασίας. Οι
εργασίες υλοτομίας και καταστροφής των προσβεβλημένων δένδρων πρέπει να γίνονται
με επιμέλεια και προσοχή από εξειδικευμένα συνεργεία, άλλως υπάρχει ο κίνδυνος να
συμβάλλουν στη διάδοση της ασθένειας.
Σε εκτεταμένες προσβολές στα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου, κατά μήκος
ποταμών και χειμάρρων, η υλοτομία είναι πολύ δύσκολη και θα μπορούσε να
δημιουργήσει ίσως περισσότερα προβλήματα από όσα μπορεί να λύσει. Ωστόσο, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ζιζανιοκτόνα για τη νέκρωση δένδρων που βρίσκονται
σε οριακά σημεία ή ακόμα να γίνει και διάνοιξη τάφρων. Καλύτερες πιθανότητες
παρουσιάζουν οι επεμβάσεις προς τα ανάντη αφού δεν αντιμετωπίζεται εκεί το
πρόβλημα της μεταφοράς του παθογόνου με το νερό. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται
μεγαλύτερες επεμβάσεις και εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής μολύσματος που
δημιουργείται σε μεγάλες προσβολές δεν έχουν καλές πιθανότητες επιτυχίας οι όποιες
επεμβάσεις. Έτσι καθίσταται πρωταρχικής σημασίας η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας
στα πρώτα στάδια προσβολής.
Σε περιοχές που υπάρχουν προσβολές θα πρέπει να αποφεύγεται γενικώς η
φύτευση δένδρων πλατάνου, ιδιαίτερα σε εστίες προσβολών, γιατί και τα νέα δένδρα θα
προσβληθούν από το μόλυσμα που παραμένει στο ριζικό σύστημα. Ωστόσο, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανθεκτικοί κλώνοι του σφενδαμνόφυλλου πλατάνου,
που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία (Vigouroux & Olivier 2004).
Όλα τα φυτώρια που παράγουν ή διακινούν φυτά πλατάνου πρέπει να ελέγχονται για τη
διαπίστωση του παθογόνου. Επίσης, πρέπει να απαγορευτεί η διακίνηση φυτών
πλατάνου από τις Π.Ε. που έχει διαπιστωθεί η ασθένεια προς άλλες περιοχές της χώραςΠρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τους δήμους για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους

Δημοσιεύεται  η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τους δήμους για σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσω της πρόσκλησης περίπου 1.183 δήμοι της Ευρώπης θα λάβουν κουπόνι WiFi4EU, ποσού 15.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού Wi-Fi και την εγκατάστασή του σε δημόσιους χώρους.
Αφότου παραλάβουν το κουπόνι, οι δήμοι θα πρέπει να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες Wi-Fi, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις, για τουλάχιστον μια τριετία. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται μόνο για δίκτυα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες υπηρεσίες δωρεάν ασύρματης πρόσβασης ανάλογης ποιότητας στους ίδιους δημόσιους χώρους.
Για να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, οι δήμοι πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.eu. Η πύλη αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20 Μαρτίου και πάνω από 17.000 δήμοι της Ευρώπης έχουν ήδη εγγραφεί. Η επιλογή θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κάθε χώρα θα λάβει τουλάχιστον 15 και το ανώτατο 95 κουπόνια. Πρόκειται για την πρώτη από συνολικά πέντε προσκλήσεις που θα δημοσιευτούν μέχρι το 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέχρι το 2020 για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού για δημόσιες υπηρεσίες δωρεάν Wi-Fi σε έως και 8.000 δήμους σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία. Τα χρηματοδοτούμενα από την πρωτοβουλία WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χρηματοδότηση θα παρασχεθεί μόνο σε δίκτυα που δεν επικαλύπτουν ιδιωτική ή δημόσια δωρεάν παροχή πρόσβασης που ήδη υπάρχει και έχει παρόμοια ποιότητα στον ίδιο δημόσιο χώρο.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης για κουπόνι WiFi4EU: Στάδιο εγγραφής: από τις 20 Μαρτίου 2018 οι δήμοι μπορούν να εγγραφούν στην πύλη www.WiFi4EU.eu.

