Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Πόσο νόμιμη είναι η απόφαση της ΔΕΥΑ να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Ανέστη Ψαρρού χωρίς να εξετάσει τις περιστάσεις;


Σχόλιο αναγνώστη στο άρθρο "Να του καλύψει τα έξοδα ο δήμος ζήτά ο Ανέστης Ψαρρός για 4 δίκες πού είναι κατηγορούμενος σαν πρόεδρος της ΔΕΥΑ" που αναδημοσιεύουμεΟ Δήμος Μολοσσών απέρριψε αίτηση πρώην δημάρχου να ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας δικηγόρος προκειμένου  παραστεί προς υπεράσπισή του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ιωάννινων , όπου φέρεται ως κατηγορούμενος σε υπόθεση σχετικά με την κατασκευή έργου «Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Μολοσσών
Η  Οικονομική Επιτροπή  κατέληξε  ότι  δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου από την προς υπεράσπιση του  πρώην Δημάρχου   καθότι δεν αποτελεί λειτουργική δαπάνη του Δήμου και συνεπώς δεν είναι νόμιμη.


Διαβάστε στο σύνδεσμο
https://goo.gl/0d93ZB

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας, που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού (άρθρα 27 και 38 ν.ΣΙΒ/1952, 1, 26 και 28 παρ. 3 του ν.δ/τος 321/1969), όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρα 3, 13, 40 ν.δ/τος 496/1974, 1 παρ.2α π.δ/τος 465/1975 και 1 παρ.1 ν.δ/τος1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 968/1979, 20, 22, 26, 28και 79 του ν. 2362/1995), για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., εκτός από την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό, απαιτείται η δαπάνη αυτή να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου.

Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις,  επιτρέπεται η διενέργεια δαπάνης που δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, εφόσον,  από τα δικαιολογητικά της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί, προκύπτει ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του οικείου νομικού προσώπου ή ότι συντελεί, άμεσα ή  έμμεσα, στην αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο.

Λειτουργικές θεωρούνται και οι δαπάνες για την καταβολή αμοιβής σε δικηγόρους, στους οποίους τα ν.π.δ.δ. αναθέτουν τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη υποθέσεών τους, εφόσον τούτο επιβάλλει η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή επίτευξης των (δημοσίου ενδιαφέροντος) σκοπών τους.

Αντίθετα δεν παρίσταται λειτουργική η καταβολή σε δικηγόρο αμοιβής για τη δικαστική εκπροσώπηση, αιρετών οργάνων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. σε ποινική υπόθεση, που σχετίζεται με την προσωπική τους συμπεριφορά τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (βλ. Πράξεις Ι Τμήματος 83/2009, 143/2008, 98/2005, 84/2005, 82/2003, 56/2001, 140/2001 κ.α.). Σύμφωνα με την Πράξη 148/2010 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «…οι υποθέσεις που ανακύπτουν λόγω ποινικής ευθύνης που αποδίδεται στα αιρετά όργανα των Δήμων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συναρτώνται με την προσωπική τους συμπεριφορά και ως εκ τούτου συνιστούν προσωπικές τους υποθέσεις. Επομένως, η ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης και εκπροσώπησής τους ενώπιον των δικαστηρίων, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν μπορεί να βαρύνεται με την καταβολή της σχετικής δικηγορικής αμοιβής».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου από την Οικονομική Επιτροπή προς υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου Δήμου Μολοσσών, καθότι δεν αποτελεί λειτουργική δαπάνη του Δήμου και συνεπώς δεν είναι νόμιμη.

3 Σχόλια:

παλι ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΕ χωρις να ανεβασετε και τις κλησεις
για να δουμε αν αφορουν προσωπικες κλησεις

ποιος να ανεβάσει τις κλήσεις 12:34; από πού να τις πάρει; από το Ψαρρό; Το Διοικητικό Συμβούλιο τις ΔΕΥΑ έπρεπε να ελέγξει πριν εγκρίνει περί τίνος πρόκειται και αν οι υποθέσεις αφορούν την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή επίτευξης των (δημοσίου ενδιαφέροντος) σκοπών της επιχείρησης.

Στα πρακτικά της συνεδρίασης φαίνεται ότι τέτοιος έλεγχος δεν έγινε. Δε συζητήθηκαν οι υποθέσεις. απλώς δόθηκε έγκριση της δαπάνης και μάλιστα τυχαίως ορίστηκε σαν δικηγόρος ο ανιψιός του Ψαρρού

Η απόφαση της ΔΕΥΑ για ορισμό δικηγόρου χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό είμαι παράνομη και δεν εφαρμόζεται.
Στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται ο Κ.Α. (Κωδικός Αριθμός) σε βάρος του οποίου γίνεται η δαπάνη και η απόφαση της Αποκεντωμένης έγκρισης του προϋπολογισμού.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.