Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Η πολιτική της καμμένης γης συνεχίζεται. Καταψηφίστηκε για 4η φορά ο προϋπολογισμός του 2018

Αναλείχουσες  ύαινες

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίζεται το Παιχνίδι του Δημαρχιακού Στέμματος

Για 4η φορά η γαγγραινώδης σύμπραξη αποστατών παράταξης Στεργίου καταψήφισε το προϋπολογισμό του 2018 στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου. 9 ψήφισαν την πρόταση της υπηρεσίας του Δήμου, 9 κατά , 5 την πρόταση του δημάρχου και ένα λευκό.

Επιπτώσεις
Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Και τούτο γιατί, ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει συνοπτικά και περιεκτικά τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητες κατανομής των πόρων στους διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής, καθώς και τις πηγές άντλησης αυτών των πόρων. Αποτελεί το εργαλείο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να σκεφτεί ότι η καθυστέρηση της ψήφισής του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση απαραίτητων δαπανών - με εξαίρεση τη μισθοδοσία, την υλοποίηση έργων στη πόλη, τη συντήρηση των κτιρίων κ.ά.

Στο άρθρο 56 του Ν. 4386/16 αναφέρονται οι επιπτώσεις για τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού και τι συμβαίνει μετά από την πάροδο τριμήνου (από την μη ψήφιση).


Προθεσμίες

Προθεσμίες κατάρτισης, ψήφισης, ολοκλήρωσης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

1. Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

2. Έως την 15η Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ.

3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ο έλεγχος αυτός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Παρόλο που η προθεσμία της 5ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη παρέλθει, σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται, επίσης ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου ή της περιφέρειας, Αρχή.


Αν ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μερίμνησε για τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου μέχρι τη 15η Νοεμβρίου, παρά τα έγγραφα αιτήματα του Δημάρχου.


Διαβάστε επίσηςΣτο έλεος του εκβιασμού και της εριθείας της φλαύρας σύμπραξης οι δημότες


Με ποιες αιτιολογίες απέρριψαν το Προϋπολογισμό του 2018. Οι τοποθετήσεις


Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα για γέλια και για κλάματα από τους αποστάτες. Έκοψαν 11 παιδικές χαρές για να κάνουν 5χ5 στο Μουρτιά και την Κεράμεια.

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Νέες οδηγίες του ΑΣΕΠ για τις αιτήσεις μόνιμων προσλήψεων στους δήμους


 
Νέες οδηγίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων στο asep.gr για την προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στους δήμους της χώρας, εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 , 9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 07 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Κατηγορία Δ.Ε.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (Β΄ Επικουρικός Πίνακας) και επιθυμούν να συμμετάσχουν και για τις θέσεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αυτής από 8 Μαρτίου 2018 έως 23 Μαρτίου 2018.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 και το Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 16:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr


Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 3Κ/2018 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στους ΟΤΑ – Τι αλλάζει
Σειρά διορθωτικών παρεμβάσεων για τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου του Ν.4412/2016 που αφορούν στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών και οι οποίες αναμένεται να ψηφιστούν στο προσεχές διάστημα ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης σε χθεσινή συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ. Πατούλη.

Στη συνάντηση μετείχαν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Γ. Μουράτογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας- Θράκης και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ε. Λαμπάκης, τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δ. Μπίρμπας- δήμαρχος Αιγάλεω, Αλ. Καστρινός- δήμαρχος Πηνειού και Δ.Τσιαντής- δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα..

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι οι προωθούμενες τροποποιήσεις είναι σε θετική κατεύθυνση, ωστόσο εστίασε στην ανάγκη νομοθετικών παρεμβάσεων από τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους δήμους. Επισήμανε ακόμη ότι το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού αλλά και τις ελλιπούς κατάρτισης τους κυρίως στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, δυσχεραίνει την προσπάθεια των ΟΤΑ να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις που ανακοίνωσε ο κ. Σπίρτζης συνοψίζονται στις εξής:
Τροποποιείται παράγραφος του άρθρου 118 περί απευθείας αναθέσεων από ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Ειδικότερα θα προβλέπεται πως σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 3 υποψηφίους αναδόχους να ενταχθούν στο μητρώο, ο Δήμος θα μπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Τροποποιούνται άρθρα προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς της γενικής κυβέρνησης, για την υλοποίηση δημόσιων έργων.
Όπως ενημέρωσε ο υπουργός, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών δρομολογείται η τροποποίηση άρθρου του Καλλικράτη περί προγραμματικών συμβάσεων, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας των Δήμων με λοιπούς φορείς για την εκτέλεση έργων.Κοινές Επιτροπές για ταχύτερη εκτέλεση έργων και καταγραφή της υποστελέχωσης των Δδμων

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές η συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Υποδομών και Δικαιοσύνης με αντικείμενο τη σύνταξη δύο πρότυπων προγραμματικών συμβάσεων, οι οποίες θα περάσουν από τον έλεγχο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΑΑΔΗΣΥ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχος είναι να αποφευχθεί η καθυστέρηση υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον τηρούνται επακριβώς τα πρότυπα των συμβάσεων.

Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η συγκρότηση και δεύτερης επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και του υπουργείου Υποδομών με αντικείμενο την καταγραφή των αναγκών στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και τις προοπτικές διαδημοτικών συνεργασιών, στη βάση μιας μητροπολιτικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα ο κ. Σπίρτζης δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις της ΚΕΔΕ που σχετίζονται με τη συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού αλλά και λειτουργίας του Μητρώου.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το τεχνικό προσωπικό των δήμων

Κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης εστίασε στην ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού των δήμων με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων.

Με βάση αυτή την επισήμανση του κ. Πατούλη συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές η συνεργασία της ΚΕΔΕ με το υπουργείο Υποδομών προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα εκπαιδευτικά σεμινάρια από στελέχη του υπουργείου στο τεχνικό προσωπικό των δήμων.

Ο κ. Πατούλης επικαλούμενος τις παθογένειες στη λειτουργία των Δήμων οι οποίες, όπως ανέφερε, υποσκάπτουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, υπογράμμισε την ανάγκη μιας ριζικής μεταρρύθμισης που θα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να αποφασίζουν οι ίδιοι για κρίσιμα ζητήματα όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, θα άρουν και πληθώρα γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και θα συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Θέλουμε διαφάνεια στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων αλλά όχι σε βάρος της ταχύτητας και της ευελιξίας. Ο διάλογος θα συνεχιστεί με στόχο να μην χάνεται πλέον ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Θαλασσινό Καρναβάλι Χαλκίδας 2018 (βίντεο)


Βωμολοχικό Καρναβάλι Αγίας Άννας 2018 (βίντεο). Ακατάλληλο για ανηλίκους


Βωμολοχικό Καρναβάλι Αγίας Άννας 2018

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Πετ-Κοκ ζητά ο kireas.org


Η παρακάτω  επιστολή προς  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις  δημοσιεύτηκε  την ιστοσελίδα του kireas.org


18/2/2018

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις

Θέμα: Επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για προσφυγή ενάντια στην χρήση Πετ-Κοκ από την ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Ε.

Αγαπητοί κ. Πρόεδρε και αρχηγοί των Δημοτικών παρατάξεων,

Στις 16/2/2018 δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. 3857/222844πε- ΑΔΑ: ΩΠΒΖΟΡ10-ΥΒΒ) η οποία αδειοδοτεί την ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι ΑΕ να χρησιμοποιήσει πετ-κοκ σαν καύσιμο για την παραγωγή Δίπυρης Μαγνησίας. Το πετ-κοκ είναι ένα εξαιρετικά ρυπογόνο καύσιμο το οποίο έχει απαγορευτεί στην κεραμοποιεία από το 2010 και δεν περιλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα καύσιμα στις βιομηχανίες σύμφωνα την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/6-5-93). Η ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι πήρε την άδεια με ειδική κατά περίπτωση διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω ΚΥΑ χωρίς διαβούλευση και με πολλές παρατυπίες.

Πληροφορίες για τις επιπτώσεις της χρήσης του πετ-κοκ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και είναι στην διάθεση σας.

