Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Ψήφισαν τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Λάμδα όχι του Δήμου οι κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς.

Θερμοί συνήγοροι των συμφερόντων της Λάμδα οι δημοτικοί σύμβουλοί κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Οι τέσσερις σύμβουλοί επιδιώκουν άφεση των διεκδικήσεων του δήμου ενάντια στην Λάμδα, επικαλούμενοι το άρθρο 13 της σύμβασης εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης στην Λαμδα Ναυς που υπογράφηκε το 2009 και την σκανδαλώδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2014 με την οποία χαρίστηκαν παρανόμως 325 χιλιάδες ευρώ στην Λάμδα και έγινε παράνομη μείωση του ενοικίου κατα 76%.

Να σημειωθεί ότι οι 4 άνδρες ισχυρίζονται ότι σύμφωνα με το αναίσχυντο άρθρο 13 της σύμβασης εκμίσθωσης πού κυρώθηκε με την υπογραφή των τριών εξ’αυτών στο Δημ. Συμβούλιο το 2009 όταν ήταν σύμβουλοι του Ενωτιάδη στο Δήμο Κηρέως η Λάμδα η σύμβαση είναι ελαττωματική άρα η Λάμδα δεν οφείλει να πληρώνει μισθίο.

Ο κ. Καλυβιώτης διόρθωσε ότι "το άρθρο 13 δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του μισθίου, αλλά προϋπόθεσή για την ισχύ της παρούσας σύμβασης θέλετε να καταργηθεί η σύμβαση και να πάμε σε νέα σύμβαση; καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει; να βρεθεί άλλος ενδιαφερόμενος; "

Η πρόταση του κ. Καντζούρας ήταν να οριστεί δικηγόρος, με την προύπόθεση, θα κινηθεί στα πλαίσια του άρθρου 13 του συμφωνητικού και την παράνομη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου το 2014 για μείωση του ενοικίου κατά 76%. Ο κ. Καντζούρας ανέφερε διότι αν [ο δικηγόρος] κινηθεί με τα δικά του, θα ζητήσει κανένα εκατομμύριο ευρώ, και έχετε γεια βρυσούλας θα πει ο Λειβαδάρας». Η πρόταση Καντζούρα ψηφίστηκε από τους τέσσερις (κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς)

Με καθυστέρηση ενός μήνα δημοσιεύτηκαν σήμερα τα πρακτικά της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα τα οποία παρατίθενται παρακάτω


Από το Πρακτικό 8/29-05-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δή µου της µε αρ.καταθ. ΑΚ99/ 2016 ανακοπής της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ, ενώπιον του Μονοµελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.»

