Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Τα παραλειπόμενα από την εκλογή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της αρίθμ. 4 / 5-3-2017 ειδικής συνεδρίασης τουΔημοτικού ΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο 58 /2017Θ Ε Μ Α : Εκλογή Προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Ο Προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος ανάθεσε τα καθήκοντα του ειδικού
γραμματέα του συμβουλίου στον δημοτικό υπάλληλο κ. Στεργίου Γεώργιο.
Ψηφολέκτες ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ψαρρού Ελπίδα και
Περήφανου Νίκη.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παληός Ευστράτιος πρότεινε
για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Κουτσουρά
Σταύρο ,ο οποίος όμως δεν δέχθηκε.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3852/2010,τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών
του και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, τους
υποψηφίους για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και αν
δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία να επαναληφθεί η
ψηφοφορία δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη
πλειοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων
υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος. Στην τρίτη ψηφοφορία
εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα δημοτικό
σύμβουλο.

Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε το σύνολο της
παράταξης της μείζονας μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου να εκλέξει τον
υποψήφιο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου και το
σύνολο των λοιπών παρατάξεων να εκλέξει τον υποψήφιο γραμματέα,
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι
υποψήφιοι για τα αξιώματα του προεδρείου ,ο προεδρεύων κάλεσε όλα τα
παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν ,χωριστά και με
μυστική ψηφοφορία ,στην εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα για
την περίοδο από 5-3-2017 και μέχρι την λήξη της θητείας ήτοι 31/8/2019,
ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.

Ειδικότερα ενημέρωσε ότι, για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Χατζής Ανδρέας ,με δέκα τέσσερις -14-ψήφους υπέρ και μία -1-
λευκή ψήφο και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή
κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα. Κατά την ψηφοφορία που
ακολούθησε ,υπέρ της εκλογής του παραπάνω συμβούλου στη θέση του
προέδρου ψήφισαν είκοσι τέσσερες-24- ,βρέθηκαν δύο -2- λευκά ,δύο-2-
άκυρα και είκοσι -20-ψήφοι υπέρ του κ. Χατζή Ανδρέα.

Πρόεδρος εκλέγεται ο κ. Χατζής Ανδρέας με είκοσι -20- ψήφους.

Διαπιστώθηκε ότι κατά την παραπάνω ψηφοφορία ο προταθείς
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συμβουλίου, οπότε κι εκλέγεται στη θέση του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του αντιπροέδρου
του δημοτικού συμβουλίου υποψήφιος από την μείζονα μειοψηφία
αναδείχθηκε η κα Στέφου Κυριακή με επτά -7-ψήφους και κάλεσε τους
δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής για το
συγκεκριμένο αξίωμα. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ,υπέρ της εκλογής
της παραπάνω συμβούλου στην θέση του Αντιπροέδρου ψήφισαν είκοσι
τέσσερες -24- σύμβουλοι και βρέθηκαν λευκά ένα -1- και άκυρα τέσσερα-4-
και δέκα εννέα (19) ψήφοι υπέρ της κας Στέφου Κυριακής.
Αντιπρόεδρος εκλέγεται η κα Στέφου Κυριακή με δέκα εννέα-19-ψήφους.
Διαπιστώθηκε ότι, κατά την παραπάνω ψηφοφορία, η προταθείσα
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συμβουλίου, οπότε κι εκλέγεται στη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.

Λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίου
Γραμματέα δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα εμφανίστηκε ο
δημοτικός σύμβουλος κ. Κατσούρας Δημήτριος ο οποίος και παρέμεινε
μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.

Από το σημείο αυτό οι παρουσίες των δημοτικών συμβούλων
ανέρχονται σε είκοσι πέντε -25- και οι απουσίες σε δύο-2-.