Επειδή πολλοί από εσάς και η τοπική κοινωνία απέτρεψαν το 2009 την χρήση λιθάνθρακα από την ΤΕΡΝΑ, θεωρούμε ότι δεν είναι επιτρεπτό να αποδεχτούμε ένα καύσιμο με τις ίδιες και χειρότερες περιβαλλοντικές και ιατρικές συνέπειες από το λιθάνθρακα.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε να συγκαλέσετε άμεσα δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσετε πως θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Ο σύλλογος μας έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, αλλά μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου έχει άλλη βαρύτητα.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι κατά της ΑΕΠΟ μπορεί να ασκηθεί προσφυγή προς τον Υπουργό Π. &ΕΝ. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της στο Διαύγεια ( αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α και Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2) καθώς και αίτηση θεραπείας ή ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 ΦΕΚ 286 Β).

Είμαστε την διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και αναμένουμε αγωνιωδώς την σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα

Με εκτίμηση

το ΔΣ του kireas.org
Διαβάστε επίσηςΠετ-κοκ: το απαγόρευσαν στην Ινδία, το φέρνει η ΤΕΡΝΑ στο τριτοκοσμικό Μαντούδι


Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Πετ-κοκ: το απαγόρευσαν στην Ινδία, το φέρνει η ΤΕΡΝΑ στο τριτοκοσμικό Μαντούδι


Το πετ κοκ (pet coke) ή πετρελαϊκός οπτάνθρακας ένα ημι-απαγορευμένο καύσιμο

Η ΤΕΡΝΑ λευκόλιθοι για λόγους οικονομίας και χωρίς κανένα σεβασμό για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα  βρώμικο καύσιμο, το πετ-κοκ, για την παραγωγή δίπυρης μαγνησίας. Η χρήση του επιβλαβούς  πετ-κοκ έχει απαγορευτεί με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου σε  3 κρατίδια στην Ινδία και δεν περιλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα καύσιμα για αυτή την βιομηχανία σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του 1993. Το  2010 απαγορεύτηκε  η χρήση του στην κεραμοποιεία.

Το γεγονός έφερε στην δημοσιότητα ο σύλλογος kireas.org με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του την οποία αναδημοσιεύουμε.

Ο τρόπος που η ΤΕΡΝΑ πήρε την άδεια χρήσης πετ-κοκ παρακάμπτοντας την διαδικασία διαβούλευσης ακολουθεί τα τραγελαφικά πλέον πρότυπα της Νοβαρτικής "Δημοκρατίας" της Ελλάδας αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η μοναδική αξία των περιβαλλοντικών κανονισμών είναι στο σκούπισμα των οπισθίων εταιρειών σαν την ΤΕΡΝΑ.


Πως δόθηκε η άδεια;

-Παραποίηση της πραγματικότητας: Η άδεια δόθηκε επειδή η μονάδα παραγωγής λειτουργεί μέσα σε ΒΙΠΕ, άσχετα να δεν υπάρχει διαπιστευτική πράξη για ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ και η ΒΙΠΕ είνα ακόμη στα χαρτιά. Για την ΤΕΡΝΑ αρκεί μόνο η πρόθεση.

-"Υψηλό" επίπεδο σχεδιασμού και ευλυγισίας: Στις 23/6/2017 η ΤΕΡΝΑ ζήταγε πετ-κοκ και αύξηση της  παραγωγικής δυναμικότητας δίπυρης μαγνησίας. Όταν της ζήτησαν να υποβάλλει νέα ΜΠΕ, η ΤΕΡΝΑ μείωσε μέσα σε 3 βδομάδες την παραγωγική δυναμικότητα για να περάσει την αίτηση της σαν τροποποίηση και να αποφύγει την διαβούλευση. Προφανώς θα επαναφέρει αργότερα την αύξηση της παραγωγικής  δυναμικότης και χρήσης του καυσίμου με άλλη τροποποίηση.

- Όλα στο πόδι. Δεν υπάρχει εκτίμηση για την ποσότητα (kg ή g/h) και συγκέντρωση (mg/Nm³) των εκπεμπόμενων αερίων ή στερεών αποβλήτων. Ούτε για τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αντιρρύπανσης,  τις αποδόσεις των συστηµάτων αντιρρύπανσης, χαρακτηριστικά των εκπεµπόµενων αερίων και στερεών αποβλήτων µετά τα συστήµατα αντιρρύπανσης (ποσότητα, συγκέντρωση). Και οι δυο εκτιμήσεις είναι βασικά προαπαιτούμενα.


Η ανακοίνωση του kireas.org


Ρυπογόνο πετ-κοκ πήρε άδεια να χρησιμοποιεί σαν καύσιμο η ΤΕΡΝΑ με το πρόσχημα ΒΙΠΕΧρήση βρώμικου πετ κοκ σαν καύσιμο αποφάσισε η ΤΕΡΝΑ για την μονάδα παραγωγής δίπυρης μαγνησίας με το ψευτικό πρόσχημα ότι έχει ολοκληρωθεί η ΒΙΠΕ.

Η χρήση του πετ-κοκ έχει απαγορευτεί σε τρία κρατίδια στην Ινδία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες πολιτείες, και στην χώρα μας (Βόλο, Λάρισα και Ελευσίνα). Λόγω της ρυπαρότητας του η χρήση του πετ κοκ έχει απαγορευθεί και στις βιομηχανίες παραγωγής κεραμικών ειδών σε όλη τη χώρα, με την ΚΥΑ 166251(ΦΕΚ 276Β/2010)

Με μηδενική διαβούλευση δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια χθες στις 16/02/2018 η τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας παραγωγής καυστικής και δίπυρης μαγνησίας της εταιρείας από την ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι στην περιοχή Φούρνοι Μαντουδίου. Την από 23-6-2017 η ΤΕΡΝΑ ζήτησε αλλαγή του τύπου καυσίμου από μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σε pet-coke παράλληλα με αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής δίπυρης μαγνησίας (DBM),και αλλαγή τύπου φούρνου για παραγωγή DBM σε ένα στάδιο (Κάμινος περιστροφικού τύπου αντί Shaft). Όταν της ζητήθηκε να υποβάλλει νέα ΜΠΕ, η ΤΕΡΝΑ αντί να υποβάλει νέα ΜΠΕ, παρέκαμψε το θέμα και στις 11/7/2017 υπέβαλλε με νέα μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων στην οποία προβλέπεται μείωση της συνολικής δυναμικότητας παραγωγής DBM από (100.000 tn/έτος σε 52.000 tn/έτος) αντί αύξησης παραγωγής πού της είχε ζητηθεί.

Ο λόγος ήταν ότι με την εμφανιζόμενη μείωση της δυναμικότητας να εμφανίζεται ότι δεν επέρχεται μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο της δραστηριότητας. Με αυτό το τρόπο αποφεύχθηκε και η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης.

Η τροποποίηση προβλέπει αλλαγή καυσίμου από μαζούτ χαμηλού σε θείο σε συνδυασμό καυσίμων pet-coke (90%) και lpg (10%) για την παραγωγή DBM σε περιστροφική κάμινο. Με το πλασματικό αιτιολογικό ότι η μονάδα είναι εγκαταστημένη εντός επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α γνωστού σαν ΒΙΠΕ (το οποίο δεν υπάρχει αφού δεν έχει ολοκληρωθεί) στο οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα και τη συμμόρφωσή του με τα όρια ασφαλείας που τίθενται στις κείμενες διατάξεις.

Αύξηση εκπομπών του διοξειδίου του θείου και βαρέων μετάλλων


Η τροποποιημένη ΑΕΠΟ προβλέπει σημαντική αύξηση του εκλυόμενου διοξειδίου του θείου (SΟ2) κατά 42,3% και σε τόνους ανά έτος. Επίσης προβλέπει την αύξηση στην εκπομπή άλλων ρυπαντών όπως σωματιδίων βαρέων μετάλλων χωρίς να τις ποσοτικοποιήσει . η μονάδα θα λειτουργεί 24 ώρες ημερησίως για 11 μήνες/έτος (8.000,00 ώρες/έτος) και θα χρησιμοποιεί 12.500 τόνους pet coke το έτος και θα παράγει 600 τόνους (ή 400 κ.μ.) ετησίως σε σωματίδια. Η Κ.Υ.Α 14122/549/E103/11(ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) και η Κ.Υ.Α 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920 Δ / 8.6.07) καθορίζουσας τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων.