Στάδιο αίτησης: η πρώτη πρόσκληση που δημοσιεύεται είναι η σημερινή. Κατά τα επόμενα δύο έτη, θα δημοσιευτούν τέσσερις ακόμη προσκλήσεις WiFi4EU.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

76.000 Ευρώ για το "Βοήθεια στο Σπίτι 2018" στο δήμο μας
Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια τα χρηματικά εντάλματα που ενέκρινε η  Ελληνική Εταιρεία  Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ για  πληρωμές στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι 2018".
Ο δήμος μας έλαβε 76.127,81 Ευρώ

Ατζέντης της Μονής Οσίου Δαυϊδ ο Στεργίου

Ρόλο ατζέντη της Μονής Οσίου Δαυϊδ, ανέλαβε ο κ. Στεργίου στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26.4.2018.  Τα αιτήματα θα μπορούσαν  να έρθουν στο δημοτικό συμβούλιο δια της κανονικής  οδού που ακολουθεί ο κάθε πολίτης χωρίς την διαμεσολάβηση του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης.

Το πρώτο αίτημα  κοστολογείται στα 45.000,00 €, και αφορά την συντήρηση της δημοτικής οδού Ροβιές – Μονή Οσίου Δαυϊδ – διασταύρωση Κερασιάς /Κοκκινομιλιάς.  Το δεύτερο αίτημα αφορά την διαμεσολάβηση του δήμου προς τις ιδιωτικές εταιρίες  FERRIES ΓΛΥΦΑ και aidipsoferriesneνα αλλάξουν το ωράριο του τελευταίου δρομολογίου της πορθμειακής γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου.


Από το πρακτικό της αρίθμ. 10 / 26-4-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 65 /2018
Θέμα: Συντήρηση της δημοτικής οδού Ροβιές – Μονή Οσίου Δαυϊδ –
διασταύρωση Κερασιάς /Κοκκινομιλιάς.


Ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» δημοτικός σύμβουλος κ.
Στεργίου Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο θέμα είχαμε ζητήσει ως
παράταξη με αίτησή μας στις 29/03/2018 προς τον Πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου να το εισάγει προς συζήτηση στο συλλογικό όργανο.
Είναι γεγονός πως το δημοτικό οδικό δίκτυο από Ροβιές προς την Ιερά Μονή
Οσίου Δαυϊδ του “Γέροντος” και μέχρι την διασταύρωση Κερασιάς –
Κοκκινομηλιάς το οποίο παρουσιάζει μεγάλη κίνηση προς και από την Ιερά
Μονή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λόγω των φθορών που έχει υποστεί το
οδόστρωμα (καθιζήσεις – λακκούβες), της ανύπαρκτης σήμανσης αλλά
κυρίως λόγω της επικίνδυνης προσπέλασης του χειμάρρου στην θέση
«Πουρνάρι» όπου είχαμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής τον Φεβρουάριο
2018.
Σήμερα καθώς αναζήτησα τον φάκελο του θέματος διαπίστωσα πως
υπάρχουν:
α) Το με αριθ. πρωτ. 21/27-02-2018 έγγραφο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυϊδ
προς τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με Θέμα: «Συντήρηση
του δρόμου Ροβιές – Κερασιά».
β) Η με αριθ. πρωτ. 2/5-3-2018 αίτηση κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας
Παπάδων προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας και τον Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με Θέμα:
«Συντήρηση του δρόμου Ροβιές – Κερασιά».
γ) Το με αριθ. πρωτ. 52156/963/15-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Ιερά Μονή Οσίου Δαυϊδ του
“Γέροντος” και την Τοπική Κοινότητα Παπάδων με Θέμα: «Συντήρηση
δημοτικής οδού προς Ιερά Μονή Οσίου Δαυϊδ», και
δ) Το με αριθ. πρωτ. 2857/24-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Τεχνικής
Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με Θέμα:
«Επικινδυνότητα ρέματος πλησίον οικισμού Δρυμώνα».
Στο (γ) σχετικό έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας αναφέρει
πως σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου από το Δήμο προτίθεται να
χρηματοδοτήσει αυτό με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα αποστείλει
εγκεκριμένη μελέτη.
Στο (δ) σχετικό έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναφέρει: πως έχει
προχωρήσει στην προεκτίμηση αμοιβών για ανάθεση σύνταξης μελέτης
οριοθέτησης η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τοπογραφική αποτύπωση,
υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη του χειμάρου στη θέση «Πουρνάρι». Η
εκπόνηση των μελετών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου
κατασκευής οχετού ή γέφυρας, ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν από αυτές. Το προεκτιμώμενο ποσό ανέρχεται στις 45.000,00 €.
Πρότασή μας είναι:
Α) Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να εισηγηθεί προς την Οικονομική
Επιτροπή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της
ανωτέρω πίστωσης των 45.000,00 €, και
Β) Η Τεχνική Υπηρεσία να εκπονήσει την μελέτη για την συντήρηση και την
σήμανση της ανωτέρω δημοτικής οδού, προκειμένου να προκύψει ο
συνολικός προϋπολογισμός που θα αφορά την συντήρηση, την σήμανση και
την κατασκευή τεχνικού ασφαλούς προσπέλασης του χειμάρρου στη θέση
«Πουρνάρι» ώστε να αναζητηθεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου – εργασιών.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του παραπάνω εισήγηση και τις γνώμες των
δημοτικών συμβούλων όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να εισηγηθεί προς την Οικονομική
Επιτροπή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της
πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση της δημοτικής οδού Ροβιές – Μονή Οσίου
Δαυϊδ – διασταύρωση Κερασιάς /Κοκκινομιλιάς» με το ποσό των
45.000,00 €, και
Β) Η Τεχνική Υπηρεσία να εκπονήσει την μελέτη για την συντήρηση και την
σήμανση της ανωτέρω δημοτικής οδού, προκειμένου να προκύψει ο
συνολικός προϋπολογισμός που θα αφορά την συντήρηση, την σήμανση και
την κατασκευή τεχνικού ασφαλούς προσπέλασης του χειμάρρου στη θέση
«Πουρνάρι» ώστε να αναζητηθεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου – εργασιών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 10 / 26-4-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Δρομολόγια πορθμειακής γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου.
Αριθμός Απόφασης Νο 55 /2018
Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο
επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» κ. Στερργίου Ιωάννης ζήτησε να
συζητηθεί το θέμα «Δρομολόγια πορθμειακής γραμμής Γλύφας –
Αγιοκάμπου»
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε
υπόψη του :
1. Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Στεργίου Ιωάννη για την
συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010
Αποφαίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ Χαρακτηρίζει το θέμα : «Δρομολόγια πορθμειακής
γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου»ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την
παρούσα συνεδρίαση του.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στεργίου Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σε όλους είναι γνωστό η Β.Κ. Εύβοια
συνδέεται με την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μέσω τον πορθμειακών
γραμμών Αρκίτσας – Αιδηψού και Γλύφας – Αγιοκάμπου. Το θέμα το
εισηγούμαστε στην σημερινή συνεδρίαση μετά από οχλήσεις και έκφραση
παραπόνων από αρκετούς τουριστικούς πράκτορες και γραφεία, και έχει να
κάνει με τις ώρες που πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων κυρίως
της γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου. Η αναχώρηση του τελευταίου
δρομολογίου από τον Αγιόκαμπο είναι σε καθημερινή βάση νωρίς το
απόγευμα, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά στην οργάνωση και την
πραγματοποίηση ημερήσιων εκδρομών – επισκέψεων προς το Δήμο μας ο
οποίος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου λόγω
της ύπαρξης του προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και της
Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του “Γέροντος.”
Πρότασή μας είναι το δημοτικό συμβούλιο να λάβει απόφαση με την οποία
θα ζητήσουμε από τις εταιρείες FERRIES ΓΛΥΦΑ και aidipsoferriesne που
έχουν αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων της πορθμειακής γραμμής
Γλύφας – Αγιοκάμπου στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και με στόχο την
εξυπηρέτηση των χρηστών της παραπάνω γραμμής να μεταφέρουν αργότερα
την ώρα αναχώρησης του τελευταίου καθημερινού δρομολογίου από τον
Αγιόκαμπο προς την Γλύφα. Είμαστε βέβαιοι πως θα δουν θετικά το αίτημά
μας και θα δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση και τα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει
Να ζητηθεί για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο παραπάνω εισηγητικό από
τις εταιρείες FERRIES ΓΛΥΦΑ και aidipsoferriesne που έχουν αναλάβει την
εκτέλεση των δρομολογίων της πορθμειακής γραμμής Γλύφας – Αγιοκάμπου
στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και με στόχο την εξυπηρέτηση των
χρηστών της παραπάνω γραμμής να μεταφέρουν αργότερα την ώρα
αναχώρησης του τελευταίου καθημερινού δρομολογίου από τον Αγιόκαμπο
προς την Γλύφα

Έχεις πρόταση για τη γειτονιά σου; Την κάνουμε πράξη! Σε άλλο δήμο

Ο δήμος Αθηναίων καλεί τους κατοίκους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ήπιες μορφές παρεμβάσεων στη γειτονιά τους. Έως τις 15 Μαΐου, οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ενισχυθούν οικονομικά έως και του ποσού των 6.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις στην Πόλη»που αποτελεί μέρος του πιλοτικού προγράμματος «Πόλη²».

