Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Πρόστιμο σε επιχείρηση της Στροφυλιάς για ανεξέλεγκτη απόθεση ιλύος και περισσευμάτων έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο

ΘΕΜΑ: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον ************* για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση «Κάμπος» ΤΚ Στροφυλιάς ΔΕ Κηρέως Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Εύβοιας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15. Την με αριθμ. πρωτ. 4739/210117/5-11-2014 (4312/11-11-2014) εισήγηση της Γενικής   ραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.
16. Το με αριθμ. πρωτ. 4312/11-12-2014 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκε η έκθεση αυτοψίας και το υπόμνημα του ************.
17. Το με αριθμ. πρωτ. 5659/260484/18-12-2014 (4915/22-12-2014) έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας τα συμπληρωματικά στοιχεία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους (συνολικά) δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €) στη βιομηχανία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος του ********* (ΑΦΜ:079800013 ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) στη θέση «Κάμπος» ΤΚ Στροφυλιάς ΔΕ Κηρέως Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Εύβοιας για τις κάτωθι παραβάσεις, βάσει της από 30/9/2014 Έκθεσης Αυτοψίας της Δ/νσης Περιβαλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας:

1η Παράβαση:
Η ταινία μεταφοράς αδρανών υλικών από το ζυγιστήριο στο μίξερ δεν ήταν καλυμμένη, κατά παράβαση του όρου Ε.2α της (10) σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να γίνει «Κάλυψη όλων των μηχανημάτων για τον περιορισμό της σκόνης…»
Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

2η Παράβαση:
Ο εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας που συνδέεται με το εξαεριστικό ενός (1) εκ των τριών (3) σιλό δεν ήταν εμβαπτισμένος εντός των δεξαμενών των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση των αναφερομένων στη σελίδα 14 της Περιβαλλοντικής Έκθεσης που συνοδεύει την υπ. αριθμ. 1393/17-5-2010 απόφαση Νομάρχη Εύβοιας (ΑΕΠΟ).
Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

3η Παράβαση
Υπήρχαν επιφανειακές αποθέσεις ιλύος στα κατάντι των δεξαμενών καθίζησης των υγρών αποβλήτων, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι συμβαίνουν υπερχειλίσεις υγρών αποβλήτων στο έδαφος, κατά παράβαση του όρου Ε.2.γ. της (10) σχετικής απόφασης.
Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ.

4η Παράβαση
Παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη απόθεση ιλύος και περισσευμάτων έτοιμου σκυροδέματος σε τμήμα του γηπέδου κατάντι του συγκροτήματος παραγωγής. Δεν προσκομίστηκαν παραστατικά στοιχεία για την περιοδική διάθεση ιλύος και περισσευμάτων έτοιμου σκυροδέματος σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 11 (παρ. α) της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003, ΦΕΚ 1909 Β’.
Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ.

5η Παράβαση

Δεν προσκομίστηκαν παραστατικά στοιχεία παράδοσης μεταχειρισμένων ορυκτελαίων σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη τέτοιων αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων του αρθ. 5, (παρ.Β.1.2.γ-  Δ) του ΠΔ 82/2004, ΦΕΚ 64Α.
Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ.
Από τις ανωτέρω παραβάσεις δεν τεκμαίρεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος
Η παρούσα κοινοποιείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Εύβοιας για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.
Η είσπραξη του επιβαλλομένου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν. 2947/2001 άρθρο 9, παρ. 6, ΦΕΚ 228/Α).
Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον:
1. του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
2. Του Αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου εντός 60 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97/Α/17-05-1999) ως ισχύει και το άρθρο 53 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010) ως ισχύει.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
351 00 Λαμία
2.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 351 00 Λαμία
(με συν/νη κατάσταση)
β. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα
3.

Δημοπρατούνται από το δήμο 3 τόνοι καυσόξυλα στις Ροβιές στις 16/02/2015


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Για την εκποίηση τριών (3) τόνων υλοτομημένης ξυλείας Χαλεπίου Πεύκης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση τριών (3) τόνων καυσόξυλων Χαλεπίου Πεύκης, που βρίσκονται στο Σχολικό Αγροτεμάχιο Ροβιών Ευβοίας στην θέση «Γκουτζερή».
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16/02/2015, από ώρα 10:00 πμ έως ώρα 11:00 πμ στο Τοπικό κατάστημα Ροβιών Δ.Ε. Ελυμνίων
2. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 120,00 ευρώ.
3. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 12,00 ευρώ.
4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει, μαζί με τον πλειοδότη, τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την  εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Το κείμενο της Διακήρυξης της Δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου www . malian . gr Επίσης, αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες  παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Α/θμια Σχολική Επιτροπή του   Δήμου στο Μαντούδι. Τηλ.: 22273 50231, φαξ: 22270 23440.

Όροι της δημοπρασίας

Συστήθηκε επιτροπή για τις βλάβες στο λιμένα ΜαντουδίουΣύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: 4.232.507,02 €
ΗΜΕΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22-12-2010
ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 31-12-2013

Έχοντας υπόψη την από 20-1-2015 υποβληθείσα από τον ανάδοχο  (ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε.) δήλωση βλάβης του έργου  και την υπ’ αρ. 9152/182/22-1-2015 εισήγηση της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας.συστήθηκε  επιτροπή από τους:
1. κ. Ελ. Βασιλείου, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Δ’ βαθμό ως πρόεδρο
2. κ. Βασ. Πατερίτσας, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κός με Ε’ βαθμό ως μέλος
3. κ. Διαμ. Κριτσιμάς, Τ.Ε. Τοπ. Μηχ/κός με Δ’ βαθμό ως μέλος
Για να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών του έργου μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία σύστασης της παρούσης επιτροπής.

Στην Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ ο Καλυβιώτης

 Συγκρότηση των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 192/19.11.2014 απόφασής του σχετικά με τον ορισμό των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ, άκουσε εισήγηση από τον κ. Δ. Καφαντάρη, Α΄ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, σχετικά με τον ορισμό των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Επιτροπών, καθώς και με την αύξησή τους και αφού έλαβε γνώση της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2728/26.11.2014 επισυναπτόμενης Απόφασης του Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ, κ. Π. Βασιλείου,
σχετικά με τη στελέχωση των ανωτέρω Επιτροπών από υπηρεσιακούς παράγοντες, ύστερα από διαλογική συζήτηση

 Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Πρόεδρος : Τσιάμης Ιωάννης, Δημ. Σύμβ. Ορχομενού
 Αντιπρόεδρος : Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Δήμαρχος Ξάνθης

 Μέλη :
· Αντωνόπουλος Κων/νος, Δημ. Σύμβ. Δωρίδος
· Αργυρόπουλος Ιωάννης, Δημ. Σύμβ. Πύργου
· Γαβράνης Αντώνης, Δημ. Σύμβ. Κομοτηνής
· Γιαλιτάκης Νικόλαος, Δημ. Σύμβ. Ηρακλείου
· Γκουντάρας Αντώνης, Δήμαρχος Αγιάς
· Δερεδίνης Βασίλης, Δημ. Σύμβ. Γαλατσίου
· Ευθυμίου Αντρέας, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου
· Καλυβιώτης Χρήστος, Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννης
· Λαφαζανίδης Ευστάθιος, Δημ. Σύμβ. Κορδελιού-Ευόσμου
· Μπασακίδης Νικόλαος, Δημ. Σύμβ. Καλαμάτας
· Μπέγκας Θωμάς, Δήμαρχος Ιωαννιτών
· Παπαδημητρίου Θωμάς, Δημ. Σύμβ. Κατερίνης
· Σιωνίδης Κων/νος, Δημ. Σύμβ. Παιονίας
· Σταθόπουλος Γιάννης, Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής
· Σταματάκης Χάρης, Δημ. Σύμβ. Ζωγράφου
· Στάμκος Γρηγόρης, Δήμαρχος Πέλλας
· Χριστόπουλος Βασίλειος, Δημ. Σύμβ. Αιγιαλείας
· Χρυσοπούλου Κατερίνα, Δημ. Σύμβ. Βριλησσίων

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά  την Τετάρτη 28η Ιανουαρίου 2015,ώρα 18.00  θα συζητήσει  τα παρακάτω θέμα:

1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου
2. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.
3. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ως πολυσυχνάστων.
4. Ορισμός εκπροσώπου για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων.
5. Η αρίθμ.193/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πάγια Προκαταβολή για Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2011»
6. Η αρίθμ. 7/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
7. Η αρίθμ. 6/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014-2015.
8. Η αρίθμ. 8/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Πρόταση περί καθορισμού θαλασσίων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς».
9. Αίτηση διαγραφής νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου.
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας(πλατεία Ηρώου)και των γύρω κοινοχρήστων χώρων (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου,αδιαμόρφωτος χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας)-Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία –Πεζοδρομήσεις τμημάτων οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου)-Αναδιαμόρφωση του εμπορικού δρόμου (οδός Οσίου Ιωάννη του Ρώσσου)
11. Παράταση σύμβασης καυσίμων με κ. Καψάλα Χαράλαμπο.

