Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Στο νοσοκομείο Χαλκίδας μετακινούνται 3 υπάλληλοι του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου για 3 μήνες

Ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς αποφάσισε την μετακίνηση 3 υπαλλήλων του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου στο ΓΝ Χαλκίδας, ΓΝ-ΚΥ Καρύστου και ΓΝ-ΚΥ Κύμης για 3 μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Η απόφαση και το ονόματα εδώ

Με καθυστέρηση στην δημοσιότητα το οικονομικό χάλι και οι ζημιές της ΔΕΥΑ (περίοδος Ψαρρού)

Μετά από 5 χρόνια εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί της περιόδου Ψαρρού για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.


Αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ  υποχρεούται να εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων – εξόδων, ισολογισμό και κατάσταση ρευστότητας και υποβάλλει αυτές το αργότερο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (παρ ζ, άρθρο 5 του Ν.1069/1980)


Παράβαση καθήκοντος

Για πιο λόγο η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. δεν έχει εκδώσει ακόμα το «Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτού» του Ν. 1069/80 άρθρο 19;

*Το άρθρο αναφέρει κατά λέξη, τα εξής: «Η επιχείρησις υποχρεούται όπως καθ' έκαστον έτος συντάσσει Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος Καταναλωτού.
Εις το τεύχος τούτο θα αναγράφωνται, μεταξύ άλλων, τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωσιν επί της δραστηριότητος της επιχειρήσεως στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνωνται εκ του ετησίου απολογισμού και των εκθέσεων οικονομικής καταστάσεως, της απογραφής της περιουσίας της, του ετησίου Προγράμματος Επενδύσεων μετά των πηγών χρηματοδοτήσεώς του εκ του αποτελέσματος του διαχειριστικού ελέγχου, των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, της παραγωγικότητος της Επιχειρήσεως, της καταστάσεως του προσωπικού, των αμοιβών της διοικήσεως και του προσωπικού, ως και ετέρα στοιχεία επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως.
Το Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντού της επιχειρήσεως αποστέλλεται, μερίμνη της επιχειρήσεως, το βραδύτερον εντός εξ μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους εις τους καταναλωτάς της επιχειρήσεως προς ενημέρωσίν των.
Η μη σύνταξις ή η μη αποστολή του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος».Μια ζημιογόνα επιχείρηση
Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. συστήθηκε στις 16 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ 1326 Β/2011)  με την συγχώνευση  των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου Ελυμνίων και Δήμου Κηρέως
Σύμφωνα με την πράξη σύστασης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 132.061,00€ όπως προκύπτει από το άθροισμα των κεφαλαίων σύστασης των συγχωνευόμενων  Επιχειρήσεων.  Στους δημοσιευμένους ισολογισμούς  το εταιρικό  κεφάλαιο παρουσιάζεται να είναι  67.280, 92 € .


33,5% αύξηση των ζημιών σε 4 χρόνια και 65% αύξηση του δανεισμού 

Από το 2011 (διαχείριση Λεοντή) μέχρι το 2014 (διαχείριση Ψαρρού και Γιανιού) η  ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. κατάφερε να αυξήσει τις ζημιές πού παρέλαβε από τις συγχωνευμένες  Επιχειρήσεις από 813.790 Ευρώ σε 1.086.089  (αύξηση 272.299 Ευρώ ή 33,5%).

Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 64,8%  από 194.566 Ευρώ το   2011  σε 320.593  το 2014  (126.026 ευρώ αύξηση)
και οι βραθυπροθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν  κατά 16% από  781.418 Ευρώ το   2011  σε 906.449  Ευρώ το 2014 (αύξηση 125.030 Ευρώ)


ΑριθμοδείκτεςΧαμηλή Ρευστότητα και αφερεγγυότητα

2011201220132014
Δείκτες Ρευστότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α
Γενικής Ρευστότητας41,8%45,4%66,6%  74,1%
Άμεσης Ρευστότητας6,9%11,4%8,2%   9,5%

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας  μετρά την Ισορροπία μεταξύ "ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ" στοιχείων του συνθέτουν τον Ισολογισμό. Δηλ. σε τι % οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει μία Επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της (για αυτό καλείται ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ) .
Όσο μεγαλύτερος του 100 % τόσο το καλύτερο...  ;
Η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α  είναι  μη ικανοποιητική

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας ή Ρευστότητα ασφαλείας . Σε τι % μπορεί να αντεπεξέλθει - επαρκεί η Επιχείρηση Α Μ Ε Σ Α στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της. ΑΜΕΣΑ σημαίνει σε τι % το Ταμείο , Οι Λογαριασμοί Όψεως και όποιο άλλο στοιχείο του Ενεργητικού ΑΜΕΣΑ ρευστοποιήσιμο (επιταγές ολίγων ημερών) μπορούν να καλύψουν το σύνολο των Βραχ. Υποχρεώσεων .
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο καλύτερος ...

Tα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α  δεν είναι επαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τηςΧαμηλή αποτελεσματικότητα 


2011201220132014
Δείκτες Αποτελεσματικότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α
Ταχυτ. Εισπραξης απαιτήσεων226 ημ.189 ημ.284 ημ.401 ημέρες
Ταχυτ. Πληρωμής υποχρεώσεων.649 ημ.558 ημ.488 ημ.615 ημέρες
Κυκλ. Ταχύτητα ενεργητικού.608 ημ.492 ημ.519 ημ.781 ημέρες


ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι Απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτης της παραμένουν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ (πίστωση) . Δείχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ" που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ της.
Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο καλύτερος (συνήθως)...
Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.. είναι μία επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα με αποτέλεσμα η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων της να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Το 2014 ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεών  χειροτέρευσε   στις 401 ημέρες από 226 ημέρες το 2011. η κατάσταση αυτή πιθανότατα να αναγκάσουν την  Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. να δανείζεται βραχυπρόθεσμα και ίσως εμφανιστούν αυξημένες οι μη εισπραχθείσες απαιτήσεις της.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένουν ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ . Δείχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ της (ή το αντίστροφο , την "Τιμολογιακή Πολιτική" των Προμηθευτών προς την συγκεκριμένη επιχείρηση).
Ο δείκτης κρίνεται σε σχέση με τον δείκτη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και σε σχέση με την φύση της επιχείρησης.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. πληρώνει τις υποχρεώσεις της σε 615 ημέρες

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.  Σε πόσες ημέρες η επιχείρηση "ανακυκλώνει" - "αξιοποιεί" και "μετατρέπει" το Σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ σε πωλήσεις . Δείχνει , δηλαδή την ικανότητα της επιχείρησης (επιχειρηματία) να αξιοποιεί στην μάχη της αγοράς όλα τα εφόδια που διαθέτει ..δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού (πάγια - εγκαταστάσεις κ.λ.π) .
Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο "καλύτερος" σε σύγκριση πάντα με την φύση της επιχείρησης.

Ζημίες και αρνητική απόδοση κεφαλαίων

  2011201220132014
Δείκτες αποδοτικότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
περιθώριο μεικτού κέρδους-24,7%   -8,6%   2,2%-11,1%
περιθώριο καθ. κέρδους-56,7%   -38,1%  -30,7%-44,6%απόδοση όλων κεφαλαίων-33,9%   -25,3%-21,5%-20,8%


ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Δείχνει σε % το Μικτό περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν , την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο που καθορίζεται την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Καταδεικνύει και έμμεσα την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος....
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...
Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους είναι χαμηλός και παρέχει την πληροφορία ότι η ΔΕΥΑΜΛΑΑ έχει κάνει επενδύσεις που δεν δικαιολογούνται από τον όγκο των πωλήσεων της.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Δείχνει σε % το ΚΑΘΑΡΟ περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν (άρα δείχνει την καλή και συνετή διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης). Καταδεικνύει (ιδιαίτερα) και την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος....
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...
Το αρνητικό αποτέλεσμα του δείκτη  δεν είναι ικανοποιητικό καθώς αποδεικνύει πως η ΔΕΥΑΜΛΑΑ δεν πραγματοποίησε κέρδη από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, αντίθετα παρουσιάζει ζημίες.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Δείχνει σε % τον βαθμό αξιοποίησης των Συνολικών ( Ιδίων και Ξένων/Δανεικών) Κεφαλαίων , την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα Συνολικά Κεφάλαια (λεφτά των Συνεταίρων, Δάνεια από Τράπεζες , Πίστωση από Προμηθευτές κ.λ.π ) και να παράγει από αυτά ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ.Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...

Ο συγκεκριμένος δείκτης  δεν είναι ικανοποιητικός, υποδεικνύοντας έλλειψη κερδοφόρας δυναμικότητας των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων της ΔΕΥΑΜΛΑΑ  2011201220132014
Δείκτες δραστηριότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
Κεφαλαιακή διάρθρωση-125,2%  -115,6%   -70,6%   -23,7%
Δανειακή επιβάρυνσης133,3%      124,8%    114,4%   106,6%
παγιοποίηση ενεργητικού55,3%      48,5%     37,4%     41,2%
κάλυψη παγίων με διαρκή κεφάλαια   -60,2%     -56,2%     -38,5%    -16,0%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δείχνει τι % των Ξένων Κεφαλαίων (Δάνεια , Προμηθευτές , Πιστωτές κ.λ.π) αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης (συμμετοχή των μετόχων) .
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα (όμως... μεγάλη σημασία έχει η φύση της επιχείρησης).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  Δείχνει το % των Ξένων Κεφαλαίων (Δάνεια , Προμηθευτές , Πιστωτές κ.λ.π) σε σχέση με το Σύνολο του Παθητικού (Υποχρεώσεις) . Δείχνει το βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από Ξένα (προς αυτή..) Κεφάλαια ...
Ο βαθμός της δανειακής εξάρτησης της ΔΕΥΑΜΛΑΑ κυμαίνεται σε υψηλά  επίπεδα


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δείχνει το % των ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κτίρια , μηχανήματα , έπιπλα , εξοπλισμός κ.λ.π ) σε σχέση με το Σύνολο του Ενεργητικού ("απαιτήσεις" - περιουσία επιχ/σης)
Ο δείκτης εκτιμάται σε σχέση με την φύση της επιχείρησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δείχνει σε τι % καλύπτουν = έχουν χρηματοδοτήσει τα ΠΑΓΙΑ στοιχεία του Ενεργητικού όλα τα Μακράς αποπληρωμής κεφάλαια του παθητικού (Ίδια κεφάλαια και Μέσο Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια).
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...και ιδιαίτερα πάνω του 100 % ...
Να συνεκτιμήσουμε την διαχρονική μείωση της αξίας των Παγίων από τις ετήσιες αποσβέσεις...


Αρνητική η  καθαρή αξία της  ΔΕΥΑΜΛΑΑ  

η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει ή τα Ίδια Κεφάλαια ή τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια....


