Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Πως θα τα βγάλει πέρα ο δήμος με την μείωση στην επιχορήγησή απο τους ΚΑΠ;


Το 2011 o δήμος μας εισέπραξε  γύρω στα 2,9 εκατ. ευρώ  (2.895.273,52 Ευρώ) απο τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Κατά μέσο όρο έλαβε  241 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Τα χρήματα αυτά  προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού.   Το Φεβρουαριο του 2012 ο δήμος έλαβε απο τους ΚΑΠ μόνο 184 χιλ. ευρώ (184.432,80) που αντιστοιχεί σε μια μείωση της ταξεως του 23% απο το μηνιαίο μέσο όρο του 2011.

Πρόσφατα ο δήμος ψήφισε ένα προϋπολογισμό για το 2012 που αυξάνει την εξάρτηση του απο τις κρατικές επιχορηγήσεις. Το 2011, 70% των τακτικών εσόδων του δήμου προερχόταν απο τους ΚΑΠ.  Για το 2012 ι δημος έχει προϋπολογίσει  4,4 εκατ. ευρώ τακτικά έσοδα απο τα οποία  3,1 εκατ.  υπολογίζεται να να έρθουν απο τους ΚΑΠ.  Αν διατηρηθεί αυτη η μείωση του Φεβρουαρίου για όλο το 2012,  ο δήμος θα λάβει απο τους ΚΑΠ περίπου 2,4 εκατ. Ευρώ και θα  δημιουργηθεί μια τρύπα στο προϋπολογισμό της τάξεως των 700 χιλιάδων ευρώ  (πέρα απο τα χρέη του).  Ο δήμος δηλαδή θα δυσκολευτεί να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και  τις αμοιβές προσωπικού και αιρετών που το 2011 ανέρχονταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ.


Σε επιπεδο ολων των δήμων  υπήρξε μειωση15% στην μηνιαία επιχορήγησή τους από τους ΚΑΠ γα το μήνα Φεβρουάριο. Πάντως επίμονες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η μείωση των πραγματικών αποδόσεων, πέραν των επίσημων και θεσμοθετημένων μειώσεων, θα «κουρέψει» την επιχορήγηση των δήμων για το 2012 από τα 2,4 δις ευρώ στο 1,6 δις, ποσό που ούτε τις δαπάνες μισθοδοσίας των εργαζομένων δεν καλύπτει, ενώ οι δήμοι οδεύουν ολοταχώς σε κατάρρευση.

Συν τοις άλλοις δεν υπάρχει ούτε φωνή ούτε ακρόαση για την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για απόδοση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 450 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία, από λάθος του ΓΛΚ, δεν αποδόθηκαν στους δήμους και δεν αναγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Έτσι παρά τις προφορικές δεσμεύσεις πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικών για την απόδοση των χρημάτων, οι δήμαρχοι διαπιστώνουν ότι η μαύρη τρύπα στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης μεγαλώνει αντί να κλείνει.

Οι τραγικές αυτές εξελίξεις στα οικονομικά συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την Παρασκευή 9 Μαρτίου. Οι δήμαρχοι εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς βρίσκονται ενώπιον συνεχών μειώσεων, που τους οδηγούν σε κατάρρευση. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν στην περίπτωση που δεν υπάρξει σύντομα οριστική λύση του προβλήματος τότε η ΚΕΔΕ θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, καθώς, εκτός από τη μη απόδοση των 450 εκατ. ευρώ, τη συνεχή μείωση στις αποδόσεις των ΚΑΠ, το Μνημόνιο 2 και ο εφαρμοστικός νόμο του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπουν και νέα μείωση της επιχορήγησης για τεχνικά έργα και αναπτυξιακά προγράμματα – ΣΑΤΑ- κατά 140 εκ. ευρώ. Παρά τη δέσμευση του υπουργού Οικονομικών, ότι αυτή η μείωση θα επιμεριστεί και στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,

γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.


3. Τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄ και το σύνολο των εσόδων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ αυτής, εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». H κατανομή των Κ.Α.Π. στους δήμους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Στα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄  εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών». Η κατανομή των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Η κατανομή των εσόδων της προηγούμενης παραγράφου στους δικαιούχους γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΚΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012/β' δόση

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.