Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Την πυρόλυση των σκουπιδιών θα προωθήσει ο κ. Καλυβιώτης σαν πρόεδρος του ΧΥΤΑ Β. Ευβοίας

Μονάδα πυρόλυσης σκουπιδιών  στο Hamm Γερμανία. Επεξεργάζεται 100.000 τόνους σκουπίδια το χρόνο. Απαιτεί σκουπίδια υψηλής  θερμιδικής αξίας

Διαδικασία επεξεργασίας απορριμάτων στην μονάδα του Hamm ΓερμανίαΣύμφωνα με το Ιστιαία Νιούς σε  πρόσφατη συνεδρίαση  ο Δήμαρχος Χρήστος Καλυβιώτης που προσφατα εκλέχθηκε πρόεδρος του ΧΥΤΑ Β. |Ευβοίας  ανακοίνωσε ότι  θα προωθήσει την μέθοδο της πυρόλυσης για την διαχείριση των σκουπιδιών .

Η  Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αναφέρει ότι η "πυρόλυση ενδείκνυται για την επεξεργασία επεξεργασμένων Αστικών Στερεών Απορριμάτων (ΑΣΑ)  (δευτερογενή καύσιμα) και λιγότερο για σύμμεικτα ΑΣΑ, καθώς η εφαρμογή της στην επεξεργασία ετερογενών μειγμάτων δεν έχει ακόμα ωριμάσει στην Ε.Ε. αν και υπάρχει σημαντικός αριθμός ερευνητικών και πιλοτικών προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο".


Η πυρόλυση αποτελεί μια σχετικά νέα θερμική διεργασία, η οποία αν και αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, μόλις τα τελευταία 20 – 30 χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται στην επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμάτων (ΑΣΑ). Γενικά, δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδο θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λόγω της μειωμένης ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής βιωσιμότητάς της. Παρόλα αυτά, μη Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιαπωνία, διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρόλυσης στερεών απορριμμάτων, οι οποίες λειτουργούν αποδοτικά εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός το οποίο πιθανότατα οφείλεται στις διαφορές των χαρακτηριστικών των απορριμμάτων τους (π.χ. ως προς το ποσοστό του οργανικού κλάσματος και τη θερμογόνο δύναμή τους), σε σχέση με εκείνα των Ευρωπαϊκών χωρών.

H πυρόλυση, ορίζεται ως η θερμική αποσύνθεση (ενδόθερμη αντίδραση εν αντιθέσει με την αποτέφρωση) ενός υλικού σε συνθήκες απουσίας οξειδωτικού μέσου (π.χ αέρα ή οξυγόνου). Στη πράξη, η ολική εξάλειψη του οξυγόνου είναι δύσκολη, γι' αυτό πάντα επικρατούν συνθήκες μερικής οξείδωσης. Τα απορρίμματα βρίσκονται μέσα σε ατσάλινους αγωγούς και δεν έρχονται σε άμεση επαφή με φλόγα, καθιστώντας εφικτή την παραγωγή αερίων, χωρίς την άμεση καύση αυτών. Οι αρχικές αντιδράσεις της όλης διαδικασίας είναι ενδόθερμες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι για την πραγματοποίησή τους απαιτείται η παροχή ενέργειας, είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά από την ελεγχόμενη καύση των προς επεξεργασία απορριμμάτων.

Συνήθως η διεργασία της πυρόλυσης λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες 400-800 0C και η δράση της διασπά τα πολύπλοκα μόρια σε απλούστερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίου, υγρού και πίσσας. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να έχουν πολλαπλές χρήσεις, η ακριβής φύση των οποίων εξαρτάται από τη φύση του (αρχικού) καυσίμου. Ωστόσο, για καύσιμα βασισμένα σε αστικά απορρίμματα, η πιο συχνή χρήση του παραγόμενου αερίου είναι ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας.

Με περαιτέρω επεξεργασία τα υγρά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνθετικό καύσιμο, καθώς το ενεργειακό περιεχόμενό τους εκτιμάται γύρω στα 1,6 MJ/kg. Επιπλέον, τα παραγόμενα στερεά μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω για την ανάκτηση υλικών. Για την εφαρμογή της διεργασίας της πυρόλυσης απαιτείται προεπεξεργασία των απορριμμάτων (απομάκρυνση μετάλλων, γυαλιού, κα.), έτσι ώστε στο θάλαμο πυρόλυσης να οδηγείται μόνο το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων. Η πυρόλυση συνήθως λαμβάνει χώρα σε κοινούς αποτεφρωτές, όπου απλά αναπτύσσονται χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την αποτέφρωση, διαθέτοντας όμως τις ίδιες δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας και παράλληλα παραγωγής «καυσίμων» (αέριων και υγρών).

Στο Σχήμα παρουσιάζεται ένας τυπικός πυρολυτικός αντιδραστήρας.Η πυρόλυση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Προετοιμασία και άλεση: με τηνάλεση ομογενοποιείται το απόβλητο και βελτιστοποιείται η μεταφορά θερμότητας

- Ξήρανση: μειώνει την υγρασία

-Πυρόλυση: αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος και παραγωγή συνθετικούκαυσίμου και στερεού υπολείμματος

-Δευτερογενής επεξεργασία αερίου και υπολείμματος: συμπύκνωση του αερίου για την εξαγωγή ενεργειακά αξιοποιήσιμου αερίου ή/και αποτέφρωση του αερίου και του στερεού υπολειμματος για την καταστροφή ων οργανικών ουσιών και την ανάκτηση ενέργειας
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι βασικοί τύποι πυρολυτικών μονάδων


Σε γενικές γραμμές, η πυρόλυση ενδείκνυται για την επεξεργασία επεξεργασμένων ΑΣΑ (δευτερογενή καύσιμα) και λιγότερο για σύμμεικτα ΑΣΑ.