2011201220132014
εξτρα κεφ. κινησης-508.688€-617.248€-373.529€-315.398€
καθαρή θέση-298,234€-411.733€-211.296€-161.686€


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / "ΕΠΙΠΛΕΟΝ" ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ)
Το επιπλέον (ανώτατο) Βραχυπρόθεσμο Κεφάλαιο Κίνησης (Δάνειο συνήθως) που πιθανόν χρειάζεται η επιχείρηση για την ομαλή λειτουργία της .
Εάν είναι αρνητικός αριθμός σημαίνει ότι το υφιστάμενο βραχυχρόνιο κεφάλαιο είναι παραπάνω από το κανονικό και η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει ή τα Ίδια Κεφάλαια ή τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια....
Οσο μεγαλύτερος και θετικός είναι ο αριθμός (ΚΕ>ΒΥ) τόσο η επιχείρηση καλύπτει πιο άνετα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Η καθαρή αξία , η περιουσιακής θέση της επιχείρησης , δηλαδή "πόσο κάνει - αξίζει " η επιχείρηση εάν υποθέσουμε ότι "διαλύεται"¨ σήμερα. Σημαντικός δείκτης για Πιστωτές - προμηθευτές και Τράπεζες (δείχνει τι "αντίκρισμα αξίας" υπάρχει έναντι του πιστωτικού τους κινδύνου)  Δεν συμπεριλαμβάνεται π.χ φήμη , σήματα , πελατολόγιο κ.λ.π...μιλάμε ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - στατικά... Όσο μεγαλύτερο το ποσό τόσο καλύτερα ..

Ισολογισμός του 2011

Ισολογισμός του 2012Ισολογισμός του 2013
Ισολογισμός του 2014
Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας για 5 διμηνίτες στην ΔΕΥΑ του ΔήμουΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) αποφάσισε τη πρόσληψη µε δίµηνες συµβάσεις 2 οδηγών, 2 υδραυλικών και 1 εργάτη γενικών καθηκόντων, µε τη µορφή του κατεπείγοντος, για τον καθαρισµό των φρεατίων καθώς επίσης των αγωγών όµβριων ή ότι άλλο είναι αναγκαίο για την αποφυγή του πληµµυρίσµατος των αντλιοστασίων, των βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, που µπορεί να βλάψουν την δηµόσια υγεία.

Θέση εργασίας για ειδικό συνεργάτη στο δήμο μας - Προσόντα -αιτήσειςΟ δήμος μας  προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει
συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες γραπτά ή προφορικά σε
θέµατα σχετικά µε:

1. Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εκπόνηση µελετών κοινωνικής
πολιτικής για το ∆ήµο, µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες και σκοπό τη
συµµετοχή του ∆ήµου σε συναφείς δραστηριότητες και τη διάχυσή τους
στους πολίτες.

2. Την κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών µελετών, για την κοστολόγηση και
την εξαγωγή στοιχείων χρήσης και προώθησης των αναγκών του ∆ήµου
και των υπηρεσιών του.

3. Τη σύνταξη και υποβολή µελετών υπαγωγής του ∆ήµου σε κοινοτικά
αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και το συντονισµό και έλεγχο
υλοποίησής τους.

4. Τη διοίκηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και τη βελτιστοποίηση
διαδικασιών: σχεδιασµού – υλοποίησης και ελέγχου, αποτελεσµατικής –
αποδοτικής ροής – υπηρεσιών και χρηµατοοικονοµικών πόρων καθώς
και την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, των υποδοµών και
του εξοπλισµού που διαθέτει ο ∆ήµος αλλά και την ανάλυση του
κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους.

5. Τη διενέργεια ερευνών καθώς και την τήρηση – επεξεργασία στατιστικών
στοιχείων, για τις ανάγκες του ∆ήµου και των υπηρεσιών για την
εφαρµογή γενικών ή ειδικών προγραµµάτων.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται.

2) Να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ – ΠΕ Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών.

3) Να έχουν προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακών
συµβούλων καθώς και στη σύνταξη µελετών υπαγωγής επιχειρήσεων και
οργανισµών σε αναπτυξιακά προγράµµατα.

4) Να έχουν αποδεδειγµένη συµµετοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών –
αναπτυξιακών προτάσεων (Αναπτυξιακοί Νόµοι 3908/2011,
4116/2013, 4399/2016 –ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.α.).

5) Να έχουν πολύ καλή γνώση εφαρµογών spss, ή/και minitab, ή/και
excel, για την παραγωγή ποσοτικών/ οικονοµοµετρικών δεδοµένων.
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην διοικητική επιστήµη (ΜΒΑ),
ή στην Τραπεζική/Χρηµατοοικονοµική.
Ένταξη σε µητρώα εµπειρογνωµόνων δηµόσιας διοίκησης.


Η εµπειρία στα ανωτέρω θέµατα αποδεικνύεται ως εξής:

α) Για µεν τους µισθωτούς χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.

β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση
υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και τη
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο ∆ήµο Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας,
Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας
(αρµόδιος υπάλληλος κα Χατζή Ευθυµία τηλέφωνο 2227350113), εντός δέκα
(10) ηµερών από την επόµενη της δηµοσίευσης της παρούσας στον Τύπο κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Μισθώθηκαν από το Δήμο 3 μηχανήματα για τον αποχιονισμό των δημοτικών δρόμωνΟ δήμαρχος αποφάσισε την απ΄ ευθείας µίσθωση διαφόρων µηχανηµάτων από σήµερα 29/12/2016 µέχρι το πέρας των χιονοπτώσεων, για τον αποχιονισµό των δηµοτικών δρόµων και των δηµοτικών κοινόχρηστων χώρων στους οικισµούς του ∆ήµου µας µε σκοπό την ανεµπόδιστη µετακίνηση των δηµοτών µας.
Στον Άγιο έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνωνΣτον Άγιο έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από την 16η έως 48η χιλιομετρική θέση και από την 136η έως 143η στην Ε.Ο. Χαλκίδας Αιδηψού. Η κυκλοφορία γίνεται με αντιολισθητικές αλυσίδες των οχημάτων στα κάτωθι σημεία: Ε.Ο. Χαλκίδας - Αιδηψού, 35ο έως το 48ο και 136 ο έως το 143οχλμ. Ε.Ο. σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας Δ.Α. Ευβοίας


Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Σπανός: Αυτή τη στιγμή το σύνολο του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Εύβοιας είναι διαθέσιμο στην κυκλοφορία

Αυτή τη στιγμή το σύνολο του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Εύβοιας είναι διαθέσιμο στην κυκλοφορία. Ο στόλος της Π.Ε. Εύβοιας, ιδιόκτητος και μισθωμένος, επιχειρεί σε πλήρη ανάπτυξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της βαριάς χιονόπτωσης. Συστήνουμε στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές

Ειδικότερα, ελεύθερη είναι η κυκλοφορία στο τμήμα Ψαχνά - Προκόπι (Άγιος, Παγώντας). Ομοίως, ελεύθερα κινούνται τα οχήματα, στη Βόρεια
Εύβοια, στο ορεινό σύμπλεγμα Βουτά - Κοκκινομηλιάς - Κρυονερίτη - Μονοκαρυάς -Κερασίας, αλλά και στη Νοτιοκεντρική Εύβοια στο τμήμα Σέττα - Μανίκια -Μακρυχώρι.


Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Σπανός  δήλωσε σχετικά: "Ο στόλος της Περιφερειακής  Ενότητας Εύβοιας,
ιδιόκτητος και μισθωμένος, επιχειρεί σε πλήρη ανάπτυξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της βαριάς χιονόπτωσης στην οδική κυκλοφορία. Συστήνουμε στους οδηγούς να χρησιμοποιούν τις αντιολισθητικές αλυσίδες, ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια και ταυτόχρονα να μην παρακωλύουν το δύσκολο έργο του εκχιονισμού. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις".<
Για οποιαδήποτε πρόβλημα οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πολιτικής Προστασία της Π. Ε. Εύβοιας στο τηλέφωνο 22210-20000 όλο το 24ωρο

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα 24μηνα στους Δήμους για τις επείγουσες ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης των κτιρίων.
Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε σήμερα η εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη σύμφωνα με την οποία δεν εμπίπτουν οι παρατάσεις συμβάσεων καθαριότητας στους ΟΤΑ στο 24μηνο του ΠΔ Παυλόπουλου. Την ίδια ώρα με δήλωσή του ο κ. Σκουρλέτης στην ουσία αμφισβητεί ότι οι αποφάσεις του ΕΣ έχουν σχέση με τα 24μηνα των δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι οι 24 μήνες επιβάλλονται ως χρονικό όριο στις ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που με βάση το άρθρο 63, του ν.4430/2016 μπορούν να συνάπτουν όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου καθώς και τα ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. για τις επείγουσες ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης των κτιρίων.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο, που, όπως αναφέρεται, εκδίδεται “κατόπιν υποβολής, από υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με το εάν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 καταλαμβάνει ρυθμιστικά και περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016”, διευκρινίζεται ότι: Η διάταξη του άρθρου 63 του ν.4430/2016*, η οποία αφορά στην σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες των υπουργείων και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ «ουδεμία σχέση έχει με αυτή του άρθρου 16 του ν.4429/2016** που αφορά την παράταση συμβάσεων σε υπηρεσίες των υπουργείων, σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και σε ΟΤΑ.

Μάλιστα, τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα της εγκυκλίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στην παράγραφο β΄, (“η διάταξη αυτή -Άρθρο 63 του ν.4430/2016 για την παράταση συμβάσεων- δεν καταλαμβάνει και συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών”) κινούνται στη λογική ότι οι παρατάσεις συμβάσεων σε αντίθεση με τις νέες συμβάσεις, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 63 του ν.4430/2016 (τροπολογία Βερναρδάκη) προβλέπει ότι οι νέες ατομικές συμβάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους οκτώ μήνες αλλά και συνολικά τους 24 μήνες, σύμφωνα με το ΠΔ Παυλόπουλου.

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία της εγκυκλίου είναι η 21η Δεκεμβρίου, δηλαδή, μία ημέρα μετά τη συνάντηση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη με την ΠΟΕ-ΟΤΑ απ’ όπου προκυψε ότι βρισκονται “στον αέρα” οι συμβασιούχοι που συμπληρώνουν 24μηνο. Μάλιστα, όπως προέκυψε και από τη χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Πουλάκη, η υπόθεση με τα 24μηνα βρίσκεται ακόμη στην αναμονή.*Άρθρο 63 του ν.4430/2016 (για νέες συμβάσεις)

Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν. Π. Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, με απόφαση του αρμόδιου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις. Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικώς:
 α) νομικό ή πραγματικό κώλυμα απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών αυτών από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών,
β) εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του παρόντος σε σύγκριση με άλλα μέσα.
Για τη συνδρομή της απρόβλεπτης ή επείγουσας περίστασης απαιτείται αιτιολογημένη κρίση των παραπάνω φορέων. Οι ως άνω συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2018.

**Αρθρο 16 του ν.4429/2016 (για παράταση συμβάσεων)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ. Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο. Τ. Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ. Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά.»