Το πετ-κοκ

Το πετ-κοκ ή πετρελαϊκός οπτάνθρακας είναι παραπροϊόν της διύλισης πετρελαίου. Παράγεται κατά την πυρόλυση των υπολειμμάτων της τροφοδοσίας και από την απόσταξη των πιο βαριών πετρελαίων. Πρόκειται για ένα μαύρο κοκκώδες υλικό που αποτελείται κυρίως από άνθρακα. Το κυριότερο πλεονέκτημά του ως καυσίμου είναι η πολύ καλή αναλογία θερμογόνου δύναμης και τιμής.

Σύμφωνα με την ecocrete "από περιβαλλοντική άποψη, η υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, καθώς επίσης και οι ποσότητες βαρέων μετάλλων που υπάρχουν στην τέφρα αποτελούν πολύ σημαντικούς κινδύνους για τις περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τις εστίες καύσης που χρησιμοποιούν pet-coke. Το παραγόμενο διοξείδιο του θείου έχει τοξικές δράσεις (βρογχίτιδα, βρογχόσπασμος), ενώ θεωρείται και πιθανό καρκινογόνο. Το βανάδιο επίσης προκαλεί τοξικές δράσεις, κυρίως στα μάτια και την ανώτερη αναπνευστική οδό. Η συστηματική έκθεση σε τοξικά μέταλλα, μεταξύ των οποίων και το βανάδιο, μπορεί να προκαλέσει οξείες και χρόνιες νόσους του αναπνευστικού (εμφύσημα, καρκίνος πνεύμονα, ίνωση, άσθμα).Το νικέλιο, ο σίδηρος και ο χαλκός μπορούν, σε τοξικές δόσεις, να προκαλέσουν διάφορες τοξικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και καρκινογένεση.
Τέλος ο στοιχειακός άνθρακας (αιθάλη) και ειδικά σε λεπτό διαμερισμό, όπως γίνεται το υλικό προ της καύσης, είναι υπαίτιος πρόκλησης χρόνιας βρογχίτιδας, άσθματος ακόμη και πνευμονοκονίωσης (σωματίδια PM 10)".


Το πετ κοκ έχει ίση θερμογόνο δύναμη με το μαζούτ χαμηλού θείου, άλλα΄είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο σε ρυπογόνους παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Περιεκτικότητα σε θείο (S): 4,5 – 8 %, όταν το ανώτατο όριο για το μαζούτ χαμηλού θείου είναι από 1/1/2005 μόλις 1 %.
Τέφρα (αιωρούμενα): Σε ποσοστά που κυμαίνονται από 0,9 – 1,53 % w/w, όταν το ανώτατο όριο για το μαζούτ είναι 0,1 %.
Βανάδιο : 500 – 2000 ppm, όταν το ανώτατο όριο για το μαζούτ είναι 120 ppm.
Βαρέα μέταλλα : σε υψηλά ποσοστά, όπως Νικέλιο (τοξικό), 510 ppm, μαγγάνιο 40 ppm κ.ά.
Υψηλά ποσοστά πτητικών συστατικών (14,1 % w/w – Κρατικό Χημείο Χαλκίδας, 4-7-2002) αποτελούμενων κατά κύριο λόγο από πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH’s) οι οποίοι εμφανίζουν καρκινογόνο δράση και ιδιαίτερα όταν δρουν συνεργιστικά με βαρέα μέταλλα και αιωρούμενα σωματίδια. Αυτή η ιδιότητα, καθιστά το υλικό (pet-coke) τουλάχιστο προβληματικό, καθώς βρίσκεται αποθηκευμένο σε υπαίθριο χώρο, κατά τη μεταφορά και το χειρισμό του από τους εργαζόμενους αλλά και κατά την καύση του.

Η ΚΥΑ 11535/93 πού προσδιορίζει με σαφήνεια τα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες δεν προβλέπει πετ-κοκ. Στην ίδια ΚΥΑ περιέχεται η πρόβλεψη ότι εάν μια επιχείρηση θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο είδος καυσίμου οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από Τεχνική Έκθεση του παραρτήματος της ΚΥΑ. Αυτή την κατ'εξαίρεση διαδικασία φαίνεται ότι ακολούθησε η ΤΕΡΝΑ αν και πολλά από τα προαπαιτούμενα στοιχεία της Τεχνικής Έκθεσης όπως η ακριβής ποσότητα (kg ή g/h) και συγκέντρωση (mg/Nm³) των αερίων ή στερεών αποβλήτων ή τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αντιρρύπανσης΄ αποδόσεις των συστηµάτων αντιρρύπανσης, χαρακτηριστικά των εκπεµπόµενων αερίων και στερεών αποβλήτων µετά τα συστήµατα αντιρρύπανσης (ποσότητα, συγκέντρωση) δεν αναφέρονται στην ΑΕΠΟ.


Mέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α 14122/549/E103/11(ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) 
Σύγκριση εκπομπών πετ-κοκ (petroleum coke) με λιθάνθρακα (coal)  από epa


Σύγκριση εκπομπών πετ-κοκ με λιθάνθρακαΣχετικά


Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας παραγωγής καυστικής και δίπυρης μαγνησίας με πέτ κοκ


Petroleum Coke in the Urban Environment: A Review of Potential Health Effects

Η ΑΕΠΟ


Καρναβαλικές εκδηλώσεις στο δήμο μας σήμερα (φωτο και βίντεο)


Καρναβάλι στο Πήλι 2018
Καρναβάλι Μαντουδίου

Μαντούδι 2018


Λίμνη 2018Συνέντευξη Γιώργου Φλώκου στο Ράδιο Ιστιαία για τις καρναβαλικές εκδηλώσειςΗ συνέντευξη του Γιώργου Φλώκου στο Ράδιο Ιστιαία  αρχίζει από το 5:32'.


Καθαρά Δευτέρα στην Λίμνη

Βωμολοχικό καρναβάλι Αγίας Άννας
Βωμολοχικό καρναβάλι Αγίας Άννας
Καθαρά Δευτέρα
19 Φεβρουαρίου 2018

Το βωμολοχικό καρναβάλι Αγίας Άννας στην βόρεια Εύβοια είναι ΕΔΩ και συνεχίζει το έθιμο και την παράδοση ετών για άλλη μία χρονιά αναλλοίωτη !
Το βωμολοχικό καρναβάλι Αγίας Άννας σας προσκαλεί σε ακόμα ένα παραδοσιακό καρναβάλι γεμάτο αποκριά, βωμολοχία, κέφι και ξεφάντωμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες !
Κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου πριν την Καθαρά Δευτέρα μπορείτε να ακούσετε τα παραδοσιακά βωμολοχικά αποκριάτικα τραγούδια με συνοδεία κιθάρας και τουμπερλεκιού από τους κατοίκους απολαμβάνοντας ντόπιο τσίπουρο και κρασί στα ταβερνάκια του χωριού. Επίσης μπορείτε να ντυθείτε και να πάρετε μέρος σε διάφορα πάρτυ μασκέ που διοργανώνονται τις ημέρες εκείνες.

Η αποκορύφωση του καρναβαλιού ολοκληρώνετε την Καθαρά Δευτέρα με την εμφάνιση των βωμολόχων καρναβαλιστών ντυμένοι με άκρως προκλητικές ενδυμασίες να συνοδεύουν τα αυτοσχέδια άρματα στην κεντρική πλατεία του χωριού τραγουδώντας τα παραδοσιακά βωμολοχικά αποκριάτικα.
Στην κεντρική πλατεία θα υπάρχει άφθονο κρασί και σαρακοστιανοί μεζέδες για όλους τους επισκέπτες ενώ θα μπορείτε να διασκεδάσετε και να χορέψετε μαζί με τους ντόπιους βωμολόχους καρναβαλιστές !

Καλή σας διασκέδαση και καλό ξεφάντωμα !!