πηγή:  ekt.gr

Βασικές παράμετροι για την εφαρμογή της αποτελούν:
- η σύσταση των ΑΣΑ,
- η θερμογόνος δύναμή τους,
- η περιεχόμενη υγρασία κ.λ.π.

Τα κύρια προϊόντα που παράγονται κατά την πυρόλυση είναι:
- Αέρια: Αποτελούνται κυρίως από Η2, CH4, CO, CO2 και διάφορα άλλα αέρια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων.

- Υγρά: Το υγρό κλάσμα, είναι ελαιώδες με υψηλή πυκνότητα και ιξώδες. Περιέχει απλά καρβοξυλικά οξέα (π.χ. οξικό οξύ), κετόνες (π.χ. ακετόνη), αλκοόλες (π.χ. μεθανόλη) καθώς και σύνθετους οξυγονωμένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω επεξεργασία το κλάσμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό καύσιμο.

- Στερεά: Το στερεό υπόλειμμα περιέχει σχεδόν καθαρό άνθρακα και τυχόν αδρανή υλικά που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα.

“Διαχείριση στερεών αποβλήτων” – Ευθύμιος Νταρακάς, Τ.Π.Μ. – Α.Π.Θ.


Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για το Ειρηνοδικείο Λίμνης. Τιμή εκκίνησης 150.000 ευρώ, πληρωτέα σε δόσεις
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, για 9 ακίνητα του Δημοσίου, θα πραγματοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου.
Τα ακίνητα αυτά, βρίσκονται στη Λίμνη Εύβοιας (τιμή εκκίνησης 150.000 ευρώ), στα Καλά Νερά (1.030.000 ευρώ), στην Πάτρα (1.190.000 ευρώ), στην Αθήνα- Μητροπόλεως 9 (3.418.005 ευρώ), στην Αθήνα- Ευαγγελιστρίας 9 (1.130.000 ευρώ), στην Αθήνα- Φλωρίνης 18 (1.800.000 ευρώ), στο Παγγαίο του νομού Καβάλας (1.450.000 ευρώ) και στη Θεσσαλονίκη- Θεοφίλου 13 (540.000 ευρώ), ενώ το ένατο ακίνητο είναι το πρώην Ειρηνοδικείο Κλειτορίας Αχαΐας (190.000 ευρώ).
Όπως ανέφερε το ΤΑΙΠΕΔ, για το ακίνητο στην Παραμυθιά του νομού Θεσπρωτίας (πρώην Ειρηνοδικείο) θα αξιολογηθούν όλες οι δυνατές λύσεις και θα υπάρξει νέα διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου, καθώς η υποβληθείσα προσφορά ήταν εκπρόθεσμη. Επίσης, για πρώτη φορά σε διαγωνισμό e-auction οι τιμές εκκίνησης καθορίστηκαν από τις υψηλότερες τιμές που προέκυψαν μετά την ταυτόχρονη αποσφράγιση των πρώτων προσφορών και των ανεξάρτητων αποτιμήσεων για κάθε ακίνητο.

Πληροφορίες για το κλειστό διαγωνισμό του  Ειρηνοδικείου εδώ

Ο δήμος συγκροτεί δημοτική επιτροπή διαβούλευσης . Αίτηση συμμετοχής μέχρι 15 Οκτωβρίου 2014
 Από το δήμο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 και 282 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας τη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

   Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους :
α) εκπρόσωπους των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) εκπρόσωπους των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) εκπρόσωπους των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) εκπρόσωπους των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) εκπρόσωπους των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) εκπρόσωπους των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) εκπρόσωπους των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) εκπρόσωπους άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωπους των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσους είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσηςνα ορίσουν τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή τους υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Λίμνη Ευβοίας 34005) ή με φαξ (2227031012) ή αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση douri@0728.syzefxis.gov.gr έως 15 Οκτωβρίου 2014.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2227350133.Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται κατά τα τρία τέταρτα από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και κατά το ένα τέταρτο από δηµότες εγγεγραµµένους στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος µε απόφαση δηµάρχου αντιδήµαρχος, ο οποίος και προεδρεύει. Αν και αποτελεί «κοινό μυστικό» πως η συμμετοχή των πολιτών και των εκπροσώπων των τοπικών φορέων στη Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν είναι και η μεγαλύτερη δυνατή, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις µήνες για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της και όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής.

1η Οκτωβρίου : Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία


Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.
Στην χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες να είναι περισσότερες από τους άνδρες. Το 17,1% του πληθυσμού της χώρας μας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, ενώ η πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον είναι το 2020 να πλησιάζει το 24%. Με τα δημογραφικά δεδομένα, λοιπόν, που έχουμε, σε λίγα χρόνια, το ¼ των κατοίκων αυτής της χώρας θα ανήκει στην ευαίσθητη αυτή ομάδα!

