Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ο κανονισμός για τα βοθρολύματα που μπορεί να δέχονται οι βιολογικοί του δήμουΤο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΛΑΑ ενέκρινε  τον κανονισμό λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ. ώςΔ.Ε.Υ.Α. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τον τρόπο υποδοχής των οικιακών βοθρολυμάτων και τη λειτουργία
της εγκατάστασης προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων των ΒΙΟΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός του Κανονισμού
Σκοπός του κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία και προστασία της σωστής λειτουργίας των
ΒΙΟΚΑ και η αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Γνωστοποίηση
Ο παρών κανονισμός γνωστοποιείται ενυπόγραφα σε όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των
βυτιοφόρων στους οποίους διανέμονται αντίγραφα του και αναρτάται και σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων. Η γνώση και αποδοχή του παρόντος κανονισμού αποτελεί προϋπόθεση για την εκκένωση των βοθρολυμάτων στους ΒΙΟΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Υπόχρεοι συμμόρφωσης
Όλοι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα
κανονισμό και με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων υποδοχής οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τηλειτουργία της υποδοχής βοθρολυμάτων και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. οι οδηγίες προς τουςβυτιοφορείς θα δίνονται προφορικά ή γραπτά ή θα αναρτώνται σε ειδικούς πίνακες στο χώρο υποδοχής βοθρολυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Υγειονομική Διάταξη ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ Β138/τ.β. /24.2.65), άρθρα 2 και 15.
Ποινικός Κώδικας, άρθρα 427 και 458.
Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΜΛΑΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κυρώσεις
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε οδηγοί των βυτιοφόρων δεν συμμορφώνονται με
τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ, εκτός από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, θα τους επιβάλλονται και από την ΔΕΥΑ κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα αποφασίζονται από Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και θα είναι ανάλογες με τη βαρύτητα της εκάστοτε παράβασης και το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στην εγκατάσταση. Οι κυρώσεις μπορεί να κλιμακώνονται αναλόγως με την βαρύτητα και την ενδεχόμενη υποτροπή του παραβάτη και να περιλαμβάνουν
Επιβολή χρηματικού προστίμου
Απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Το ύψος του χρηματικού προστίμου μπορεί να φθάνει μέχρι 300,00€ ενώ το χρονικό διάστημα
απαγόρευσης χρήσης των εγκαταστάσεων μπορεί να φθάσει μέχρι 3 μήνες για κάθε παράβαση ή
συνδυασμό.
Τέλος σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή συστηματικών παραβάσεων η ΔΕΥΑ μπορεί με
απόφαση του Δ.Σ. της να προτείνει στην αρμόδια Υπηρεσία την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Προσέλευση και διακίνηση βυτιοφόρων
6. Πριν την προσέλευση του βυτίου για εκκένωση στην ΕΕΛ, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η
αντίστοιχη πληρωμή στον Εισπράκτορα Μαντουδίου ή στα γραφεία της επιχείρησης μας στην
Στροφυλιά.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στην ΕΕΛ, είναι η υπόδειξη στον αρμόδιο υπάλληλο της
απόδειξης πληρωμής σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και η κατάθεση της σχετικής
αίτησης συμπληρωμένης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού.
8. Τα βυτιοφόρα προσέρχονται μέσα στην υποδοχή βοθρολυμάτων κατά τις ώρες που ορίζονται από τη ΔΕΥΑ
9. Τα βυτιοφόρα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από την υποδοχή με μέγιστη ταχύτητα
10χλμ./ώρα. Τα βυτία που περιμένουν να αδειάσουν πρέπει να διευκολύνουν την κίνηση των λοιπών
βυτίων ή άλλων οχημάτων.
10. Απαγορεύεται η στάθμευση των βυτιοφόρων μέσα στο χώρο ή πλησίον των εγκαταστάσεων
υποδοχής βοθρολυμάτων, ιδιαιτέρως μετά την λήξη του ωραρίου υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος εκκένωσης
1. Οι οδηγοί βυτιοφόρων πρέπει να ακολουθούν πιστά το ωράριο της έναρξης και ειδικά της λήξης της υποδοχής καθώς και τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου. Μετά την ώρα λήξης της υποδοχής δεν επιτρέπεται η είσοδος των βυτίων στο χώρο των εγκαταστάσεων.
