Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ΜΑΡΜΥΚ στο Ξηρό όρος που θα παράγει 1.500 m3 ογκομάρμαρα και ξοφάρια ετησίωςΑ Π Ο Φ Α Σ Η 
ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λατομείου μαρμάρων της εταιρίας «ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» στη θέση «Ξηρό όρος» Δ.Ε. Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων από τον «ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» στη θέση «Ξηρό όρος» ΤΚ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας, η εφαρμογή των οποίων βαρύνει το φορέα εκμετάλλευσης του λατομείου.
Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1) Πρόκειται για λατομείο μαρμάρων, έκτασης 25.187,29 τ.μ., της εταιρίας «ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» στη θέση «Ξηρό όρος» ΤΚ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας, του οποίου τα όρια προσδιορίζονται με τις παρακάτω συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87), όπως αυτές σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα (Νοέμβριος 2015), κλ. 1: 1000, του Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλείου Μαρίνου, που περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ της δραστηριότητας:

2) Δρόμος εξωτερικής προσπέλασης:
Από τον υφιστάμενο λατομικό δασικό δρόμο. Ο δρόμος αυτός είναι ήδη διανοιγμένος και εξυπηρετεί την πρόσβαση στα λατομεία της ευρύτερης περιοχής. Ο παραπάνω δρόμος είναι καλής βατότητας, με ομαλές κλίσεις.
3) Οι εργασίες στο λατομικό χώρο θα αρχίσουν με την κατασκευή των απαραίτητων προπαρασκευαστικών έργων και των δρόμων εσωτερικής προσπέλασης μήκους 600 μέτρων περίπου.
Η εκμετάλλευση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδοχική ανάπτυξη από τα ανώτερα προς τα χαμηλότερα υψόμετρα ορθών ανοιχτών βαθμίδων. Στην πρώτη φάση προβλέπεται να ξεκινήσει η εκμετάλλευσης της βαθμίδας Β703 στο Νότιο τμήμα του λατομείου και παράλληλα θα γίνονται εργασίες στην κατώτερη βαθμίδα Β694 και η εκμετάλλευση θα ολοκληρωθεί στην κατώτερη βαθμίδα Β685. Στη συνέχεια στη δεύτερη φάση, οι εργασίες εκμετάλλευσης θα μεταφερθούν στο Ανατολικό και Δυτικό τμήμα με ανάπτυξη των βαθμίδων Β728,Β720,Β712,Β703. Η ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης θα γίνει σε τρίτη φάση με την ανάπτυξη βαθμίδων Β808,Β800,Β728,Β720,Β712,Β703,Β694,Β685, Β678 στο κεντρικό τμήμα του λατομείου.
Τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης θα αποτίθενται εντός του λατομικού χώρου σε δύο σωρούς μεγίστου ύψους 15 μ.
Η εξόρυξη των μαρμάρων θα γίνεται με χρήση συρματοκοπής και λοιπών μηχανικών μέσων.
4) Βοηθητικές εγκαταστάσεις:
Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του λατομείου περιλαμβάνουν έναν κινητό οικίσκο τύπου container που θα χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείου, αποδυτηρίων, κλπ και δύο (2) δεξαμενές νερού χωρητικότητας 20 m3 στα ανώτερα υψόμετρα του χώρου εξόρυξης.
5) Χρήση νερού (max): 20 m3/ημέρα,
- Για λειτουργία της συρματοκοπής
- για διαβροχή των δρόμων προσπέλασης
- για πότισμα των φυτών
Προμήθεια νερού: με βυτιοφόρα οχήματα από νόμιμα αδειοδοτημένες υδροληψίες
6) Προϊόντα/έτος:
Ογκομάρμαρα και ξοφάρια: 1500 m3
7) Εξορυκτικά απόβλητα
Τα εξορυκτικά απόβλητα του λατομικού χώρου κατατάσσονται στην κατηγορία των μη επικίνδυνων αποβλήτων και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/06), με ονοματολογία αναφοράς 01 01 02 «απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα». Η ποσότητα των εξορυκτικών αποβλήτων του λατομείου το έτος υπολογίζεται σε 3500 m3 ή 4.900 m3 επιπλησμένα.

9) Κατάταξη βάσει της ΥΑ 1958/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Υπ/γορία Α2 (Πίνακας 1: Ομάδα 5η, α/α 3)
Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Η εν λόγω λατομική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί σε έκταση 25.187,29 τ.μ. στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ» ΤΚ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας.
1. Χωρικός Σχεδιασμός και χρήσεις γης
α. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρας (Π.Δ. 6876/4871/2008 - ΦΕΚ 128 Α, αρθ. 7, παρ. Β) προτείνει:
«- Διασφάλιση των χώρων της εξορυκτικής δραστηριότητας από ανταγωνιστικές χρήσεις με κριτήρια τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σπανιότητα των προς εκμετάλλευση πόρων, ειδικά στις παράκτιες ζώνες και στις περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000.
- Εξασφάλιση των προϋποθέσεων σταδιακής και οριστικής αποκατάστασης των μεταλλείων και των λατομείων.»
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [υπ’ αρ. 26298/2003 (ΦΕΚ 1469 Β) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, παρ. Δ.2. Αναπτυξιακό Πλαίσιο] «Η εξορυκτική δραστηριότητα θα συνεχίσει με εκσυγχρονισμένες δομές και εμπλουτισμό με υποστηρικτικές υπηρεσίες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και ενσωματωμένη περιβαλλοντική μέριμνα στην παραγωγή, αναδεικνύοντας, έτσι, τη σύζευξη δευτερογενούς - τριτογενούς τομέα, σε τοπικό επίπεδο.»
β. Η έκταση, στην οποία θα αναπτυχθεί η εν λόγω δραστηριότητα δεν εμπίπτει σε περιοχή εγκεκριμένου ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ,ΖΟΕ.
2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής της δραστηριότητας
Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί η εν λόγω δραστηριότητα:
- Είναι δασικού χαρακτήρα.
- Δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
- Δεν εμπίπτει σε περιοχή με ειδικό καθεστώς προστασίας, βάσει των διατάξεων του Ν.1650/86, ως ισχύει.
Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Δεν υπάρχουν οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για εξορυκτικές δραστηριότητες.
2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
i. Για εξορυκτικές δραστηριότητες:
Ισχύουν οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών [Απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223 (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011)].
Για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχύει το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 50 dB(A) στο όριο της δραστηριότητας.
ii. Για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη, για τα όρια θορύβου ισχύουν:
 Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών [Απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223 (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011)].

