Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ποια επιδοτούμενα προγράμματα «τρέχουν» από τον ΟΑΕΔ

Ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων παραμένουν 13 επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ ενώ ένα ακόμη αναμένεται άμεσα, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση του Οργανισμού. Έντεκα προγράμματα αφορούν την πρόσληψη ανέργων με επιδότηση και δύο προγράμματα καλούν τους ανέργους για επιδοτούμενη κατάρτιση. Τα προγράμματα είναι αναλυτικά τα εξής:
Προγράμματα επιδοτούμενης πρόσληψης ανέργων

1)«Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων».

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό επιχορήγησης για πλήρη ή μερική απασχόληση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% για το πρώτο έτος και στο 60% για το δεύτερο έτος, των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της -τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση προσλάβει άνεργο που ανήκει στις ειδικές ομάδες ανέργων, όπως α) άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών, γ) άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών, δ) πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες, ε) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, και στ) νέοι έως 30 ετών, τότε ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% και για τα δύο έτη, των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) όπως αναλύονται παραπάνω.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

2)«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών».

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 € για ανέργους άνω των 24 ετών και στο ποσό των 20 € για τους ωφελούμενους άνεργους έως 24 ετών.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

3)«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών.»

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 €.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

4)Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν οι άνεργοι σε «επίδομα απασχόλησης», δηλαδή σε επιχορήγηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα που δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, και στη συνέχεια η επιχορήγηση του 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) φάσεις.

Η α’ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται από την πρόσληψη του πρώην επιδοτούμενου ανέργου (δικαιούχου «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας») στην επιχείρηση μέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης και ως ποσό επιχορήγησηςορίζεται το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει ή έχει δικαιωθεί ο επιδοτούμενος άνεργος.

Η β’ φάση αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή των 30 μηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) ή στο 100% αυτών, σε περίπτωση που έχει υλοποιηθεί κατάρτιση, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια επιχορήγησης ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

5)Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 ).

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο στάδια.

Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α’στάδιο ορίζεται μέχρι 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το α΄στάδιο ορίζεται το ποσό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού (511,00 €) ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου (22,83 €). Κατά τη λήξη του α’σταδίου και εφόσον οι επιχειρήσεις μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας μπορούν με αίτησή τους να επιχορηγηθούν για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με την υποχρέωση να απασχολήσουν τον νέο επιπλέον έξι (6) μήνες δίχως επιχορήγηση.

Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.

6)Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»

i. Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων.(Το πρόγραμμα είναι ανοικτό μόνο για τις περιφέρειες του Ν. Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδος)

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα απασχολήσουν 750 ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 36 €.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 36 μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

ii. Δράση προώθησης της επιχειρηματικότητας – αυτααπασχόλησης.

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι 50 άνεργοι που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 30.000,00 €.

7)Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLEΑ.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης.

i. Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την απασχόληση 600 ανέργων.

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα απασχολήσουν ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 20 € και για μερική απασχόληση στα ποσό των 10 €.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

ii. Δράση προώθησης της επιχειρηματικότητας – αυτααπασχόλησης.

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι 80 άνεργοι που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 24.000,00 €.

8)Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα (1) μήνα έως και εξήντα (60), κατ’ ανώτατο όριο μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 22 € για τον πρώτο χρόνο, 24 € για τον δεύτερο χρόνο, 26 € για τον τρίτο χρόνο, 28 € για τον τέταρτο χρόνο, και 30 € για τον πέμπτο χρόνο.

9)Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» όπως α) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, β) Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ, γ) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δ) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, ε) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).

Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 40% των μηνιαίων εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της επικουρικής ασφάλισης του E.T.E.A.M., και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων, επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 1007,10 €.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

10)Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).

Α)Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, που αντιστοιχούν στην πλήρη ή μερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.

Β)Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι οι ενταγμένες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο» και θα απασχολήσουν άτομα της ανωτέρω ομάδας. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).

Ποσό επιχορήγησης: Όσον αφορά στο ποσό επιχορήγησης, ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

11)Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).

Α.Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΑμεΑ, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό επιχορήγησης καθορίζεται στις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ.

Β.Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι οι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Άτομα με ειδικές Ανάγκες- που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων Ατόμων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).

Ποσό επιχορήγησης: Όσον αφορά στο ποσό επιχορήγησης, ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

12)Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για απασχόληση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. – ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε.

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. – ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε., για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Ποσό επιχορήγησης: Η επιχορήγηση που λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης, που κατέβαλε ο εργοδότης στον ασκούμενο, η οποία με τη σειρά της ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μεταξύ των επιχειρήσεων και των Τ.Ε.Ι. συνάπτεται σύμβαση. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. ασφαλίζονται από επαγγελματικό κίνδυνο και η είσπραξη της επιχορήγησης πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών, από την λήξη της πρακτικής άσκησης.
Επιδοτούμενα σεμινάρια

Παράλληλα, υλοποιούνται Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που έχουν καταβάλει την εργοδοτική εισφορά του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), τα οποία προσδιορίζονται από ετήσια εγκύκλιο που εκδίδει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα αυτά είναι:

13)Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση-Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) έτους 2012.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας και η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης των εργαζομένων.


Δικαιούχοι: Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζουν με τη χρήση του πόρου ΛΑΕΚ το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα κατάρτισης πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να γίνονται κρατήσεις για έστω και σε έναν Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση των ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων τους, στο Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ γίνεται ηλεκτρονικά (http://laek.oaed.gr ).

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και το κόστος του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 55.000.000 ευρώ.

14)Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25).

Ο στόχος του προγράμματος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων/ εργοδοτών. Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, μέσω της εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Δικαιούχοι: Οι Φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι μέλη τους Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα κατάρτισης πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να γίνονται κρατήσεις για έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται ηλεκτρονικά στη παρακάτω διεύθυνσηhttp://laek.oaed.gr

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα. Στη συνέχεια οι προτάσεις των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών θα αξιολογηθούν και θα ακολουθήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Ευνοϊκές ρυθμίσεις και κίνητρα, καθώς και δυνατότητα επιχορήγησης από επιδοτούμενα προγράμματα, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 και προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ, χαρακτηρίζουν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Θεσπίστηκε με το Νόμο 4019 «Κοινωνική Οικονομία καιΚοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216 στις 30/09/2011, και αποτελεί εταιρική μορφή ήδη γνωστή σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η νέα αυτή νομική μορφή επιδιώκει να καλύψει κενά της αγοράς στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, συνήθως κοινωνικού χαρακτήρα. Οι δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. εντάσσονται στα θεματικά πεδία περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού. Η καθιέρωσή τους εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση του γεωγραφικού και κοινωνικού αποκλεισμού, στην αύξηση της απασχόλησης και στην τοπική ανάπτυξη.
Παράδειγμα Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Ήδη έχουν συσταθεί εταιρίες με τη μορφή της Κοιν.Σ.Επ. Παράδειγμα αποτελεί η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ζαγκλιβερίου «Σοδειά» (τηλ. 2310764846, Ά Πάροδος Ν.Μοναστηρίου 5, 563 34 Θεσσαλονίκη), με ιδρυτή τον Κωνσταντίνο Πατερνά. Η βασική δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η επεξεργασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.


Στόχος της είναι η ενίσχυση των προϊόντων της πρωτογενής παραγωγής με μεταποιητικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν αξία στο τελικό προϊόν και η προώθηση τους κυρίως σε αγορές του εξωτερικού. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να ανοίξει νέους ορίζοντες για την αγροτική παραγωγή της περιοχής.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχείρησης

Η Κοιν.Σ.Επ. έχει ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια, μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Δίνει προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και όχι στη συσσώρευση κεφαλαίου. Κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, εφαρμόζεται η αρχή «ένα πρόσωπο – μια ψήφος», ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχει κάθε μέλος της επιχείρησης. Το κέρδος της Κοιν.Σ.Επ. προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν κυρίως το κοινωνικό συμφέρον και η διανομή του γίνεται για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες, οι τελευταίες μέχρι του 1/3 των μελών. Κάθε μέλος διαθέτει τουλάχιστον 1 υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως 5 προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Στο συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ούτε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α. με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.
Τα είδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνοται στις εξής κατηγορίες:
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης:Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες πληθυσμού:
άτομα με αναπηρίες
εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
οροθετικοί
φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
ανήλικοι παραβάτες

Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ΄ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σε μόνιμη βάση. Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον.
Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας:Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως:
ηλικιωμένοι
βρέφη
παιδιά
άτομα με αναπηρίες και
άτομα με χρόνιες παθήσεις

Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον.
Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού:Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως:
πολιτισμός
περιβάλλον
οικολογία
εκπαίδευση
παροχές κοινής ωφέλειας
τοπικά προϊόντα
διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων

Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 πρόσωπα.