ΝΟΜΟΣ 4430/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ η πληρωμή 114.660 Ευρώ για τα προνοιακά επιδόματα Νοέμβριου - Δεκεμβρίου στο Δήμο μας


Το ΥΠΕΣ κατανέμει, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 106.929.251,36 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο έτους 2016.
Στο δήμο μας αντιστοιχούν 114.660,36 Ευρώ.


51 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 114.660,36

Δημοπρατήθηκε η συντήρηση του οδικού δικτύου του δήμου μας με προϋπολογισμό 1.500.000 €.Μετα από μία αναβολή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ξανά ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ & ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ» , με προϋπολογισμό 1.500.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 1.209.676,28 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα,) και CPV: 45233141-9

Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς που φέρουν την σφραγίδα της Υπηρεσίας τα οποία διατίθενται στην έδρα της Υπηρεσίας, Λεωφόρο Χαϊνά 93, Περιφερειακό Μέγαρο, 2 ος όροφος, και από ώρας 8 π.μ. έως 13 μ.μ., μέχρι την 23-01-2017. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας –ενημέρωσης των υποψηφίων με email και fax.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2221-353818, fax επικοινωνίας 2221-353851, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Μερτίρη Παρασκευή.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 περίπτωση
α΄παραγ. 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η δηµοπρασία του έργου ήταν προγραµµατισµένη να διεξαχθεί την Τρίτη 19/07/16  και αναβλήθηκε

Συγκεκριµένα µε το εν λόγω έργο θα γίνει:

α) Βελτίωση – συντήρηση της υφιστάµενης παράκαµψης Προκοπίου, µήκους 800µ. περίπου, δηλ. κατασκευή οδοστρωσίας, ασφαλτικού τάπητα και τοποθέτηση της απαιτούµενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης.

β) Επισκευή βλαβών σε επιµέρους τµήµατα από 30µ. έως 300µ. του οδοστρώµατος της εθνικής οδού υπ’ αρ. 77 από το Προκόπι έως την Ιστιαία και ειδικότερα µεταξύ των Χ.Θ.: 33+200 έως 41+000, καθώς και από Χ.Θ. 48+000 έως πέρας οδού (αρχή χιλιοµέτρησης: τέλος εγκεκριµένου σχεδίου οικισµού Ψαχνών).


γ) Επισκευή βλαβών σε επιµέρους τµήµατα από 30µ. έως 300µ. περίπου του οδοστρώµατος της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 24 από τη διασταύρωση Στροφυλιάς έως τις Ροβιές και ειδικότερα στις Χ.Θ.: 2+400, 2+700, 4+000, 18+100, 21+700 έως 22+000, 23+300, 23+600 (αρχή χιλιοµέτρησης: διασταύρωση Στροφυλιάς) καθώς και κατασκευή τεχνικού για την ορθή διευθέτηση των όµβριων υδάτων στην χ.θ. 20+300.

δ) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε τµήµα της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 29 Αιδηψού –Γιάλτρα – Λιχάδας στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.

ε) Επισκευή βλαβών στο οδόστρωµα (σε επιµέρους τµήµατα από 30µ. έως 100µ.
περίπου) της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 22 από τη διασταύρωση προς Μετόχι επί της εθνικής οδού υπ’ αρ. 77 και ειδικότερα στις Χ.Θ.: 0+000 έως 0+200, 2+400 έως 2+700, 4+400 έως 4+500, 7+600 έως 7+700, 8+500 έως 8+600, 10+400, 11+300, 11+600, 14+800 έως 15+000, 16+400 έως 16+500 και 16+800 έως 17+300 (αρχή χιλιοµέτρησης: διασταύρωση Κηρίνθου).

στ) Αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης βλάβης προκύψει στο επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο εντός των ορίων των τριών παραπάνω αναφεροµένων ∆ήµων.

ζ) Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης στους ανωτέρω δρόµους.

Στο Καλυβιώτη, Πρατσόλης και Ακριώτης για την ΒΙΠΕ και την έκταση στο Κυμάσι


Δελτίο Τύπου

Επίσκεψη στο Μαντούδι πραγματοποίησαν χθές οι Βουλευτές Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Ακριώτης Γιώργος και Πρατσόλης Τάσος, στο πλαίσιο της πληρέστερης και ουσιαστικότερης ενημέρωσής τους για τα ειδικότερα θέματα που απασχολούν ξεχωριστά κάθε περιοχή του νομού, ώστε να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη λύση τους.
Στη συνάντησή τους με τον Δήμαρχο κ. Καλυβιώτη, συζητήθηκαν διεξοδικά μεταξύ άλλων:
1) Το θέμα της εκ νέου παραχώρησης εκ μέρους του Δημοσίου, έκτασης 33 στρεμμάτων
στην περιοχή Κυμάσι -παραλία Μαντουδίου,θέμα για το οποίο οι βουλευτές ενημέρωσαν για τη βούληση της Κυβέρνησης να πραγματοποιηθεί και αναμένονται οι ενέργειες του Δήμου όσον αφορά στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

2) Ο χαρακτηρισμός της ΒΙ.ΠΕ. Μαντουδίου ως β’ τύπου, καθώς αυτό αποτελεί επιλογή και καθολική βούληση των φορέων αλλά και των κατοίκων της περιοχής και εξυπηρετεί απολύτως τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αλλά και αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν μελλοντικά.

Στη συνέχεια, οι Βουλευτές συνάντησαν φορείς της περιοχής, με τους οποίους είχαν μια εξίσου παραγωγική συζήτηση για τα ίδια θέματα, ώστε να είναι όλοι κοινωνοί των λύσεων που προωθούνται και επιπλέον, να έχει δοθεί η ευκαιρία να κατατεθούν όλες οι απόψεις και προτάσεις και να τύχουν της απαιτούμενης επεξεργασίας.

Οι Βουλευτές από την πλευρά τους ενημέρωσαν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τις οποίες ήδη έχουν αναλάβει για τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με τις επιλογές των φορέων και των κατοίκων της περιοχής και δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα αιτήματά τους και να συμβάλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στη λύση των προβλημάτων.

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Δήμαρχος «τραπέζωσε» υπαλλήλους γιατί κάνουν καλή δουλειά (φωτο)Την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να περάσουν μερικές ευχάριστες ώρες, μακριά από τη “ρουτίνα” της καθημερινότητας είχαν οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι του Δήμου Κισσάμου, στους οποίους παρέθεσε γεύμα ο δήμαρχος Θοδωρής Σταθάκης, στην Ταβέρνα “ΣΤΗΜΑΔΩΡΗΣ” στην Κίσαμο, την προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Το χριστουγεννιάτικο γεύμα περιελάμβανε παραδοσιακά κρητικά εδέσματα και μπόλικο κρασί που ταίριαξαν αρμονικά στο ευρύτερο εορταστικό κλίμα.

Ο Δήμαρχος Κισσάμου ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του Δήμου για την προσπάθεια που καταβάλλουν, ώστε τα προβλήματα που προκύπτουν (αναπόφευκτα) να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Πηγή: cretalive.gr

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Τρεις ημέρες για το επίδομα των 600 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται, πώς θα το πάρετεΑκόμη τρεις ημέρες έμειναν για τις αιτήσεις στα ΚΕΠ για το επίδομα έως 600 ευρώ που αφορά την ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016

Αναλυτικότερα, έως και 600 ευρώ δικαιούνται όσοι καταθέσουν αιτήσεις για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών».


Εως το τέλος Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στα ΚΕΠ των περιοχών που το δικαιούνται.
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, και οι μονογονεϊκές, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
Ως οικογένεια θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα ( ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Σε εξακόσια (600,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως
Σε τριακόσια (300,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν
Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Θα γράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το ίδιο έτος.
Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.
Oι αιτήσεις για το επίδομα έτους 2016 γίνονται σε συγκεκριμένα ΚΕΠ που έχουν καθορίσει οι δήμοι.Διαγωνισμός για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών από το ΔήμοΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για

"Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2017-2018"

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2017-2018» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. Ειδικότερα για:
α. τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης στο πρατήριο του συμμετέχοντα, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών του Νομού Ευβοίας για την προμήθεια καυσίμων και
β. τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στην ενδεικτική τιμή του κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης.
Η προϋπολογισθείσα καθαρή αξία της προμήθειας είναι 697.133,68 ευρώ και ΦΠΑ 167.312,08 ευρώ.
Σύνολο προϋπολογισμού 864.445,76 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β. Συνεταιρισμοί, γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :27/12/2016
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς: από την ημέρα δημοσιοποίησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την 26/01/2017, 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα μιας ή περισσοτέρων ομάδων. Μαζί με την προσφορά, και τα οριζόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01/02/2017, ενώ η ηλεκτρονική αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22273 50231 και 22273 50221.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣespd-request.pdf 27/12/2016 10:47

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf 27/12/2016 10:35

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ_signed_signed.pdf 27/12/2016 10:34

Εγγραφές στο μητρώο διάθεσης μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής του δήμουΟ Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την κατάρτιση μητρώου διάθεσης μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, πυρκαγιές, καταπτώσεις, σεισμοί, κλπ) στις περιοχές ευθύνης του Δήμου για τη χρονική περίοδο του έτους 2017.
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που διαθέτουν μηχανήματα - οχήματα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης του Δήμου

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Δήμο, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, μέχρι 16/01/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, τα κάτωθι:
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συμπληρωμένο σε σφραγισμένο φάκελο.

Επισημαίνεται ότι
Η χρήση του μηχανήματος - οχήματος προς παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει απαραίτητα ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ότι είναι ασφαλισμένο, και έχει πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας. Οι χειριστές οφείλουν να έχουν τις απαραίτητες από το Νόμο άδειες. Για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη στο μηχάνημα – όχημα ή ατύχημα που προκληθεί ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Δήμο. Η επιλογή και ανάθεση εργασίας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται τον όρο αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση φωτοαντίγραφα των άδειων των μηχανημάτων-οχημάτων,
Η παρούσα Πρόσκληση, μαζί με την Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι διαθέσιμα και στα Γραφεία Αντιδημάρχων στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ2016.12.23-12524-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2).docx 27/12/2016 07:48
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx 27/12/2016 07:48
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx 27/12/2016 07:48

3η Γενάρη Δημοτικό Συμβούλιο για τα προνοιακά επιδόματα στον προϋπολογισμό του 2017 που δεν έχει ψηφιστεί ακόμαΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την 3η Ιανουαρίου 2017, ώρα 12.00, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:
«Χαρακτηρισμός Κ.Α Προυπολογισμού έτους 2017 των Προνοιακών επιδομάτων ως δεικτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»

Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Τσίπρας: Εντός του 2017, διάλογος για τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης κάθε περιφέρειας της χώρας ξεχωριστά
Τη διαβεβαίωση ότι εντός του 2017 θα ξεκινήσει ο διάλογος με στόχο τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης κάθε περιφέρειας της χώρας ξεχωριστά, έδωσε σήμερα από την Καλαμάτα ο πρωθυπουργός.