9) Κατάταξη βάσει της ΥΑ 1958/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Υπ/γορία Α2 (Πίνακας 1: Ομάδα 5η, α/α 3)
Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Η εν λόγω λατομική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί σε έκταση 25.187,29 τ.μ. στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ» ΤΚ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας.
1. Χωρικός Σχεδιασμός και χρήσεις γης
α. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρας (Π.Δ. 6876/4871/2008 - ΦΕΚ 128 Α, αρθ. 7, παρ. Β) προτείνει:
«- Διασφάλιση των χώρων της εξορυκτικής δραστηριότητας από ανταγωνιστικές χρήσεις με κριτήρια τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σπανιότητα των προς εκμετάλλευση πόρων, ειδικά στις παράκτιες ζώνες και στις περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000.
- Εξασφάλιση των προϋποθέσεων σταδιακής και οριστικής αποκατάστασης των μεταλλείων και των λατομείων.»
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [υπ’ αρ. 26298/2003 (ΦΕΚ 1469 Β) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, παρ. Δ.2. Αναπτυξιακό Πλαίσιο] «Η εξορυκτική δραστηριότητα θα συνεχίσει με εκσυγχρονισμένες δομές και εμπλουτισμό με υποστηρικτικές υπηρεσίες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και ενσωματωμένη περιβαλλοντική μέριμνα στην παραγωγή, αναδεικνύοντας, έτσι, τη σύζευξη δευτερογενούς - τριτογενούς τομέα, σε τοπικό επίπεδο.»
β. Η έκταση, στην οποία θα αναπτυχθεί η εν λόγω δραστηριότητα δεν εμπίπτει σε περιοχή εγκεκριμένου ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ,ΖΟΕ.
2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής της δραστηριότητας
Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί η εν λόγω δραστηριότητα:
- Είναι δασικού χαρακτήρα.
- Δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
- Δεν εμπίπτει σε περιοχή με ειδικό καθεστώς προστασίας, βάσει των διατάξεων του Ν.1650/86, ως ισχύει.
Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Δεν υπάρχουν οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για εξορυκτικές δραστηριότητες.
2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
i. Για εξορυκτικές δραστηριότητες:
Ισχύουν οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών [Απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223 (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011)].
Για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχύει το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 50 dB(A) στο όριο της δραστηριότητας.
ii. Για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εξόρυξη, για τα όρια θορύβου ισχύουν:
 Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών [Απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223 (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011)].
 Η αρ. 37393/2028/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418Β) ‘’Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’’.
6
3. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β) για το Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟΧ), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β) για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες.
Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
1. Γενικές ρυθμίσεις
1. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ).
2. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομα αυτού στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και στην αρμόδια δασική υπηρεσία.
3. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του λατομείου.
4. Τυχόν αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασμό εκμετάλλευσης του λατομείου λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης ενσωματώνονται στη δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός αν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις.
5. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης του λατομείου πέρα από τον εγκεκριμένο σκοπό.
6. Στη περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο έχει εκδοθεί η παρούσα απόφαση και για τον οποίο έχουν γνωμοδοτήσει οι δασικές υπηρεσίες, η έκταση του λατομείου επανέρχεται πάραυτα στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας χωρίς καμία άλλη διαδικασία.
2. Προπαρασκευαστικές εργασίες - Φάση εκμετάλλευσης – Μέτρα αποκατάστασης
1. Ο χρόνος εκμετάλλευσης του λατομείου σύμφωνα με τα απολήψιμα αποθέματα της Μ.Π.Ε., ανέρχεται σε 20 έτη.
2. Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της υπαίθριας εκσκαφής με βαθμίδες. H αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης (τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης, πλατεία εκμετάλλευσης, ανεκμετάλλευτοι χώροι, χώροι κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, εσωτερικοί οδοί προσπέλασης, κλπ), να γίνει σύμφωνα με τη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και εφ’ όσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
3. Να γίνει μετατόπιση εκτός λατομικού χώρου του υφιστάμενου δρόμου μήκους 50 μέτρων που διέρχεται εντός του λατομικού χώρου, έτσι ώστε το σύνολο του δόμου να παραμείνει σε δημόσια κοινή χρήση.
4. Να γίνει οριοθέτηση του λατομικού χώρου με σταθερά και ευκρινή ορόσημα. Αυτά να αποτελούνται από στυλίσκους σκυροδέματος ύψους τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου, οι οποίοι να είναι τοποθετημένοι σε όλες τις κορυφές της πολυγωνικής των ορίων του λατομικού χώρου. Τα ορόσημα θα πρέπει να είναι σημειωμένα σε τοπογραφικό διάγραμμα οριοθέτησης υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό και το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής
7
Ενότητας Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην ΕΜΝΕ σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας απόφασης.
5. Να γίνει περίφραξη του λατομικού χώρου με σιδηροπασσάλους και δικτυωτό πλέγμα ύψους τουλάχιστον 1,20 μ. σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας.
6. Να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας πλάτους 8 μ περιμετρικά του λατομικού χώρου, αποτελούμενη από ενδημικά είδη της περιοχής σε χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας. Τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθούν στη φυτοτεχνική μελέτη.
7. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας προς αποφυγή πυρκαγιών.
8. Απαγορεύεται η χρήση διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών. Η χρήση και αποθήκευση των μη διαρρηκτικών εκρηκτικών να γίνεται με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στην υπ’ αρ. ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (ΦΕΚ 1227 Β) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» και στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ.
9. Απαγορεύεται η καταστροφή τυχόν τριγωνομετρικών σημείων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που υπάρχουν στην περιοχή.
10. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, καρστικού εγκοίλου ή παλαιοντολογικών καταλοίπων κατά τη διάρκεια των εξορύξεων, οι εργασίες να διακοπούν άμεσα, προκειμένου να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας ή των άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία της δραστηριότητας.
Η δαπάνη ενδεχόμενης εκσκαφής (πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθ υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας), καθώς και ο τρόπος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/28-6-02, άρθρο 37 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
11. Σε περίπτωση εντοπισμού υπογείου υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διάρκεια των εξορυκτικών εργασιών να ενημερωθεί άμεσα η Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12. Τυχόν εδαφικό κάλυμμα που θα απαιτηθεί να απομακρυνθεί (ανώτερος μανδύας του εδάφους) να συλλέγεται σε συγκεκριμένα σημεία του λατομικού χώρου και να χρησιμοποιηθεί ως εδαφικό υλικό για τη φύτευση των δένδρων στο στάδιο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του λατομικού χώρου. Η απόθεση αυτή θα γίνει σε σημεία τέτοια, ώστε να μην εμποδίζεται η φόρτωση και μεταφορά του προϊόντος εξόρυξης.
13. Η φόρτωση, μεταφορά, διαχείριση και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται με τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Να μην αποτίθενται πάσης φύσεως υλικά σε ρέματα, χείμαρρους καθώς και σε δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεις, εκτός των ορίων του λατομικού χώρου.
14. Η διάνοιξη και γενικά η οριζοντιογραφία των δρόμων εσωτερικής προσπέλασης στις βαθμίδες να χωροθετείται υποχρεωτικά εντός των ορίων του εγκεκριμένου χώρου.
15. Ο δρόμος εξωτερικής προσπέλασης του λατομείου να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον εκμεταλλευτή και το πλάτος του να είναι τουλάχιστον 5 μ.
16. Οι δρόμοι διακίνησης των μηχανημάτων, πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με τήρηση των σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ. Ειδικότερα, πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω:
α. Στους διανοιγόμενους από δημόσιες οδούς προς τα έργα δρόμους, η μέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8%.
β. Στους δευτερεύοντες δρόμους, μέσα στο χώρο του έργου, η μέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%.
γ. Στις βαθμίδες εξόρυξης στις οποίες κινούνται τροχοφόρα μηχανήματα ή οχήματα, η μέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%.
8
δ. Το πλάτος καταστρώματος των δρόμων καθώς και η ακτίνα καμπυλότητάς τους πρέπει να είναι ανάλογα με τις διαστάσεις των μηχανημάτων, των οχημάτων που διακινούνται και τη σταθερότητα του εδάφους.
Το πλάτος καταστρώματος των δρόμων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 5 μέτρων.
ε. Όταν ο δρόμος περνάει πάνω από απόκρημνες περιοχές ή πρανή με επικίνδυνες κλίσεις ή βάθη, τα πλησιέστερα όρια του δρόμου πρέπει να απέχουν από το φρύδι του πρανούς, το λιγότερο, 2 m για την περίπτωση συμπαγούς σταθερού πετρώματος και 4 m για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Επίσης, στις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι υφίσταται κίνδυνος ανατροπής και κατάπτωσης των οχημάτων από την άκρη του δρόμου, να κατασκευάζονται πλευρικά αναχώματα ασφάλειας.
14. Η εκμετάλλευση να πραγματοποιηθεί από πάνω προς τα κάτω με την πλήρη ανάπτυξη και εξόφληση διαδοχικά των βαθμίδων .
15. Μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας να αρχίζει άμεσα η αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) χρόνο.
16. Τα μέτωπα εξόρυξης να έχουν μέγιστο ύψος 6 m και η γωνία πρανούς της εκσκαφής να μην υπερβαίνει τη γωνία που αναφέρεται στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βάσει του αρθ. 4 του ΚΜΛΕ.
17. Το ελάχιστο πλάτος δαπέδων στις βαθμίδες εκμετάλλευσης (παρ. 1, αρ. 84, του ΚΜΛΕ) να καθορίζεται με βάση το κριτήριο της ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού που απασχολείται. Στις ενδιάμεσες φάσεις εργασίας, το πιο πάνω πλάτος δεν μπορεί να είναι μικρότερο, για την περίπτωση απασχόλησης τροχοφόρων μηχανημάτων, από 12 m.
18. Τα δάπεδα των τελικών βαθμίδων εκμετάλλευσης, να έχουν μικρή κλίση προς το εσωτερικό του χώρου επέμβασης 2-3%.
19. Γενικά η εξόρυξη των μαρμάρων να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του λατομείου και τους περιορισμούς του ΚΜΛΕ (ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, ΦΕΚ 1227 Β).
20. Τα υφιστάμενα στείρα υλικά αλλά και τα νεοπαραγόμενα να εναποτεθούν μέσα στον οριοθετημένο λατομικό χώρο και όπως προβλέπει η εγκεκριμένη Μελέτη. Γενικά τα στείρα υλικά να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076 Β). Σε περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να αποφεύγονται πιθανές κατολισθήσεις. Η εναπόθεσή τους να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή αποκατάσταση. Δεν επιτρέπεται η αναπέταση εξορυγμένου υλικού ή στείρων στα κατάντη των βαθμίδων, έξω από τα όρια του μισθωμένου λατομικού χώρου, ούτε μέσα στη περιμετρική πράσινη ζώνη των 8 μ. Τα παραγόμενα προϊόντα του λατομείου να αποτίθενται μόνο εντός του λατομικού χώρου και σε καμία περίπτωση να μην αποτεθούν σε ρέματα και χείμαρρους. Η απόθεση των στείρων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η δίαιτα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
21. Για τον περιορισμό της σκόνης στους χώρους του λατομείου και στη γειτονική περιοχή να γίνεται σε καθημερινή βάση διαβροχή των διαδρόμων κίνησης, της εξωτερικής και εσωτερικής οδού προσπέλασης, των χωμάτινων σωρών και όλων των εκτεθειμένων επιφανειών.
22. Τα μέσα μεταφοράς των προϊόντων εντός και εκτός του λατομείου, να καλύπτουν το φορτίο τους και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή εκπομπής σκόνης στο περιβάλλον (διαβροχή οδών διακίνησης κλπ).
23. Χώρος επισκευής – συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων δεν θα λειτουργήσει στο λατομικό χώρο.
24. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως καύση υλικών (ελαστικά, λάδια, κλπ) στο χώρο του λατομείου για αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος.
25. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.
26. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
9
27. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης να προσκομισθούν στο Δασαρχείο Λίμνης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η κατά την παρ. 6α του αρθ. 45 του Ν. 998/79 πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα.
