Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Οικονομική επιτροπή όργανο της σύμπραξης αποστάτες-Στεργίου, χωρίς αντιπολίτευση. Ποιοι υποψήφιοι έμειναν απέξω

Η νέα Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την περίοδο 5/3/2017 έως 31/8/2019.:

Τακτικά Μέλη
Κουτσουράς Σταύρος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Τάρλας Κυριάκος
Κουκουρίκος Ηλίας
Καντζούρας Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης


Αναπληρωματικά Μέλη
Γιαννιός Κων/νος
Δανέλης Ιωάννης
Αλατζάς Ευάγγελος
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Στέφου Κυριακή

οι Ψήφοι
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας διαπιστώνεται:
Ψήφισαν είκοσι πέντε-25- , άκυρα ένα -1- ,έγκυρα είκοσι τέσσερα -24- κι έλαβαν:

Κουτσουράς Σταύρος, δέκα επτά-17- ψήφους
Κουκουρίκος Ηλίας , δέκα έξη -16- ψήφους
Αρβανίτης Παναγιώτης, δέκα έξη -16- ψήφους
Τάρλας Κυριάκος, δέκα επτά-17- ψήφους
Καντζούρας Ιωάννης, δέκα επτά-17- ψήφους
Μουργιάς Ιωάννης , δέκα επτά-17- ψήφους
Κατσούρας Δημήτριος ,έξη-6- ψήφους
Παληός Ευστράτιος, έξη-6- ψήφους
Χαλιούλιας Ιωάννης ,έξη -6- ψήφους
Γεωργάκαινα Ελένη, έξη -6- ψήφουςαναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώνεται ότι: Ψήφισαν είκοσι πέντε-25- και βρέθηκαν τρία -3-λευκά και έξη-6- άκυρα, έγκυρα δέκα έξι -16- και οι πιο κάτω ψήφοι προτίμησης:

Γιαννιός Κων/νος ,δέκα τέσσερες -14-ψήφους
Δανέλης Ιωάννης ,δέκα τρεις -13-ψήφους
Αλατζάς Ευάγγελος ,δώδεκα -12-ψήφους
Στέφου Κυριακής, έντεκα-11- ψήφους
Κανελλόπουλος Ιωάννης ,δέκα τρεις -13-ψήφους
Σεσοντή Μαρία, επτά-7- ψήφους
\Από το πρακτικό της αρίθμ. 4 / 5-3-2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 59 /2017


Μετά την εκλογή του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ο νεοκλεγείς
Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών κι
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από
5-3-2017 έως 31/8/2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση ,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι
ο Δήμαρχος και θα εκλεγούν συνολικά α)έξι (6) τακτικά μέλη ,εκ των οποίων
τα δύο-2-θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και
β) πέντε-5- αναπληρωματικά μέλη ,εκ των οποίων δύο-2-θα προέρχονται από
το σύνολο των μελών της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.
Τόνισε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.8 του Ν.
3852/2010,ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί
μέλος των επιτροπών.

Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων
της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων –
τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών – που προέρχονται από το
σύνολο των μελών της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή (δύο-2-
υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο-2-υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη).
Υποψήφιοι από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο
πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών της μειοψηφίας.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία,
θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία.

Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία,θα
ακολουθήσει τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία θα εκλεγούν όσοι λάβουν την
σχετική πλειοψηφία των παρόντων από την πλευρά της μειοψηφίας.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας από τους συμβούλους των μελών
της μειοψηφίας,ο πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα αυτών που αναδείχθηκαν
από το σύνολο της μειοψηφίας ως υποψήφιοι για μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ,ήτοι:

Α) Υποψήφιοι τακτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας οι κ.κ. Καντζούρας Ιωάννης,
Μουργιάς Ιωάννης, Παζάρας Βασίλειος και Λιαγκάκης Ευστάθιος
Ψήφισαν εννέα -9- δημοτικοί σύμβουλοι κι έλαβαν :