Ποιους ψήφισε ο δήμος μας;

Κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με τους σταυρούς πού πήραν στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας στις βουλευτικές εκλογές του Ιαν. 2015α/αΟΝΟΜΑΨΗΦΟΙΚΟΜΜΑ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ2206ΣΥΡΙΖΑ
2ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα2129ΣΥΡΙΖΑ
3ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)1229ΝΔ
4ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ818ΝΔ
5ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν399KKE
6ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ383ΣΥΡΙΖΑ
7ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι350KKE
8ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί272XA
9ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ262ΚΙΔΗΣΟ
10ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν248ΣΥΡΙΖΑ
11ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν222ΣΥΡΙΖΑ
12ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ220ΠΑΣΟΚ
13ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ214ΣΥΡΙΖΑ
14ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν211ΣΥΡΙΖΑ
15ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ202ΝΔ
16ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π180ΠΑΣΟΚ
17ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ133ΣΥΡΙΖΑ
18ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν133ΠΑΣΟΚ
19ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν127ΝΔ
20ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ125ΝΔ
21ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ)118KKE
22ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω117ΠΑΣΟΚ
23ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ)98ΝΔ
24ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά88ΠΟΤΑΜΙ
25ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ84ANEΛ
26ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)78ΝΔ
27ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα74XA
28ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ74ΤΕΛΕΙΑ
29ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ73ANEΛ
30ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α71ANEΛ
31ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ67ΤΕΛΕΙΑ
32ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ65XA
33ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ62XA
34ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ59ΠΑΣΟΚ
35ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ52ΠΟΤΑΜΙ
36ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ51ΠΑΣΟΚ
37ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου51XA
38ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ49ΠΟΤΑΜΙ
39ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ47ANEΛ
40ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ47ANEΛ
41ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ)43ΝΔ
42ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν42XA
43ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ40ΠΟΤΑΜΙ
44ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ39KKE
45ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε39ΠΟΤΑΜΙ
46ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ36ΚΙΔΗΣΟ
47ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω35ΠΑΣΟΚ
48ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω35ANEΛ
49ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά33ΠΑΣΟΚ
50ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ32ΚΙΔΗΣΟ
51ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ30KKE
52ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ30ANEΛ
53ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ)30ANEΛ
54ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη27XA
55ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ23ΛΑΟΣ
56ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε22KKE
57ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ20ΠΟΤΑΜΙ
58ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ19ΛΑΟΣ
59ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι19ΠΟΤΑΜΙ
60ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν16ΠΟΤΑΜΙ
61ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα15XA
62ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ15ΚΙΔΗΣΟ
63ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω14ΛΑΟΣ
64ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ5KKE
65ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ5ΚΙΔΗΣΟ
66ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο5ΛΑΟΣ
67ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου4ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ
68ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ4ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ
69ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ3ΛΑΟΣ
70ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή3ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ
71ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε2KKE

Αποτελέσματα στο Δήμο μας
Πως ψήφισε ο δήμος μας σε σχέση με το 2012

Αποτελέσματα εκλογών σε ολόκληρο το ΔήμοΑποτελέσματα εκλογών στην Δ.Ε. Ελυμνίων

Αποτελέσματα εκλογών στην Δ.Ε. Κηρέως


Αποτελέσματα εκλογών στην Δ.Ε. ΝηλέωςΑποτελέσματα εκλογών στο Νομό Ευβοίας

 

 

Αποτελέσματα εκλογών στην Επικράτεια

 

 

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Ποιοι εκλέγονται βουλευτές στην Εύβοια: 2 ΣΥΡΙΖΑ, 1 ΝΔ, 1 ΑΝΕΛ, 1 ΚΚΕ και 1 Χ.Α.


Με 418 στα 418 εκλογικά τμήματα και 100% ενσωμάτωση στην επικράτεια, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει δύο έδρες και οι ΝΔ, ΧΑ, ΑΝΕΛ και ΚΚΕ από μία.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εκλογικού νόμου και της διάθεσης των 50 εδρών μπόνους στο πρώτο κόμμα η κατανομή των εδρών στις περιφέρειες είναι περίπλοκη υπόθεση και πολλές φορές προκαλεί «αδικίες».

Έτσι παρόλο που η κατάταξη των κομμάτων στην Εύβοια, όσων εισέρχονται στη νέα βουλή, είναι κατά σειρά ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΧΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ δεν εκλέγει βουλευτή στην Εύβοια ενώ εκλέγουν οι ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ που καταλαμβάνουν την 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει δύο έδρες εκλέγοντας τον Αποστόλου Ευάγγελο και Ακριώτη Γιώργο, η Νέα Δημοκρατία με μία έδρα εκλέγει τον Σίμο Κεδίκογλου, η Χρυσή Αυγή με μία έδρα εκλέγει τον Νίκο Μίχο, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εκλέγουν το Νίκο Μαυραγάνη και το ΚΚΕ με μία έδρα εκλέγει τον Γιώργο Μαρίνο.


Κατάταξη Υποψηφίων με βάση τους Σταυρούς Προτίμησης


Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣΚΟΜΜΑ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ18966ΣΥΡΙΖΑ
2ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)16431ΝΔ
3ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ11413ΝΔ
4ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυρ10589ΣΥΡΙΖΑ
5ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάνν7444ΣΥΡΙΖΑ
6ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευα7398ΣΥΡΙΖΑ
7ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παν7279ΣΥΡΙΖΑ
8ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν6819ΣΥΡΙΖΑ
9ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευ5651ΣΥΡΙΖΑ
10ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνί5615Χ.Α.
11ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗ4079ΣΥΡΙΖΑ
12ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι3597ΚΚΕ
13ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάνν3354ΝΔ
14ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκ3140ΝΔ
15ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ2746ΝΔ
16ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Π2460ΠΑΣΟΚ
17ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγ2388ΚΙΔΗΣΟ
18ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ)2019ΝΔ
19ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2016ΠΑΣΟΚ
20ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωά1948ΠΟΤΑΜΙ
21ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Α1776ΑΝΕΛ
22ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδ1514ΑΝΕΛ
23ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ1450ΤΕΛΕΙΑ
24ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)1397ΝΔ
25ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχα1367Χ.Α.
26ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ)1310ΚΚΕ
27ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλε1300ΠΟΤΑΜΙ
28ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλ1270ΤΕΛΕΙΑ
29ΦΩΤΑΚΗΣ EMMANOYΗΛ (ΜΑΝΟΣ)1237ΝΔ
30ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλ1099ΚΚΕ
31ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1097Χ.Α.
32ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κω1090ΠΑΣΟΚ
33ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σ1077ΠΟΤΑΜΙ
34ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ906ΑΝΕΛ
35ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωρ900ΠΑΣΟΚ
36ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γ900ΑΝΕΛ
37ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημη884Χ.Α.
38ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ876ΑΝΕΛ
39ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου842Χ.Α.
40ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεω797ΑΝΕΛ
41ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικ753ΠΟΤΑΜΙ
42ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν739ΠΑΣΟΚ
43ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταν736Χ.Α.
44ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσ723ΠΟΤΑΜΙ
45ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του Προκοπ712ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
46ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσ695Χ.Α.
47ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ Ε683ΚΚΕ
48ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχ663ΚΙΔΗΣΟ
49ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παν656ΠΟΤΑΜΙ
50ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ652ΚΚΕ
51ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικ644ΛΑΟΣ
52ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωά627ΠΑΣΟΚ
53ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε615ΚΚΕ
54ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ν598ΚΚΕ
55ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ566ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
56ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡ559ΠΑΣΟΚ
57ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωρ503ΑΝΕΛ
58ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγ478ΚΚΕ
59ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ)470ΑΝΕΛ
60ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι429ΠΟΤΑΜΙ
61ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστα395Χ.Α.
62ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικ379ΠΟΤΑΜΙ
63ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντ368ΚΙΔΗΣΟ
64ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ359ΛΑΟΣ
65ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημ332ΚΙΔΗΣΟ
66ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θω291ΠΑΣΟΚ
67ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεω251ΛΑΟΣ
68ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρ138ΛΑΟΣ
69ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίο133ΛΑΟΣ
70ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή109ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΑΡ
71ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αναστ106ΑΝΤΑΡΣΥΑ
72ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων100ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ90ΚΙΔΗΣΟ
74ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου84ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΑΡ
75ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χ74ΑΝΤΑΡΣΥΑ
76ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αγγέλου73ΑΝΤΑΡΣΥΑ
77ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγ71ΑΝΤΑΡΣΥΑ
78ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ70ΑΝΤΑΡΣΥΑ
79ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ - ΜΑΡΙΝΑ63ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΑΡ
80ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά61ΑΝΤΑΡΣΥΑ
81ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σ57ΑΝΤΑΡΣΥΑ
82ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνστα37ΕΔΕΜ
83ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αν34ΑΝΤΑΡΣΥΑ
84ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κων31ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ
85ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωά19ΕΕΚ
86ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χ5ΟΚΔΕ
87ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργ0ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ


Αποτελέσματα στο Νομό Ευβοίας


Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Ζωντανά αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 -Επικράτειας, Ευβοίας και Δήμου

Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015


Από το βράδυ σήμερα θα δούμε ποιοί βουλευτές εκλέγονται σε Αθήνα και Πειραιά και ως είθισται τα αποτελέσματα για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες θα τα ξέρουμε την Τρίτη. Το βράδυ των εκλογών κατά εκλογικό τμήμα, θα μεταδοθούν πρώτα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ακολούθως θα γίνει η μετάδοση του αποτελέσματος υπέρ υποψηφίων (σταυροί).Δείτε  εδώ όλα τα exit polls
 Περιμένετε να φορτώσει


Επικράτεια
Αποτελέσματα Ψήφων Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας ΆνναςΕΥΒΟΙΑ
Αποτελέσματα Ψήφων Νομού Ευβοίας
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - EYBOIA
Σταυροί Υποψηφίων ανά Εκλογικό Τμήμα ΕΥΒΟΙΑΣ-ΔΙΑΛΕΞΕ ΚΟΜΜΑ ΠΡΩΤΑ

Όλα τα exit polls

Αυτά είναι τα νέα, διορθωμένα, exit polls. Η βραδιά φαίνεται να είναι μεγάλη με το θρίλερ της αυτοδυναμίας να  συνεχίζεται.
Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η είσοδος ή μη στην βουλή του κόμματος του Γιώργου Παπανδρέου.
Κλείσιμο της ψαλίδας δείχνει το τελικό διακαναλικό exit poll μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ
Ποσοστά
ΣΥΡΙΖΑ 36,0 - 38,0
Νέα Δημοκρατία 26,0 - 28,0
Ποτάμι 6 - 7
Χρυσή Αυγή 6-7
ΚΚΕ 5-6
ΠΑΣΟΚ 5,2-4,2
Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,0 - 5,0
ΚΙΔΗΣΟ 2,2 - 3,2
ΛΑΟΣ 0,2 - 1,2
Έδρες
ΣΥΡΙΖΑ 148 - 154
Ξεκάθαρη είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις Εθνικές Εκλογές του 2015 σύμφωνα με το τελικό exit poll των πέντε καναλιών.

