Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Διαφθορά στο Δημόσιο: Τα πειθαρχικά, οι επίορκοι και οι δήμαρχοι που τους καλύπτουνΣτα δίχτυα των «ράμπο» της δημόσιας διοίκησης και πιο συγκεκριμένα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) πέφτουν οι επίορκοι υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια κινούμενοι σε ένα καθεστώς ανομίας και μη ελέγχου από την πολιτική ηγεσία της χώρας στην κυριολεξία αλώνιζαν φτιάχνοντας περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ!

Και αυτό ενώ η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας. Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Το υπουργείο έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και ασκεί επιτελικό ρόλο, γι’ αυτό και η ουσιαστική πρόοδος των πρωτοβουλιών συνδέεται άρρηκτα με το βαθμό συνεργασίας των υπουργείων, αλλά και των αρμόδιων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον πειθαρχικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό, είτε σε πειθαρχικό επίπεδο, ενώ καθίσταται πλέον εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Μετά από διασταύρωση στοιχείων τόσο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔΔ) όσο και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το οποίο και ολοκλήρωσε τις σχετικές εκθέσεις, η Δημόσια Διοίκηση έχει πλέον στη διάθεσή της έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.

Τα στοιχεία των εκθέσεων, με εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, θα αποσταλούν άμεσα στους κατά περίπτωση αρμόδιους επικεφαλής των δημόσιων φορέων (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λπ.) ώστε να λάβουν γνώση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν και να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ και η περαιτέρω διερεύνηση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δημοτικών υπαλλήλων, οι αρμόδιες διευθύνσεις Διοικητού των ΟΤΑ, στους οποίους υπηρετούσαν οι εν λόγω υπάλληλοι, δήλωσαν άγνοια για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην προβούν στις δέουσες ενέργειες στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις προέκυψε ότι οι Δήμαρχοι είχαν ενημερωθεί σχετικά, με επιστολή από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς όμως να ενημερώσουν αντίστοιχα τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ θα έπρεπε ο υπάλληλος να τεθεί αυτοδίκαια σε αργία και να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία, η υπηρεσία δεν επέβαλε το παραπάνω διοικητικό μέτρο ή δεν κίνησε την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του υπαλλήλου!

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου παρά την ενημέρωση άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον υπαλλήλων, ορισμένοι δήμαρχοι δίνουν εντολή για διενέργεια ΕΔΕ ή προκαταρκτικής έρευνας αντί να ασκήσουν πειθαρχική δίωξη, ενώ έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων αν και σε βάρος τους εκκρεμούσε ποινική δίωξη. Ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων από τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια που είχαν συγκροτηθεί, ενώ επιπρόσθετα παρατηρήθηκε καθυστέρηση και στη διαδικασία διενέργειας και ολοκλήρωσης των Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, όπως στα υπουργεία Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

10 + 1 έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΣΕΕΔΔ σε 10 + 1 ακόμη περιπτώσεις. Ειδικότερα:

1. Εμβάσματα εξωτερικού: Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων οι οποίοι από το έτος 2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ.

2. Έλεγχος γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ: Έλεγχος για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2003-2009. Ήδη, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τους φορείς πιστοποίησης.

3. Έλεγχοι τήρησης ωραρίου: Διενεργούνται διαρκώς έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου (έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα Υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.λπ.) Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η νομιμότητα των χορηγηθεισών αναρρωτικών αδειών και των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση.

4. Έλεγχος άσκησης ιδιωτικού έργου: Έρευνα του ΣΕΕΔΔ για τη νομιμότητα χορήγησης σε υπαλλήλους των Δήμων, αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5. Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαιδευτικό έργο: Έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής (2.200 περίπου) εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο), με βάση τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από το Υπουργείο

6. Υπουργείο Πολιτισμού: Έλεγχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την εξέταση της διαδικασία υπαγωγής συμβασιούχων στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

7. Δασικές υπηρεσίες: Έλεγχος -έρευνα σε 103 Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων.

8. Διαύγεια: Έλεγχος σε δημόσιες υπηρεσίες για την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του προγράμματος Διαύγεια.

9. Ληξιαρχείο Αθηνών: Έλεγχος στον τρόπο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης εκπρόθεσμης γνωστοποίησης (υπόθεση Μαρία)

10. Είσπραξη δημοσίων εσόδων: Εντατικοποίηση ελέγχων σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων (είσπραξη τελών από τους Δήμους, προστίμων αυθαιρέτων, κλπ) και την περιστολή των δαπανών (λειτουργικά έξοδα, κλπ), τις προμήθειες και τα δημόσια-δημοτικά έργα.

11. Περιουσιακή κατάσταση: Εντατικοποίηση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και εντοπισμός των υπαλλήλων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση δεν δικαιολογείται από νόμιμους και εμφανείς πόρους. Ήδη, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις, ενώ έχουν φορολογηθεί αρμοδίως τα αδικαιολόγητα ποσά.

Τα αποτελέσματα

Οι ανωτέρω δράσεις, φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχει καταστεί πλέον σαφές σε όλους ότι συμπεριφορές του παρελθόντος δεν γίνονται αποδεκτές. Ήδη, σε διάστημα λίγων μόλις μηνών έχουν εξεταστεί περισσότερες από 1.645 πειθαρχικές υποθέσεις, ενώ προχωρά με γοργούς ρυθμούς και η εξέταση των υπολοίπων 2.208 υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων Α΄ και Β΄ Βαθμού. Συνέπεια της συστηματικής αυτής προσπάθειας είναι η ραγδαία επιτάχυνση απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης που έχει επιτευχθεί σε όλα τα στάδια του πειθαρχικού ελέγχου αλλά και η ανατροπή της στερεοτυπικής σχεδόν άποψης του πρόσφατου παρελθόντος ότι από το δημόσιο δεν αποχωρεί κανένας, γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται.

Το τελευταίο έτος, πράγματι μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες αποχώρησαν για ποινικούς ή πειθαρχικούς λόγους περισσότεροι από 250 αποδεδειγμένα επίορκοι υπάλληλοι. Πρόκειται για οριστικές παύσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα, σε πέντε μόλις μήνες έχουμε υπερδιπλασιασμό του αριθμού των πειθαρχικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων ήτοι 1150 σε σχέση με 495 αποφάσεις το 1ο εξάμηνο του έτους, με σύνολο έτους 1.645 αποφάσεις). Αντίστοιχα προκύπτει υπερτετραπλασιαμός των αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκε η ποινή οριστικής παύσης (Σύνολο έτους: 248 / Α’ Εξάμηνο: 41 και Β’ Εξάμηνο 207).

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το κύρος της δημόσιας διοίκησης, καθώς εκεί όπου συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις οι πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις τους. Το 2013, ετέθησαν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας (απομακρύνθηκαν δηλαδή διοικητικά από την εργασία τους λαμβάνοντας κατά κανόνα το 1/3 των αποδοχών τους) συνολικά 1.491 υπάλληλοι, ενώ σήμερα βρίσκονται σε αργία 977 υπάλληλοι. Το μέσο διάστημα παραμονής σε αργία είναι 154 ημέρες. Το ίδιο διάστημα εξήλθαν από το καθεστώς της αργίας 514 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 66% (337 υπάλληλοι) επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους καθώς εξετάστηκαν οι πειθαρχικά οι υποθέσεις τους, και 23% (117 υπάλληλοι) απολύθηκαν. ΠΗΓΗ FREE SUNDAY

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερόΟ Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων για την ποιότητα του πόσιμου νερού των περιοχών Ασωπού Βοιωτίας και Μεσσαπίων Ευβοίας, έχει εξετάσει το σοβαρό ζήτημα των διαπιστωμένα υψηλών τιμών εξασθενούς χρωμίου, με ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ορίζουν, ως ανώτατη παραμετρική τιμή για το χρώμιο, τα 50 μg/lt, χωρίς όμως ειδική αναφορά στο εξασθενές χρώμιο (Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΚΥΑ Υ2/2600/2001).
Η Αρχή έχει, από το 2011, εκφράσει εγγράφως την άποψη, ότι το Υπουργείο Υγείας επιβάλλεται να προβεί στον καθορισμό συγκεκριμένης παραμετρικής τιμής για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Η εμφάνιση επιστημονικών δεδομένων, σχετικά με την ενδεχόμενη επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου, επιτάσσει την εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης, καθώς αρκεί η ύπαρξη αμφιβολιών, γύρω από την επέλευση σοβαρών ή μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, για τη λήψη μέτρων εκ μέρους της πολιτείας.
Η Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην οποία εμφανίσθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ξεκίνησε, το 2011, τη διαδικασία, ώστε για πρώτη φορά να τεθεί όριο στο εξασθενές χρώμιο. Καθοριστική στην απόφαση αυτή υπήρξε η εμφάνιση νέων επιστημονικών δεδομένων, που συσχέτιζαν συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωσής του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο
νερό, με καρκινογενέσεις.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία έχει, ήδη από το 1999, θεσπίσει το όριο των 5 μg/l εξασθενούς χρωμίου στα επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για πόσιμο νερό.
Στην Ελλάδα, έχει εκδοθεί απόφαση του .ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, που καθορίζει όριο 2 μg/l για την περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό της περιοχής των Μεσσαπίων.
Με Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 20488/10) για την προστασία του Ασωπού, θεσπίστηκε, ως μέση ετήσια συγκέντρωση για το εξασθενές χρώμιο στα υγρά απόβλητα που θα διατίθενται στον Ασωπό, τα 30 μg/l και στα ύδατα του ποταμού, τα 3 μg/l. Αντίθετα, για το πόσιμο νερό, το οποίο συνιστά βασικό είδος διατροφής και επιβίωσης, απουσιάζουν αντίστοιχα όρια.
Το γεγονός ότι, σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν διαπιστωθεί υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, όχι μόνο λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης αλλά και λόγω της σύστασης του εδάφους, ενισχύει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας μίας ουσίας για την ανθρώπινη υγεία είναι ανεξάρτητος από την πηγή προέλευσης.
Αντίθετα, το Υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι δεν έχει επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη θέσπιση διακριτού ορίου και πρόκρινε, ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, την καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου, σε επίπεδο χώρας για περίοδο ενός έτους. 1στόσο, όπως προέκυψε από την απάντησή του, τα στοιχεία των συγκεντρώσεων δεν μπόρεσαν να  αξιοποιηθούν, καθώς τέθηκε ζήτημα αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, λόγω σημαντικών αποκλίσεων στις εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.
Αξιοσημείωτες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Καλιφόρνια, όπου, τον Αύγουστο του 2013, τέθηκε πλέον σε διαβούλευση, το όριο των 10 μg/l εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Επισημαίνεται, ότι το θεσπισμένο όριο για το συνολικό χρώμιο στην Αμερική είναι τα 100 μg/l, όταν η αντίστοιχη τιμή στην Ευρώπη είναι τα 50 μg/l.


Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και εμμένει στις προτάσεις του, που αφορούν:
- Τη θέσπιση, με νομοθετική ρύθμιση, ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

- Την προτυποποίηση της μεθόδου ανάλυσης του εξασθενούς χρωμίου, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες των μετρήσεων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.


- Την παράλληλη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μετρήσεων, καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές συνδέεται στενά με το δικαίωμα στη δημόσια υγεία.

  Έγγραφο Υπουργείου Υγείας – 23/01/2012
Διαβάστε επίσηςΠροσφυγή ενάντια στο σενάριο ΒΙΠΕ για το ΓΠΣ Κηρέως


Σύμφωνα με την παρακάτω ανάρτηση του στην σελίδα ο σύλλογος kireas.org κατέθεσε προσφυγή ενάντια στην απόφαση που προκρίνει το σενάριο ΒΙΠΕ στο Α Στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Κηρέως. Ο σύλλογος ζητά  βοήθεια για την κάλυψη των δικηγορικών εξόδων. Ως γνωστόν ο σύλλογος μαζί με άλλους φορείς  έχει προσφύγει στο ΣτΕ ενάντια στην υπουργική απόφαση για την δημιουργία ΒΙΠΕ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου


Ο kireas.org κατέθεσε προσφυγή ενάντια στην απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &Χωρ/κου Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που προκρίνει το σενάριο ΒΙΠΕ στο Α Στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Κηρέως

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ
Τα δικαστικά έξοδα δεν είναι ευκαταφρόνητα και οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια όσων δεν θέλουν την ΒΙΠΕ στην περιοχή είναι σημαντική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν επώνυμα η ανώνυμα τις καταθέσεις στο παρακάτω λογαριασμό . Αν δεν είστε άνθρωπος των τραπεζών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Πόπη Τσιπτσή στο 22270-22700 ή την κ. Μαρία Στεφανιώτου στο 6977184261 ή με email στο kireas@kireas.org
Τραπεζικός λογαριασμός για την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στην ΒΙΠΕ Βορείου Ευβοίας
Αρ. λογαριασμού: 408/480018-44, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, Οδός Μεταλλωρύχων, Μαντούδι 34004 Εύβοια Ιban: GR07 0110 4080 0000 4084 8001 844
Account details: 408/480018-44, Ιban: GR07 0110 4080 0000 4084 8001 844 National Bank of Greece. Metallorychon str, Mantoudi 34004 Evia Greece. SWIFT: BIC ETHNGRAA
Οποιαδήποτε βοήθεια όσο μικρή και να είναι, είναι σημαντική και θα εκτιμηθεί.

http://kireas.org/smf/index.php?topic=1313

 Διαβάστε επίσης


Ετσιθελικά μας επιβάλλουν την ΒΙΠΕ οι γραφειοκράτες της Λαμίας -Νέα απόφαση

Έκπληκτοι οι μελετητές με την απόφαση έγκρισης της ΒΙΠΕ

Επιχειρείται χωροταξική νομιμοποίηση της ΒΙΠΕ από το δήμο μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Γ.Π.Σ. Κηρέως: Τουρισμός για Πήλι-Βλαχιά, εξοχικά -ξενοδοχεία για Κρύα Βρύση, ΒΙΠΕ για Μαντούδι και ένας αχταρμάς για το Κυμάσι


Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ για Ρώσους και εξοχικά,πάρκο στο Κανδήλι, πλατανόδασος και Αγ. Απόστολους, προσκυνηματικά μονοπάτια, γεωπάρκο στο Παρακεύορεμα, θαλάσσιο τουρισμό...Αναβλήθηκε για το Μάη η εκδίκαση της προσφυγής ενάντια την ΒΙΠΕ στο ΣτΕ .

Χρειάζονται 18 "Ναι" Συμβούλων για να παρέμβει νομότυπα ο δήμος στο ΣτΕ υπέρ της ΒΙΠΕ


17 ημέρες ακόμη για να βοηθήσεις να σωθεί η Βόρεια Εύβοια από τα δόντια της ΒΙΠΕ. Ναι, Μπορείς
Ο κατάλογος με τα ονόματα 75 δημάρχων και συμβούλων με προβληματικά «πόθεν έσχες»

Εβδομήντα δήμαρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν πρόβλημα με τα "πόθεν έσχες". Ολοι περιλαμβάνονται στη "λίστα Νικολούδη" που έχουν στα χέρια τους τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.


Ο μακρύς κατάλογος αυτών που απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνει κυρίως δημάρχους και περιφερειακούς συμβούλους.

Σύμφωνα με τη λίστα του επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, την "πρωτιά" στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων για το 2013 καταλαμβάνουν οι τοπικοί άρχοντες.

ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ, ΕΤΟΣ 2013


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΟΣ, ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΤΥΡΙΝΘΑΣ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ, ΜΕΛ. ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ, ΜΕΛ. ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΛΕΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΔΑΣ , ΠΡ.Δ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ, Τ.Μ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΕΣ, ΠΡ. ΟΙΚ. ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΥΚΑΛΑ, ΜΕΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ, ΑΝ. Μ. ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ,ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ, ΑΝ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ -ΣΑΠΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ, Α.Μ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ, Τ.Μ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΣΣΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΛΩΛΑΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ, Τ.Μ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΩΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ.ΛΟΚΡΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΜΟΡΑΝΤ ΛΑΜΠΙΛ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ., ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟ 30/8/12, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΈΩΣ 2010 ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ -ΣΑΠΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡ. ΔΗΜ. ΕΠ., ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ., ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΡΥΦΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ, Τ.Μ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ


ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΡΛΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΣΙΜΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΜΦΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΛΕΣΒΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΥΝΙΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ, ΕΤΟΣ 2013

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, Γ.Γ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ρώτησε τους υποψηφίους


Το Ελεύθερο Βήμα δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να απευθύνουν τα δικά τους ερωτήματα προς τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών του Μαΐου. Για το λόγο αυτό εγκαινιάζει τη νέα στήλη «Ρώτησε  τους υποψηφίους». Σε αυτή θα μπορείτε να καταθέτετε τις ερωτήσεις σας διευκρινίζοντας και σε ποιον υποψήφιο επιθυμείτε να απευθυνθεί το δικό σας ερώτημα.

Πεποίθησή  αποτελεί το γεγονός ότι η νέα εποχή στον τομέα της ενημέρωσης καθιστά τον δημότη συνδιαμορφωτή της είδησης και το διαδίκτυο είναι το δικό του βήμα έκφρασης απόψεων και ιδεών.


Άφησε την ερώτηση σου στα σχόλια . Θα δημοσιεύονται μόνο ερωτήσεις

Σκληρή κριτική Παζάρα για τις κούφιες τουφεκιές Ψαρρού και την απογύμνωση του δήμου από δημόσιες υπηρεσίεςΟ συνδυασμός  του κ. Παζάρα, Δημοτική Πρωτοβουλία "με λογισμό και όνειρο" έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση.
Στα αρνητικά της Δημοτικής Αρχής καταγράφονται οι χλιαρές έως ανύπαρκτες αντιδράσεις της σε ότι αφορά την απομάκρυνση δημοσίων υπηρεσιών. Οι όποιες αντιδράσεις ήταν στη λογική “να ρίξουμε και καμιά ντουφεκιά στον αέρα έτσι για τα μάτια του κόσμου”, να λέμε πως κάνουμε και αντίσταση.

Στην πραγματικότητα, οι διοικούντες έλκονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται και οδηγούν στον όλεθρο τη χώρα και στην καταστροφή τον τόπο μας.

Έχουν αποδεχτεί την «οικονομική αναδιάρθρωση» της χώρας , που οδηγεί –υποτίθεται- σε λιγότερο κράτος, ενώ στη πραγματικότητα καταργούνται κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα προωθείται η λογική της FAST - TRACK ανάπτυξης όπως στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν αντέδρασαν όταν έκλεισαν οι Υπηρεσίες
Ειρηνοδικεία Λίμνης – Αγίας Άννας , ΙΚΑ Λίμνης και Μαντουδίου, Δ. Ο. Υ Λίμνης, Λιμενικό ταμείο –Λιμεναρχείο Λίμνης.

Έρχονται και άλλες αρνητικές για το τόπο μας εξελίξεις για τα Αστυνομικά Τμήματα, τη Δασική Υπηρεσία, τις ιδιωτικές τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ , Ε.Τ.Ε και τη ΔΕΗ

Σκέφτονται άραγε να κάνουν κάτι για να τα αποτρέψουν ή θα συνεχίσουν να βγάζουν ανέξοδα ψηφίσματα για τα μάτια του κόσμου;


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Με λογισμό και μ’ Όνειρο

Παζάρας; " Ο δήμος μας θα αναγκαστεί να απολύσει εργαζόμενους ή να επιβάλει πρόσθετη φορολογία να πληρώσει τα χρέη".


