Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Φωτογραφική καταγγελία για σκουπίδια στις παρυφές του Μαντουδίου

Αναγνώστης απέστειλε την παρακάτω φωτογραφική καταγγελία από τον επικίνδυνο για την υγεία και αισθητικά αποκρουστικό ΧΑΔΑ δίπλα στα σπίtια του Μαντουδίου. Οι κάδοι αποκριμάτων για πολλούς είναι διακοσμητικοί .Ευρωπαϊκή βράβευση για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Διαμαντής Παλαιολόγος» στην Σκόπελο

Στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών "Διαμαντής Παλαιολογος" (www.dancefestival.gr) απονέμεται βραβείο για την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Eileen (www.eileen-eu.org).
Για το φεστιβάλ που διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά στη Σκόπελο από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, εργάζονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 60 εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ φοιτητές από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Τουρκία έχουν εκπονήσει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του. Για το 2016 θα συμμετάσχουν χορευτικά συγκροτήματα από Ελλάδα, Κύπρο, Ουκρανία και Νεπάλ.

Αναστολή εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στους δήμους μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και πρότυπων εγγράφων


Την αναστολή εφαρμογής, για τους δήμους της χώρας, του νόμου 4412/2016 για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων ζητά η ΚΕΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και των διευκρινιστικών εγκυκλίων και υποδειγμάτων εγγράφων, που προβλέπονται από τον ίδιο το νόμο, δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί ήδη αρκετές ασάφειες για την εφαρμογή του.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
Ο νόμος κινείται σε θετική κατεύθυνση (ομοιογενές θεσμικό πλαίσιο για όλους τους φορείς του δημοσίου, ενίσχυση διαφάνειας, περιορισμός των εγγράφων) αλλά σε αρκετά σημεία είναι δυσνόητος και περιέχει ασάφειες (π.χ. άρθ. 118 περί διαδικασιών απ’ ευθείας αναθέσεων τεχνικών έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών), με παραπομπές σε άλλα νομοθετήματα και πρόβλεψη για έκδοση ΥΑ και Π.Δ/των, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση, κυρίως για τις διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις κάτω των κοινοτικών ορίων.
Επιπλέον οι πάρα πολλές μεταβατικές διατάξεις και η διαφορετική ημερομηνία έναρξης διατάξεων, οδηγούν σε σίγουρη αποτυχία εφαρμογής του νόμου, όπως συνέβη και με τον ν.4281/2014. Δεν προκύπτει σαφώς η έναρξη εφαρμογής ορισμένων διατάξεων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο άρθ.379 ούτε όμως και στις μεταβατικές του άρθρου 376, ενώ είναι αδύνατον να εφαρμοστούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (8/8/2016) δεδομένου ότι δεν έχουν συσταθεί ακόμη οι δομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των νέων διατάξεων (βλέπε παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 σύμφωνα με τις οποίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών πρέπει να συγκροτηθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι κληρώσεις και να εκδοθεί η ΥΑ της παρ.6 με την οποία θα διευκρινίζονται τα θέματα λειτουργίας τους συστήματος, διασύνδεσης με το ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.).
Επίσης δεν διευκρινίζονται πολλά θέματα όπως και πάλι στο άρθρο 118 και στην παρ.5, η οποία προβλέπει κατώτατο αριθμό υποψηφίων εγγεγραμμένων στο κατάλογο. Σε περίπτωση μη εγγραφής τριών ενδιαφερομένων σημαίνει ότι ο φορέας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος απ’ ευθείας ανάθεσης – λόγω ποσού – ή μπορεί να προβεί σε ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1-4 του ίδιου άρθρου, που αφορά σε προμήθειες και λοιπές υπηρεσίες.
Δεν έχει ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των δήμων και των αρμοδιοτήτων των οργάνων τους (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή) , που έχουν θεσμοθετηθεί μέσα από την ειδική νομοθεσία (ν.3463/2006 – ΔΚΚ, ν.3852/2010 –Καλλικράτης) και η διατύπωση των διατάξεων του νόμου, που αναφέρεται σε υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, δημιουργούν ασάφεια ως προς την συνέχιση άσκησης των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα ερμηνείας και κατά συνέπεια ακυρότητα διαδικασιών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΔΣ της ΚΕΔΕ:

Ζητά την αναστολή εφαρμογής, για τους δήμους της χώρας, του νόμου 4412/2016 έως 31/12/2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και των διευκρινιστικών εγκυκλίων και υποδειγμάτων εγγράφων, που προβλέπονται από τον ίδιο το νόμο.

Επίσης κρίνει αναγκαία τη νομιμοποίηση, με νομοθετική ρύθμιση, όλων των πράξεων που έχουν διενεργηθεί από τους δήμους για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (8/8/2016), οι οποίες τυχόν δεν έχουν εφαρμόσει τις νέες διατάξεις αφού είναι αδύνατο να προσαρμόσουν οι υπηρεσίες τις διαδικασίες τους, λόγω της πολυπλοκότητας και των ασαφειών του νόμου.

Τέλος συστήνει ομάδα εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με τη συλλογή ζητημάτων προς διευκρίνιση και προτάσεων για ειδικότερα θέματα, που αφορούν στους δήμους σε σχέση με το νέο θεσμικό πλαίσιο και η οποία θα προβεί στην διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να συμπεριληφθούν στο δευτερογενές δίκαιο ή σε διατάξεις νόμου και θα μεριμνήσει για την οργάνωση τόσο εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τις υπηρεσίες των δήμων για την ορθή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου όσο και για την λειτουργία help desk στα γραφεία της ΚΕΔΕ για την παροχή υποστήριξης στους δήμους κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Ο Προκόπης Παυλόπουλος αύριο στις 11:00 στο Κτίριο Μελά στη ΛίμνηΟ εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος θα επισκεφτεί το Δήμο μας την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00π.μ. στο Κτίριο Μελά στη Λίμνη.
Θα βραβεύσει τους εκπροσώπους των υπηρεσιών και τους εθελοντές που συνέβαλλαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και θα επισκεφτεί την καμμένη περιοχή. Πριν την αναχώρησή του θα κηρύξει την έναρξη του Διεθνούς κολυμβητικού αγώνα «Σκυλλίας 2016».
Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον τόπο μας σηματοδοτεί τη συνεργασία Πολιτείας και πολιτών, ώστε όλοι μαζί, να συμβάλουμε άμεσα με έργα και δράσεις για τη γρηγορότερη αποκατάσταση των δασών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάκαμψη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που τιμά το Δήμο μας.