Το τελικό exit poll δίνει μια διαφορά της τάξης των 10 μονάδων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η είσοδος του Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή θα κρίνει την αυτοδυναμία. Αν μπει στη Βουλή η αυτοδυναμία δυσκολεύει για το ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το exit poll ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει από 148 έως 154 έδρες.

Τα τελικά exit polls δείχνουν:
ΣΥΡΙΖΑ: 36-38%
ΝΔ: 26-28%
Το Ποτάμι: 6-7 %
Χρυσή Αυγή: 6-7%
ΚΚΕ: 5-6%
ΠΑΣΟΚ: 4,2-5,2%
ΑΝΕΛ: 4-5%
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 2,2-3,2%

Τι έδειχνε το πρώτο exit poll
ΣΥΡΙΖΑ: 35,5-39,5%
ΝΔ: 23-27%
Το Ποτάμι: 6,4-8%
Χρυσή Αυγή: 6,4-8%
ΚΚΕ: 4,7-5,7%
ΠΑΣΟΚ: 4,2-5,2%
ΑΝΕΛ: 3,5-4,5%
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 2,2-3,2%
Πρώτος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και στο exit poll τoυ in.gr με την Κάπα Research. Τα ποσοστά έχουν ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ: 33,5 - 37,5 %
ΝΔ: 25 - 28 %
ΠΑΣΟΚ: 4 - 6%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 5 - 7%
Χρυσή Αυγή: 5,5 - 7,5 %
ΚΚΕ: 4,5 - 6,5 %
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 2,2 - 3,2 %
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 3,5 - 4,5 %

Η εκτίμηση των εδρών

ΣΥΡΙΖΑ: 148-154
ΝΔ: 70-78
Χρυσή Αυγή: 16-20
Ποτάμι: 16-19
ΠΑΣΟΚ: 12-14
ΚΚΕ: 15-17
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10-12
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 0-8%

Στο exit poll του ΣΚΑΙ με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δίνει πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 36 ως 39 %, με τα αναλυτικά ποσοστά να έχουν ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ: 36 - 39 %
ΝΔ: 24 - 27 %
ΠΑΣΟΚ: 4 - 6%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 6,5 - 8,5 %
Χρυσή Αυγή: 6 - 8 %
ΚΚΕ: 5 - 7 %
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 2 - 3%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 2,5 - 4,5 %
ΔΗΜΑΡ: 0,5 - 1 %

Η εκτίμηση των εδρών

ΣΥΡΙΖΑ: 153
ΝΔ: 70
Ποτάμι: 21
Χρυσή Αυγή: 19
ΚΚΕ: 15
ΠΑΣΟΚ: 12
ΑΝΕΛ: 10
Ξεχωριστό exit poll διενήργησε ο τηλεοπτικός σταθμός Action 24 με την εταιρεία Pulse. Και πάλι πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαφορά από τη ΝΔ να υπερβαίνει τις 10 μονάδες. Αναλυτικά τα ποσοστά:
ΣΥΡΙΖΑ: 34,5 - 40,5 %
ΝΔ: 24,5 - 30,5 %
ΠΑΣΟΚ: 4 - 7 %
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 5 - 8%
Χρυσή Αυγή: 4,5 - 7,5 %
ΚΚΕ: 3,6 - 6,5 %
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 1,5 - 4,5 %
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 2,5 - 5,5 %


το exit poll της Interview


ΣΥΡΙΖΑ 35% - 39%
ΝΔ 26% - 30%
Ποτάμι 6% - 9%
Χρυσή Αυγή 5% - 7%
ΑΝΕΛ 4% - 6%
ΚΚΕ 4% - 6%
ΠΑΣΟΚ 2% - 4%
ΚΙΔΗΣΟ 1,5% - 2,5%
ΔΗΜΑΡ 0,5% - 1,5%

 Η κατανομή των εδρών, σύμφωνα με το exit poll της Interview:


 Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Συγκρότηθηκε η επιτροπή ελέγχου των παιδικών χαρών του δήμου μας

Αυτό το σήμακαλληλότητας πρέπει πάρουν οι παιδικές χαρές του δήμου μας για να ξανά-ανοίξουν. Έίχε δοθεί προθεσμία στους δήμους να συμμορφωθούν μέχρι τις 31.12.14.  Η Επιτροπή Ελέγχου παιδικών χαρών του Νομού Ευβοίας στις 19.6.14 διέκοψε την  λειτουργία των παιδικών χαρών του δήμου μας  επειδη δεν διέθεταν πιστοποιητικό καταλληλότητας. Οι παιδικές χαρές για να πάρουν άδεια λειτουργίας, πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές αδειοδότησης και να ελεγχθεί από την επιτροπή των παιδικών χαρών που έχει συσταθεί σε κάθε δήμο.


 Από το Διαύγεια

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Εύβοιας.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης     Διοίκησης – ΠρόγραμμαΚαλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
2. Το Π.     138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης     Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α).
3. Την αριθ. 28492/11-5-2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για
την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των     Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου
τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 931/Β) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ.
48165/30-07-2009 (ΦΕΚ 1690/Β) όμοια απόφαση.
4. Την αριθ. 27934/11-07-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής
μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ»
(ΦΕΚ 2029/Β).
5. Την αριθ. 33366/29-5-2009 Εγκύκλιο αριθ. 27 του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή της αριθ. 28492/11-5-2009 απόφασης.
6. Την αριθ. 30681/07-08-2014 Εγκύκλιο αριθ. 44 του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή της αριθ. 27934/11-07-2014 απόφασης.
7. Το αριθ. 59436/30-9-2014 έγγραφο του  Δήμου Χαλκιδέων
8. Το αριθ. 10073/30-9-2014 έγγραφο του Δήμου Ερέτριας.
9. Το αριθ. 15860/30-9-2014 έγγραφο του Δήμου Καρύστου.
10. Το αριθ. 16944/15-10-2014 έγγραφο του Δήμου Διρφύων  Μεσσαπίων.
1 1 . Το αριθ. 23597/15-10-2014 έγγραφο του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.
12. Το αριθ. 18411/22-10-2014 έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.
13. Το αριθ. οικ. 137516/3985/4-12-2Ο14 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
14. Το αριθ. 25/7-1-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Στερεάς Ελλάδας.


Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε επτά (7) Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου  Χαρών στο Νομό Εύβοιας και ορίζουμε τα μέλη τους ως εξής:

 5η) Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών για όλες τις παιδικές χαρές του  Δήμου Μαντουδίου — Λίμνης — Αγίας Αννας:

1. Δημήτρη Ζουπανιώτη, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Δημήτρη Αγγελόπουλο.

2. Αναστάσιος Μπίρης, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής με αναπληρώτριά του την Χριστίνα Κουτσοστάθη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλοι του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

3. Κωνσταντίνος Τσαπέτης, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με  αναπληρωτή του τον Δημήτριο Σπανό, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  υπάλληλοι του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Αθανάσιος Δημητρόπουλος με αναπληρώτριά του τη Σταυρούλα Βασιλείου, υπάλληλοι του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής.


Διαβάστε επίσης


Διακοπή της λειτουργίας των παιδικών χαρών του δημου μας μέχρι να συμμορφωθούν στις τιθέμενες προδιαγραφές


Εντολή ΥΠΕΣ για επισκευές σε παιδικές χαρές και παιδότοπους 


Εγκύκλιος για τις παιδικές χαρές του δήμου μας

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Βίντεο με τις συνεντεύξεις υποψηφίων βουλευτών από τον δήμο μας


Από τους 4 υποψηφίους βουλευτές από το δήμο μας  παρατίθενται  τα βίντεο από τις συνεντεύξεις πού έδωσαν τρείς υποψήφιοι.  Χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν, δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε  υλικό για τον  υποψήφιο του ΚΚΕ Στάθη Λιαγκάκη.