Πού ? Αγία Άννα Ευβοίας (χάρτης)
Πότε? Καθαρά Δευτέρα 19/02/2018
Ώρα? 11:00 π.μΣάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Την Τετάρτη ξαναπάει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση ο προϋπολογισμός

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τετάρτη 21η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 18.00, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

« Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας οικονομικού έτους 2018»


Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας


Με αυτεπαίνους σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Ευβοίας την επίσκεψη του ΚυριάκουΕυχαριστούμε τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που, ακολουθούμενος από τους νυν και πρώην Βουλευτές του κόμματός του, αποφάσισε να διαβεί οδικά την Εύβοια από το Νότο της Καρυστίας μέχρι τον Βορρά της Ιστιαίας.


Πιστεύουμε – το ελπίζουμε – να αναρωτήθηκε το πώς και το γιατί, ένα πανέμορφο νησί κατάντησε να έχει αυτή την άθλια κατάσταση σε υποδομές και ένα οδικό δίκτυο σχεδιασμένο από την 10ετία του ’60. Πιστεύουμε ότι ρώτησε τους ακόλουθους του, νυν και πρώην Βουλευτές, τιμαριούχους της Νότιας και Βόρειας Εύβοιας, να του εξηγήσουν γιατί η Εύβοια δεν υπήρχε στους σχεδιασμούς των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και έργων υποδομής των χρόνων της ευμάρειας και της επίπλαστης ανάπτυξης της διακυβέρνησής τους, την εποχή της Υπουργίας των Εργολάβων και Υπεργολάβων.

Προφανώς δεν απαντήθηκε γιατί συνέβη…. Προφανώς δεν μπορούσαν να του απαντήσουν ότι δεν περίσσευαν κεφάλαια από τις υπερτιμολογήσεις των έργων, από την λεηλασία των Ταμείων, από τον παράνομο πλουτισμό των «δικών μας παιδιών» και των κουμπάρων, των μιζών….

Τα 23 δις. των δώρων στις Φαρμακευτικές Εταιρίες, είναι αύξηση στις συντάξεις, 100 υπερσύγχρονα Νοσοκομεία, ένας στόλος Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, εξοπλισμός με σύγχρονα μηχανήματα των Κ.Υ., στελέχωση με προσωπικό και τόσα άλλα… είναι χιλιάδες χιλιόμετρα αξιόπιστων σύγχρονων  δρόμων.

Βέβαια εκτός από την πασαρέλα στις καφετέριες και στημένες συνεντεύξεις στις κάμερες με φόντο τις ομορφιές της Εύβοιας, επί της ουσίας μηδέν.

Η Εύβοια πορεύεται με νέο σχεδιασμό, με τον απεγκλωβισμό έργων που έχουν πολλαπλά εξαγγελθεί, και υλοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση. Το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας (θα σπάσουμε την αγκύλωση τοπικών παραγόντων),    η παράκαμψη της Χαλκίδας, που δημοπρατείται στο 1ο εξάμηνο του ’18, η αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων μας με νέες ιδρύσεις και   τόσα μικρά και μεγαλύτερα έργα, με χρηματοδότηση του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ, που η συνετή και τίμια διαχείρισή τους, αλλάζουν αργά και σταθερά την Εύβοια.

Μας θυμίζει την  ρήση ενός εκ των επί πολλά χρόνια Νομάρχη, που είναι ένας εκ των υπεύθυνων της απαξίωσης της Εύβοιας, όταν τον επισκεφτήκαμε στην νέα του θέση την Άνοιξη του ’15, λίγων μηνών κυβέρνηση: «… κανά δρόμο ρε παιδιά!».

Χαλκίδα 16 Φεβ. 2018


Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ξεκινάει το έργο για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας της αυτοδιοίκησηςΟ διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Θεόδωρος Γκοτσόπουλος σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων χαρακτηρίζει ως «μεγάλη τομή στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών» το έργο για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, που θα αρχίσει εντός του έτους.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού υπεγράφη πρόσφατα προγραμματική συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και των θεσμικών εκπροσώπων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ενώ φορέας υλοποίησης θα είναι η ΕΕΤΑΑ και τόνισε ότι «Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αυτό το πολύ σπουδαίο έργο γίνεται σε πλήρη και απόλυτη συνεργασία του υπουργείου, με τους δήμους και τις περιφέρειες»,
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης του Θεόδωρου Γκοτσόπουλου που αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο:
Ερ.: Την περασμένη εβδομάδα υπεγράφη προγραμματική συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ για την απλούστευση λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα είναι η ΕΕΤΑΑ. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται και ποια θα είναι τα οφέλη για τους συναλλασσόμενους πολίτες;
Απ.: Ξεκινάμε ένα σημαντικό έργο για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των ΟΤΑ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου που θα επιτρέψει στους δήμους και στις περιφέρειες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Είναι μια μεγάλη τομή στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών με στόχο τη μεγάλη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Στα δύο πρώτα χρόνια, έως το 2019, θα καταγραφούν οι υφιστάμενες λειτουργίες και στη συνέχεια θα προταθούν στο υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές, προκειμένου οι ΟΤΑ να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας και απόδοσής τους. Ταυτόχρονα θα έχουμε τις προδιαγραφές για το επόμενο στάδιο που θα είναι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή για την αυτοδιοίκηση, κάτι που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2023. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αυτό το πολύ σπουδαίο έργο γίνεται σε πλήρη και απόλυτη συνεργασία του υπουργείου, με τους δήμους και τις περιφέρειες. Αυτό το έργο είναι μια τρανή απόδειξη ότι μπορούν σε βασικά ζητήματα η αυτοδιοίκηση με το υπουργείο Εσωτερικών από κοινού να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν ένα έργο.
Δεύτερη βασική προϋπόθεση -εκτός της συνεργασίας των τριών φορέων- είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το ανθρώπινο δυναμικό των δήμων και των περιφερειών, να κατανοήσουν το έργο, και γι΄ αυτό μαζί θα σχεδιάσουμε και μαζί θα υλοποιήσουμε τη νέα αυτή οργάνωση των δήμων και των περιφερειών. Ελπίζουμε και προσωπικά είμαι βέβαιος πως στο τέλος αυτής της διαδικασίας οι δήμοι και οι περιφέρειες θα λειτουργούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Ερ.: Ποια άλλα προγράμματα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποιούνται ήδη ή αναμένεται να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον;
Απ.: Ρίχνουμε βάρος στην αναπτυξιακή και οργανωτική λειτουργία των δήμων. Το αναπτυξιακό κομμάτι εξυπηρετείται από δύο προγράμματα: Το πρώτο αφορά μια σειρά δράσεων για να βοηθήσουμε τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους στην επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για να πάρουν έργα και να τα υλοποιήσουν, από το ΕΣΠΑ και από άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου τεχνικών συμβούλων σε όλη τη χώρα, για να προετοιμάζουν τους δήμους προκειμένου να είναι έτοιμοι να υποβάλλουν προτάσεις για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, κυρίως για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος (υγρά και στερεά απόβλητα, ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ.).
Για τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας των δήμων, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον τμήμα στην ΕΕΤΑΑ για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να συντάσσουν μελέτες. Επίσης θα βοηθήσουμε τους δήμους να διατυπώσουν τα αναπτυξιακά και επιχειρησιακά τους προγράμματα, για να διεκδικούν την υλοποίηση έργων μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Για τον σκοπό αυτό οι δήμοι θα έχουν στη διάθεσή τους, 750 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους και από δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ποσό, και η αγωνία που κατέχει το υπουργείο και τους δήμους είναι κατά πόσο αυτά τα χρήματα θα απορροφηθούν μέσα στο 2018 λόγω των αδυναμιών που έχουν οι δήμοι να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Εμείς αναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε αυτή τη γιγαντιαία προσπάθεια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Τι είπε στους πολίτες του Μαντουδίου ο Κυριάκος;

Πηγή: EUROKINISSI/ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΝΔ/ ΔΗΜ


Συνάντηση με νέους στα Ψαχνά της Εύβοιας είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκηςστους οποίους και υπογράμμισε ότι η ΝΔ θέλει να δημιουργήσει ευκαιρίες για να μείνουν στην επαρχία, ενώ σε καταστηματάρχες που τον περίμεναν έξω από τα καταστήματά τους, ανέφερε ότι «το 2018 θα είναι έτος πολιτικών αλλαγών».