Κωδικοποίηση μνημονίου 3 από την Νομική Υπηρεσία του ΚΕΔΕ

Σε κωδικοποίηση των αλλαγών που επιφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου (Ν.4093/2012) προχώρησε η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ.
Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θέματα χορηγίας των αιρετών, μισθολογικές αλλαγές για υπαλλήλους και αιρετούς, μείωση συμβούλων και συνεργατών αιρετών των ΟΤΑ, αναστολή προσλήψεων και διορισμών, διαθεσιμότητα δημοτικών υπαλλήλων και την εισαγωγή του θεσμού της Επιτροπείας για τους δήμους που υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς τους, θέματα δηλαδή που θα απασχολήσουν το Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ την προσεχή Δευτέρα.Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Προσέλκυση τουρισμού από την Τουρκία υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων, έλειπε ο δήμαρχος μας


Β. Ελλάδα:
Συνάντηση με τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων της Κωνσταντινούπολης MpasaranUlusoy είχαν οι δήμαρχοι Διδυμοτείχου, Πέλλας, Καστοριάς, Κόνιτσας και Ιωαννιτών, στο πλαίσιο επίσκεψής τους στην Πόλη για την προσέλκυση πολιτισμικού τουρισμού, η οποία έγινε υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων.

Ο τούρκος τουριστικός πράκτορας δήλωσε εντυπωσιασμένος από το σπουδαίο αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής και από τα μοναδικά μνημεία που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των παραπάνω δήμων και υποσχέθηκε την άνοιξη να διοργανώσει επίσκεψη με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, στην Βόρεια Ελλάδα , ξεκινώντας από το Διδυμότειχο, αποδεχόμενος την πρόσκληση του δημάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη, που του πρόσφερε έντυπο υλικό της πόλης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού της Τουρκίας Mehmet Gurkan. Οι δήμαρχοι παρακάθισαν σε δείπνο που πρόσφεραν στην ελληνική αποστολή τα μέλη του Ιδρύματος Ανταλλαγέντων Λωζάννης· τα μέλη του Ιδρύματος εξέφρασαν την επιθυμία τους να επισκεφθούν σύντομα τις πόλεις της βόρειας Ελλάδας, εντυπωσιασμένοι από την ιστορία του και τα μνημεία που διαθέτει.

Οι δήμαρχοι, τέλος, συναντήθηκαν και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος και τους έδωσε την ευλογία του.

Άμεσα μείωση μέχρι και 25% για ενοίκια που καταβάλλουν οι δήμοιΕγκύκλιο, με αναλυτικά παραδείγματα, απέστειλε προς αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΣ Γιάννης Ιωαννίδης, ζητώντας την αυτόματη μείωση στα μισθώματα που καταβάλλουν για τα ακίνητα που ενοικιάζουν. Το ποσοστό αυτό ξεκινά από το 10% φτάνει μέχρι και το 25% για μισθώματα που ξεπερνούν τις 3.000 μηνιαίως. Η μείωση αφορά και σε δήμους και περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΑΔΑ Β4ΣΦΝ-1ΣΟ):
Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος μέχρι τα 1.000 ευρώ, η μείωση είναι σε ποσοστό 10%.

Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα 1.000,01 ευρώ μέχρι τα 2.000 ευρώ, κατά 15%.

Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από 2.000,01 ευρώ μέχρι τα 3.000 ευρώ, κατά 20%.

Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%.

Για παράδειγμα, μηνιαίο μίσθωμα ύψους 3.200 ευρώ θα μειωθεί κατά: (1000 x 10%) + (1000 x15%) + (1000 x 20%) + (200 x 25%) = 100+150+200+50= 500 ευρώ και το νέο μίσθωμα που προκύπτει είναι 3.200 - 500 = 2.700 ευρώ μηνιαίως.

2,93 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δήμου μας σε ιδιώτες. 350 χιλιάδες αύξηση μέσα σε 9 μήνες

Γύρω στα 3 εκατομμύρια Ευρώ οφείλει και καθυστερεί να πληρώσει σε ιδιώτες (προμηθευτές, κλπ) ο δήμος μας. Τα βερεσέδια του δήμου συσσωρέυονται μήνα με το μήνα  με καλπάζοντα ρυθμό. 

Συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τoυ δήμου μας σε ιδιώτες (Βερεσέδια) το Δεκέμβρη του 2011 ήταν 2.592.856 και μέσα σε 7 μήνες (Ιουλιο 2012) αυξήθηκαν κατά 14% σε 2.955.949 ευρώ. Το Σεπτέμβρη του 2012 ήταν 2.937.023. Αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται σε έγγραφο του κ Σταϊκούρα.

Ο δήμος μας ενάντια στο ρέυμα.
Από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  των δήμων της χώρας  μειώθηκαν  κατά 11%. Στο δήμο μας αυξήθηκαν κατά  13,3%.

Εκτός απο τις  ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ο δήμος μας οφείλει και 3,5 εκατ. Ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που θα αποπληρωθεί το 2033. Οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου είναι 6,4 εκατ. Ευρώ.


Σε σχεδόν 1 δισ. (για την ακρίβεια 971 εκατ. ευρώ) ανέρχονταν το περασμένο Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ σε ιδιώτες, με τη μερίδα του λέοντος (882,6 εκατ.) να ανήκει στους δήμους και τα υπόλοιπα 88,4 εκατ. στις περιφέρειες. Αυτόπροκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλών των δήμων το Σεπτέμβριο 2012, 14 πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ χρωστούν πάνω από 10 εκατ. ευρώ, με τοΔήμο Φυλής να έχει τα «πρωτεία» και να απέχει... μακράν του δεύτερου και γειτονικού του Δήμου Αχαρνών. Είναι χαρακτηριστικό πως 29 δήμοι δε χρωστούν τίποτε. Από τις περιφέρειες, δύο έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές Σεπτεμβρίου 2012 άνω των 10 εκατ. ευρώ, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης δεν οφείλει τίποτε.

Αναλυτικότερα:

Ποιοι δήμοι χρωστάνε πάνε από 10 εκατ. ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 52.152.660 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 29.026.396 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 21.894.619
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 21.467.420 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19.142.295 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ 15.760.250 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15.064.300 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 14.289.425 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.199.823 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 11.686.263 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 11.640.851 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11.124.965 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 10.842.954
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 10.038.939 ευρώ

Δύο περιφέρειες με χρέη άνω των 10 εκατ. ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19.719.125,00 ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 17.006.074 ευρώ

Είκοσι εννέα δήμοι είναι «ωραίοι» και δεν έχουν... χρέη

Καμία οφειλή προς τρίτους δεν είχαν το Σεπτέμβριο 2012, και ως εκ τούτου είναι «πράσινοι», 29 δήμοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους δήμους: Αγαθονησίου, Αγίου Ευστρατίου, Αγράφων, Αλοννήσου, Ανάφης, Αργιθέας, Αστυπάλαιας, Γαύδου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ελαφονήσου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ιθάκης, Κιμώλου, Κυθήρων, Λαγκαδά, Λειψών, Μακρακώμης, Μεγανησίου, Νέας Προποντίδας, Οροπεδίου Λασιθίου, Σαμοθράκης, Σερίφου, Σικίνου, Σπάρτης, Σύμης, Τήλου, Φιλιατών και Φολεγάνδρου.

Δεν απέστειλαν στοιχεία 23 δήμοι

«Άγνωστος Χ» είναι για το υπουργείο Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως και των παρακάτω 23 δήμων που δεν απέστειλαν στοιχεία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους δήμους Δέλτα, Ερυμάνθου, Ζαγοράς - Μουρεσίου, Ζαχάρως, Θηβαίων, Ιητών, Ικαρίας, Καλαμπάκας, Καρύστου, Κόνιτσας, Κορινθίων, Λευκάδας, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Μονεμβασίας, Πολυγύρου, Πύλης, Πύλου - Νέστορος, Σκύδρας, Σοφάδων, Ύδρας, Φαρκαδόνας, Φούρνων - Κορσέων και Χάλκης.