Σή µέρα την 29 Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δηµόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήµου Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας ύστερα από την
αριθµ. πρωτ. 4475/25-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύµφωνα με τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ Κανείς
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήµου Ματσούκα Βασιλική χωρίς δικαίωµα
ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής
Κύριοι Σύµβουλοι,
Θέτω υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής με αρ.καταθ. ΑΚ99/ 2016 ανακοπής της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ,
ενώπιον του Μονο µελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4412/2016 για την ανάθεση
υπηρεσιών σε δικηγόρους απαιτείται η υποβολή προσφορών στο Δήµο από τους ενδιαφερόµενους
κατά περίπτωση δικηγόρους.
Ως Πρόεδρος ζήτησα µε το υπ' αριθµ. 4478/25-5-2017 έγγραφο από το αρμόδιο τμήµα να μεριμνήσει
προκειµένου να υπάρχουν οι απαιτούµενες προσφορές δικηγόρων 'ώστε να αποφασίσει η Οικονομική
Επιτροπή.
Η αρµόδια υπηρεσία του Δήµου µε το αριθμ. πρωτ. 4556/29-5-2017 έγγραφο της µας γνωρίζει ότι
στην παρούσα συνεδρίαση δεν είναι εφικτό να αποστείλει προσφορές δικηγόρων.
Μετά τα ανωτέρω προτείνω στην σηµερινή συνεδρίαση να αποφασίσουµε για την έγκριση
πραγµατοποίηση της δαπάνης που θα προκύψει και την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης ο οποίος
θα προσδιοριστεί σε νέα έκτακτη ή τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής μετά την υποβολή
σχετικών προσφορών.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
«Εγώ προτείνω να προχωρήσουμε στη διαδικασία ορισμού δικηγόρου, με την προύπόθεση ότι ο
δικηγόρος που θα οριστεί όταν τον ορίσει η οικονομική επιτροπή, θα κινηθεί στα πλαίσια του άρθρου 13 του συμφωνητικού, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι πλευρές, και οι εργαζόμενοι, να μην σηκωθεί και φύγει ο επιχειρηματίας και μείνουμε στα κρύα του λουτρού.
θέλω να προτείνω ότι θα κινηθεί ο δικηγόρος στο δικαστήριο, βάσει του άρθρου 13, δεν θα πει τα δικά του εκεί. Διότι αν κινηθεί με τα δικά του, θα ζητήσει κανένα εκατομμύριο ευρώ, και έχετε γεια βρυσούλες θα πει ο Λειβαδάρας. Πηγαίνοντας εκεί θα πει, ότι εφ όσον υπάρχει αυτό και είναι το άρθρο 13, να το διαβάσει, νομικός είναι και αυτός όπως είναι και ο άλλος νομικός, πιστεύω ότι καλύπτει. Τίποτα άλλο.»

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«θα μου επιτρέψετε κ. Καντζούρα να σας επισημάνω ότι, επί της ουσίας δεν μπορεί κανείς μας να
υποδείξει στον δικηγόρο που θα διοριστεί πως θα κάνει την δουλειά του, είναι άτυπο και δεν είναι ούτε ευγενικό, ούτε λογικό, ούτε αξιοπρεπές. θα παρακαλούσα λοιπόν όποιος από του εργαζόμενους θέλει να πάρει το λόγο για να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε ψηφοφορία»
Ο κ. Καντζούρας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. είπε
«Να διαβάσουμε το άρθρο 13.»
Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Να σας διαβάσω ένα τμήμα του άρθρου 13: «Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού -της ΛΑΜΔΑ δηλαδή- για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή άλλη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.».
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
«Να διαβάσουμε όλο το άρθρο, όλο το άρθρο. Λοιπόν ακούστε: «η αντικειμενική αδυναμία εξασφάλισης από τον μισθωτή της αναγκαίας για την λειτουργία της παραγωγικής μονάδος στο μίσθιο αδείας, ή οτιδήποτε επί της άδειας και εγκρίσεις που απαιτούνται για την ανέγερση, κατασκευή ή δημιουργία των αναγκαίων για τη λειτουργία αυτής θαλάσσιων, παραθαλάσσιων και χερσαίων εγκαταστάσεων και υποδομών, ή τέλος των απαραίτητων αδειών εγκρίσεων και ρυθμίσεων για την απρόσκοπτη προσπέλαση του μισθωτή στην έμπροσθεν των εκμισθούμενων εκτάσεων θαλάσσιας ζώνης, για το σκοπό αυτό ανέλκυση και καθέλκυση πλοίων και σκαφών από το μίσθιο στην θάλασσα και αντίστροφα, δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του μισθίου, αλλά προύπόθεση για την ισχύ της παρούσας σύμβασης». Άρα τα λέει ξεκάθαρα.»

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Κύριοι, ακούσατε τι λέει στο τέλος το άρθρο 13; «δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του
μισθίου, αλλά προυπόθεση για την ισχύ της παρούσας σύμβασης» θέλετε να καταργηθεί η
σύμβαση και να πάμε σε νέα σύμβαση; καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει; να βρεθεί άλλος ενδιαφερόμενος;
Κύριε Καντζούρα είστε δημοτικός σύμβουλος και όχι δικηγόρος.