Συνεχίζοντας την περιοδεία του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίαςεπισκέφθηκε το Μαντούδι, όπου, απευθυνόμενος σε πολίτες, δήλωσε:


Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους πολίτες: Πώς θα βρουν τα νέα παιδιά δουλειά, πώς οι συνταξιούχοι δεν θα δούνε κι άλλο τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται, πώς θα υπάρχει ποιοτική πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα δουλεύει. Εμείς -όπως ξέρετε- για αυτά επιδιώκουμε να μιλάμε. Και η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα της πολιτικής ζωής και στην προσπάθεια κάποιων να κυλήσουν όλον τον πολιτικό κόσμο στη λάσπη, είναι να μιλάμε για τα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών. Διότι, αν κάποιοι επιδιώκουν να το κάνουν αυτό, το κάνουν πρωτίστως για να διχάσουν το λαό και για να κρύψουν τις δικές τους αδυναμίες.

Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι μια αναμέτρηση για το τι έγινε στο παρελθόν. Θα είναι μια σύγκρουση για το πώς θα αλλάξουμε το δικό σας μέλλον. Και εμείς θα μιλάμε πάντα με αυτήν τη γλώσσα. Όσο και αν κάποιοι επιμένουν να ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα δεξιά και αριστερά. Προφανώς και θα απαντήσουμε σκληρά σε οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσης της παράταξής μας. Αυτό θα το κάνουμε, στη Βουλή, οργανωμένα και συντεταγμένα.EUROKINISSI/ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΝΔ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

«Ταυτόχρονα, τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν εδώ στο Μαντούδι και τα οποία άκουσα σε όλη την Εύβοια και τα ακούω σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτά τα οποία θίξατε. Είναι οι μισθοί, είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, αλλά πάνω απ’ όλα είναι οι δουλειές. Και για να το ξεκαθαρίσουμε: Δουλειές χωρίς επενδύσεις, δεν γίνονται. Το Μαντούδι είναι μια περιοχή η οποία έγινε σύμβολο της ανεργίας στο παρελθόν, είναι όμως και μια περιοχή στην οποία αρχίζουμε να βλέπουμε πάλι κάτι να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αυτό το κάτι είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι αποτέλεσμα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν και θέλουν να επενδύσουν τα δικά τους κεφάλαια για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης», είπε ακόμη, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.EUROKINISSI/ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΝΔ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

«Η δική μας δουλειά» -επεσήμανε- «είναι να διευκολύνουμε οποιαδήποτε επένδυση γίνεται σε αυτόν τον τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται το περιβάλλον και την κείμενη νομοθεσία. Και αυτό θα κάνουμε. Διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο μας και για να μπορέσει και το Μαντούδι, αλλά και η Βόρειος Εύβοια να αποκτήσει ξανά τη ζωή την οποία είχε στο παρελθόν. Και μια τελευταία κουβέντα, επειδή το άκουσα», είπε ο κ. Μητσοτάκης:


Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εύβοιας είναι το οδικό δίκτυο, ειδικά της Βόρειας Εύβοιας, και o κεντρικός άξονας, ο οποίος πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Είναι το ένα και μεγάλο έργο το οποίο χρειάζεται αυτή η περιοχή για να μπορέσει να βγει από την απομόνωση. Για να αναπτυχθεί οικονομικά, αλλά και τουριστικά. Είδα τα προβλήματα με τα ίδια μου τα μάτια και κατέληξα στα δικά μου συμπεράσματα.

Στη συνέχεια της περιοδείας του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε μονάδα ναυπηγείων, όπου ξεναγήθηκε και συνομίλησε με ναυτεργάτες. Επόμενη στάση ήταν η Ιστιαία. Περπάτησε στα μαγαζιά και κατέληξε στην κεντρική πλατεία, στην οποία είχε πραγματοποιήσει μεγάλη συγκέντρωση το 1989 ο πατέρας του. Οι κάτοικοι, μάλιστα, του έδειξαν φωτογραφίες από την συγκέντρωση εκείνη, στις οποίες φαινόταν το σύνθημα: «Γιατί να ξεκινήσεις τη ζωή σου με ανεργία;». Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι το ίδιο σύνθημα είναι δυστυχώς επίκαιρο και σήμερα.

Μετά την Ιστιαία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε ιχθυοτροφική μονάδα της περιοχής και ολοκλήρωσε τη διήμερη περιοδεία του στην Εύβοια με την επίσκεψή του στην Αιδηψό

Λιαγκάγκης: Για το πάπλωμα η καθυστέρηση στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Τα λένε μόνοι τους.

Ο Στάθης Λιαγκάκης στο ραδιόφωνο  για τα παιχνίδια εξουσίας πίσω από την καθυστέρηση στην  ψήφιση του προϋπολογισμού. Αρνείται να ονοματίσει τι κάνει νιάου νιάου.


Η συνέντευξη του εδώ.

Στην Λάμδα Ναυς πήγε ο Σίμος τον Κυριάκο

Στο Μαντούδι βρέθηκε σήμερα Τρίτη 13 Φεβρουαρίου ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας  κ. Κ. Μητσοτάκης, στα πλαίσια περιοδείας του στη βόρεια Εύβοια.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο Μαντούδι στις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιαννη, το  βουλευτή Ευβοίας της Ν.Δ. κ. Σίμο Κεδίκογλου, στελέχη του Κόμματός του και δημοσιογράφους. Ανάμεσά τους η βουλευτής κ. Μισέλ Ασημακοπούλου και ο πρώην βουλευτής Ευβοίας κ. Κώστας Μαρκόπουλος

Ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στην πλατεία, χαιρέτησε και συνομίλησε με πολίτες και μαγαζάτορες.


Στην συνέχεια μετέβη στο Κυμάσι, όπου επισκέφτηκε το Ναυπηγείο της Λάμδα Ναύς, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του από τον ιδιοκτήτη του Ναυπηγείου κ. Λειβαδάρα και συνομίλησε με τους εργαζόμενους

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Η σύγχρονη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Του Ράλλη Γκέκα, Δρ. Οικονομικών ΤΑΣτις 16 Ιανουαρίου 2018 υπεγράφη προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για την απλούστευση λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα επιλεχτεί η ΕΕΤΑΑ. Η συγκεκριμένη Δράση, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», συνολικού προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Η υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας αποτελεί ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή της δράσης «Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», αυτή που στην τρέχουσα αυτοδιοικητική «αργκό» ονομάζουμε «αναβάθμιση των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών». Πρόκειται για μία επιτυχία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζω ότι το σχετικό τεχνικό δελτίο κατατέθηκε, για πρώτη φορά, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πριν από 8 ολόκληρα χρόνια, στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το ότι η προγραμματική συμφωνία υπεγράφη από την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δευτεροβάθμια και από το Κεντρικό Κράτος, είναι κάτι πολύ σημαντικό αλλά και συμβολικό, κατά τη γνώμη μου. Σηματοδοτεί την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των επιπέδων διοίκησης στη χώρα μας, για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα, με μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο κυρίως, για τους πολίτες.

Εξ αντικειμένου λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Πώς θα μπορέσουν, αποτελεσματικότερα, να συνεργαστούν τα τρία επίπεδα διοίκησης στη χώρα μας;

Στην προσπάθεια συμβολής στον διάλογο εντάσσεται το άρθρο αυτό, καθώς και μία σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν. Σε αυτά θα παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αλλά και κάποιες «καλές πρακτικές» διοικητικών μεταρρυθμίσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα σε Ευρωπαϊκές χώρες, που διαθέτουν ενδιαφέρουσες αυτοδιοικητικές εμπειρίες.Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και κρίση

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η κρίση συνθέτουν ένα μεγάλο θεωρητικό και πολιτικό ερώτημα, το οποίο δεν έχει μονοσήμαντη απάντηση. Κατά την περίοδο πριν την οικονομική κρίση σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι καλές τους οικονομικές επιδόσεις, επέτρεψαν να αφιερώσουν οικονομικούς πόρους και να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση τους. Πολλές κυβερνήσεις προώθησαν αποκέντρωση εξουσιών, με διοικητικές αλλαγές τόσο στην αναδιοργάνωση των περιφερειών όσο και των δήμων. Η κρίση όμως και οι επακόλουθες πολιτικές λιτότητας, σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, ανέκοψαν τη μεταρρυθμιστική τους δυναμική και ανέτρεψαν τις προγραμματισμένες αλλαγές.