Ο Α. Τσίπρας που επισκέπτεται την περιοχής ως επικεφαλής κλιμακίου υπουργών έκανε τη σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον δήμαρχο της πόλης, Παναγιώτη Νίκα.

Ο Πρωθυπουργός «χαρακτήρισε την Καλαμάτα πόλη με ιστορία και δυνατότητες και λόγω του τουρισμού και λόγω των εξαιρετικών αγροτικών προϊόντων, ενώ ανέφερε ότι οι Καλαματιανοί είναι αισιόδοξοι και πεισματάρηδες».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο αυτοκινητόδρομος Μορέας είναι ο πρώτος μεγάλος αυτοκινητόδρομος που παραδίδεται στο σύνολό του, τονίζοντας πως αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο, καθώς «όταν αναλάβαμε ήταν για δύο χρόνια σταματημένα τα έργα, θα χάναμε τα κονδύλια και θα πληρώναμε πρόστιμο».

«Καταφέραμε με τη διυπουργική επιτροπή που συστήσαμε να εντάξουμε τον Μορέα στα ΕΣΠΑ», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, ευχαριστώντας για την επίτευξη αυτού του στόχου τους κ.κ. Σπίρτζη και Χαρίτση. «Είναι ένα μήνυμα πως η οριακή έστω επιστροφή στην ανάπτυξη το 2016 και η συνέχιση στην ανάπτυξη το 2017 δεν είναι ένα κενό γράμμα, αλλά μία πραγματικότητα», επισήμανε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι είμαστε σε μία κρίσιμη καμπή, βρισκόμαστε στο κατώφλι της ανάπτυξης και αυτό θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε ότι με τον Μορέα αλλάζει η μορφή της πόλης, η οποία αποκτά μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση και καθίσταται μέσω του αυτοκινητοδρόμου κέντρο της νότιας Πελοποννήσου.

Ο κ. Νίκας ανέφερε στον πρωθυπουργό ότι ο δήμος Καλαμάτας είναι πλεονασματικός, ενώ σε ό,τι αφορά τα προβλήματα υπογράμμισε ότι η Καλαμάτα επλήγη από τις πλημμύρες και η καλλιέργεια ελιάς από τον δάκο, τόνισε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί το αεροδρόμιο, κατέθεσε το αίτημα του δήμου για απόδοση σε αυτόν 49 στρεμμάτων του Δημοσίου που ανήκουν στην ΕΤΑΔ, μίλησε για την αναγκαιότητα βελτίωσης του δρόμου Καλαμάτας-Μεθώνης και τέλος υπογράμμισε τη χρεία στήριξης από την πολιτεία του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Πηγή: ΑΠΕ

Στο ΦΕΚ η τροπολογία για μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων στους δήμους


Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροπολογία για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων στους δήμους. Με νέα ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε στο ν/σ ως άρθρο 54 στο νόμο 4447/2016_«Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» καταργούνται τμήματα των σχετικών άρθρων του Καλλικράτη (72 και 176) που υποχρέωναν τους δήμους να ασκούν ένδικα μέσα, δηλαδή πρακτικά να προσφεύγουν σε ανώτερο βαθμό, ώστε να ακυρώνονται οι δικαστικές αποφάσεις.

Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για μονιμοποίηση, δηλαδή μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, για χιλιάδες συμβασιούχους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά χωρίς την αίρεση νεότερων δικαστικών αποφάσεων.

Πάντως, το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να μην κατηγορηθεί όπως το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι επιβάλει στους δήμους χιλιάδες συμβασιούχους, σε ενημερωτικό του σημείωμα διευκρινίζει ότι «σε κάθε περίπτωση, οι ΟΤΑ διατηρούν ακέραιο το δικαίωμά τους να ασκήσουν περαιτέρω ένδικα μέσα, εάν κρίνουν ότι τους συμφέρει».

Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπικές Κοινωνίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα την Εποχή της Κρίσης


Συμπεράσματα - Προβληματισμοί για το Παρόν και το Μέλλον


#Μαρία Παπαδάκη*


H παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία επήλθε ως απόρροια μιας σειράς γεγονότων όπως η χρεωκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Αμερική το 2008, η δραματική υποχώρηση της κτηματομεσιτικής αγοράς, αλλά και η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει επηρεάσει με τρόπο καταλυτικό την ελληνική πραγματικότητα και την έχει οδηγήσει σε ένα κομβικό σημείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πλέον και ως αλλαγή εποχής.
Η κλιμακούμενη οικονομική κρίση, με οδυνηρές συνέπειες για την ελληνική επιχειρηματική δράση, σε συνδυασμό με την παρούσα μεταναστευτική κρίση, οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο μέσα από το πρόσταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό κυρίως επίπεδο, με την υιοθέτηση μιας σειράς καλών πρακτικών.


Αυτού του είδους οι πρακτικές αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο μελέτης του παρόντος βιβλίου, με εστίαση σε θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές μεθόδους πολιτισμικής διαχείρισης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο δεν κατέγραψε απλώς την τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα της πολιτισμικής διαχείρισης, αλλά παρουσίασε καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές από το διεθνές επίπεδο, πολλές από τις οποίες μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και να συμβάλουν σε μια αναμόρφωση της αντίληψης και του μοντέλου πολιτισμικής διαχείρισης με τρόπο συστηματικό και ολιστικό. Οι προτάσεις αυτές μπορούν σε μεγάλο βαθμό να υλοποιηθούν και σε εποχή κρίσης, καθώς δεν στηρίζονται μόνο σε οικονομικές παραμέτρους και στη διάθεση οικονομικών πόρων, αλλά κατά κύριο λόγο στη συγκροτημένη και οργανωμένη προσπάθεια, στην αποτελεσματική κατανομή δυνάμεων, στη δημιουργία συνεργιών και στη χάραξη στρατηγικής.Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών που χαρακτηρίζονται από έντονες εισροές μεταναστευτικών πληθυσμών (μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον κρίσης «της φιλοξενίας του ξένου», σε συνδυασμό με την απουσία μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και τη χρεωκοπία του κρατικού μηχανισμού), το ζητούμενο είναι η ανάδειξη και προώθηση του πολιτισμού όχι απλώς ως μιας τυπικής αναπαραγωγής των πολιτισμικών αξιών, αλλά ως μιας βιωμένης καθημερινότητας, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει η Εύχαρις Μάσχα. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητες δράσεις πολιτισμού και ανταλλαγής ιδεών και βιωμάτων, καθώς και τεχνικές λύσεις, στρατηγικές μάρκετινγκ, μαθήματα γλωσσομάθειας και περισσότερες έρευνες κοινού.


Στην εποχή της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, ωστόσο, οι λύσεις αυτές πρέπει να προέλθουν από τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής και από τη συντονισμένη και από κοινού συνεργασία Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων με σημαντικό έργο, όπως το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Εργαστήρι Πολιτισμού.


Για να μπορεί να αποφέρει ποιοτικές αλλαγές και βιωσιμότητα στην τοπική κοινωνία, η δράση απέναντι στον κάθε λογής φόβο οφείλει να είναι συγκροτημένη και συστηματική, και όχι μεμονωμένη και σποραδική, όπως συχνά γίνεται σήμερα. Προτού καλλιεργηθεί ένα κλίμα δημιουργικής ώσμωσης μεταξύ ετερόκλητων πληθυσμών, είναι αναγκαίο να υπάρξει σε εθνικό επίπεδο συνεργασία και εφαρμογή στοχοθεσίας. Οι καταρτισμένοι επαγγελματίες και ερευνητές υπάρχουν, τα εργαλεία επίτευξης είναι γνωστά, όπως επίσης και το πλαίσιο. Η πρόκληση είναι ο συντονισμός για βέλτιστη αποτελεσματικότητα.


Παρόμοιες σκέψεις απορρέουν από τα κεφάλαια του βιβλίου που αναφέρονται στη διαχείριση της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η οικονομική κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια το θέμα της βιωσιμότητας αυτής της κληρονομιάς και της αναζήτησης νέων δημιουργικών λύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών γύρω από τους πολιτιστικούς τους χώρους-τοπία, καθώς επίσης η συνειδητοποίηση και αξιοποίηση της δυναμικής τους στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας τους, και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η απάντηση στην κρίση θα προέλθει από τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και την αναζήτηση συμμαχιών των ιδιωτικών πολιτιστικών οργανισμών και του Υπουργείου Πολιτισμού, και μάλιστα όχι μόνο σε στενό/τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρύτερο/εθνικό επίπεδο, όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα του Διαζώματος για την υλική κληρονομιά και του Μανιατακείου Ιδρύματος για την άυλη κληρονομιά.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η κατανομή στη διάθεση πόρων θα είναι προϊόν στόχου, εθνικού σχεδιασμού και συμφέροντος, με συμμετοχική δράση της κοινωνίας των πολιτών. Συγχρόνως, όμως, η απάντηση στην κρίση θα προέλθει και από αλλαγή της τρέχουσας φιλοσοφίας και στρατηγικής διαχείρισης, μέσω της μετάβασης από το «υλικοκεντρικό» μοντέλο των «ειδικών» σε περισσότερο συμμετοχικά μοντέλα, όπως το «αξιοκεντρικό» μοντέλο και το μοντέλο της «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς».
Όσον αφορά το μοντέλο της «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς» ειδικότερα, η υιοθέτησή του στην ελληνική πραγματικότητα θα τη βοηθήσει να βρεθεί κατά το δυνατό στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων στον κλάδο. Η σύνδεση αυτή ανάπτυξης συμμαχιών και αλλαγής στρατηγικής αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια καλή πρακτική, ιδίως σε μια εποχή κρίσης.


Προχωρώντας στον χώρο των μουσείων, διαπιστώνεται πως από την Ελλάδα απουσιάζει μία ακόμα διεθνώς δοκιμασμένη πρακτική: η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και ορθολογιστικού συστήματος ελέγχου των μουσείων, που θα χαρτογραφεί στο σύνολό του το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τα οικονομικά ζητήματα, τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τους πόρους τους (σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό), τις πρακτικές επιμέλειας και ανάδειξης των συλλογών τους, καθώς και τις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες τους.
Η απουσία αυτή, όπως τονίζει η Μάρλεν Μούλιου, στερεί από τα μουσεία της χώρας κίνητρα και ευκαιρίες να εναρμονιστούν με κανόνες και προδιαγραφές που θα τα οδηγούσαν σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα: στο επίπεδο των συλλογών, προς τους επισκέπτες, αλλά και προς την κοινωνία στο σύνολό της. Εντούτοις, το προαναφερθέν τρίπτυχο της διαχείρισης και λειτουργίας των μουσείων -το μουσείο ως ποιότητα, το μουσείο ως εμπειρία και συμβολικό τοπόσημο στον αστικό χώρο, το μουσείο ως συμπυκνωτής ήπιας δύναμης με επιρροή και εκτόπισμα στην κοινωνία- έχει ιδιαίτερη αναφορά και εφαρμογή στο σύγχρονο αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της κρίσης. Το τρίπτυχο αυτό θα προσδώσει μια νέα δυναμική που θα θέτει σε ρεαλιστική βάση τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς άξονες.