Για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Καλυβιώτης

Ο γάμος της χρονιάς στο Μαντούδι (φωτογραφίες)


από  evianews
Όλο το χωριό του Μαντουδίου γέμισε από καλεσμένους που ντύθηκαν στα άσπρα και γλέντησαν με τον γαμπρό και την νύφη την χαρά τους. Ο γαμπρός από την Γαλλία και η νύφη από την Ελλάδα. Γνωρίστηκαν και για το ζευγάρι ήταν ένα όνειρο ζωής να παντρευτούν στην πατρίδα της νύφης.
Οι καλεσμένοι, Έλληνες και Γάλλοι, γλέντησαν μέχρι το πρωί και το ευχαριστήθηκαν.


Ο παραδοσιακός ελληνικός γάμος, έγινε στην εκκλησία, η οποία γέμισε με συγγενείς και φίλους.

Ο γαμπρός, περίμενε υπομονετικά τη νύφη στην εκκλησιά, κρατώντας ένα μπουκέτο με τα αγαπημένα της λουλούδια.

Η νύφη, ύστερα από μερικούς γύρους γύρω στην εκκλησιά, πρόβαλλε μαζί με τον γαιδαράκο της παραπάνω φωτογραφίας και καθησύχασε τον μελλοντικό της σύζυγο.

Το μυστήριο τελέστηκε με ευλάβεια,ενώ οι κουμπάροι στεφάνωσαν το ζευγάρι, σύμφωνα με τα λόγια του παπά.

Ακουλούθησε ο πρώτος χορός των παντρεμένων, υπό την φωνή του ψάλτη "Ησαΐα,χόρευε...", ενώ το ρύζι από τους παρευρισκομενους έπεφτε βροχή.

Στην συνέχεια, το φαγητό, το ποτό, ο χορός και το τραγούδι... Όλα σε αφθονία και όλοι να εύχονται "Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός!".

Όλοι ήταν ευτυχισμένοι και προπάντων συγκινημένοι.

Οι φωτογραφίες ανήκουν στον φωτογράφο Νίκο Παλιάτσο και είναι από το μπάτσελορ πάρτι στο Μαντούδι


Φωτογραφική καταγγελία για τους αφεδρώνες των ελεύθερων κατασκηνωτών στην παραλία των Ροβιών

Με αφορμή πρόσφατο αρθρο στο ΕΒ για την επιχείρηση εκκαθάρισης ελεύθερων κατασκηνωτών σε Λίμνη και Ροβιές, αναγνώστης μας απέστειλε τις παρακάτω φωογραφίες για τους χώρους "ανακούφισης" τους

Πυρκαγιά στην Δαφνούσα της Εύβοιας

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 25 Αυγούστου, κοντά στο χωριό Δαφνούσα ή αλλιώς Ντράζι Προκοπίου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Όλα δείχνουν, όμως, ότι αυτή τη φορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από κεραυνό. Βοήθησε στην κατάσβεση η επιδείνωση του καιρού και η βροχή που ξέσπασε στην περιοχή.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ονόματα επιτυχόντων πανελληνίων από το Δήμο μαςΟνόματα επιτυχόντων Γενικό Λύκειο Λίμνης

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΥΙΔ ΤΕΡΕΖΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΚΟΥΡΚΟΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΟΥΝΤΣΙΑΤΑΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΟΥΡΚΟΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΟΥΝΤΣΙΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝΑΕΝ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΝΑΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ eviatop.blogspot.gr
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΞΑΝΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΑΣΤΕ
ΤΑΓΑΡΑ ΖΩΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΙΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΦΑΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ


Γενικό Λύκειο Μαντουδίου

ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΛΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
(ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ


ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ


ΚΑΝΤΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ

ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ


ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΟΠΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑ – ΕΛΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΔΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΪΔΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΣΑΡΑΜΙΡΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΦΙΦΑ ΜΑΡΘΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γενικό Λύκειο Αγίας Άννας

ΓΙΑΣΕΜΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΕΝΔΡΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ.
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΠΠΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2016 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015)Γενικό Λύκειο Μαντουδίου

ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Διαδικασία ελέγχου χωροταξικής ορθότητας κατανομής βοσκοτόπων


Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Μάρκο Μπόλαρη, Υπουργική Απόφαση για την συγκρότηση Επιτροπής σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών.

Η επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν σφάλματα ή αστοχίες στην κατανομή γαιών, τα οποία εντοπίζονται σε συσχέτιση με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων. Επίσης θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί ανακατατάξεις των κατανεμηθέντων γαιών στις περιπτώσεις που σε τμήματα ή σε ολόκληρη την βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή χαρακτηριστεί αναδασωτέα.

Η επιτροπή θα διενεργεί την κατανομή σε νέους κτηνοτρόφους ή κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να μετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η Επιτροπή θα ασκεί τις αρμοδιότητές της μέχρι την κατάρτιση και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο 4351/2015 πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι 31-12-2019. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα η κατανομή θα διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια που για την επιλεξιμότητα των κτηνοτρόφων και τους κανόνες κατανομής που ορίζονται στην ΚΥΑ 873/2015 και των άρθρων 6 παρ 1 και 10 του ν. 4351/2015 με ειδική μέριμνα σε περιφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρόφων εκτροφής αυτοχθόνων φυλών να χορηγούνται γειτονικοί βοσκότοποι ώστε να αποτρέπεται η επιμιξία με άλλες φυλές.

Οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση να διατηρούν το ποσό που θα εισπράττουν από τη μίσθωση των βοσκήσιμων γαιών σε ειδικό λογαριασμό και να το διαθέτουν αποκλειστικά για την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Τις ειδικότερες ρυθμίσεις για την λειτουργία της Επιτροπής και την διαδικασία μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος να πληροφορηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι δε συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

Πηγη:www.minagric.gr

25 εκ. ευρώ στους δήμους για σχολικές δαπάνες


σχολείοΤο ποσό των 25 εκ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά δήμο της χώρας στην σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς – Αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ

paidikos stathmosΑνακοινώθηκαν  από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  (ΕΕΤΑΑ)  οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων 81.000 θέσεων δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ 2016-2017. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα, στην εφαρμογή  www.eetaa.gr   και www.paidikoi.eetaa.gr   καθώς και  http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/results_2016/goneis_pro_select.php . Ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση εισάγοντας στην εφαρμογή τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε.
Ενστάσεις θα μπορούν να καταθέσουν οι γονείς μεταξύ 18 και 22 Αυγούστου (τρεις εργάσιμες ημέρες, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο) είτε μέσω fax στα κατά τόπους γραφεία της ΕΕΤΑΑ, είτε μέσω e-mail με σκαναρισμένα τα απαιτούμενα έγγραφα.
Όπως διευκρινίζεται από την ΕΕΤΑΑ «Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνο αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι τις 22/8/2016 και ώρα 14.00»
Οι πίνακες ΕΕΤΑΑ με τα τελικά αποτελέσματα των ωφελούμενων, ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, θα δημοσιευτούν στις 24 Αυγούστου στο eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr


http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/20160817_goneis-prosorina/index.html

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Το πράσινο Ταμείο ενέκρινε αίτημα του δημου μας για χρηματοδοτήση της αγοράς του αρχοντικού Τομπάζη αξίας 128 χιλ. ευρώ


Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., και αποφάσισε την  έγκριση  9 αιτημάτων των Δήμων συνολικού προϋπολογισμού 2.187.710,12 € στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016  αναμεσα τους και το  αίτημα του δημου μας για χρηματοδοτήση της αγοράς του Αρχοντικού  Τομπάζη αξίας 128 χιλ. ευρώ


Διαβάστε επίσης


Ο δήμος προχωρά στην αγορά του αρχοντικού Τομπάζη στις Κεχριές


Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για απόκτηση του «Κονάκιου» Τομπάζη στις Κεχριές

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για την πλήρωση 3 θέσεων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του δήμου μας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. Κ α λ ε ί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, όπως αναλυτικά ορίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μία συγκεκριμένη
περιφέρεια, και μέχρι 3 (τρία) Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφέρειας με σειρά προτίμησης.
Α.. ΑΠΑΡΑΙΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με δύο (2) τουλάχιστον χρόνια
εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο β. του νόμου 5953/2014 (1861 Β΄) Κανονισμός
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Δεν επιλέγεται εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό
παράπτωμα με τη ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. Α'26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα
κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης
δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται
κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.
Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται
κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας,
αποκλείεται και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και
ποινικές ευθύνες.
Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα
σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’),

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2016,
γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016 ή
δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα
γίνονται δεκτές.
Β.. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΩΝ
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 6, παρ. Γ. εδάφιο 1 του νόμου 5953/2014 (1861 Β΄) Κανονισμός Οργάνωσης και
Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καλούνται να καλύψουν τις
ανάγκες διδακτικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε.
Για τις αναθέσεις μαθημάτων, ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αστυνομική επιχείρηση εκκαθάρισης ελεύθερων κατασκηνωτών σε Λίμνη και Ροβιές

Συνελήφθη κατασκηνώτρια στη Λίμνη Ευβοίας στις 11 Αυγούστου, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ εναντίον των ελεύθερων κατασκηνωτών στη παραλία των Ροβιών. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αντέδρασαν έντονα στα social media, λέγοντας ότι αυτό δεν βοηθάει στην ανοικοδόμηση της τουριστικής εικόνας της περιοχής της Λίμνης

Πηγή eviatop

ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα για 13.000 άνεργους νέους
Δύο νέα προγράμματα που θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τεσσάρων μηνών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας, ξεκινούν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου (ώρα 12η μεσημβρινή) και μέχρι την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος (με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 22 Αυγούστου.

Τα προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Τα προγράμματα αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18 – 24 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ για κάθε ημέρα άσκησής τους και στους ασκούμενους ηλικίας 25 – 29 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ. Οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοιχη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις, πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης).

Έμφαση, θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους νέους, από τους οποίους θα καλυφθεί το 60% επί του αριθμού των θέσεων. Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων, με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Ακολουθούν οι άνεργοι με την μεγαλύτερη, σε ημέρες, εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις και με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους ανά περιφερειακή ενότητα, οι οποίοι διακρίνονται σε δυο επιμέρους πίνακες:

– ο πρώτος αφορά στους μακροχρόνια ανέργους,

– ο δεύτερος αφορά στους υπόλοιπους ανέργους.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία -ΚΠΑ2- σύμφωνα με όσα ορίζει η δημόσια πρόσκληση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης του προσωπικού της (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και 10 ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί (για έναν ωφελούμενο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα, για δύο ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 4 – 9, για τρεις ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 10 – 19, για πέντε ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 20 – 30, για οκτώ ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 31 – 50 και για 10 ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα κληθούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 24 Αυγούστου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, ώρα 19.00, ύστερα από το αριθμ. ΔΥ /18-08-2016 αίτημα κ. Δημάρχου (με την οποία ζητάει την συζήτηση των θεμάτων με αριθμό 2, 3, 4, 5, 6, 7) και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1.Η αρίθμ. 115/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εισήγηση για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

2.Η υπ’ αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Ανάκληση της αριθμ. 115/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

3.Πρόγραμμα επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

4.Πρόγραμμα εορτασμού Τοπικών Θρησκευτικών Εορτών στη δημοτική κοινότητα Λίμνης και τοπική κοινότητα Μαντουδίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

5.Περί διενέργειας εμποροπανήγυρης στα πλαίσια τοπικής Θρησκευτικής Εορτής στην δημοτική κοινότητα Λίμνης και τοπική κοινότητα Μαντουδίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