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, η κρίση χρησίμευσε ως εφαλτήριο για την εφαρμογή σημαντικών διοικητικών μεταρρυθμίσεων και στο τομέα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, άρα και των τοπικών δημόσιων οικονομικών, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη και τον κύριο στόχο, των μεταρρυθμίσεων αυτών. Παράλληλα, η δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία περιόρισε την ικανότητα των κυβερνήσεων να υλοποιήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας εφαρμογής οικονομικών κινήτρων και δημοσιονομικής ευελιξίας.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δύο:
Πρώτον, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση βρίσκεται στο επίκεντρο των αυτοδιοικητικών πολιτικών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κρίση ή όχι και
Δεύτερον, για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, χρειάζεται να κινητοποιηθούν ανθρώπινοι και κυρίως, χρηματοδοτικοί πόροι.Οι στόχοι της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Οι στόχοι της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης δεν επηρεάζονται μόνο από το αν η οικονομία μιας χώρας βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Οι μεταρρυθμίσεις που συνεπάγονται έχουν ποικίλους και πολύ συχνά αντιφατικούς, στόχους, γιατί συνδέονται με εθνικές, χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές ιδιαιτερότητες και δημοσιονομικά πλαίσια. Εάν προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε τους στόχους των πολιτικών που σχετίζονται με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε σε τρεις κατηγορίες:

α) θεσμικοί στόχοι,

β) χωροταξικοί στόχοι και

γ) δημόσιες διαχειριστικές πολιτικές.

Προφανώς, αυτή η ταξινόμηση πραγματοποιείται προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Οι τρεις αυτές κατηγορίες δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δεν υπάρχουν στεγανά, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοεμπλέκονται και αλληλοεπιδρούν.

Οι θεσμικοί στόχοι

Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση των εξουσιών και των ευθυνών των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Ουσιαστικά δηλαδή αποτελούν μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποκέντρωση και πολύ σπάνια στη συγκέντρωση, υποδομών, μηχανολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινων και φορολογικών πόρων από την κεντρική κυβέρνηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επαναπροσδιορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις, τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων διοικητικών βαθμίδων της γενικής κυβέρνησης και δημιουργούν κάθετους και οριζόντιους αποτελεσματικούς μηχανισμούς. Όταν αναφερόμαστε σε κάθετους μηχανισμούς εννοούμε ότι εμπεριέχουν τις συνεργασίες μεταξύ δήμων, περιφερειών, αποκεντρωμένης – αποσυγκεντρωμένης διοίκησης και κεντρικού κράτους. Όταν αναφερόμαστε σε οριζόντιους μηχανισμούς επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε διαδημοτικές ή διαπεριφερειακές συνεργασίες. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν κυρίως φορολογικά αντικείμενα, που εντάσσονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναθεωρημένων δημοσιονομικών πλαισίων.

Χωροταξικοί στόχοι

Οι μεταρρυθμίσεις, σε αυτό το επίπεδο, στοχεύουν στην αναδιοργάνωση των εδαφικών δομών. Στην τροποποίηση δηλαδή των γεωγραφικών ορίων των δήμων και των περιφερειών, με στόχο να επιτύχουν μία καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ του κρίσιμου μεγέθους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ακτίνας δράσης των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε, σε ότι μας αφορά, ότι εκφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης είναι, στην παρούσα φάση, να μην ξανανοίξει το χωροταξικό ζήτημα σε σχέση με τον «Καλλικράτη».

Δημόσιες διαχειριστικές πολιτικές

Οι μεταρρυθμίσεις, σε αυτό το επίπεδο, αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση των ΟΤΑ. Εμπνέονται και επηρεάζονται ιδιαίτερα από το New Public Management και τα κινήματα που σχετίζονται με το «post» New Public Management. Εστιάζουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στη συμμετοχή των πολιτών και στο συντονισμό. Περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, όπως στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στην οικονομική διαχείριση, στην οργανωτική διαχείριση, στην βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην ποιότητα διαχείρισης, στην ανοικτή διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Είναι προφανής η συμβατότητα των στόχων αυτών με τους στόχους που θέτει το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών» που, όπως λέχθηκε προηγούμενα, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα». Λόγω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τοπικών και των κεντρικών διοικητικών αρχών, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης έχει συχνά αντίκτυπο τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται η παγιωμένη αντίληψη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την οποία ένα από τα αρνητικά στοιχεία τόσο του «Καποδίστρια» όσο και του «Καλλικράτη», είναι ότι ο πρώτος περιορίστηκε στους δήμους, ενώ ο δεύτερος στους δήμους και τις περιφέρειες, χωρίς κανείς να συμπεριλάβει το κεντρικό κράτος σε μία συνολική και ολοκληρωμένη διοικητική μεταρρύθμιση.

Οι κίνδυνοι κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Συνεπάγεται κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Οι επιμέρους μεταρρυθμιστικές διαδικασίες συχνά υποβαθμίζονται και για αυτό το λόγο, η μεταρρύθμιση κινδυνεύει να ακυρωθεί, να αναβληθεί ή και να φέρει τα αντίστροφα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που δεν σχεδιαστεί σωστά και δεν συνοδεύεται από ένα επιχειρησιακό σχέδιο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην οδηγήσει στα αναμενόμενα οφέλη. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά την αντίδραση στελεχών του δημόσιου τομέα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα από ενεργούς πολίτες και τοπικές επιχειρηματικές ομάδες.

Ένας άλλος παράγοντας, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, είναι ο χρόνος. Για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα οφέλη, απαιτούνται πολύ συχνά συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να διορθωθούν οι ενδεχόμενες αποκλίσεις – αστοχίες και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτή είναι μία αέναη διαδικασία. Οι προκλήσεις των μεταρρυθμίσεων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης δεν περιορίζονται μόνο στην προσαρμογή σε μία νέα σταθερή βάση. Απαιτείται προσπάθεια ώστε να καταστεί δυνατή και βιώσιμη η προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, συνεχώς σε ένα μόνιμο εξελισσόμενο περιβάλλον.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί η αρνητική Ελληνική εμπειρία. Ο «Καλλικράτης» δεν στηρίχθηκε σε καμία αξιολόγηση του «Καποδίστρια» και επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του, δεν υπάρχει σοβαρή, επιστημονική και κυρίως με προτάσεις ανάδρασης, αξιολόγηση του.