Εκ των πραγμάτων, οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας. Παρά το ότι συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτούς με τον όρο: «οι απόμαχοι της ζωής», οι ηλικιωμένοι σήμερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αφού στην εποχή μας παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
Ελλάδα, η χώρα των ηλικιωμένων
Γερνάει η Ελλάδα! Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν στη χώρα μας ποσοστό πάνω από το 14% του πληθυσμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20% και το 2030 περίπου το 30% του πληθυσμού!
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος ενεργού γήρανσης 2012 (COM (210) 462/06.09.2010) και με βάση στοιχεία και προβλέψεις της Eurostat, υπολογίζεται ότι ενώ σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν 4 άτομα σε παραγωγική ηλικία (15-64 ετών) ανά 1 συνταξιούχο άνω των 65 ετών, το 2060 θα υπάρχουν μόνο 2 άτομα για κάθε 1 συνταξιούχο!
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό (ποσοστό αύξησης 21,4% μεταξύ των ετών 2001-2006) έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 17,2%. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων (9‰) στην ΕΕ, μετά τη Γερμανία (8,4‰) και την Πορτογαλία (8,5‰).
Αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού είναι η αύξηση των ποσοστών των νόσων φθοράς όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, η καχεξία, η άνοια και άλλες διαταραχές της μνήμης, καθώς επίσης και ο καρκίνος.
Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, αν και αποτελούν περίπου το 14% του πληθυσμού, καταναλώνουν δυσανάλογο ποσοστό των κρατικών πόρων για την Υγεία.
Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1η Οκτωβρίου). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:
 • Στην Ελλάδα οι υπερήλικες αποτελούν το 14% του γενικού πληθυσμού. Κάθε 5 χρόνια προστίθενται στην προχωρημένη ηλικία πάνω από 100.000 άτομα.
 • Από τους ηλικιωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε γενικά νοσοκομεία το 40% είναι χειρουργικοί ασθενείς.
 • Τα άτομα άνω των 70 ετών, ενώ αποτελούν το 10% του πληθυσμού, απασχολούν το 50% των νοσοκομειακών κλινών και ειδικότερα το 25% των κλινών για οξέα περιστατικά.
 • Οι υπερήλικες καλύπτουν το 25% των συνολικών ημερών νοσηλείας στα νοσοκομεία.
 • Το 70% των υπερηλίκων έχουν περισσότερες της μιας συνοδούς νόσους.
 •  Το 25% των υπερηλίκων παίρνουν περισσότερα από 5 φάρμακα.
 • Από άνοια πάσχουν 150.000-200.000 ασθενείς στη χώρα μας και λόγω της φύσης της νόσου συμπάσχει και ανάλογος αριθμός οικογενειών. Ο αντίστοιχος αριθμός για την Ευρώπη ανέρχεται σε 10.000.000 ενώ παγκοσμίως καταγράφονται 44.000.000 ασθενείς.
 • Οι περισσότερες μορφές καρκίνου διαγιγνώσκονται σε ηλικιωμένα άτομα: Το 50% των κακοήθων όγκων στις ΗΠΑ αφορά σε άτομα άνω των 65 ετών (NCI). Το 60% των θανάτων από καρκίνο αφορά σε υπερήλικες.
 • Το 52% όλων των καρκίνων στις γυναίκες και το 59% στους άνδρες διαγιγνώσκεται σε άτομα άνω των 65 ετών.
 • Πάνω από το 66% των θανάτων από καρκίνο συμβαίνει σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι καρκίνοι είναι υπεύθυνοι σαν πρώτη αιτία θανάτου στο φάσμα ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών και η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα 75 χρόνια. 
Σύμφωνα με την ΕΓΓΕ, «παρά τη σήμερα επικρατούσα άποψη ότι οι προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο στα άτομα τρίτης ηλικίας στοιχίζουν δυσανάλογα στο Σύστημα Υγείας σε σχέση με το πιθανό όφελος, αυτό δεν ισχύει, διότι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου σημαίνει: λιγότερες βαριές χειρουργικές επεμβάσεις, λιγότερες χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, λιγότερες ημέρες νοσηλείας και τελικά προσφέρει μεγάλες πιθανότητες ίασης ή μακρότερης επιβίωσης με ικανοποιητική ποιότητα ζωής».
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία αγωνίζεται πάνω από τρεις δεκαετίες για τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας της Γηριατρικής και στη χώρα μας που είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία δεν είναι αναγνωρισμένη η Γηριατρική ως ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση.

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Δ.Σ. ΔΕΥΑ: Στεργίου - Παζάρας 11-10


Για μια ψήφο έχασε ο Παζάρας από το Στεργίου θέση στο Δ.Σ. της  ΔΕΥΑ του δήμου μας.

Αποφασίστηκε την Τετάρτη  στο Δημοτικό Συμβούλιο η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου μας

 Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από (7) επτά μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο

Από τα μέλη αυτά:

α) Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής εκ των οποίων το ένα προέρχεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας

β) Ένας Δημότης ή κάτοικος του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας που έχει πείρα ή γνώσεις στο αντικείμενο της επιχείρησης.

γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος Κοινωνικού φορέα περιοχής.

δ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα, προτείνονται από τους οικείους φορείς.

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της επιχείρησης (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και 278 Π.Δ. 410/95).

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, τις δικαστικές ή εξώδικες

 Υποψηφιότητες

 H  μείζον αντιπολίτευση πρότεινε τον κ. Στεργίου Ιωάννη ,ως τακτικό μέλος και τον κ.
Καντζούρα Ιωάννη ,ως αναπληρωματικό μέλος.

