Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Αρτηριοσκληρωτική η στάση Καντζούρα και Μουργιά στην Οικονομική Επιτροπή: ¨Δεν ψηφίζουμε"

Οι κκ. Καντζούρας και Μουργιάς  επανεκλέχθηκαν χθες  σαν μέλη της οικονομικής επιτροπής  με την βοήθεια  των αποστατών    με 17 ψήφους έκαστος. Η παράταξη Στεργίου εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  από 7 δημοτικούς συμβούλους.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2017, η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε την Εισηγητική Έκθεση Δ’ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016» Οι κκ. Καντζούρας και Μουργιάς από την παράταξη Στεργίου για συνεχόμενη φορά δεν ψήφισαν τη  εκθεση Τριμήνου χωρίς αντιεισήγηση με την απλή δικαιολογία ότι δεν έχουν ψηφίσει τον προυπολογισμο του 2016.  Είναι ενδεικτικό της στείρας στάσης τους  ότι από τις τελευταίες 8 τριμηνιαίες εισηγητικές εκθέσεις  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ψήφισαν μόνο μια (1).

Πως ψήφισαν οι κκ. Καντζούρας και Μουργιάς τις άλλες φορές;

Υπερψήφισαν την «Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015» παρόλο που δεν είχαν ψηφίσει το προϋπολογισμό του 2015.

Καταψήφισαν την «Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015» χωρίς να καταγράφεται η αιτία

Καταψήφισαν την «Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» γιατί όπως ανέφεραν δεν εφαρμόστηκε σωστά η διαδικασία των ληξιπροθέσμων οφειλών και ο Δήμος καλείται να πληρώσει 650.00,00 € παραπάνω. Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και είπε: Οι γεννηθείσες και μη εξοφληθείσες οφειλές του έτους 2014, ήρθαν ως ζημία στο οικονομικό έτος 2015 ποσού 705.000,00€, καθώς επίσης και η μη απορρόφηση του ποσού των 660.000,00 € με τη γνωστή διαδικασία των ληξιπροθέσμων οφειλών. Επειδή υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για τις ανωτέρω οφειλές, ο Πρόεδρος δηλώνει στην Επιτροπή ότι θα διερευνηθούν με κάθε τρόπο ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

Απουσίαζαν από  την συνεδρίαση για την ψήφιση της «Εισηγητικής Έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση για την ψήφιση της «Εισηγητικής έκθεσης Α τριμήνου έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

Απουσίαζαν από  την συνεδρίαση για την ψήφιση της«Εισηγητικής Έκθεσης Β’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016»

Καταψήφισαν την «Εισηγητική Έκθεση Γ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016» με την δικαιολογία ότι δεν έχουν ψηφίσει τον προυπολογισμο του 2016.

Καταψήφισαν την «Εισηγητική Έκθεση Δ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016» με την δικαιολογία ότι δεν έχουν ψηφίσει τον προυπολογισμο του 2016.


Για την ιστορία μετά από κωλυσιεργίες  οι κκ. Καντζούρας και Μουργιάς μαζί με τους Στεργίου, Στέφου και Φλώκου-Κωνσταντάκη  είχαν ψηφίσει  μόνο το μέρος του προϋπολογισμού 2016  που αφορούσε   μόνο τους Κ.Α. που αφορούν μισθοδοσίες τακτικού και έκτακτου προσωπικού, απόδοσης επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μας μονάδων, συντήρησης σχολικών μονάδων καθώς και τους Κ.Α. που αφορούν τα συνεχιζόμενα έργα που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα.  Το ίδιο είχαν ψηφίσει και στο προϋπολογισμό του 2015 χωρίς αντιπροτάσεις, με την αιτιολογία ότι ο προϋπολογισμός  δεν καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και της δημοτικής κοινότητας σε έργα υποδομής, δεν σχεδιάζει και δεν δίνει καν το αναπτυξιακό στίγμα και τις δυνατότητες του Δήμου μας, οι δε πιστώσεις για την υποστήριξη των κοινωνικών δομών και πολιτικών είναι ανύπαρκτες
Τι είναι οι τριμηνιαίες  εισηγητικές εκθέσεις;