2. Ο αριθμός και ο χρόνος εκκένωσης των βυτιοφόρων που αδειάζουν ταυτόχρονα στον σταθμό
ορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο υποδοχής.
3. Αφού σταθμεύσουν τα βυτιοφόρα στο σημείο εκκένωσης, οι οδηγοί ή οι βοηθοί τους, συνδέουν
προσεκτικά το στόμιο του βυτίου με τον εύκαμπτο σωλήνα, βάζουν το άλλο άκρο στην θέση
εκκένωσης και ανοίγουν τη βάνα. Αν κατ το χρονικό διάστημα της εκκένωσης των βυτίων προκύψει
οποιοδήποτε πρόβλημα (όπως μεγάλη παροχή, έμφραξη της σχάρας λόγω των στερεών φερτών
που περιέχουν τα βοθρολύματα , βλάβη αντλιών κλπ.) οι οδηγοί των βυτίων ή βοηθοί τους οφείλουν
να περιορίσουν ή να κλείσουν τελείως τη βάνα εκκένωσης του βυτίου ώστε να μην διαρρέουν τα
λύματα έξω και γενικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου υποδοχής για τον
χειρισμό των βανών εκκένωσης.
4. Μετά την εκκένωση τα βυτιοφόρα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από τον χώρο στάθμευσης
ώστε να διευκολύνεται κατά το δυνατόν η κυκλοφορία των άλλων εισερχόμενων και εξερχόμενων
οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Κανόνες Υγιεινής
1. Οι υδατοπαγίδες (καζανάκια) των βυτίων πρέπει να αδειάζονται προσεκτικά και με ειδικό δοχείο στην θέση εκκένωσης και όχι κάτω. Απαγορεύεται δε η εκκένωση τους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.
2. Οι βάνες εκκένωσης των βυτίων πρέπει να είναι στεγανές ώστε να μην ρυπαίνουν κατά την κίνηση ή στάθμευση τους το χώρο εκκένωσης. Αν υπάρξει βλάβη στις βάνες ή άλλη διαρροή οι ιδιοκτήτες
οφείλουν να την αποκαθιστούν εντός του ελαχίστου δυνατού χρόνου.
3. Η εκκένωση των βυτίων επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις ειδικές θέσεις εκκένωσης και πουθενά
αλλού στον χώρο των εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ακατάλληλα Βοθρολύματα – Έλεγχος Ποιότητας
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση βοθρολυμάτων που περιέχουν επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες είτε για τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων είτε για τον εξοπλισμό είτε για το προσωπικό των εγκαταστάσεων. Τέτοιες ουσίες είναι πιθανόν να περιέχουν τα λύματα από συνεργεία, εργαστήρια, ελαιοτριβεία, μαρμαράδικο, βιομηχανίες, εργοστάσια και γενικά από δραστηριότητες των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται γενικώς στην κατηγορία των οικιακών αστικών λυμάτων.
2. Όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν με σαφήνεια και επακριβώς την προέλευση των
βοθρολυμάτων, στοιχεία τα οποία να είναι δυνατή η άμεση εξακρίβωση τους Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.
3. Οι οδηγοί υποχρεούνται πριν την εκκένωση του βυτίου να δίνουν δείγμα από το περιεχόμενο του βυτίου σε φιάλη δειγματοληψίας στον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑ. Εάν από το μακροσκοπικό έλεγχο προκύψει υπόνοια ύποπτων λυμάτων η εκκένωση αναστέλλεται ο οδηγός συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση για την προσέλευση των λυμάτων και το δείγμα στέλνεται για ανάλυση. Η περίπτωση επιβεβαίωσης ακατάλληλου (μη οικιακού λύματος) εμπίπτει στις κυρώσεις που αναφέρονται παραπάνω ως σοβαρότατο παράπτωμα.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα βοθρολύματα που μεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο κριθούν ακατάλληλα από το προσωπικό υποδοχής ο οδηγός του πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαμαρτυρίες από το χώρο υποδοχής.
5. Εάν εκκενωθεί ποσότητα ακατάλληλων λυμάτων και κριθεί αναγκαίο για την προστασία και εξασφάλιση του προσωπικού και της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι δυνατό να σταματήσει προσωρινά η υποδοχή όλων των βυτίων μέχρι να απομακρυνθεί η ποσότητα αυτή από την εγκατάσταση με ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2017.
Σύμφωνα με αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.