Η εργαλειοθήκη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ένα ευρύ φάσμα λύσεων και εργαλείων έχουν αναπτυχθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες. Βασικές αρχές του σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, θα πρέπει να είναι:
Η κατανόηση και αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος, θα πρέπει να υιοθετηθεί μία προοπτική «ανοιχτού συστήματος».
Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προσεγγιστούν με ολιστικό και περιεκτικό τρόπο, ώστε να αποφευχθούν αρνητικά αποτελέσματα και αστοχίες.
Ο συνδυασμός των χωρικών, θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες μεταρρύθμισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να διευκολυνθούν από μία σαφή εκλογική εντολή.
Οι μεταρρυθμίσεις βασίζονται συχνά σε προηγούμενα πιλοτικά προγράμματα, πειράματα και χωρικές προσεγγίσεις και εφαρμογές.
Οι αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών μπορούν να ξεπεραστούν μέσω της συνεργασίας, της διαβούλευσης, του σχεδιασμού ενός συστήματος κινήτρων και καλών σχέσεων με τις ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ.
Σημαντικό ρόλο παίζει η κινητοποίηση και η αποδοχή της μεταρρύθμισης από τους υπαλλήλους, τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα και αποζημιώσεις, παράλληλα με κατάρτιση- εκπαίδευση.
Σημαντική θεωρείται η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω πληροφοριών, δημοσίων συζητήσεων και διαβουλεύσεων και η πολιτική συμφωνία σε τοπικό, κεντρικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας θεωρείται εκ των ουκ άνευ.
Η αντιμετώπιση των τυχόν αντιπαραθέσεων, σε σχέση με τις μητροπολιτικές μεταρρυθμίσεις και η συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.Όλα τα παραπάνω μέτρα, δράσεις, πολιτικές για να υλοποιηθούν χρειάζονται απαραιτήτως μία συγκεκριμένη βάση. Η βάση αυτή είναι η «κουλτούρα» διαλόγου, διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, κάτι για το οποίο δυστυχώς η χώρα μας δεν φημίζεται. Το πρώτο βήμα, κατά τη γνώμη μου, για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη χώρα μας είναι να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί διαβούλευσης, μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης, που θα καταπολεμήσουν φαινόμενα πατερναλισμού, τόσο στο κεντρικό κράτος όσο και σε ορισμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από αυτή την άποψη η προγραμματική συμφωνία ΥπΕσ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον.Η συμβολή στο διάλογο, σχετικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών και τη διοικητική μεταρρύθμιση, θα συνεχιστεί με τη συνοπτική περιγραφή τριών διοικητικών μεταρρυθμίσεων που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Φιλανδία την Γαλλία και την Ιταλία. Οι χώρες αυτές δεν επιλέχθηκαν τυχαία:

Η Φιλανδία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί κράτος με μία από τις πιο προηγμένες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στον κόσμο και για το λόγο αυτό η εμπειρία της είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.

Η Γαλλία είναι ένα κράτος από το οποίο, το διοικητικό σύστημα της χώρας μας έχει αντιγράψει πολλά. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τη δεκαετία του ’80, η Γαλλία ήταν ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη στην Ευρώπη.

Τέλος, η Ιταλία είναι κράτος της Νότιας Ευρώπης, που η ΤΑ έχει μία αντίστροφη πορεία από εκείνη της Γαλλίας. Τη δεκαετία του ’80, δηλαδή, η ιταλική Τοπική Αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον ένα κομμάτι της, βρισκόταν στην παγκόσμια πρωτοπορία, σήμερα προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη της θέση.

Οι εμπειρίες αυτών των τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας δώσει την ευκαιρία να εντοπίσουμε προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές και να αντλήσουμε πολύ ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, συμπεράσματα.Για περισσότερα:
Linda Gonçalves Veiga, Mathew Kurian, Reza Ardakanian. Intergovernmental Fiscal

Relations. Springer
OECD. Multi- Level Governance Reform. OECD publishing

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ραδιοφωνική παραπληρόφορηση Στεργίου: Δεν εκτέλεσαμε την απόφαση του 2012 για αποξήλωση γιατί καθυστερησαν για πάνω από 2 χρόνια οι διαδικασίες

Ο κ  Στεργίου δηλώνει  στο Ράδιο Ιστιαία ότι δεν εκτέλεσε την απόφαση του ΔΣ του 2012 για αποξήλωση του σαπιου ξυλόδρομου Αγκάλης γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι το 2015. Παραδέχεται ότι δεν ακύρωσαν την απόφαση αυτή του Δ .Σ.  για αποξηλωση με άλλη απόφαση γιατί προχωρούσαν οι διαδικασίες. Το ότι η αποξήλωση είχε μπει σε διαδικασία πού αναφέρει ο κ. Στεργίου δεν προκύπτει από τα έγγραφα της απόφασης αργίας του γ. γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προφανώς παραπληροφορεί.
Δηλώνει παραπλανητικά ότι από το 2012 μέχρι το 2014 σαν Δημ. Αρχή  Ψαρρού έκαναν έργα συντήρησης στο ξυλόδρομο για να αποφευχθούν ατυχήματα.

Ο κ. Στεργίου πού σαν αντιπολίτευση δεν έχει ψηφίσει κανένα προϋπολογισμό από το 2014 αποποιείται κάθε ευθύνης και αερολογεί για το θέμα. Υποκριτικά αποδέχεται τα προβλήματα πού δημιουργεί στους πολίτες η καθυστέρηση αλλα θεωρεί ότι αυτός δεν εχει καμιά  ευθύνη να επισπεύσει την συγκλιση του ΔΣ για τη γρηγορότερη ψήφιση του.

Αναφέρεται στην ψήφιση του προϋπολογισμού σε τρίτο πρόσωπο λες και δεν συμμετέχει σε αυτή.
Ένας φθηνός δημαγωγός.

Όλοκληρη η συνέντευξη στο παρακάτω σύνδεσμο.

Γιάννης Στεργίου για την παύση του Χρήστου Καλυβιώτη (7-2-2018) -

Συνήγορος του Πολίτη: Αναχρονιστική η νομοθεσία για τον καθορισμό δημοτικών τελών και φόρωνΗ ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου» παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημιακού χώρου, και Δικηγορικών Συλλόγων.

Η έκθεση περιλαμβάνει υλικό που έτυχε πρώτης επεξεργασίας το 2014, υπό την καθοδήγηση της πρώην Συνηγόρου του Πολίτη, Καλλιόπης Σπανού, και επικαιροποιήθηκε, ενσωματώνοντας πρόσφατες ρυθμίσεις και εξελίξεις έως το τέλος του 2017, υπό την εποπτεία του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη, και της βοηθού Συνηγόρου, Ευανθίας Σαββίδη. Δείτε τα κύρια σημεία της Έκθεσης.

Όπως σκιαγραφείται ήδη από τον τίτλο της έκθεσης, τα έσοδα των Δήμων, ιδίως όσα προέρχονται απ’ ευθείας από τους δημότες, δεν είναι πάντα εναρμονισμένα με όσα προβλέπονται από ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου.

Όπως είπε στην ομιλία του ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, «Μέσα από ένα ιδιαιτέρως πλούσιο υλικό πλέον των 100.000 αναφορών με αντικείμενο την επιβολή και είσπραξη δημοτικών εσόδων που διερευνήθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη, αναδεικνύονται ζητήματα παραβίασης της νομιμότητας και των αρχών του φορολογικού δικαίου, ελλειμμάτων στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, σημαντικών καθυστερήσεων στη βεβαίωση και είσπραξη δημοτικών εσόδων, διαφοροποιήσεων, αδικαιολόγητων και ανεπίτρεπτων στην εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φοράς νομοθεσίας μεταξύ δήμων κατά παράβαση της θεμελιώδους αρχής της ισότητας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η παρατεταμένη δημοσιονομική κρίση είναι σαφές πως πλήγωσε περισσότερο την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά δεν οφείλονται όλες οι δυσλειτουργίες στις έκτακτες συνθήκες.

Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι δυσλειτουργίες είναι ποικίλοι και ταυτίζονται εν πολλοίς με τους λόγους δυσλειτουργίας της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης, έχουν μάλιστα κατά καιρούς επισημανθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του ασκούμενου δημοσιονομικού ελέγχου των δήμων από επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από την ίδια την ΚΕΔΕ.

Ανέφερε επιγραμματικά:

– Ο πληθωρισμός των νομοθετικών διατάξεων που θεσπίζουν δημοτικά έσοδα σε συνδυασμό με την έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας (η τελευταία έγινε το 1958 και συμπληρώθηκε το 1969 –ΝΔ318/69),

– Η αοριστία και οι ασάφειες των νομοθετικών διατάξεων, που οδηγούν σε ανεπίτρεπτη αναλογική εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων που κατά γενική αρχή είναι στενά ερμηνευτέες.

– Η έλλειψη συστηματικής ερμηνείας της οικείας νομοθεσίας

– Η συχνά διαπιστούμενη απροθυμία έγκαιρης είσπραξης των εσόδων και οι πολύχρονες οικονομικές εκκρεμότητες που συνεπάγονται και αδυναμία εκπλήρωσης των δικών τους υποχρεώσεων

– Η ανεπαρκής στελέχωση, αλλά και επιμόρφωση, των οικονομικών υπηρεσιών

– Οι δυσχέρειες στην επικοινωνία με τους οφειλέτες του δήμου, αλλά και φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Ποττάκης, «η παρατεινόμενη αυτή παθογένεια, δυστυχώς, παρακωλύει την αναμόρφωση του τοπικού φορολογικού συστήματος καθώς και κάθε εκσυγχρονιστικής πρωτοβουλίας, σε βάρος της οικονομικής αναβάθμισης και αυτοτέλειας των δήμων, αλλά και των αρχών της νομιμότητας, της ασφάλειας δικαίου, της ισότητας έναντι των φορολογικών βαρών, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών καθώς και της χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης.