Εργαζόμενος : :…..τι θέση θα πάρει ο Δή μος;

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Να απαντήσω τι; Να πάρω θέση δικαστηρίου; Κανένας από το Δήμο, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και
μεμονωμένα δημοτικοί σύμβουλοι, δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέση θα πάρε ο Δήμος.. Μπορεί το
συλλογικό όργανο που είναι η οικονομική Επιτροπή για τον διορισμό δικηγόρου και το δημοτικό
Συμβούλιο, να εκφράσει όποιες θέσεις θέλει. Αυτές όμως θα τύχουν στην κρίση του δικαστηρίου».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε «Ο δικηγόρος που θα ορισθεί, θα γνωμοδοτήσει απλά; για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα ή θα πρέπει να πάρει θέση στο δικαστήριο.»
Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέμα γνωμοδότησης, αναφέρεται στο θέμα ορισμός δικηγόρου, δεν είναι θέμα γνωμοδότησης.
Εμείς σαν Δήμος καλούμαστε να παραστούμε στο δικαστήριο, μετά τα ασφαλτικά μέτρα που κάνει η
εταιρεία. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ή όχι κάποιον δικηγόρο, αυτό καλείται η Επιτροπή μας να
αποφασίσει.»
Ο κ. Ηλίας Κουκουρίκος: ..αν θα πάµε σε ένδικα µέσα ή όχι;

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Λέει ο νόμος ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει να ασκήσει ένδικα μέσα ή μη. Το ένδικο μέσο
υπάρχει, ένδικο μέσο είναι τα ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει το ένδικο μέσο. Ε μείς καλούμαστε να πάμε στο δικαστήριο, να παραστούμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου, έτσι λέει ο Νόμος».
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε
«Αυτή τη στιγμή όποιος δικηγόρος αναλάβει την υπόθεση, έχει στα χέρια του μια απόφαση δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν έχει πάρει έγκριση νομιμότητας και μπορεί να την αξιοποιήσει. Ο Δήμος λοιπόν μέχρι τώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι αυτή η απόφαση που έβγαλε το 2014. Αυτή την απόφαση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο δικηγόρος να την αξιοποιήσει προς όφελός της ΛΑΜΔΑ. Παιδιά είναι σαφέστατα τα πράγματα. Είναι η απλή λογική, ένας δικηγόρος θα πάρει αυτήν την απόφαση, να πάει να την αξιοποιήσει, τι να σας πούμε άλλο δηλαδή; Στα πλαίσια των καθηκόντων μας δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, το καταλαβαίνετε,»
Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας
«Μετά από όλα όσα συζητήθηκαν όπως αντιλαμβάνεσθε, καταλήγουμε στην ίδια απόφαση που πήγαμε για το θέμα 70, τον ορισμό δικηγόρου.»

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε

«Να προτείνω, συμφωνώ να ορίσουμε δικηγόρο που θα τον ορίσει η Επιτροπή σε άλλη απόφαση της, ο οποίος θα κινηθεί στο δικαστήριο με βάση της απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014 και του άρθρου 13 του συμφωνητικού που υπογράφτηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2497/14.4.2009. Αυτά»

Το λόγο έλαβε ο κ. Καλυβιώτης Χρήστος , Πρόεδρος Ο.Ε. αναφέροντας

«θέλετε να γράψουμε αυτήν την απόφαση; να καθοδηγήσουμε τον δικηγόρο; Τα αυτονόητα; Ο κ.
Καντζούρας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και να ψηφίσει και την πρότασή του.
Λοιπόν είναι δύο προτάσεις που κατατίθενται. Η πρώτη πρόταση είναι να οριστεί δικηγόρος και σε νέα απόφαση να προσδιοριστεί το όνομά του.
Και η δεύτερη είναι του κυρίου Καντζούρα που προαναφέρθηκε».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη, μέλος της Ο.Ε. και είπε

«Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε, η άποψη μου είναι ότι πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση και δεν
νομίζω ότι είναι κακό αυτό που λέει ο κ. Καντζούρας, ας το γράψουμε μέσα, δεν θα του βάλουμε το
πιστόλι στο δικηγόρο, αλλά έτσι και αλλιώς θα το κάνει. Τι μας πειράζει εμάς να το γράψουμε και μέσα;
Εξυπακούονται, συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην γραφτεί και στην απόφαση, για να πάει
ομόφωνα να τελειώνουμε. Δεν κινδυνεύουμε σε τίποτα, η απόφασή μας είναι μία».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε

«Λοιπόν, να γραφτεί μέσα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάρει αυτά ο δικηγόρος. Να γραφτούνε. Ο
δικηγόρος να αξιοποιήσει την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου κλπ, που είπα, δεν θα πάει εκεί να κάνει του κεφαλιού του ή αυτά που θα του πει ο δήμαρχος. θα πάρει την απόφαση του οργάνου εδώ, ότι την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και το άρθρο 13 του συμφωνητικού που υπογράφηκε το 2009. Αυτή είναι η πρότασή μου.

Δηλαδή, να οριστεί δικηγόρος και να λάβει υπόψη του την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου
53/4.3.2014 και το άρθρου 13 του συμφωνητικού που υπογράφτηκε με αριθμό πρωτοκόλλου
249 7/1 4.4.ΖΟθ9. Να κινηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια αυτά.»

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κάνει την παρακάτω πρόταση:

«Να οριστεί δικηγόρος να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιων του δικαστηρίου, ο οποίος θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση Ο.Ε. και να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά έγραφα που αφορούν την υπόθεση».

Η Οικονομική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου
3. Το σχετικό φάκελο

Με τέσσερις(4] ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτης, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς]η πρόταση του κ. Ι.
Καντζούρα και τρεις (3]ψήφοι κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος, Σ.Κουτσουράς, Η.Κουκουρίκος,] η
πρόταση του Προέδρου.
Αποφασίζει Κατάπλειοψηφι΄α
Να οριστεί δικηγόρος και να λάβει υπόψη του την απόφαση του δη µοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014
και το άρθρο 13 του συµφωνητικού που υπογράφτηκε με αριθµό πρωτοκόλλου 2497/14.4.2009.
Να κινηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια αυτά.
Συ μφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 2. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣΔιαβάστε επίσηςΜε τερτίπια χάρισαν 325 χιλιάδες Ευρώ στην Λάμδα Ναυς και μείωσαν το ενοίκιο της από 8.230 ευρώ σε 2.000 Ευρώ. 76% μείωση


Κουβάλησαν τους εργαζόμενους της Λάμδα για να εμποδίσουν το δικαίωμα του δήμου να διεκδικήσει νομικά τα οφειλόμενα του32 Σχόλια:

Είναι της αριστείας ίδιον.
Να επιβάλλει στον δικηγόρο τη γραμμή που θα ακολουθήσει ! ! !
Προφανώς δεν θα έχει ακούσει για ευθύνες δικηγόρου.
Συνεχίζουν και επιμένουν να σώσουν τον τόπο κατά τη δική τους γνώμη και αντίθετα από ότι νόμος ορίζει.
Νομομαθείς ή αγράμματοι δικηγόροι.

Με το αζημίωτο.

Το 2009 οι ίδιοι διάλεξαν δικηγόρο να συντάξει την σύμβαση μίσθωσης στα μέτρα της Λάμδα εξ ού και το αρθρο 13. Οι ίδιοι τη κύρωσαν πανηγυρικά στο δημοτικό συμβούλιο για το "καλό της ανάπτυξης ".