Η Δημοτική Πρωτοβουλία έβγαλε την παρακάτω αυστηρή ανακοίνωση που μας θυμίζει τις συνέπειες της οικονομικής αναποτελεσματικής κακοδιαχείρισης Ψαρρού. Πολυ εύστοχα κάνει ανφορά στην φάμπρικα των δίμηνων, την αδιαφάνεια, τις ανεξόφλητες οφειλές του δήμου προς επαγελματίες αν και ο δήμος έχει πάρει λεφτά από το δημόσιο για την αποπληρωμή τους.


Η ανακοίνωση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας


Μας χωρίζουν μόλις δύο μήνες από τις εκλογές του Μαΐου. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, δείχνοντας μια αξιοζήλευτη συνέπεια στην αδιαφάνεια, αρνείται το δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της.

Οικονομικός απολογισμός του 2012 δεν έχει γίνει ακόμη. Οικονομικές υποχρεώσεις πολλών χρόνων προς τους μικρούς επαγγελματίες της περιοχής παραμένουν ανεξόφλητες. Αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός απλήρωτων προμηθευτών. Άγνωστος και ο αριθμός καταστημάτων που έκοψαν τη πίστωση στο Δήμο.

Η μη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση δίνει λαβές για σχόλια και ψιθύρους .

Ο Δήμος μας προέκυψε από τη συνένωση τριών χρεωμένων Δήμων. Κανείς δεν γνώριζε το χρέος των παλαιών, ουδείς γνωρίζει το χρέος του νέου Δήμου. Είναι αλήθεια ότι υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ;

Ας μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε λίστα με τους 17 ελλειμματικούς Δήμους της χώρας. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε στην 5η θέση των πιο χρεωμένων Δήμων της Ελλάδας. Το έλλειμμα για το 2013 ήταν 2.000.000 €

Πως δικαιολογεί η Δημοτική Αρχή αυτή την υπέρβαση;

Ο Δήμος βρίσκετε κάτω από τον έλεγχο οικονομικού παρατηρητηρίου και υποχρεούται ή να εκποιήσει δημοτική περιουσία ή να απολύσει εργαζόμενους ή να επιβάλουν πρόσθετη φορολογία στους πολίτες προκειμένου να υπάρξει ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πουν τι θα κάνουν στο λίγο διάστημα που τους απέμεινε. Φυσικά, με αυτό τον τρόπο, δημιουργούν τετελεσμένα και δεσμεύσεις στην επόμενη δημοτική αρχή όποια και αν είναι αυτή.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, δεν λείπουν και οι προκλήσεις προς τους ανήμπορους και φτωχούς πια συντοπίτες μας, που βιώνουν τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, επειδή έχουν διαφορετική άποψη από τους διοικούντες το Δήμο ή ανήκουν σε διαφορετικό πολιτικό αστερισμό.

Πρόσφατα έβαλαν μπρός και τη φάμπρικα των δίμηνων. Εργαλεία χειραγώγησης της συνείδησης ,αφού είναι γνωστές οι μέθοδοι και οι σκοποί των προγραμμάτων αυτών, στο όνομα της καταπολέμησης της ανεργίας


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Με λογισμό και μ’ όνειρο

14.738 αναφορές στον Συνήγορο. Σε ρήξη η σχέση του δημοσίου με τον πολίτη

Την έντονη ανησυχία του ότι η ορθή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης κινδυνεύει να γίνει πολυτέλεια για τους πολίτες λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης εκφράζει στην ετήσια έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη.Οι 14.738 αναφορές πολιτών που κατατέθηκαν πέρυσι στη Συνήγορο αποτελούν έναν πρωτοφανή αριθμό, ο οποίος αποτυπώνει με ακρίβεια τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός στη διαχείριση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Οι αναφορές παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση 26% σε σχέση με το 2012 και 38% σε σχέση με το 2013.

«Ο στόχος της αύξησης των κρατικών εσόδων τείνει να παίρνει το προβάδισμα έναντι κάθε άλλου συμφέροντος, δικαιώματος, ακόμη και της ίδιας της θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό μπορούν να συμπιεστούν τα δικαιώματα των πολιτών και ταυτόχρονα η δέσμευση της Πολιτείας να τα προστατεύσει για χάρη της δημοσιονομικής πολιτικής» ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου η επικεφαλής της Αρχης Καλλιόπη Σπανού, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη ρήξη των σχέσεων μεταξύ κράτους και πολιτών που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οι μισές αναφορές που έκαναν οι πολίτες το 2013 αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία και το υπουργείο Οικονομικών, με τα θέματα αιχμής να είναι τα συνταξιοδοτικά, τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά. Οπως επισήμανε η κ. Σπανού, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ασφαλισμένοι του Ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν μπορούν να καταβάλουν τις εισφορές τους και ουσιαστικά «δεν είναι ούτε ασφαλισμένοι ούτε ανασφάλιστοι».


Στην έκθεση του Συνηγόρου καταγράφεται, λόγω της οικονομικής κατάστασης, ο κίνδυνος οπισθοδρόμησης στην προστασία των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι ανάπηροι και οι μετανάστες. Σημαντικά αυξημένες, κατά 17% σε σχέση με το 2012 και κατά 49% σε σχέση με το 2013, ήταν και οι αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.

Η κ. Σπανού κατέγραψε στα θετικά της περσινής χρονιάς ότι το 81% των καταγγελιών που κρίθηκαν βάσιμες από την ανεξάρτητη Αρχή είχαν θετική έκβαση για τον πολίτη μετά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου. Αντίθετα, οι νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις της ανεξάρτητης Αρχής προς την ηγεσία της δημόσιας διοίκησης δεν εισακούστηκαν. Από τις 94 προτάσεις που κατατέθηκαν, μόνο μία έγινε δεκτή ενώ τρεις απορρίφθηκαν και 90 βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

«Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε με νηφαλιότητα και εποικοδομητικές προτάσεις στην ανεύρεση λύσεων σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Επίσης αποσκοπούμε στη δημιουργία ασφαλιστικών δικλίδων για το κράτος δικαίου και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών» σημείωσε η κ. Σπανού.YΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διακρίσεις λόγω φύλου
Απόλυση και προσβολές σε εγκυμονούσα

Αυξημένες κατά 25% σε σχέση με πέρυσι είναι οι αναφορές που εξέτασε η ανεξάρτητη αρχή με την αρμοδιότητά της για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές γυναικών που πρόκειται να πάρουν ή βρίσκονται ήδη σε άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας ή ανατροφής.

Τα περιστατικά άνισης μεταχείρισης του 2013 είναι λιγότερα από τα αντίστοιχα προπέρσινα, αλλά πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενες βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα υπαλλήλου εμπορικής εταιρείας στην οποία ανακοινώθηκε η απόλυσή της μόλις είπε στον διευθυντή της ότι ήταν έγκυος. Οταν επισήμανε στον διευθυντή ότι η απόλυση είναι παράνομη, αυτός επέδειξε ιδιαίτερα προσβλητική συμπεριφορά, υποχρεώνοντάς την να ανεβαίνει από τις σκάλες με το αιτιολογικό ότι τα ασανσέρ είναι μόνο για τα στελέχη και τους επισκέπτες. Επιπλέον, αναφερόταν συνεχώς με προσβλητικά σχόλια στην εμφάνιση της υπαλλήλου του κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών της εγκυμοσύνης. Ο Συνήγορος παρενέβη με επιστολή του επισημαίνοντας ότι οι πράξεις του διευθυντή ήταν παράνομες, και, με τη συνεργασία της Επιθεώρησης Εργασίας, τον έπεισαν να συμμορφωθεί.

Δήμος δεν έδινε επίδομα αναπηρίας
Μητέρα προσέφυγε στον Συνήγορο λόγω υπερβολικής καθυστέρησης στην επαναχορήγηση επιδόματος αναπηρίας στο παιδί της. Πρωτοβάθμια επιτροπή του ΚΕΠΑ είχε διαγνώσει σύνδρομο Down και νοητική υστέρηση αποδίδοντας ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 82%. Ωστόσο, ο αρμόδιος δήμος δεν χορήγησε το επίδομα, με το αιτιολογικό ότι στη γνωμάτευση δεν αναγραφόταν ότι η πάθηση ήταν «βαριά».

Οφειλές που είχαν παραγραφεί
Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του έστειλε ειδοποίηση για να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές των αποβιωσάντων γονιών του, οι οποίες είχαν καταλογιστεί το 1992 και βεβαιωθεί το 1994. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι βάσει των διατάξεων του οργανισμού οι οφειλές έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης δεκαετίας.Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση εδώ.

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Δικάζεται η αγωγή Μπαίκερ εναντίον του δήμου στις 3/4/14

Η οικονομική επιτροπή όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο για την τακτική δικάσιμο την 3/4/2014 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας για την συζήτηση της με αριθμ. κατάθεσης 187/2013 αγωγής των εναγόντων «******** ΜΠΑΙΚΕΡ και ********* ΜΠΑΙΚΕΡ»

Δωρεάν διακοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις για 35.000 παιδιά ανέργων – χαμηλόμισθων

Δυνατότητα να κάνουν δεκαπενθήμερες διακοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις, θα έχουν το ερχόμενο καλοκαίρι 35.000 παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων εργαζομένων σύμφωνα με υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση. Η επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις θα καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση. Οι αιτήσεις θα γίνουν στον ΟΑΕΔ, ενώ η σχετική προκήρυξη για τις αιτήσεις αναμένεται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.
Δικαιούχοι-Οροι και προϋποθέσεις Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2014:


α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον έξι μήνες.