Προσφάτως η Κεντρική Διοίκηση με τον Ν. 4483/2017 επέλυσε, πράγματι, μια σειρά από ζητήματα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Πέραν των όποιων θετικών ρυθμίσεων, ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι ώρα να ολοκληρωθεί η από το 1997 σχεδιασθείσα κωδικοποίηση της οικείας νομοθεσίας και να αποκατασταθούν οι άστοχες και ασαφείς διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου».

Χαρακτήρισε ως αναγκαίο, να ενδυναμωθεί το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις οικονομικές υπηρεσίες, τόσο με συστηματική επιμόρφωση, όσο και με τον εφοδιασμό του με επαρκή μηχανογραφικά και πληροφοριακά μέσα, που να εξασφαλίζουν την σύννομη και έγκαιρη επιβολή και παρακολούθηση των εσόδων τους.

Τόνισε ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους περιφερειακούς δήμους, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλα ενημερωμένες οικονομικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να εμμένουν σε πράξεις προφανώς παράνομες και να απέχουν από τη διευθέτησή τους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες ενόψει και της γενικότερης υποχρέωσης της Πολιτείας που απορρέει τόσο από το Σύνταγμα όσο και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρ. 9 παρ. 1 και 3) που επιτάσσει ότι οι δήμοι πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους που θα τους διαθέτουν ελεύθερα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ένα μέρος από αυτούς πρέπει να προέρχεται από τοπικούς φόρους και τέλη με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών.

Ο κ. Ποττάκης πρόσθεσε εμφατικά ότι « η κυριαρχικής φύσεως αρμοδιότητα των δήμων, στο πλαίσιο της οποίας δύνανται να επιβάλλουν τα διάφορα υποχρεωτικά ή δυνητικά ανταποδοτικά τέλη, για υπηρεσίες και τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προϋποθέτει μεγάλη σύνεση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, πλήρη διαφάνεια και αιτιολόγηση, διότι τόσο η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και τα νομολογιακά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι οι δήμοι, στο πεδίο αυτό, συστηματικά κινούνται εκτός νομιμότητας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ακύρωση των αποφάσεων που τα έχουν επιβάλλει».

Είναι γνωστό είπε ακόμη ότι έχουν κριθεί παράνομα

τα τέλη β’ κατοικίας σε κατόχους εξοχικών κατοικιών του Ν. Χαλκιδικής,
τα διάφορα πολιτιστικά τέλη που επεβλήθησαν στους δημότες για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ή τα διάφορα περιβαλλοντικά τέλη που επιβλήθηκαν σε βάρος ιδιωτικών σχολείων, εμπορικών επιχειρήσεων, κλινικών, της ΔΕΗ κ.ά με σκοπό την παροχή έργων που ωφελούσαν αόριστο κύκλο προσώπων και όχι αυτούς που επιβαρύνθηκαν με τα τέλη.
Ο κ. Ποττάκης, επεσήμανε ακόμη, μια γενικότερη αρχή που διέπει κάθε διοικητική και συλλογική δομή και αφορά στην αξιοπιστία που αυτή εκπέμπει. Η απόδοση και τα αποτελέσματα της φορολογικής πολιτικής των δήμων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή μπορεί να κερδηθεί μόνο εφόσον υπάρξει εξορθολογισμός της δράσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, χρηστή και διαφανής δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών πόρων τους καθώς και ίση φορολογική μεταχείριση των πολιτών, απέναντι στις τοπικού χαρακτήρα φορολογικές επιβαρύνσεις.

Χωρίς αλλαγή διοικητικής κουλτούρας είναι αμφίβολο κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορέσει να ξεπεράσει τις θεσμικές και οικονομικές αδυναμίες της και θα καταφέρει να κάνει πραγματικότητα τις συνταγματικές απαιτήσεις της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς της.

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους δήμους κι άλλους φορείς

Επεκτείνεται η εφαρμογή e-παράβολο στους δήμους, τα δικαστήρια και άλλους φορείς, αναμένοντας την εκτίναξη της χρήσης των e-παραβόλων, η οποία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ προχωρά και η έκδοση και πληρωμή τους μέσω ΑΤΜ και POS.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Εσωτερικών, επεκτείνει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών παραβόλων σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Οι πολίτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-παράβολο”, μπορούν ήδη να εκδίδουν τα παράβολα για την άδεια πολιτικού γάμου και την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Εντός του 2018, θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρονικά το σύνολο των παραβόλων των Δήμων. Η ηλεκτρονική έκδοση των παραβόλων των Δήμων υποστηρίζεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και τον κόμβο υπηρεσιών της ΚΕΔΕ, ο οποίος φιλοξενείται στο πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Δημοσίου, το G-cloud της Γ.Γ.Π.Σ.

Τους τελευταίους μήνες εντάχθηκαν στο e-παράβολο τα παράβολα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και μεγάλος αριθμός παραβόλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα δικαστήρια της χώρας. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουν σύντομα τη δυνατότητα έκδοσης και πληρωμής παραβόλων μέσω των ΑΤΜ και των συσκευών POS, χωρίς δηλαδή να απαιτείται μετάβαση και αναμονή των πολιτών στα ταμεία των τραπεζών. Η λειτουργία των νέων αυτών υπηρεσιών υποστηρίζεται επίσης από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), των ΚΕΠ και των Τραπεζών έχουν συνολικά διατεθεί πάνω από 14 εκατομμύρια e-παράβολα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής. Μόνο το 2017, εκδόθηκαν 5 εκατομμύρια e-παράβολα (αύξηση 25% από το 2016) και πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 280 εκατ. ευρώ (αύξηση 47% από το 2016).

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία για το e-παράβολο στην ενότητα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm .

Σκότωσαν προστατευόμενη μεσογειακή φώκια μοναχός (Monachus monachus) στο Αχλάδι

Το πυροβολημένο κουφάρι φώκιας βρέθηκε στην Παραλία του Αχλαδίου (Φραγκάκη). Κάποιοι ασυνείδητοι την πυροβόλησαν.
Η μοναδική φώκια της Μεσογείου έχει γίνει εξαιρετικά σπάνια αφού ο άνθρωπος την κυνηγούσε επί αιώνες. Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης και η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της μεσογειακής φώκιας εκτιμά τον εναπομείναντα πληθυσμό της σε 600 άτομα, καθιστώντας το ένα από τα πιο σπάνια θηλαστικά της Ευρώπης.
Σήμερα, με αριθμό μικρότερο από 600 ζώα, συγκαταλέγεται στα σπανιότερα και πλέον απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη και χαρακτηρίζεται ως κρισίμως κινδυνεύον με αφανισμό από την Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης. Ο μισός περίπου πληθυσμός, γύρω στα 250-300 άτομα, ζει στην Ελλάδα.
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Κατασχέθηκαν 80 κιλά γυαλιστερές στις Ροβιές


Όργανα Υπηρεσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αιδηψού κατά την εκτέλεση περιπολίας με Α.Λ.Σ. – 3259, στα πλαίσια ελέγχων και αστυνόμευσης, διαπίστωσαν παράνομη αλιεία οστράκων από καταδυόμενο επαγγελματία αλιέα, την 07-02- 2018 και ώρα 19:00, στην θαλάσσια περιοχή Ροβιών Ευβοίας.


Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όστρακα (γυαλιστερές - Callista chione) συνολικού βάρους ογδόντα (80) κιλών τα οποία εν συνεχεία απορριφτήκαν στην θάλασσα.

Παράλληλα κατά του υπαιτίου κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράβαση του ΠΔ 227/2003 «αλιεία οστράκων».

Έλεγχοι συνεχίζονται με σκοπό την πάταξη της παράνομης αλιείας.