Η ελάσσον μειοψηφία  πρότεινε τον κ. Παζάρα Βασίλειο, ως τακτικό μέλος και τον κ. Αλεξίου Δημήτριο, ως αναπληρωματικό μέλος

 Ποιοι ψήφισαν Στεργίου-Καντζούρα;

 Διεξάχθηκε ψηφοφορία μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου και α) την πρόταση της μείζονος μειοψηφίας για εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης με τακτικό μέλος τον κ. Στεργίου Ιωάννη κι αναπληρωματικό τον κ. Καντζούρα Ιωάννη ψήφιζαν οι: Κατσούρας
Δημήτριος, Παναγιώτου Κων/νος, Χαλιούλιας Ιωάννης ,Στεργίου Ιωάννης, Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία, Κανελλόπουλος Ιωάννης ,Μουργιάς Ιωάννης, Ψαρρού Ελπίδα ,Καντζούρας Ιωάννης ,Στέφου Κυριακή ,Γεωργάκαινα Ελένη (ψήφοι έντεκα-11-)


 Ποιοι ψήφισαν Παζάρα-Αλεξίου;

Την πρόταση της ελάσσονος μειοψηφίας για εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης με τακτικό μέλος τον κ.Παζάρα Βασίλειο κι αναπληρωματικό τον κ. Αλεξίου Δημήτριο, ψήφισαν οι: Κουτσουράς Σταύρος, Γιαννιός Κων/νος , Παληός Κων/νος, Δανέλης Ιωάννη, Σκομπρής Νικόλαος, Αλατζάς Ευάγγελος ,Βούλγαρης Αναστάσιος ,Αλεξίου Δημήτριος, Παζάρας
Βασίλειος , Κουκουρίκος Ηλίας(ψήφοι δέκα-10-)

 Τα λευκά

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Χατζής Ανδρέας ,Αρβανίτης Παναγιώτης, Τάρλας Κυριάκος ,Λιαγκάκης Ευστάθιος, ψήφισαν λευκό


Εκλέχθηκαν οι κ.κ. Στεργίου Ιωάννης ,τακτικό μέλος καιΚαντζούρας Ιωάννης ,αναπληρωματικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔημοτικήςΕπιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, έχει ως εξής:1. Πρόεδρος : Γιαννιός Κων/νος ,με αναπληρωτή τον    κ. Παληό Κων/νο

2. Αντιπρόεδρος : Δανέλης Ιωάννης ,με αναπληρωτή τον κ. Χαλιούλια  Ιωάννη

3. Αιρετός πλειοψηφίας : Βούλγαρης Αναστάσιος με αναπληρωτή τον κ. Αλατζά  Ευάγγελο


4. Αιρετός μειοψηφίας : Στεργίου Ιωάννης, με αναπληρωτή τον   κ.Καντζούρα Ιωάννη

Μέλη

5.  Διαμαντής Διαμαντής με αναπληρωτή τον   κ. Αγγελή Αποστόλη

6. Αγιασοφίτη Άννα με αναπληρώτρια την κα Ανυφιώτη   Άννα


7. εκπρόσωπος φορέα  : Ξυνό Κων/νο με αναπληρωτή τον κ. Ευσταθίου   ΙωάννηΚαταγγελίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς σε δήμους – Τι επισημαίνει εγκύκλιος του ΥΠΕΣΗ διαµαρτυρία του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) σχετικά
µε απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους στις διακηρύξεις δηµοπρασιών δηµοτικών έργων, αποτέλεσε την αφορμή για την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω διαµαρτυρία, σε σειρά έργων αναπλάσεων δήµων, (κυρίως όπου περιγράφονται ιστοί φωτισµού και φωτιστικά σώµατα, ψυχροί κυβόλιθοι κ.λ.π.) η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα είχε σαν αποτέλεσµα να γίνεται ευµενής διάθεση στη προµήθεια προϊόντων µιας εταιρείας – προµηθευτή που δεν παράγονται πουθενά αλλού στην Ευρώπη µε συνέπεια, λόγω έλλειψης ανταγωνισµού, οι τιµές να είναι υπερβολικά υψηλές αποβαίνοντας σε βάρος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και του υγιούς ανταγωνισµού και της διαφάνειας.

«Υπενθυµίζεται ότι η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις, σε ότι αφορά τις
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα, απαγορεύεται αυστηρά τόσο από τις διατάξεις του Εθνικού ∆ικαίου (άρθρο 40 του ν.4281/2014, άρθρο 26 του π.δ.59/2007 και άρθρο 53 του π.δ.60/2007), όσο και από τη Κοινοτική Νοµοθεσία (άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)», αναφέρει το υπουργείο και επισημαίνει την πάγια θέση του, αφενός µεν να αποφεύγεται οπωσδήποτε κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των δηµοτικών έργων, η πρόβλεψη προϊόντων συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης, καθώς και η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων, που κατευθύνουν το διαγωνισµό σε ορισµένο
κύκλο υποψηφίων αναδόχων, αφετέρου δε να τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου, εξασφαλίζοντας κατ’αυτό το τρόπο την ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Δεύτερη ετήσια πανήγυρις του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου και χειροτονία ενός νέου πρεσβύτερου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το Σαββατοκύριακο 27 – 28 Σεπτεμβρίου 2014 η δεύτερη Πανήγυρη του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας.

Η δεύτερη αυτή Πανήγυρη καθιερώθηκε το έτος 1970, εις Ανάμνησιν των Εγκαινίων του Ιερού Ναού, τα οποία τέλεσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος (Σελέντης), την τελευταία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1969.