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 16.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.1999 έως 14.06.2008, όπως αυτά αποδεικνύονται είτε από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είτε από αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
Διάρκεια προγράμματος
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για τo έτος 2014 από την 15η Ιουνίου έως την 3η Σεπτεμβρίου. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να τροποποιηθεί με τη Δημόσια Πρόσκληση.
Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης) σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο των 15 ημερών. 3.Το πρόγραμμα θα αφορά σε πέντε κατασκηνωτικές περιόδους ορισμένες στο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 του παρόντος.
Πώς θα γίνει η μοριοδότηση
Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι: α. το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή του προηγούμενου της αίτησης οικονομικού έτους, για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρ. 3 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18 ετών) για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρ. 3 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα δύναται να αναζητηθούν από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αυτεπαγγέλτως, ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

γ. ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες, για τους δικαιούχους της περίπτωσης β” της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με το χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας αναζητούνται από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.
Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:
Για το α” κριτήριο:
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000,00€ : 60 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.001,00 έως 10.000,00 €: 50 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.001,00 έως 12.000,00 €: 40 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.001,00 έως 14.000,00€: 30 μόρια,
• για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.001,00 έως 16.000,00€: 20 μόρια.
Για το β” κριτήριο:
Από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Για το γ” κριτήριο:
• Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια.

Η επιτροπή Καντζούρα δημοπρατεί 13 θέσεις στις παραλίες του δήμου. Προστατεύεται ο ημέτερος του ΚυμασίουΑπό το Διαύγεια


Κύριοι σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη σας ότι με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β « Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στου Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού».
Με την ως άνω σχετική ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 13 του Ν.2971/2001 μας εκχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης των
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της
περιφέρειας του Δήμου μας για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο
ΦΕΚ (δηλαδή 13/2/2014) έως και την 31/12/2014.
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών , μόνον όταν αυτές φέρουν αριθμό κυκλοφορίας , πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές δεν συνδέονται στερεά με το έδαφος και έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης τους σε κάθε χρονική στιγμή.
Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας επιτρέπεται μόνο εφόσον ο χώρος τοποθέτησης της απέχει τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκαταστημένες επιχειρήσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού .
Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αφού άκουσαν την εισήγηση του κ  Προέδρου , και αφού έλαβαν υπόψη:
1. ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β).
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση με δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 της χρήσης για τοποθέτηση καντινών , ξαπλώστρων , ομπρελών, φιλέ Βόλεϊ, θαλασσίων μέσων αναψυχής σε όσους δεν διαθέτουν γειτονική χρήση του αιγιαλού επιχείρηση ή διαθέτουν αλλά η αιτούμενη χρήση δεν είναι συναφή με το επάγγελμα τους  Έτσι καθορίζονται οι χώροι ως εξής :

· Παραλία Μακρύ Γιαλός Τ.Κ. Βλαχιάς θέσεις (1) μία
· Παραλία Πηλίου Τ.Κ. Πηλίου θέσεις (2) δύο
· Παραλία Κρύας Βρύσης Τ.Κ. Κηρίνθου θέσεις (2) δύο
· Παραλία Αγκάλης Τ.Κ. Αγίας Άννας θέσεις (3) τρείς
· Παραλία Αχλαδίου Τ.Κ. Αχλαδίου θέσεις (1) μία
· Παραλία Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Λίμνης θέσεις (1) μία
· Παραλία Κιόσκι Δ.Κ. Λίμνης θέσεις (1) μία
· Παραλία Σηπιάδας Δ.Κ. Λίμνης θέσεις (1) μία
· Παραλία Ηράκλης Τ.Κ. Ροβιών θέσεις (1) μία

· Άλλης χρήσης (ξαπλώστρων , ομπρελών, φιλέ Βόλεϊ, θαλασσίων μέσων αναψυχής) σε όλες τις παραλίες που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και στην παραλία Κοχύλι Δημοτική Κοινότητας Λίμνης .

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας συνεδρίασης λύνεται η συνεδρίαση.
Σύμφωνα με αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο νόμος  2323/95 ορίζει ότι η  άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο στις θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους. Με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.  Η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειώνυπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’και στάσιμου εμπορίου στο δήμο μας για το έτος  2014ως εξής  Α.  Άδειες Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου   Δύο (2) άδειες για καντίνες.

  Ο Τρόπος μίσθωσης και γενικά ο τρόπος εκμετάλλευσης των ακτών της διοικητικής περιφέρειας  του Δήμου μας θα γίνουν  όπως ορίζει  ο Ν. 2971/2001 , οι διατάξεις του  άρθρου 79 του Ν. 3463 και το  Β.Δ. 11/12-11-1929 περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτωνΔιαβάστε επίσης


Παράνομη χορήγηση άδειας απο το δήμο σε ημέτερο του αντιδημάρχου


Κράτος ημετέρων και αυθαιρεσίας στο Μαντούδι: Οι δημοπρασίες είναι για τα κορόιδα

Παράνομη χορήγηση άδειας απο το δήμο σε ημέτερο του αντιδημάρχου

Αυθαιρεσίες ημετέρου στο Μαντούδι

«Ήρα» προς το δήμο μας και το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού: " Μας γράψατε στα παλαιοτέρα των υποδημάτων σας"Φιλοζωικό Σωματείο Βόρειας Εύβοιας  «Ήρα»Ανοικτή επιστολή προς τους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης - Αγ.Αννας


Κύριοι αν και στα δημοτικά σας συμβούλια λάβατε ομόφωνα την απόφαση της παραχώρησης χώρου για καταφύγιο στους δήμους σας μας γράψατε στα παλαιοτέρα των υποδημάτων σας.
Η υπομονή έχει όρια.
Η δίκη μας και των αδέσποτων ζώων εξαντλήθηκε.
Με αύτη σας την στάση επιδεινώνεται το πρόβλημα.
Τα αδέσποτα πολλαπλασιάζονται.
Τα ταΐζουμε στους δρόμους, τα εμβολιάζουμε στους δρόμους, κάνουμε θεραπείες στους δρόμους.
Ακόμα και οι υιοθεσίες τους στο δρόμο γίνονται.
Τα χαρτιά υιοθεσίας στα πεζοδρόμια τα συμπληρώνουμε.
Η αδιαφορία και η αναλγησία σας έφτασαν στο μέγιστο βαθμό.
Είπαμε να συνεργαστούμε και να δρομολογήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα αδέσποτα και τον τόπο.

Εσείς το α π ο φ ε ύ γ ε τ ε.

Μας οδηγείτε στο να σας καταγγείλουμε όχι μονό στην εισαγγελία και στα αρμόδια υπουργεία, θα φτάσουμε σε διεθνείς οργανισμούς που προστατεύουν παγκοσμίως τα ζώα.
Το φιλοζωικό σωματείο Β. Ευβοίας 'Ήρα' δεν είναι ένα τυχαίο, μικρό σωματείο.
Αριθμεί 1500 μέλη και συνεχώς εξελίσσεται.
Καλύπτει όλη την β. Εύβοια και απαιτεί από εσάς να πράξετε όχι μονό που αυτά ο νόμος ορίζει αλλά αυτά που η ανθρώπινη υπόσταση πρεσβεύει. Ευαισθησία και σεβασμό στα ζωάκια.

Το Δ.Σ. του Φιλοζωικού Σωματείου B. Ευβοίας 'Ήρα'.

Διαβάστε Επίσης


Σχόλια στο Δημοτικό Συμβούλιο για φόλες στα αδέσποτα ξεφτυλίζουν τον Δήμο μας Πανελλαδικά.


Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Απευθείας ανάθεση σε στεγνοκαθαριστήριο η συντήρηση νεκροταφείου του δήμουΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η εργασία για την ομαλή λειτουργία του Νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Προκοπίου της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

2. Αναθέτουμε απευθείας στην Επιχείρηση «************** ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ –ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», που εδρεύει στο Μαντούδι Ευβοίας, με ΑΦΜ 047343210, την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», έναντι αμοιβής ευρώ 1.480,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
3. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών, ποσού ευρώ 1.480,00 θα γίνει από την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με την έκδοση εντάλματος πληρωμής,
μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών
και τις εντολές του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΣτην ίδια "επιχείρηση είχε ανατεθεί και  ο καθαρισμός των παραλιών του δήμου με 38 ευρώ την ώρα.Διάβασε εδώ  Η πρώτη απευθείας ανάθεση έγινε γαι καθαρισμό των παραλιών έγινε στο τέλος του καλοκαιριου στις 10/8/11. 

Πως είναι "οργανωμένος" ο δήμος μας και η διοικητική του" ικανότητα".


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ;
Στον δήμο μας σήμερα υπηρετούν συνολικά 102 υπάλληλοι και σύμφωνα με τον   Οργανισμό Εσωτερικής  Λειτουργίας  ο δήμος είναι τουλάχιστον θεωρητικά οργανωμένος ως  εξής:

  ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Νομική Υπηρεσία
3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Πολεοδομίας
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολι τισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
στ) Τμήμα ΚΕΠ Λίμνης
2. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Γραφείο Τεχνικών Έργων
β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ το ΜΑΝΤΟΥΔΙ
1. Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο ΚΕΠ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ την ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
1. Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο ΚΕΠ


H εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τις εκλογικές δαπάνες – Τι επιτρέπεται; τι απαγορεύεται στο δήμο μας

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, διαμορφώνει το πλαίσιο που ορίζει τις εκλογικές δαπάνες, καθώς και τους κανόνες γύρω από θέματα που αφορούν τη διαχείριση και τη δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014.

Επιπλέον, οριοθετεί την προεκλογική περίοδο και διαμορφώνει τους κανόνες που αφορούν την προβολή και τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο.

