Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του Δήμου στην «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»Από το πρακτικό της αρίθμ. 3 / 22-2-2017 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου


ΘΕΜΑ: Έγγραφο αρ.πρωτ. 290/6-2-2017 ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
με θέμα «Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου»


Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα διάβασε το αρίθμ. πρωτ. 290/6-2-2017
έγγραφο του ΦοΔΣα Στερεάς Ελλάδας ,που αναφέρει τα εξής:
«Με την υπ’ αρ. οικ. 4191/93592/14-5-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, η οποία
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 7652/167510 (ΦΕΚ Β 2408 2012) απόφασή
της, συστάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνέχεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4071/2012, οι ΟΤΑ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφάσισαν τη μετατροπή του Περιφερειακού
Συνδέσμου ΦοΔΣΑ σε Α.Ε. των ΟΤΑ, του άρθρου 265 του ν. 3463/2006. Η
συσταθείσα με τον τρόπο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, με την επωνυμία
«Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος
Α.Ε. των ΟΤΑ» που προήλθε από τη μετατροπή του Περιφερειακού
Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, έχει προβεί στις απαιτούμενες από τη
νομοθεσία πράξεις δημοσιότητας, και έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό
130403241700.

Η ανακοίνωση καταχώρισης της μετατροπής έγινε στις 30/04/2015 από το
Γ.Ε.ΜΗ με ΚΑΚ 355385 σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1869/14/24-4-2015
απόφασης άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού από τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας.
Στη συνέχεια, η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε την υπ’ αρ.
4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί
συγχώνευσης έξι (6) ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, αφού διαπιστώθηκε ότι
τηρούνταν οι προϋποθέσεις του ν. 4071/2012.
Η ανωτέρω υπ’ αρ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ’ αρ. πρωτ. 3097/8-10-2015
ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
Τηρήθηκαν έτσι όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και
δημοσιεύσεις για τη νόμιμη λειτουργία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε.

Παρά ταύτα, κατόπιν μη νόμιμων, και ήδη ακυρωθεισών, αποφάσεων του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
δημιουργήθηκαν ψευδείς και αβάσιμες εντυπώσεις περί δήθεν μη νόμιμης
σύστασης και λειτουργίας του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Τη νομιμότητα των αποφάσεών του, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας επιχείρησε να βασίσει στην υπ’ αρ.
758/2016 απόφαση του Στ’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδοθείσα
κατά την άσκηση προσυμβατικού ελέγχου μιας συγκεκριμένης σύμβασης, και
παρά το γεγονός ότι με τη υπ’ αρ. 20/2005 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την άσκηση του προσυμβατικού
ελέγχου, δεν ασκεί δικαιοδοτική αρμοδιότητα, κατά συνέπεια οι αποφάσεις του
δεν δύνανται να ακυρώσουν την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει το
δικαιικό σύστημα της χώρας μας.

Έτσι, κάποια Δημοτικά Συμβούλια ΟΤΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
μετόχων του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., δεν έλαβαν μέχρι
σήμερα αποφάσεις για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που τους
αναλογεί, φοβούμενα ότι η απόφαση αυτή θα κρινόταν μη νόμιμη, είτε από
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας, είτε από τους κατά τόπο αρμόδιους επιτρόπους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

Όμως, έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αρ. 3/11-1-2017 απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης), με την οποία γίνεται καθ’
ολοκληρία και ομόφωνα δεκτή η από 4-5-2016 αίτηση
αναθεώρησης που άσκησε ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,
κατά της υπ’ αρ. 758/2016 απόφασης του Στ’ Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

Με την απόφαση 3/11-1-2017, που σας επισυνάπτεται, το Ελεγκτικό Συνέδριο
αποδέχεται την πλήρη νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας του
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και ανακαλεί τις προηγούμενες
αντίθετες αποφάσεις του Ε’ Κλιμακίου και του Στ’ Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον κανένα ζήτημα
αμφισβήτησης της νομιμότητας των αποφάσεων για την καταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί σε κάθε Δήμο – μέτοχο του Περιφερειακού
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε, βασιζόμενοι στο ανωτέρω ιστορικό και
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του φορέα, να προβείτε άμεσα
στη λήψη απόφασης από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, για την καταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στο Δήμο σας, ποσού 7.950,00 ευρώ,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι, αμέσως μετά την λήψη της απόφασής σας, την οποία και
θα μας κοινοποιήσετε, θα πρέπει να προχωρήσετε στη καταβολή και του
ποσού στον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας (IBAN
GR4401103500000035000148508) που διατηρεί ο φορέας μας για την
κατάθεση του κεφαλαίου σύμφωνα και με όσα σας έχουμε επισημάνει στο υπ’
αρ. 77/07-05-2015 σχετικό έγγραφό μας.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη :
α) Το αρίθμ. 290/6-2-2017 έγγραφο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
β) Το γεγονός ότι από την συζήτηση του θέματος απουσίασαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Γεωργατζής Ευάγγελος –Βούλγαρης Αναστάσιος-Τάρλας
Κυριάκος-Κατσούρας Δημήτριος-Γιαννιός Κων/νος –Ψαρρού Ελπίδα –Παληός
Ευστράτιος-Κουκουρίκος Ηλίας

γ) Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:
Χαλιούλιας Ιωάννης –Χατζής Ανδρέας –Παζάρας Βασίλειος –Αλατζάς
Ευάγγελος –Σκομπρής Νικόλαος –Αρβανίτης Παναγιώτης –Κουτσουράς
Σταύρος –Περήφανου Νίκη –Γεωργάκαινα Ελένη : Εγκρίνουμε την καταβολή
μετοχικού κεφαλαίου

Στεργίου Ιωάννης –Μουργιάς Ιωάννης – Καντζούρας Ιωάννης – Στέφου
Κυριακή –Κανελλόπουλος Ιωάννης : Επειδή δεν έχει τελεσιδικήσει η
νομιμότητα του ΦοΔΣΑ δηλώνουμε παρόντες

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Δεν ψηφίζω

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή και έγκριση του ποσού -7.950,00€- για την καταβολή του
αρχικού μετοχικού κεφαλαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Στεργίου Ιωάννη –Μουργιά
Ιωάννη – Καντζούρα Ιωάννη – Στέφου Κυριακής –Κανελλόπουλου Ιωάννη-
Λιαγκάκη Ευσταθίου
5
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

4 Σχόλια:

Πόσες φορές λοιδόρησαν τον Καλυβιωτη για το θέμα του ΦοΔΣΑ (μέχρι πειθαρχικό) Στεργιου και αποστάτες?
Πόσες φορές προσπαθούσε ο ανεκδιήγητος Κουκουρίκος με "κούφιους"πύρινους λόγους να τον προσβάλει στο ΔΣ ?
Τα καλύτερα έπονται.

Δεν ψηφίσατε σε προηγούμενο Δ.Σ. να μην καταβάλετε την αναλογία σας στο Μετοχικό Κεφάλαιο;
Σαν την κυβέρνηση το πάτε και εσείς, πάντα ΟΧΙ μέχρι να σας στριμώξουν στον τοίχο, και τότε ψηφάτε ΝΑΙ ή οι πλέον τσαμπουκάδες προτιμάνε την αδικαιολόγητη απουσία
Εύγε σας.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.