Η έννοια της χάραξης και υλοποίησης μιας στρατηγικής με ποιοτικά χαρακτηριστικά προβάλλεται και ως κυρίαρχο στοιχείο της βιωσιμότητας πολιτιστικών-καλλιτεχνικών βιομηχανιών, οργανισμών ή και ομάδων σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Ένας συνδυασμός παραγόντων -η παγκοσμιοποίηση, οι ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, η τεχνολογική ανάπτυξη, η δικτύωση, το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, οι έντονοι ρυθμοί- διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο στο οποίο δημιουργός, έργο και κοινωνία βρίσκονται σε μια αέναη διαδικασία αναμόρφωσης και διαμόρφωσης. Η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου σφυρηλατεί μια ταυτότητα για την κοινωνία που τη φιλοξενεί, και η κοινωνία, με τη σειρά της, ανατροφοδοτεί και αναπαράγει συμπεριφορές και πολιτικές. Με δεδομένα τα παραπάνω, ο Χρήστος Προσύλης θέτει τους άξονες βάσει των οποίων πρέπει να χαραχθεί μια νέα στρατηγική ανάπτυξης των δημιουργικών βιομηχανιών: αποτίμηση και αξιολόγηση σύγχρονων δεδομένων, εισαγωγή ποιότητας -η οποία φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο απουσίαζε από τις νέες μορφές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων δυτικού τύπου που εφαρμόστηκαν στις πολιτιστικές βιομηχανίες-, καθώς και συστηματοποίηση και καινοτομία στον σχεδιασμό των υπηρεσιών. Η νέα αυτή στρατηγική θα μπορέσει να ευοδωθεί σε ένα περιβάλλον σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κυβερνήσεων, όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία θα συνυπάρχει με την κρατική μέριμνα και υποστήριξη.


Περαιτέρω, η χάραξη και η εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ και branding πόλεων αποτελούν καλές πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Πολλές πόλεις του εξωτερικού έχουν εκπονήσει και υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία τέτοια σχέδια, ενώ στην Ελλάδα οι σχετικές προσπάθειες δεν έχουν ακόμα συστηματοποιηθεί, με εξαίρεση ίσως τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Προϋπόθεση επιτυχίας στην εφαρμογή τέτοιων σχεδίων είναι η χρήση μεθοδολογικών προτύπων, όπως αυτά αναλύθηκαν από τον Νικόλαο Καραχάλη, και η ταυτόχρονη ολοκληρωμένη και προσεκτική μελέτη των πόλεων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρουν. Στην Ελλάδα της κρίσης τέτοια σχέδια ανάπλασης ελληνικών πόλεων είναι σαφώς δύσκολο να εκπονηθούν. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά μπορούν να συμβάλουν μακροπρόθεσμα σε καταπολέμηση της ανεργίας και στην οικονομική ανάπτυξη. Ένας κεντρικός σχεδιασμός και μια συστηματική μελέτη, η οποία θα εστιάζει κάθε φορά σε συγκεκριμένες πόλεις, αποφεύγοντας τη μέχρι τώρα ελληνική πρακτική της πανσπερμίας δυνάμεων και πόρων (στο σημείο αυτό θα μπορούσε πιθανόν να αναφερθεί το τρέχον ζήτημα των υπερβολικά πολλών ελληνικών υποψηφιοτήτων για την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»), θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα.


Ο τομέας του τουρισμού προβάλλεται στη δημόσια σφαίρα ως η βαριά βιομηχανία και κατ' επέκταση το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, το μοντέλο τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης στην Ελλάδα βασίζεται σε απαρχαιωμένες πρακτικές, με κυρίαρχο τον ρόλο του κράτους, γεγονός που δεν επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας (βλέπε το «κλασικό ιδεώδες», ενταγμένο στη γενικότερη φιλοσοφία προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς στη βάση του «υλικοκεντρικού» μοντέλου). Προσφάτως, μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης και ως ανάγκη εναλλακτικών προσεγγίσεων (πέρα από το «κλασικό ιδεώδες»), δημιουργήθηκαν μοντέλα που προσφέρουν εναλλακτικές εμπειρίες και ερμηνείες. Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσεται μια νέα τουριστική βιομηχανία, η οποία ακολουθεί διεθνείς τάσεις και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την τοπική κοινωνία και ανάπτυξη, καθώς λειτουργεί συχνά σε πειραματική βάση, χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς μελέτη για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, κατά κύριο λόγο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες της Ελλάδας. Για τη διευθέτηση της κατάστασης αυτής είναι απαραίτητη η εφαρμογή διεθνών πρακτικών που υπαγορεύονται από διεθνείς συνθήκες (τη «Χάρτα του Διεθνούς Πολιτισμικού Τουρισμού: Διαχείριση του Τουρισμού σε Τόπους Πολιτισμικής Σημασίας» του Icomos, τη «Χάρτα της Μάλτας για τον Διεθνή Πολιτισμικό Τουρισμό» της Europa Nostra και το Πρόγραμμα για την «Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Βιώσιμο Τουρισμό» της Unesco). Επιπρόσθετα, πέρα από τη σύνδεση της ελληνικής πραγματικότητας με τη διεθνή εμπειρία, επιβάλλεται η χάραξη στρατηγικής, η συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Οικονομικών και λοιπών), καθώς και ο επαναπροσδιορισμός του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τον ρόλο του κράτους ως εγγυητή διασφάλισης της ποιότητας και συντονιστή συνεργασιών και συνεργιών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με σαφή οριοθέτηση.


Στο κεφάλαιο για τα αναπτυξιακά και ενεργειακά έργα, το προτεινόμενο αναπτυξιακό και ενεργειακό μοντέλο (για τη σύνδεση των επενδύσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών) έχει ιδιαίτερη αναφορά και εφαρμογή σε περίοδο κρίσης. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πλαίσιο λήψης αποφάσεων θα βοηθήσει στην κατάλληλη στρατηγική επιλογή για τη μακροπρόθεσμη χρήση-αξιοποίηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Συγχρόνως, η προτεινόμενη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των πολλαπλών (πολιτικών, διοικητικών, οικονομικών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών) παραγόντων αλλά και των εμπλεκόμενων «παικτών» και «μετόχων». Συνέπεια θα είναι η επιτυχής υλοποίηση του αναπτυξιακού-ενεργειακού έργου, αλλά και η εμπλοκή και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.


Απαραίτητα στοιχεία για τη βιωσιμότητα μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών σε ένα ανταγωνιστικό και ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον είναι τα ψηφιακά εργαλεία τεκμηρίωσης και τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας. Από τι όμως εξαρτάται η βιωσιμότητα των ίδιων των ψηφιακών εργαλείων; Ο Αλέξανδρος Γιαννακίδης επισημαίνει πολύ εύστοχα ότι πριν από τον σχεδιασμό δομών και στρατηγικής είναι απαραίτητη η κατανόηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η κατανόηση αυτή οδηγεί στην αναγνώριση της αξίας τους και στην υιοθέτηση καλών και αποτελεσματικών πρακτικών. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι ο σχεδιασμός εργαλείων με μεγάλο κύκλο ζωής, υψηλή ποιότητα -η οποία εξασφαλίζεται και από τη συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων-, προοπτική για συνεχή συντήρηση, καθώς επίσης η αναβάθμιση και επαύξηση/επέκταση του παραγόμενου λογισμικού. Σε μια εποχή κρίσης, η λύση που θεωρώ πιο πρόσφορη είναι η εκτέλεση περιορισμένων έργων, τα οποία ωστόσο να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και να υλοποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρθηκαν.
Ως επιτομή όσων προηγήθηκαν και ως συνολική αποτίμηση στους διάφορους τομείς της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα, για τη βιωσιμότητα του πολιτισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών δεν είναι απαραίτητη μόνο η εξεύρεση και διάθεση πόρων, άλλα, κατά κύριο λόγο, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το όραμα και η εφευρετικότητα του συνόλου των δυνάμεων του τόπου («ειδικών», επιστημόνων και μελών των τοπικών κοινωνιών). Η κρίση δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό, ιεράρχηση αξιών και στόχων, κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου και συστράτευση παραγωγικών δυνάμεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.


∗ Ανεξάρτητη ερευνήτρια − Κing’s College London


*Ολόκληρο το βιβλίο μπορείτε να το «κατεβάσετε» ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ εδώ: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2394 σε PDF και σε epub


*Από το βιβλίο Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη.Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. www.kallipos.gr
Συγγραφείς :ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣ ΜΑΣΧΑ - ΜΑΡΛΕΝ ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΣΥΛΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
Το κείμενο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0.
Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://creativecommons.Org/licenses/bv-nc-nd/3.0/gr/


"Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην πολιτισμική διαχείριση, την τοπική κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το σύγγραμμα:


«Αγκαλιάζει» τον συνολικό κλάδο της πολιτισμικής διαχείρισης. Προσεγγίζει το επίκαιρο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης με τρόπο διεπιστημονικό. Εστιάζει στην τοπική κοινωνία και στον καθοριστικό της ρόλο για τη σύνδεση πολιτισμικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης.
Αναδεικνύει ορισμένους ιδιαίτερα σημαντικούς -ταυτόχρονα, όμως, μη επαρκώς ανεπτυγμένους ερευνητικά ή και προβληματικούς σε σχέση με την πολιτισμική διαχείριση-τομείς βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, όπως η εκπόνηση αναπτυξιακών και ενεργειακών έργων.
Το σύγγραμμα συνδέει τη θεωρία (θεωρητικό πλαίσιο και αρχές) με την πράξη (παραδείγματα έρευνας), καθώς και τη διεθνή πραγματικότητα με την ελληνική.
Απώτερος σκοπός του είναι να εξετάσει: α) πώς η ελληνική πραγματικότητα εντάσσεται στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και β) πώς η ελληνική πραγματικότητα μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο των διεθνών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και λόγω του διεπιστημονικού του χαρακτήρα, το βιβλίο απευθύνεται, ως βοήθημα (συμπληρωματικό-ενισχυτικό του κύριου συγγράμματος), σε προπτυχιακούς φοιτητές διάφορων τμημάτων: π.χ. κοινωνιολογίας, αρχαιολογίας, πολιτισμικών σπουδών, τουριστικών σπουδών και τεχνικών έργων. Συγχρόνως, όμως, μπορεί να αξιοποιηθεί και από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον, λόγω της σύνδεσης θεωρίας και πράξης, μπορεί να βοηθήσει και τους επαγγελματίες των επιμέρους κλάδων."