Το Σάββατο το απόγευμα ετελέσθη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η Παράκληση προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο, αναφερθείς, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των Εγκαινίων του Ι. Ναού στην αξία της καθιέρωσης ενός Ναού στη Λατρεία του Θεού, αλλά και στον πνευματικό εγκαινισμό, τον οποίο όλοι οι χριστιανοί θα πρέπει να εργάζονται στην καθημερινή τους ζωή.Την Κυριακή το πρωί, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων πολλών Κληρικών, μεταξύ των οποίων και πολλοί εξ’ άλλων Ιερών Μητροπόλεως, αλλά και από αυτή την Πατρίδα του Οσίου Ιωάννου, τη Ρωσία, και συμμετεχόντων πλήθους μεγάλου ευσεβών χριστιανών, προσκυνητών των θαυμασίων του Οσίου Ιωάννου, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και πολλοί Ρώσοι αδελφοί μας.
Κατά την διάρκεια της Θεία Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε και την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Ευσταθίου Αναγνώστου, θεολόγου και εγγάμου, ο οποίος εξελέγη κανονικά και θα υπηρετήσει, ως άμισθος προς το παρόν, Εφημέριος στην Ενορία Αγίων Αναργύρων Αγριοβοτάνου Ιστιαίας.

Στην προσφώνησή του προ της χειροτονίας του, ο π. Ευστάθιος εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του, που το παιδικό του όνειρο εκπληρώθηκε, ενώ ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο και όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα του σε ολόκληρη την πορεία της ζωής του, μεταξύ ωτν οποίων διέκρινε την σύζυγό του Σταματία και τον πνευματικό του, π. Ηλία Ευθυμιόπουλο, Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδηψίων.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος, με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α΄ Λουκά, κάλεσε τον π. Ευστάθιο να πορευθεί ως Ιερεύς με εργατικότητα, συνδυασμένη με την εμπιστοσύνη όχι στο εαυτό του, αλλά στο Χριστό και με υπακοή και ταπείνωση.

Πριν την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους συνεργάτες του Ιερείς, τους ιεροψάλτες, τους συνεργάτες του Ιερού Προσκυνήματος και σε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές για την παρουσία τους, ενώ αναφέρθηκε και στα πολλά έργα αγάπης και φιλανθρωπίας, αλλά και ευπρεπισμού του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου, ευχαριστώντας όλους τους δωρητές και ευεργέτες για την προσφορά τους, καλώντας σε συνέχιση αυτής, ενώ, με πολλή συγκίνηση τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων Προσφύγων Προκοπιέων, οι οποίοι πριν 90 χρόνια (1924) ήρθαν στον Τόπο μας, καταδιωγμένοι από το παλαιό Προκόπιο της Καππαδοκίας και μας εκόμισαν τον Όσιο Ιωάννη.

Αμέσως μετά, έγινε η καθιερωμένη Λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου γύρω από την πλατεία του Ιερού Ναού, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με την παράδοση, το Ιερό Σκήνωμα μεταφέρθηκε από τους ευλαβείς Προσκυνητές, πολλοί από τους οποίους υπεβλήθησαν στον κόπο, λαμβάνοντας όμως και μεγάλη ευλογία, να διανύσουν πεζοί πολλά χιλιόμετρα, και παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, προκειμένου να φθάσουν στον Όσιο Ιωάννη.
Στις Ιερές Ακολουθίες έψαλλαν θαυμασιώτατα ο Πρωτοψάλτης του Ι. Προσκυνήματος κ. Θεοδόσιος Στεργιόπουλος και ως Λαμπαδάριος ο κ. Θεόδωρος Κοκκορίκος, Καθηγητές και οι δύο στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, πλαισιωμένοι από μαθητές τους, ενώ η Ιερά Πανήγυρη, μεταδόθηκε πανελληνίως σε απευθείας σύνδεση από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Romfea.gr 

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Μέχρι την Δευτέρα 29/9 πρέπει ο δήμος να υποβάλει το φάκελο για την ΒΙΠΕ στο Συμβούλιο ΕπικρατείαςΗ δικάσιμος για την υπόθεση της ΒΙΠΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η 29/10/14. Τα περιθώρια παρέμβασης του δήμου είναι στενά σύμφωνα με τη διαδικασία εκδίκασης προσφυγών ακύρωσης στο ΣτΕ που μας έστειλε σχολιαστής.  Δεν είναι γνωστό τι στοιχεία έχει αποστείλει στο ΣτΕ η Δημοτική Αρχή Ψαρρού και αν η νέα Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει την απόσυρση τους. Ακολουθεί το σχόλιο.Από τους Σχολιαστές του Ε.Β.Η προθεσμία υποβολής στο Συμβούλιο Επικρατείας που έχει ο δήμος είναι μέχρι την Δευτέρα 29/9/14. το ότι ο κ. Καλυβιώτης δεν ήθελε το ψήφισμα την Τετάρτη δημιουργεί βάσιμες υποψίες. Το συμβούλιο επικρατείας έχει στα χέρια του το φάκελο Ψαρρού και με αυτό θα κάνει την εισηγηση του εκτός και αν κάνει κάτι η νέα δημοτική αρχή μέχρι την Δευτέρα


Το Δημόσιο ή άλλο δημόσιο νομικό πρόσωπο (δηλαδή ο δήμος), στο οποίο κοινοποιήθηκε η αίτηση ακυρώσεως έχει υποχρέωση να στείλει στον εισηγητή της υπόθεσης, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο έκθεση για την υπόθεση και τον σχετικό φάκελλο. Η έκθεση πρέπει να περιέχει τις απόψεις της Διοίκησης για κάθε έναν από τους προβαλλόμενους λόγους και να διευκρινίζει σαφώς τα αντίστοιχα πραγματικά περιστατικά.