Πιλοτικό Πρόγραμμα «ΠΟΛΗ²» του δήμου Αθηναίων: Ξεκινά η δράση «Παρεμβάσεις στην πόλη» για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα – έως τις 15 Μαΐου η υποβολή των προτάσεων
Θα ακολουθήσει η δράση «Κατάστημα στο κέντρο» για τα κλειστά καταστήματα του κέντρου της Αθήνας
Άμεση χρηματοδότηση έως €6.000 για ήπιες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στις γειτονιές της Αθήνας
Γιώργος Καμίνης: «Καλούμε τους πολίτες να συν-διαμορφώσουν την ταυτότητα της πόλης»Με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με πιο όμορφες και λειτουργικές γειτονιές, ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την έναρξη της δράσης «Παρεμβάσεις στην πόλη». Η δράση προβλέπει οικονομική υποστήριξη έως €6.000 για την υλοποίηση προτάσεων κατοίκων που αφορούν ήπια, μικρής κλίμακας έργα στις γειτονιές της Αθήνας. Είναι μια bottom-up («από τα κάτω προς τα πάνω») δράση που απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας και εντάσσεται στο ΠΟΛΗ², ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του “This is Athens”, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) με κύρια αποστολή τη δημιουργία και ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και η δεύτερη πιλοτική δράση του ΠΟΛΗ², «Κατάστημα στο κέντρο», με στόχο να δώσει πνοή σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

«Το νοικοκύρεμα των οικονομικών που πετύχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, επιστρέφει στον πολίτη και στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους Αθηναίους να συν-διαμορφώσουν την ταυτότητα της πόλης και να αποφασίσουν οι ίδιοι για το πώς θα κάνουν τη γειτονιά τους πιο όμορφη, πιο λειτουργική και πιο βιώσιμη. Στόχος της πιλοτικής δράσης είναι να αναδείξουμε ξεχασμένες γωνιές της πόλης, να αναζωογονήσουμε εγκαταλειμμένα σημεία και, προπαντός, να αυξήσουμε τη χρήση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, δίνουμε κίνητρα για να ενεργοποιήσουμε όλους τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας, ώστε να υλοποιήσουμε από κοινού δράσεις για να γίνει η πόλη πιο ελκυστική για κατοίκους και επισκέπτες», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.
Η δράση «Παρεμβάσεις στην πόλη», υιοθετεί την προσέγγιση του «αστικού βελονισμού» - ότι δηλαδή μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία της πόλης μπορούν να επιφέρουν βελτίωση σε μεγάλη κλίμακα και να έχουν πολλαπλασιαστικά, θετικά αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ανακοινώνονται Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος σε τρεις θεματικούς άξονες:
Ο άξονας "Γειτονιά" θα υποστηρίξει παρεμβάσεις που κάνουν χρήση αστικού εξοπλισμού προκειμένου να δοθούν λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες, όπως:
 • Χώροι καθισμάτων και κοινωνικοποίησης
 • Κατασκευές φιλικές για παιδιά
 • Κατασκευές εξυπηρέτησης σε χώρους αναμονής (συγκοινωνιών αλλά και εισόδους σχολείων, κέντρων υγείας, κτλ)
 • Κατασκευές που ευνοούν τη δημιουργία περισσότερων σημείων πρασίνου
 • Κατασκευές με δυνατότητα παραγωγής ενέργειας
 • Ο άξονας "Δρόμος" θα υποστηρίξει παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι και επισκέπτες βιώνουν το δρόμο ως δημόσιο χώρο, όπως:
 • Φωτισμός δρόμου (εικαστικός και λειτουργικός)
 • Συστήματα σκίασης
 • Στοιχεία σήμανσης κατά μήκος των δρόμων
 • Ο άξονας "Κτίριο" αφορά πράσινες παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν ως εστίες πρασίνου για την ευρύτερη γειτονιά, όπως:
 • Αστικές καλλιέργειες
 • Οριζόντιες ή κατακόρυφες φυτεύσεις στους κοινόχρηστους χώρους κτηρίων
 • Βιοκλιματικές πράσινες όψεις σε μπαλκόνια και μεσοτοιχίες
 • Μικροί κήποι σε αναξιοποίητα οικόπεδα και ακάλυπτουςΘα ακολουθήσουν κι άλλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε περισσότερες θεματικές, οι οποίες θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Οι πολίτες με νομική υπόσταση (σύλλογοι, σωματεία, ΜΚΟ, ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες κ.τ.λ.) αλλά και άτυπες ομάδες μπορούν να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία και να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.polis2.thisisathens.org/Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 στις 16.00.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται από επιτροπή ειδικού σκοπού στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη του δήμου Αθηναίων και εξειδικευμένοι επαγγελματίες, με τη γνωμοδότηση εκπροσώπων από τις δημοτικές κοινότητες.
Παράλληλα, μέσα από τις σελίδες του ΠΟΛΗ² στα social media (facebook.com/polistotetragono) ανακοινώνονται καθημερινά τα συμμετοχικά εργαστήρια και οι ενημερωτικές συναντήσεις που υλοποιούνται από την ομάδα έργου και τους επιμελητές της δράσης.