Συνέντευξη του Υποψήφιου Βουλευτή με ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου


Βαγγέλης Αποστόλου: Με ή χωρίς αυτοδυναμία ο... by LAMIASTARGRΗ Συνέντευξη του Υποψήφιου Βουλευτή με τους ΑΝΕΛ Νίκου Παπαντωνίου

Συνέντευξη του Υποψήφιου Βουλευτή με ΣΥΡΙΖΑ Αλεξίου Δημήτρη


Αλεξίου Δημήτρης ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας by LAMIASTARGR


Σχέδιο δόμησης και ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Μαντουδίου

Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Κυμασίου από την ΕΣΑΛ. Προτείνεται η δημιουργία  οικοδομικού τετραγώνου  στο  Τομέα 2 με εμβαδόν 24.620 τ.μ  και συντελεστή δόμησης 0,055, δηλαδή περίπου 1.354 τ.μ


 Η απόφαση  της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) υου Υπουργείου Ναυτιλίας  για το καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Κυμασίου.


  Από το Διαύγεια

ΘΕΜΑ 05 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 64ης / 15-01-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΣΑΛ)
ΚΥΜΑΣΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ: «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Κυμασίου».

1. Αναφορά σχετικής νομοθεσίας – παραπομπές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4στ, του άρθρου 44, του Ν. 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102): «Ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, μετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για όλους τους λιμένες, εάν δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες  διαχείρισης (Master Plan).» αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), ενώ:  «Στις χρήσεις γης περιλαμβάνεται και η χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, έκτασης άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων.».

2. Ιστορικό

1. Η υπ’ αρ. 6080/07-05-1982 (Φ.Ε.Κ. 431/Δ/31-08-1982) Απόφαση Νομάρχη Εύβοιας με θέμα: «Καθορισμός χειμέριου κύματος επί ιδιοκτησίας Α.Ε. “Επιχειρήσεις Μεταλλευτικαί Βιομηχανικαί και Ναυτιλιακαί κ.λπ.”».
2. Η υπ’ αρ. 7642/11-11-1992 (Φ.Ε.Κ. 1265/Δ/04-12-1992) Απόφαση Νομάρχη Εύβοιας με θέμα: «Καθορισμός χερσαίας ζώνης στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου Ν. Εύβοιας».
3. Η υπ’ αρ. 4671/Φ ΧΖ/11-11-1992 (Φ.Ε.Κ. 1266/Δ/04-12-1992) Απόφαση Νομάρχη Εύβοιας με θέμα: «Καθορισμός χερσαίας ζώνης στη θέση Δαφνοπόταμος Μαντουδίου Ν. Εύβοιας».
4. Η υπ’ αρ. πρωτ. 91099/15-05-1997 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Υ.Ε.Ν. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο λιμένος Μαντουδίου, Νομού Εύβοιας.
5. Η υπ’ αρ. πρωτ. 138047/02-06-2009 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. περί παράτασης ισχύος της με αρ. πρωτ. 91099/15-05-1997 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λιμένας Μαντουδίου, Ν.Α. Εύβοιας».
6. Η υπ’ αρ. 9/10-01-2014 (Α.Δ.Α.: ΒΙΕ7ΟΞΑΤ-7Ξ9) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε. περί: «Εγκρίσεως διαδικασιών γενικού προγραμματικού σχεδίου σύμφωνα με το Ν. 4150/13 για τους λιμένες: 1) Κύμης, 2) Λίμνης Κυμασίου Πηλίου και 3) Καρύστου.
7. Το αρ. πρωτ. 4370/06-10-2014 έγγραφο της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. διαβίβασης του αιτήματος καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Κυμασίου για εξέτασή του από την Ε.Σ.Α.Λ.
8. Το αρ. πρωτ. 8216/158/14/15-10-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για αποστολή επιπλέον αντιγράφων μελέτης από την Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. και για διατύπωση απόψεων από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.
9. Το αρ. πρωτ. 4814/05-11-2014 έγγραφο της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. με το οποίο αποστέλλει επιπλέον αντίγραφα
10. Το αρ. πρωτ. 8216/168/14/28-11-2014 έγγραφο Υπηρεσίας μας για αποστολή μελέτης στα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ.

3. Στοιχεία της πρότασης

Ο υπό μελέτη λιμένας υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.  Τη μελέτη συνέταξε η μελετητική εταιρεία: «Μ. Παναγιώτου – Ν. Παναγόπουλος Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ο.Ε.».
Προς διευκόλυνση της ανάλυσης η χερσαία ζώνη του λιμένα Κυμασίου επιλέγεται να χωριστεί σε πέντε (05) επιμέρους τομείς:

Τομέας l: Περιλαμβάνει την περιοχή από την παλαιά σκάλα μέχρι το νέο προσήνεμο μώλο.

Τομέας 2: Περιλαμβάνονται o προσήνεμος μώλος, το εσωτερικό κρηπίδωμα και όλοι οι  χερσαίοι χώροι που δημιουργήθηκαν από την επίχωση.

Τομέας 3: Περιλαμβάνει την περιοχή μέχρι την παλαιά σκάλα Παπαστράτη.

Τομέας 4: Περιλαμβάνει το νότιο ήμισυ της αμμώδους παραλίας.

Τομέας 5: Περιλαμβάνει την περιοχή με το τμήμα της αμμώδους παραλίας, που είναι μπροστά στον παραλιακό οικισμό Κυμασίου.


4. Υφισταμενη κατάσταση

Ο Τομέας 1 αποτελεί το νότιο άκρο της χερσαίας ζώνης του εν  λόγω λιμένα. Πρόκειται για την ανεκμετάλλευτη παραλία, που έχει αφεθεί ως απόσταση μεταξύ του νέου λιμενικού έργου και της  προϋπάρχουσας λιμενικής εγκατάστασης, της σκάλας  φορτοεκφόρτωσης, διαθέτοντας πρόσβαση μόνο μέσω των χώρων του νέου λιμένα.
Ο Τομέας 2 περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνητών χερσαίων χώρων του εμπορικού  λιμένα Μαντουδίου (περί τα 31.356,00 μ2): Κρηπιδωμένο προσήνεμο μώλο, πλάτους 20,00 μ. και μήκους 175,00 μ. και παραλιακό κρηπίδωμα, μήκους 130,00 μ. , που εξυπηρετούν φορτηγά σκάφη και πλοία ακτοπλοΐας. Λιμενικός εξοπλισμός και H,/M εγκαταστάσεις υπάρχουν σε κάποιο βαθμό, αλλά  απουσιαζουν κτίσματα και κατασκευές, για να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες της ακτοπλοΐας και τις εμπορικές δραστηριότητες του λιμένα. Για την λήψη των αναγκαίων μέτρων (π.χ. αντιρρυπαντικός εξοπλισμός) έχουν επιλεγεί προσωρινές λύσεις, ενώ μέσα στη χερσαία έκταση του  λιμένα, πολύ κοντά στους πρόποδες του ορεινού όγκου, βρίσκονται δύο εκκλησάκια, o Αϊ Νικόλας και η Παναγιά, όπου υπάρχει θρησκευτική δραστηριότητα και οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ευρύτερο χώρο για στάθμευση των οχημάτων.

Ο Τομέας 3 περιλαμβάνει την έκταση που βρίσκεται σε επαφή με τους χώρους του λιμένα. Αποτελεί το χώρο που θα περιλαμβάνεται μελλοντικά στη λιμενολεκάνη, καθώς προβλέπεται η κατασκευή υπήνεμου μώλου στη θέση της παλαιάς σκάλας, που βρίσκεται στην άκρη της αμμώδους παραλίας. Δεν υπάρχουν άλλες υφιστάμενες χρήσεις.

Ο Τομέας 4 περιλαμβάνει την επιμήκη ζώνη αμμώδους παραλίας, που βρίσκεται σε άμεση  γειτνίαση με βιομηχανικές εγκαταστάσεις Δεν υπάρχουν υφιστάμενες χρήσεις, ενώ η πρόσβαση στο λιμένα από την επαρχιακή οδό Μαντουδίου - Κυμασίου γίνεται μέσω του χωματόδρομου στα όρια του Τομέα 4 της χερσαίας ζώνης.

Ο Τομέας 5 αποτελεί το βόρειο τμήμα της χερσαίας ζώνης, που περιλαμβάνει την παραλία του  οικισμού Κυμάσι, επίνειο του Μαντουδίου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ζώνης είναι η χρήση  αναψυχής με πλαζ λουομένων και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους.