Το 2014 όταν είδαν ότι το άλογο τους δεν τράβαγε έβαλαν το Ψαρρό να μαζεψει αυτά πού ειχε πει στην πλατεία Μαντουδίου και την χαλκίδα για το θρυλικό βγήκε "μάπα το καρπούζι ". Έστησαν ένα δικηγόρο τον κ. Γραμματικόγιαννη να γραψει γνωμοδότηση (καθ υπόδειξη) στα μέτρα της Λάμδα με την οποία χάρισαν 300 χιλιάδες ευρώ δημοσιο χρήμα και μείωσαν παρανομα το ενοίκιο 75% κάτω. Τώρα χρησιμοποιούν αυτά που δημιούργησαν οι ίδιοι σαν προηγούμενο φοβούμενοι μήπως και βρεθεί δικηγόρος που θα γνωμοδοτήσει αντικείμενικά υπέρ του δήμου.

Υπάλληλοι της Λάμδα. Γεννημένοι για την ίντριγκα και την παλιανθρωπιά

Αυτή είναι η παράταξή Στεργίου συνεχιστές της αθλιότητας της παράταξης Ενωτιάδη.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΚΟΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΧΙΛ.ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΑ ΚΑΝΗ ΑΓΩΓΗ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΒΡΟΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΤΡΝΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ. ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΔΗΜΟΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΡΟΤΙ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ. ΜΗΝ ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ. ΑΥΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΧΛΙΔΗ ΤΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΔΩ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥ.

το άρθρο 13; «δεν θα αποτελεί πραγματικό ελάττωμα του
μισθίου, αλλά προυπόθεση για την ισχύ της παρούσας σύμβασης» θέλετε να καταργηθεί η σύμβαση και να πάμε σε νέα σύμβαση; καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει; να βρεθεί άλλος ενδιαφερόμενος;

Ο δικηγόρος το 2014 είχε πεί "Με τον όρο τούτο δηλ. του συμφωνητικού, η μισθώτρ ι α, εάν δεν δυνηθεί να λάβει από τις αρμόδ ι ες υπηρεσίες, την αναγκαία άδεια λειτουργίας και τις απαραίτητες εγκρίσεις για την εντός του μισθίου νόμιμη λειτουργία της και επιτέλεση του σκοπού της εξ αιτίας γεγονότος για το οποίο δεν θα υπέχει αυτή ευθύνη, η εν τω ιστορικώ σύμβασις παύει να ισχύει και δύναται να αποδεσμευθεί αζημίως αυτής. Παν δε ό, τ ι τυχόν είχε καταβληθεί από αυτή ως μίσθωμα θα μπορούσε να το αναζητήσει από τον Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν."

Δεν μπορεί η Λάμδα να κρατάει το δήμο όμηρο για 8 χρόνια τώρα με το άρθρο 13 και να φωνάζει ότι θέλει και πληρώνει. Η σύμβαση είναι άκυρη και για τον Λειβαδάρα όχι για τον Δήμο ας κινηθεί ο δημος να τους πετάξει έξω να τελειώνουμε με αυτό τον εκβιασμό . Αν τους βαστάει ας χρησιμοποιήσουν οι της Λάμδα στα δικαστήρια το άρθρο 13, σημαίνει έξωση για αυτούς.

Με τη δημιουργία του Λιμανιου μπορουν να βρεθουν εύκολα άλλοι πιο αξιοπιστοι επενδυτές να μισθωθεί ο χώρος και να έρθει εισόδημα στο δήμο. Ας τελειωνουμε με αυτό θέατρο όλοι μας ξέρουμε πως τον κουβάλησε στην περιοχή ο Ενωτιάδης και το βιο και πολιτεία της στο Πέραμα

Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι…

Αυτό πού γίνεται ΔΗΜΑΡΧΕ είναι απαράδεκτο, η Λάμδα πληρώνει ένα μικροποσό στο Δήμο που μέσω του άρθρου 13 μπορεί να το ζητήσει πίσω. Αν φαληρίσει είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει.