Παραπάνω από 1 στους 5 δεν έχει Μητρώο Δεσμεύσεων

«Τα ποσά με τα οποία θα επιχορηγηθούν οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα παρακρατηθούν τμηματικά εντός τριών έως πέντε ετών από τις προβλεπόμενες μελλοντικές μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό», τόνισε ο κ. Σταΐκουρας.

Προσέθεσε, δε, ότι πάνω από ένας στους πέντε ΟΤΑ (ποσοστό 22%) δεν εφαρμόζει μητρώα δεσμεύσεων (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2011), που μαζί με την κατάρτιση προϋπολογισμών στους οποίους προβλέπονται υπερεκτιμημένα έσοδα, «αποτελεί γενεσιουργό αιτία δημιουργίας απλήρωτων υποχρεώσεων στους ΟΤΑ».

Να σημειωθεί ότι μιλώντας χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών έθεσε ως προϋπόθεση Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς αλλά και το Μητρώο Δεσμεύσεων όπου θα καταγράφονται οι ειλημμένες και οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους.

Προϋποθέσεις αποπληρωμής


Σε σημερινό έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Σταϊκούρας τίθενται ως προϋποθέσεις χρηματοδότησης από την ειδική πίστωση τα εξής:
Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών
Τήρηση πλήρως λειτουργικού μητρώου - ενημέρωση του e-portal
Παρακολούθηση - σε μηνιαία βάση - της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Υστερήσεις στα έσοδα μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στα έξοδα
Η εξόφληση μέρους των υφιστάμενων - κατά την 31.12.2011 - ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ίδιους πόρους
Δέσμευση για μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων - υπογραφή 12 Μνημονίων Συνεργασίας (Νόμος 4093/2012)

Όπω τονίζεται "η ευθύνη για την τήρηση των προϋποθέσεων ανήκει, πρωταρχικά, στους φορείς που ζητούν χρηματοδότηση", ενώ"το ΓΛΚ θα παρακολουθεί την εκκαθάριση και θα δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ειδική πίστωση: ΚΑΕ 23/200/6921)".

Εντός του 2012 η πρώτη εξόφληση


Κατά την ομιλία του, ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί ένα σημαντικό ποσό από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες που ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρώ (τα 7 δισ. ευρώ είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2011, ενώ τα υπόλοιπα 2,3 δισ. ευρώ αφορούν το 2012), έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξόφληση των χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/ 2011. Περισσότερο ώριμες είναι, η πληρωμή του εφάπαξ για 40.229 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν συνταξιοδοτηθεί και που ανέρχεται σε 1,384 δισ. ευρώ, οι οφειλές προς τις φαρμακευτικές εταιρίες που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, καθώς και επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 738 εκατ. ευρώ.

Μόλις αποπληρωθούν τα χρέη του 2011, το Δημόσιο θα αρχίσει να εξοφλεί τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012, με στόχο η εξόφληση των υποχρεώσεων να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2013.

Αρχές και διαδικασίες αποπληρωμής


Όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο του αναπληρωτή υπυοργού Οικονομικών, "η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά μπορεί να ανατρέπεται όταν:
Προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης
Αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών
Υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών

Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους

Καμία μη νόμιμη δαπάνη δε θα χρηματοδοτείται

Οι πληρωμές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν - οι φορείς θα γνωστοποιούν στο ΓΛΚ το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να απορροφήσουν εντός μηνός

Διαδικασίες εκκαθάρισης (1)

Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές - κατά χρονολογική σειρά

Διαδικασίες εκκαθάρισης (2)

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής τους, την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Η πρόταση θα συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα

Στην αξιολόγηση των αιτημάτων θα ληφθούν υπόψη:
Η ανταπόκριση των φορέων στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων
Η πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων
Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων
Tα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ
Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διαδικασίες εκκαθάρισης (3)

Με τη λήψη της πρότασης χρηματοδότησης, το ΓΛΚ:

- Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις προτάσεις χρηματοδότησης

- Θα γνωστοποιήσει στα Υπουργεία το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης και θα μεταφέρει πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους

Η αποδέσμευση των πιστώσεων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις ότι δεν θα δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε δόσεις, επίσης, μπορεί να καταβάλλεται η χρηματοδότηση ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης που έχει ο φορέας

Με τη λήψη της χρηματοδότησης οι φορείς θα τροποποιήσουν, αν απαιτείται, τους προϋπολογισμούς τους και στη συνέχεια θα εκδώσουν και θα προωθήσουν, κατά προτεραιότητα, για εξόφληση, με ιεραρχικό τρόπο, τις σχετικές εντολές πληρωμής

Διαδικασίες εκκαθάρισης (4)

Τα Υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση

Διαδικασίες εκκαθάρισης (5)

Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό

- Κατάθεση του σχετικού ποσού στη ΔΟΥ ή στην ΤτΕ (αριθμός λογαριασμού IBAN GR9001000230000000000200548)

- Τα ποσά αυτά θα εμφανισθούν στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»)

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών θα φέρουν προσωπική ευθύνη για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.
πηγή aftodioikisi.gr


Είναι εφικτό να μειώσει ο δήμος τα δημοτικά τέλη όπως προτείνει η αντιπολίτευση;

Ο δήμος πραγματικά θα μπορούσε να μειώσει κάποια τέλη, αν ελάττωνε το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους δημότες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του δήμου για το 2012, ο δήμος εισπράττει την μερίδα του λέοντος από τα έσοδα του από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που ανέρχονται στο 1,15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, όπως αποκαλείται, επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  Τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικά για τις παρεχόμενες από το δήμο υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής καθώς και τα κόστη ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων. Από τα τέλη αυτά (όχι τις επιχορηγήσεις) πληρώνονται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (διμηνίτες και 8μηνίτες) που κάνει ο δήμος.

Η νομοθεσια......
ο ύψος του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Οι νέοι δήμοι που συστάθηκαν από 1/1/2011 με το Ν. 3852/10 μπορούν να επιβάλουν ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους των διαμερισμάτων (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 74300/28-12-2010)."

Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει: "επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της".
Το ύψος αυτού των τελών καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Δηλαδή αν ο δήμος μείωνε το κόστος καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων και το κόστος φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων (π.χ. με  χρήση φωτοβολταϊκών) θα αναγκαζόταν απο το νόμο να  μειώσει και τα δημοτικά τέλη . Πολλοί δήμοι της χώρας προέβησαν σε τέτοιου είδους μειώσεις δημοτικών τελών.

"Τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου είναι αναλογικά με τα κόστη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, τα οποία μπορούν να μειωθούν απο το δήμο" 

Το κόστος της καθαριότητας και φωτισμού στο δήμο.

 O δήμος μας ξοδέυει σε αυτες τις υπηρεσίες τα παρακάτω:
360.000 ευρώ ετησίως για τον φωτισμό οδών και πλατειών 
120.000 ευρώ για καύσιμα απορριματοφόρων, 
40.000 ευρώ για την συντήρηση των απορριματοφόρων και 
 80.000 Ευρω στοιχίζει η χρήση του ΧΥΤΑ Ιστίαιας που καταλήγουν οι 6 με 7 χιλιάδες τόνοι σκουπίδια του δήμου μας). 
270.000 Ευρώ είναι το κόστος του έκτακτου προσωπικού (κυρίως διμηνίτες εκτός ΑΣΕΠ στην καθαριότητα) 
85.000 ευρώ εργοδοτικές εισφορές. 

ΣΥΝΟΛΟ:  955.000 Ευρώ

Ο δήμος μας εισπράττει γύρω στα 1.150.000 Ευρώ απο τέλη καθαριότητας και φωτισμού με τα οποία καλύπτει τα παραπάνω έξοδα.

Τι εισπράττει ο δήμος απο τέλη;Για το 2012 ο δημος μας εισέπραξε 62 χιλιάδες Ευρώ απο το Φόρο Ζύθου, Τέλη Διαφήμισης και το 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ: Έχει περιθώρια ο δήμος να μειώσει τα κόστη καθαριότητας και φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και κατά συνέπεια τα δημοτικά τέλη;
Τα Δημοτικά Τέλη 


Τα Δημοτικά Τέλη για το 2012 που θα ισχύσουν και για το 2013 έχουν καθοριστεί ως εξής


Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά (όχι γενικώς οπως έκανε το Δ.Σ. ) αιτιολογημένες.Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. .


6. Δ.Τ. (τέλη καθαριότητας και φωτισμού) για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 1,20€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

7. Δ.Τ. για οικίες την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως
31/12/2011 . Και σε 1,20€ τ.μ. από 1/1/2012 και εφεξής.