Η προεκλογική περίοδος για την  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3870/2010 αρχίζει στις 18/4/2014

ΕΣΟΔΑ

 Έσοδα για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται μόνο από εισφορές φυσικών προσώπων

Επιτρέπεται η διάθεση ονομαστικοποιημένων διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων. Η δυνατότητα αυτή της διάθεσης διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων παρέχεται και στους υποψήφιους.Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 και το 1/5 αντίστοιχα του ανωτάτου ορίου δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

 ΔΑΠΑΝΕΣ:

 Τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς και υποψηφίους

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:  Υπάρχει η υποχρέωση των συνδυασμών για διακίνηση των εσόδων και δαπανών μέσω τραπεζικών λογαριασμών.  Υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασμών ισχύει και για τους υποψήφιους συμβούλους

 Το ύψος του λογαριασμού δεν πρέπει να υπερβεί το ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων

Τα ανωτέρω πρόσωπα, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τους λογαριασμούς αυτούς στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με το άρθρο 3, τίθενται απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση και σε κάθε είδους

παροχές, για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους από:

     Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ

     ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύματα

     ΟΤΑ κάθε βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

     Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

    Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.

Με το άρθρο 4 καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα:

     Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000ευρώ.

     Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Το ανώτατο όριο δαπανών των υποψήφιων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για το δήμο μας είναι 1.500 €

Στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς

Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών:

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου στο δήμο μας.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Για τους δημοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς

Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

 Την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγματοποίηση ομιλιών, η χρήση κάθε μέσου διαφήμισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο

 Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.

 Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.

 Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο

διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.

Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας

 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ

132 παιδικές χαρές κρίνονται απο ανεπαρκείς έως επικίνδυνες
650 άτομα τακτικό προσωπικό και… 8 διευθυντές επιβλέπουν και συντηρούν τις παιδικές χαρές του Δ.Αθηναίων. Κατά την αντιδήμαρχο, μάλιστα, υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού!

Από τους 8 διευθυντές τουλάχιστον οι 5 δεν πληρούν καν τις προϋποθέσεις για να κριθούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. «Υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις στη φύλαξη των εγκαταστάσεων, το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι έντονο», τονίζει η αντιδήμαρχος Νέλλη Παπαχελά.Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές του δήμου της Αθήνας. Καταστροφές, φθαρμένα παιχνίδια και παραμελημένοι χώροι χαρακτηρίζουν την πλειονότητα των 132 εγκαταστάσεων που βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Οι 72 παρ” ότι ήταν πλήρως αναδιαμορφωμένες κι είχαν πιστοποιητικά ποιότητας εδώ και καιρό δεν συντηρούνται επαρκώς, ενώ οι υπόλοιπες 60 βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, καθώς ουδέποτε εντάχθηκαν σε πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και αφέθηκαν να ρημάζουν.

«Οι παιδικές χαρές ήταν τα πρώτα «θύματα» του οικονομικού εξορθολογισμού που ευαγγελίζεται ο κ. Γ. Καμίνης», τονίζει ο Γρηγόρης Γιατράκος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), που αποτελεί την εποπτεύουσα υπηρεσία. «Χαλάει μια βίδα και τα συνεργεία αφαιρούν όλο το παιχνίδι για να μη χτυπήσουν τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει σε σημείο να αγοράζουν υλικά από την τσέπη τους για να συντηρήσουν τα όργανα. Εχουμε συζητήσει το θέμα των παιδικών χαρών υπηρεσιακά, χωρίς αποτέλεσμα», καταγγέλλει.

Την ίδια στιγμή, άλλα μέλη του Σωματείου σημειώνουν ότι η ίδια εικόνα εγκατάλειψης χαρακτηρίζει και τα δημοτικά γυμναστήρια και κολυμβητήρια. Φέρνουν ως παράδειγμα τα γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξανδρείας στον Κολωνό. Εκεί τον Μάιο του 2011 έπεσε μια μπασκέτα τραυματίζοντας ένα παιδί. Εκτοτε όχι μόνο δεν αντικαταστάθηκε, αλλά ξηλώθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις, προκειμένου ελλείψει συντήρησης να μη συμβούν άλλα έκτροπα.Σε μια σκληρή καταγγελτική ανακοίνωση που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το Σωματείο απαριθμεί μια σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν τον Οργανισμό και τους εργαζόμενους στρέφοντας τα βέλη του προς την πρόεδρο και αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Νέλλη Παπαχελά την οποία εγκαλούν για «προσωπικό μηχανισμό παραδιοίκησης».

Τονίζουν δε ότι η δημοτική αρχή πολύ πρόσφατα, λόγω των επερχόμενων εκλογών, άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για την ικανοποίηση αιτημάτων που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.«Εδώ και τρία χρόνια στον ΟΠΑΝΔΑ δεν υπάρχει γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να επισκέπτονται τους χώρους που εποπτεύει ο Οργανισμός. Δηλαδή τόσο οι 132 παιδικές χαρές όσο και τα 17 γυμναστήρια και ανοιχτά αθλητικά κέντρα, τα 3 κολυμβητήρια αλλά και τα πολιτιστικά κέντρα δεν επιτηρούνται από αρμόδιες ειδικότητες και λειτουργούν ανεξέλεγκτα.

Ταυτόχρονα σ” έναν όγκο περίπου 250 εγκαταστάσεων οι υπάλληλοι αναγκάζονται ν” αγοράζουν από την τσέπη τους είδη καθαριότητας και υγιεινής, παρ” ότι έχουν υποστεί, όπως όλοι, περικοπές στο μισθό τους», τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Θοδωρής Ροθώνης.

Την ίδια στιγμή, οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν ότι οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται στην ώρα τους τα δεδουλευμένα, είτε αυτά είναι μεροκάματα των εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις είτε είναι υπερωρίες και Κυριακές.

«Στα περίπου 650 άτομα τακτικό προσωπικό -μόνιμοι και αορίστου χρόνου- οι υπερωρίες πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση. Σε όσους, δε, εργάζονται κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή περίπου 200 άτομα, η μισθοδοσία Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου πληρώθηκε τον Δεκέμβριο. Πρόσφατα άρχισαν να μπαίνουν σε τακτική μισθοδοσία χωρίς κανείς να διασφαλίζει ότι η συνέχεια θα είναι απρόσκοπτη», σημειώνει ο γενικός γραμματέας κ. Αποστόλης Στεφανόπουλος.

Παράλληλα, μέλη του Σωματείου υποστηρίζουν ότι στον ΟΠΑΝΔΑ δεν εφαρμόζεται η νόμιμη υπηρεσιακή ιεραρχία. «Αντιθέτως, από τον Δεκέμβριο του 2011 τοποθετήθηκαν σε διευθυντικές θέσεις άτομα επιλογής της προέδρου. Από τους 8 διευθυντές τουλάχιστον οι 5 δεν πληρούν καν τις προϋποθέσεις για να κριθούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο καθώς δεν μαζεύουν τα απαραίτητα μόρια.

Στις αιτιάσεις του Σωματείου η πρόεδρος του Οργανισμού Νέλλη Παπαχελά απαντά αφήνοντας σαφείς αιχμές για στοχοποίηση της δημοτικής αρχής εν όψει δημοτικών εκλογών. «Η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε», τονίζει. Θεωρεί τις αιτιάσεις για τις υπηρεσιακές κρίσεις ανεδαφικές και υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα προχωρήσουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 18ης Μαρτίου. Υπογραμμίζει, δε, ότι όσοι εκτελούν χρέη διευθυντών είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.

Η κ. Παπαχελά αποδέχεται εν τούτοις ότι το πρόβλημα στις παιδικές χαρές είναι υπαρκτό. Εστιάζει ιδιαιτέρως σ” εκείνες της 4ης και 6ης δημοτικής κοινότητας, δηλαδή στην Ακαδημία Πλάτωνος, τα Σεπόλια, τον Κολωνό καθώς και τον Αγ. Παντελεήμονα και την Κυψέλη αντίστοιχα, όπου υπάρχουν, όπως σημειώνει, υπερβολικές καταστροφές.

«Υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις στη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν συμβασιούχοι που προσελήφθησαν με επιλογή των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Ενας αριθμός εργαζομένων αποχώρησε και άλλοι παρέμειναν μετά από δικαστικές αποφάσεις, όμως το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι έντονο και δημιουργεί αυτή την εικόνα εγκατάλειψης».

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Το πρώτο υποβρύχιο Μουσείο της Ελλάδας στις Βόρειες Σποράδες .
Το 2015 θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, ένα υποβρύχιο μουσείο–πάρκο, 2500 τετραγωνικών χιλιομέτρων
Υπεύθυνος: Ελένη Καρατζά
Ενα μεγάλο, μοναδικο και σημαντικό για τα δεδομένα της Ελλάδας εγχείρημα υλοποιείται στις βόρειες Σποράδες και τον δυτικό Παγασητικό. Ένα υποβρύχιοι μουσείο – πάρκο 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που από το 1996 (με υπουργική απόφαση) χαρακτηρίστηκε ως «ενάλιος αρχαιολογικός χώρος», προετοιμάζεται και το 2015 θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό. Ανάμεσα στα εκθέματα που θα μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτες του θα βρίσκονται και 10 ναυάγια πλοίων, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα και καταδύσεων. Αποτελεί «έργο σημαία» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με το πόσο του 1.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα παραδοτέα και τη χωροθέτηση που έχει γίνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι θέσεις που προτείνονται για τους επισκέψιμους ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους (υποβρύχια Μουσεία), για τους χώρους οργανωμένης κατάδυσης καθώς και για τα κέντρα επισκεπτών καταδυτικού τουρισμού, βρίσκονται ανά γεωγραφική περιοχή αναφοράς:
- Στην περιοχή της Αλοννήσου και των υπόλοιπων μικρών νήσων των Βορείων Σποράδων,
- Στην περιοχή της Σκοπέλου και
- Στην περιοχή του Νοτίου Παγασητικού Κόλπου του Δήμου Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου.
Αλόννησος
Συγκεκριμένα, στην Αλόννησο και στα υπόλοιπα μικρά νησιά των Βορείων Σποράδων έχουν εντοπιστεί ως επισκέψιμοι υποβρύχιοι αρχαιολογικοί χώροι:
- Κλασικό ναυάγιο της Νήσου Περιστέρας
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κλασικά ναυάγια που έχουν ερευνηθεί ποτέ, λόγω κυρίως του μεγέθους του, που άλλαξε με την ανακάλυψή του, την αντίληψη για το μέγεθος των πλοίων που μπορούσαν να ναυπηγηθούν εκείνη την εποχή.