Πρέπει να δωθεί λύση άμεσα. ΑΣΕ ΤΟΥ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΛΑΜΔΑ ΕΞΩ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΙΣΩ. ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ (ΕΜΑΣ)

ΠΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΣΥ ΤΟ ΝΟΜΟ

τελικα η θεση του δημαρχου ποια ειναι??

Διπλα 20 ευρω το στρεμα νοικιαζει ο Δημος το πολυ ναπερνε 700 ευρω ασχετοι ειδται.η μαλακες

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ . ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .

Είστε σίγουροι πως σημερινός μισθωτής είναι η εταιρεία που αρχικά υπέγραψε τη σύμβαση μίσθωσης;
Κατά καιρούς έχουν γραφεί για οφειλές στο ΙΚΑ σε τριψήφιο αριθμό χιλιάδων ευρώ.

Ο καλυβιωτης ζηταει 7.χιλιαδ.ευρω το μηνα (παρε μια βουρτσαρα εργολαβε)

κάνεις λάθος 12:03 η σύμβαση που υπέγραψε ο Ενωτιάδης (μαζι με Καντζουρα, Τάρλα ακι Αρβανίτη) την διαβάζεται επιλεκτικά έκανε λόγο για 7.000 Ευρώ το μήνα το 2009 με αναπροσαρμογή 3% κάθε χρόνο . το ενοίκιο Σήμερα είναι 8.867 το μήνα +15% (1330 Ευρώ μηνιαίαως) για την φιλαρμονική, χορευτικό και αθλητικες δραστηριότητες)

Ο Δήμος ζητάει τα λεφτά που συμφωνήθηκα στην σύμβαση και αν δεν τα ζητήσει ο Καλυβιώτης πάει μέσα. Ο δήμος δεν είναι περιπτερο του Καντζούρα να πληρώνει ο καθένας ότι θέλει

Αντι να διορθώσουν το άρθρο 13 διαβάστε τι λεφτά χάρισαν στην Λάμδα το 2014 με την θλιβερή απόφαση ο 53 /2014 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΛ5-24Ψ).

Κάποιοι βέβαια θα πάνε φυλακή για αυτη την απόφαση, δεν μπορουν να χαρίζουν χρήμα έτσι1. για το 2013 , αντί να πληρώσει τα 95.893 Ευρώ που οφείλει σε ενοίκια, η Λάμδα Ναυς θα πληρώσει μόνο 24.000 Ευρώ. Αναδρομική μείωση ενοικιου σε 2.000 Ευρώ μηνιαίως. Η Λάμδα εχει καταβάλλει 8.000 ευρώ από τα ενοίκια του 2013. Δηλαδή, χαρίζονται στην Λάμδα Ναυς ενοίκια 71.893 Ευρώ για το 2013.

2. Οι όφειλες της Λάμδα σε ενοίκια για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 που ανέρχονται σε 240.045 Ευρώ ενσωματώνονται στο ποσό που έχει καταβάλει η εταιρεία μέχρι τώρα 88.000- ευρώ. Δηλαδή 3 χρόνια και 9 μήνες ενοίκια θα πληρωθούν στην τιμή των 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να ισχύει η ετήσια αναπροσαρμογή του 3% που προβλέπει η σύμβαση. Χαρίζονται άλλες 240.045 Ευρώ σε οφειλές ενοικίων στη Λάμδα Ναυς ΑΕ

3. Για το έτος 2014 το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως και μέχρι την εξασφάλιση των απαραιτήτων αδειοδοτήσεων και λειτουργία της εταιρείας, οπότε το μίσθωμα θα επανέλθει στο αρχικώς συμφωνημένο ποσό (όχι το αναπροσαρμοσμένο). Χαρίζονται άλλα 12.471 Ευρώ για το 2014 και μειώνεται το ενοίκιο από 8.230 Ευρώ σε 2.000 Ευρώ (μείωση του ενοικίου στο απίστευτο 76%).