Καντζούρας Ιωάννης (επτά-7-ψήφους) ,Μουργιάς Ιωάννης (επτά -7- ψήφους)
Παζάρας Βασίλειος μία -1-ψήφο και Λιαγκάκης Ευστάθιος δύο-2-ψήφους.
Αναδεικνύονται υποψήφια τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
από την μειοψηφία οι:
Καντζούρας Ιωάννης και Μουργιάς Ιωάννης

Β) Υποψήφιοι αναπληρωματικοί σύμβουλοι μειοψηφίας οι κ.κ. Στέφου
Κυριακή , Κανελλόπουλος Ιωάννης ,Παζάρας Βασίλειος
Ψήφισαν εννέα -9- δημοτικοί σύμβουλοι και βρέθηκαν Οκτώ-8-έγκυρα κι ένα
-1- λευκό.

Έλαβαν : Στέφου Κυριακή επτά -7-ψήφους , Κανελλόπουλος Ιωάννης επτά
-7-ψήφους ,Παζάρας Βασίλειος μία-1-ψήφο.

Αναδεικνύονται υποψήφια αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής από την μειοψηφία οι:

Στέφου Κυριακή και Κανελλόπουλος Ιωάννης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυμούν ,να θέσουν υποψηφιότητας για το αξίωμα του τακτικού ή
αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ονομαστικά οι Κατσούρας Δημήτριος
,Κουτσουράς Σταύρος, Κουκουρίκος Ηλίας, Παληός Ευστράτιος, Χαλιούλιας
Ιωάννης, Αρβανίτης Παναγιώτης, Τάρλας Κυριάκος ,Γεωργάκαινα Ελένη.
και για αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Δανέλης Ιωάννη, Σεσοντή Μαρία.
Γιαννιός Κων/νος και Αλατζάς Ευάγγελος.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής,με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων .Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκλογή με
την απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται. Αν και στη δεύτερη
ψηφοφορία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ,γίνεται τρίτη
ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία
των παρόντων.

Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία ενεργείται κλήρωση από
τον πρόεδρο του συμβουλίου.

Ακολουθεί η διαδικασία εκλογής των έξη -6-τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα
παραπάνω ανήλθαν σε τέσσερες-4- της πλειοψηφίας και δύο-2- της
μειοψηφίας.

Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψηφίους ισαρίθμους με τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας διαπιστώνεται:
Ψήφισαν είκοσι πέντε-25- , άκυρα ένα -1- ,έγκυρα είκοσι τέσσερα -24- κι
έλαβαν:

Κουτσουράς Σταύρος, δέκα επτά-17- ψήφους
Κουκουρίκος Ηλίας , δέκα έξη -16- ψήφους
Αρβανίτης Παναγιώτης, δέκα έξη -16- ψήφους
Τάρλας Κυριάκος, δέκα επτά-17- ψήφους
Καντζούρας Ιωάννης, δέκα επτά-17- ψήφους
Μουργιάς Ιωάννης , δέκα επτά-17- ψήφους
Κατσούρας Δημήτριος ,έξη-6- ψήφους
Παληός Ευστράτιος, έξη-6- ψήφους
Χαλιούλιας Ιωάννης ,έξη -6- ψήφους
Γεωργάκαινα Ελένη, έξη -6- ψήφους

Εκλέγονται τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι πιο κάτω:
Κουτσουράς Σταύρος, Κουκουρίκος Ηλίας , Αρβανίτης Παναγιώτης,
Τάρλας Κυριάκος, Καντζούρας Ιωάννης, Μουργιάς Ιωάννης


Ακολουθεί η διαδικασία εκλογής των πέντε -5-αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής (οι υποψηφιότητες των οποίων είχαν προκύψει από
την αρχική διαδικασία) με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο-2- μελών της
μειοψηφίας α)Κανελλόπουλος Ιωάννης(με επτά-7-ψήφους) και β)Στέφου
Κυριακής(με επτά-7-ψήφους) και των τριών μελών της πλειοψηφίας
κ.κ.Σκομπρή Νικολάου, Αλατζά Ευαγγέλου ,Γιαννιού Κων/νου και Σεσοντή
Μαρίας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώνεται ότι:
Ψήφισαν είκοσι πέντε-25- και βρέθηκαν τρία -3-λευκά και έξη-6- άκυρα,
έγκυρα δέκα έξι -16- και οι πιο κάτω ψήφοι προτίμησης:

Γιαννιός Κων/νος ,δέκα τέσσερες -14-ψήφους
Δανέλης Ιωάννης ,δέκα τρεις -13-ψήφους
Αλατζάς Ευάγγελος ,δώδεκα -12-ψήφους
Σεσοντή Μαρία, επτά-7- ψήφους
Στέφου Κυριακής, έντεκα-11- ψήφους
Κανελλόπουλος Ιωάννης ,δέκα τρεις -13-ψήφους
\
Εκλέγεται ο κ. Γιαννιός Κων/νος ,που συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν
μέχρι τόσους υποψηφίους όσες και οι κενές θέσεις ,ως εξής:
Ψήφισαν είκοσι πέντε-25- βρέθηκαν δύο-2-άκυρα ,έγκυρα είκοσι τρία-23- και
οι πιο κάτω ψήφοι προτίμησης:
Δανέλης Ιωάννης ,δέκα έξη -16-ψήφους
Αλατζάς Ευάγγελος , είκοσι μία-21-ψήφους
Σεσοντή Μαρία, οκτώ-8- ψήφους
Στέφου Κυριακή, έντεκα-11- ψήφους
Κανελλόπουλος Ιωάννης ,δέκα επτά-17-ψήφους

Εκλέγονται οι κ. κ. Δανέλης Ιωάννης, Αλατζάς Ευάγγελος και
Κανελλόπουλος Ιωάννης που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στη τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του πέμπτου αναπληρωματικού
μέλους της οικονομικής επιτροπής ψήφισαν είκοσι πέντε-25-και βρέθηκαν
τέσσερα -4- λευκά, δύο -2-άκυρα και δέκα εννέα-19- ψήφοι προτίμησης στην
κα Στέφου Κυριακή .
Εκλέγεται η κα Στέφου Κυριακή που συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Μετά το πέρας της ανωτέρω αναφερομένης διαδικασίας διαπιστώνεται από
το προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής (με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων) οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Γιαννιός Κων/νος, Δανέλης Ιωάννης, Αλατζάς Ευάγγελος
Κανελλόπουλος Ιωάννης και Στέφου Κυριακή.

Τέλος ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 5/3/2017 έως
31/8/2019.
Μετά από αυτά το δημοτικό συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εκλέγονται για την Οικονομική Επιτροπή :
Τακτικά Μέλη
Κουτσουράς Σταύρος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Τάρλας Κυριάκος
Κουκουρίκος Ηλίας
Καντζούρας Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης


Αναπληρωματικά Μέλη
Γιαννιός Κων/νος
Δανέλης Ιωάννης
Αλατζάς Ευάγγελος
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Στέφου Κυριακή


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (25) Γιαννιός Κωνσταντίνος Κατσούρας Δημήτριος Κουτσουράς Σταύρος Κουκουρίκος Ηλίας Παληός Ευστράτιος Χαλιούλιας Ιωάννης Αρβανίτης Παναγιώτης Σκομπρής Νικόλαος Τάρλας Κυριάκος Δανέλης Ιωάννης Βούλγαρης Αναστάσιος Αλατζάς Ευάγγελος Περήφανου Νίκη Χατζής Ανδρέας Σεσοντή Μαρία Γεωργάκαινα Ελένη Στεργίου Ιωάννης Στέφου Κυριακή Ψαρρού Ελπίδα Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία Καντζούρας Ιωάννης Κανελλόπουλος Ιωάννης Μουργιάς Ιωάννης Παζάρας Βασίλειος Λιαγκάκης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2) Αλεξίου Δημήτριος Γεωργατζής Ευάγγελος

2 Σχόλια:

ΚΑΛΑ ΡΕ ΡΕΤΑΛΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΤΕ

Η κυβέρνηση εξετάζει την περίπτωση οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου του 2019 να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και η θητεία των αιρετών αντί για τις 31 Αυγούστου να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή, να παραταθεί για τέσσερις μήνες.

Θα έχετε ακόμα 4 μήνες να ζητάτε να φύγει ο Καλυβιώτης.
Θα φχαριστηθειτε.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.