8. Δ.Τ. για καταστήματα στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 2,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

9. Δ.Τ. για τα καταστήματα την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,85€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως 31/12/2011 . Και σε 2,10€ τ.μ. από 1/1/2012 και εφεξής.

10. Ενιαίος Δ.Φ. (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ) 0,25 € από 1/1/2011. (Ο φόρος καθορίζεται από τον τύπο: Εμβαδόν Χ 0,25 )


Α. Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6000 τμ καταστημάτων κάθε φύσης 2,10€/τ.μ

Β. Για ακάλυπτους χώρους από 0-1000 τ.μ ισχύει ο συντελεστής που έχει καθοριστεί για τους στεγασμένους χώρους ήτοι 2,10€/τ.μ

Γ. Για ακάλυπτους χώρους 1001 μέχρι 6000 τ.μ που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με πλασματικό εμβαδόν δηλαδή με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6000 τ.μ ,δηλαδή 2,10 €(Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1)

Δ. Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει οριστεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τ.μ

Ε. Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6000 τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει οριστεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τ.μ.


Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)-ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰. (ο ανώτατος δυνατόν συντελεστής)Δ. ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ1. Μικρά ζώα 0,50€/ζώο/ετησίως.

2. Μεγάλα ζώα 3,00€/ζώο/ετησίως


Ε. ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Ντόπιοι παραγωγοί του ενιαίου Δήμου

· 2,00€/3μετρα/ημερησίως

· 4,00€/6μέτρα/ημερησίως

Για τους υπόλοιπους

· 7,00€/3μέτρα/ημερησίως

· 14,00€/6μέτρα/ημερησίως


Γ. ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ1. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι τα οποία βρίσκονται σε παραλίες 8,00 €/τ.μ./ ετησίως.

2. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι τα οποία δεν βρίσκονται σε παραλίες στα 6,00€/τ.μ. / ετησίως .

3. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι που είναι στεγασμένοι με μόνιμη κατασκευή σε 12,00 €/τ.μ./ ετησίως.

5. Κατάληψη πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά σε 0,50€ /τ.μ./ημερησίως.


ΑΜΕΑ
Μειώνονται τα τέλη α) κατά 50% στα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό 67% β) κατά 30% σε νεφροπαθείς ,προϋπόθεση ορίζεται το ετήσιο εισόδημα των δύο πιο πάνω περιπτώσεων , βάσει φορολογικής δήλωσης, να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ.Το δημοτικό συμβούλιο απορρίπτει πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών

Το δημοτικό συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής να μην μείωση τα δημοτικά τέλη και απέρριψε πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση των δημοτικών τελών του 2013. Eντύπωση προκαλεί η ένδεια διαλόγου και αντιλόγου στο συμβούλιο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όταν η πλειοψηφία των δήμων καταβάλλει προσπάθειες για να ανακουφίσουν τους δημότες τους από τις επιπτώσεις της κρίσης. Μπορεί όμως ο δήμος να μειώσει τα τέλη όπως ζητά η αντιπολίτευση ή πρόκειται για φθηνό λαϊκισμό; Το ερώτημα αυτό αναλύει το Ε.Β. σε επόμενο άρθρο του.

Η συζήτηση στο Δ.Σ.

Ακολουθουν τα πρακτικά της συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο:

"Εισήγηση: Κύριοι σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με το αρίθμ. πρωτ. 13807/30-10-2012 έγγραφο της μας έστειλε την αρίθμ. 209/2012 απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου με θέμα «Αναπροσαρμογή τελών, καθαριότητας, φωτισμού ,Δ.Φ,
ΤΑΠ , βοσκής, κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2013»(ΑΔΑ Β432ΩΛ5-ΟΑΛ)σύμφωνα με την οποία αποφασίζει ομόφωνα για το έτος 2013 τα δημοτικά τέλη να παραμείνουν σύμφωνα με τα δεδομένα της 108/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα κι εκφράσετε τις απόψεις σας. Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη


Λιαγκάκης Ευστάθιος: Προτείνουμε μείωση 30% των δημοτικών τελών για όλους τους δημότες, απαλλαγή των μακροχρονίων ανέργων και των χαμηλοσυνταξιούχων.


Παναγιώτου Κων/νος: Συμφωνώ με την μείωση των τελών και απαλλαγή των ευπαθών ομάδων (αναπήρων, ανέργων, υπερηλίκων)


Το Δ.Σ. με πλειοψηφία  (13/4) αποφασίσε
α)Να μην γίνει καμία αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών και να ισχύσουν οι τιμές όπως έχουν καθοριστεί με την αρίθμ. 307/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
β)Μειώνονται τα τέλη κατά 50% στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω , σε νεφροπαθείς και τριτέκνους ,προϋπόθεση ορίζεται το ετήσιο εισόδημα των πιο πάνω περιπτώσεων , βάσει φορολογικής δήλωσης, να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ
."


Τα Δημοτικά Τέλη 


Τα Δημοτικά Τέλη για το 2012 που θα ισχύσουν και για το 2013 έχουν καθοριστεί ως εξής


Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά (όχι γενικώς οπως έκανε το Δ.Σ. ) αιτιολογημένες.Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. .


6. Δ.Τ. (τέλη καθαριότητας και φωτισμού) για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 1,20€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

7. Δ.Τ. για οικίες την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως
31/12/2011 . Και σε 1,20€ τ.μ. από 1/1/2012 και εφεξής.

8. Δ.Τ. για καταστήματα στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 2,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

9. Δ.Τ. για τα καταστήματα την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,85€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως 31/12/2011 . Και σε 2,10€ τ.μ. από 1/1/2012 και εφεξής.

10. Ενιαίος Δ.Φ. (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ) 0,25 € από 1/1/2011. (Ο φόρος καθορίζεται από τον τύπο: Εμβαδόν Χ 0,25 )


Α. Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6000 τμ καταστημάτων κάθε φύσης 2,10€/τ.μ

Β. Για ακάλυπτους χώρους από 0-1000 τ.μ ισχύει ο συντελεστής που έχει καθοριστεί για τους στεγασμένους χώρους ήτοι 2,10€/τ.μ

Γ. Για ακάλυπτους χώρους 1001 μέχρι 6000 τ.μ που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με πλασματικό εμβαδόν δηλαδή με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6000 τ.μ ,δηλαδή 2,10 €(Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1)

Δ. Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει οριστεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τ.μ

Ε. Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6000 τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει οριστεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τ.μ.


Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)-ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰. (ο ανώτατος δυνατόν συντελεστής)Δ. ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ1. Μικρά ζώα 0,50€/ζώο/ετησίως.

2. Μεγάλα ζώα 3,00€/ζώο/ετησίως


Ε. ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Ντόπιοι παραγωγοί του ενιαίου Δήμου

· 2,00€/3μετρα/ημερησίως

· 4,00€/6μέτρα/ημερησίως

Για τους υπόλοιπους

· 7,00€/3μέτρα/ημερησίως

· 14,00€/6μέτρα/ημερησίως


Γ. ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ1. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι τα οποία βρίσκονται σε παραλίες 8,00 €/τ.μ./ ετησίως.

2. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι τα οποία δεν βρίσκονται σε παραλίες στα 6,00€/τ.μ. / ετησίως .

3. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι που είναι στεγασμένοι με μόνιμη κατασκευή σε 12,00 €/τ.μ./ ετησίως.

5. Κατάληψη πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά σε 0,50€ /τ.μ./ημερησίως.


ΑΜΕΑ
Μειώνονται τα τέλη α) κατά 50% στα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό 67% β) κατά 30% σε νεφροπαθείς ,προϋπόθεση ορίζεται το ετήσιο εισόδημα των δύο πιο πάνω περιπτώσεων , βάσει φορολογικής δήλωσης, να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ.

Διαγράφεται η χρέωση ύδρευσης για το Αχλάδι και για το Α εξάμηνο του 2012 "λόγω ιδιομορφίας του βιολογικού "!


