Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Δεν μπορούν να εκλέξουν αντιπροσώπους στον ΤΟΕΒ Μαντουδίου


O Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Μαντουδίου (ΤΟΕΒ) είχε ανακοινώσει εκλογές για την ανάδειξης Αντιπροσώπων Γενικής Συνέλευσης χθές Κυριακή 12-3-2017. ΜΕ σημερινή ανακοίνωση του οι εκλογές αναβλήθηκαν για την ερχόμενη Κυριακή  19-3-2017.

Ο Οργανισμός έχει σκοπό την έγγειο βελτίωση των αγροκτημάτων των μελών του, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του.

Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι Τ.Ο.Ε.Β. λει-τουργούν υπό την εποπτεία των Δήμων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 3, παρ. 5, του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από 1-1-2011 μεταφέρεται στους δήμους, όπου εδρεύουν, η άσκηση εποπτείας των Το¬πικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).
Οι Τοπικοί Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που διέπονται από το Νόμο 3881/58 και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων αυτού, λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά ως ανταποδοτικοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμοί, ενώ παραμένουν ως έχουν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στα νομοθετήματα που τους διέπουν. Ο Νόμος 3852/7-6-2010 («Καλλικράτης») δεν τροποποιεί το Νόμο 3881/58, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ΟΕΒ και, ως εκ τούτου, οι ΟΕΒ παραμένουν ανταποδοτικοί, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμοί. Ο Νόμος 3852/7-6-2010 αναφέρεται σε αρμοδιότητες ελέγχου και επο¬πτείας, που ασκούνταν μέχρι πρότινος από την τοπική αυτοδιοίκηση (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και αφορούν τους ΟΕΒ και οι οποίες θα ασκούνται πλέον από τους νέους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης («Καλ-λικράτης»).

Οι αρμοδιότητες Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης των εγγει¬οβελτιωτικών έργων έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ με αποφά¬σεις Υπουργού, Νομάρχη κ.λπ. και δεν μεταβιβάζονται-παραδίδονται στους Δήμους τα εγγειοβελτιωτικά έργα όταν ολοκληρώνονται

«Οι ως άνω Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) τυγχάνουν Ορ¬γανι¬σμοί κοινής ωφελείας και εκ τούτων οι ΤΟΕΒ αποτελούν Γεωργικάς Συνεται¬ριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής». Δηλαδή, οι ΤΟΕΒ δεν ανήκουν στον Δήμο, με την έννοια ότι είναι επιχείρηση ή Οργανι¬σμοί του κάθε Δήμου, αλλά είναι ξεχωριστοί-ίδιοι Οργα¬νισμοί. Μά¬λιστα ανήκουν στους Συνεταιρισμούς αναγκαστικής μορφής και δεν εί¬ναι μέρος των ΟΤΑ.


Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) τυγχάνουν Οργανισμοί κοινής ωφελείας και εκ τούτων οι ΤΟΕΒ αποτελούν Γεωργικάς Συνεται-ριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής. Οι ΟΕΒ δεν ανήκουν στις επιχειρήσεις ή στους Οργανισμούς του Δή-μου, αλλά είναι ξεχωριστές-ίδιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις αναγκα-στικής μορφής. Οι ΟΕΒ έχουν ιδίους πόρους και δεν επιχορηγούνται από τον Δήμο για την λειτουργία τους

Οι πόροι των ΟΕΒ καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο λει-τουργίας του (Ν.Δ. 3881/1958 άρθρ. 15) και έχουν την μορφή ανταπο¬δο¬τικών τε¬λών. Οι ΟΕΒ δηλαδή έχουν ιδίους πόρους, έχουν δικά τους έσοδα, έχουν τον δικό τους Προϋπολογισμό και δεν επιχορηγούνται από τους Δήμους για την λειτουργία τους.

«Η εποπτεύουσα υπηρεσία του Δήμου εγκρίνει αποφάσεις των ορ¬γάνων διοίκησης του Οργανισμού που αφορούν τα οικονομικά στοι¬χεία του (α¬πολογισμοί-ισολογισμοί-προϋπολογισμοί). Η λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων διέπεται από τις διατάξεις περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί μόνο να εγκρίνει ή να απορρίψει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευ-σης του ΤΟΕΒ (εποπτεύει-ελέγχει δηλαδή αν οι δαπάνες εί¬ναι σύννο¬μες, το ίδιο και τα έσοδα του ΤΟΕΒ). Μπορεί ακόμη, το Δημοτικό Συμβούλιο, να υποδείξει ή να κάνει προτάσεις προς τον ΤΟΕΒ προ¬κει¬μένου να επιτελέσει-εργαστεί καλύτερα τους σκοπούς του. Όλα αυτά συνιστούν την εποπτεία, την οικονο¬μική παρακολούθηση δηλα¬δή και τον διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο των ΤΟΕΒ.Όργανα διοίκησης του ΤΟΕΒ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.Κυρίαρχο όργανο του ΟΕΒ είναι η Γενική του Συνέ¬λευση, όπως προβλέπει το ισχύον Καταστατικό τους (Άρθρο 16 του Καταστατικού). Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει-εγκρίνει για τον Ισολογισμό-Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό των ΤΟΕΒ (Άρθρο 16, παράγρ. η, του Καταστατικού).

Όσον αφορά την θεώρηση των βιβλίων των ΤΟΕΒ, στο σχετικό άρθρο 45, ιδιαίτερα στην παράγρ.3, του Καταστατικού τους, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 45
Βιβλία (Διοικητικά – Λογιστικά)

1.- Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Διοικητικά
α.α. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
β.β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως
γ.γ Βιβλίο Πρωτοκόλλου και
δ.δ. Βιβλίο Επιδόσεως Εγγράφων.
β. Λογιστικά
Ο Οργανισμός τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το από 13-9-59 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».
2.- Για την απόδειξη των εισπράξεων και πληρωμών που ενεργούνται από τον Οργανισμό θα τηρούνται:
α. Βιβλία Γραμματίων Εισπράξεων και
β. Βιβλία Ενταλμάτων Πληρωμής.
3.- Από τα ανωτέρω τα μεν διοικητικά βιβλία καθώς και των Γραμμα-τίων Εισπράξεων και Ενταλμάτων Πληρωμής, αριθμούνται, μονογράφο¬νται και θε¬ωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων τα δε λογιστικά από τον Ειρηνοδίκη ατελώς.
Δηλαδή, το Καταστατικό , αλλά και το άρθρο 36 του από 13-9-1959 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», ορίζουν ότι:
α) Όλα τα λογιστικά βιβλία, εκτός από τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα Πληρωμής, θεωρούνται από τον Ειρηνοδίκη, ενώ
β) Όλα τα διοικητικά βιβλία (Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ.) καθώς και τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα Πληρωμής, θεωρούνται από την εποπτεύουσα Υπηρεσία που μέχρι της 31-10-2010 ήταν η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων.

Το βιβλίο: «Μητρώο-Κτηματολόγιο» θεωρείται από τον Ειρηνοδίκη (βλ. άρθρο 35 του από 13-9-59 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελ¬τιώσεων»).