5. Περιγραφη της προτασης

Κατά τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης καθορισμού όρων δόμησης και χρήσεων γης στο λιμένα Κυμασίου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Η πρόβλεψη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τις απαραίτητες Υπηρεσίες, όπως το Λιμεναρχείο κ.λπ., καθώς και τη Διοίκηση του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένων N.  Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε., με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους για τον αντιρρυπαντικό  και άλλο εξοπλισμό.
β. Για τη λειτουργία του λιμένα ως λιμένας ακτοπλοΐας απαιτείται πρόβλεψη για τις στοιχειώδεις  εξυπηρετήσεις των επιβατών, όπως εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρους αναμονής των επιβατών,  χώρους κ.λπ., καθώς και επιπλέον αστικό και H,/M εξοπλισμό.
γ. Απαιτείται περίφραξη και φύλαξη των χώρων της χερσαίας ζώνης, σύμφωνα με το διεθνή  κώδικα ISPS. οι πιο πάνω αναγκαιότητες μπορούν να εξυπηρετηθούν, σύμφωνα με τη μελέτη, στον Τομέα 2, όπου υπάρχει διαθέσιμη μεγαλύτερη έκταση για ένα ελάχιστο πρόγραμμα κτιριακών  εγκαταστάσεων, καθώς και για τις αναγκαίες κινήσεις κυκλοφορίας.
δ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων και των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς να προκύπτει όχληση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, απαιτείται οργάνωση των χερσαίων χώρων που θα αποτεθούν φορτία και προϊόντα ή και θα αποθηκευθούν, καθώς και πρόβλεψη για ανεξάρτητη κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων, φυσικά με τον απαραίτητο έλεγχο εισόδου-εξόδου.
ε. Η ενδεχόμενη χωροθέτηση και λειτουργία υδατοδρομίου απαιτεί κτιριακό χώρο υποδοχής και αναμονής επιβατών, ελέγχου αποσκευών με κανονισμούς αεροδρομίου μέσα στο χερσαίο χώρο του λιμένα, με πλήρη περίφραξη μέχρι το σημείο επιβίβασης στο υδροπλάνο.
στ. Στο αγκυροβόλιο της εκβολής του ποταμού χρειάζεται αναβάθμιση των χερσαίων χώρων του, των ανωδομών και του εξοπλισμού.
ζ. Απαιτείται κυρίως η κατάρτιση εγκεκριμένου πλαισίου, μέσα στο οποίο θα αδειοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν χρήσεις και νέες κατασκευές.
Προτείνεται η δημιουργία ενός μόνο οικοδομικού τετραγώνου, του Ο.Τ. 1, ως τμήματος του Τομέα 2, στην έκταση του οποίου θα υλοποιηθούν μελλοντικά κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές εντός του λιμένα.
Στο Ο. Τ. 1, το οποίο έχει εμβαδόν περίπου 24.620,00 μ , προτείνεται συντελεστής κάλυψης  δηλαδή περίπου 1.575,00 μ (συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων) και συντελεστής δόμησης 0,055, δηλαδή περίπου 1.354,00 μ συνολική εκμετάλλευση.

Στους τομείς 1, 3, 4 και 5 της χερσαίας ζώνης λιμένα δεν προτείνονται συντελεστές κάλυψης  και δόμησης, διότι δεν υφίστανται κι ούτε προβλέπεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

περιορισμοί δόμησης Τομέων και Οικοδομικών οι προτεινόμενες χρήσεις γης και όροι Τετραγώνων καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και στο σχέδιο με Αρ. Σχεδίου ΧΓ&ΟΔ 01  «Οριζοντιογραφία Χρήσεων Γης και Ορων Δόμησης» (Κλίμακα 1 : 1 Σεπτέμβριος 2014):
 
Παρατηρήσεις: 
* Συνολική εκμετάλλευση δομημένων χώρων (δόμηση) 
**Συνολική κάλυψη ισογείων των κτιρίων, ημιυπαίθριων χώρων και στεγάστρων 6. Σκοπιμότητα

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε, με πρωτοβουλία της Οργανισμός Λιμένων N. Εύβοιας (Ο.Λ.Ν.Ε.)  A.E., με σκοπό την υποβοήθησή του, αναφορικά με:
Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στη χερσαία ζώνη λιμένα Κυμασίου από πλευράς  κτισμάτων, κατασκευών, εξοπλισμού, χρήσεων, δραστηριοτήτων και αναγκών,  Την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την πιθανή μελλοντική αναγκαιότητα τροποποίησης ή  επαύξησης αυτών, ώστε να εξυπηρετήσουν υφιστάμενες, αλλά και προβλεπόμενες  μελλοντικές  λειτουργίες και δραστηριότητες,  Την καταμέτρηση υφιστάμενων και την πρόβλεψη μελλοντικών επιφανειών, που διαμορφώνουν  τα στοιχεία δόμησης και τέλος,  Τη σύνταξη πινάκων με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης της χερσαίας ζώνης λιμένα Κυμασίου.

Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 64/05115-01-2015

Καθορίζει τις κάτωθι χρήσεις γης και όρους δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα όπως  αποτυπώνονται στο σχέδιο με αρ. ΧΓ&ΟΔ 01, «Οριζοντιογραφία Χρήσεων Γης και Ορων Δόμησης» (Κλίμακα 1:1.000 Σεπτέμβριος 2014) που συνέταξε η μελετητική εταιρεία: «M. Παναγιώτου N. Παναγόπουλος Αρχιτέκτονες Μηχανικοί O.E.», και αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Η απόφαση ισχύει με την προϋπόθεση τήρησης των παρακάτω όρων που ετέθησαν με την από 15- 01-2015 επιστολή της εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α. κας E. Γατοπούλου:

1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του N. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

2. Να κατατεθούν όλες οι μελέτες υλοποίησης των επιμέρους έργων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων)

3. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης των προτεινόμενων έργων οι εργασίες θα διακοπούν και θα διεξαχθεί αρχαιολογική έρευνα, με δαπάνη του προϋπολογισμού του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου.
Αν απαιτηθεί ανασκαφική έρευνα, τα έξοδα θα βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-()6-20()2) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

* Συνολική εκμετάλλευση δομημένων χώρων (δόμηση) 
**Συνολική κάλυψη ισογείων των κτιρίων, ημιυπαίθριων χώρων και στεγάστρων 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 64ης ΕΣΑΛ 

64105/15-01-2015 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΑΛ 

Α. Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΗΣ - ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΑΛ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΕΔΕ: Ενεργοποίηση του Θεσμού της Διαμεσολάβησης σε κάθε Δήμο


Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κ. Νικόλα Κανελλόπουλου,  όπου συζήτησαν το πλαίσιο και τις βάσεις για τη συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ανάπτυξη του θεσμού της διαμεσολάβησης και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε κάθε Δήμο για την  σχετική ενημέρωση των δημοτών, μέσω ενημερωτικών ημερίδων και άλλων  πρόσφορων μέσων. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ είδε θετικά τη σχετική δράση και μετά την εκτενή συζήτηση θα ληφθούν ανάλογες αποφάσεις από το ΔΣ της ΚΕΔΕ.Τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση, από πότε νομοθετήθηκε ο θεσμός, σε ποιες υποθέσεις χρησιμοποιείται;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών και διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της χώρας μας είναι πλέον γεγονός με την ψήφιση του νόμου 3898/12.12.2010  «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις». Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές).

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ.

Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης θεσμοθετείται για πρώτη φορά πανελληνίως στο άρ. 77 παρ. 3 ν. 3852/2010, (νόμος για τον Καλλικράτη), σύμφωνα με το οποίο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, “δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα”.

Η δε αιτιολογική έκθεση του ν. 3852/2010 αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να καταδείξει τους σκοπούς του νέου θεσμού “..τα πολυσυζητημένα προβλήματα κακοδιοίκησης στους δήμους,  τα παράπονα αρκετών πολιτών για μεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δημοτικών αρχών, αλλά και η υπερφόρτωση του δημάρχου από αιτήματα και παράπονα μεμονωμένων πολιτών και ομάδων, καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου θεσμού διαμεσολάβησης μεταξύ διοικούμενων και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίαςτων δημοτικών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών..”.
Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι ο Συμπαραστάτης δεν θα είναι μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου, αλλά ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητικός  μηχανισμός μεταξύ των δημοτών και των δημοτικών αρχών και δημοτικών υπηρεσιών.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ.
Το βασικό ζήτημα που τίθεται και χρήζει διευκρίνησης είναι το περιεχόμενο της αξιολογικής έννοιας “κακοδιοίκηση”. Η αποσαφήνιση της παραπάνω έννοιας οδηγεί αυτομάτως και στην οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη, καθόσον είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση αυτής. Περιττό να ειπωθεί ότι ο νόμος εκλαμβάνει ως δεδομένο την ύπαρξη κακοδιοίκησης, γι' αυτό άλλωστε και προβαίνει στη σύσταση του εν λόγω θεσμού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στη Εισαγωγή της Έκθεσης για το 2004,  αναφέρει ότι στον όρο κακοδιοίκηση  περιλαμβάνονται φαινόμενα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αφενός δηλαδή εννοούνται φαινόμενα κακής διαχείρισης, όπως της έλλειψης υποδομών, ανεπαρκούς στελέχωσης υπηρεσιών και αφετέρου πλημμελείς υπηρεσίες προς τους πολίτες λόγω μη ορθής ή πλημμελούς εφαρμογής ή άνισης εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου.
    Στην πρώτη περίπτωση ο όρος παρουσιάζεται ως πολιτικός και κοινωνιολογικός, ενώ στη δεύτερη απαντάται με τη νομοτεχνική του υπόσταση. Είναι αυτονόητο ότι μία λειτουργική παθογένεια (κακοδιοίκηση με την πρώτη έννοια του όρου), μπορεί να οδηγήσει σε μία πλημμελή υπηρεσία (κακοδιοίκηση με την δεύτερη έννοια του όρου). Τέτοια περίπτωση υπάρχει όταν  πολίτες αναφέρουν και ζητούν με αίτημά τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, την επιδιόρθωση ενός σημείου οδού (λακούβα, ρήγμα, καθίζηση), το οποίο με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας θα οδηγήσει σε ζημία οχήματος ή ακόμη και σε τραυματισμό προσώπου. Ο Δήμος κατανοεί το πρόβλημα και με απαντήσεις του επικαλείται την ελλειπή στελέχωση της υπηρεσίας και την ανεπάρκεια χρημάτων ως προς την διόρθωση. Μετά από λίγο καιρό, προκαλείται ζημία σε αυτοκίνητο ικανής χρηματικής αξίας. Ο Δήμος αρνείται την αποζημίωση του παθόντα. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στη παραπάνω περίπτωση, η κακοδιοίκηση εμφανίζεται και με τις δύο μορφές. Και μπορεί στην μεν πρώτη μορφή (έλλειψη προσωπικού,) να μην φέρει ευθύνη ο οικείος Δήμος, στην περίπτωση όμως που αυτή η λειτουργική παθογένεια οδηγεί σε μορφή ζημίας, ο Δήμος φέρει την ευθύνη προς ικανοποίησή της, η δε άρνησή του, συνιστά κακοδιοίκηση με την “νομική” έννοια του όρου.