6.Πρόγραμμα για την τιμητική εκδήλωση των πεσόντων και αγνοούμενων της Ε.Λ.Δ.Υ. στην Κύπρο το ’74.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

7.Κατανομή ΣΑΤΑ και έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ροβιών»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

8.Μίσθωση αγροτεμαχίων κυριότητας Δήμου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

9.Έγκριση της αρίθμ. 45/2016 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ «Εισήγηση για την διαδικασία καθαρισμού οικοπέδων για την πυροπροστασία στα πλαίσια του άρθρου 94 παρ.1-26 ν.3852/2010
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

10.Έγκριση της αρίθμ. 97/2016 απόφασης Ο.Ε «Εισήγηση για την διαδικασία καθαρισμού οικοπέδων για πυροπροστασία στα πλαίσια του άρθρου 94 παρ.1-26 ν. 3852/2010.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

11.Ενημέρωση για την πορεία του προστίμου που επιβλήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την αυθαίρετη καταστροφή τμήματος Δημοσίου Έργου στην θέση «Αγκάλη» Αγ. Άννας.

12.Ενημέρωση για την πορεία της αρίθμ. 90/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καντζούρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος

13.Αίτηση δημοτικών συμβούλων κ.κ Καντζούρα Ιωάννη, Αρβανίτη Παν, Γιαννιού Κω/νου κλπ με θέμα: «Η με αριθμό 108/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καντζούρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος

14.Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας».

15.Μερική ανάκληση της αριθμ. 140/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Eκδήλωση για τους πεσόντες της ΕΛΔΥΚ στο Σπαθάρι στις 10 ΣεπτεμβρίουΟ Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.Άννας και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου ΕΛΔΥΚ ’74 σας καλούν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στην τιμητική εκδήλωση για τους Έλληνες πεσόντες της ΕΛΔΥΚ στην ΚΥΠΡΟ το ’74, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σπαθαρίου, στο εξωκλήσι Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης:
ΓΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ (Επίτιμο μέλος του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ΄74)
ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΟΥΛΗΣ (Μέλος του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ’74)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ: Μόνον από τοπικούς φορείς και εκπροσώπους Πανελληνίων οργανώσεων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παρακαλούνται, όσοι θα καταθέσουν στεφάνι, να μας ενημερώσουν το αργότερο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΥΠΟΔΟΧΗ: Δήμαρχος - Πρόεδρος Συνδέσμου - Πρόεδρος Τ. Επιτροπής
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
17:30 Παράταξη Αγήματος και Φιλαρμονικής
17:45 Άφιξη Επισήμων
18:00 - Έναρξη Εκδήλωσης
- Επιμνημόσυνη Δέηση
- Προσκλητήριο Πεσόντων από τον Αντιπρόεδρο Συνδέσμου
ΕΛΔΥΚ ’74 ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΔΗΜ.
- Κατάθεση Στεφανιών
- Ενός λεπτού σιγή, Εθνικός Ύμνος
18:40 Χαιρετισμοί
18:50 Κεντρική ομιλία
19:10 Τιμητικές απονομές και ευχαριστίες από τον Δήμαρχο και τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου
19:30 Παράθεση μικρής δεξίωσης από τον Δήμο στο χώρο του Μνημείου.
Στο χώρο του Μνημείου θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας σχετική με τα γεγονότα στη Κύπρο το ’74.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Οι έκτακτες δαπάνες του δήμου για την πυρκαγιά της Λίμνης και οι απευθείας αναθέσεις

Απ ́ ευθείας αναθέσεις λόγω του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016και βρίσκεται σε εξέλιξη στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήμου Μαντουδίου – Λίμνης– Αγίας Άννας από το Διαύγεια
  • Απ ́ευθείας μίσθωση μηχανημάτων εδώ
  • Απ ́ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την πυρκαγιά εδώ
  • Απ ́ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων εδώ

 


Απ ́ευθείας μίσθωση μηχανημάτων εδώ
Απ ́ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την πυρκαγιά εδώ

Απ ́ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων εδώ
Απανθρακωμένο πτώμα βρέθηκε στην χθεσινή δασική πυρκαγιά στο Κυμάσι

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στο Μαντούδι στην Εύβοια, βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο αγνώστων λοιπών στοιχείων. Η φωτιά έσβησε.
Στό έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 8 άτομα πεζοπόρο τμήμα.
Οι πυροσβέστες που εντόπισαν το απανθρακωμένο πτώμα ειδοποίησαν την αστυνομία από την οποία γίνονται έρευνες για την υπόθεση.

Ακόμη και την έγκριση των έκτακτων δαπανών για την πυρκαγιά της Λίμνης σαμποτάρουν Κατζούρας, Μουργιάς και Αρβανίτης

 Στις 16-8-2016 η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ωστε να συμπεριληφθούν οι έκτακτες δαπάνες (καλυμένες απο έκτακτη επιχορήγηση 75.000 Ευρώ) για την πυρκαγιά της Λίμνης. Την λήψη αυτής της απόφασης  προσπάθησαν να παρεμποδίσουν με οπερετικές δικαιολογίες το γνωστό τρίο  Κατζούρας, Μουργιάς (από την παράταξη Στεργίου) και  Αρβανίτης (αποστάτης).

Από το Πρακτικό 21/16-8-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΜαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Η Οικονομική Επιτροπή στην συνεδρίαση 22-7-2016 έλαβε την αριθμ. 115/2016 απόφαση
«Εισήγηση για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». Στις 2-8-2016 δεν
πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου και θα συζητείτο στην
ημερήσια διάταξη το θέμα.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του έκτακτου γεγονότος
της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στις 30/7/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, μετά και από τις νέες έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της
πυρκαγιάς θα πρέπει να ανακαλέσουμε την αριθμ. 115/2016 απόφαση μας και να προβούμε στην
εισήγηση αναμόρφωσης που θα περιλαμβάνει και θα καλύπτει τις έκτακτες δαπάνες που
προέκυψαν από το έκτακτο γεγονός της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε ο κ. Ιωάννης Καντζούρας ο οποίος είπε: Λόγω απουσίας του
κ. Σταύρου Κουτσουρά ο οποίος είναι υπεύθυνος της Πολιτικής προστασίας του Δήμου να μην
συζητηθεί το θέμα και να πάρει απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος κ. Χρήστος Καλυβιώτης επεσήμανε
στον κ. Καντζούρα Ι. και τα μέλη της Επιτροπής ότι : Ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και ότι το συγκεκριμένο θέμα επιβάλλεται να συζητηθεί
καθ’ όσον αφορά έκτακτες δαπάνες που προέκυψαν κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς
30/7/2016.
 μας ζητείται να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2016, όπου σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να υπάρξει:


Επίσης ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι υπάρχει απαρτία με έξι (6) μέλη παρόντα και η απουσία του
ενός (1) δεν επηρεάζει την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Στην αναφορά του κ. Καντζούρα Ι. ότι απουσιάζει ο κ. Στ. Κουτσουράς μέλος του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής προστασίας είναι αβάσιμη καθ’ όσον
παρίσταται ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο και Δήμαρχος κ. Καλυβιώτης Χρήστος.
Η ανωτέρω αναφορά του κ. Καντζούρα είναι προσχηματική και μόνο εμπόδια δημιουργεί στην
ομαλή λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και στη λήψη των αναγκαίων και κρίσιμων
αποφάσεων για τη λειτουργία του Δήμου.
Μετά τα ανωτέρω Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την συζήτηση ή μή του θέματος
Τα Μέλη της Επιτροπής απεφάνθησαν και ψήφισαν
1. Οι Καντζούρας Ιωάννης , Μουργιάς Ιωάννης, ψήφισαν να μην συζητηθεί το θέμα.
2. Ο Αρβανίτης Παναγιώτης, ψήφισε λευκό.
3. Οι Παληός Ευστράτιος, Σεσοντή Μαρία και ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ψήφισαν να συζητηθεί το
θέμα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. (παρ. 1, άρθρο 75 Ν.3852/2010)
Έτσι το θέμα θα συζητηθεί κανονικά όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος «Ανάκληση της αριθμ. 115/2016
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και «Εισήγηση για την 2η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»».
Στο σημείο αυτό τα μέλη της Επιτροπής : 1. κ. Ι. Καντζούρας, Αντιπρόεδρος, 2. κ. Αρβανίτης
Παναγιώτης, μέλος, 3. κ. Μουργιάς Ιωάννης, μέλος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επεσήμανε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι υφίσταται η νόμιμη
απαρτία με έξι (6) παρόντες και έναν (1) απόντα (παρ. 8, άρθρο 75 Ν.3852/2010) και έθεσε υπόψη
των μελών την από 10/8//2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με την οποία


Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1α & 86 του Ν.3852/2010.
3. Την από 10/8/2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου .
4. Τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από το έκτακτο γεγονός της πυρκαγιάς 30/7/2016.
5. Την παρ. 8, του άρθρου 75 Ν.3852/2010 που αναφέρει : «Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων  μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία».Αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση 75.000 € λογω πυρκαγιάς προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Από το Πρακτικό 20/2-8-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ
«Κάλυψη εκτάκτων δαπανών λόγω του κατεπείγοντος (πυρκαγιά 30-7-2016) και κήρυξη του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αποφ. Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας με αριθμ. πρωτ. 5595/01-08-2016)».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 2 Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο δημοτικό
κατάστημα Λίμνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 7387/2-8-2016 πρόσκληση του
Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τα
άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ


2. ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
5. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κλήθηκαν νόμιμα

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς την 30-7-2016 στην Τοπική Κοινότητα Φαράκλας και τις
διαστάσεις που πήρε μέχρι στις παρυφές της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης, κατακαίοντας στοπέρασμα της, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, απειλώντας κατοικίες, κτίρια, και ζώα, μετά
από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες , ζητήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7377/1-8-2016 έγγραφο
μας και με το αριθμ. πρωτ. 121102/320/1-8-2016 έγγραφο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με την αριθμ. πρωτ. 5595/01-08-2016 απόφαση
του, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις Δημοτικές Ενότητες
Κηρέως και Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου μας που προέκυψαν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς καταγράφονται
από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Λόγω του κατεπείγοντος κρίνεται απαραίτητο να γίνει αυτή η συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής και να συζητηθεί το μοναδικό θέμα όπως αυτό αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη και
καλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης και
της συζήτησης του θέματος.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
3. Το περιεχόμενο του θέματος.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 7377/1-8-2016 έγγραφο του Δήμου .
5. Το με αριθμ. πρωτ. 121102/320/1-8-2016 έγγραφο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
6. Την με αριθμ. πρωτ. 5595/01-08-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον της Συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης:
Κυρίες και Κύριοι σύμβουλοι,
Μετά τα ανωτέρω ο Δήμος μας απέστειλε στον Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης το με το αριθμ. πρωτ. 7401/02-08-2016 αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση
ύψους 75.000,00 € ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί άμεσα στις έκτακτες ανάγκες
κάλυψης των έκτακτων δαπανών που προέκυψαν .
Επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, εκδήλωση
πυρκαγιάς 30-7-2016 (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, υδροφόρων, πλατφορμών
μεταφοράς, προμήθεια καυσίμων, διοικητική μέριμνα εργαζομένων στην κατάσβεση της
πυρκαγιάς κ.λ.π), δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις και προτείνω όπως εγκρίνετε:
1. Το μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2. Τις υπ’ αριθμ. 574/30-7-2016, 575/30-7-2016 και 576/30-7-2016 αποφάσεις
Δημάρχου για απ’ ευθείας αναθέσεις λόγω του κατεπείγοντος (πυρκαγιά 30-7-2016)
που αφορούν σε έκτακτες δαπάνες (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, υδροφόρων, πλατφορμών μεταφοράς, προμήθεια καυσίμων, διοικητική μέριμνα εργαζομένων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κ.λ.π).
3. Την δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 οι οποίες
θα προκύψουν αμέσως μετά από αναμόρφωση του προϋπολογισμού .
4. Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την κάλυψη των εκτάκτων δαπανών (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, υδροφόρων, πλατφορμών μεταφοράς, προμήθεια καυσίμων, διοικητική μέριμνα εργαζομένων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κ.λ.π) που σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 7377/1-8-2016 έγγραφο του Δήμου .
4. Το με αριθμ. πρωτ. 121102/320/1-8-2016 έγγραφο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
5. Την με αριθμ. πρωτ. 5595/01-08-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας.
6. Τις εξαιρετικές ανάγκες που προέκυψαν όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του Προέδρου.
7. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που τίθενται από την σχετική νομοθεσία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
1. Το μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και επιχειρήσεων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2. Τις υπ’ αριθμ. 574/30-7-2016, 575/30-7-2016 και 576/30-7-2016 αποφάσεις Δημάρχου για απ’
ευθείας αναθέσεις λόγω του κατεπείγοντος (πυρκαγιά 30-7-2016) που αφορούν σε έκτακτες
δαπάνες (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, υδροφόρων, πλατφορμών μεταφοράς,
προμήθεια καυσίμων, διοικητική μέριμνα εργαζομένων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κ.λ.π).
3. Την δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 οι οποίες θα
προκύψουν αμέσως μετά από αναμόρφωση του προϋπολογισμού .
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την κάλυψη
των εκτάκτων δαπανών (μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, υδροφόρων, πλατφορμών
μεταφοράς, προμήθεια καυσίμων, διοικητική μέριμνα εργαζομένων στην κατάσβεση της
πυρκαγιάς κ.λ.π).