Ο εποπτεύων Δήμος, όπως και ο ΤΟΕΒ οφείλουν να τηρούν το βιβλίο με τίτλο: «Μητρώο Θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων», στο οποίο κατα¬γράφονται όλα τα βιβλία και τα στοιχεία που θεωρούνται, ενώ υπογρά¬φονται συγχρόνως και από τον ενεργούντα την θεώρηση


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


Στον Οργανισμό ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα :
1. Η ρύθμιση της χρήσεως και η διανομή των υπό την διοίκηση του Οργανισμού υδάτων, δια της επιβολής κανονισμών αρδεύσεως και της λήψεως λοιπών αναγκαιούντων μέτρων.
2. Η αστυνόμευση των υδάτων και των έργων.
3. Η επιβολή και η βεβαίωση των, κατά τα άρθρα 8 και 29 του παρόντος καταστατικού εισφορών, τελών και λοιπών απαιτήσεων.
4. Η εξόφληση των οφειλών αυτού προς το Δημόσιο, το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και την Α.Τ.Ε., και η είσπραξη των οφειλών των κάθε φύσεως Νομικών ή φυσικών προσώπων που ωφελούνται από αυτόν.
5. Ο καθορισμός και η είσπραξη μισθωμάτων και δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγρ. Ι ε΄ του 3881/1958 Ν.Δ.
6. Η, σε συνεργασία μετά των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, για τη γεωργική αξιοποίηση της περιοχής δικαιοδοσίας του, καθώς επίσης και η μέριμνα για την εφαρμογή καταλλήλων συστημάτων και μεθόδων που συντελούν στην εντατική εκμετάλλευση του εδάφους.
7. α) Ο Οργανισμός, προκειμένου περί αρδευτικών έργων, καταρτίζει υποχρεωτικά, για την περιοχή δικαιοδοσίας του, ωρολόγια προγράμματα και κανονισμούς αρδεύσεως με βάση τα προγράμματα καλλιεργειών που συντάσσει κάθε χρόνο. Τα παραπάνω προγράμματα καλλιεργειών καταρτίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μέσα στα πλαίσια του Τοπικού και Γενικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα δε ωρολόγια προγράμματα και οι κανονισμοί αρδεύσεως βάσει οδηγιών της Γ.Δ.Ε.Β., ώστε να επιτυγχάνεται με αυτά, κατά τον καλύτερο τρόπο, η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των έργων.
β) Η τήρηση των ωρολογίων προγραμμάτων και κανονισμών αρδεύσεως είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δύναται να απαιτήσει να του καταβληθούν τα κάθε μορφής αρδευτικά δικαιώματα, που καθορίστηκαν με τα ανωτέρω προγράμματα, και από τα μέλη του εκείνα που από δική τους υπαιτιότητα ή δεν έκαναν καθόλου χρήση του αρδευτικού ύδατος, ή έκαναν μερική μόνο χρήση ή ακόμη δεν ωφελήθηκαν από τη χρήση αυτή. Επίσης μέλη του Οργανισμού, που οι ιδιοκτησίες τους έπαθαν ζημίες από τη μη συμμόρφωσή τους με τα προγράμματα καλλιεργειών, δεν απαλλάσσονται από την καταβολή των αρδευτικών δικαιωμάτων, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση, για τις ζημίες που έγιναν στις ιδιοκτησίες τους.
γ) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να ζητεί τις υποδείξεις και οδηγίες της Γ.Δ.Ε.Β. και των άλλων αρμοδίων Γεωργικών Υπηρεσιών και να τις εφαρμόζει για την καλύτερη χρησιμοποίηση του ύδατος.
δ) Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να καταρτίζει ετήσια προγράμματα καλλιεργειών για τις εκτάσεις της περιοχής του που δεν αρδεύονται, εφόσον αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των έργων δικαιοδοσίας του καθώς επίσης προγράμματα των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού.
8. Η μέριμνα για τη σύνταξη μελετών, την κατασκευή ή συμπλήρωση έργων καθώς και η μέριμνα διοικήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων που υφίστανται και των έργων που θα εκτελεσθούν. Η δαπάνη συντάξεως των σχετικών μελετών θα βαρύνει τον Οργανισμό και θα προέρχεται από τους πόρους αυτού ή από δανειακά κεφάλαια.
9. Η ρύθμιση της συντηρήσεως και λειτουργίας έργων, αξιοποιήσεως εδάφους της αρμοδιότητός του, που εκτελέστηκαν ή που θα εκτελεστούν από Νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με δαπάνες αποκλειστικά και μόνο αυτών, εφόσον η συντήρηση και η λειτουργία των έργων αυτών επηρεάζει, με οποιοδήποτε τρόπο, την εκμετάλλευση και την ασφάλεια των έργων εγγείων βελτιώσεων, που τελούν υπό την διοίκηση του Οργανισμού. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός εκδίδει κανονισμούς συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων, προς τους οποίους υποχρεούνται να συμμορφώνονται τα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στην διοίκηση των οποίων τελούν τα εν λόγω έργα. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας των προσώπων αυτών, η διοίκηση των έργων αυτών μεταβιβάζεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχου, προσωρινά ή οριστικά στον Οργανισμό, ο οποίος θα ασκεί τη διοίκηση αυτή με δαπάνες των ενδιαφερομένων.
10. Για την πρόσληψη, την απόλυση, τις ποινές, τα προσόντα, την μισθοδοσία κ.λ.π. των υδρονομικών οργάνων των Τ.Ο.Ε.Β., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 499/1975.
11. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δύναται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, να επιβάλλει τις από το καταστατικό προβλεπόμενες κυρώσεις και αναγκαστικά μέτρα, κατά των μελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μεταξύ των κυρώσεων αυτών δύναται να επιβληθεί και η διακοπή της παροχής αρδευτικού ύδατος, στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις, προς τον Οργανισμό, κάθε μορφής ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, είτε αυτές είναι της τρεχούσης χρήσεως είτε παλαιοτέρων χρήσεων.
β) Πριν την επιβολή κυρώσεων ή αναγκαστικών μέτρων κατά μέλους του ο Οργανισμός του αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στην οποία ορίζεται προθεσμία, μέσα στην οποία, προκειμένου περί αναγκασμού σε ενέργεια, πρέπει να εκτελεσθεί αυτή. Η επίδοση της ειδοποιήσεως ενεργείται από υπάλληλο του Οργανισμού ή εντεταλμένο, για το σκοπό αυτό, άλλο μέλος του Οργανισμού. Η επίδοση της ειδοποιήσεως βεβαιούται με την υπογραφή, στο βιβλίο επιδόσεως εγγράφων, του μέλους προς το οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση αυτό αρνείται την παραλαβή υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η επίδοση της ειδοποιήσεως μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή. Τα μέλη του Οργανισμού που κατοικούν σε πόλεις ή κωμοπόλεις έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν, με έγγραφη δήλωσή τους την διεύθυνση της κατοικίας τους ή των τυχόν από αυτούς διορισμένων πληρεξουσίων ή αντικλήτων τους. Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δηλώσεως ή υποβολής δηλώσεως με ανακριβή στοιχεία, τότε η έγγραφη ειδοποίηση τοιχοκολλείται, από τον αρμόδιο υπάλληλο ή από το εντεταλμένο μέλος, στο συνηθισμένο τόπο ανακοινώσεων του Οργανισμού. Κάθε επίδοση που ενεργείται με τοιχοκόλληση είναι έγκυρη, εφόσον στο οικείο πρακτικό τοιχοκολλήσεως υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος του Οργανισμού και δύο (2) μάρτυρες.
γ) Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται βάση της παραγρ. ΙΙ α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο Ι παρ. 2 του από 13-9-1959 Β.Δ., «περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως αυτών προς την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, εφόσον, με την απόφαση του Δ.Σ. που προσβάλλεται, θίγονται δικαιώματα του ενισταμένου, λόγω μη εφαρμογής ή κακής εφαρμογής της Ο.Ε.Β. Νομοθεσίας ή γιατί δεν συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις που να δικαιολογούν την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων ή γιατί κατά τον καθορισμό των μέτρων αυτών έγιναν χαριστικές διακρίσεις.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ1. Μέλη του Οργανισμού γίνονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά και Νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν μία από τις σχέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, προς τα αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Οργανισμού και που εξυπηρετούνται από τα έργα της αρμοδιότητάς του, ήτοι :
α. Ιδιοκτήτες και Νομείς.
β. Σε διχασμό νομής και κυριότητας.
αα. Νομείς καθώς και οι του αγροτικού Νόμου και οι από προσωρινή διανομή κάτοχοι.
ββ. Εμφυτευτές και επιφανειούχοι.
γγ. Επικαρπωτές, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα χρήσεως ή οικήσεως και οι κοινωνοί των δικαιωμάτων αυτών, οι οποίοι υπέχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός μέλους.
Οι με δυνάμει οποιουδήποτε τίτλου, κάτοχοι των παραπάνω εκτάσεων σε περίπτωση απουσίας ή αφάνειας, των κατά τα ανωτέρω εξουσιαστών θεωρούνται ως πληρεξούσιοι αυτών και ασκούν γι’ αυτούς τα προσήκοντα δικαιώματα και εκπληρώνουν για λογαριασμό των ως άνω εντολέων τις υποχρεώσεις που βαρύνουν αυτούς.
2. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει οπωσδήποτε μία από τις ανωτέρω σχέσεις, το εγγράψει υποχρεωτικά ως μέλος του Οργανισμού, από τότε δε που θα πάψει να υπάρχει η σχέση αυτή, να το διαγράφει.
3. Οι αποφάσεις της Διοικήσεως του Οργανισμού, περί εγγραφής ή διαγραφής μέλους, κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Οργανισμού και στον οικείο τόπο δημοσιεύσεως της Κοινότητας, μέσα στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα ακίνητα που έχουν τις παραπάνω σχέσεις με τον Οργανισμό. Κατά των ως άνω αποφάσεων μπορεί να ασκηθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της κοινοποιήσεως, ενστάσεις από τους ενδιαφερομένους ή από κάθε τρίτο, οι οποίοι θα τις υποβάλουν στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, και αυτή αποφαίνεται οριστικά. 4. Εκείνοι που γίνονται μέλη του Οργανισμού από διαδοχή δικαιωμάτων της παραγρ. 1 σε ακίνητα της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού ύστερα από την έναρξη της λειτουργίας του, αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που δεν εκπληρώθηκαν και σχετίζονται προς τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου των προς τον Οργανισμό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ

Υποχρεώσεις μελών

1. Τα μέλη του Οργανισμού υποχρεούνται όπως :
α. Με τη συλλογική δράση τους συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.
β. Συμμετέχουν στις δαπάνες μελετών, κατασκευών, λειτουργίας, συντηρήσεως διοικήσεως των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Οργανισμού και γενικά να εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες, από τις ανωτέρω διατάξεις, οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους.
γ. Εκπληρώνουν, χωρίς πρόφαση και με πνεύμα συμβολής στη γρήγορη εκτέλεση των έργων, τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το άρθρο 33 παραγρ. 3 του Ν.Δ. 3881/1958 και άρθρου 45 του Νόμου 4639/1930, όπως αυτό συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και ειδικότερα να :
αα. Επιτρέπουν τη διέλευση μέσα από τα κτήματά τους και την παραμονή μέσα σ’ αυτά ατόμων, συνεργείων, οχημάτων και μηχανημάτων και την εκτέλεση από αυτά έργων, που έχει προγραμματίσει και καθορίσει ο Οργανισμός και που αναφέρονται σε απαραίτητες αναγνωρίσεις, τοπογραφήσεις, μελέτες, κατασκευές και σε λειτουργία και συντήρηση των έργων.
ββ. Επιτρέπουν την κατασκευή, μέσα στα κτήματά τους, προσωρινών ή μονίμων έργων καθώς επίσης και την εκτέλεση κάθε εργασίας (ισοπεδώσεις κ.λ.π.) που είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού.
δ. Δέχονται την εφαρμογή προγραμμάτων αναδασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 674/1977. ε. Συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αρδεύσεως, με τα καλλιεργητικά προγράμματα και τα λοιπά μέτρα του Οργανισμού και του Κράτους, τα σχετικά με τη χρήση και διανομή των υδάτων και τη γεωργική αξιοποίηση των εδαφών.
2. Σε οποιαδήποτε αντίρρηση για το απαραίτητο των, με τα στοιχεία αα και ββ του εδαφίου γ της παραγρ. 1, έργων και εργασιών αποφαίνεται οριστικά η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων.
3. Μέλη που για οποιαδήποτε αιτία, είναι οφειλέτες προς τον Οργανισμό, υποχρεώνονται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που θα τους επιδοθεί η πρόσκληση για να πληρώσουν, να προσέρχονται για την εξόφληση της οφειλής τους. Σε περίπτωση που δεν θα εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εκτός των λοιπών κυρώσεων, δεν μπορούν να διορισθούν ή να παραμείνουν ως υδρονομικά όργανα ή ως υπάλληλοι του Οργανισμού.

Υποχρεώσεις Τρίτων

1. Εάν ιδιοκτήτες κτημάτων, μεταλλείων, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς να είναι μέλη, ή εάν μέλη ιδιοκτήτες και άλλων ακινήτων, μεταλλείων ή βιομηχανικών κ.λ.π. εγκαταστάσεων, που βρίσκονται μέσα ή έξω της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, έχουν ωφέλεια από τα, μέσα στην περιοχή του Οργανισμού, εκτελούμενα έργα, δύνανται αυτοί να υποχρεωθούν στην καταβολή εισφοράς υπέρ του Οργανισμού.

