Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Η νέα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -Οι ψήφοι

Η νέα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη
Αλατζάς Ευάγγελος
Κουτσουράς Σταύρος
Κουκουρίκος Ηλίας
Τάρλας Κυριάκος
Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία
Κανελλόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη
Σκομπρής Νικόλαος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Στέφου Κυριακή
Ψαρρού Ελπίδα

Ψήφοι

Α) Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής τακτικών μελών Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής διαπιστώνεται από το προεδρείο ότι ψήφισαν είκοσι
τέσσερες -24- δημοτικοί σύμβουλοι και βρέθηκαν είκοσι δύο-22-έγκυρα και
δύο-2- άκυρα κι έλαβαν :

Κουτσουράς Σταύρος , δέκα επτά-17- ψήφους
Κουκουρίκος Ηλίας ,δέκα επτά-17- ψήφους
Τάρλας Κυριάκος , δέκα πέντε-15- ψήφους
Αλατζάς Ευάγγελος ,είκοσι-20- ψήφους
Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία ,δέκα έξι -16- ψήφους
Κανελλόπουλος Ιωάννης ,δέκα έξι -16- ψήφους


Β) Ακολουθεί η διαδικασία εκλογής των πέντε -5-αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο-2-
μελών της μειοψηφίας α)Στέφου Κυριακή(με επτά-7-ψήφους) και β)Ψαρρού
Ελπίδα(με επτά-7-ψήφους) και των τριών μελών της πλειοψηφίας κ.κ.
Σκομπρή Νικολάου ,Δανέλη Ιωάννη ,Βούλγαρη Αναστασίου

Ψήφισαν είκοσι τέσσερες-24- και βρέθηκαν τέσσερα -4- λευκά ,ένα-1- άκυροκαι δέκα εννέα -19- έγκυρα κι έλαβαν:
Σκομπρής Νικόλαος ,δέκα οκτώ-18- ψήφους

Δανέλης Ιωάννης ,δέκα οκτώ -18- ψήφους
Βούλγαρης Αναστάσιος , δέκα οκτώ -18- ψήφους
Στέφου Κυριακή , δέκα οκτώ -18- ψήφους
Ψαρρού Ελπίδα ,δέκα εννέα-19- ψήφους


Από το πρακτικό της αρίθμ. 4 / 5-3-2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 60 /2017

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ο νεοκλεγείς
Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών κι
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο
από 8-9-2014 έως 4-3-2017 στην ειδική αυτή συνεδρίαση ,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα
είναι ο Δήμαρχος και θα εκλεγούν συνολικά έξη(6) τακτικά μέλη ,εκ των
οποίων τα δύο-2-θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της
μειοψηφίας και επίσης πέντε-5- αναπληρωματικά μέλη ,εκ των οποίων δύο-2-
θα προέρχονται από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας του δημοτικού
συμβουλίου.
Τόνισε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.8 του Ν.
3852/2010,ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί
μέλος των επιτροπών.
Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων
της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων –
τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών – που προέρχονται από το
σύνολο των μελών της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή (δύο-2-
υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο-2-υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη).
Υποψήφιοι από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο
πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών της μειοψηφίας.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία,
θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία.
Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία,θα
ακολουθήσει τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγονται όσοι λάβουν την
σχετική πλειοψηφία των παρόντων από την πλευρά της μειοψηφίας.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας από τους συμβούλους των μελών
της μειοψηφίας,ο πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα αυτών που αναδείχθηκαν
από το σύνολο της μειοψηφίας ως υποψήφιοι για μέλη της Επιτροπής
Ποιότητα Ζωής ,ήτοι:
Α) Υποψήφιοι τακτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία,
Κανελλόπουλος Ιωάννης, Παζάρας Βασίλειος και Λιαγκάκης Ευστάθιος.
Ψήφισαν εννέα -9-δημοτικοί σύμβουλοι και βρέθηκα εννέα -9- έγκυρα
ψηφοδέλτια κι έλαβαν:
Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία (επτά-7-ψήφους) ,Κανελλόπουλος Ιωάννης
(επτά -7- ψήφους) , Παζάρας Βασίλειος μία-1- ψήφο και Λιαγκάκης Ευστάθιος
δύο-2- ψήφους.
Εκλέγονται υποψήφια τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από
την μειοψηφία οι πιο κάτω:
Φλώκου -Κωνσταντάκη Σοφία και Κανελλόπουλος Ιωάννης

Β) Υποψήφιοι αναπληρωματικοί σύμβουλοι οι κ.κ Στέφου Κυριακή ,Ψαρρού
Ελπίδα και Παζάρας Βασίλειος.
Ψήφισαν εννέα -9-δημοτικοί σύμβουλοι και βρέθηκαν οκτώ-8-έγκυρα
ψηφοδέλτια και ένα-1-άκυρο κι έλαβαν:
Στέφου Κυριακή (επτά-7- ψήφους) και Ψαρρού Ελπίδα (επτά-7-ψήφους)