- Βυζαντινά ναυάγια Περιστέρας
Πρόκειται για μία συγκέντρωση τριών ουσιαστικά ναυαγίων στην δυτική πλευρά της νήσου Περιστέρας στο βόρειο άκρο του όρμου Βασιλικού που φέρουν παρόμοιο φορτίο (αμφορείς 12-13ου αιώνα) και έχουν βυθιστεί σε μια εξαιρετικά υπήνεμη θέση της περιοχής. Τα δύο βυζαντινά ναυάγια βρίσκονται σε βάθος 50-58μ με χιλιάδες αμφορείς το καθένα και απέχουν μεταξύ τους περίπου 5μ. και σε απόσταση περίπου 120μ και σε παρόμοιο με αυτά βάθος (57μ), βρίσκεται το τρίτο βυζαντινό ναυάγιο, το οποίο έχει διαρραγεί και αποτελείται από δύο ξεχωριστούς σχεδόν όγκους αμφορέων.
- Ναυάγιο Ακρωτηρίου «Τσέλιος»
Πρόκειται για κλασικό ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοανατολική άκρα της Νήσου Περιστέρας, σε βάθος 32-36μ., με χιακούς αμφορείς, οι οποίοι χρονολογούνται στον 4ο αιώνα πΧ. Η θέση του ναυαγίου σε επικλινή βυθό το διαφοροποιεί από τα ναυάγια που έχουν περιγραφεί παραπάνω, ενώ το ασταθές βραχώδες περιβάλλον στο οποίο έχει βρεθεί το φορτίο ύστερα από 2500 χρόνια αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο ενδιαφέροντος για την ιστορία του ναυαγίου.
- Ναυάγιο βόρεια του όρμου του «Αγ. Δημητρίου» Αλοννήσου
Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους προτείνεται να συμπεριληφθεί το ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΤΟΥ «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, μετά την παροχή των σχετικών στοιχείων από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ. Αφορά ναυάγιο καϊκιού που μετέφερε μεταλλοφόρο πέτρωμα. Το σκάφος ναυάγησε το 1905 και βρίσκεται σε βάθος 5-8 μέτρων, ενώ σώζονται τμήματα από το σκαρί του πλοίου.
Πηγή: http://thepaper.gr/

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Ποιες σχολικές αργίες καταργούνται


Η απόφαση ελήφθη από κοινού από τον υπουργό και τον υφυπουργό Παιδείας κ.κ. Κ. Αρβανιτόπουλο και Συμεών Κεδίκογλου. Οσοι μαθητές πραγματοποίησαν καταλήψεις, τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν την… αταξία τους. Πρώτα απ” όλα θα κάνουν μαθήματα και μέσα στις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή από την Τρίτη του Πάσχα ως και την Παρασκευή που οι άλλοι, οι… καλοί μαθητές που δεν έκαναν καταλήψεις, θα απολαμβάνουν διακοπές. Δεύτερον, κόβονται οι εκδρομές για τους καταληψίες. Οχι ακριβώς οι εκδρομές, αλλά οι λεγόμενοι σχολικοί περίπατοι, που είναι περίπου πέντε τον χρόνο. Οι άλλοι μαθητές που δεν έκαναν κατάληψη θα κάνουν περιπάτους, οι «άτακτοι» όχι: «Πρέπει να υπάρξει ένα είδος κυρώσεων» μου έλεγε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου.

Και οι εξετάσεις, θα πείτε; Εδώ μάλλον οι του υπουργείου Παιδείας δεν το προέβλεψαν. Διότι αποφασίστηκε τα σχολεία να κλείσουν στις 21 Μαΐου (δηλαδή τρεις ημέρες μετά τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών) και οι πανελλαδικές εξετάσεις να αρχίσουν στις 27 Μαΐου (δηλαδή δύο ημέρες μετά τις ευρωεκλογές και του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών). Και κάτι ακόμη. Είναι οριστικό και αμετάκλητο: από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές και οι μαθήτριες θα χάσουν τουλάχιστον δύο αργίες. Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να ακυρώσει την αργία των Τριών Ιεραρχών και την αργία του Αγίου Ιωάννη. Υπάρχει σκέψη να καταργηθεί άλλη μια σχολική αργία.

Η αναδιοργάνωση του δήμου που προτείνει η Ενωτική Δημοτική Κίνηση Καλυβιώτη


Ο συνδυασμός του κ. Καλυβιώτη, Ενωτική Δημοτική Κίνηση γνωστοποίησε την λειτουργία ιστοσελίδας του συνδυασμού στο endiki.gr. Ένα από τα πρώτα θέματα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του συνδυασμού είναι η αναδιοργάνωση του δήμου. Τι είναι καινοτόμο στην οργανωση που προτείνει ο συνδυασμός. Η λειτουργία των γραφείων των τοπικών κοινοτήτων; γραφεία για την αντιπολίτευσης; και άλλα πολλά.

Η πολεοδομική υπηρεσία – γραφείο εξυπηρέτησης των πολιτών και υποστήριξης; προβλέπεται στον υπάρχοντα ΟΕΥ του δήμου


Η δημοτική αστυνομία; Προβλεπεται στον υπάρχοντα ΟΕΥ του δήμου για 5 θέσεις δημοτικών αστυνόμων.  Είναι ανεφάρμοστη πρόταση,  αφού με το Ν. 4172/2013  από τις 23.9.2013 καταργήθηκαν στους δήμους οι θέσεις του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα.

Το περιουσιολόγιο του δήμου; Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης», το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ζητήσει σε σαφή χρονοδιαγράμματα από τους δήμους την καταγραφή και την παρακολούθηση της διαχείρισης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των. δήμων, μέσω πληροφοριακού συστήματος το οποίο έπρεπε ήδη να έχει ενημερωθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (Ιούνιος 2012).Μέχρι την προβλεπόμενη ανωτέρω ημερομηνία έπρεπε να είχε γίνει εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δήμοι. Όπως προκύπτει από το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 12711/2 Απριλίου 2012 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β4Ω9Ν-ΙΓΩ) ο δήμος μας είχε ορίσει  αρμόδιο υπάλληλο για την σύνταξη ηλεκτρονικού περιουσιολογίου. Ίσως θα πρέπιε η αντιπολίτευση να ρωτήσει τον κ. Ψαρρό πόσο  έχει προχωρήσει αυτό το έργο.

Η νομική υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών και υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου; Μια καλή ιδέα για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας αλλά πολλές υποθέσεις των πολιτών είναι εναντίον του δήμου

Δημιουργία Γραφείου Τύπου – Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων; Μετά την μοναδική "συνεντεύξη" Τύπου φιάσκο στην θητεία του κ. Ψαρρού που έγινε στην Χαλκίδα, αυτός ο τομέας έχει ατονίσει στο δήμο μας και αξίζει προσοχή.Η αναδιοργάνωση του δήμου θα πρεπει να αποσκοπεί στην βελτίωση της ικανότητάς του να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντο,κλπ. Η εμπειρία από την θητεία Ψαρρού δείχνει ότι ο δήμος υποφέρει σε αυτό το τομέα, όχι λόγω κακης οπργάνωσης και συντονισμού, αλλά λόγω ασφυκτικού συγκεντρωτισμού εξουσιών στα χέρια αδαών αιρετών απο την μία και η υπερσυγκέντρωση στο δήμο υπαλλήλων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και κατάρτισης. Η καταρτιση του προσωπικού, αύξηση της αποδοτικότητα και ο αποκεντρωτισμός εξουσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις τοπικές κοινότητες είναι σημαντικότερα θέματα απο την αναδιοργάνωση του δήμου.  Απαραιτητη είναι η  βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της δικαιοκατανομής των παρεχομένων υπηρεσιών με προσανατολισμό τους σε στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.


Το θετικό από τις προτάσεις Καλυβιώτη είναι ότι προωθείται η ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους φορείς και η ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη, που δεν θα πρεπει να θεωρείται μόνον ως χρήστης των υπηρεσιών ή υποτακτικός τηε δημοτικής αρχής  αλλά και ως ενεργού πολίτη.


Η οργάνωση του δήμου οπως την ονειρεύεται ο συνδυασμός Ενωτική Δημοτική Κίνηση του κ. Καλυβιώτη


1.1 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας του Δήμου.


1.2 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας κάθε Δημοτικής Ενότητας (Μαντούδι, Λίμνη, Αγ. Άννα).


1.3 Λειτουργία με την συμβολή και εθελοντών των γραφείων κάθε Δημοτικής και Τοπικής κοινότητας. Οργάνωση – οργανόγραμμα – κανονισμός λειτουργίας. Σύμφωνα με την Διοικητική διαίρεση στο Δήμο μας υπάρχουν μία (1) Δημοτική Κοινότητα και είκοσι μία (21) Τοπικές Κοινότητες.


1.4 Λειτουργία στην έδρα του Δήμου γραφείων για χρήση των μελών της εκάστοτε μειοψηφίας. Οργάνωση – οργανόγραμμα – κανονισμός λειτουργίας.