2. Οι παραπάνω εισφορές δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν την αποδεδειγμένη ωφέλεια από τα έργα που εκτελούνται, επιβάλλονται δε από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εισφορές από γεωργικά κτήματα που βρίσκονται μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Το μέγεθος της ωφέλειας των ανωτέρω αποδεικνύεται με έκθεση 3μελούς επιτροπής ως η με αριθμό 128141/1594/802/27-12-1979 διαταγή της Γ.Δ.Ε.Β. ορίζει. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών που ωφελήθηκαν, σχετικά με το μέγεθος της ωφέλειας και το ύψος της εισφοράς που τους επεβλήθη, αποφαίνεται οριστικά η οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝΤα μέλη του Οργανισμού έχουν δικαίωμα να :
1. Συμμετέχουν στις ωφέλειες οι οποίες προκύπτουν από τα έργα και τις εργασίες του Οργανισμού.
2. Συμμετέχουν στη Διοίκηση του Οργανισμού.
3. Ζητούν, ύστερα, την καταβολή αποζημιώσεως, για τυχόν ζημιές που προξενήθηκαν με ευθύνη του Οργανισμού στα κτήματά τους κατά την εκτέλεση των έργων ή εργασιών, μετά από αφαίρεση της σχετικής υπέρ αυτών ωφελείας που προέκυψε από τα έργα ή εργασίες που εκτελέσθηκαν.
4. Παρουσιάζονται στις Τοπικές Συνελεύσεις και λαμβάνουν μέρος στις διασκέψεις αυτών δια ψηφοφορίας.
5. Λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όποτε θέλουν, του δε ισολογισμού και λογαριασμών κερδών και ζημιών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της υποβολής αυτών στη Γενική Συνέλευση.
6. Απαιτήσουν την ανάλογη απαλλαγή τους από τις εισφορές προς τον Οργανισμό, σε περίπτωση που τμήμα της κτηματικής περιουσίας τους δεν εξυπηρετείται και δεν ωφελείται, με οποιοδήποτε τρόπο από το έργο που εκτελέσθηκε. Σε περίπτωση που η αξίωση του μέλους απορριφθεί, συνολικά ή μερικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως κατά της Διοικητικής αποφάσεως στην οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία αποφαίνεται οριστικά μετά σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγείων Βελτιώσεων.
7. Προσβάλουν με ένσταση αποφάσεως των Οργάνων Διοικήσεως του Οργανισμού, όπου αυτό συγχωρείται και επιτρέπεται από τις διατάξεις που υπάρχουν.
8. Ασκούν κάθε δικαίωμα που παρέχεται σ’ αυτούς, από την «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και λοιπή κειμένη Νομοθεσία.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ1. Μέσα σε Τρεις (3) μήνες πριν λήξει η θητεία των αντιπροσώπων, η οποία είναι τετραετής (4) συνέρχονται στις έδρες των, στην παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, Κοινοτήτων, οι κτηματίες – μέλη του Οργανισμού – για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των αντιπροσώπων αρχίζει από τη λήξη της 4ετούς θητείας των απερχομένων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με πρόσκλησή του την ημερομηνία συγκλήσεως των Τοπικών Συνελεύσεων. Οι προσκλήσεις, για σύγκληση των Τοπικών Συνελεύσεων, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με έγγραφα προς τους οικείους Δήμους ή Κοινότητες και με τοιχοκόλληση προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών.
3. Ο αποκλειστικός σκοπός των Τοπικών συνελεύσεων, που συνέρχονται σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα, όπου η μόνιμη κατοικία των μελών, είναι η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση, μετά αναπληρωματικών ίσων προς το μισό του αριθμού των τακτικών αντιπροσώπων. Σαν εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που κατά σειρά πλειοψηφούν. Εάν ο αριθμός, των, κατά Δήμο ή Κοινότητα, αντιπροσώπων είναι περιττός, (μονός) τότε, εκλέγονται αναπληρωματικοί ίσοι με το μισό συν ½ των τακτικών. Μέλη που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης εγγράφονται στους κτηματικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας όπου υπάγονται τα κτήματά των ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών. Το αυτό δύναται να ισχύει και για μέλη που κατοικούν μόνιμα σε πόλεις όπου είναι αδύνατη ή δυσχερής η συγκρότηση Τοπικής Συνελεύσεως, αυτό δε κρίνεται από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Μέλη που κατοικούν σε Δήμους ή Κοινότητες, οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εκλογής αντιπροσώπου, εγγράφονται στους κτηματικούς καταλόγους του πλησιέστερου Δήμου ή Κοινότητος ή κατόπιν δηλώσεώς τους σε εκείνο το Δήμο ή Κοινότητα που υπάγονται τα κτήματά τους ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εκλογής αντιπροσώπου.
4. Οι ψήφοι των μελών του Οργανισμού στην Τοπική Συνέλευση, καθορίζονται βάσει της εκτάσεως που κατέχει κάθε μέλος μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού και που εξυπηρετείται από τα έργα αυτού κατά την ακόλουθο κλίμακα : … Από πέντε (5) μέχρι είκοσι (20) στρέμματα, μία (1) ψήφος …………………............ … Από είκοσι (20) μέχρι πενήντα (50) στρέμματα, δύο (2) ψήφους …………………… … Από πενήντα (50) και άνω στρέμματα, τρεις (3) ψήφους …………………………... … ως Ν. 2538/97 άρθρο 60, ΦΕΚ 242/1-12-1997………………………………….
5. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού καθορίζεται, σε αναφορά με την έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας αυτού σε …
6. Για να υπάρχει απαρτία των τοπικών συνελεύσεων απαιτείται η παρουσία μελών που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό συν ένα του συνόλου των ψήφων του οικείου κτηματολογικού καταλόγου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας στην πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 7. Τα μέλη των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) θα ψηφίζουν υποχρεωτικά αυτοπροσώπως στις τοπικές συνελεύσεις τους. (αριθ. 26 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 33τ.Α/6.3.1997)
8. Στις τοπικές συνελεύσεις δύνανται να παρίστανται αρμόδιοι υπάλληλοι της οικείας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων και της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας.
9. Σε κάθε Τοπική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, δύο (2) ψηφολέκτες και ένα πρακτικογράφο, που ορίζονται από αυτή.
10. Οι τυχόν κατά των αποφάσεων των Τοπικών Συνελεύσεων ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και εκδικάζονται από αυτόν, εκ των ενόντων οριστικά και ανέκκλητα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Μέχρι να εκδικασθούν οι ενστάσεις από τον Ειρηνοδίκη, οι απερχόμενοι αντιπρόσωποι ασκούν νομίμως τα καθήκοντά τους.
11. Σε περίπτωση κατά την οποία Τοπικές Συνελεύσεις δεν εκλέξουν για οποιοδήποτε λόγο τους αντιπροσώπους τους για τη Γενική Συνέλευση, δύναται ο οικείος Νομάρχης με πράξη του να ορίσει αυτεπάγγελτα από τους οικείους κτηματικούς καταλόγους, ή να διατάξει την πρόοδο των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως με αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί από τις υπόλοιπες Τοπικές Συνελεύσεις. Εάν Τοπική Συνέλευση εκλέξει ολιγότερους των τακτικών ή αναπληρωματικών αντιπροσώπων που δικαιούται, δύναται κατά τα ανωτέρω, ο οικείος Νομάρχης με πράξη του ή να συμπληρώσει τον αριθμό των αντιπροσώπων, ή να διατάξει την πρόοδο των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.
12. Η Τοπική Συνέλευση δύναται να ανακαλεί τους αντιπροσώπους που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως μελών που συγκεντρώνουν αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τα (2/3) του συνόλου των ψήφων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και η οποία συγκαλεί για το σκοπό αυτό, την Τοπική Συνέλευση, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της αιτήσεως. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν ανακαλείται το σύνολο αλλά μέρος των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση, η θητεία των νέων αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί λήξει οπωσδήποτε μαζί με τη θητεία των παλαιών.
13. Μετά την αντικατάσταση από κάθε αιτία του μισού αριθμού των τακτικών αντιπροσώπων και μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από της αντικαταστάσεως και του τελευταίου, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, Τοπική ή Τοπικές Συνελεύσεις, για την εκλογή νέων αντιπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν πρόκειται για εκλογή του συνόλου, αλλά μέρους των αντιπροσώπων που συγκροτούν την Γενική Συνέλευση, η θητεία των νέων αντιπροσώπων λήγει οπωσδήποτε με τη λήξη της θητείας των παλαιών.
14. Γενικά για την εκλογή των αντιπροσώπων δύναται να ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.


Η΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΌργανα Διοικήσεως του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γενική Συνέλευση – Σύγκληση – Απόφαση – Πρακτικά

1. Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται, για τετραετή θητεία, από τις Τοπικές Συνελεύσεις, συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, που αποτελεί το κυρίαρχο σώμα αυτού. Κάθε αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα μίας και μόνου ψήφου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση και σε χρόνο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαραίτητα όμως μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους, για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού – Ισολογισμού. Έκτακτα συγκαλείται σε περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό. Επίσης η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. δύνανται να συγκαλούν οποτεδήποτε τη Γενική Συνέλευση και να καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται χωρίς αντίρρηση ή συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτό ήθελε ζητηθεί με έγγραφο από το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων που μετέχουν στον Οργανισμό. Ο ίδιος αριθμός αντιπροσώπων δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως ορισμένων θεμάτων για συζήτηση κατά την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Η προθεσμία για την υποβολή τέτοιων αιτήσεων είναι τουλάχιστον δύο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως, η δε Διοίκηση αναγράφει υποχρεωτικά τα θέματα που ζήτησαν οι παραπάνω αντιπρόσωποι στην ημερήσια διάταξη και η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει και γι’ αυτά. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκτελέσει την κατά τα ανωτέρω αίτηση, για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ή εγγραφής ή αναγγελίας των θεμάτων, τότε η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και σύμφωνα με την αίτηση των παραπάνω αντιπροσώπων, συγκαλεί τη συνέλευση και γνωστοποιεί τα θέματα,

4. Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και ο σκοπός της γνωστοποιούνται με πρόσκληση από τη Διοίκηση έξι (6) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως. Για θέματα τα οποία νόμιμα δεν γνωστοποιήθηκαν δεν δύναται να ληφθεί καμία απόφαση, πλην των περιπτώσεων εκλογής του Προέδρου της Συνελεύσεως, ψηφολεκτών, πρακτικογράφου και προτάσεως συγκλήσεως άλλης Συνελεύσεως. Η γνωστοποίηση γίνεται με τοιχοκόλληση της προσκλήσεως στο γραφείο του Οργανισμού και στα δημοσιότερα μέρη της Κοινότητος ή με δημοσίευση σε εφημερίδα που ορίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

5. Στις περιπτώσεις εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου οι προσκλήσεις στέλνονται στους αντιπροσώπους είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται, σε περίπτωση που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα εκλογής των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό, η οποία πρέπει να περιέλθει σ’ αυτόν οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, Ο Τ.Ο.Ε.Β. μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποχρεούται για την εκτύπωση ψηφοδελτίων με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για να είναι έγκυρη η Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, και αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται νέα, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, την αυτή ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως με σύνταξη κατάστασης παρόντων μελών που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τα παρόντα μέλη περιμένουν μία (1) ώρα για να συμπληρωθεί η απαρτία. Εφόσον βεβαιωθεί κατά τα ανωτέρω ότι υπάρχει απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση, η δε Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία μέχρι να τελειώσει η συζήτηση όλων των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη που αποχωρούν κατά την συνεδρίαση της συνελεύσεως θεωρούνται ότι καταψηφίζουν τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Αντιπρόσωποι που δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα, σε δύο (2) κατά σειρά συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, αντικαθίστανται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της δεύτερης απουσίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, από την οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Πριν εκδοθεί η απόφαση περί αντικαταστάσεως του αντιπροσώπου, προηγείται έγγραφη πρόσκληση προς αυτόν για να δικαιολογήσει τις απουσίες του, μέσα σε τακτή προθεσμία, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών. Η ως άνω έγγραφη πρόσκληση επιδίδεται σε αυτόν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της δεύτερης απουσίας του.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται σε απόλυτη πλειοψηφία. Ως απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται το ήμισυ πλέον ενός των, κατά την βεβαίωση της απαρτίας, παρόντων αντιπροσώπων. Εάν όμως επί πλέον αυτών σε κάθε ψηφοφορία εμφανισθούν και ψηφίσουν και άλλοι αντιπρόσωποι, τότε, για την εξεύρεση της απόλυτης πλειοψηφίας του θέματος, θα προστίθενται στους αρχικούς αντιπροσώπους και οι άλλοι αντιπρόσωποι που ψήφισαν για το θέμα αυτό. Οι αντιπρόσωποι, για ζητήματα απαλλαγής από προσωπικές υποχρεώσεις αυτών προς τον Οργανισμό, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για θέματα που τους αφορούν. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης για το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση προϋπολογισμού και ισολογισμού, λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήματα είναι μυστική και διεξάγεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χειρών, καμία φορά όμως δια βοής.

8. Σε κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και από τους δύο (2) ψηφολέκτες και του πρακτικογράφου που έχουν ορισθεί από την Συνέλευση. 9. Οι παραιτήσεις αντιπροσώπων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β. Παραίτηση που έχει υποβληθεί από αντιπρόσωπο δύναται να θεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β., ότι δεν έχει υποβληθεί, εφόσον υποβάλλει αυτός σχετική δήλωση και δεν έχει οπωσδήποτε αρχίσει η διαδικασία αντικαταστάσεώς του.

Π
ροσβολή αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως


1. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους ψηφολέκτες, τον Πρακτικογράφο και από τρία παρόντα μέλη και είναι στη διάθεση των μελών. Οι κατά τα ως άνω αποφάσεις δύνανται να προσβληθούν από τα αποτελούντα των κατά το άρθρο 12 αριθμό αντιπροσώπων, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλους αυτού, καθώς και από κάθε μέλος του Οργανισμού εφόσον πρόκειται για ειδική απόφαση που αφορά αυτό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δι’ αγωγής κατά του Οργανισμού ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, για λόγους παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού. 2. Η απόφαση του Ειρηνοδίκου, που εκδικάζει εκ των ενόντων, εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες και είναι εκκλητή πάντοτε ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου των Πρωτοδικών, που δικάζει χωρίς δικονομικούς τύπους κατά τις διατάξεις των άρθρων 634 και επομένων της Πολιτικής Δικονομίας, πλην των αποφάσεων οι οποίες αφορούν εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, οι οποίες είναι ανέκκλητες. Η απόφαση του Προέδρου ισχύει έναντι όλων. 3. Σε περίπτωση προσβολής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως διοικεί το Συμβούλιο που απέρχεται. Η κατά την παράγραφο 1, αγωγή κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήψεως της αποφάσεως η δε συζήτηση της αγωγής γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήξεως της προθεσμίας αυτής. Περισσότερες τυχόν αγωγές συνεκδικάζονται.


Δικαιοδοσία Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτερη εποπτεία, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δικαιώματά της αυτά περιορίζονται από το Νόμο.
α. Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και αποφασίζει δε διαφορές για την ερμηνεία αυτού ως και για προηγούμενες αποφάσεις της.
β. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλάσσει αυτό ή μέλη αυτού από τα καθήκοντά τους οποτεδήποτε.
γ. Εγκρίνει τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, αρδευτικούς, συντηρήσεως και λειτουργίας των έργων, σύμφωνα με τους οποίους θα διεξάγονται όλες οι εργασίες του Οργανισμού. Οι κανονισμοί αυτοί καθίστανται οριστικοί μετά από την έγκρισή τους από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων.
δ. Αποφασίζει για το απαιτούμενο αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν για τις ανάγκες του Οργανισμού και εγκρίνει και τη σχετική δαπάνη. ε. Αποφασίζει για όλα τα παράπονα που υποβάλλονται κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του και του Ταμείου και του υπολοίπου προσωπικού για την διεξαγωγή των υπηρεσιών των.
στ. Καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα στα μέλη, το Λογιστή, στο υπόλοιπο προσωπικό, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υδρονομικά εν γένει όργανα, για παραβάσεις τους.
ζ. Αποφασίζει να εγείρει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξουσίους για την ενέργεια των σχετικών διατυπώσεων.
η. Αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού του περασμένου χρόνου και του προϋπολογισμού του νέου χρόνου, για τη χρησιμοποίηση του περισσεύματος ή την κάλυψη του ελλείμματος, για τον καθορισμό συμπληρωματικών εισφορών για τις εργασίες του Οργανισμού, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία από τις ευθύνες για τις εργασίες αυτών.
θ. Επιβλέπει όλες τις εργασίες του Οργανισμού.
ι. Αποφασίζει για την υποθήκευση των, υπό βελτίωση, δια των έργων του Οργανισμού, κτημάτων των μελών και τη λήψη δανείων και εγκρίνει τον τόκο και τους λοιπούς όρους των επί υποθήκη δανείων.
ια. Αποφασίζει για την αγορά, υποθήκευση, εκποίηση ακινήτων και κινητών τα οποία αποτελούν διαρκή περιουσία του Οργανισμού και εγκρίνει όλες τις συμβάσεις μισθώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που συνεπάγονται διαρκείς υποχρεώσεις για τον Οργανισμό.
ιβ. Καθορίζει τα ποσά που πρόκειται να καταβληθούν στον Οργανισμό ως δικαιώματα από την χρήση μηχανημάτων που ανήκουν σ’ αυτόν ως και τα δικαιώματα του Οργανισμού λόγω ωφελείας των μελών του από την εκτέλεση εργασιών και έργων από αυτόν.


Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός διευθύνεται και εκπροσωπείται, για όλες τις λειτουργίες του, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θητεία – Συγκρότηση – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ... επτά <7> ... μέλη, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετής (4) θητεία που λήγει όμως οπωσδήποτε μαζί με τη λήξη της θητείας των μελών αυτού ως αντιπροσώπων. Η Συνέλευση δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έγκριση όμως, για το χρόνο που πρέπει να συγκληθεί, της οικείας Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων. Ο χρόνος μεταξύ της υποβολής της αιτήσεως ανακλήσεως και της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Τα αξιώματα των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά και οι υπηρεσίες τους προς τον Οργανισμό παρέχονται δωρεάν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γραμματέα, δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού. Δικαιούνται μόνο οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων, σε περίπτωση μετακινήσεώς τους εκτός της έδρας του Οργανισμού ή της κατοικίας των, για εκτέλεση υπηρεσίας του Οργανισμού. Επίσης τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι που απασχολούνται για εργασίες του Οργανισμού, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας των, δικαιούνται ημεραργιών. Για κάθε περίπτωση απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός αποζημιώσεων κατ’ αποκοπή δεν επιτρέπεται. Το ύψος των ημερησίων αποζημιώσεων και των ημεραργιών εγκρίνεται από την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία καθορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια, κατόπιν γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του, αντικαθίστανται με απόφαση του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, ενημερώνεται δε η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων γι’ αυτό από τον Οργανισμό. Της αποφάσεως για την αντικατάσταση προηγείται πρόσκληση για την παροχή εξηγήσεων μέσα σε τακτή προθεσμία. Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ομαδική δε μελών, περισσοτέρων του μισού αριθμού αυτών, στην οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Παραίτηση που υποβλήθηκε δύναται να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και να θεωρηθεί ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ, εφόσον υποβληθεί σχετική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο και εφόσον δεν έχει αρχίσει ακόμη η διαδικασία αντικαταστάσεως του μέλους που παραιτήθηκε.

2. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Κατά την εκλογή αυτή – κατανομή αξιωμάτων – ισχύει η σχετική πλειοψηφία. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, που αντιπροσωπεύεται από έναν υπάλληλό της, ο οποίος ορίζει τριμελή (3) εφορευτική επιτροπή, η οποία υπό την προεδρία αυτού επιβλέπει την κανονική διεξαγωγή της εκλογής. Η Εφορευτική Επιτροπή διανέμει τα ψηφοδέλτια στα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού, τα οποία, αφού τα συμπληρώσουν, τα ρίχνουν στη ψηφοδόχο που έχει ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι ψηφοφόροι καλούνται ονομαστικά από την επιτροπή η οποία σημειώνει έναντι του ονόματος κάθε ψηφοφόρου τη λέξη «εψήφισε». Επίσης η εν λόγω Επιτροπή δύναται να ορίζει ώρα ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η εν λόγω επιτροπή, με την επίβλεψη πάντα του προεδρεύοντος υπαλλήλου, ενεργεί τη διαλογή των ψήφων και αναγράφει αυτές έναντι του ονόματος κάθε ψηφιζομένου. Μετά τη λήξη της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής Διοικήσεως, το οποίο υπογράφεται από αυτήν και τον Προεδρεύσαντα υπάλληλο και το οποίο κατατίθεται στο Αρχείο του Οργανισμού, μαζί με όλα τα σχετικά της εκλογής που διεξήχθηκε. Τα ψηφοδέλτια μονογράφονται από τον Προεδρεύοντα κατά την ώρα της διαλογής. Στην περίπτωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε έναν (1) μήνα από την τελευταία Τοπική Συνέλευση, από τον αντιπρόσωπο που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο οποίος και προεδρεύει. Το ίδιο ισχύει και για την σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται με μοναδικό θέμα την Συγκρότησή του σε σώμα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Από τα τρία (3) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής το ένα είναι Πρακτικογράφος και τα άλλα δύο Ψηφολέκτες. Κατά τον ίδιο τρόπο θα διεξάγονται γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες στο μέλλον, για κάθε θέμα. Καθήκοντα Προέδρου των Συνελεύσεων αυτών θα ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, την δε εφορευτική επιτροπή θα ορίζει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ορισθεί ομόφωνα, γίνεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθεί απόφαση περί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει μέλος της που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ... επτά <7> ... πρώτα κατά σειρά μέλη που θα εκλεγούν θα αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, τα δε ... τέσσερα <4> ... κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα, τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Η σειρά επιτυχίας, σε περίπτωση ισοψηφίας, ρυθμίζεται τελικά με κλήρωση.


Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής, παραιτήσεως ή συνεχούς κωλύματος μέχρι ... τεσσάρων <4> ... μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάσταση αυτών γίνεται με τους αμέσως κατά σειρά αναπληρωματικούς, πέρα δε των ... τεσσάρων <4> ... συγκαλείται αμέσως η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοικήσεως. Μέχρι της εκλογής αυτής η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων δύναται να διορίζει προσωρινούς αντικαταστάτες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν.


Γνωστοποίηση της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μόλις καταρτισθεί σε σώμα, υποβάλλει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, την οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και τη Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού δήλωση, που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των μελών, την ιδιότητά των και τις αυτόγραφες υπογραφές αυτών. Κατά τον ίδιο τρόπο γνωστοποιεί και κάθε μεταβολή που επέρχεται καθώς επίσης και τη λήξη του προς εκπροσώπηση δικαιώματος μέλους τινός της Διοικήσεως.


Αρμοδιότητες, περιορισμοί και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί έγκυρα κάθε νόμιμη πράξη μέσα στους σκοπούς του Οργανισμού και μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του που ορίζεται από το Καταστατικό. Κάθε δήλωση ή πράξη της Διοικήσεως και κάθε υπογραφή γίνεται κατά κανόνα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή από τους αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ευθύνη του να αναθέσει, με ειδικές αποφάσεις του, τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, πλην εκείνων που αφορούν τη σύναψη δανείου και την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, σε υπαλλήλους του Οργανισμού. Για την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως Προέδρου αυτού δεν απαιτείται ειδικό έγγραφο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται απέναντι του Οργανισμού για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος αυτού, τους οποίους θέτει το Καταστατικό ή οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, των μελών του καθώς και των υπαλλήλων ή εκκαθαριστών ή των Επιτροπών, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, που ευθύνονται για τις πράξεις των που ορίζει το άρθρο 75 του 4639/1930 Νόμου.
3. Δεν δύναται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή να διορισθούν έμμισθοι ή άμισθοι υπάλληλοι του Οργανισμού ή να διατηρηθούν είτε ως μέλη είτε ως υπάλληλοι αυτοί που καταδικάστηκαν:
α. Για αδικήματα που συνεπάγονται στερήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 64 του Ποινικού Κώδικα.
β. Επίσης για αδικήματα των άρθρων 380-386 και 390 του ως άνω Κώδικα.
γ. Για διαχειριστικές ανωμαλίες γενικά σε βάρος των Οργανισμών. Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ και αυτοί που είχαν μηνυθεί για τέτοιες ανωμαλίες που συνιστούν τα αδικήματα απάτης και υπεξαιρέσεως και έχουν απαλλαγεί με απόσβεση της ποινικής αγωγής λόγω εμπράκτου μετανοίας. Περιπτώσεις εκλογής ή διορισμού αυτών κατά τα ανωτέρω θεωρούνται άκυροι αυτοδικαίως.
δ. Για παράβαση των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 72 και άρθρου 74 του Νόμου 4639/1930 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 390 και 187 του Ποινικού Κώδικα.
4. Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, υπερήμεροι οφειλέτες από οποιαδήποτε αιτία προς τον Οργανισμό, αυτοί που έχουν τυχόν εκλεγεί ή θα καταστούν υπερήμεροι οφειλέτες κατά την διάρκεια της θητείας τους κηρύσσονται έκπτωτοι με απόφαση της οικείας Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, εάν μέσα σε ένα μήνα από της επιδόσεως της προς πληρωμή προσκλήσεώς τους, δεν προβούν στην εξόφληση της οφειλής τους. Η επίδοση της προς πληρωμή προσκλήσεως ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. ΙΙ β του παρόντος καταστατικού. Για την επίδοση της εν λόγω προσκλήσεως καθώς και για την άμεση γνωστοποίηση στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων των ονοματεπωνύμων αυτών που δεν συμμορφώνονται προς την πρόσκληση, ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Κάθε περιορισμός του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει σχέση με την ενέργεια πράξεων επ’ ονόματι του Οργανισμού, που δεν αναγράφεται στο Καταστατικό δεν ισχύει απέναντι των καλής πίστεως τρίτων, εφόσον οι πράξεις γίνονται μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Οργανισμού.


Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή χωρίς προηγούμενης πρόσκλησης, σε ημέρες που ορίζονται εκ των προτέρων από αυτό. Στη συνεδρίαση κάθε μήνα ελέγχει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου του περασμένου μήνα και εγγράφει το αποτέλεσμα στο βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται να συνέρχεται και έκτακτα όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με ιδιαίτερη για κάθε μέλος του πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Επίσης συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και κάθε φορά που θα ζητήσουν αυτό τρία (3) το λιγότερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους η οποία πρέπει να περιέχει το σκοπό και τους λόγους της συγκλήσεως. Σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Αυτοί που μειοψηφούν οφείλουν να αναγράφουν και να υπογράφουν τους λόγους για τους οποίους μειοψηφούν. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ... τέσσερα <4> ... το λιγότερο από τα μέλη του.


Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει πάντα αυτά που διατάσσονται από το Νόμο, το Καταστατικό, την Γ.Δ.Ε.Β. και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον.
α. Να ενεργεί για την εγγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.
β. Να εκτελεί όλες τις, από το Νόμο και το Καταστατικό δηλώσεις, γνωστοποιήσεις που προβλέπονται και να επιβλέπει για την τακτική τήρηση των Διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων που απαιτούνται, για την οποία είναι υπεύθυνο.
γ. Να αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Διοικήσεως.
δ. Να φροντίζει για την σύνταξη της απογραφής, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του ισολογισμού του περασμένου χρόνου και του προϋπολογισμού του επόμενου, να ελέγχει όλους αυτούς και να τους υποβάλει μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις του στη Γενική Συνέλευση.
ε. Να ορίζει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία και με ευθύνη του, τον αναπληρωτή αυτού.
στ. Να διορίζει και να παύει το αναγκαίο διοικητικό κ.λ.π. προσωπικό, να καθορίζει την αντιμισθία, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού, μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων και να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός και η απόλυση τεχνικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και οι μετ’ αυτού συμβάσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην έγκριση Διευθύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων
ζ. Να αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. η. Να εκτελεί όλες τις διαταγές της Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίες έχουν σχέση με τεχνικά και οικονομικά μέτρα που έχουν εγκριθεί από την Γ.Δ.Ε.Β.
θ. Να φροντίζει και να επιλύει όλα τα ζητήματα που δεν αναφέρονται ειδικά στην αρμοδιότητα της Αρχής που εποπτεύει ή στα δικαιώματα της Γενικής Συνελεύσεως.
ι. Ν α κατανέμει μεταξύ των μελών και των λοιπών που ωφελούνται, τις εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση. ια. Να εφαρμόζει, εφόσον υπάρχουν, τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στα πορίσματα των γενικών ελέγχων που διενεργούνται από την εποπτεύουσα αρχή και να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση.


Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει την εκτέλεση των εργασιών του Οργανισμού σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό, τις διαταγές και υποδείξεις της Γ.Δ.Ε.Β. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμοδίων αυτής υπηρεσιών, τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και των εργασιών που προβλέπονται από τυχόν κανονισμό που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και από την Αρχή που εποπτεύει τον Οργανισμό και ειδικότερα :
α. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα και τις γνωστοποιήσεις του Οργανισμού και κρατεί την σφραγίδα αυτού (του Οργανισμού).
β. Φροντίζει για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Επιβλέπει την Ταμειακή και Λογιστική Υπηρεσία. δ. Εκδίδει, για πληρωμή ή είσπραξη, εντολές προς τον Ταμία βάσει των οικείων διατάξεων και αυτών που προβλέπει το καταστατικό.
ε. Συντάσσει μαζί με τον Ταμία και τον Λογιστή τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και το μηνιαίο ισοζύγιο των λογαριασμών καθώς επίσης και τον Ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους και υποβάλει αυτούς στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Παρακολουθεί τα τεχνικά έργα μετά την εκτέλεσή τους, αναφέρει στην Αρχή που εποπτεύει ή και αλλού κάθε βλάβη ή ζημία, λαμβάνει αμέσως όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την πρόχειρη επιδιόρθωση των ζημιών που έγιναν.
ζ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτες συνεδριάσεις και κοινοποιεί τις προσκλήσεις, για τις Γενικές Συνελεύσεις.
η. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει τους πρακτικογράφους αυτής. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε Προεδρεύει μέλος που ορίζεται από αυτή.
θ. Εκθέτει την κατάσταση του Οργανισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία συζητείται ο ισολογισμός. ι. Δίδει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους Δανειστές του Οργανισμού όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από αυτούς.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντα αυτού.


26 Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή καθ’ όλα υπηρεσία σύμφωνα με το καταστατικό και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα ή αξίες που του έχουν εμπιστευθεί. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα :
α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή βάσει των εντολών του Προέδρου και ενεργεί τις πρέπουσες εξοφλήσεις.
β. Εκτελεί κάθε σχετική με την υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
δ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου, και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό.
ε. Τηρεί ή μεριμνά για την τήρηση των υποχρεωτικών για τον Οργανισμό λογιστικών βιβλίων και εκτελεί κάθε άλλη σχετική υπηρεσία.
στ. Δίνει όλες τις εξηγήσεις που είναι αναγκαίες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ. Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 2.000,00€ ευρώ στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας που συναλλάσσεται ο Οργανισμός. Η Τράπεζα αυτή απαραίτητα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η. Ενεργεί κάθε ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα βάσει εντολής που έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα μέχρι ποσού 3.000,00€ ευρώ, πέρα δε του ποσού αυτού απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση. θ. Η διαχείριση χρηματικού μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθεται σε υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β.