Για το ενδεχόμενο παράλειψης ή καθυστέρησης της Διοίκησης (δήμου) να στείλει τον
φάκελλο της υπόθεσης στο ΣτΕ ή να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, οπότε καθυστερεί η εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως , προβλέπεται ρητώς ειδικό πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών υπαλλήλων. Το ΣτΕ μπορεί να εκδώσει και προδικαστική απόφαση, με την οποία μπορεί να διατάσσει την Διοίκηση να στείλει τον φάκελλο ή τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Εάν η διοικητική αρχή εξακολουθεί να μη στέλνει τον φάκελλο της υπόθεσης, δημιουργείται τεκμήριο ότι συνομολογεί τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αναφέρει ο αιτών.

Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, οι αντίδικοι μπορούν να λάβουν γνώση του φακέλλου της υπόθεσης και να ανταλλάξουν απόψεις με τον βοηθό εισηγητή και τον εισηγητή, καθώς και να υποβάλουν στοιχεία και υπομνήματα.

Πριν από τη δικάσιμο, κάθε διάδικος μπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλλει υπομνήματα, στα οποία αναπτύσσει τους ισχυρισμούς του ή με τα οποία προσκομίζει νέα κρίσιμα στοιχεία για συμπλήρωση του φακέλλου της υπόθεσης. Ετσι ο διάδικος, που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα αναπτύσσει επιχειρήματα για την υποστήριξη των λόγων ακυρώσεως της προσφυγής, τα οποία περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο δικόγραφο που έχει και θέσει. (ΣτΕ 1644/1997)

Ο βοηθος εισηγητής όσο και ο εισηγητής συντάσσουν εμπεριστατωμένη έκθεση (που συνήθως ονομάζεται εισήγηση), στην οποία, εκτός από τα στοιχεία της υπόθεσης, αναφέρεται και η αιτιολογημένη γνώμη τους. Η εισήγηση περιέχει το ιστορικό της υπόθεσης και τα ζητήματα που προκύπτουν και εξετάζει το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος και τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως ή αναιρέσεως, καθώς και τους λόγους που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως.

Το βραδύτερο 15 «πλήρεις» ημέρες πριν από την συζήτηση, εκείνος που άσκησε το ένδικο βοήθημα μπορεί να προβάλει πρόσθετους λόγους ακυρώσεως ή θεμελίωσης της προσφυγής, συναφείς προς τους λόγους που έχουν ήδη προβληθεί με το εισαγωγικό δικόγραφο ή νέους.

Μετά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης από τον αρμόδιο σχηματισμό του ΣτΕ, είναι απαράδεκτη η υποβολή πρόσθετων λόγων, είτε στον ίδιο είτε στον ανώτερο σχηματισμό που παραπέμφθηκε η υπόθεση λόγω σπουδαιότητας και όχι λόγω αρμοδιότητας (ΣτΕ 2325/1984, 2212/1993).

Σε δίκη σχετική με αίτηση ακυρώσεως μπορεί να παρέμβει και πρόσωπο που είναι τρίτο σε σχέση με τους αρχικούς διαδίκους, το οποίο με την άσκηση της παρέμβασης γίνεται διάδικος. Η παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του ΣτΕ και κοινοποιείται με την επιμέλεια του παρεμβαίνοντος, σε επίσημο αντίγραφο στους διαδίκους, το βραδύτερο 6 «πλήρεις» ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Με τον όρο «πλήρεις» νοείται ότι στην προθεσμία δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες κατάθεσης και κοινοποίησης καθώς και η μέρα της συζήτησης.

Κατά το στάδιο της προδικασίας, καθώς και στο ακροατήριο πριν από τη συζήτηση, εκείνος που άσκησε το ένδικο βοήθημα μπορεί να παραιτηθεί από αυτό. Η παραίτηση κατά την προδικασία γίνεται με δήλωση που κατατίθεται στη γραμματεία του ΣτΕ ή με δήλωση σε συμβολαιογράφο, που περιέρχεται στο ΣτΕ πριν από την τελική συζήτηση. Στο ακροατήριο η παραίτηση γίνεται προφορικά.

πηγή: http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/945.pdf

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακλήθηκε η απόφαση παρέμβασης για την ΒΙΠΕ. "Δηλητήριο" και νεκροφιλικές γερμανικές παροιμίες απο την παράταξη Στεργίου.

φωτογραφία από την ΒΙΠΕ Μελιγαλά η οποία πρόσφατα έχει προξενήσει την οργή του κόσμου για τους αέριους ρύπους και τα αιωρούμενα σωματίδια και την επέμβαση του αντιπεριφερειάρχη

Το Ε.Β. έλαβε το παρακάτω σχόλιο το οποίο αναδημοσιεύει γιατι δίνει μια εικόνα τι συνέβει την Τετάρτη το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε στον κ. Λιαγκάκη  και τα άλλα μέλη τουσυμβουλίου  ότι  στο επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο θα εκδοθεί ψήφισμα εναντίον της ΒΙΠΕ


Από τους σχολιαστές μας. 

Η απόφαση τελικά ανακλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης χωρίς να λείψουν τα παρατράγουδα και οι γραφικότητες της παράταξης Στεργίου.

Η απόφαση αφορά την ανάκληση του δικηγόρου που είχε ορίσει με απόφασή της η Δημοτική Αρχή Ψαρρού εναντίον της προσφυγής φορέων και κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσης της απόφασης για το Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α Μαντουδίου γνωστού σε όλους μας σαν ΒΙΠΕ. Η υπόθεση εκδικάζεται τον άλλο μήνα στις 29 Οκτώβριου.