1.5 Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


1.6 Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κάθε επιτροπής που προβλέπεται από το νόμο. (Οικονομικής, ποιότητας ζωής, κλπ.).


1.7 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων.


1.8 Αποθήκη αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, φωτισμού, κλπ. Δημιουργία – οργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας.


1.9 Εσωτερικός κανονισμός προμηθειών Δήμου με βάση το νόμο.


1.10 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα – κανονισμός λειτουργίας και διανομή του μηχανολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, με το αντίστοιχο προσωπικό, αναλογικά σε κάθε Δημοτική Ενότητα, με σκοπό την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες.


1.11 Δημοτική αστυνομία με έναν τουλάχιστον αστυνομικό σε κάθε Δημοτική Ενότητα, βοηθούμενος άτυπα από εθελοντές για την τήρηση κατ’ ελάχιστον των βασικών κανόνων τάξης και νοικοκυρέματος του Δήμου.


1.12 Νομική υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών και υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου με την συμμετοχή και εθελοντών νομικών (δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικών, κλπ.), παρέχοντας προσωπική εργασία συμβουλευτικού χαρακτήρα.


1.13. Πολεοδομική υπηρεσία – γραφείο εξυπηρέτησης των πολιτών και υποστήριξης του Δήμου με την συμμετοχή και εθελοντών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, κλπ.), παρέχοντας προσωπική εργασία συμβουλευτικού χαρακτήρα, στα έργα και τις υποθέσεις του Δήμου (μελέτη – σχέδια – επίβλεψη – κλπ.).


1.14 Περιουσιολόγιο παγίων του Δήμου, πλήρες με τίτλους κυριότητας και σχεδιαγράμματα.


1.15 Με την συναίνεση των ιδιοκτητών και σε εφαρμογή του νόμου, κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων, για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.


1.16 Με σκοπό την ανάπτυξη, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς του Δήμου μας, δημιουργία Γραφείου Τύπου – Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων με τη συνεργασία και τη συναίνεση των αρμόδιων συλλογικών Φορέων.


__________________________________

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ;

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Η ανεξαρτησία της Εύβοιας και η προσάρτηση της στο Ελληνικό κράτος στις 3 Φεβρουαρίου 1830


Η Χαλκίδα στην Τουρκοκρατία
Η Χαλκίδα στην Τουρκοκρατία

Η συμφωνία για την ανεξαρτησία της Εύβοιας και την προσάρτηση της στο Ελληνικό κράτος έγινε στις 3 Φεβρουαρίου με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Με το Πρωτόκολλο αυτό ιδρύθηκε Ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος με σύνορα μέχρι την γραμμή Σπερχειού και των εκβολών του Αχελώου ποταμού.


Η πραγματική απεξάρτηση όμως από τον Τούρκικο ζυγό για τους Ευβοιώτες ήρθε τρία χρόνια αργότερα, αφού εξαιτίας διαφωνιών στις διαπραγματεύσεις για την αποζημίωση των Τούρκικων περιουσιών δόθηκε διορία για την αποχώρηση των Τούρκων μέχρι το τέλος του 1832 και με νέα παράταση το Μάρτιο του 1833.

Στις 20 Μαρτίου 1833 ο Ομέρ Πασάς αποχωρεί από την Χαλκίδα για να μην παραστεί στην παράδοση και ορίζει αντικαταστάτη τον Χατζή Ισμαήλ Μπέη.

Το ημερολόγιο έδειχνε 25 Μάρτη 1833 (το παλαιό εκείνη την εποχή, με το νέο ημερολόγιο η ημερομηνία είναι 7 Απριλίου) όταν ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, επίτροπος του βασιλιά Όθωνα και Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, φτάνει με Αγγλικό πολεμικό πλοίο στην Χαλκίδα συνοδεία Βαυαρών στρατιωτών.


Ο Ιάκωβος Ρίζος Νερούλος συνοδεία του Άγγλου Ναυάρχου Έντμουντ Λάϊονς παραλαμβάνει από τον εκπρόσωπο του Ομέρ Πασά της Καρύστου Χατζή Ισμαήλ τα κλειδιά του κάστρου της Χαλκίδας πάνω σε ασημένιο δίσκο σηματοδοτώντας την ουσιαστική απελευθέρωση της Χαλκίδας και στη συνέχεια της Εύβοιας.

Για πολλά χρόνια μετά, σχεδόν μέχρι και το 1923 αρκετοί Τούρκοι παρέμειναν στην πόλη της Χαλκίδας μη θέλοντας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους.


Η παράδοση της Καρύστου στον κυβερνητικό αντιπρόσωπο έγινε στις 9 Απριλίου 1833.

eviaportal

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ


Η Εύβοια δεν είχε την τύχη να κερδίσει τη λευτεριά της με τα όπλα παρά τη μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων της στον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας από τον κατακτητή αν και επαναστάτησε από την πρώτη μέρα του μεγάλου εθνικού ξεσηκωμού.

Οι μεγαλύτερες ένοπλες συγκρούσεις είχαν επίκεντρο το Μοριά και την Ρούμελη γιατί εκεί βρίσκονται τα πιο οργανωμένα σώματα αντίστασης τα πρώτα χρόνια του ξεσηκωμού μετά το 1821.

Αργότερα με την σύμβαση του Λονδίνου το 1829, καθώς και το πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 αποφασίστηκε οι Τούρκοι της Ευβοίας να αποζημιώνονται για τα κτήματα που είχαν στην άμεση κυριότητά τους.

Από την άνοιξη του 1821 έως την άνοιξη του 1826 έλαβαν χώρα σοβαρά πολεμικά γεγονότα στο νησί. Ανάμεσά τους οι μάχες στα Βρυσάκια, οι δύο εκστρατείες κατά της Καρύστου, με πρωτοβουλία του επισκόπου της περιοχής εκείνης, Νεόφυτου, οι μάχες στο Διακόφτη και το Βατήσι της Καρύστου, οι δυο πολιορκίες της Καρύστου από τον Κριεζώτη και η εκστρατεία του Φαβιέρου εναντίον της Καρύστου με τακτικό στρατό.

Δυστυχώς όλες αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν το ποθητό αποτέλεσμα. Το φρούριο της Χαλκίδας και Καρύστου που εξασφάλιζαν την τουρκική κυριαρχία στην ευβοϊκή γη και στους χριστιανούς κατοίκους της έμειναν απόρθητα. Κάθε αποτυχία την ακολουθούσαν φοβερές διώξεις και ατιμώσεις του άμαχου πληθυσμού.1

Ο κυβερνήτης της χώρας Ιωάννης Καποδίστριας ήθελε το πρωτόκολλο του Λονδίνου να υλοποιηθεί γιατί είχε τον φόβο μήπως οι Οθωμανοί θα πίεζαν στην πρώτη ευκαιρία τις μεγάλες δυνάμεις να ανατρέψουν τα συμφωνηθέντα προς όφελός τους.

Υπήρχαν όμως σοβαρά προβλήματα γιατί το νεοσύστατο ελληνικό κράτος βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και δεν μπορούσε να αγοράσει από τους Τούρκους τα Τσιφλίκια στις περιοχές που ανέφερε το πρωτόκολλο του Λονδίνου.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπάθησε να συνάψει εσωτερικό ή εξωτερικό δάνειο αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.

Οι όροι που έθεταν οι ξένοι δανειστές ( κυρίως Άγγλοι και Γάλλοι) ήταν ασύμφοροι για την ελληνική πλευρά και ταπεινωτικοί για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γιατί θα έφευγαν από την τουρκική κυριαρχία, αλλά θα γίνονταν κολίγοι στην Φραγκική φεουδαρχία . Αυτό θα ήταν ένα βαρύ τίμημα για τους Έλληνες που έδωσαν τα πάντα για την απελευθέρωση της χώρας και έμειναν πάμφτωχοι και διαλυμένοι από την τουρκική κυριαρχία και καταδυνάστευση.

Ο Καποδίστριας το 1831 έστειλε γράμμα του στην Οδησσό προς τον προσωπικό του φίλο Αλέξανδρο Στούρτζα, διπλωμάτη και λόγιο Ελληνορουμάνο όπου ζητούσε τη βοήθειά του να προτείνει στους πλούσιους Έλληνες, τους εγκατεστημένους στην Οδησσό να αγοράσουν αυτοί τα κτήματα των αγάδων της Εύβοιας.

Έγραφε λοιπόν «Διατί οι κεφαλαιούχοι της Οδησσού να μη συστήσωσι εταιρίαν υπογράφουσαν καθ’ υπόθεσιν , δια 50.000 τάλληρα; Αυτή ήθελε να στείλει εις την Ελλάδα επίτροπον της με χρήματα, ίνα αγοράση γαίας. Και αν απεφάσιζε να τας διανέμη εις τους γεωργούς εκείνους τους ομογενείς, τους εκ πολέμου κατά σωρευθέντας εις τα παράλια του Ευξείνου Πόντου, υπόσχομαι να τη παραχωρήσω αρίστας γαίας επί συμφωνίας συμφωρωτάταις : Ει δε μη αι καλλίτερα γαίαι της Ελλάδος θέλουσιν γίνει απόκτημα κεφαλαιούχων Άγγλων και Γάλλων» 2

Δεν έγινε τίποτα τελικά προς αυτή την κατεύθυνση γιατί ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι αποσκοπούσε να ξεπουλήσει την Ελλάδα σε Ελληνορώσους για να την κάνει υποχείριο της εξωτερικής πολιτικής του Τσάρου και των ρώσικων κεφαλαίων.

Κατά τη σύντομη παρουσία του Καποδίστρια στην ηγεσία του τότε ελεύθερου ελληνικού κράτους έγιναν αρκετές προσπάθειες για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου του Λονδίνου είτε για την εξεύρεση αγοραστών είτε για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούσε η επιθετικότητα των Τούρκων στις περιοχές της Αττικής και της Ευβοίας.