Σύμφωνα με τα πρακτικά απόφασης της ΔΕΥΑ οι κάτοικοι του Αχλαδίου θα πληρώσουν λιγότερα απο τους άλλους δημότες λόγω   ιδιομορφίας στον τρόπο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του. Τα πρακτικά της απόφασης έχουν ως εξής
"Σε προηγούμενη συνεδρίαση αποφασίσαμε την διαγραφή των χρεώσεων της αποχέτευσης (παγίου + κατανάλωση) για το έτος 2011 της Τοπικής Ενότητας Αχλαδίου, αντί αυτού να χρεωθούν με πάγιο αποχέτευσης 7,50€ στο (Α΄+Β΄εξάμηνο 2011).Λόγο ιδιομορφίας όσο αναφορά τον τρόπο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Αχλαδίου προτείνω την διαγραφή της χρέωσης του Α΄ εξαμήνου 2012 η οποία έγινε με βάση της κατανάλωσης, και αντί αυτού να χρεωθούν με 15,00€ τον χρόνο και
την επιστροφή αυτών των χρεώσεων στην επόμενη περίοδο (Β΄2012). 
Το λόγο πήρε η κα Λουκά λέγοντας ότι δεν είναι σωστό να γίνονται διακρίσεις και να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των πολιτών και δεν εγκρίνει την πρόταση του προέδρου."


Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία" Τη διαγραφή της χρέωσης της αποχέτευσης(πάγιο + κατανάλωση) για το Α΄εξάμηνο του 2012 από την τοπική ενότητα Αχλαδίου και αντί αυτού να χρεωθούν με πάγιο αποχέτευσης 15,00€ τον χρόνο και την επιστροφή αυτών των χρεώσεων στην επόμενη περίοδο (Β΄2012)".
Το Αχλάδι Ευβοίας


Υπό προϋποθέσεις η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων των ΟΤΑ


Οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί αλλά και το Μητρώο Δεσμεύσεων όπου θα καταγράφονται οι ειλημμένες και οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους θα είναι οιδύο βασικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Αυτό τόνισε μιλώντας σήμερα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το θέμα των ναρκωτικών, με αφορμή την περίπτωση του ΟΚΑΝΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Οι πόροι θα είναι άμεσα διαθέσιμοι, αυτό όμως που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι προκειμένου να αποπληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αντίστοιχοι φορείς, δεν θα δημιουργήσουν μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Η ΔΕΥΑ ζητά επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ του δήμου μας στις 14/11/12 αποφάσισε την υποβολή αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για των δανειακών της υποχρεώσεων. Τα ανεξόφλητα χρέη της ΔΕΥΑ ανέρχονται γύρω στα 650 χιλιάδες Ευρώ.


Απόσπασμα απο τα πρακτικά του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ:
"Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4093 που αφορά «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» σημειώνεται ότι από την υποπαράγραφο Γ΄5 σελίδα 5540 του Φ.Ε.Κ Νο 222/12.11.2012, ρυθμίζονται θέματα αποπληρωμής δανείων Ο.Τ.Α Α΄& β΄ Βαθμού και λοιπών φορέων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Η διάρκεια αποπληρωμής των εν λόγω χορηγηθέντων δανείων επιμηκύνεται άπαξ έως και (8) έτη από την λήξη της κάθε δανειακής σύμβασης όπως αυτή ισχύει σήμερα. Προκειμένου η Επιχείρηση να κάνει χρήση του ανωτέρου Νόμου πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έως 31.12.2012.

Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και υπαγωγή στον Νόμο παρέχεται περίοδος χάριτος τριών (3) ετών αρχής γενομένης από 01.01.2013 κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, το δε επιτόκιο κατά την περίοδο χάριτος είναι κατά 0,5 %. Προτείνω η Δημοτική Επιχείρηση να υπαχθεί στην ευεργετική διάταξη του εν λόγω νόμου προκειμένου να βελτιώσει την χρηματοοικονομική της ρευστότητα και να απαλλάξει τον Δήμο ως εγγυητή της ανάληψης υποχρέωσης αποπληρωμής των ετήσιων τοκοχρεολυσίων
."

5 διμηνίτες (εκτός ΑΣΕΠ) θα προσλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης


Το Δ.Σ. της  ΔΕΥΑ του δήμου μας  αποφάσισε στις  14/11/12 την πρόσληψη συνολικά πέντε -5- ατόμων με δίμηνη σύμβαση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα : πέντε (5) εργάτες γενικών καθηκόντων.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ αιτιολογησε τη αποφαση του ως εξής: "Η ανάγκη της υπηρεσίας για άμεση πρόσληψη προσωπικού γίνετε επιτακτική για τον καθαρισμό φρεατίων όμβριων και καναλιών και ρεμάτων σε όλη την περιφέρεια του δήμου, και αποκομιδή των σκουπιδιών. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους."
Για πληροφορίες/αιτήσεις:6946 851227

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ εξουσιοδοτήθηκε να μπορεί να διαγράφει άμεσα λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης

Η παρακάτω απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) βγήκε στο Διάυγεια λίγες ημέρες μετα την δημοσίευση έκθεσης του Ελεγκτικού συνεδρίου για όργιο παρανομιών στους περισσότερους ΟΤΑ να εισπράττουν επιλεκτικά  τέλη και άλλα έσοδα. Με την απόφαση αυτη το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της να  απαλλάσσει απο τη πληρωμή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης μέχρι 500 ευρώ με μια απλή έκθεση από συνεργείο ύδρευσης.

Η απόφαση με αρ. 20/12 της ΔΕΥΑ:

ο κ. Λεοντής πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
"To συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με τις διαμαρτυρίες καταναλωτών για υπέρογκες χρεώσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και τις περισσότερες έχουνε και δίκιο. Υπάρχουν περιπτώσεις οι μετρήσεις που μας φέρνουν οι καταμετρητές είναι λανθασμένες με αποτέλεσμα να  χρεώνονται με λάθος κυβικά. Άλλες φορές το υδρόμετρο είναι χαλασμένο και δεν μετράει σωστά την κατανάλωση. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που μετά το υδρόμετρο υπάρχει κάποια διαρροή την οποία δεν έχει αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης εγκαίρως με αποτέλεσμα να έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση. Σε όλες αυτές τις  περιπτώσεις οι καταναλωτές προβαίνουν σε αίτηση με την οποία ζητούν να γίνει αφαίρεση μέρους της χρέωσης του και επανέκδοση νέου λογαριασμού. Τις αιτήσειςαυτές τις φέρνουμε στο Δ.Σ της επιχείρησης και αυτό αποφασίζει για το τι θα απαντήσουμε στους πολίτες.

Επειδή αυτή η διαδικασία παίρνει κάποιο χρόνο για να απαντήσουμε στα αιτήματατων πολιτών προτείνω να μου δοθεί η αρμοδιότητα να μπορώ άμεσα να διευθετώκαι να διαγράφω λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης όπου πρέπει μέχρι το ποσότων πεντακοσίων Ευρώ. Ενώ στην περίπτωση που το ποσό διαγραφής υπερβαίνει τα 500,00Ευρώ το θέμα θα έρχεται για συζήτηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΛΑΑ και αυτό θα αποφασίζει. Η όποια διαγραφή θα γίνετε κατόπιν έγγραφης εκθέσεως του υπευθύνου από το συνεργείο ύδρευσης που θα εξετάζει την κάθε περίπτωση και μόνο τότε. Επίσης όπου υπάρχει διαρροή προτείνω η χρέωση να είναι ίση με το μέσω όρο των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών."

Μειώσεις δημοτικών τελών και σε άλλους δυο δήμους

Ο Δήμος Θασου και ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη προστίθενται στην λίστα των δήμων που προχωρησαν σε μειώσεις δημοτικών τελών για το 2013. Λογω της κρίσης τα δημοτικά τέλη εχουν μειωθεί σε πολλούς δήμους. Στη Θεσσαλονίκη, τα Δ.Τ. θα μειωθούν κατά 10% για τα σπίτια και 6% για τις επιχειρήσεις. Σε μείωση των τελών κατα 10% προέβει και ο δήμος Σκοπέλου, μειώσεις έκαναν και ο δήμος Μοσχάτου, ο δήμος Χανίων, ο δήμος Δράμας, ο δήμος Αθήνας, ο δήμος Ελληνικού,  ο δήμος Κομοτηνής, ο δήμος Δωρίδος, ο δήμος Κοζάνης, ο δήμος Αμαρουσίου, ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο δήμος Ωραιοκάστρου (45% μείωση) και άλλοι δήμοι της χώρας.