Εκλέγονται υποψήφια αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής από την μειοψηφία οι πιο κάτω:
Στέφου Κυριακή και Ψαρρού Ελπίδα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυμούν ,να θέσουν υποψηφιότητας για το αξίωμα του τακτικού και
αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά
μέλη της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής οι πιο κάτω σύμβουλοι: οι κ.κ.
Κουτσουράς Σταύρος , Κουκουρίκος Ηλίας ,Παληός Ευστράτιος, Χαλιούλιας
Ιωάννης, Τάρλας Κυριάκος,Αλατζάς Ευάγγελος,Γεωργάκαινα Ελένη και για
αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ.Σκομπρής Νικόλαος ,Δανέλης Ιωάννης,
Βούλγαρης Αναστάσιος .

Ο πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων .Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή με
την απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται. Αν και στη δεύτερη
ψηφοφορία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ,γίνεται τρίτη
ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία
των παρόντων.
Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία ενεργείται κλήρωση από
τον πρόεδρο του συμβουλίου.
Ακολουθεί η διαδικασία εκλογής των έξη -6-τακτικών μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα
παραπάνω ανήλθαν σε τέσσερες-4- της πλειοψηφίας και δύο-2- της
μειοψηφίας.
Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψηφίους ισαρίθμους με τα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στο σημείο αυτό της διαδικασίας αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος
κα Ψαρρού Ελπίδα οπότε οι παρουσίες των δημοτικών συμβούλων
διαμορφώνονται σε είκοσι τέσσερες-24- και οι απουσίες σε τρεις-3-.

Α) Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής τακτικών μελών Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής διαπιστώνεται από το προεδρείο ότι ψήφισαν είκοσι
τέσσερες -24- δημοτικοί σύμβουλοι και βρέθηκαν είκοσι δύο-22-έγκυρα και
δύο-2- άκυρα κι έλαβαν :

Κουτσουράς Σταύρος , δέκα επτά-17- ψήφους
Κουκουρίκος Ηλίας ,δέκα επτά-17- ψήφους
Τάρλας Κυριάκος , δέκα πέντε-15- ψήφους
Αλατζάς Ευάγγελος ,είκοσι-20- ψήφους
Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία ,δέκα έξι -16- ψήφους
Κανελλόπουλος Ιωάννης ,δέκα έξι -16- ψήφους

Εκλέγονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι πιο κάτω
δημοτικοί σύμβουλοι: Κουτσουράς Σταύρος, Κουκουρίκος Ηλίας ,
Τάρλας Κυριάκος, Αλατζάς Ευάγγελος , Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία
και Κανελλόπουλος Ιωάννης

Β) Ακολουθεί η διαδικασία εκλογής των πέντε -5-αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο-2-
μελών της μειοψηφίας α)Στέφου Κυριακή(με επτά-7-ψήφους) και β)Ψαρρού
Ελπίδα(με επτά-7-ψήφους) και των τριών μελών της πλειοψηφίας κ.κ.
Σκομπρή Νικολάου ,Δανέλη Ιωάννη ,Βούλγαρη Αναστασίου
Ψήφισαν είκοσι τέσσερες-24- και βρέθηκαν τέσσερα -4- λευκά ,ένα-1- άκυρο
και δέκα εννέα -19- έγκυρα κι έλαβαν:
Σκομπρής Νικόλαος ,δέκα οκτώ-18- ψήφους
Δανέλης Ιωάννης ,δέκα οκτώ -18- ψήφους
Βούλγαρης Αναστάσιος , δέκα οκτώ -18- ψήφους
Στέφου Κυριακή , δέκα οκτώ -18- ψήφους
Ψαρρού Ελπίδα ,δέκα εννέα-19- ψήφους
Εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι
πιο κάτω: Σκομπρής Νικόλαος ,Δανέλης Ιωάννης, Βούλγαρης
Αναστάσιος, Στέφου Κυριακή και Ψαρρού Ελπίδα
Τέλος ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από
5/3/2017 μέχρι 31/8/2019.
Μετά από αυτά το δημοτικό συμβούλιο
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εκλέγονται για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Τακτικά Μέλη
Αλατζάς Ευάγγελος
Κουτσουράς Σταύρος
Κουκουρίκος Ηλίας
Τάρλας Κυριάκος
Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία
Κανελλόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη
Σκομπρής Νικόλαος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Στέφου Κυριακή
Ψαρρού Ελπίδα

2 Σχόλια:

ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεχρι τελος Μαρτιου το περνουν κοντριτσα ΗΤΑΝ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.