Παρά την δημιουργία επιτροπών και μεσολαβητών δεν είχε προχωρήσει όμως η χαρτογράφηση3 και το ξεκαθάρισμα των τίτλων γιατί οι Τούρκοι εμφάνιζαν και πλαστά χαρτιά προσπαθώντας να πουλήσουν γη που δε τους ανήκε ή να διπλοπουλήσουν διάφορα κτήματα για να αρπάξουν όσο πιο πολλά χρήματα μπορούσαν.

Για το θέμα αυτό είχαν υποβάλλει υπόμνημα πολλοί Ευβοείς πρόκριτοι και οπλαρχηγοί μεταξύ των οποίων και ο Νικόλαος Κριεζώτης όπου διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά των Τούρκων που παραβιάζουν τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στις 3 Φεβρουαρίου 1830 στο Λονδίνο, και τους έδινε το δικαίωμα της εκποίησης μόνο των ιδιόκτητων κτημάτων, εκείνοι πουλούσαν εκτάσεις στις οποίες δεν είχαν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αλλά μόνο της κατοχής. Σαν να μην έφτανε αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις πουλούσαν τα κτήματα, μαζί με τους χριστιανούς που δούλευαν σ’ αυτά, σα να ήταν δούλοι.

Την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια τον Σεπτέμβριο του 1831 ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα της διαδοχής στην εξουσία του αδελφού του Αυγουστίνου Καποδίστρια, της εισβολής των Συνταγματικών στην Πελοπόννησο, και τις προκλητικές επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά της Ελλάδας με αποκορύφωμα τον αφοπλισμό των Συνταγματικών από τους Γάλλους στο Ναύπλιο.

Τον Μάιο του 1832 οι μεγάλες δυνάμεις ως συνέχεια της συνθήκης του Λονδίνου που προέβλεπε την σύσταση Ελληνικού κράτους συνεδρίασαν και ενέκριναν την εκλογή του Όθωνα,

δευτερότοκου γιου του βασιλιά της Βαυαρίας, για να δοθεί το στέμμα της Ελλάδας, και τον Ιούλιο του ιδίου έτους η εθνοσυνέλευση της Πρόνοιας επικύρωσε την εκλογή.

Στην Εύβοια δεν άλλαξαν τα πράγματα η εκκρεμότητα των ιδιοκτησιών παραμένει και αυτό το πιστοποιούν με αναφορά τους προς την Ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 1832 οι:

Ιωάννης Μίσσιος και Κωνσταντίνος Μάνος που λειτουργούσαν ως παρατηρητές και μεσολαβητές μεταξύ κυβέρνησης και των Τούρκων αγάδων.

“Αι ελληνικαί γαίαι θέλουν καταντήσει όλαι εις χείρας τινών πλουσίων αλλοεθνών, χωρίς να δυνηθώσιν οι κάτοικοι να αγοράσωσι το παραμικρότερον και θέλει μείνωσιν ούτω ξένοι εις την πατρώαν γην”.

Οι υπογράφοντες την αναφορά συνιστούν στην κυβέρνηση να πάρει τα πιο κάτω μέτρα για την αντιμετώπιση του κακού.

α)Να διακηρύξει ότι κανείς ξένος δεν θα μπορούσε να αγοράσει κτήμα στην Εύβοια, αν δεν αποκτούσε πρώτα την Ελληνική υπηκοότητα.

β)Να θέσει ένα όριο αγοράς γαιών, που δεν θα μπορούσε κανείς να ξεπεράσει.

γ)Να δώσει χρηματικά δάνεια στους αγρότες ,για να αγοράσουν οι ίδιοι τα κτήματα.

Τέτοιες αποφάσεις ήταν δύσκολες για την κυβέρνηση με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, αλλά πέραν των άλλων ήθελε να καθησυχάσει τους τούρκους που αρνούνταν να αποχωρίσουν από την Εύβοια και προσπαθούσαν να ανατρέψουν το πρωτόκολλο του Λονδίνου.

Η αγορά κτημάτων και από ξένους αντίθετα θα καθησύχαζε τους τούρκους ότι θα εξασφάλιζαν την πώληση των κτημάτων όπως η συμφωνία προέβλεπε.

Την απάντηση στο πρόβλημα έδωσε νέα απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης στις 3 Φεβρουαρίου του 1833 (9 δηλαδή μόλις μέρες μετά την αποβίβαση του Όθωνα στο Ναύπλιο).

«Αποφασίστηκε η ενσωμάτωση της Αττικής και της Εύβοιας στο ελεύθερο ελληνικό κράτος και πήρε τα μέτρα που χρειάζονταν για να προβεί στην κατάληψή τους4

Τα στρατεύματα συνόδευσε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιάκωβος Νερουλός που διορίστηκε επίτροπος του βασιλιά Όθωνα για την πραγματοποίηση της προσάρτησης της Ευβοίας και της Αττικής.

Στα μέσα Μαρτίου ο Νερουλός έφτασε στην Αθήνα, όπου διόρισε φρούραρχο το Βαυαρό Χριστόφορο Νέζερ. Λίγες μέρες μετά, ξεκίνησε για την Εύβοια. Ο εκπρόσωπος της πύλης Χατζή-Ισμαήλ Μπέης, που λίγες μέρες πριν συνέχιζε ακόμη τις ραδιουργίες του για την παράταση της τουρκικής κυριαρχίας στο νησί, αναγκάστηκε θέλοντας και μη να του παραδώσει τη Χαλκίδα στις 7 Απριλίου του 1833 και δύο μέρες μετά, στις 9 Απριλίου την Κάρυστο.

Η Εύβοια έπειτα από μακροχρόνια σκλαβιά 363 ετών ήταν επιτέλους ελεύθερη».

Όπως προκύπτει από το σύντομο ιστορικό που προηγήθηκε η Ευβοϊκή γη έγινε τσιφλίκια γιατί η επανάσταση στο νησί δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού ζητήματος καθόρισε το πρωτόκολλο του Λονδίνου που ήταν παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων ώστε να πουληθούν τα «τουρκικά» κτήματα.

Οι κάτοικοι που ήταν οικονομικά εξαθλιωμένοι και διαλυμένοι κάτω από τον τουρκικό ζυγό δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση σε όλο το νησί. Συγχρόνως οι ξένοι σαμποτάρισαν την έγκριση δανείου για το σκοπό αυτό, και είχαν τους δικούς τους λόγους.

Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκαν αρκετά οι οικονομικά ισχυροί της εποχής και απέκτησαν μεγάλα τσιφλίκια σε εξευτελιστικές τιμές. 
Ευτυχώς στην περιοχή της Δίρφυς τα περισσότερα τσιφλίκια αγοράστηκαν από τους ντόπιους κατοίκους, όπως το τσιφλίκι των Βαβούλων που ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση, το τσιφλίκι του Απόγκρεμου, του Πισώνα κ. α. Από το 1830 μέχρι το 1840 μέσα σε μια δεκαετία έγιναν τα περισσότερα συμβόλαια αγοράς από τους Τούρκους.

Η Εύβοια δεν κέρδισε την ελευθερία της με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά η προσάρτησή της στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος αποφασίσθηκε με τη συνθήκη του Λονδίνου το 1829.
Επιπλέον, στις περιοχές, που βρίσκονταν υπό τουρκική κατοχή, αλλά επρόκειτο να συμπεριληφθούν στην ελληνική επικράτεια (τουρκική ζώνη), όπως συνέβη και με την Εύβοια, με το Πρωτόκολλο της 4ης/16ης Ιουνίου 1830, ορίσθηκε ότι στο Ελληνικό Δημόσιο θα μεταβιβάζονταν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του οθωμανικού δημοσίου και όχι η περιουσία των ιδιωτών, η οποία θα παρέμενε σεβαστή.
Συνακόλουθα, στη λεγόμενη τουρκική ζώνη κατοχής τα βάσει του προαναφερομένου Πρωτοκόλλου υφιστάμενα δικαιώματα των ιδιωτών προστατεύονταν, ενώ η περιουσία του οθωμανικού δημοσίου περιήρχετο στο διάδοχο Ελληνικό Δημόσιο (βλ. σχετ. Γιώργου Καρυψιάδη, «Η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος, εκδόσεις Αντ . Σάκκουλα) .
Κατά συνέπεια, τα ακίνητα της Εύβοιας, τα οποία δεν ανήκαν στην κατηγορία των δημοσίων Οθωμανικών γαιών και δεν εξουσιάζονταν πριν από την επανάσταση από τον Σουλτάνο, αλλά κατέχονταν από Οθωμανούς ιδιώτες, δεν περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου, δικαιώματι πολέμου και δυνάμει των περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος πρωτοκόλλων του Λονδίνου και της από 7/7/1832 συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, αλλά εξακολούθησαν και μετά το χρονικό αυτό σημείο να ανήκουν στους μέχρι τότε Τούρκους ιδιοκτήτες τους.
Όμως, ήδη με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 είχε ορισθεί ότι οι Τούρκοι της Εύβοιας θα αποζημιώνονταν για τα κτήματα που είχαν στην άμεση κυριότητά τους»

Η σφαγή της Βόρειας Εύβοιας στην επανάσταση του 1821


Από  kireas.org

Αποσπασματα σπο το βιβλίο του Πηλιώτη  Αρχιμανδρίτου Ναθαναήλ Ιωάννου τα «Ευβοϊκά» , 1857  για την σφαγή της Βόρειας Εύβοιας.

 Διαβάστε επίσης


Τα τεκταινόμενα πριν την σφαγή από kireas.org

Μέρος 1 των γεγονότων kireas,org

Μέρος 2 των γεγονότων kireas.org

Μέρος 3 των γεγονότων kireas,org

Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Kireas.org: Με καθυστέρηση 190 ετών θα τιμηθούν τα θύματα της θηριωδίας στο Μαντούδι