Θάσος. Στην προσπάθειά του ο Δήμος Θάσου να ελαφρύνει τους δημότες του από τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη που επωμίζονται από τα τελευταία οικονομικά μέτρα, προχώρησε σε μείωση των δημοτικών τελών. H παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Tην ίδια ώρα οι δημοτικοί σύμβουλοι του νησιού αποφάσισαν την επιβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους. Τα τέλη αυτά αφορούν τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και τα τραπεζικά καταστήματα.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Σε μειώσεις στα δημοτικά τέλη του 2013 προχωρά ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. Ύστερα από τις περσινές μειώσεις κατά 2%,το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε οι μειώσεις να φτάσουν έως και στο 10% κλιμακωτά και ανάλογα με τα δημοτικά τέλη που ισχύουν σε κάθε δημοτική ενότητα.

Για το Πανόραμα, που είχε και την υψηλότερη τιμή με 2,34 ευρώ ανά τ.μ., οι μειώσεις για τη χρονιά του 2013 θα είναι της τάξης του 10%, ώστε τα δημοτικά τέλη διαμορφώνονται πλέον στο 2,1. Για τον πρώην Δήμο Χορτιάτη (περιοχές Ασβεστοχωρίου, Φιλύρου, Εξοχής και Χορτιάτη), όπου ο συντελεστής ήταν 1,81, η μείωση θα είναι 5% και ο νέος συντελεστής ορίστηκε στο 1,7. Στην Πυλαία με μέσο συντελεστή 1,1 για το 2012, η μείωση είναι τη τάξης του 3% και ο νέος συντελεστής για το 2013 ορίστηκε στο 1,0 ευρώ ανά τ.μ..

Από τις μειώσεις αυτές ο δήμος θα στερηθεί έσοδα που υπολογίζονται σε 410.000 ευρώ το χρόνο. Όπως δήλωσε στη χτεσινή συνεδρίαση ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης το ποσό αυτό θα αντισταθμιστεί με ακόμη μεγαλύτερο νοικοκυριό, συμπίεση των δαπανών και ακόμη καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου. «Ο στόχος για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας παραμένει πάντοτε η πρώτη προτεραιότητά μας. Και αυτό αφορά στην καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και τον αποχιονισμό», σημείωσε ο κ. Καϊτεζίδης. Να σημειωθεί ότι μόνο για τον αποχιονισμό τα ετήσια έξοδα υπολογίζονται σε 600.000 ευρώ κυρίως για τις ορεινές περιοχές του πρώην Δήμου Χορτιάτη αλλά και του Πανοράματος.

Να σημειωθεί ότι τόσο ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα όσο και οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη, θέματα που συζητήθηκαν στη χτεσινή συνεδρίαση του δημοτικού μας συμβουλίου, εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία από το σώμα, καθώς η εισήγηση της διοίκησης του δήμου ψηφίστηκε και από σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης.

Ο δήμος αναζητεί στέγη για το Αγροτικό Ιατρείο Τρουπίου και Δαφνούσας


Οικονομική επιτροπη του δημους προκήρυξε διαγωνισμό για να να μισθωθεί εκ νέου χώρο για τις ανάγκες λειτουργίας Αγροτικού Ιατρείου στον οικισμό Τρουπίου του Δ.Δ. Δαφνούσας και καταρτισε τους παρακάτω όρους της διακήρυξης δημοπρασίας:

1. Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι εντός του οικισμού Τρουπίου του Δ.Δ. Δαφνούσας για την καλύτερη πρόσβαση των ηλικιωμένων .
2. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει
α) να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Τρουπίου - Δ.Δ. Δαφνούσας, να είναι ισόγειο & ανεξάρτητο για να διευκολύνεται η είσοδος των αναπήρων.
β) να έχει δύο κύρια δωμάτια – WC .
γ) να έχει ωφέλιμη επιφάνεια το ελάχιστο 40μ2

3. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να φέρουν κλειστή προσφορά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης (22.11.12).


Ως ανώτατο μίσθωμα ορίζονται τα 100,00 € και κάθε έτος θα προσαυξάνεταιμε τις νόμιμες προσαυξήσεις


Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετής από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
18 νέα επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους

Δεκαοκτώ ευκαιρίες για παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων προσφέρονται σε ανέργους σε όλη την Ελλάδα. Η επιδότηση για τον κάθε άνεργο που θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινάει από 360 και ανέρχεται στα 3.600 ευρώ. Τα επιδοτούμενα σεμινάρια αφορούν άνεργους άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και προσόντων.

Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι 500 ευκαιρίες στην Αθήνα και οι 5.880 θέσεις για απολυμένους των κλάδων λιανικού εμπορίου, αυτοκινήτου και δομικών υλικών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του επιδοτούμενου σεμιναρίου, οι υποψήφιοι θα διατεθούν σε επιχειρήσεις ή θα τους δοθούν κίνητρα για να κάνουν τη δική τους δουλειά. Επιπλέον, θα αποκτήσουν τη δική τους τεχνογνωσία για να ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις και θα υποστηριχθούν επαγγελματικά και επιχειρηματικά από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Η «Εργασία Τώρα» δημοσίευσε στο φύλλο του Σαββάτου 24 Νοεμβρίου 2012 όλες τις ευκαιρίες επιδοτούμενης κατάρτισης, από τις οποίες 18 βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Δείτε τις προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων, τα χρήματα της επιδότησης, τιςπροϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των θέσεων. Βρείτε ακόμη τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.
Τα νέα επιδοτούμενα σεμινάρια συνοπτικά
Περιοχή Θέσεις Προθεσμία Επιδότηση (€ μικτά)
Αθήνα 500 4/12/2012 3.600
Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος 80 15/12/2012 1.020
Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη 90 20/12/2012 800
Αγ. Δημήτριος Αττικής 70 12/12/2012 690
Κοζάνη 150 10/12/2012 480
Θεσσαλονίκη 155 11/01/2013 5€/ώρα
Αργολίδα 100 30/11/2012 450
Σπάρτη 100 30/11/2012 470
Μεταμόρφωση Αττικής 100 28/11/2012 360
Πύλος Ανοιχτός 30/11/2012 6€/ώρα
Ανατ. Πελοπόννησος 80 05/12/2012 876
Κόρινθος 100 30/11/2012 900
Χίος 100 30/11/2012 240-1.800
Χαλκιδική 100 30/11/2012 630
Καρδίτσα, Μουζάκι, Λίμνη Πλαστήρα 90 30/11/2012 1.080
Μοσχάτο, Ταύρος 100 30/11/2012 720
Σε όλη τη χώρα 5.880 Ανοιχτή 1.060 (καθαρά)
Σε όλη τη χώρα 4.900 14/01/2013 2.000 (καθαρά)

Τα νέα επιδοτούμενα σεμινάρια αναλυτικά

500 θέσεις στην Αθήνα

ΛΗΓΕΙ: 04.12

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αθήνα

ΑΦΟΡΑ: ανέργους 18-64 ετών

ΘΕΣΕΙΣ: 500

ΧΡΗΜΑΤΑ: 3.600€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 8259880

Στους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων απευθύνεται το νέο πρόγραμμα για 500 ανέργους, ηλικίας 18-64 ετών. Η κατάρτιση διαρκεί 600 ώρες και εν συνεχεία οι υποψήφιοι θα διατεθούν σε επιχειρήσεις ή θα κάνουν αμειβόμενη πρακτική, κατά τα πρότυπα των προγραμμάτων stage.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Δύο προϋποθέσεις που πρέπει να έχετε για να μπείτε στη διαδικασία επιλογής: να είστε κάτοικοι Αθηνών και να είστε εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχετε: αντίγραφο κάρτας ανεργίας, αντίγραφο ειδικού καταλόγου ΟΑΕΔ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, δύο φωτογραφίες, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών-ξένων γλωσσών, εκκαθαριστικό εφορίας και δίπλωμα οδήγησης (εάν υπάρχει). Την αίτηση την παίρνετε από τα γραφεία της «ΑΡΣΙΣ»: Δεριγνύ 28, Αθήνα 10434 (ώρες 10 το πρωί έως 5 το απόγευμα).


80 σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλο

ΛΗΓΕΙ: 15.12

ΑΦΟΡΑ: ανέργους άνω των 45 ετών

ΠΕΡΙΟΧΗ: Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλος

ΘΕΣΕΙΣ: 80

ΧΡΗΜΑΤΑ: 1.020€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2410 554045

Επιδοτούμενη κατάρτιση 170 ωρών προσφέρεται σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Βόλο. Το πρόγραμμα αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Εξι είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε: αντίγραφο αστ. ταυτότητας (φωτοτυπία), κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ , πιστοποιητικά σπουδών (εφόσον υπάρχουν), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση προϋπηρεσίας-επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της ανακύκλωσης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση: BEE GROUP Α.Ε., Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα, ώρες 10.00-16.00.