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Οι αποστάτες κατηγορούν το δήμαρχο για ένα θέμα πού είχαν ψηφίσει στο Δ.Σ. ότι δεν είναι παράνομο

Ανάμεσα στις καταγγελίες  ενάντια στον κ.  Δήμαρχο  οι αποστάτες  γράφουν ότι με  "Με την 243/2014 απόφαση το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε με 24 ψήφους εκ των 27 την λειτουργία του ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή Συνδέσμου . Ο μοναχικός καλυβιώτης παράνομα παρέστη στην Θήβα και ψήφισε ο ΦΟΔΣΑ να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία γράφοντας στα παλιότερα των υποδημάτων του την απόφαση του Δ.Σ."

Η αντίφαση. Η νόμιμη απόφαση πού έγινε παράνομη μετά την αποστασία

Με σχόλιο του αναγνώστης μας ενημερώνει ότι οι  παρακάτω 10 κύριοι (σημερινοί αποστάτες).
Κουκουρίκος Ηλίας
Γιαννιός Κων/νος
Κουτσουράς Σταύρος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Αλατζάς Ευάγγελος
Χατζής Ανδρέας

στις   6-2-2015  ψήφισαν την απόφαση 18 /2015 του Δημοτικού Συμβουλίου   με την οποία απέρριπταν την μομφή Στεργίου  κατά του δημάρχου ότι "«Η ψήφος του κ. Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ (Απόφαση 2/2015, Πρακτικό 1/29-01-2015) δεν εκφράζει το Δημοτικό 6 Συμβούλιο του Δήμου μας το οποίο έχει αποφανθεί με μεγάλη πλειοψηφία 24 υπέρ και 3 κατά με την αριθ. 243/2014 απόφαση του για την μη μετατροπή του περιφερειακού ΦοΔΣΑ σε Α.Ε"

Η απόφαση αυτή έχει ΑΔΑ: Ω01ΜΩΛ5-ΦΝΧ και είναι αναρτημένη στο Διαύγεια στο παρακάτω σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A901%CE%9C%CE%A9%CE%9B5-%CE%A6%CE%9D%CE%A7?inline=true

Διαβάστε το σχόλιο του αναγνώστη

Σχόλιο


ΠΡΟΣ 23 Δεκεμβρίου 2016 - 8:58 μ.μ.

Μάθε πρώτα να διαβάζεις τι ψήφισαν τα μέλη του ΦΟΔΣΑ

Από την εισήγηση «Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.6 του ν. 4071/2012, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α, δύναται να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 εφόσον τούτο αποφασισθεί 3/4 από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων - μελών του Συνδέσμου, που παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριμμάτων της οικείας Περιφέρειας, βάσει των στοιχείων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. ...


Σε συνέχεια της εισήγησης του Προέδρου, ακολούθησε διαβούλευση των μελών και κατόπιν το σώμα κλήθηκε σε ψηφοφορία, προκειμένου να ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ότι ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ που θέτει ο νόμος 4071/12 για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. και
εν συνεχεία να αποφασίσει την δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το αρ. 16 παρ. 6 του ν.4071/12...."
ΑΔΑ: 6Μ95ΟΞ2Ζ-ΝΣΘ
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C95%CE%9F%CE%9E2%CE%96-%CE%9D%CE%A3%CE%98?inline=true

Στις 12-12-2014 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την λειτουργία του περιφερειακού ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
υπό μορφή Συνδέσμου (όχι σαν Ανώνυμης Εταιρείας). ΠΡΟΣΕΞΤΕ Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γιαννιού Κων/νου (με τηνπροϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα των εργαζομένων)-Κουτσουρά Σταύρου και Παληού Ευστρατίου

Δεν ψήφισαν αν ΦΟΔΣΑ Στερεάς ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ δηλαδή αν τα 3/4 από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων - μελών του Συνδέσμου, που παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριμμάτων της Περιφέρειας που το ψήφισαν χωρίς την συμμετοχή του Δήμου μας
ΑΔΑ: ΒΝΘΘΩΛ5-Ξ31
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9D%CE%98%CE%98%CE%A9%CE%9B5-%CE%9E31?inline=trueΣτις 6/2/2015 (προ αποστασίας) ο κ. Στεργίου πρότεινε προς το Δημ. Συμβούλιο να πάρει την εξής απόφαση: " Η ψήφος του κ. Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ (Απόφαση 2/2015, Πρακτικό 1/29-01-2015) δεν εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας το οποίο έχει αποφανθεί με μεγάλη πλειοψηφία 24 υπέρ και 3 κατά με την αριθ. 243/2014 απόφαση του για την μη μετατροπή του περιφερειακού ΦοΔΣΑ σε Α.Ε."
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 15 υπέρ / 9 κατά
Απορριψε την πρόταση της μείζονος κι ελάσσονος αντιπολίτευσης.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ Στεργίου Ιωάννη,Στέφου
Κυριακής, Καντζούρα Ιωάννη,Ψαρρού Ελπίδας,Φλώκου –Κωνσταντάκη
Σοφίας,Κανελλόπουλου Ιωάννη, Μουργιά Ιωάννη, Παζάρα Βασιλείου,
Λιαγκάκη Ευσταθίου

Την απόρριψη της μομφής Στεργίου για το ΦΟΔΣΑ ψήφισαν οι κκ.

Κουκουρίκος Ηλίας Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Γιαννιός Κων/νος Μέλος «
Κουτσουράς Σταύρος « «
Αρβανίτης Παναγιώτης « «
Σκομπρής Νικόλαος « «
Τάρλας Κυριάκος « «
Δανέλης Ιωάννης « «
Βούλγαρης Αναστάσιος « «
Αλατζάς Ευάγγελος « «
Χατζής Ανδρέας « «

ΑΔΑ: Ω01ΜΩΛ5-ΦΝΧ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A901%CE%9C%CE%A9%CE%9B5-%CE%A6%CE%9D%CE%A7?inline=true

Οι παραπάνω κύριοι αυτοί με ανακοίνωση τους ξεχνώντας τι ψήφισαν γράφουν στην παραπάνω ανακοίνωση τους "Με την 243/2014 απόφαση το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε με 24 ψήφους εκ των 27 την λειτουργία του ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή Συνδέσμου . Ο μοναχικός καλυβιώτης παράνομα παρέστη στην Θήβα και ψήφισε ο ΦΟΔΣΑ να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία γράφοντας στα παλιότερα των υποδημάτων του την απόφαση του Δ.Σ."

Τόσο σοβαροί είναι που ξεχνούν τι ψηφίζουν

Προαιρετική η άσκηση ένδικων μέσων από τους δήμους κατά πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων για εργατικές διαφορέςΠροαιρετική θα είναι πλέον η άσκηση ένδικων μέσων από τους δήμους σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών καθώς με διάταξη που ψηφίστηκε αίρεται η υποχρεωτικότητα άσκησης έφεσης σε πρωτόδικες αποφάσεις.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Εσωτερικών, με τη διάταξη για τα ένδικα μέσα, δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού να αποφασίζουν την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα. Η διάταξη αφορά εργατικές διαφορές για τις οποίες οι ΟΤΑ εξαναγκάζονταν μέχρι τώρα να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, δηλαδή να ασκούν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων σε βάρος τους, ακόμη κι αν τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ εκτιμούσαν ότι η συνέχιση της δικαστικής αντιπαράθεσης θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα καλείται να λύσει.

Για να επιτευχθεί αυτό, εκτός των αντικαταστάσεων υφιστάμενων ρυθμίσεων του ν.3852/2010 (για τον «Καλλικράτη») , καταργούνται επίσης το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176, του ίδιου νόμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΟΤΑ μέχρι τώρα είχαν την ελευθερία να αποφασίζουν για το αν θα επιμείνουν ή όχι στη δικαστική αντιπαράθεση σε δίκες με προμηθευτές, εργολάβους κλπ, αλλά αυτό δεν ίσχυε για τις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών. Η διάταξη προβλέπει, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, εγγυήσεις για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (για τη μη χρήση ένδικων μέσων), όπως η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ΟΤΑ, η προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει ήδη πρωτόδικη δικαστική κρίση σε βάρος του.

Η διάταξη εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στους ΟΤΑ να ρυθμίσουν ακόμη και εξωδικαστικά ορισμένες διαφορές τους, περιορίζοντας οικονομικές απαιτήσεις, ενώ δεν θα επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί τους, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν προβλεφθεί σε αυτούς τα σχετικά κονδύλια για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι ΟΤΑ διατηρούν ακέραιο το δικαίωμά τους να ασκήσουν περαιτέρω ένδικα μέσα, εάν κρίνουν ότι τους συμφέρει.

Το υπουργείο Παιδείας απέρριψε το αίτημα της ΚΕΔΕ για υπαγωγή των νηπιαγωγείων στους δήμουςpaidikos stathmosΣτην κατηγορηματική απόρριψη του αιτήματος της ΚΕΔΕ για την παραχώρηση της ευθύνης λειτουργίας των νηπιαγωγείων στους Δήμους, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Σε δήλωσή του ο υπουργός Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, ανέφερε: «Το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει την αποκλειστική ευθύνη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Το αίτημα της ΚΕΔΕ απορρίπτεται κατηγορηματικά καθώς προσκρούει και στο Σύνταγμα της χώρας και στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης».

Η πρόταση της ΚΕΔΕ

Να σημειωθεί ότι στην απόφαση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο των 12 μεταρρυθμίσεων – τομών για ένα ισχυρό επιτελικό κράτος με ενισχυμένο το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή προτείνεται η μεταφορά συγκροτημένων δομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ενδεικτικά, στην απόφαση αναφέρεται ότι οι κρατικές δομές που προτείνονται να μεταφερθούν διοικητικά στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι τα Νηπιαγωγεία, τα Κοινωνικά Ιδρύματα, τα Νηπιαγωγεία, τα Γραφεία του ΟΑΕΔ, οι Δομές πρόληψης και οι Δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων των Κέντρων Υγείας (ιδίως των αστικού τύπου), πλην του υγειονομικού προσωπικού τους.

Αντίθετη η ΑΔΕΔΥ

Την αντίθεσή της στην πρόσφατη απόφαση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, με την οποία ζητείται -μεταξύ άλλων- και η υπαγωγή των νηπιαγωγείων στους δήμους, εξέφρασε και η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «τοπικοί άρχοντες» θέτουν ως στόχο την υπαγωγή των νηπιαγωγείων, αλλά και συνολικά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Δήμους για ευνόητους λόγους.

Οι προσπάθειες αυτές, που άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 δεν ευοδώθηκαν ποτέ χάρη στην οργανωμένη αντίδραση σύσσωμου του εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά και στις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε ανώτατο βαθμό, όπως η 2592/99 απόφαση του ΣτΕ, η οποία ρητά αναφέρει: «Δεν μπορούν να μεταφερθούν αρμοδιότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό γιατί το άρθρο 16 του Συντάγματος ρητά το απαγορεύει».