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Ξεκίνησε πυρκαγιά σε απόκρημνη έκταση στο Κυμάσι πριν από 3 ώρεςΑπό τη σελίδα του Kireas.org

Πυρκαγιά ξεκίνησε στις 8:12 σήμερα στην θέση Γεροβούνο σε απόκρημνη έκταση πάνω από την παραλία Κυμασίου. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη περιοχή όπου έχει προσεγγίσει πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών. Ευτυχώς ο άνεμος ωθεί την φωτιά προς την θάλασσα όπου η βλάστηση είναι περιορισμένη.

Θέσεις για 3 οδηγούς και 5 εργάτες γενικών καθηκόντων στην ΔΕΥΑ με δίμηνη σύμβαση

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ αποφάσισε την πρόσληψη με δίμηνες συμβάσεις 3 οδηγών και 5 εργατών γενικών καθηκόντων, με τη μορφή του κατεπείγοντος, ώστε να αποκαταστήσουμε άμεσα της ζημιές που προκλήθηκαν λόγω της πυρκαγιάς. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2016 και είναι οι Κ.Α
Μετά την τελευταία καταστροφική πυρκαγιά για το τόπο μας και αφού κηρύχτηκε ο Δήμος μας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, οι ζημιές που αποκομίσαμε από την πυρκαγιά είναι πολλές και μεγάλες, το υπάρχων προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, πόσο μάλλον για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών της πυρκαγιάς.
Είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη η πρόσληψη με δίμηνες συμβάσεις 3 οδηγών και 5 εργατών γενικών καθηκόντων, με τη μορφή του κατεπείγοντος, ώστε να αποκαταστήσουμε άμεσα της ζημιές που προκλήθηκαν λόγω της πυρκαγιάς.
Το λόγω πήρε ο κ. Στεργίου ο οποίος εγκρίνει τη πρόσληψη και επιπλέον πρόσθεσε ότι η επιλογή του προσωπικού που θα προσληφθεί να γίνει με κοινωνικά κριτήρια και να είναι γνώστες του αντικειμένου.

Χορευτική-Μουσική Παράσταση "Πόλη-Σμύρνη-Πειραιάς" στην Λίμνη στις 26 Αυγούστου

Εξ' αναβολής απο τις 30/7/2016

Ο χορευτικός όμιλος "Το Λύμνι" παρουσιάζει την Χορευτική-Μουσική Παράσταση
"ΠΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ"
με ιστορικές αναφορές για την Παραδοσιακή μουσική και Παραδοσιακούς Χορούς από την Πόλη και την Σμύρνη και την γέννηση της Ρεμπέτικης Μουσικής της Μητέρας Ελλάδος.
Η μουσική, η παράδοση, ο χορός έχει την δυνατότητα να ταξιδεύει από λιμάνι σε λιμάνι και να διαμορφώνει έθνη.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα έναρξης 21.00 στην κεντρική πλατεία Ηρώων Λίμνης.
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ με τον Δημήτρη ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και το συγκρότημα του.
Επιμέλεια Ιστορικών Κειμένων: Δ.Μητσοτάκης
Επιμέλεια Τραγουδιών και Χορών: Γιώργος Φλώκος

Πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου ΙΔΑΧ ΔΕ απο την ΔΕΥΑ του δήμου μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ αποφάσισε την πρόσληψη του κ.********* ως δεύτερος επιτυχών στην υπ αρίθμ. 2989/10-12-2009 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και τη δημοσίευση του πίνακα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο υπ’ αριθμ. 53 φύλλο, τρίτο στις 29 Ιανουαρίου 2010 οριστικό πίνακα διοριστέων στην κατηγορία κλάδου θέσεων Δ.Ε.Τεχνίτες Υδραυλικοί, του οποίου ο διορισμός εκκρεμεί και προκειμένου να καλύψει πάγιεςκαι διαρκείς ανάγκες στην επιχείρηση αφού ο πρώτος στη συγκεκριμένη κατηγορία κ.
*********, δεν αποδέχτηκε το διορισμό του με υπεύθυνη δήλωση.Με την υπ’ αριθμ. 1/344Μ/2008 προκήρυξη της τότε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ (στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της οποίας έχει υπεισέλθει, κατόπιν συγχωνεύσεως βάσει του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης>> η Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 641/28-11-2008 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), προκηρύχθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεως προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), για την κάλυψη μεταξύ άλλων και δύο (2) θέσεων της Δ.Ε. κατηγορίας Τεχνίτες Υδραυλικοι. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού ολοκληρώθηκε με τη κύρωση του πίνακα διοριστέων με την υπ ’αριθμ. 2989/10-12-2009 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και τη δημοσίευση του πίνακα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο υπ’ αριθμ. 53 φύλλο, τ.τρίτο στις 29 Ιανουαρίου 2010. Κατόπιν τούτου όμως, τέθηκαν σε εφαρμογή νόμοι περί αναστολής προσλήψεων και διορισμών επιτυχόντων ΑΣΕΠ από τους Ο.Τ.Α και τις δημοτικές επιχειρήσεις αυτών ,συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΥΑ. Ειδικότερα, όπως ορίζεται ρητά στην περίπττωση 3 της παρ. ΣΤ΄ της υπαραγρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 έχει επιβληθεί αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους OTA και τα
ΝΠΙΔ αυτών έως 31.12.2016.