Επίσης να υποβληθεί μελέτη αναδάσωσης ή δάσωσης, εγκρινομένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία, έκτασης ίδιου εμβαδού με την προς επέμβαση έκταση, στην ίδια περιοχή ή όμορης αυτής, η οποία θα υποδειχθεί από το οικείο Δασαρχείο, ελλείψει δε έκτασης εντός της ίδιας διοικητικής ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί σε επίπεδο Δ/νσης Δασών της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Οι εργασίες της αναδάσωσης ή δάσωσης αρχίζουν με την έναρξη των εργασιών της δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που η Δασική Υπηρεσία κρίνει ότι η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης της προς επέμβαση έκτασης είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επιβάλλεται στον φορέα εκμετάλλευσης του λατομείου να αναδασώσει άλλες εκτάσεις μέχρι πενταπλάσιου εμβαδού και οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της.
28. Οι εργασίες να περιοριστούν αυστηρά στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που θα συνοδεύει την πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα.
29. Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να ζητήσει από την αρμόδια δασική υπηρεσία τον καθορισμό ανταλλάγματος χρήσης για επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, βάσει των διατάξεων της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β) και τους όρους της παρούσας.
30. Οι θέσεις επέμβασης στο λατομικό χώρο θα είναι αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος δια του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί. Στην περίπτωση που προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είναι δυνατό να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής. Πριν την καταβολή του σχετικού ανταλλάγματος χρήσης και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης καμία επέμβαση δεν θεωρείται ως επιτρεπτή. Το πρωτόκολλο εγκατάστασης θα συνταχθεί από το Δασαρχείο Λίμνης μετά την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης και τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων και αντίγραφο αυτού θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Δασών Ευβοίας και στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
31. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να προβαίνει στη σταδιακή αποκατάσταση του τοπίου και της βλάστησης, όπως ορίζουν οι περιβαλλοντικοί όροι και σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας.
32. Πριν από την αποκατάσταση κάθε τελικής βαθμίδας εκμετάλλευσης και στη τελική πλατεία να διαστρώνονται στείρα υλικά του λατομείου, εδαφικό κάλυμμα που έχει απομακρυνθεί κατά τη διαδικασία της εξόρυξης (ανώτερος μανδύας του εδάφους), και στη συνέχεια φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον 1.00μ.
33. Πριν την έναρξη των εργασιών φυτεύσεων θα πρέπει να συνταχθεί, υποβληθεί και θεωρηθεί αρμοδίως φυτοτεχνική μελέτη.
34. Κατά την αποκατάσταση του λατομικού χώρου θα πρέπει:
- Πριν την εγκατάσταση των φυτών και την κατάλληλη διαμόρφωση των πρανών, να γίνει σπορά με κατάλληλο μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών (π.χ. με υδροσπορά) ώστε να επιτευχθεί ο εμπλουτισμός της φυτικής γης με τα κατάλληλα και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
- Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν, να είναι εύρωστα, υγιή, με καλό ριζικό σύστημα και ηλικίας το μέγιστο δύο (2) ετών, χωρίς προσβολές από αρρώστιες και να έχουν τουλάχιστον 3- 4 κλάδους αναπτυγμένους και τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους και της ποικιλίας των. Τα είδη των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν (κατά το δυνατόν ενδημικά) και ο φυτευτικός σύνδεσμος θα καθορισθούν στη φυτοτεχνική μελέτη.
- Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη συντήρηση των φυτών και ιδιαίτερα μέχρι του χρονικού σημείου εκείνου που θα μπορούν να αναπτυχθούν - επιβιώσουν χωρίς φροντίδα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την άρδευση, λίπανση, σκάλισμα και γενικότερα
10
εργασιών συντήρησης καθώς και ο χρόνος συντήρησης των φυτών, ώστε το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στο 80%, θα καθοριστεί στην φυτοτεχνική μελέτη.
35. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιαδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η επέμβαση, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και όλες οι κινητές και μόνιμες κατασκευές (γραφεία, αποθήκες κλπ). Επιπλέον, η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν την αλλαγή χρήσης της και αποκαθίσταται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, εντός ενός (1) έτους από τη διακοπή της εκμετάλλευσης. Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννοήσεως και υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Λίμνης (φυτοτεχνική μελέτη, κλπ.), το οποίο και θα παραλάβει την έκταση αποκατεστημένη.
36. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας να τηρούνται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων που ορίζονται στην παρ. (Γ.2) της παρούσας.
37. Η κάλυψη των αναγκών σε νερό κατά τις εργασίες εξόρυξης, καταστολής της σκόνης καθώς και για την αποκατάσταση του λατομείου να γίνεται με αδειοδοτημένα υδροφόρα οχήματα.
38. Όλα τα σημεία υδροληψίας που θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε νερό της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένα για τις συγκεκριμένες χρήσεις.
39. Να ληφθούν από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία όλες οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις άδειες των κτιριακών, μηχανολογικών κλπ εγκαταστάσεων. Όλες οι κτιριακές, μηχανολογικές κλπ εγκαταστάσεις να είναι τοποθετημένες πάντα μέσα στα όρια του λατομικού χώρου.
40. Τα λύματα του προσωπικού να διατίθενται σε χημικές τουαλέτες. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στοιχεία μεταφοράς και αντικατάστασης αυτών.
41. Η αντικατάσταση των ορυκτελαίων των κινητών μηχανημάτων θα γίνεται εκτός λατομικού χώρου, σε αδειοδοτημένο συνεργείο.
42. Τυχόν μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύψουν σε έκτακτες περιπτώσεις (ατυχήματα, κλπ.) να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη τέτοιων υλικών και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται, για περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
43. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (παλιά ανταλλακτικά, ελαστικά κλπ) να συλλέγονται και να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο του λατομείου. Η διάθεσή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (Φ.Ε.Κ. 383 Β), 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1709 Β) και του Ν. 4042/2012 για την διαχείριση των επικίνδυνων και μη αποβλήτων, του Ν. 2939/2001 και των εκτελεστικών αυτού νομοθετημάτων. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στοιχεία μεταφοράς και διάθεσης αυτών.
Οι συλλέκτες – μεταφορείς που θα παραλαμβάνουν τα παραπάνω απόβλητα να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
44. Τα απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ). Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στοιχεία μεταφοράς και διάθεσης αυτών.
3. Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις
1. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου υποχρεούται να καταθέτει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:1000 ή 1: 2000 μαζί με τεχνική έκθεση, όπου να εμφαίνεται και να περιγράφεται τόσο η πορεία της εκμετάλλευσης, όσο και αυτή της αποκατάστασης, στο Δασαρχείο Λίμνης και στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρεις Στερεάς Ελλάδας για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
2. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους δελτίο δραστηριότητας ή δήλωση απραξίες (αρθ. 58 του Ν. 4512/2018) στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ,
11
στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ. Στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ να συνυποβάλλεται και τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθ. 58 του Ν. 4512/2018.
3. Ο φορέας διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων υποχρεούται να διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκθεση με τα στοιχεία για τα απόβλητα εξόρυξης που παρήγαγε ή διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076 Β).
4. Ο φορέας διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων υποχρεούται να επανεξετάζει το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων κάθε πέντε (5) έτη και να αποστέλλει σχετική έκθεση στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
5. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου οφείλει να τηρεί αρχεία όλων των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την παρ. 4α του αρθ. 18 της (18) σχετικής ΚΥΑ καθώς επίσης τα αναφερόμενα στην παρ. 4β του αρθ. 18 της άνω ΚΥΑ.
6. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, αμελλητί, και οπωσδήποτε το αργότερο εντός 48 ωρών, κάθε συμβάν που ενδέχεται να επηρεάζει την σταθερότητα των εγκαταστάσεων αποβλήτων καθώς και τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Ο φορέας εφαρμόζει το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αν απαιτείται, και συμμορφώνεται με οποιαδήποτε άλλη εντολή της αρμόδιας αρχής, σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να ληφθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη για ζημιές στο περιβάλλον, που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ. Το κόστος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν βαρύνει τον φορέα.
4. Χρηματικές εγγυήσεις – ασφαλιστήρια συμβόλαια
Κόστος έργων αποκατάστασης λατομικού χώρου : τριάντα επτά χιλιάδες (37.000) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ισχύουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι, μέτρα και περιορισμοί που προτείνονται στην ΜΠΕ, η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω Περιβαλλοντικούς όρους.
Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση της εξορυκτικής δραστηριότητας.
2. Το θεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) που συνοδεύει την παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της εγκεκριμένης ΜΠΕ.
3. Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της παρούσας απόφασης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα αρμοδίως.
4. Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ, απαιτείται η τήρηση του αρθ. 6 του Ν. 4014/2011.
12
6. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.
ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από τη υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του λατομικού χώρου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Στην παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ενσωματώνεται και η έγκριση επέμβασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 ως ισχύει.
3. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
4. Το δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εκνίκησης δικαιωμάτων:
- Επί της συγκεκριμένης δασικής έκτασης από τρίτους, για την οποία έχει γνωμοδοτήσει η Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας κατά τις διατάξεις του Στ’ κεφαλαίου του Ν. 998/79, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του αρθ. 36 του Ν. 4280/2014.
- Επί των εκτάσεων για τις οποίες έχουν πιθανά ασκηθεί ένδικα μέσα και κριθούν ως μη υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
5. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργία της.
Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
1. Η παρούσα απόφαση με την εγκεκριμένη ΜΠΕ και το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων που τη συνοδεύουν θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του λατομείου και να επιδεικνύονται από το φορέα εκμετάλλευσης σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει:
- Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, κλπ.) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του γηπέδου της δραστηριότητας.
- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
3. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ.
4. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους
13
των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002. Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν.
Επίσης, ο υπόχρεος, στην περίπτωση που αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει τους όρους που αφορούν τη δασική έκταση του λατομείου, υπόκειται σε ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 12 του αρθ. 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθ. 71 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (παρ. 9, αρθ. 41, Ν. 4280/2014).
Η) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ. 19 του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).
Κατά της παρούσας Απόφασής μας, μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3200/55 ΦΕΚ 97 Α (Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 1 παρ.2), προσφυγή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση αυτής καθώς και τα ένδικα μέσα προστασίας βάσει του αρθ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β).
Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
2. Φ.2016/0016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
 Η αρ. 37393/2028/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418Β) ‘’Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’’.