    Ειδικά στους Δήμους, ο κ. Καμίνης πρώην συνήγορος του Πολίτη και νυν δήμαρχος Αθηναίων, αναφέρει στην ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ τον Νοέμβριο του 2005 ότι από  τα  στατιστικά  στοιχεία  που  επεξεργάστηκαν από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού του συνηγόρου του Πολίτη,  οι  περισσότερες  περιπτώσεις  κακοδιοίκησης,  πράγµατι  εµφανίζονται  στο  επίπεδο  της  τοπικής αυτοδιοίκησης. Τούτο για τον κ. Καμίνη έχει μία σαφή εξήγηση; ότι ενώ δηλαδή στη χώρα συντελέστηκαν ραγδαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, με τις οποίες  µετακυλήθηκαν  τα  τελευταία χρόνια  πάρα  πολλές  αρµοδιότητες  στους  Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την κεντρική εξουσία, οι Οργανισµοί  αυτοί  δεν  εφοδιάστηκαν µε  κατάλληλη  υποδοµή.   Επιπλέον υπάρχουν ακόµη δυστυχώς πάρα πολλές ελλείψεις στο στελεχιακό τους δυναµικό. Ελλείψεις  που  εντοπίζονται  τόσο  στην  ποσότητα  στελεχών,  όσο  και  στο µορφωτικό  επίπεδο  των  υπαλλήλων  που  υπηρετούν  στην  ΤΑ.  ∆υστυχώς,   οι  ελλείψεις  αυτές   έχουν  ως  αποτέλεσµα  πολλές  και  σηµαντικές   δυσµενείς επιπτώσεις  για τον πολίτη, καταλήγει ο κ. Καμίνης.

Συνεπώς για να καταλήξουμε όσον αφορά τον όρο κακοδιοίκηση: αυτή μπορεί να συμβαίνει  είτε στην έλλειψη υποδομών, είτε στην ελλειπή στελέχωση του προσωπικού, είτε από την άλλη στη μη ορθή εφαρμογή του νόμου που οφείλεται σε λανθασμένη ερμηνεία ή σε άγνοια της νομολογίας που έχει αποφανθεί επί συγκεκριμένου θέματος.

Γ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
    Όπως είναι ευνόητο στην αρμοδιότητα του συμπαραστάτη του δημότη ανήκει η διαπίστωση   και καταπολέμηση της κακοδιοίκησης με την αμιγώς νομική της έννοια. Για την καταπολέμηση αυτής με την πολιτική της έννοια αρμόδια είναι τα πολιτικά όργανα του Δήμου, όσο φυσικά το επιτρέπουν οι συνθήκες. Και το λέω τούτο γιατί έχω επίγνωση ότι ο κ. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα ήθελαν πραγματικά να προβούν σε προσλήψεις προσωπικού, ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη στον τομέα της καθαριότητας ή στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών, ή να στελεχώσουν πλήρως υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες παρουσιάζεται πραγματική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, πλην όμως αυτό στην παρούσα φάση παρουσιάζεται αδύνατο σύμφωνα με το ν. 3833/2010 που καθιέρωσε τον λόγο προσλήψεων ένα προς πέντε για τον δημόσιο τομέα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης την οποία ζούμε.

    Τι είναι ακριβώς ο  Συμπαραστάτης του Δημότη; Πως ενεργεί; Κατ' αρχήν δέχεται καταγγελίες γραπτές, ονομαστικές με αρ. Πρωτοκόλλου. Οι καταγγελίες αφορούν παράπονα δημοτών που θεωρούν ότι θίγονται στα δικαιώματά τους. Π.χ. μη έγκαιρη απάντηση σε αίτηση δημότη ή μη έγκαιρη διεκπεραίωση υπόθεσης, ή μη έκδοση αδείας πιστοποιητικού κλπ.

    Είναι  θεσµός  πρώτα  από  όλα διαµεσολάβησης και µετά ελέγχου.
    Η μικρή μέχρι τώρα πορεία του θεσμού αφήνει ένα χρήσιμο δείγμα για το αντικείμενο και το εύρος των αρμοδιοτήτων, καθώς και για την ποιότητα της διαμεσολάβησης. Έτσι κωδικοποίησα τις αρμοδιότητες σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Πρώτα πρώτα η διαμεσολάβηση με την έννοια της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης. Πρόκειται για τις πιο απλές μορφές διαμεσολάβησης που αφορούν δημότες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σχετικά μ' ένα θέμα, ή θέλουν να μάθουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους. Πρόκειται δηλαδή για απλά ερωτήματα δημοτών και όχι αμιγώς για καταγγελίες.
     Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι η διαμεσολάβηση με την έννοια της διαιτησίας. Αυτή συμβαίνει όταν ο δημότης έχει μία διαφωνία με την υπηρεσία για ένα δικαίωμά του ή μία ενέργειά του και χρειάζεται μία επέμβαση για να λυθεί με νόμιμο τρόπο η διαφορά. Συνήθως οι διαφορές αυτές ανακύπτουν πριν την έκδοση μίας πράξης π.χ. ενός πιστοποιητικού ή μίας έκδοσης αδείας καταστήματος και πολλές φορές προκύπτουν από το δυσνόητο κείμενο ενός νόμου που επιδέχεται ερμηνείας. Π.χ. στην διερεύνηση υπόθεσης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας καντίνας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη και η γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, σαν αυτή που προσκομίζεται για έκδοση άδειας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
    Και η πρώτη περίπτωση και η δεύτερη αποτελούν τους στυλοβάτες του θεσμού. Επιτρέπουν στον συμπαραστάτη να βρίσκεται μονίμως σε ανοιχτό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα μονομελή και συλλογικά του Δήμου. Από τον διάλογο αυτό πρωτίστως ωριμάζει ο θεσμός η δε εμπειρία που αποκτάται διοχετεύεται στην επίλυση των όποιων διαφορών, ενώ παράλληλα προλαβαίνονται οι όποιες παραβάσεις νόμου.
     Η τρίτη μεγάλη κατηγορία αφορά την αρμοδιότητα του συμπαραστάτη που είναι πιο κοντά στον έλεγχο της νομιμότητας παρά στη διαμεσολάβηση. Και τούτο γιατί πλέον ο δημότης έχει μπροστά του μία διοικητική πράξη (αρνητική απάντηση σε αίτημα, πρόστιμο κλπ) που έχει ήδη εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα και παραπονείται για την νομιμότητά της. Εκεί ο έλεγχος είναι απολύτως αυστηρός και τυπικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκδίδονται πορίσματα στα οποία αφού εκτίθεται το ιστορικό της υπόθεσης, αφού αναλυθεί η νομοθεσία και η νομολογία, γίνεται η υπαγωγή των περιστατικών στο νόμο. Αν διαπιστωθεί ότι η ενέργεια της διοίκησης  έλαβε χώρα σύμφωνα με το νόμο ο συμπαραστάτης εκθέτει στον θιγόμενο τις διαπιστώσεις του.  Αν διαπιστωθεί ότι η ενέργεια έλαβε χώρα κατά παράβαση του νόμου, τότε ζητείται η διόρθωση της πράξης, που μπορεί να επέλθει είτε με την έκδοση νέας ορθής είτε με την ανάκληση της προσβληθείσας.
    Η τέταρτη κατηγορία αφορά τις ειδικές εκθέσεις του άρ. 77 παρ. 5 εδ. 3 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο ο συμπαραστάτης μπορεί αφού διαπιστώσει φαινόμενα κακοδιοίκησης να διατυπώσει προτάσεις επίλυσης τους, τις οποίες κοινοποιεί στο δημοτικό συμβούλιο, στον Δήμαρχο και στον Γεν. Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όπως γίνεται κατανοητό η αρμοδιότητα αυτή επικαλύπτει όλες τις προηγούμενες, διότι η εμπειρία που αποκτά ο συμπαραστάτης με τη διαμεσολάβηση και τον έλεγχο, οδηγούν στο να διατυπώσει προτάσεις που θα επιλύουν προβλήματα άμεσα και εύκολα.