Ψήφισμα κατά του Κλεισθένη από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο "συζήτησε" και ψήφισε κατά του "Κλεισθένη 1". Ο κ.  Βασίλης Παζάρας δεν  υπέγραψε το ψήφισμα.

Πάλι αργοπορημένοι.
Κατά κακιά σύμπτωση η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης  του Νομοσχέδιου  για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης 1"  έληξε χθες  Δευτέρα 14 Μαΐου. Την ημέρα που έγινε Δημοτικό Συμβούλιο.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Έως 4 Ιουνίου οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

Παρατείνεται έως τις 4 Ιουνίου η ημερομηνία υποβολής προτάσεων που αφορούν σε επεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κλειστές Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Ανοικτές Κολυμβητικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις). Η παράταση δίνεται σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, λόγω της έναρξης λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Ως μία Αθλητική Εγκατάσταση, νοείται αυτή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία αθλητικές δραστηριότητες, αναπτύσσεται σε ένα ενιαίο οικόπεδο ή οικοδομικό τετράγωνο ιδιοκτησίας του Δικαιούχου, με μία ενιαία άδεια λειτουργίας εν ισχύ.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από ΟΤΑ Α’ βαθμού ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για περισσότερες από μία Αθλητικές Εγκαταστάσεις θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου στην Πρόσκληση.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ΟΤΑ Α’ βαθμού ή Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία έχουν ως σκοπό και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια δαπάνη, ανέρχεται στα 27.353.750 ευρώ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.espa.gr και www.epperaa.gr και www.epep.gr/content/ep_ymeperaa.

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Πρόεδρος της ΝΟΔΕ ο Πέτρος Ποδάρας
Με 58 ψήφους διαφορά επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΟΔΕ Εύβοιας ο Πέτρος Ποδάρας. O Πέτρος Ποδάρας έλαβε 1089 ψήφους( 46,9%) έναντι 1031 ψήφων του Αποστόλη Βαρδακώστα (44,4%) και 204 του Γιάννη Φρουδαράκη (8,8%)


Αποτελέσματα Οργάνωσης Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας για εκλογή προέδρου ΝΟΔΕ


Βαρδακώστας Απόστολος 185


Ποδάρας Πέτρος 70

Φρουδαράκης Ιωάννης 5 
Τι βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές για τον Ισολογισμό του 2014; Η επιτροπή λογοκρισίας ανέλαβε έργο


Στις 7-5-2019 σε ειδικής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε η έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2014 (θητεία Ψαρρού μέχρι τον Αύγουστο του 2014). Σήμερα δημοσιεύτηκαν στο Διαύγεια αυτή της συζήτησης. Επιμελώς και σκανδαλωδώς, έχουν αφαιρεθεί από τα πρακτικά ο απολογισμός άλλα και αυτά που βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές. Γιατί αυτή συσκότιση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα;

Όσον αφοράν του ορκωτούς λογιστές τα πρακτικά αναφέρουν "Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον λογιστή Ιωάννη Ράλλη, εκπρόσωπο της εταιρίας «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας οικονομικού έτους 2014, οι οποίοι ανέλυσαν τα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν από Δημοτικούς Συμβούλους"


Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 7-5-2018 Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 76 /2018 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-
Αγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα-πρακτικογράφο του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιο.
Στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Απολογισμού –
Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2014, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χατζής Ανδρέας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα παρακάτω:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του
Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή
λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,
ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα
εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η
δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά
τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους
που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό
συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο
δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα
διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών
ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο
ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι
διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων
κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και
διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις
παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη
επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής
υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει
τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από
τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον
απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την
έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση
του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του
σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία
παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω
ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή
ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη
απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη
πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει,
υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα
αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του
άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος
γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε
μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας»
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7, η κατά
τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των
προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών
στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των
προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε
εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία
εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι
οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε
περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις
καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του
νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.
Με την υπ’ αριθμ. 57/2015(ΑΔΑ &ΑΔΘΩΛ5-4Β7) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου ορίστηκε ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014 η εταιρεία «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ»
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και
αποτελέσματα χρήσης του Δήμου για το οικον. έτος 2014 προέβη στη
σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 66/2015 απόφασή της (ΑΔΑ
67ΨΓΩΛ5-ΝΟΟ) ενέκρινε τον απολογισμό του Δήμου έτους 2014 και επίσης
με την υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφαση της ενέκρινε την έκθεση Οικονομικής
Επιτροπής επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων
χρήσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163
του Ν. 3463/2006.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον λογιστή Ιωάννη Ράλλη, εκπρόσωπο της
εταιρίας «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο επί
των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
οικονομικού έτους 2014, οι οποίοι ανέλυσαν τα στοιχεία του Ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν
από Δημοτικούς Συμβούλους.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
• το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114),
• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7 (ΦΕΚ Α' 68),
• το άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ Α' 284),
• το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή,
• την υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνει την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής επί του Απολογισμού, του
Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
• την υπ’ 57/2015(ΑΔΑ &ΑΔΘΩΛ5-4Β7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή , και την αρίθμ.66/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού
οικονομικού έτους 2014»
• τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, ως τα ηχογραφημένα
και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, το Προσάρτημα
καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην αριθ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 7, του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68).
3. Την υποβολή της παρούσας και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο
άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Παζάρας Βασίλειος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα Ελένη
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Κουτσουράς Σταύρος
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Χαλιούλιας Ιωάννης
Περήφανου Νίκη
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Γεωργατζής Ευάγγελος
Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Στάμου νέος πρόεδρος της ΝΔ στο δήμο μας

Αποτελέσματα εκλογών


Παπαντωνίου Κωνσταντίνος 86


Στάμου Βασίλειος 254

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Πρόσκληση του προέδρου της Δ.Κ. Λίμνης προς τους δημότες για τις παιδικές χαρέςΑπό την προσωπική του ιστοσελίδα

Όπως θα δείτε στην παρακάτω ανακοίνωση στο πρώτο θέμα του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμος μας διεκδικεί ένα πρόγραμμα από την περιφέρεια για τις παιδικές χαρές.
Καλώ όλους τους γονείς και όλους τους πολίτες της Λίμνης και της ευρύτερης περιοχής να βρεθείτε στο κτίριο Μελά για ένα τόσο σημαντικό θέμα την Δευτέρα 14/5/2018 στις 18.30.

Το πρώτο θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι "υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας»"70 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για την αναβάθμιση των δημοτικών Παιδικών Χαρών

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας»στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.

β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους:

β1) Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000 ευρώ συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών. Η προαναγγελία της ενίσχυσης έχει ήδη γίνει δεκτή ιδιαίτερα θετικά από τους αιρετούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα κατορθώσουν να επαναλειτουργήσουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό Παιδικών Χαρών με τη βοήθεια της πολύπλευρης χρηματοδότησης και τις ουσιαστικές διαδικασίες που προβλέπονται.

Πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που εκδίδεται το τελευταιό χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», το οποίο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για το 2018. Με τη συγκεκριμένη πρόκληση βρίσκονται πλέον στη διάθεση των δήμων συνολικά 180 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους και την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών. Μαζί με τον «ΦιλόΔημο Ι», οι δράσεις του οποίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των δήμων συνολικά 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Ο «ΦιλόΔημος Ι» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για το 2018 με δυνατότητα επέκτασης στα 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες δυνατότητες επιπρόσθετης ενίσχυσης του έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί και την εξόφληση οφειλών τους, αλλά και έργα λόγω έκτακτων αναγκών.Διαβάστε επίσης


ΔΚ Λίμνης: Απαιτούμε να φέρετε πίσω άμεσα τις 11 παιδικές χαρές που αφαιρέσατε από το Τεχνικό Πρόγραμμα.


Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα για γέλια και για κλάματα από τους αποστάτες. Έκοψαν 11 παιδικές χαρές για να κάνουν 5χ5 στο Μουρτιά και την Κεράμεια.