Χαρίτσης: Η απλή αναλογική βάζει τέλος στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο και το καλπονοθευτικό σύστημα«Η απλή αναλογική βάζει τέλος στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο και τον μονοπαραταξιακό έλεγχο των επιτροπών. Τελειώνει το καλπονοθευτικό σύστημα στο οποίο ο συνδυασμός του δημάρχου/περιφερειάρχη εξασφάλιζε το 60% των εδρών του συμβουλίου ανεξαρτήτως του ποσοστού που έπαιρνε στον 1ο γύρο», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σήμερα στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με θέμα: Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι με τον «Κλεισθένη» υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας μια τόσο μεγάλη προσπάθεια ενδοδημοτικής αποκέντρωσης με εμβάθυνση της δημοκρατίας και άνοιγμα της Αυτοδιοίκησης στην κοινωνία.

«Δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στα αυτοδιοικητικά πράγματα σε πολίτες, κινήσεις και πρωτοβουλίες που μέχρι τώρα ήταν εκτός των “τειχών”», ανέφερε ο υπουργός, συμπληρώνοντας ότι:

-Νέοι θεσμοί όπως τα δημοτικά/περιφερειακά δημοψηφίσματα και η ισχυροποίηση των επιτροπών διαβούλευσης και των λαϊκών συνελεύσεων ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στα αυτοδιοικητικά πράγματα.

-Εγκαταλείπεται η ισοπεδωτική οικονομική μεταχείριση των ΟΤΑ στη βάση αποκλειστικά και μόνο του πληθυσμιακού κριτηρίου και θεσπίζονται νέα κριτήρια για την κατανομή των ΚΑΠ, όπως το ποσοστό ανεργίας, το τοπικό ΑΕΠ, η χωρική έκταση, το επίπεδο των τοπικών υποδομών, το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ο νησιωτικός ή ορεινός χαρακτήρας, το μήκος του δημοτικού και αγροτικού δικτύου, η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων κ.α.

Βελτιώσεις του Κλεισθένη

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι ο Κλεισθένης είναι νόμος του Κράτους, πρόσθεσε ότι «η συζήτηση ωστόσο, με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, για τη βελτίωσή του, όπου υπάρχει περιθώριο, δεν έχει τελειώσει και έτσι μετά από διάλογο και συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης προχωράμε σε δύο βελτιώσεις του νόμου:

Η πρώτη αφορά την αλλαγή του τρόπου εκλογής του προέδρου των κοινοτήτων η οποία θα γίνεται πλέον ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους, υποψηφίους, των δύο πρώτων συνδυασμών.
Η δεύτερη αφορά την αύξηση του ορίου των υποψηφίων για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Με τη βελτιωτική ρύθμιση που θα φέρουμε στη Βουλή, ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%».

Ταυτόχρονα, είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση των ΟΤΑ σε όλα τα επίπεδα με στοχευμένους σε πραγματικές ανάγκες πόρους, με χιλιάδες νέες στοχευμένες προσλήψεις, με την άρση της εργασιακής ομηρίας χιλιάδων εργαζομένων, με άρση αδικιών σε βάρος των εργαζομένων– βελτίωση συνθηκών εργασίας.

Βασικά σημεία της ομιλίας του υπουργού Εσωτερικών:

-Mε τον «Κλεισθένη» υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας μια τόσο μεγάλη προσπάθεια ενδοδημοτικής αποκέντρωσης με εμβάθυνση της δημοκρατίας και άνοιγμα της Αυτοδιοίκησης στην κοινωνία.

-Δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στα αυτοδιοικητικά πράγματα σε πολίτες, κινήσεις και πρωτοβουλίες που μέχρι τώρα ήταν εκτός των «τειχών».

-Η απλή αναλογική βάζει τέλος στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο και τον μονοπαραταξιακό έλεγχο των επιτροπών. Τελειώνει το καλπονοθευτικό σύστημα στο οποίο ο συνδυασμός του δημάρχου/περιφερειάρχη εξασφάλιζε το 60% των εδρών του συμβουλίου ανεξαρτήτως του ποσοστού που έπαιρνε στον 1ο γύρο.

-Νέοι θεσμοί όπως τα δημοτικά/περιφερειακά δημοψηφίσματα και η ισχυροποίηση των επιτροπών διαβούλευσης και των λαϊκών συνελεύσεων ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στα αυτοδιοικητικά πράγματα.

-Εγκαταλείπεται η ισοπεδωτική οικονομική μεταχείριση των ΟΤΑ στη βάση αποκλειστικά και μόνο του πληθυσμιακού κριτηρίου και θεσπίζονται νέα κριτήρια για την κατανομή των ΚΑΠ, όπως το ποσοστό ανεργίας, το τοπικό ΑΕΠ, η χωρική έκταση, το επίπεδο των τοπικών υποδομών, το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ο νησιωτικός ή ορεινός χαρακτήρας, το μήκος του δημοτικού και αγροτικού δικτύου, η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων κ.α.

Βελτιώσεις του Κλεισθένη

-Ο Κλεισθένης είναι νόμος του Κράτους. Η συζήτηση ωστόσο, με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, για τη βελτίωσή του, όπου υπάρχει περιθώριο, δεν έχει τελειώσει και έτσι μετά από διάλογο και συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης προχωράμε σε δύο βελτιώσεις του νόμου:

Η πρώτη αφορά την αλλαγή του τρόπου εκλογής του προέδρου των κοινοτήτων η οποία θα γίνεται πλέον ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους, υποψηφίους, των δύο πρώτων συνδυασμών.
Η δεύτερη αφορά την αύξηση του ορίου των υποψηφίων για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Με τη βελτιωτική ρύθμιση που θα φέρουμε στη Βουλή, ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%.

-Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση των ΟΤΑ σε όλα τα επίπεδα:

Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει ξαναδεί τόσους πολλούς, στοχευμένους σε πραγματικές ανάγκες πόρους

-Αυξήσαμε τη κρατική χρηματοδότηση (ΚΑΠ) για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια περικοπών.

-Αξιοποιήσαμε το ξεχασμένο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΔΕ. Από τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της λειψυδρίας δόθηκαν στους ΟΤΑ περισσότερα από 124 εκατ. ευρώ την περίοδο 2015-2018. Θυμίζω ότι αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 2012-2014 ήταν λιγότερα από 8 εκατ. ευρώ.

-Πληρώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ με το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ. ( 134 εκατ. ευρώ την περίοδο 2015-2018).

-Επιπλέον, 41 εκατ. ευρώ δόθηκαν για την ενίσχυση ορεινών και νησιωτικών δήμων.

-Και 95 εκατ. ευρώ διατίθενται τώρα για την αναβάθμιση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και την εναρμόνιση τους με τις προδιαγραφές που ορίζει το νέο προεδρικό διάταγμα.

-Με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών στις τοπικές κοινωνίες που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ από τον Φιλόδημο στους ΟΤΑ μόνο για το 2018 για έργα στην ύδρευση & αποχέτευση, τις κτιριακές υποδομές και την αγροτική οδοποιία. Τόσους πολλούς και στοχευμένους σε πραγματικές ανάγκες, πόρους δεν έχει ξαναδεί η Αυτοδιοίκηση.

Χιλιάδες νέες στοχευμένες προσλήψεις – Τέλος στην εργασιακή ομηρία χιλιάδων εργαζομένων

-Προχωρήσαμε στη μεγάλη προκήρυξη 3Κ – για 8.166 νέες προσλήψεις μόνιμου και σταθερού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων (καθαριότητα – ΔΕΥΑ) με βάση τις ανάγκες που οι ίδιοι προσδιόρισαν. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό για την πρόσληψη νέου προσωπικού, από καταβολής ελληνικού κράτους.

-Άλλες 758 προσλήψεις έχουν σταλεί για επεξεργασία στο ΑΣΕΠ – για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες ως «ουρά» του διαγωνισμού 3Κ μετά από συγκεκριμένα αιτήματα που καταθέτουν οι ίδιοι οι Δήμοι.

-Στο ενδιάμεσο και για να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των δήμων, δώσαμε παράταση στις συμβάσεις των ήδη εργαζόμενων, μέχρι να βγουν οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων.

-«Βοήθεια στο Σπίτι». Τις προηγούμενες μέρες φέραμε στη βουλή ρύθμιση για την προκήρυξη 3200 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Βοήθεια στο Σπίτι. Ήδη προβλέπεται το κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2019. Ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα που αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και τις τοπικές κοινωνίες, γίνεται μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους, διασφαλίζεται η σταθερή χρηματοδότησή του από τον κρατικό π/υ και λήγει επιτέλους το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής ομηρίας για χιλιάδες εργαζόμενους.

-Ακολουθούν 118 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις, σε βαθμό που κάποιοι από αυτούς δυσκολεύονται να φτιάξουν ακόμη και προϋπολογισμό.

-Και 165 νέες θέσεις στα ΚΕΠ, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες.

-Συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ένα νέο τριετές πρόγραμμα 1500 προσλήψεων στους ΟΤΑ, ξεκινώντας από τις αρχές 2019. Προτεραιότητα είναι η κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικό προσωπικό. Να στελεχωθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Άρση αδικιών σε βάρος των εργαζομένων– βελτίωση συνθηκών εργασίας

-Προχωρήσαμε, μετά από χρόνια, στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με όλες τις ομοσπονδίες εργαζομένων και στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για τους μόνιμους εργαζόμενους όσο και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.

-Συνεργαζόμαστε στενά με τα συναρμόδια υπουργεία για τη βελτίωση των συνθηκών και του πλαισίου εργασίας των σχολικών καθαριστριών.

-Εδώ και δύο χρόνια το ΥΠΕΣ έχει προχωρήσει σε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία όλων των εργαζομένων στην ΤΑ.

-Το ΥΠΕΣ έχει συγκροτήσει ήδη εδώ και καιρό ομάδα εργασίας για τη ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για τους όρους απονομής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η μελέτη όλων των ζητημάτων έχει προχωρήσει σε βάθος και στις αρχές του νέου έτους θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Οι δύο πετ-κοκίτες καπηλεύονται επικοινωνιακά την παράδοση της γέφυρας Κυμασιώτη


Παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι το απόγευμα  η νέα γέφυρα Κυμασιωτη.  Δεν έγινε ακόμη επίσημη παράδοση στην Περιφέρεια που είναι υπεύθυνη για το έργο. Παραταυτα, τα μαντάτα για ολοκλήρωση της γέφυρας συνοδευόμενη με προσωπική φωτογραφία τους ανακοίνωσαν σε γνωστό μπλογκ του χώρου τους οι δύο  πετ κοκιτες σύμβουλοι κ. Γιάννης Καντζούρας από την παράταξη Στεργίου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Χατζής αποστάτης του Καλυβιώτη.
Η φωτογραφία έχει την σημειολογία της και ο νοών νοειτω.

Λιαγκάκης & Γεωργαντζής: καταγγέλλουμε τον Δήμαρχο και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις που αντιπροσωπεύονται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, για την στάση τους

Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Μαντουδιου-Λίμνης-Αγίας Άννας


Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον Δήμαρχο κ. Καλυβιώτη και συνολικά την Δημοτική Αρχή και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις που αντιπροσωπεύονται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, για την στάση τους στο πολύ σοβαρό θέμα της αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες του Σεπτέμβρη.

Πρόκειται για έναν άνευ προηγουμένου εμπαιγμό των λαϊκών νοικοκυριών και αγοροτοκτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τις μεγάλες πλημμύρες για τα αποτελέσματα των οποίων έχει ευθύνη ΚΑΙ η Δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 Νοέμβρη καταθέσαμε αίτημα έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου με θέμα τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με τις ζημιές στους τομείς που αφορούν αρμοδιότητες του Δήμου. Συγκεκριμένα για την ύδρευσή και την ποιότητα του νερού, τους αγροτικούς δρόμους και τις σούδες, την αποκατάσταση των σχολείων, την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, τον ποταμών και των ρεμάτων καθώς και την αποστολή καταγραφής από τις ζημιές στα αρμόδια υπουργεία ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός καταβολής των έκτακτων επιδομάτων στους πλημμυροπαθείς. Με πρόσχημα ότι είχε οριστεί τακτική συνεδρίαση μετά από 10 ημέρες η Δημοτική αρχή απέρριψε το αίτημα μας. Κανένας δημοτικός σύμβουλος άλλης πολιτικής δύναμης επίσης δεν το προσυπέγραψε. Φαίνεται ότι για την Δημοτική αρχή, οι μήνες και οι ημέρες που περνάνε δεν έχουν καμιά ουσία, ας ρωτήσουν τα κατεστραμμένα λαϊκά νοικοκυριά και τους αγροτοκτηνοτρόφους πόσο σημαντική είναι κάθε ημέρα που έρχεται..

Στη συνέχεια τέθηκε ως 5ο θέμα στην τακτική συνεδρίαση της 10/12. Την ίδια ημέρα η επιτροπή πληγέντων που έχει συγκροτηθεί στο Δήμο μας, κάλεσε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό να τεθεί ως πρώτο θέμα και να γίνει ενημέρωση. Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; το ίδιο, ακόμα και ο Δήμαρχος κ. Καλυβιώτης, ο αντιδήμαρχος Κηρέα κ. Χαλιούλιας απουσίαζαν από την συνεδρίαση, καμία ενημέρωση δεν έγινε, ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.

ΑΥΤΗ Η ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.
Τα πραγματικά προβλήματα των λαϊκών νοικοκυριών του δήμου μας, είναι έρμαια συνειδητής πολιτικής επιλογής καθώς και μικροκομματικών συμφερόντων και αντιπαραθέσεων της δημοτικής αρχής και των υπόλοιπων συνδυασμών.

Και ενώ η επιτροπή πληγέντων έπειτα από αλλεπάλληλες ενέργειες και πιέσεις απέσπασε δέσμευση από την κεντρική κυβέρνηση για έκτακτο επίδομα και αποζημιώσεις εφόσον ο Δήμος στείλει τις απαραίτητες αιτήσεις στο υπουργείο, εδώ οι υπεύθυνοι παίζουν κρυφτούλι και πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον άλλον.

ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΕΣ & ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ
Καλούμε το λαό της περιοχής, να τους γυρίσει την πλάτη μια και καλή, να διεκδικήσει
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ,
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Λιαγκάκης Στάθης, Γεωργαντζής Βαγγέλης

ΚΚΕ Ευβοίας: Καλούμε τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, τους κατοίκους της Αγίας Άννας να υποδεχτούν στην περιοχή μας, τους πρόσφυγες

Ανακοίνωση της τομεακής επιτροπής Εύβοιας του ΚΚΕ σχετικά με την μεταφορά προσφύγων σε κάμπινγκ στην Αγία Άννα


Καλούμε τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, τους κατοίκους της Αγίας Άννας να υποδεχτούν στην περιοχή μας, τους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τις χώρες τους λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου και ζουν εδώ και καιρό στους άθλιους καταυλισμούς στη χώρα μας.

Καλούμε το λαό της περιοχής να σταθεί αλληλέγγυος στο δράμα τους, όπως έχει κάνει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας απλόχερα σε όλη τη χώρα. Καλούμε η αλληλεγγύη να εκφραστεί έμπρακτα με κάθε τρόπο.

Η παραμονή χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας, όπως και των δεκάδων που βρίσκονται στη Αγία Άννα, των εκατοντάδων που βρίσκονται σε άλλες περιοχές της Εύβοιας όπως στη Ριτσώνα, δεν είναι επιλογή τους. Κανείς δεν επέλεξε να γίνει πρόσφυγας, να ξεριζωθεί από τη χώρα του, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση γιατί συγκρούονται μεγάλα συμφέροντα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την εξασφάλιση της κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων μεγάλων καπιταλιστικών κρατών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συμφωνία με τη ΝΔ και τα κόμματα του συστήματος της εκμετάλλευσης, έχει τεράστιες ευθύνες γιατί ψήφισε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ που δημιούργησαν συνθήκες εγκλωβισμού των προσφύγων στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και έχει συμμάχους τους υπεύθυνους για τον πόλεμο στη Συρία, τους μακελάρηδες των λαών, αυτούς που ανάγκασαν χιλιάδες προσφύγων να ξεριζωθούν από τον τόπο τους. Έχει ευθύνη για το αίσχος της Μόριας, με τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν εκεί και τώρα με τη μετακίνηση προσφύγων στο κάμπινγκ στην Αγ. Άννα, επιδιώκουν να στοιβάξουν κάπου αλλού ανθρώπινες ψυχές.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης μεγαλώνουν με τον τρόπο που μετέφερε τους πρόσφυγες στην Αγία Άννα. Χωρίς καμιά ενημέρωση, μέσα σε μια νύχτα, στοίβαξε δεκάδες κατατρεγμένους σε ένα ιδιωτικό κάμπινγκ. Ο τρόπος που μεθοδεύτηκε η μετεγκατάστασή τους, υποδαυλίζει επικίνδυνες ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές, και δίνει αέρα στα πανιά απαράδεκτων πρακτικών όπως αυτών που προχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι που προσπάθησαν με διάφορα προσχήματα να σταματήσουν τα λεωφορεία που μετέφεραν τους πρόσφυγες.

Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η ανάθεση της ευθύνης για την διαβίωση, φύλαξη αυτών των ανθρώπων στους ιδιοκτήτες του κάμπινγκ. Είναι ανεπίτρεπτο την ευθύνη αυτή να την φέρουν ιδιωτικοί φορείς. Την ευθύνη για την παραμονή τους, τις συνθήκες διαβίωσης και φύλαξης έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση και οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς.

Αποτελεί ηθική υποχρέωση του λαού μας, όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους αγκαλιάσει με αλληλεγγύη απέναντι στην δύσκολη κατάσταση που βιώνουν, να τους καλωσορίσει στις περιοχές που μεταφέρονται κατά καιρούς, να στηρίξει τον αγώνα τους για ζωή με δικαιώματα, για ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες προσωρινής διαμονής και να δοθούν άμεσα τα ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες προορισμού τους.

Να απομονώσει τις φωνές που σπέρνουν το ρατσιστικό δηλητήριο, που καλλιεργούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό, αναπαράγοντας επικίνδυνες απόψεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μας κάνουν κακό, ότι αποτελούν κίνδυνο για την εκάστοτε τοπική κοινωνία. Οι φωνές που μιλούν για εγκληματικότητα στις ομάδες των μεταναστών, είναι οι φωνές που κρύβουν ότι η εγκληματικότητα αφορά καταρχήν όλη την κοινωνία και είναι φαινόμενο του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που θρέφεται από αυτό.