90 σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη

Η ταυτότητα

του προγράμματος

ΛΗΓΕΙ: 20.12

ΠΕΡΙΟΧΗ: Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη

ΑΦΟΡΑ: ανέργους άνω των 45 ετών (κυρίως γυναίκες)

ΘΕΣΕΙΣ: 90

ΧΡΗΜΑΤΑ: 800€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2710 230233, 27950 60300, 27913 60315

Σε ανέργους άνω των 45 ετών με ελάχιστα τυπικά προσόντα –κυρίως γυναίκες– απευθύνεται τοπρόγραμμα των περιοχών Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης. Η κατάρτιση διαρκεί 130 ώρες.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Επτά δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσετε για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Αυτά είναι: αίτηση, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, φωτοτυπία οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, φωτογραφία, πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα. Τα έντυπα των αιτήσεων τα προμηθεύεστε από τις διευθύνσεις: 25ης Μαρτίου 14 (Τρίπολη), Δήμος Γορτυνίας, Παπαναστασίου 30 (Μεγαλόπολη), Αταλάντης 45 και Λαγοπάτη (Τρίπολη).

70 θέσεις για γυναίκες στον Αγ. Δημήτριο

ΛΗΓΕΙ: 12.12

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αγ. Δημήτριος Αττικής

ΑΦΟΡΑ: άνεργες γυναίκες

ΘΕΣΕΙΣ: 70

ΧΡΗΜΑΤΑ: 690€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 9711620, 210 9754035

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά άνεργες γυναίκες που είναι δημότες Αγίου Δημητρίου Αττικής. Οι ώρες κατάρτισης είναι 135 και οι υποψήφιες θα διατεθούν σε ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Η συμμετοχή σας διασφαλίζεται με προϋποθέσεις: μόνιμοι κάτοικοι Αγ. Δημητρίου, να είστε εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και να έχετε κάρτα ανεργίας μεγαλύτερη των 14 μηνών. Σημειώστε τα δικαιολογητικά: αίτηση, φωτογραφία, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο κάρτας ανεργίας, παραπεμπτικό από το κέντρο του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένοι, πιστοποιητικό τόπου διαμονής και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό τίτλου ξένων γλωσσών ή χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχει), εκκαθαριστικό σημείωμα, αποδεικτικό στοιχείο μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ και υπεύθυνη δήλωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Δυρραχίου 11 (Δ. Αγίου Δημητρίου), Λ. Βουλιαγμένης 223 (ΚΕΚ).

155 στη Θεσσαλονίκη για ανέργους έως 25 ετών

ΛΗΓΕΙ: 11.01.2013

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

(Θεσσαλονίκη)

ΑΦΟΡΑ: ανέργους έως 25 ετών

ΘΕΣΕΙΣ: 155

ΧΡΗΜΑΤΑ: 5€ ανά ώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2310 539817

Σε ανέργους έως 25 ετών απευθύνεται το νέο πρόγραμμα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής: 60 θέσεις μισθωτής εργασίας σε επιχειρήσεις, 35 για σύναψη συμβάσεων με επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους πτυχιούχους μέχρι 25 ετών, 35 για ενίσχυση της υποαπασχόλησης και 25 για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Δύο προϋποθέσεις που πρέπει να έχετε για να μπείτε στη διαδικασία επιλογής: να είστε κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και κάτοχος κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Πρέπει να υποβάλετε υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: φωτοτυπία αστ. ταυτότητας, αριθμό μητρώου ΑΜΚΑ, αριθμό μητρώου ΙΚΑ, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 11 Ιανουαρίου 2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-16.00, στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), που βρίσκονται στην Πλατεία Μοριχόβου 1, στον 7ο όροφο, στη Θεσσαλονίκη.

150 στο νομό Κοζάνης

ΛΗΓΕΙ: 10.12

ΠΕΡΙΟΧΗ: νομός Κοζάνης

ΑΦΟΡΑ: ανέργους άνω των 45 ετών

ΘΕΣΕΙΣ: 150

ΧΡΗΜΑΤΑ: 480€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 24610 24022

Ογδόντα ώρες κατάρτισης προσφέρονται στους κατοίκους του νομού Κοζάνης. Οι 150 θέσεις θα διατεθούν σε ανέργους άνω των 45 ετών με ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Εννέα δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσετε έως τις 10 Δεκεμβρίου. Αυτά είναι: αίτηση, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, βεβαίωση χρόνου ανεργίας, πιστοποίηση τόπου διαμονής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα, φωτοτυπία τίτλου σπουδών, βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων-Βελβεντού.

100 στη Μεταμόρφωση για ανέργους, ΑΜΕΑ

ΛΗΓΕΙ: 28.11

ΠΕΡΙΟΧΗ: Μεταμόρφωση Αττικής

ΑΦΟΡΑ: ανέργους και ΑΜΕΑ

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 360€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 2831133

Σε ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και ΑΜΕΑ απευθύνεται το πρόγραμμα του Δήμου Μεταμόρφωσης. Η κατάρτιση θα ολοκληρωθεί σε 60 ώρες με αμοιβή 360€ ανά καταρτιζόμενο.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας είναι: εγγραφή στον ΟΑΕΔ και μόνιμη διαμονή στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε είναι: αντίγραφο κάρτας ανεργίας, αντίγραφο εγγραφής στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό τόπου διαμονής, δύο φωτογραφίες, αντίγραφο αστ. ταυτότητας, πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, βιογραφικό, αντίγραφα τίτλων σπουδών-ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν), εκκαθαριστικό σημείωμα, δήλωση από ΔΟΥ, απόφαση σχετική με το ποσοστό αναπηρίας, δίπλωμα οδήγησης (εάν υπάρχει). Το έντυπο της αίτησης το προμηθεύεστε από το κτίριο ΚΗΦΗ, Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση.

Θέσεις σε Πύλο- Κορώνη

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΠΕΡΙΟΧΗ: Πύλος, Κορώνη

ΑΦΟΡΑ: ανέργους άνω των 45 ετών

ΘΕΣΕΙΣ: ανοικτός αριθμός

ΧΡΗΜΑΤΑ: 6€/ώρα, μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 27630 31200, 27250 22221

Με ανοιχτό αριθμό θέσεων αρχίζει το πρόγραμμα κατάρτισης για τους κατοίκους των περιοχών Πύλου και Κορώνης. Αδιευκρίνιστος, επίσης, παραμένει ο αριθμός των ωρών κατάρτισης.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Οσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί σύμφωνα με δήλωση των υπευθύνων του προγράμματος. Στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχετε: αίτηση, φωτοτυπία αστ. ταυτότητας, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής, πιστοποιητικό οικ. Κατάστασης, φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ, εκκαθαριστικό. Τις αιτήσεις θα καταθέσετε στο Δήμο Πύλου-Νέστορος και στα δημοτικά καταστήματα Παπαφλέσσα, Κορώνης και Χώρας.

100 στο νομό Αργολίδας

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: ανέργους και ΑΜΕΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ: νομός Αργολίδας

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 450€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 27520 99406, 27520 99408

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης για 100 θέσεις στο νομό Αργολίδας. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν μακροχρόνια άνεργοι έως 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με αναπηρίες, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και πρώην χρήστες ουσιών.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Η κατάρτιση θα ολοκληρωθεί σε 70 ώρες με μισθό 450€ ανά καταρτιζόμενο. Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις: επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχετε: δύο φωτογραφίες, αντίγραφο κάρτας ανεργίας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, αποδεικτικό απεξάρτησης από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό φορέα. Την αίτηση θα προμηθευτείτε από: Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση, Χαριλάου Τρικούπη και Μικράς Ασίας, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100.

100 σε Σπάρτη, Μάνη

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: ΑΜΕΑ και ανέργους

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σπάρτη-Αν. Μάνη

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 470€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 27310 89182, 27310 89183

Εβδομήντα ώρες κατάρτισης προσφέρονται στους κατοίκους των Δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης. Οι 100 θέσεις θα διατεθούν σε άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε έως τις 30 Νοεμβρίου είναι: αντίγραφο κάρτα ανεργίας, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις παρακολούθησης κατάρτισης (εάν υπάρχουν). Αιτήσεις και δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση, Ευαγγελίστριας 52-54 Σπάρτη.