Με το νόμο 4368/2016, ‘’Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α 21 21.2.2016) και ειδικότερα στο άρθρο 7 αυτού με τίτλο ‘’προσωπικό Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.’’ τροποποιείται το ανωτέρω άρθρο και ορίζεται ότι: Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοίπροσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο δήμο

Σύμφωνα εξάλλου και με τη σχετική με αριθμ.9/16-3-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εξαιρούνται πλέον από την ανωτέρω αναστολή οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, ΔΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης - Άρδευσης, Αποχέτευσης κτλ. Επισημαίνεται επίσης στην ως άνω εγκύκλιο ότι, εάν εκκρεμούν διορισμοί επιτυχόντων κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ , κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουν τους διορισμούς αυτούς.
Λαμβανομένων επίσης υπόψη σας των παραμέτρων ότι : α) το υπηρετούν προσωπικό στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες αυτής, τόσο σε διοικητικό όσο και εργατοτεχνικό προσωπικό , β) η έκταση του Δήμου μας ανέρχεται σε 585,390 στρέμματα , γ ) η περιοχή μας είναι πολύ ορεινή και δύσβατη και δ) από τη ΔΕΥΑ εξυπηρετούνται οι ανάγκες 11.5000 παροχών καταναλωτών , σε 48 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων ο οποίος υπερδιπλασιάζεται κατά τη θερινή ιδίως περίοδο των διακοπών προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα για την πρόσληψη προσωπικού , το οποίο θα καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης.
Για τους ως άνω λεπτομερώς αναφερόμενους λόγους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.4368/2016, εισηγούμαι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 53 παρ. 2 του Ο.Υ.Ε, την πρόσληψη του κ************ ως δεύτερος επιτυχών στον ως άνω οριστικό πίνακα διοριστέων στην κατηγορία
κλάδου θέσεων Δ.Ε. Τεχνίτες Υδραυλικοί, του οποίου ο διορισμός εκκρεμεί και προκειμένου
να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην επιχείρηση. Ο πρώτος στη συγκεκριμένη
κατηγορία κ. ************* δεν αποδέχτηκε το διορισμό του με υπεύθυνη δήλωση..

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης στις 24 Αυγούστου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Κτίριο Μελά στη Λίμνη σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και γνωμοδότηση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Κτίριο Μελά στη Λίμνη.

1.Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
2.Γνωμοδότηση σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2017.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Την ιστορική αποκατάσταση του θρυλικού Σκυλλία της Σκιώνης επιχειρεί η Λίμνη με τον ομώνυμο κολυμβητικό διάπλου του Β. Ευβοϊκού
του δρ. Ιωάννη Γ. Παλάντζα

Ο Σκυλλίας διεθνώς αναγνωρίζεται ως ο πρώτος κολυμβητής μακρών αποστάσεων, βατραχάνθρωπος, καταδύτης και κυνηγός εναλίων θησαυρών σε όλη την Παγκόσμια Ιστορία. Η καθοριστική του συμβολή του στη διεξαγωγή της ναυμαχίας του Αρτεμισίου, το 480 π.Χ., επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της ιστορίας του Δυτικού Πολιτισμού.

Πηγές άντλησης πληροφοριών για τον βίο του και τα εκπληκτικά του κατορθώματα είναι ο Ηρόδοτος και ο Παυσανίας, από τους οποίους μαθαίνουμε και για την ύπαρξη της κόρης του Ύδνας, εκπληκτικής δύτριας και συμπρωταγωνίστριας στους άθλους του πατέρα της.

Η προσωπικότητα του Σκυλλία είναι πραγματικά μεγαλειώδης και αινιγματική. Ο ίδιος ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι του αποδίδονταν και άλλες καταπληκτικές ιστορίες και επιδόσεις.
Πολύ πιθανόν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Σκύλακα από τα Καρύαδνα, τον πρώτο εξερευνητή των αραβικών θαλασσών, αποστολή την οποία του είχε αναθέσει ο Δαρείος στα τέλη του 5ου αι., για να συντάξει ένα χάρτη για τη μεγαλειώδη επέκταση των Περσών προς τα Δυτικά. Όταν οι Πέρσες αποφάσισαν να επιτεθούν στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο Σκυλλίας, γνωστός ήδη στις τάξεις της περσικής στρατιωτικής αριστοκρατίας, τους ήταν πολύ χρήσιμος. Έτσι τον επιστράτευσαν και χρησιμοποίησαν τον ίδιο και τα εξειδικευμένα συνεργεία του στη ζεύξη του Βοσπόρου, στη διάνοιξη της διώρυγας του Ξέρξη στη Χαλκιδική και σε διάφορες άλλες «ύφυδρες» δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πρώτης περσικής εκστρατείας. Τα πολλά, όμως, ναυάγια περσικών πλοίων στο ακρωτήριο Άθως και τα πολύτιμα φορτία τους, αποτέλεσαν τεράστιο κίνητρο για να επιλέξει ο Σκυλλίας τη Σκιώνη ως νέα πατρίδα του. Από εκεί μπορούσε να λαφυραγωγεί τους υποθαλάσσιους θησαυρούς των εκατοντάδων ναυαγίων της περιοχής. Μετά από 15 χρόνια, στην τρίτη περσική εκστρατεία ο Ξέρξης τον επιστράτευσε και πάλι για την ανέλκυση 300 ναυαγίων στην περιοχή του Πηλίου και τον είχε μαζί του μέχρι την κατάβαση του Περσικού Στόλου στην περιοχή των Αφετών, απέναντι από το Αρτεμίσιο.