Ο λαός της χώρας μας έχει δείξει έμπρακτα
την αλληλεγγύη του σε πρόσφυγες και μετανάστες
Χρόνια τώρα στις γειτονιές μας και στα σχολεία παιδιά Ελλήνων και μεταναστών μορφώνονται, παίζουν, ζουν μαζί αρμονικά, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Αντίθετα έχουν πολλά που τα ενώνουν, και πρώτα απ’ όλα το δικαίωμα σε μια ζωή με δικαιώματα, σε μια ζωή χωρίς κρίσεις, φτώχια, πολέμους και προσφυγιά.


Το ΚΚΕ καλεί το λαό, το εργατικό- λαϊκό κίνημα να παλέψουμε για:
 Να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απευθείας μεταφορά των προσφύγων από τις χώρες πρώτης υποδοχής και από την Ελλάδα, όσων έχουν εγκλωβιστεί, στις χώρες τελικού προορισμού τους και δικής τους επιλογής, με ευθύνη του ΟΗΕ και της ΕΕ.
 Άμεση αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Καμιά συμμετοχή ή εμπλοκή της Ελλάδας, καμιά διάθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Να κλείσουν τώρα όλες οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις.
 Κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου, της Σένγκεν και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ. Έξω η Frontex από τη φύλαξη των συνόρων.
 Πλήρη σεβασμό της συνθήκης της Γενεύης και του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Να δίνεται άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς στους πρόσφυγες και σε όσους προέρχονται από χώρες ιμπεριαλιστικού πολέμου, κατοχής ή εμφυλίου.

Η λαϊκή αλληλεγγύη, που πρέπει να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ,
δε μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη. Απαιτούμε τώρα:
 Γενναία ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού διάσωσης, υποδοχής, περίθαλψης και καταγραφής με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
 Δημιουργία ανθρώπινων και αξιοπρεπών ανοιχτών και δημόσιων ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ χώρων υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων- μεταναστών, που θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής.
 Με ευθύνη του Υπουργείου να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ανθρώπινης διαβίωσης στους χώρους που ήδη λειτουργούν, όπως και σε αυτόν του κάμπινγκ της Αγίας Άννας (εξασφάλιση γιατρών, φαρμάκων, παροχή ρεύματος, τρεχούμενου και πόσιμου νερού, αποχέτευσης, προστασίας από τα λιμνάζοντα ύδατα, θέρμανσης, διερμηνείας).
 Όχι στα hot- spots γιατί αποτελούν κέντρα διαλογής για μετεγκατάσταση ελάχιστων προσφύγων, όσων κριθούν χρήσιμοι για τα μονοπώλια κρατών- μελών της ΕΕ που θα τους επιλέξουν και μαζικού εγκλωβισμού για τους υπόλοιπους.

Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους
Ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρώπης να αντιπαλέψουν την ξενοφοβία και το ρατσισμό, να αποµονώσουν τους φασίστες και ναζιστές, την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής που υπερασπίζεται τους θύτες και στρέφεται κατά των θυμάτων του ιμπεριαλισμού. Οι εργαζόμενοι να αντιτάξουν τη δική τους ταξική ενότητα και λαϊκή αλληλεγγύη. Oι Έλληνες και αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.

Ενωμένοι στον αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές οι λαοί μπορούν
να κερδίσουν τη ζωή που σήμερα τους στερεί το εκμεταλλευτικό σύστημα
 Να αγωνιστούν µαζί για να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.
 Να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, στοχεύοντας το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά πολέμους και προσφυγιά, φτώχεια και µμετανάστευση.
 Για να µμπορούν όλοι οι πρόσφυγες και οι µμετανάστες να ζήσουν ευτυχισμένοι, επιστρέφοντας τις πατρίδες τους, χτίζοντας µια νέα κοινωνία.

Ενημέρωση από τον Βίτσα ζητά ο δήμαρχος για τις συνθήκες διαβίωσης των 119 προσφύγων στην Αγκάλη για εξασφάλιση αρμονικής και ασφαλούς συμβίωσης με τους κατοίκους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας, ότι ξαφνικά και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 11/12/2018 και εγκαταστάθηκαν στο κάμπινγκ Αγίας Άννας (119) πρόσφυγες.Ο Δήμος διαμαρτυρήθηκε έντονα για την περιφρονητική συμπεριφορά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που αγνόησε προκλητικά την τοπική κοινωνία και απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό κ. Δημήτρη Βίτσα το με αρ.πρωτ.: 11968/12-12-2018 έγγραφο. Διαβάστε την επιστολή
«Διαμαρτυρία για αιφνίδια μεταφορά προσφύγων στο Δήμο μας»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι στο Δήμο μας, την Τρίτη 11/12/2018 το
απόγευμα, μεταφέρθηκαν πρόσφυγες στην Τ.Κ. Αγίας Άννας ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών.
Η διαβίωση σε έναν τόπο επιβάλλει την επικράτηση αρχών και κανόνων για την
ειρηνική και ασφαλή συμβίωση όλων, ντόπιων και φιλοξενούμενων.
Η τακτική του αιφνιδιασμού της τοπικής κοινωνίας απογοητεύει, εγκυμονεί
κινδύνους και δε συνάδει με πολιτισμένη διαχείριση κοινωνικών ομάδων.
Η κρυφή και αιφνιδιαστική μεταφορά προσφύγων στον τόπο μας, έχοντας υπόψη
την επικρατούσα κατάσταση υποδοχής προσφύγων στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, έχει εξεγείρει την τοπική κοινωνία και δημιουργεί πολλά προβλήματα και
ερωτηματικά σχετικά με τον αριθμό των φιλοξενούμενων προσφύγων, τη διάρκεια
παραμονή τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, την προέλευσή τους, την
εκπαίδευση παιδιών, τις συνθήκες διαμονής τους, την ένταξή τους στο κοινωνικό
περιβάλλον, την υγειονομική τους περίθαλψη, την ασφάλειά τους και την
αρμονική και ασφαλή συνύπαρξή τους στην περιοχή διαμονής τους.
Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, προκειμένου στη συνέχεια να
ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου μας.
[1]
Από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ του Δημάρχου κ. Καλυβιώτη και
των αρμοδίων του Υπουργείου σας κ.κ. Κλάπα, Γενικό Γραμματέα και Ξυνογαλά,
Διευθυντή του γραφείου σας, επιβεβαιώθηκε η παράλειψη του Υπουργείου σας
έγκαιρης και υπεύθυνης ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.
Επιβεβαιώνουμε ότι, σε καμία περίπτωση, η τοπική κοινωνία δεν διακατέχεται
από ρατσιστικές και τοπικιστικές αντιλήψεις. Αντιθέτως, στο Δήμο μας έχουν
φιλοξενηθεί πρόσφυγες μετά από αρμονική συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας
της UNESCO, της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχών και των επιχειρηματιών
που φιλοξένησαν τους πρόσφυγες με πολύ αποτελεσματική και επιβραβευμένη
αρμονική διαβίωση της τοπικής κοινωνίας και των φιλοξενούμενων προσφύγων.
Αντιθέτως, στην προκειμένη περίπτωση, η πλήρης αδιαφορία ενημέρωσης έχει
εξοργίσει και έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία.
Η έλλειψη ενημέρωσης δεν ήταν μόνο προς το Δήμο μας, αλλά και προς τις
τοπικές αρχές και αυτό είναι μία σοβαρή αιτία της ανησυχίας των κατοίκων της
περιοχής, δεδομένης της υποστελέχωσης των αστυνομικών τμημάτων του Δήμου
μας.
Παρακαλούμε και πάλι, να μας ενημερώσετε για την παραμονή και τις συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων, προς εξασφάλιση αρμονικής και ασφαλούς συμβίωσης
των κατοίκων της περιοχής με τους φιλοξενούμενους.
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ενώ ο υπασπιστής του τρέχει στα μνημόσυνα του ΚΚΕ, ο Στεργίου ψάχνεται με την ΝΔΣτην εκδήλωση της υποψήφιας δημάρχου για το Δήμο Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, συναντήθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της Ν.Δ. κ. Νικήτας Κακλαμάνης και ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γιάννης Στεργίου.

Δημοσκόπηση. Τα χαρακτηριστικά ενος καλού δημάρχουΤι επιθυμείτε από ένα δήμαρχο;pollcode.com free polls

Κουμπί ψήφου παραπλεύρως.
Τσαπουρνιώτης: τα πρόσωπα που με πλαισιώνουν φέρνουν δύναμη, ελπίδα, νέες ιδέες, όρεξη για δουλειά, αισιοδοξία... . Φιρουλί φιρουλά

Ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητα του για τον Δήμο  και το όνομα του συνδυασμού του "ώρα ανόδου"

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Θέλουν να κόψουν δενδροστοιχία 19 υγειων κυπαρισσιών στο Μαντούδι για να μην χαλάσει η πλακόστρωση!


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/03-12-2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ : «Εισήγηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστου χώρου της Τοπικής
Κοινότητα Μαντουδίου».