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το
δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 ( το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010 όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 43 του Ν.3979/2011), ορίζεται ότι «Η
οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου
Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα  εκτέλεσης του προύπολογισμού , κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικον. έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε
αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου
τριμήνου. Η έκθεση μετά την συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή , σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των
εσόδων, ότι στον προύπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών απότην υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την ΟΕ, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την
εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του πρού/σμού
αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας
προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3 όπως καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση.Η «Εισηγητική Έκθεση Δ’ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016»

12 Σχόλια:

Μαριονετα θαναι ο καλυβιωτης ετσι μεχρι μα περασει ο καιρος

Αντιδραστικοί. Αν αυτό είναι αντιπολίτευση αλίμονο.

Αγαπητέ 11:44 σίγουρα είστε ψηφοφόρος ή αιρετός χαίρεστε για την κατάντια της πολιτικής μας αντιπροσώπευσης ,σας αντιπροσωπεύουν οι κύριοι και οι κύριες που σαν όρνεα προσπαθούν να αρπάξουν τον έλεγχο?
Γνωστή ηγετική φυσιογνωμία είχε πει την γερμανική παροιμία"καλύτερα νεκρός παρά πεινασμένος" που μάλλον θα ήταν γνωστή στους φασιστες που αποφάσισαν αντί να ταϊζουν τους Εβραίους και τους αντιπάλους τους καλύτερα να τελειώνουν με αυτούς.
Αυτό φαίνεται πως πιστεύουν και πολλοί απο τους εκπροσώπους μας και μάχονται για την οικονομική τους ευημερία (και της οικογένειας τους).
Όταν ξαναψηφίσεις διάλεξε εντιμότητα ή λαμόγια,ΕΣΥ αποφασίζεις και ΕΣΥ διαμορφώνεις το μέλλον σου.
ΕΜΕΙΣ επιλέξαμε αυτούς που μας έχουν φέρει στην σημερινή κατάσταση της ανεργίας,εξαθλίωσης και ταπείνωσης.

19 maiou 2019 ειναι η μερα των δημοτικων εκλογων αν δεν απατωμαι.οποιος εχει κολο να κατεβει να δουμε τι ψαρια πιανει.ηδη ετοιμαζονται φρεσκα προσωπα να κατεβουν στηριζοντας τον ιωαννη στεργιου.μπαινουν στην ακρη κατζουρας-σταμου-λεοντης-μουργιας

11:43
Νεα πρόσωπα με την καθοδήγηση του έμπειρου πολιτικού ανδρός Στεργιου!!!!
Συμπολίτες κοιμηθείτε ήσυχοι, η δίκη μας άνοιξη έρχεται.

"Ιωάννη" ΣΤΕΡΓΙΟΥ, σε συχαθήκαμε εμείς που σε ψηφίσαμε,
γιατί έγινες ένα με τους αποστάτες που έβριζες.
Απέδειξες ότι είσαι ΙΔΙΟΣ με αυτούς που κατηγορούσες
με τον χειρότερο τρόπο. ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕΣ Γιαννάκη, τελείωσες πρίν αρχίσεις.

Ο κ. Στεργίου θα ηγηθεί νέου συνδιασμού τις επόμενες εκλογές με την επωνυμία "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ"

καταστρεφουν τον δημο με τις καταψηφησεις και τις απουσιες τους
και διεκδικουν τον ψηφο σας
ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ

η μονη ΑΝΟΙΞΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ για μας ο δημος δεν επανερχετε με αλλον οσο και να σας τσουζι εσας τους οικολογους εισται Μονοι σας

11:21
Ερε γλέντια θα σκοτωθούν αποστάτες με κατζουροστεργιτες!,,,,.
Όταν θα αρχίσουν τα προβλήματα της μοιρασιάς ποιον θα υπερασπιστεί στα δικαστήρια ο μεγάλος νομικός?????...

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΡΧΕΤΑΙ
ΤΣΟΥΝΑΜΙ!!!!!!!!!!!!!

ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.