Για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποψηφιότητα
υπέβαλε ο κ. Αλεξίου Δημήτριος ,δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος
μειοψηφίας του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ,ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟ» με την αριθμ. πρωτ. 1898/3-3-2017 αίτηση του, λόγω
απουσίας του από την σημερινή συνεδρίαση.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ» κ. Λιαγκάκης Ευστάθιος
πήρε το λόγο και είπε: Δεν συμμετέχουμε σαν παράταξη με υποψηφιότητα για
την θέση του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου ,όπως από το νόμο
προβλέπεται ,γιατί από το νόμο προβλέπεται τριμελές προεδρείο και την
αρμοδιότητα για τα θέματα την έχει μόνο ο πρόεδρος.οι υπόλοιποι έχουν
μόνο διακοσμητικό ρόλο. Μέρος της βιτρίνας δεν θα γίνουμε»

Από την διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου γραμματέα διαπιστώθηκε ότι με
την πρώτη διαδικασία δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοφηφία των
παρόντων μελών, ψήφος μία (1) υπέρ και λευκό ένα(1).Ακολούθησε δεύτερη
ψηφοφορία χωρίς να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών ψήφος μία (1) υπέρ και λευκό ένα(1) και εκλέχθηκε με την τρίτη
ψηφοφορία συγκεντρώνοντας την σχετική πλειοψηφία ψήφος μία (1) υπέρ,
λευκό ένα(1). Υποψήφιος Γραμματέας αναδείχθηκε ο κ. Αλεξίου Δημήτριος
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογής του παραπάνω
συμβούλου στην θέση του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν
είκοσι πέντε(25) δημοτικοί σύμβουλοι κι έλαβε δέκα επτά -17-ψήφους υπέρ
του κ. Αλεξίου Δημητρίου, τρία-3-λευκά και πέντε-5-άκυρα

Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται ο κ. Αλεξίου Δημήτριος
με δέκα επτά-17-ψήφους.

Μετά την παραπάνω διαδικασία το δημοτικό συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ε κ λ έ γ ε ι Πρόεδρο ,Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του δημοτικού
συμβουλίου ,για την περίοδο από 5/3/2017 μέχρι 31/8/2019 ,τους παρακάτω:
α. Πρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χατζής Ανδρέας
β. Αντιπρόεδρος η δημοτική σύμβουλος κα Στέφου Κυριακή
γ. Γραμματέας ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλεξίου Δημήτριος

4 Σχόλια:

Με έκπληξη διαπιστώνω περίπου είκοσι δημοτικοί σύμβουλοι με αθροιστική εμπειρία στα δημοτικά πάνω απο δύο αιώνες και με την συμπαράσταση παλαιοτερων δημοτικων αρχόντων και τοπικών παραγόντων της ευρύτερης περιοχής αν και χρεισιμοποιησαν ότι μέσο μπορούσαν ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΠΑΤΑΓΟΔΩΣ να εκδιώξουν τον Καλυβιωτη και την μικρή αλλά αξιολογότατη ομάδα του.
Το Ήθος και η Ικανότητα τους ματαίωσε τα καταχθόνια σχεδια τους και τώρα αρχίζουν τις ραδιουργίες τους για τις επόμενες εκλογες.
Ας απολαύσουν αυτές τις στιγμές γιατί γρήγορα θα αντιληφθούν ότι η ομάδα ήρθε για να μείνει και να εξυγιάνει τον τόπο.

ο Προεδρεύων κάλεσε, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3852/2010,τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών ου και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, τους υποψηφίους για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου .....
Δηλαδή παραμένουν Δημοτικοί Σύμβουλοι του πλειοψηφουντος συνδυασμού όσοι έχουν δηλώσει και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διώξουν τον αρχηγό του συνδυασμού τους ! ! !
....
... αίθουσα εμφανίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατσούρας Δημήτριος ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.
εμφανίστηκε; πως δηλαδή;
ως δημοτικός σύμβουλος ή ως απλός δημότης;
καφέ τον κεράσατε ή πήρε απ έξω;

Ανήκει επάξια ο τίτλος δημοτικό Συμβούλιο της ανωμαλίας.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα του Δήμου οι εκλεκτοί του Καλυβιώτη.

προς 8 23 μμ ΠΙΑΣΕ ΡΕ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΚΙΛΑ ΕΞΙΓΥΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΜΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΕΞΥΓΕΙΑΝΤΕΣ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.