Τα Τμήματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε συνεργασία
μας απέστειλαν το από 12/11/2018 έγγραφο τους με θέμα «Κοπή δένδρων σε δημοτικό χώρο »
και το οποίο αναφέρει:Κατόπιν σχετικής αίτηση με αριθμ. πρωτ. 7258/6-9-2018, του κ. Μπάτσικα Στέφανου, κατοίκου
Μαντουδίου, για την κοπή δενδροστοιχίας κυπαρισσιών που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος
Δημήτριος Μαντουδίου, διενεργήσαμε σήμερα 12-11-2018 αυτοψία στον αναφερόμενο χώρο και
διαπιστώσαμε τα εξής :
Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, εντός του οικισμού Μαντουδίου, υπάρχει δημοτικός πεζόδρομος
που οδηγεί στον ναό Αγίου Δημητρίου. Στην άκρη του πεζόδρομου και στα ριζά του πρανούς είναι
φυτεμένα 19 κυπαρισσοειδή (κυπαρίσσι γλαυκό), ύψους 5 έως 10 μέτρων, σε δενδροστοιχία κατά
μήκους του δρόμου.
Τα αναφερόμενα δένδρα έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πλακόστρωση του δρόμου
(κυβόλιθους), διότι οι ρίζες αυτών έχουν ανασηκώσει σε κάποια σημεία τους κυβόλιθους
δημιουργώντας υπερύψωση του οδοστρώματος.
Επίσης ανάμεσα στα κλαδιά των δένδρων διέρχονται καλώδια της Δ.Ε.Η.
Από τη μακροσκοπική εξέταση, τα συγκεκριμένα δέντρα φαίνονται υγιή και δεν παρουσιάζουν
εμφανή φυτοπαθολογικά προβλήματα που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν επικίνδυνα για
πτώση με συνέπεια την πρόκληση ατυχήματος ή ζημιών.
Τα παραπάνω δέντρα καλύπτουν το πρανές του δρόμου και προσφέρουν στην αισθητική του
περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση που κοπούν θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα
κατάλληλα θαμνώδη φυτά ή και από φυτά εδαφοκάλυψης που θα υποδειχθούν.
Οι ενεργήσαντες την αυτοψία
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από την απόφαση αριθμ. 6/2016 της Τοπικής Κοινότητας
Μαντουδίου «με την οποία αποφάσισε ότι το θέμα λόγω της σοβαρότητας του θα πρέπει
να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αυτοψίας» έλαβε
την αριθμ. 64/2016 απόφαση σύμφωνα με την οποία είχε αποφασίσει «Οι υπηρεσίες του
Δήμου αποφανθούν να για κάθε ένα δένδρο ξεχωριστά εάν θέλει κλάδεμα ή κόψιμο και
να επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού πρώτα γνωμοδοτήσει και το
Συμβούλιο της Τ.Κ. Μαντουδίου για κάθε ένα δένδρο».
Μετά και την νέα αυτοψία που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου προτείνω όπως
ζητήσουμε την γνώμη του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου και εφόσον
αποφασίσουν την κοπή των δένδρων να υποδείξουν στις υπηρεσίες νέα φυτά προς
αντικατάσταση.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010.
3. Την από 12-11-2018 έκθεση αυτοψίας των Τμημάτων Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης &
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ζητηθεί η εκ νέου η γνώση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου και εφόσον
αποφασίσει την κοπή των δένδρων να υποδείξει νέα φυτά προς αντικατάσταση.

Με 2.000 ευρώ πρόστιμο "τιμωρήθηκε" η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ για ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο Παρασκευόρεμα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ για παράνομη
λειτουργία ΣΜΑ και ανεξέλεγκτη απόρριψη και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων
στην θέση <Παρασκευόρεμα> Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας ΠΕ Εύβοιας»
Ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Αναστασίου
επέβαλλε διοικητικές κυρώσεις, ήτοι πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) στην εταιρεία
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, διότι μετά τον έλεγχο που
πραγματοποίησε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας στην αναφερόμενη
θέση της (12) σχετικής έκθεσης αυτοψίας, την 24/9/2018 βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας:
1. Λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών, μη επικινδύνων
αποβλήτων του Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών
όρων σε μη επιτρεπόμενο χώρο, κατά παράβαση του αρ.4 του Ν. 1650/86, όπως
αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 2-10 του Ν 4014/2011 και κατά παράβαση του αρ. 8, παρ. 2α
της ΚΥΑ 50910/2727/2003, όπως τροπ. με αρ. 57 παρ. 1α του Ν. 4042/2012.
2. Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων χωρίς να
λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, κατά παράβαση του αρ. 12, παρ. 5 του
Ν. 1650/86 και των αρ. 14, 29 του Ν. 4042/2012
Το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται ως εξής
Παράβαση 1η
: χίλια (1000 €) ευρώ (μειωμένο κατά 50% λόγω συμμόρφωσης)
Παράβαση 1η
: χίλια (1000 €) ευρώ (μειωμένο κατά 50% λόγω συμμόρφωσης
Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Επιτροπή Πλημμυροπαθών: παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο στις 6 μ.μ.

Σε συνέχιση του αγώνα για τη δικαίωση των διεκδικήσεών τους από την κυβέρνηση και την Τοπική Διοίκηση καλεί τους αγροτοκτηνοτρόφους, τους επαγγελματίες - εμπόρους, τους εργαζόμενους, τους μαθητές, τους γονείς και όλους τους κατοίκους της περιοχής η Επιτροπή Πλημμυροπαθών Βορειοκεντρικής Εύβοιας, τονίζοντας ότι δύο μήνες μετά τις πλημμύρες δεν έχει γίνει σχεδόν το παραμικρό.

Σε αυτό το πλαίσιο καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 10 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ. στη Λίμνη, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση για τις συνέπειες της πλημμύρας και ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης των ζημιών.

«Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση έκτακτο επίδομα για όλους τους πληγέντες για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να κάνουμε Χριστούγεννα σαν άνθρωποι! Απαιτούμε άμεσα να κινηθούν όλα τα μέσα του κρατικού μηχανισμού για τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας γιατί όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν λύνουν κανένα από τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία και η έλλειψη υποδομών!», τονίζει η Επιτροπή.

Στην ανακοίνωσή της μπροστά στην κινητοποίηση, η Επιτροπή Πλημμυροπαθών αναφέρει τα εξής, μεταξύ άλλων:

«Τώρα όλοι μαζί, αγρότες - κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες - έμποροι, εργαζόμενοι, μαθητές, γονείς, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για τη δικαίωση των αιτημάτων μας.

Περάσαμε ήδη τους δυο μήνες και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σχεδόν στο παραμικρό.

Εμείς που συστήσαμε την Επιτροπή Αγώνα Πλημμυροπαθών κάναμε μεγάλες προσπάθειες για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, απευθυνόμενοι στους αρμόδιους φορείς.

Μετά από μεγάλες πιέσεις, απανωτά τηλέφωνα και οχλήσεις, η Επιτροπή πραγματοποίησε συναντήσεις με το υπουργείο Εσωτερικών (5 Νοέμβρη) και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( 30 Νοέμβρη).

Στη συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών υπήρξε η δήλωση ότι:

Έχει προβλεφθεί και εκταμιευτεί ποσό εφάπαξ επιδόματος κάλυψης πρώτων αναγκών στο ύψος του βασικού μισθού των 586 ευρώ για τους πληγέντες.
Έχει προβλεφθεί έκτακτο βοήθημα για τα νοικοκυριά που επλήγησαν και τις οικοσκευές τους, μέχρι το πόσο των 5.896 ευρώ κατά οικογένεια
και εναπόκεινται στους φορείς της Τοπικής Διοίκησης να υποβάλουν τα αιτήματα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία και να πιστωθούν τα χρήματα.

Στη συνάντηση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήραμε τις εξής δεσμεύσεις:

Η εκτίμηση των ζημιών να ολοκληρωθεί αρχές Γενάρη και οι αποζημιώσεις να καταβληθούν αρχές Φλεβάρη.
Σε συνεννόηση με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και μέσω πάγιας εντολής στις τράπεζες να μην είναι προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων η πληρωμή του ΕΛΓΑ για το 2018. Τα λεφτά αυτά να κρατηθούν από τις αποζημιώσεις.
Οι επιδοτήσεις του 2017 που ήταν συνδεδεμένες με το βαμβάκι και είχαν καθυστερήσει λόγω λάθους καταγραφής να επισπευσθούν.
Αναστολή των πληρωμών των τιμολογίων στη ΔΕΗ.
Για να υλοποιηθούν έστω και αυτές οι δεσμεύσεις καθώς και για τη δικαίωση του συνόλου των αιτημάτων μας, απαιτείται συνέχιση του αγώνα με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας τον αντιλαϊκό κατήφορο, σε συνέχεια της στήριξής της στις αποφάσεις της ΕΕ, από τη νέα χρονιά εξαιρεί τις περιοχές του πρώην Δήμου ΚΗΡΕΩΣ απο τις εξισωτικές αποζημιώσεις. Πρόκειται για ένα ακόμα χτύπημα στα δικαιώματα και το εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών σε συνέχεια των οδηγιών της ΕΕ που υλοποιεί η κυβέρνηση. Πρέπει να μας βρουν απέναντί τους (...).