100 στη Χαλκιδική

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: Μετανάστες-Παλιννοστούντες

ΠΕΡΙΟΧΗ: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 630€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 23710 24407, 23710 24507

Εκατό θέσεις για ανέργους μετανάστες, παλιννοστούντες και πρόσφυγες περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής: 45 σε θέσεις μισθωτής εργασίας, 25 σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 23 για αυτοαπασχόληση και επτά για ίδρυση μία κοινωνικής επιχείρησης.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής και μετανάστες που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που βρίσκονται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς «οικονομικής μετανάστευσης». Μπορείτε να καταθέσετε τις αιτήσεις στα εξής σημεία: Γραφεία ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. Στην οδό 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, στα γραφεία Μετανάστευσης εντός των πέντε δημαρχείων της Π.Ε. Χαλκιδικής και στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων.

80 στην Ανατ. Πελοπόννησο

ΛΗΓΕΙ: 5.12

ΑΦΟΡΑ: ανέργους

ΠΕΡΙΟΧΗ: Νότια-Βόρεια Κυνουρία, Μονεμβασιά, Ευρώτας

ΘΕΣΕΙΣ: 80

ΧΡΗΜΑΤΑ: 876€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 27570 22807

Ογδόντα θέσεις για ανέργους προσφέρονται στους κατοίκους των Δήμων Βόρειας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς. Η κατάρτιση θα διαρκέσει 146 ώρες και στη συνέχεια οι ωφελούμενοι θα διατεθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Εννέα δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσετε έως τις 5 Δεκεμβρίου: επικυρωμένα αντίγραφα αστ. ταυτότητας, τίτλος σπουδών, υπεύθυνη δήλωση παρακολούθησης άλλου επιδοτούμενου σεμιναρίου, εκκαθαριστικό εφορίας, επικυρωμένη φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ, βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, άλλα πτυχία πιστοποιήσεις. Αιτήσεις στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300.

100 στο νομό Κορίνθου

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: ανέργους, ΑΜΕΑ, Μετανάστες

ΠΕΡΙΟΧΗ: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 900€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 27410 22344

Στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναφέρεται το νέο πρόγραμμα για 100 ανέργους, μετανάστες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα με αναπηρία. Από το σύνολο των 100 ατόμων που θα ωφεληθούν οι 60 θα προωθηθούν στην απασχόληση σε επιχειρήσεις στην Κορινθία, 20 άτομα θα υποστηριχθούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, 20 θα κατευθυνθούν στην ίδρυση συνεταιριστικής επιχείρησης.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Οι 150 ώρες κατάρτισης, πέρα από τη δυνατότητα εργασίας, σας προσφέρουν μισθό 900€ (μικτά). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε είναι: κάρτα ανεργίας σε ισχύ, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής, αντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης αναπηρίας για τα ΑΜΕΑ, άδεια παραμονής για τους μετανάστες, φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση: Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας, Κωστή Παλαμά 53, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος.

100 σε Χίο, Ψαρά, Οινούσες

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: ανέργους και ΑΜΕΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ: Χίος, Ψαρά, Οινούσες

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 240-1.800€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22710 24194, 22710 20000

Εως τις 30 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης σε Χίο, Ψαρά και Οινούσες. Οι 100 άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής: 35 θέσεις μισθωτής εργασίας, 15 απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 30 για αυτοαπασχόληση-επιχειρηματικότητα και 20 για ίδρυση τριών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι κάτοικοι τις περιφερειακής ενότητας Χίου, άτομα ευρισκόμενα σε κατάστασης φτώχειας, άτομα με αναπηρία και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε είναι: φωτοαντίγραφο ταυτότητας, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής. Υποβολή αιτήσεων στις διευθύνσεις: Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ, Δημοκρατίας 8, Χίος, Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος.

90 σε Καρδίτσα, Μουζάκι

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: ΑΜΕΑ, ανέργους, μετανάστες

ΠΕΡΙΟΧΗ: Δήμοι Καρδίτσας, Μουζακίου,

Λίμνης Πλαστήρα

ΘΕΣΕΙΣ: 90

ΧΡΗΜΑΤΑ: 1.080€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 24410 42363, 24410 71594

Εκατόν ογδόντα ώρες κατάρτισης προσφέρονται στους κατοίκους των Δήμων Μουζακίου, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα. Οι 90 θέσεις αφορούν μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, άτομα με αναπηρία, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας έως και τις 30 Νοεμβρίου. Αυτά είναι: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό εφορίας, άδεια παραμονής σε ισχύ. Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΟΣ», Μεγάλου Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

5.880 σε όλη τη χώρα

ΛΗΓΕΙ: ανοικτό

ΑΦΟΡΑ: ανέργους των κλάδων

Λιανικού Εμπορίου, Αυτικινήτου,

Δομικών Υλικών

ΠΕΡΙΟΧΗ: σε όλη τη χώρα

ΘΕΣΕΙΣ: 5.880

ΧΡΗΜΑΤΑ: 1.060€ καθαρά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 2112000

Επιδοτούμενη κατάρτιση για 5.880 ανέργους, απολυμένους των κλάδων Λιανικού Εμπορίου, Κατασκευών Δομικών Υλικών και Εμπορίας-διακίνησης-συντήρησης Αυτοκινήτων, προβλέπει το νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Από το συνολικό αριθμό των θέσεων προκύπτει ότι θα διατεθούν 2.788 θέσεις στο λιανικό εμπόριο, 1.348 στον τομέα των αυτοκινήτων και 1.744 στον κλάδο των δομικών υλικών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπονται: Αττική 792 θέσεις, Δυτική Μακεδονία 246, Κεντρική Μακεδονία 478, Κρήτη 638, Βόρειο Αιγαίο 396, Πελοπόννησος 600, Δυτική Ελλάδα 630, Ιόνια Nησιά 440, Hπειρος 478, Θεσσαλία 626 και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 556 θέσεις.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων. Οσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να καταθέσετε άμεσα τα εξής δικαιολογητικά: επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας, βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία. Τις αιτήσεις θα υποβάλετε στη διεύθυνση: ΕΕΔΕ Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, T.K. 11144 Αθήνα.

4.900 για μηχανικούς, τεχνικούς

ΛΗΓΕΙ: 14.01.2013

ΑΦΟΡΑ: μηχανικούς-τεχνικούς ορυχείων

ΠΕΡΙΟΧΗ: σε όλη τη χώρα

ΘΕΣΕΙΣ: 4.900

ΧΡΗΜΑΤΑ: 2.000€ καθαρά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 3291222

Εως και τις 14 Ιανουαρίου του 2013 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις 4.900 θέσεις μηχανικών και τεχνικών ορυχείων. Μετέχουν διπλωματούχοι μηχανικοί των εξής ειδικοτήτων: Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Χημικοί Μηχανικοί.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Οι άνεργοι τεχνίτες πρέπει να καταθέσουν: αντίγραφο επαγγελματικού διπλώματος, βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη, αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας και υπεύθυνη δήλωση για ακρίβεια των στοιχείων που κατατίθενται. Οι μηχανικοί από την πλευρά τους πρέπει να καταθέσουν: αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας και υπεύθυνη δήλωση. Σημειώστε ότι οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί πρέπει να είναι μέλη του ΤΕΕ. Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει 12 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται 14 Ιανουαρίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στο ΤΕΕ. Εως 21 Ιανουαρίου. Την κατάθεση των δικαιολογητικών θα κάνετε στη διεύθυνση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γραφείο Υποδοχής Voucher, Νίκης 4, 10536 Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος πρέπει να έχει την ένδειξη «Κατάρτιση Voucher Ανέργων – Τομέας Β’».

100 σε Ταύρο, Μοσχάτο

ΛΗΓΕΙ: 30.11

ΑΦΟΡΑ: ανέργους άνω των 45 ετών

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ταύρος, Μοσχάτο

ΘΕΣΕΙΣ: 100

ΧΡΗΜΑΤΑ: 720€ μικτά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 8547970

Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης 120 ωρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τις περιοχές Ταύρου- Μοσχάτου. Οι 100 θέσεις αφορούν μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ» ΛΕΕΙ: Οσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να υποβάλετε: βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, εκκαθαριστικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και φωτοτυπία αστ. ταυτότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο ενημέρωσης ανέργων του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου (πλατεία ΗΣΑΠ Μοσχάτου) και στη διεύθυνση του ΚΕΚ «Ιάσων», Λιοσίων 281, ώρες 10.00-14.00.