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα δήλωσε ότι αντί για επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α (υψηλή όχληση) τάσσεται υπέρ της ίδρυσης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β (μεσαία όχληση) τονίζοντας ότι έτσι, ούτε οι θέσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα θίγονται, αντίθετα αυξάνονται, ούτε το περιβάλλον κινδυνεύει. Δήλωσε ακόμα ότι ήταν διατεθειμένος να ορίσει δικηγόρο στο πλευρό των κατοίκων υπέρ της προσφυγής για την ακύρωση της ΒΙΠΕ που έχει γίνει, Δυστυχώς όμως δεν επιτρέπεται από τον νόμο τέτοιου είδους παρέμβαση στο ΣτΕ. 


Η μείζων αντιπολίτευση, Στεργίου-Καντζούρας-Μουργιάς-Στέφου κλπ, εμμένοντας στη γνωστή θέση υπέρ της ΒΙΠΕ, κατέφυγαν και πάλι στη γνωστή μέθοδο της παραπληροφόρησης. Ένα κουβάρι που είχε απ όλα... ανεργία, πείνα, δυστυχία, θέσεις εργασίας, παραθεριστές του καλοκαιριού, λευκόλιθο, ότι υπήρχαν μόνο 70 υπογραφές κατοίκων, όλα τα γνωστά ακούστηκαν. Μάλιστα ακούστηκε δεν θυμάμαι από ποιον ότι η αίτηση στο ΣΤΕ γίνεται για να ακυρωθεί η λειτουργία των μεταλλείων. Ρεσιτάλ έδωσαν οι Καντζούρας, Στέφου και ο Αγιανιώτης Μουργιάς. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια του Δημάρχου που απευθυνόμενος στον κ. Στεργίου είπε έντονα "Μη δηλητηριάζετε τον κόσμο " για να ηρεμήσουν. 

Η νεοεκλεγείσα σύμβουλος της ίδιας ομάδας κ. Φλώκου προκάλεσε ειρωνικό χειροκρότημα αποδοκιμασίας, όταν παίρνοντας το λόγο υπερθεματίζοντας για τα οφέλη από την ίδρυση της ΒΙΠΕ στο Μαντούδι, ανέφερε γερμανική παροιμία που λέει "καλύτερα χορτάτος πεθαμένος, παρά νηστικός και ζωντανός"...

Στη συνέχεια ο κ. Παζάρας, επικαλούμενος την προεκλογική δέσμευση της παράταξής του, τάχθηκε υπέρ της ανάκλησης και βεβαίως υπέρ του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β όπως και ο κ. Λιαγκάκης που προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ζητώντας να τεθούν σε ψηφοφορία όχι μόνο η πρόταση για ανάκληση αλλά και ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια στη ΒΙΠΕ.
Τις ίδιες απόψεις εξέφρασε και η αντιπρόεδρος του συλλόγου kireas.org με σύντομη παρέμβασή της.

Απαντώντας ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε με κατηγορηματικό τρόπο ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σχετικό ζήτημα θα γίνει και το ψήφισμα με αποτέλεσμα ο κ. Λιαγκάκης να αποσύρει την πρότασή του.

Τελικά η πρόταση για ανάκληση του δικηγόρου υπερψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις και καταψηφίστηκε μόνο από τα 7 μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης του κ. Στεργίου"

Υ.Γ. Besser ein Mann ohne Geld, als Geld ohne Mann.


700% φθηνότερα σχετικά με πέρυσι η ανάθεση του δήμου για ηχητική κάλυψη του πανηγυριού Μαντουδίου

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια  η παρακάτω ανάθεση εργασίας για την ηχητική κάλυψη των θρησκευτικών εκδηλώσεων στο Μαντούδι,(το πανηγύρι του Μαντουδίου ).  Το κόστος είναι  246 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πέρυσι (2013) ο δήμος είχε αναθέσει στη ίδια εταιρεία την μοναδική που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες στο δήμο την ηχητική κάλυψη του πανηγυριού Μαντουδίου  μαζί με φωτισμό για το ποσό των 1.800 ευρώ , για την ηχητική κάλυψη της 28ης Οκτωβρίου 2013 η χρέωση ήταν 630 Ευρώ.   Η ηχητική κάλυψη της 28ης Οκτωβρίου 2012 στοίχισε στο δήμο 500 Ευρώ, και αυτή του 2011  στοίχισε το αστρονομικό ποσό τψν 2.041 Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Μαντούδι, 25/09/2014
Αριθμ. Πρωτ. : 12185
Αριθμ. Απόφασης : 1173
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την αριθ. 35130/739/9.8.2010(ΦΕΚ 1291/11.8.2010 Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την αριθ. 4870/238953/10-01-2014 έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
6. Την αριθ. 35/2014 τεχνική περιγραφή της προμήθειας
7. Την αριθ. 44/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διατέθηκε πίστωση
10.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ» και εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή.
8. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο κατά τον εορτασμό της Μετάστασις του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου (26
Σεπτεμβρίου 2014) διοργανώνονται θρησκευτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος, επειδή
γίνονται εντός της εδαφικής του περιφέρειας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην διάταξη του
άρθρου 158 παρ.3 του ν. 3463/2006 και την πράξη 167/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου(Τμήμα VII-
Β΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) και προάγονται τα κοινωνικά συμφέροντα και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των
δημοτών του.
9. Η υπηρεσία αφορά την ηχητική κάλυψη των θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Δημοτική
Ενότητα Κηρέως, στο Μαντούδι, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της θρησκευτικής
εορτής και κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν.
10. Την προσφορά της επιχείρησης **********
11. Το άρ. 80 Ν. 2362/1995 που αφορά προμήθειες και υπηρεσίες ποσού κάτω των 2.500,00
ευρώ (όπως αναπροσαρμόστηκε το όριο με την 2/59649/0026/17-10-2001 Αποφ. Υπ.
Οικ.(ΦΕΚ 1427 Β΄)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αναθέτουμε απευθείας στην Επιχείρηση ********** την υπηρεσία «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ», ποσού ευρώ 246,00  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών, ποσού ευρώ 246,00 θα γίνει από την οικονομική υπηρεσία
του Δήμου με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού
τιμολογίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΚομισιόν: Πρόστιμο 15 εκ. ευρώ και 73.000 την ημέρα στην Ελλάδα για επικίνδυνα απόβλητα