Διεκδικούμε από την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, το δήμο, τον ΕΛΓΑ:

Εδώ και τώρα να αποζημιωθούν 100% - χωρίς όρους, προϋποθέσεις, αστερίσκους και χαράτσια στον ΕΛΓΑ- όλοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και άλλοι παραγωγοί που έχουν υποστεί καταστροφή στην παραγωγή, στις αποθήκες, στα εργαλεία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, στα ζώα και τις ζωοτροφές, στα μελίσσια κλπ.
Να αποζημιωθούν στο 100% οι καταστροφές που υπάρχουν σε σπίτια (οικοσκευές και λοιπό οικιακό εξοπλισμό), μαγαζιά, μικρές επιχειρήσεις.
Να αποκατασταθούν άμεσα οι δρόμοι, το αγροτικό δίκτυο, που έχουν κοπεί και καταστραφεί, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Να εκπονηθεί μελέτη για το συνολικό εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου.
Να υπάρξει άμεσος σχεδιασμός, γενναία χρηματοδότηση και υλοποίηση εκτεταμένων αντιπλημμυρικών έργων με ευθύνη του κράτους (διάνοιξη και εμβάθυνση του Κηρέα, κατασκευή προστατευτικών τοιχίων, καθαρισμός παραποτάμων και ρεμάτων κ.ά.).
Να γίνουν άμεσα τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά έργα και φράγματα ανάσχεσης στους ορεινούς όγκους.
Να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές στα σχολεία του Μαντουδίου.
Πάγωμα των χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες. Να σταματήσουν άμεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης.
Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες. Καμιά διακοπή ρεύματος, νερού και τηλεφώνου σε λαϊκές οικογένειες που έχουν χρέη.
Αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου και καθαρισμός των δασικών δρόμων για να έχουν πρόσβαση οι ρητινοκαλλιεργητές στη συλλογή της ρητίνης.
Καθαρισμός των αποστραγγιστικών καναλιών στους κάμπους της περιοχής Μαντουδίου. Αντιπλημμυρικά έργα στήριξης των χωραφιών και επιχωμάτωση στα πραγματικά τους όρια των χωραφιών που έχουν παρασυρθεί».

Η εφορευτικη επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου μας στο υπηρεσιακό των δήμων της ΕύβοιαςΣυγκροτήθηκαν από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Νικόλαο Ντίτορα κατόπιν κλήρωσης, οι Εφορευτικές Επιτροπές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του μονίμου και αορίστου χρόνου
προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α..
Συγκροτούμε εννέα (9) τριμελείς (3μελείς) Εφορευτικές Επιτροπές μονίμων υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ι..Α.Χ. ενώπιον των οποίων θα διεξαχθούν οι ψηφοφορίες για την εκλογή δύο (2) αιρετώνεκπροσώπων του μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ευβοίας, μία για κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, όπως παρακάτω :
Α. Εφορευτικές Επιτροπές μονίμων υπαλλήλων:
1. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΚΑΛΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΟΡΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Ι`ΑΝΝΗ
3. ΓΙΑΠΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ι`ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΑΦΡΑΤΗΣ Ι`ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΛΕ`Ν ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ Κ`Ν/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΣΗ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΚΛΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ
3. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΑΝΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
7. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΤΣΙΓΚΑΣ ΙωΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Κ`ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΖΩΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΑΓΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΙΣΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΟΡΟΜΑΝΙΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΑΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΣΑΠΕΤΗΣ Κ`ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ
9. ΦΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
4. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΖΑΡΚΑ ΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΤΖΑΛΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΠΑΊ΄ΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΗΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΝΟΒΑΣ Κ`ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Ι`ΑΝΝΗ
5. ΛΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕ`ΡΓΙΟΥ
7. ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ι`ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
9. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Ι`ΑΝΝΗ
5. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΣΚΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕ`ΡΓΙΟΥ
3. ΣΕΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΜΠΟΥΣΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5. ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
7. ΧΡΟΝΗΣ ΓΕ`ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
8. ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
9. ΚΑΡΑΜΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ6. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ`ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι`ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕ`ΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΓΕ`ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕ`ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
9. ΜΠΙΤΣΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
7. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΤΟΥ Θ`ΜΑ
3. ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΡΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΕΦΥΛΛΗ
2. ΦΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Ι`ΑΝΝΗ
3. ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
5. ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ`ΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ι`ΑΝΝΗ
7. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΦΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ
9. ΤΣΕΚΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙ`ΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
8. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΔΑΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΤΟΡΑΜΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΦΩΘΙΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Β. Εφορευτική Επιτροπή προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Ν. Εύβοιας, για το κατάστημα
ψηφοφορίας Δήμου Χαλκιδέων.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΒΙΛΛΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (. ΕΡΕΤΡΙΑΣ)
2. ΓΚΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)
3. ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Στο ΦΕΚ η απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα του 2018, ύψους 710 εκατ. ευρώ


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2018, ύψους 710 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και λοιπά κριτήρια, για την εφάπαξ καταβολή του κοινωνικού μερίσματος έτους 2018, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση, τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, το φορέα, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής, το χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών, περιουσιακών και των λοιπών κριτηρίων, για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4579/2018 (Α’ 201) που αφορά στη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Η ωφελούμενη μονάδα δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και τα λοιπά κριτήρια της παρ. 3:

Εισοδηματικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το ισοδύναμο εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ. Η ωφελούμενη μονάδα εντάσσεται στην 1η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, στη 2η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000 ευρώ και στην 3η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα, μέχρι 31.10.2018, πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 125.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 185.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων, κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής.

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη

δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2017, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000*κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2017/100.

γ. Περιουσιακά τεκμήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά τα μέλη των οποίων, βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017:

– Εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

– Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών, αναψυχής, όπως αυτές προσδιορίζονται στους κωδικούς 731, 732 του εντύπου Ε1.

– Δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κωδικό 769 του εντύπου Ε1.

– Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κωδικό 770 του εντύπου Ε1.

Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης, κ.λπ.).
Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα, μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο ‘Αμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα,

μέχρι 31.10.2018, δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

α) Για δικαιούχους 67 ετών και άνω,

β) για νοικοκυριά στα οποία ο δικαιούχος ή ο συνυπόχρεος, εφόσον υπάρχει, είναι πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

γ) για μονογονεϊκά νοικοκυριά στα οποία ένα τουλάχιστον μέλος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006, 905,

906, 913 και 914).

Ο δικαιούχος του μερίσματος πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας 70 ετών και άνω.

γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.

δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας αριθμ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

ε) Είναι ενημερωμένο το πεδίο του ΑΦΜ στη βάση του ΑΜΚΑ για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο, εφόσον υπάρχει.

Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας.Κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο TAXISnet, για τη λήψη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) των στοιχείων τους που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.
Επίσης, στα νοικοκυριά στα οποία όλα τα μέλη φιλοξενούνται από ανήλικο, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον πρώτο ενήλικο φιλοξενούμενο.

Όλα τα δεδομένα των μελών της ωφελούμενης μονάδας που αφορούν σε στοιχεία ταυτοποίησης, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, τα οποία είναι κατά περίπτωση αναγκαία και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 2 της παρούσας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις, ιδίως, με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, της ΕΑΠ και του ΟΑΕΔ, προσυμπληρώνονται αυτόματα και συγκεντρώνονται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στο δηλωμένο αριθμό λογαριασμού, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.

Σε περίπτωση που κάποιος ΙΒΑΝ δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα και να διευθετήσει το εν λόγω ζήτημα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος ΙΒΑΝ εμφανίζεται δηλωμένος τρεις ή περισσότερες φορές για διαφορετικούς αιτούντες, τότε η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα.

Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί, μετά την 31.12.2017, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του.
Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή τα μέλη του νοικοκυριού, ανάλογα με το μέλος στου οποίου τα στοιχεία υπάρχει ασυμφωνία, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το Μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της, καθώς και για το ύψος της παροχής.
Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.
‘Ατομα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα, δεν είναι χωριστά δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος.


Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Σύλληψη για ναρκωτικά στην ΛίμνηΑπό αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Ευβοίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός στην ευρύτερη περιοχή της
Λίμνης, διότι σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό των παπουτσιών του και κατασχέθηκαν δύο (2) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία σε μορφή βράχου, συνολικού μεικτού βάρους (24,8) γραμμαρίων, η χημική σύσταση της οποίας θα διερευνηθεί εργαστηριακά. Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, θα οδηγηθούν στις κατά τόπους αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Εξώδικο σε ιστοσελίδα ηλεκτρονικών ταμάτων από το " Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου Νέου Προκοπίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, πληροφορηθέν από δημοσιεύματα του Ημερησίου και Ηλεκτρονικού Τύπου, την ύπαρξη και λειτουργία ιστοσελίδος, μέσω της οποίας παρέχεται
δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν «τάμα» σε Ιερά Προσκυνήματα της Πατρίδος μας, μεταξύ των οποίων και το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ανακοινώνει δημοσίως ότι:

1. Το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου δεν έχει οποιαδήποτε σχέση, επίσημη ή ανεπίσημη, με την εν λόγω πρωτοβουλία.

2. Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ιερείς - Εφημέριοι του Ι. Προσκυνήματος και το προσωπικό αυτού δεν εγκρίνουν την πρακτική αυτή, ούτε άλλες παρόμοιες, ούτε φυσικά διευκολύνουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, πολύ δε περισσότερο ουδεμία ανάμειξη έχουν στις αναφερόμενες στην ιστοσελίδα ενέργειες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Νομικό του Σύμβουλο την αποστολή Εξωδίκου Διαμαρτυρίας προς τους υπευθύνους της συγκεκριμένης ιστοσελίδος, ζητώντας να αφαιρέσουν από αυτή, την οποιαδήποτε αναφορά στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου.


Η εν λόγω ιστοσελίδα

https://www.domytama.gr/

180.810 € για την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή

Ο δήμαρχος ενέκρινε και διέθεσε πίστωση ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ
180.810,00 €, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, Κ.Α.Ε. 64-7332.0002, οικονομικού έτους
2018 για την Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρομίων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης
Αγίας Άννας, με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης
στην πηγή (Βάσει Τεκμηριωμένου Αιτ/τος 11151/26-11-18)