Αυτή την απόφαση θέλουν να επικαλεσθεί ο δικηγόρος σαν νόμιμη. ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΠΡΟΣ 11:05,

Ας πάει εκει λοιπόν στα χωράφια να μάθει να φυτεύει και τριφύλι και να του εξασφαλίσει ο ιδωτης προσφαση στην θαλασε. αυτός δεν μπρει να πάρει απλες άδειες θα φτιάξει υποδομές και κτιρια αν το αφήσει ο ιδοκτήτης με τόσα που χρωστάει στο ΙΚΑ. Μη ανησυχεις η έκταση δεν θα πάει χαμένη. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφερομένοι

Συμφώνω με την Απόφαση , ο δικηγόρος του δήμου πρέπει να πάει και να χρησιμοποιήσει το άρθρο 13 με το οποίο η σύμβαση είναι άκυρη και σημάινει βασικά έξωση. Να τελειώνουμε μια και καλη με αυτούς. Το άρθρο 13 λέιε ότι η σύμβαση είναι άκυρη, τι θέλουν ακόμη στο Κυμάσι χωρίς σύμβασι γιαιτ δεν τους πετάει ο δήμος έξω

ΑΡΧΙΒΟΥΡΤΣΑΡΑ ΕΦΑΓΕ Ο ΟΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Φιλάκια στις βουρτσάρες.
Προτείνω βραβεία "βούρτσας"για το μεγαλύτερο λαμόγιο.

και οι δυο εταιρειες δεν εχουν δημοσιευσει στοιχεία οπως υποχρεουνται από το 2010


ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: LAMDA NAFS SHIPYARD
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 50508/002/Β/2001/0178
Αριθμός ΓΕΜΗ: 112621308000 Α.Φ.Μ.: 999860657
τος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής ΕΠΕ με την
επωνυμία «ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: MANTROP HOLDINGS LIMITED
Β) ΕΔΡΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1101,
Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
ΦΩΤΗΣ Π. ΦΩΤΙΟΥ (εκπρόσωπος της Εταιρείας
PHOTIRCO που είναι Δ/ντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Ε.Π.E. MANTROP HOLDINGS LIMITED).
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.»
Β) Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
https://www.businessregistry.gr/publicity/index

Η ΔΕΛΦΟΙ ΕΠΕ ήταν υπο−καταστήμα στην Ελλάδα της Αλλοδαπής ΕΠΕ με την
επωνυμία «ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: MANTROP HOLDINGS LIMITED
Β) ΕΔΡΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11638/2009)

Η MANTROP HOLDINGS δεν υπάρχει πλεον διαλύθηκε το 2016. Δες παρακάτω
http://cy-check.com/mantrop-holdings-limited/272246.html

¨
Η ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΟΙΚ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ και την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ
ΓΕΜΗ https://www.businessregistry.gr/publicity/index

https://goo.gl/HEDPp6


Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/1920, 22 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ
Ως προς τον χρόνο υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (της Χρήσης που έληξε την 31-12-2015) και των Πρακτικών των ΓΣ στο ΓΕΜΗ ισχύουν τα εξής:

α) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών στοιχείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).
γ) Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν.3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΣΡΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=5770591

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΡΗΜΟΔΙΚΟΥΜΕ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑ

Η ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει συμβόλαιο μίσθωσης με τον Δήμο;
ή μήπως η αρχική σύμβαση προέβλεπε υπεκμίσθωση;
η ΤΑΛΩΣ έχει άδεια λειτουργίας;
αν όχι έχει καταθέσει για να πάρει;
έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο;
τροφή για έρευνα.