    Το πρώτο πράγµα που οφείλει να κάνει είναι να έρθει σε επαφή µε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, κατά της οποίας παραπονέθηκε δημότης και να ζητήσει τη γνώµη της, να ζητήσει τα στοιχεία του φακέλου της κάθε υπόθεσης και να μιλήσει με τους χειριστές της υπόθεσης, δηλαδή τους εισηγητές υπαλλήλους, τους διευθυντές που έχουν δικαίωμα υπογραφής, τους αντιδημάρχους, και όπου χρειαστεί να συζητήσει με το Γεν. Γραμματέα του Δήμου και με τον  ίδιο το Δήμαρχο.
    Με αυτό τον τρόπο, αρχίζει  ένας  διαφανής  διάλογος. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, συγκεντρώνει το υλικό και ακούει τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών. Επειδή μάλιστα κάποιες περιπτώσεις (π.χ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ) για να ευδοκιμήσουν χρειάζονται τη συνδρομή πολλών υπηρεσιών εκτός Δήμου, ο Συμπαραστάτης ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και με αυτές. Π.χ. στην περίπτωση για χορήγηση άδειας καντίνας σε κατοικημένη αστική περιοχή ή στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υπεραγοράς,  δεν συζήτησα μόνο με τα στελέχη του Δήμου.  Επισκέφθηκα τον υπεύθυνο των υγειονομικών ελέγχων της Δ/νσης Υγείας στην πρώτη περίπτωση και τον υπεύθυνο μηχανικό της εταιρίας στην δεύτερη περίπτωση, ενώ σε άλλη περίπτωση που είχε να κάνει με παραβάσεις από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχα συζήτηση και με αξιωματικό της αστυνομίας.
    Ο ρόλος δηλαδή του Συμπαραστάτη απαιτεί συνολική εκτίμηση της κατάστασης και συνεχή επαγρύπνηση και ανταλλαγή απόψεων με υπηρεσίες και εκτός Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που είναι η αντικειμενικότητα της κρίσης του.

    Όταν τελικά διαπιστωθεί ότι το πρόβληµα του δημότη είναι βάσιµο, αρχίζει η διαδικασία επίλυσής του. Σε αυτό το στάδιο ο συμπαραστάτης σταθμίζει τις απόψεις των πλευρών. Αν η ενέργεια  των υπηρεσιών του Δήμου, είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και δεν γεννάται η παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό ο συμπαραστάτης απαντά στον διοικούμενο σύμφωνα με τις διαπιστώσεις στις οποίες έχει προβεί. Αν η ενέργεια δεν είναι σύμφωνη με το νόμο, ζητείται από την υπηρεσία η ανάκλησή της και η διόρθωση της ενέργειας όπου αυτή είναι δυνατό να επέλθει.
  
Δ. ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

    Τα οφέλη  αυτής  της  διαµεσολάβησης; Δηλαδή με λίγα λόγια ποια είναι η χρησιμότητα του συμπαραστάτη; Πρώτα από όλα να γλιτώσει ο δημότης από τον κόπο, τα έξοδα και  τη σπατάλη χρόνου να πάει  στο  δικαστήριο.  Σκεφτείται ότι μία προσφυγή κατά διοικητικής πράξης κάνει δύο και παραπάνω χρόνια για να προσδιοριστεί και να συζητηθεί μόνο. Δεν υπολογίζεται το διάστημα μέχρι να εκδοθεί απόφαση και να επιδοθεί αυτή. Συνεπώς αποφορτίζονται και τα διοικητικά δικαστήρια, ενώ ο δημότης μπορεί να ελπίζει αν το αίτημά του είναι βάσιμο σε μία σχετικά γρήγορη διευθέτηση της υπόθεσής του. Αποφορτίζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου γιατί:
α) οι υποθέσεις τελειώνουν  με την διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη, με συζητήσεις που γίνονται με εισηγητές και διοικητικά όργανα, ώστε να μην χρειάζονται συχνές επισκέψεις των δημοτών στις υπηρεσίες,
β) αφού διαπιστωθεί το πρόβλημα και προταθεί μία λύση από την πλευρά μου, αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως “δεδικασμένο” που θα ακολουθηθεί και σε παρόμοιου ενδιαφέροντος υποθέσεις.
Και στις δύο περιπτώσεις εξοικονομείται και απελευθερώνεται πολύτιμος χρόνος εργασίας για τις υπηρεσίες.

Ε. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ;
    Ο  θεσµός  του  Συμπαραστάτη του Δημότη δεν  είναι αμιγώς ελεγκτικός,  διότι  έλεγχος  κατά  κυριολεξία  σηµαίνει  δυνατότητα  κύρωσης  και  δυνατότητα καταναγκασµού να επιβάλλεις την άποψή σου και ο συμπαραστάτης του Δημότη δεν έχει αυτή  την αρμοδιότητα. Συνεπώς αν η διοίκηση δεν συμφωνεί με την άποψη του συμπαραστάτη δεν ενεργεί κατά τον τρόπο που της υποδεικνύει.  Μια και µόνο  κύρωση έχει ο Συμπαραστάτης του Δημότη  και αυτή δεν είναι έννομη αλλά μία κύρωση ηθικοκοινωνικού χαρακτήρα, που του αναγνωρίζει ο ίδιος ο νομοθέτης. Την δημοσιότητα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου των ειδικών εκθέσεων ελέγχου όπου προβάλλονται φαινόμενα κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Η αρχή της διαφάνειας βέβαια επιβάλλει την δημοσιοποίηση εκτός των εκθέσεων ελέγχου και των απαντητικών πορισμάτων που  απευθύνονται σε δημότες και την στάση ή τις ενέργειες της διοίκησης απέναντι στην τοποθέτηση του συμπαραστάτη. Η δημοσιοποίηση εξάλλου των ενεργειών του συμπαραστάτη και των σκεπτικών των κρίσεών του, επιβάλλεται για να προληφθεί κάθε κακόβουλη και υστερόβουλη έκφραση γνώμης που αμφισβητεί την θεμελιώδη αρχή πάνω στην οποία λειτουργεί και θα λειτουργεί ο θεσμός, για όσο χρόνο φέρω την τιμή να είμαι φορέας του, αυτή δηλαδή της νομιμότητας.

Τι επηρεάζει την φήμη των πόλεων; Κατάταξη πόλεων για το 2014

Στο The Place Brand Observer δημοσιεύτηκε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την κατάταξη των πόλεων με βάση κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. Διαβάστε παρακάτω τη μεθοδολογία και μια σύντομη περιγραφή της έκθεσης. 
Τη μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης.

Η Βιέννη, το Μόναχο, το Σίδνεϊ, η Φλωρεντία και η Βενετία είναι οι περισσότερο φημισμένες πόλεις στον κόσμο σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη του Reputation Institute (2014). 100 πόλεις σε όλο τον κόσμο βαθμολογήθηκαν σε θέματα προηγμένης οικονομίας, ελκυστικότητας του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Η κατάταξη των πόλεων δείχνει σε ποιες πόλεις οι άνθρωποι ανυπομονούν για να τις επισκεφτούν και όπου οι εταιρείες είναι πιο πρόθυμες να επενδύσουν.

Μια ισχυρή (ευνοϊκή) φήμη μιας πόλης έχει σημασία επειδή προσελκύει άμεσα ξένες επενδύσεις, τουρίστες, υψηλά ειδικευμένες εργαζομένους και διευκολύνει την πώληση των προϊόντων της πόλης στο εξωτερικό (φαινόμενο πόλης καταγωγής). Διαβάστε παρακάτω μια σύνοψη των βασικών ιδεών για την έρευνα του 2014 καθώς και κάποιες σκέψεις και ερμηνείες.


City Reputation Index 2014 – Θέματα κλειδιά

Επτά από τις δέκα κορυφαίες πόλεις βρίσκονται στην Ευρώπη
Οι Ευρωπαϊκές πόλεις πρωταγωνιστούν στην κατάταξη, ακολουθούμενες από πόλεις της Βόρειας Αμερικής και, πιο πίσω, πόλεις της Ασίας-Ειρηνικού, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής (μόνο τα κράτη μέλη της G8 είχαν συμπεριληφθεί στην έρευνα).

Η κατάσταση της οικονομίας δεν είναι αρκετή
Οι αντιλήψεις που σχετίζονται με την υψηλή ποιότητα ζωής, οι ελκυστικές αστικές περιοχές και η ασφάλεια είναι πιο σχετικές με τη φήμη, παρά τους οικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα, μόνο το Λονδίνο και η Βαρκελώνη – και οι δύο στο top-ten της κατάταξης το 2014 - είναι στην κορυφή της λίστας των οικονομικών δεικτών.

Η φήμη της χώρας είναι ζωτικής σημασίας
Η φήμη μιας χώρας επηρεάζει τη φήμη των πόλεων της: τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μια στενή συσχέτιση μεταξύ της φήμης της χώρας και της φήμη της πόλης (το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία και για την κατάταξη των χωρών). Σε γενικές γραμμές, η φήμη των πόλεων τείνει να είναι υψηλότερη από ό, τι η φήμη των χωρών που βρίσκονται.