Με την απόφασή της αυτή η ΚΕΔΕ επαναφέρει την απόπειρα υποβάθμισης του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της προσχολικής αγωγής, την ώρα που οι θεσμοί επιτάσσουν τον «εξορθολογισμό» σε πόρους και δαπάνες, καθώς και τις γενικευμένες περικοπές στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Υπουργό Παιδείας και την Κυβέρνηση να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το θέμα και να απορρίψουν το αίτημα της ΚΕΔΕ ως αντισυνταγματικό και παράνομο, σταματώντας κάθε συζήτηση για το θέμα, που είναι λυμένο εδώ και δεκαετίες.

Απαιτούμε, εδώ και τώρα, να θεσμοθετηθεί διετής υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά σε ένα Δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο, το οποίο θα λειτουργεί με αποκλειστική ευθύνη του Κράτους και του Υπουργείου Παιδείας.

Να πραγματοποιηθούν μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Να λειτουργήσουν όλες οι δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που είναι αναγκαίες για την ολόπλευρη στήριξη των νηπίων και προ νηπίων.

Εγκρίθηκαν 5 θέσεις εργασίας στην ΔΕΥΑ και το Δήμο μας (ονόματα)Πέντε  θέσεις από τις 1.501 για το έτος 2017  πού ενέκρινε με απόφαση της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη  αντιστοιχούν στο Δήμο   μας. Την  απόφαση της που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μπορείτε να την δείτε  ΕΔΩΘέσεις που αντιστοιχούν στο δήμο  μας
Οι 2 θέσεις στην ΔΕΥΑ  (ΔΕ Τεχνικός/Υδραυλικός και ΥΕ Εργατών)  είναι από την περίοδο  Ενωτιάδη έχουν δημοσιευθεί  στους τελευταίους μήνες της θητείας του στο  ΦΕΚ 53/Γ/29-1-2010  και αφορούν τα παρακάτω


Οι 3 θέσεις στην Δήμο (ΔΕ Διοικητικου και 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)  είναι  πάλι από την περίοδο  Ενωτιάδη  και έχουν δημοσιευθεί τους τελευταίους μήνες της θητείας του  στο ΦΕΚ 702/Γ΄/11.08.2010
¨


Δυο παραδεκτές προσφορές για το γήπεδο των Ροβιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΒΙΩΝ »

Προς τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις :

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταρτίστηκε πίνακας με τις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν παραδεκτές και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, καθώς επίσης και στο κάτωθι επισυναπτόμενο αρχείο προς ενημέρωσή σας.
Σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού διαγωνισμού, ενώ ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεως κατ’ αυτού, μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1 ΖΙΩΒΑΣ Β. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
2 ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λουκουμάδες και φρεσκοψημμένα κάστανα από "το Λύμνι" στις 6:00 μ.μ. στην κεντρική πλατεία ΛίμνηςΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΤΟ ΛΥΜΝΙ»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ 2016.

23 Δεκεμβρίου 2016 από το σπιτάκι μας θα προσφέρουμε λουκουμάδες και φρεσκοψημμένα κάστανα.

24 Δεκεμβρίου 2016 η χορωδία της Λίμνης μαζί με μέλη από το χορευτικό θα πουν τα κάλαντα στις γειτονιές της Λίμνης.

14 Ιανουαρίου 2017 θα κόψουμε την πίτα του συλλόγου μας με ζωντανή μουσική και πολύ χορό στο κέντρο " 'Αστρο " στα Κατούνια.

Η χορωδία του χορευτικού "το Λύμνι "Από την εορταστική εκδήλωση που έγινε στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στη Λίμνη, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 6,00μμ
Η εκδήλωση περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικους ύμνους και κάλαντα από διάφορες περιοχές με την χορωδία του Χορευτικού «το Λύμνι» και υπό την διεύθυνση του Μουσικού κ. Γεωργίου Γερογιάννη και στο πιάνο η Τόνια Τουλίτση.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΧΟΡΏΝ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ «ΤΟ ΛΥΜΝΙ»
ΤΜΉΜΑ ΧΟΡΩΔΊΑΣ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Με την "υγιή" πλειοψηφία πού ψηφίστηκαν να ανατρέψουν συντάσσονται πλέον οι αποστάτεςΜε  μια ανακοίνωση προς τους δημότες οι παραμένοντες στη παράταξη της συμπολίτευσης την οποία αντιπολιτεύονται ασκούν κριτική στον κ. Καλυβιώτη.  Δεν διευκρινίζουν ποια είναι  τα  αίτημα τους από τους δημότες, απλά  και αφηρημένα ζητάνε  από τον κ. Καλυβιώτη να "συνέλθει",  χωρίς να προσδιορίζουν με ποιο τρόπο.  Αν και έχουν τον έλεγχο  στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι αυτοί που παίρνουν ή μπλοκάρουν τις αποφάσεις για σοβαρά θέματα του δήμου,  ζητούν από το δήμαρχο  να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου και των πολιτών. Χωρίς βέβαια να αναφέρουν συγκεκριμένα ποια προβλήματα είναι αυτά και γιατί δεν τα φέρνουν οι ίδιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναφέρουν ότι   απαρνήθηκαν "τις καρέκλες και τους μισθούς που του «πετάξαμε κατάμουτρα» σε αυτόν τον κύριο αλλά κρατήσαμε την αξιοπρέπειά μας", όταν ο κ. Χατζής είναι έμμισθος και διατηρεί την καρέκλα του και 6 από τους 10 αποστάτες δεν είχαν καμιά καρέκλα για να την απαρνηθούν.

Τέλος, μας ενημερώνουν ουσιαστικά   ότι συντάσσονται με την παράταξη Στεργίου (διαφορετικά δεν μπορούν να έχουν  την πλειοψηφία)  λέγοντας ότι η "διαφοροποίηση της υγιειούς πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον απαράδεκτο τρόπο Διοίκησης του δημάρχου ήταν επιβεβλημένη".
Ολόκληρη η  ανακοίνωση  των  αποστατών


από το Μαντούντι Νιους
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ . Λίμνη 21 /12/2016

Είμαστε 28 μήνες μετά την ανάληψη του Δήμου μας από την Διοίκηση καλυβιώτη και 19 μήνες μετά την διαφοροποίησή μας από τον αντιλαϊκό και απαράδεκτο τρόπο Διοίκησής του.
Το αναχρονιστικό , συγκεντρωτικό , αντιδημοκρατικό , απαξιωτικό έως και μηδενιστικό μοντέλο που εφαρμόζει για την Διοίκηση του Δήμου , που έχουμε καταγγείλει πολλές φορές , δυστυχώς συνεχίζεται με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον τόπο μας .

Η κατά βούληση τυπολατρία Καλυβιώτη και η ακραία γραφειοκρατική αντίληψη Διοίκησης έχει φρενάρει το Δήμο , έχει οδηγήσει της Δημοτικές Υπηρεσίες σε σύγχυση και αποδιοργάνωση .

Με αυτή την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις που έχουνε άμεση σχέση με την Διοίκηση του Δήμου μας από τον Καλυβιώτη και αφορούν βασικές Αυτοδιοικητικές αρχές όπως το τρίπτυχο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΥΦΟΣ & ΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .

Α.ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ .
Την προεκλογική μας σημαία περί διαφάνειας ο καλυβιώτης την υπέστειλε και την κουρέλιασε προκλητικά .

Εμείς Συνεχίζουμε τον αγώνα μας έχοντας καθαρή εντολή από εσάς για μια «καθαρή» Τοπική αυτοδιοίκηση και κάνουμε πράξη αυτό που θα πρέπει να κάνει ο κάθε ανιδιοτελής Δημοτικός Σύμβουλος . Δεν έχουμε καμία πρόθεση να στηρίξουμε προσωπικά συμφέροντα κανενός , ούτε να συγκαλύψουμε τις αστοχίες του Δημάρχου προσβλέποντας σε πολιτικά ή άλλα ωφέλει . Είμαστε ξεκάθαροι και επιζητούμε μέσω Δημοκρατικών οδών την νομιμότητα .

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ενημερώνεται συνεχώς εδώ και δεκαεννέα μήνες για τις κατά συρροή παραβάσεις του Δημάρχου Καλυβιώτη.

1.Με την 243/2014 απόφαση το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε με 24 ψήφους εκ των 27 την λειτουργία του ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή Συνδέσμου . Ο μοναχικός καλυβιώτης παράνομα παρέστη στην Θήβα και ψήφισε ο ΦΟΔΣΑ να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία γράφοντας στα παλιότερα των υποδημάτων του την απόφαση του Δ.Σ.

2.Την υποχρεωτική λογοδοσία του δημάρχου που πρέπει να γίνεται ετησίως την αναβάλλει συνεχώς για το…απώτερο μέλλον.

3. Διαβάζουμε σε ιστοσελίδες και εφημερίδες για μαύρο χρήμα και πληρωμές .

4. Ο ίδιος ο Δήμαρχος έδωσε εντολή και έγινε αγωγή κατά του Δήμου σύμφωνα με το το αριθμ 21/ 16-5-2016 δικόγραφο το ποίο κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας χωρίς να γνωρίζουν οι φερόμενοι ως μηνυτές οι οποίοι είναι άτομα που εργάστηκαν χωρίς μέχρι σήμερα να πληρωθούν.

5. Έκανε ότι μπορούσε με δικαστικά μέσα για να διώξει από το Δήμο άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς όμως να το καταφέρει αφού η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν συμπαραστάτης τους .

6. Ο καλυβιώτης παραποίησε το αποφασιστικό της 119/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ενσωματώνοντας παράνομα την 270 απόφαση δημάρχου, που αφορά δαπάνες πυρκαγιάς.

7. Εδώ και τέσσερις μήνες σχεδόν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουμε καταθέσει αίτημα και ζητάμε από τον καλυβιώτη να μας δώσει κατάσταση με τις δαπάνες αναλυτικά της πυρκαγιάς του Αυγούστου χωρίς μέχρι στιγμής να το έχει κάνει κρατώντας σε ομηρία δεκάδες συμπατριώτες μας προμηθευτές , χωματουργούς κ.λ.π

8. Προσέλαβε ημέτερο ως ειδικό συνεργάτη του Δήμου, χωρις να μπει στον κόπο να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο, ο Οποίος ενώ όφειλε να είναι στο Δήμο ποτέ δεν είναι στην υπηρεσία του .

9. Αποκρύπτει και δεν ενημερώνει όπως οφείλει για εισερχόμενα έγγραφα που αφορούν θέματα του Δήμου και των πολιτών.


Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του και της ανικανότητάς του είναι τα ψηφισμένα τεχνικά προγράμματα των ετών 2015 και 2016 . Τα τεχνικά προγράμματα αφορούν μικρά έργα (όπως τοιχία , δρόμους , αντιπλημμυρικά , φωτισμούς κ.λ.π ) χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις όσο αφορά τις μελέτες και μπορούν να καλυφθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας που διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία .

Και όμως ο κύριος έχει καταφέρει να εκτελέσει έως τώρα το 1% του τεχνικού προγράμματος έτων 2015-2016 δηλαδή από τα έτοιμα χρήματα που επιχορηγεί ούτως ή άλλως το κράτος και ανέρχονται για δύο έτη περίπου σε 450.000,00 € έχει εκτελέσει έργα 4.000,00 € !!! . Και βεβαίως ούτε ένα μεγάλο έργο , αλλά ούτε κατάφερε να τελειώσει το έργο ανάπλασης του Προκοπίου που παρέλαβε σχεδόν τελειωμένο. Μείωσε λέει τα χρέη του Δήμου , να μας πει με ποιο μαγικό τρόπο ?? Γιατί εμείς αυτό που ξέρουμε από την τακτική διοίκησής του είναι ότι:

1ον Αυτός που δεν κάνει τίποτα δεν ξοδεύει και τίποτα .

2ον Είχε δύο έτοιμες ευκαιρίες για τα ληξιπρόθεσμα από το Υπουργείο :

την πρώτη δεν την πρόλαβε παρόλο που είχε τέσσερις μήνες περιθώριο αφήνοντας 650.000,00ευρώ χώρις να τα απορροφήσει και την δεύτερη έτοιμη πρόταση του Υπουργείου ελπίζουμε να την προλάβει και να πληρώσει τους προμηθευτές μας με αυτά τα χρήματα που δίνονται σε όλους τους Δήμους της χώρας

3ον Ατιμολόγητες εργασίες στο όνομα της δήθεν εθελούσιας εργασίας

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ»

- Κατάφερε και έκλεισε την δημοτική χορωδία Λίμνης που λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια

- Πρόλαβε και έβαλε ταφόπλακα στην προσπάθεια ανασύστασης της φιλαρμονικής, αναπολώντας και προτείνοντας την αντικατάστασή της με την αναβίωση των τυμπάνων της δεκαετίας του ΄70.

- Κατέστρεψε με τους αντιδημάρχους Κηρέως και Νηλέως τμήμα έργου στην παραλία «Αγκάλη» . Με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 49680,00 € από την κτηματική υπηρεσία προς το Δήμο .

- Άφησε απροστάτευτα τα Δάση του Δήμου μας την καλοκαιρινή περίοδο 2016 παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο με την 126/2016 απόφαση, αποφάσισε να γίνουν όλα τα απαραίτητα και να προσληφθούν πυροφύλακες με δαπάνες του Δήμου .

- Απαξίωσε και εγκατέλειψε το στολίδι του Δήμου μας, το Δασικό χωριό Παπάδων Στη Δ.Ε Νηλέως παρά τις αποφάσεις του Δ.Σ για αξιοποίηση των χρημάτων της εγγυητικής επιστολής του μισθωτή με σκοπό την συντήρηση και φύλαξή του. Αντί γι΄αυτό το επιστρέφει στο δασαρχείο -και καμαρώνει γι αυτό- μετά το πλιάτσικο που υπέστη χάνοντας έτσι ο δήμος δεκάδες Χιλιάδες ευρώ ετησίως καταρρακώνοντας συγχρόνως το ήδη τραυματισμένο κύρος του.

- Από ελλείψεις και παραλήψεις του Δημάρχου ο Δήμος επιβαρύνθηκε με πρόστιμο 16.000,00 € για το κάμπινγκ Σηπιάδως .

- Έδειξε προκλητική αδιαφορία για το φιλέτο οικόπεδο του κυμασίου με αποτέλεσμα την πιθανή απώλειά του.

Γ. ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τι να πρωτοπούμε για αυτό το κεφάλαιο.

Το μεγαλύτερο έργο λέει ότι είναι ο πόλεμος που κάνει να καθαρίσει το κατεστημένο δηλαδή τους συνεργάτες του.

Στην προσπάθειά του αυτή έχει μοναδικό σύμμαχο το γνωστό εμετικό τοπικό μπλογκ και τους μοναχικούς < κουκουλοφόρους ανώνυμους>.

Εμείς που με τη βοήθειά σας και τον αγώνα μας τον βαφτίσαμε δήμαρχο μόλις διαφοροποιηθήκαμε από τον τρόπο της απαράδεκτης διοίκησής του μας βάφτισε κατεστημένο.

Το Δεύτερο μεγάλο έργο του είναι να μηδενίζει και να κατηγορεί όλες τις προηγούμενες Δημοτικές αρχές ότι δεν τα έχουν κάνει όλα από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα .

Την ώρα που ο Δήμος μας έχει καταντήσει ένας απέραντος σκουπιδότοπος ο ίδιος ασχολείται εδώ και ένα μήνα με τις απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων έχοντας το ρόλο του απουσιολόγου.

Την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι Δήμαρχοι της Χώρας προσπαθούν να εξασφαλίσουν πιστώσεις για νέα έργα από ΕΣΠΑ ο καλυβιώτης γράφει καταγγελίες για Δημοτικούς Συμβούλους και για θέματα ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ τους στέλνει στον εισαγγελέα . Στόχος του είναι η διαγραφή όλων και η εξουσία στον ένα και μοναδικό εκλεκτό «ΒΑΣΙΛΙΑ ΗΛΙΟ» (Λουδοβίκος ΙΔ, το κράτος είμαι εγώ) .

- Απαξιώνει τους μαζικούς φορείς για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει

- Ο καλυβιώτης συνεχώς υβρίζει και προκαλεί με αποκορύφωμα την άνανδρη επίθεση από αντιδήμαρχό του και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών σε Δημοτικό Σύμβουλο με τον ίδιο τον καλυβιώτη να γελάει και να έχει μπει μπροστά στο Αυτοκίνητο του θύματος ώστε να μη μπορεί να φύγει .

- Οι πυροφύλακες που εργάστηκαν κατά την περίοδο 2015 τον κατήγγειλαν στην Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και τον μήνυσαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδας. Μέχρι σήμερα είναι απλήρωτοι γιατί δεν έγιναν οι νόμιμες συμβάσεις εργασίας.

- Προφορικές αλλά και ανύπαρκτες αναθέσεις εργασιών , παράνομες εντολές πληρωμών εργολάβων και Παραπλάνηση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα το ελεγκτικό συνέδριο να του καταλογίσει προσωπικά το ποσό των 7.220,58 € .

Αποτέλεσμα αυτής της αψυχολόγητης Διοίκησής του είναι να έχει πολλές πανελλαδικές αρνητικές πρωτοτυπίες όπως :

1.Είμαστε ο μοναδικός Δήμος σε ολόκληρη την Ελλάδα που το συμφωνητικό μίσθωσης Υποκαταστήματος ΙΚΑ (Μαντουδίου) έκανε 6 μήνες να υπογραφεί γιατί ο καλυβιώτης επέμενε να αντικαταστήσει το συμφωνητικό του υπουργείου και να φτιάξει δικό του. Αναρωτιέστε γιατί; Γιατί το συμφωνητικό του υπουργείου προέβλεπε κουρτίνες, κλειδαριές, κλιματισμό κτλ (δηλ τα αυτονόητα) αυτή η παράγραφος του συμφωνητικού θεώρησε ο καλυβιώτης προσβάλλει το Δήμο!!! Κάνει δικό του συμφωνητικό καθυστερώντας έτσι 6 μήνες την εγκατάσταση του ΙΚΑ στο Δήμο μας.

2. Πανελλαδική πρωτοτυπία και στο τεχνικό πρόγραμμα 2017 αφού ακόμα και τώρα ζητά την έγκριση ενός τεχνικού προγράμματος το οποίο δεν ακολουθεί την νομοθεσία αφού είναι κατατετμημένο, με αποτέλεσμα να κωλυσιεργεί την ψήφισή του ρίχνοντας ευθύνες στο Δ.Σ. και αδιαφορώντας για τις τεκμιριωμένες προτάσεις των δημοτικών συμβούλων.

3. Είναι ο πρώτος δήμαρχος πανελλαδικά που κατάφερε από τους πρώτους μήνες Διοίκησης του να αμφισβητηθεί και να κριθεί ανάξιος εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία των άμεσων συνεργατών του.

4. Είμαστε ο μοναδικός πανελλαδικά Δήμος που ο δήμαρχος κατέθεσε μήνυση στης Υπηρεσίες της Περιφέρειας γιατί δεν του εγκρίνανε αναμόρφωση προϋπολογισμού . Αλαζονικά και με θράσος επέμενε στην άποψή του και δεν έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις που του υπέδειξαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι με αποτέλεσμα πολλοί προμηθευτές και επαγγελματίες να μην μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους μέχρι σήμερα

5. Ο μοναδικός Δήμαρχος πανελλαδικά που έστειλε στον εισαγγελέα το σύνολο σχεδόν του Δημοτικού Συμβουλίου , δείχνοντας έτσι το πολιτικό του στίγμα,με την αντίληψή του , για το κατά πόσο αντιλαμβάνεται τη αυτοδιοίκηση , να ταυτίζεται με αυτή του ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ .

6. Επίσης ο μοναδικός Δήμαρχος πανελλαδικά που άδραξε την ευκαιρία της προηγούμενης κυβέρνησης για αξιολόγηση των υπαλλήλων και μόλις δύο μηνών δήμαρχος έστειλε από μόνος του έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών γράφοντας ότι ο Δήμος έχει Υπαλλήλους με γνώσεις Νηπιακού επιπέδου . Θεωρώντας για ακόμη μία φορά τον εαυτό του, τον εκλεκτό του Θεού .

7.’Ισως είναι ο μοναδικός Δήμαρχος πανελλαδικά που αδιαφόρησε απουσιάζοντας από το ετήσιο συνέδριο ΚΕΔΕ όπως και από το συνέδριο Στερεάς Ελλάδος.

8. Ήμαστε ο μοναδικός πανελλαδικά δήμος που ο δήμαρχος στην απέλπιδα προσπάθεια του να οδηγήσει τον πρόεδρο του Δ.Σ σε παράβαση καθήκοντος και τους δημοτικούς συμβούλους σε αδιέξοδο προτείνει 114 θέματα σε μια συνεδρίαση Δ.Σ (50 περίπου ώρες συνεδρίαση) καταρρίπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 72 θέματα ευτελίζοντας το κύρος του Δ.Σ και υποβαθμίζοντας τα θέματα των πολιτών.

Τέλος τον καλούμε να συνέλθει και να πάψει να είναι ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ του προεκλογικού προγράμματος και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου και των πολιτών .

Αγαπητοί Δημότες και Δημότισσες όπως καταλάβατε η διαφοροποίηση της υγιειούς πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον απαράδεκτο τρόπο Διοίκησης του δημάρχου ήταν επιβεβλημένη.

Η αγάπη για τον τόπο μας που δεν τον απαρνηθήκαμε ήταν πιο δυνατή από τις καρέκλες και τους μισθούς που του «πετάξαμε κατάμουτρα » σε αυτόν τον κύριο αλλά κρατήσαμε την αξιοπρέπειά μας.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