στοιχεια της ΤΑΛΩΣ

https://goo.gl/WnAHHY

ΝΈΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

https://goo.gl/tKxW3LΣύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και καταχώρισης της σύστασής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Την 02/06/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 139138607000, ύστερα από έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5Α παρ. 2 του ν. 3853/2010, ως ισχύει, η πράξη σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και το διακριτικό τίτλο ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ.
Η ως άνω ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 139138607000
Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος: ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
2. Έδρα: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 9, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η ναυπήγηση, επισκευή και συντήρηση κρουαζιεροπλοίων, πορθμείων και παρόμοιων σκαφών ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών, πολεμικών πλοίων, δεξαμενοπλοίων, πλοίων – ψυγείων, σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, αλιευτικών σκαφών, πλοίων εργοστασίων, σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων, ρυμουλκών και προωθητικών πλοίων, βυθοκόρων, πλοίων φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών και άλλων σκαφών, πλωτών ή καταδυόμενων εξεδρών γεώτρησης ή παραγωγής, ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό, σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό, πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού και γενικά κάθε είδους κατασκευή πλοίων.
Η παράδοση σκαφών και πλωτών κατασκευών προς διάλυση.
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτήρια καθώς και γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Εμπόριο υλικών μεταλλουργίας και συναφών υλικών που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς.
Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.
1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:
α. να συνιστά εταιρείες και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
β. να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
4. Διάρκεια: 12 έτη
5. Συνολικές Εισφορές: 10000 ευρώ
6. Συνολικός αριθμός εταιρικών μεριδίων 100 ονομαστικής αξίας εκάστου 100 και συγκεκριμένα 100 μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

7. Εταίροι:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΦΜ: 035813569, ΑΔΤ:Χ 527407 , δ/νση κατοικίας: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 37 ΝΙΚΑΙΑ, ο οποίος για
1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10,000 έλαβε 100% ή / μερίδια

8. Διαχειριστές:

* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΦΜ: 035813569, ΑΔΤ:Χ 527407 , δ/νση κατοικίας: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 37 ΝΙΚΑΙΑ
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

https://goo.gl/ktRmqF


Αφού η ΤΑΛΩΣ συστάθηκε τον ΙΟΥΝΙΟ του 2016, πως χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που ο Δήμος έχει μισθώσει σε άλλη εταιρεία;
Η αρχική σλυμβαση μίσθωσης επιτρέπει την υπεκμίσθωση;
Έχει ενημερωθεί ο Δήμος και έχει επιτρέψει;
Ποιο άρθρο 13 ! ! !

απαγορευεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθως και η ολική υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή

[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysaeb_Page_3.jpg[/img]Οι όροι μίσθωσησ που ψήφισε η δημαρχιακή επιτροπή το 2009. Ηταν μέσα ο Αρβανίτης και ο Σκομπρης από τους αποστάτες[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysae_Page_1.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysae_Page_2.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysae_Page_3.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysae_Page_4.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysae_Page_5.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysaeb_Page_1.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysaeb_Page_2.jpg[/img]
[img]http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/naysaeb_Page_3.jpg[/img]

Διαβάσε την απόφαση 202/2011 τπυ δημοτικού συμβουλίου
άλλα έλεγαν τότε

https://goo.gl/VFPhyp
και ο λαικιστής του νομού δεν χάνει ευκαιρεία

https://goo.gl/vwpTSV

[img]http://kedikoglou.gr/wp-content/uploads/2017/03/%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99-%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5-2-660x350.jpg[/img]

Να συνέλθει άμεσα η Οικονομική Επιτροπή και να αποφασίσει συμπληρωματικές οδηγίες στον δικηγόρο να μην πει κουβέντα για την αντίθετη με τη σύμβαση μίσθωσης υπεκμίσθωση των εγκαταστάσεων, να μην μείνει μισή η υπεράσπιση.

ΣΩΠΑΣΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΛΕΞΕΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
"ΤΑΛΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ" ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000 ΕΥΡΏ . ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΕΛΦΟΙ, ΤΑΛΩΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ.

Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΑΡΤΖΙΔΙΚΟ

https://goo.gl/ktRmqF

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.