Η έκρηξη της ελληνικής του αυτοσυνείδησης δεν του επέτρεψε να συγκρουστεί με τους ομοεθνείς του. Αποσκιρτά, αφού κόβει υποβρυχίως άγκυρες πολλών περσικών πλοίων που συντρίβονται από τα μελτέμια στα βράχια της περιοχής. Στη συνέχεια κολυμπώντας 80 στάδια (7 ναυτικά μίλια) στα ιδιαίτερα επικίνδυνα νερά του Διαύλου των Ωρεών, καταφθάνει στο Ακρωτήριο του Αρτεμισίου, όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. Πολύ πιθανόν, οι πληροφορίες αυτές του Σκυλλία για τις καταστροφές του περσικού στόλου και τη μείωση της δυναμικότητάς του, ήταν η βασική αιτία που ο Θεμιστοκλής αποφάσισε όχι μόνο να παραμείνει στη Βόρεια Εύβοια αλλά και να ναυμαχήσει με τον Περσικό Στόλο, του οποίου το μέγεθος προκαλούσε δέος. Τα ακόλουθα νικηφόρα συμβάντα μάς είναι λίγο ή πολύ γνωστά?

Ο αντίκτυπος των κατορθωμάτων του Σκυλλία και της Ύδνας στην εποχή τους ήταν τεράστιος. Τα ονόματά τους ενσωματώθηκαν σε μύθους, νέες λέξεις δημιουργήθηκαν από αυτούς, ενώ οι Αμφικτύονες τίμησαν τον ίδιο και την κόρη του με μεγαλοπρεπή χάλκινα αγάλματα στο Μαντείο των Δελφών, τα οποία πολύ πιθανόν μεταφέρθηκαν στην Ιταλία από τους Ρωμαίους. Οι Πολεμιστές του Ριάτσε και η Αφροδίτη του Εσκυλλίνου , ίσως, κρύβουν τα αναζητούμενα χαμένα γλυπτά.

Ο Σκυλλίας δεν αποτελεί μια ακόμα χρυσή σελίδα της ελληνικής Ιστορίας. Από το 2011, όταν για πρώτη φορά αναβίωσε η ιστορική διαδρομή των 14.500 μέτρων στη Λίμνη της Βόρειας Εύβοιας, αποτελεί έμπνευση και τρόπο ζωής για εκατοντάδες αθλητές και εμπλεκόμενους. Σήμερα, έχοντας αναδειχθεί στη ομώνυμη μοναδική Διήμερη Διοργάνωση προωθεί την Ιδέα της Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης και των ευεργετημάτων της για όλες τις ηλικίες.

«Πριν από 2.500 χιλιάδες χρόνια ένας μικρός λαός και ένας θρύλος έκανε το αδιανόητο. Αναμετρήθηκε με μια ολόκληρη αυτοκρατορία και υπερασπίστηκε με επιτυχία το ελληνικό και ευρωπαϊκό ιδεώδες. Η αναλογία με τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε στη χώρα μας μάς κάνει αισιόδοξους ότι με ανάλογες συμπεριφορές μπορούμε να βγούμε νικητές από τη μαραθώνια δοκιμασία που έχουμε μπροστά μας».

Φέτος «Ο ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2016» επιχειρεί στη Λίμνη Ευβοίας, πέραν των άλλων, να αποκαταστήσει τη θρυλική φυσιογνωμία ενός ακόμα Μεγάλου Έλληνα, τον οποίο η ελληνική Ιστορία πρέπει στο εξής να τον συμπεριλαμβάνει στο Πάνθεον των Ηρώων της. Η συμβολική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πυρόπληκτη πόλη και το ασημένιο μετάλλιο του Σπύρου Γιαννιώτη στο Ρίο, μπορούν να προσδώσουν αυτόν το σημαίνοντα χαρακτήρα.

Η μαρτυρική και ιστορική Λίμνη και η Β. Εύβοια έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να επανατοποθετηθεί στον Παγκόσμιο Ιστορικό και Τουριστικό Χάρτη και μάλιστα σε περίοπτη θέση. Ο Θρύλος, πλέον, έχει επιστρέψει για τα καλά...

(*) Ο δρ. Ιωάννης Γ. Παλάντζας είναι διευθυντής του Λυκείου Λίμνης Ευβοίας

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Απερρίφθη η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για έρευνα λατομικού χώρου σε 84,5 στρ. στο Ξηρό Όρος


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση έρευνας λατομικού χώρου, σε δασική έκταση 84.463,69 τ.μ στη θέση ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ ΤΚ Κουρκουλών, ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου — Λίμνης-Αγίας Άννας, Ν. Εύβοιας λόγω των αρνητικών γνωμοδοτήσεων του ΠΕΣΠΑ, των συναρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και των λοιπών Φορέων.

Κατά της παρούσας Απόφασής μας, μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον Υπουργό Π.&ΕΝ. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 B).

Διαβάστε επίσης

Νέο λατομείο σε δασική έκταση στο Όρος Ξηρό ετοιμάζει εταιρεία πού είχε διωχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2011


Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας η έγκριση ΜΠΕ για το νέο λατομείο στο όρος Ξηρό

Την επόμενη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για το Επίδομα Αλληλεγγύης του ΟΓΑ
Την επόμενη Δευτέρα, 22 Αυγούστου, θα ξεκινήσει η διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την απονομή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπεριλήκων, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση:

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) στην επιλογή: Συντάξεις-Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ή Εγκύκλιοι. Ο ΟΓΑ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη επεξεργασία των αιτήσεων.

Η λίστα με τις προϋποθέσεις για την καταβολή του «Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» παρατίθεται σε εγκύκλιο που στέλνει ο ΟΓΑ προς τους Ανταποκριτές του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα:

1) δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος,

2) ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας.

Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

γ. Το επίδομα ανεργίας.

δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ.

β. Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016 πρέπει να πληρούνται αθροιστικά.

Αν ο/η αιτών/ούσα δεν πληροί μια από τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον ανωτέρω νόμο, αποκλείεται από τη λήψη ή τη συνέχιση της καταβολής της παροχής, παρέλκει δε η αναζήτηση των λοιπών δικαιολογητικών και ο έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΓΑ ΕΔΩ