Η αναγνωρισιμότητα επηρεάζει την φήμη
Οι διάσημες πόλεις έχουν συχνά καλύτερη φήμη. Επτά από τις πιο διάσημες πόλεις του κόσμου περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 30 πόλεων με την «ισχυρότερη» φήμη, σύμφωνα με τη μελέτη.Σκέψεις:

Η κατάταξη για τις πόλεις, όπως παρουσιάστηκε από το Reputation Institute, μας οδηγεί σε μια ερμηνεία, και μερικές φορές διαμαρτυρία. Όλοι έχουμε συγκεκριμένες αντιλήψεις και εικόνες ορισμένων πόλεων και θα περιμέναμε κανονικά να αποτυπώνεται η φήμη σε αυτή τη κατάταξη.

Το Παρίσι για παράδειγμα, μια πόλη που η Σούζαν Adams στο άρθρο της στο Forbes.com σχετικά με την κατάταξη, θα περίμενε κανείς να είναι στην πρώτη δεκάδα, κι όμως κατατάσσεται στο Νο 15. Εικάζει ότι το Reputation Institute πιστεύει ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη των Γάλλων ως αφιλόξενων (σύμφωνα και με την κατάταξη των χωρών από το ίδιο ινστιτούτο) που με τη σειρά της επηρεάζει την αντίληψη των ανθρώπων σχετικά με τη πόλη του Παρισιού. Έτσι, αν και βρίσκεται στο Νο 1 από την άποψη της ελκυστικότητας του περιβάλλοντος, συνολικά το Παρίσι υστερεί σε σχέση με τις άλλες πόλεις.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης θα μπορούσαν να έχουν ενοχληθεί από την απουσία της αγαπημένης τους πόλης στην πρώτη δεκάδα. Το θέμα εδώ είναι η παρουσίαση της εικόνας της πόλης διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, ανεξάρτητα από τα πραγματικά γεγονότα. Το Ινστιτούτο πιστεύει ότι η Νέα Υόρκη, αν και έχει τη πιο ψηλή βαθμολογία από τις αμερικανικές πόλεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση,  έρχεται στο Νο 25, επειδή εμφανίζεται εδώ και καιρό στα ΜΜΕ ως επικίνδυνη, κάτι που προφανώς βλάπτει τη φήμη της.

Ο «νικητής» έκπληξη είναι το Μόναχο ως Νο 2 μετά από την παινεμένη Βιέννη, επωφελούμενο από την επίδραση της επιτυχημένης ποδοσφαιρικής ομάδας του, της Μπάγερν Μονάχου. Άλλες πιθανές αιτίες είναι οι καλές εντυπώσεις των επισκεπτών της ετήσιας Oktoberfest καθώς και η γενική εντύπωση της Γερμανίας ως οικονομική δύναμη και ως ισχυρό οχυρό σε αυτούς τους οικονομικά χαλεπούς καιρούς.

Εδώ είναι τα link με τη κατάταξη City Reputation Ranking 2014 και το άρθρο του Forbes.com.

City Reputation Ranking – Μεθοδολογία

Το μέγεθος δεν είναι το βασικό κριτήριο για να συμπεριληφθεί μια πόλη στον κατάλογο. Για παράδειγμα, το Λάγος και η Guangzhou δεν βρίσκονται καθόλου στην κατάταξη. Οπότε πρόκειται για μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των πόλεων που γνωρίζουν καλύτερα οι διεθνείς ταξιδιώτες, μεταξύ και κάποιων άλλων παραγόντων.

Εντός των τριών κατηγοριών της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης, οι πόλεις κατατάχθηκαν σε σχέση με 13 άλλα χαρακτηριστικά. Τα δύο πιο σημαντικά είναι αν η πόλη θεωρείται όμορφη και ασφαλές μέρος για τους επισκέπτες και τους κατοίκους.

Στον τομέα της οικονομίας, το Ινστιτούτο έψαξε εάν οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι παράγει ένα ευρύ φάσμα μοναδικών προϊόντων και υπηρεσιών, εάν φιλοξενεί την έδρα κάποιας κορυφαίας εταιρείας, και αν η πόλη είναι τεχνολογικά προηγμένη, οικονομικά σταθερή, έχει δυνατότητες ανάπτυξης και αν προσφέρει γενικά ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Όσο για το περιβάλλον, εκτός από την ομορφιά, το ερωτηματολόγιο ήταν σχετικό με εμπειρίες, όπως φαγητό, αθλητισμό, αρχιτεκτονική και ψυχαγωγία, και αν γνωστοί άνθρωποι όπως καλλιτέχνες, επιστήμονες, εφευρέτες και αθλητές ζουν εκεί.

Στην κατηγορία κυβέρνηση, εκτός από την ασφάλεια, ρώτησε σχετικά με τη δομή των πολιτικών και νομικών θεσμών, αν η πόλη ακολουθεί: «προοδευτικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές», αν οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές λειτουργούν σωστά και εάν η πόλη «διοικείται από ηγέτες που εμπνέουν σεβασμό».

Για την κατάταξη, το Reputation Institute συγκέντρωσε τα στοιχεία του από ένα μεγάλο δείγμα, μια online δημοσκόπηση περίπου 19.000 ανθρώπων στις χώρες της ομάδας των G8, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Περιόρισε τους ερωτηθέντες να απαντήσουν μόνο σε ερωτήσεις σχετικά με τις πόλεις που ήξεραν. Περίπου 200-300 συνέβαλλαν στην κατάταξη κάθε μίας από τις 100 πόλεις.

Σχετικά με το Reputation Institute

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το Reputation Institute  μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Με τρισδιάστατες φωτογραφίες, ρίγανη και αγκαλιές θα προσελκύσουν τους Σουηδούς στην Βόρεια Εύβοια


Ο Σύλλογος Καταλυμάτων Βόρειας Εύβοιας- enjoyEvia.com - πετάει για Σουηδία στην έκθεση Grekland Panorama 13-15 Φεβ.2015.

Σε συνεργασία με την Google Developers Group Thessaloniki θα παρουσιάσουμε τα μονοπάτια, τις παραλίες, τον πολιτισμό μας με μοναδικό τρόπο.

Χρησιμοποιώντας το Google Cardboard –ένα χαρτονένιο εργαλείο- οι επισκέπτες του περιπτέρoυ μας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια εικονική πραγματικότητα.


Δεν θα είναι απλοί, παθητικοί θεατές μιας φωτογραφίας. Θα ζήσουν μια εμπειρία με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Θα «μεταφερθούν» κυριολεκτικά στην Βόρεια Εύβοια και θα το χαρούν με όλες τις αισθήσεις τους.

Το GVR Project (Greek Virtual Reality Project) για τον τουρισμό θα κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή του.


Έχουμε τρισδιάστατες φωτογραφίες και ήχους για την όραση και ακοή. Έχουμε ρίγανη για την όσφρηση και μια μεγάλη αγκαλιά για την αφή.

Στην έκθεση Grekland Panorama όσοι περάσετε από το περίπτερό μας θα εντυπωσιαστείτε και θα διασκεδάσετε.
Εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της ΤΕΡΝΑ για επιφανειακή εξόρυξη σε 712 στέμματα στον Αρχάγγελο και Μπομπακά


από kireas.org

Εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη επιφανειακής εκμετάλλευσης μεταλλείου μαγνησίτη σε συνολική έκταση 711,9 στρ. στις θέσεις Αρχάγγελος-Μπομπακάς της Τ.Κ Σπαθαρίου, Δ.Ε Μαντουδίου - Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε Εύβοιας της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε”.
Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών, που περιέχει η μελέτη, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Μ.Λ.Ε. οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια, που υπογράφουν, η δε έγκριση αυτή χορηγείται με τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή των υπό του νόμου προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων ή και την ανάκληση της παρούσας Απόφασης.
1. Τα στοιχεία της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων, που την συνοδεύουν, υπόκεινται σε έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και τα λοιπά αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους.
2. Την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή της μελέτης αυτής στο σύνολό της έχουν η εκμεταλλεύτρια εταιρία, ο κατά περίπτωση υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός μεταλλείων και τα λοιπά στελέχη της ιεραρχίας του έργου.
3. Σε περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι η πιο πάνω μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία, που περιέχει δεν είναι ακριβή, η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
4. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί και για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο μας ή από άλλες αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.
5. Η έγκριση της μελέτης αυτής γίνεται με την προϋπόθεση ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρία θα φροντίζει πάντοτε για τη σύνταξη και ενημέρωση του «Εγγράφου Ασφαλείας και Υγείας», σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του ΚΜΛΕ.
6. Η έγκριση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτου φύσεως στο χώρο στον οποίο αναφέρεται.
7. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Σε περίπτωση που, κατά το στάδιο της τροποποίησης ή της ανανέωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όροι, εξ αιτίας των οποίων μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες εκμετάλλευσης (π.χ. αποθέματα, εξοπλισμός κ.λ.π.), σε σχέση με όσα προβλέπονται στη μελέτη αυτή, τότε η εκμεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία μας τροποποιητικό, κατά τα ανωτέρω, τεύχος της τεχνικής μελέτης.
9. Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που που τέθηκαν με το υπό στοιχείο (7) του σκεπτικού της παρούσας.
10. Η παρούσα Απόφαση παύει ισχύουσα με τη λήξη ισχύος της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπό στοιχείο (6) του σκεπτικού.
11. Η παρούσα Απόφαση δύναται να ανακληθεί για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων και περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος.Χάρτης χώρων επεμβάσεως στο google