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στις περιπτώσεις που η οικεία Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 2 του ΝΔ 3881/1958, για την αντικατάσταση όλου ή μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει, για τους λόγους αυτούς, λεπτομερή αιτιολογική έκθεση και εισηγείται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερομένους, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν να αρχίσει η συζήτηση του θέματος αυτού από το εν λόγω Συμβούλιο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


Οι πόροι του Οργανισμού είναι :
1. Τα από μέλη του Οργανισμού δικαιώματα εγγραφής που καταβάλλονται μία φορά και μόνο και για κάθε στρέμμα.
2. Οι στρεμματικές εισφορές.
3. Τα αρδευτικά ή στραγγιστικά τέλη και το αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος.
4. Τα μισθώματα και δικαιώματα.
5. Το προϊόν δανείων από το Δημόσιο ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
6. Οι επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις.
7. Πρόστιμα και δωρεές.1. Στρεμματικές εισφορές επιβάλλονται. α. Για την αντιμετώπιση των δαπανών κατασκευής έργων που δεν καλύπτονται με επιδοτήσεις ή με δάνεια. β. Για την εξόφληση των δανείων που έχουν συναφθεί για την κατασκευή έργων και που διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες εισφορές. Τακτικές μεν είναι αυτές που επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση και που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, έκτακτες δε εκείνες που επιβάλλονται και πάλι από τη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τακτικές εισφορές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κάθε φύσεως δαπανών και οφειλών του Οργανισμού και που κατανέμονται μεταξύ των συνεταίρων κατά την αυτήν αναλογία με τις τακτικές.

2. Τα αρδευτικά ή στραγγιστικά τέλη και το αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος επιβάλλονται για την αντιμετώπιση των ετησίων δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων.

3. Ως μισθώματα και δικαιώματα νοούνται αυτά που προβλέπονται από την παράγραφο Ι ε΄ του άρθρου 14 του ΝΔ 3881/1958.

4. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να συνάπτει δάνεια με υποθήκη των εκτάσεων που πρόκειται να βελτιωθούν με τους εξής όρους.
α. Η απόφαση για την σύναψη ενυπόθηκου δανείου λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που συγκροτούν την απαρτία, η οποία προβλέπει και τον τρόπο εξυπηρετήσεως του δανείου και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.
β. Η υποθήκη εγγράφεται κατά του νομικού προσώπου του Οργανισμού για όλη την έκταση, που περιλαμβάνεται στο διάγραμμα της περιοχής δικαιοδοσίας του το οποίο καθορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 15 του από 13-9-1959 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», εκτείνεται δε αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν την εγγραφή υποθηκών, χωρίς ιδιαίτερη εγγραφή σε όλα τα κτήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο διάγραμμα και κατά του Οργανισμού και κάθε μέλους – ιδιοκτήτη, ως ορίζεται από το άρθρο 33 του από 13-9-1959 ως άνω Β.Δ. Το κύρος της υποθήκης αυτής σε καμία περίπτωση δύναται να προσβληθεί από τον Οργανισμό ή από οποιοδήποτε από τα μέλη αυτού.
γ. Σε περίπτωση εκποιήσεως της υποθηκευμένης εκτάσεως, η οποία δύναται να εκποιηθεί ή ολόκληρη ή μέρους αυτής δι’ αναγκαστικής εκτελέσεως για ολόκληρο ή και μέρος του δανείου αυτή χωρεί κατά μόνου του προσώπου του Οργανισμού και αυτοδικαίως υποχρεώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη.
δ. Οι εισφορές που έχουν επιβληθεί για την εξυπηρέτηση του δανείου δεν δύνανται να ελαττωθούν μέχρις εξοφλήσεως του δανείου.
ε. Τα δανειστικά συμβόλαια, των δανείων που τυχόν έχουν συναφθεί, υπογράφει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για λογαριασμό των μελών αυτού. Σε περίπτωση που το κράτος, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Εταιρεία, χορηγήσουν, για έργα, δάνεια χρεολυτικά με εκχώρηση εισφορών, οι εισφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να ελαττωθούν μέχρι να εξοφληθούν τα δάνεια, και εξασφαλίζονται δια της υποθηκεύσεως των κτημάτων των μελών που εξυπηρετούνται από τα έργα και της λοιπής περιουσίας του Οργανισμού.

5. Ως επιχορήγηση λειτουργίας και συντηρήσεως νοούνται οι κατά το άρθρο 2 του Νόμου 414/76 συμμετοχές του Κράτους σε δαπάνες διοικήσεως των έργων χωρίς να προβλέπεται η επιστροφή αυτών.

6. Πρόστιμα είναι αυτά που επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο, του Οργανισμού είτε προς τους υπαλλήλους αυτού είτε προς τα μέλη. Ειδικότερα επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων στον Οργανισμό, πρόστιμο 10 τοις εκατό για το σύνολο της οφειλής του καθενός, το οποίο αφού προστεθεί στο ποσό που οφείλεται εισπράττεται μαζί με την οφειλή κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 1277/1972.


Είσπραξη οφειλών


1. Τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. έχουν υποχρέωση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των στον Οργανισμό και μάλιστα μέσα στις προθεσμίες που έχουν ταχθεί από τη Γενική Συνέλευση. 2. Μόλις λήξουν οι σχετικές προθεσμίες, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει πίνακες αυτών που έχουν οικονομικές υποχρεώσεις (μελών ή μη) και βεβαιώνει αυτούς στο αρμόδιο κατάστημα της Α.Τ.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1277/1972 και η 46027/2473/539/23-5-1973 εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Γεωργίας - Υ.Ε.Β. «Περί καθορισμού τρόπου επιβολής, συντάξεως πινάκων και εισπράξεως δικαιωμάτων από τους Ο.Ε.Β.»

Επιβολή προσωπικής εργασίας

1. Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την προστασία, συντήρηση ή συμπλήρωση των έργων εγγείων βελτιώσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντηρήσεως το οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός, δύναται να επιβληθεί από αυτόν προσωπική εργασία στους καλλιεργητές μέλη του Οργανισμού, η οποία δε δύναται να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, την διάρκεια των είκοσι (20) ημερών το χρόνο, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 47 μέχρι 52 του Διατάγματος της 21 Ιανουαρίου 1965 «Περί κωδικοποιήσεως των περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεων»
<7><7><4><4><4><4>
<7><7><4><4><4><4>
<7><7><4><4><4><4>
<7><7><4><4><4><4>

14 Σχόλια:

Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι Τ.Ο.Ε.Β. λει-τουργούν υπό την εποπτεία των Δήμων .O Δήμος υποχρεούται να στείλει υπάλληλο του Δήμου που θα προεδρευει -εποπτεύει των νόμιμων διαδικασιών.

Μου αρέσει πού ο αριθμός ψήφων καθορίζεται από τα στρέμματα που ΚΑΤΈΧΕΙ κάθε αγρότης.

Οι ψήφοι των μελών του Οργανισμού στην Τοπική Συνέλευση, καθορίζονται βάσει της εκτάσεως που κατέχει κάθε μέλος μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού και που εξυπηρετείται από τα έργα αυτού κατά την ακόλουθο κλίμακα : … Από πέντε (5) μέχρι είκοσι (20) στρέμματα, μία (1) ψήφος …………………............ … Από είκοσι (20) μέχρι πενήντα (50) στρέμματα, δύο (2) ψήφους …………………… … Από πενήντα (50) και άνω στρέμματα, τρεις (3) ψήφους …………………………... … ως Ν. 2538/97 άρθρο 60, ΦΕΚ 242/1-12-1997………

Πότε έκαναν εκλογές τελευταία φορά; όχι πριν 4 χρόνια πάντως

ποιος έχει τους κτηματολογικούς καταλόγους;

Για να υπάρχει απαρτία των τοπικών συνελεύσεων απαιτείται η παρουσία μελών που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό συν ένα του συνόλου των ψήφων του οικείου κτηματολογικού καταλόγου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας στην πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα και λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

ΜΟΝΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ

Την πατήσατε "κύριοι"ο πρωτάρης σας βγήκε λιοντάρι !!!!!
Μην ξεχνάτε την λαϊκη σοφια:ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΛΑΜΟΓΙΕΣ.

Ποιος βγήκε; άκουσα ότι έγιναν παρατυπίες

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.