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ.
Tην επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, με ένα κατ' αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ, έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ζητά η Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με νέα προσφυγή της για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ.

Η δικαστική απόφαση του 2009 σημείωνε την έλλειψη σχεδίου διαχείρισης για την αντιμετώπιση των διάφορων ειδών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ιατρικά απόβλητα και οι χημικές ουσίες, τα οποία παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)] και πολυχλωροτριφαινύλια (PCT).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, για να συμμορφωθεί η Ελλάδα, πρέπει:

- Να καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

- Να δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων. Για παράδειγμα, όπως τονίζει η Κομισιόν, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για την αναγέννηση ελαίων, την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την ανακύκλωση συσσωρευτών ή την ανάκτηση ορισμένων μετάλλων.

- Να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, έως ότου

καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείρισή τους

Η Ελλάδα έπρεπε να έχει συμμορφωθεί πλήρως, εντός του 2013. Ωστόσο, το πρώτο αναγκαίο βήμα για την επίλυση του προβλήματος, η θέσπιση ενός κατάλληλου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και, έως σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει κάποιο αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Αναζητώνται προτάσεις ανάπλασης για τη παραλία Αγίας Άνναςαπό δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας ΆνναςΟ δήμος έχει την πρόθεση, να προβεί σε μελέτη ανάπλασης, της παραλίας «Αγκάλη» Αγίας Άννας.

Τα βασικά κατ’ αρχήν θέματα, που μπορεί να περιλαμβάνει η ανάπλαση είναι:

 • Αποξήλωση παλαιού και επικίνδυνου ξύλινου διαδρόμου.
 • Αξιοποίηση της ξυλείας (δαπέδου), του ανωτέρου ξύλινου διαδρόμου, προς αναπλήρωση της ίδιας (προηγούμενης) λειτουργικότητας.
 • Δεντροφύτευση, φύτευση θάμνων και καλλωπιστικών φυτών και γενικά πρασίνου.
 • Συντήρηση υφιστάμενων χώρων πρασίνου.
 • Σύνταξη Κανονισμού Πρασίνου.

Παρακαλούνται οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες, να μας υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις, προκειμένου με την συνεργασία όλων μας, να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Μένουμε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

για το δήμο,

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ


Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αρβανίτης Νικόλαος, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τηλ.: 2227350125
Σκουμπρής Νικόλαος, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας, Τηλ.: 2227350223
Γερογιάννης Γεώργιος, Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 2227350233
Παπαμήτσος Κων/νος Πρόεδρος Τοπ. Συμβουλίου Αγίας Άννας Τηλ.: 6972325425
Παναγιώτου Κων/νος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Νηλέως Τηλ.: 6972804803

300.000€ για την ολοκλήρωση του έργου Αγδίνες-ΠαπάδεςΣύμφωνα με  με το γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κ. Μπακογιάννη, 300.000€ θα δοθούν μέχρι το τέλος του έτους για την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής του επαρχιακού οδικού δικτύου Αγδίνες-Παπάδες στη Βόρεια Εύβοια. Την επίσπευση της ασφαλτόστρωσης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είχε ζητήσει ο Συμεών Κεδίκογλου κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Κώστα Μπακογιάννη.  H συνάντησή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στη Χαλκίδα . 

Συμεών Κεδίκογλου και Κώστας ΜπακογιάννηςΟ κ. Κεδίκογλου τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής των επαρχιακών οδικών δικτύων Αγδίνες-Παπάδες, Πόρτο Λάφια-Μεσοχώρια και διασταύρωση Ε.Ο. Στενή–Στρόπωνες μέχρι Μετόχι.

Επιπλέον, συζητήθηκε το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, ενώ ο κ. Κεδίκογλου ζήτησε να εξετασθεί από την Περιφέρεια το ενδεχόμενο στήριξης ενήλικων μαθητών νυχτερινών σχολείων με τη χορήγηση κάρτας μεταφορών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν και τα θέματα της πορείας των μεγάλων έργων της παράκαμψης Χαλκίδας και της ολοκλήρωσης του Νοσοκομείου της Χαλκίδας. Αν και τα έργα αυτά δεν εμπίπτουν άμεσα στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, αναζητήθηκε τρόπος κοινής δράσης για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος για την Εύβοια.

Διαβάστε επίσης

"Γεφύρι της Άρτας" το έργο Παπάδες- Αγδίνες. Κινδυνεύει να καταστραφεί από τις βροχές του χειμώνα

Μάχη στα δημοτικά συμβούλια για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων

Μάχη στα δημοτικά συμβούλια για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το μπαλάκι στους δήμους για τα επιλέξιμα βοσκοτόπια, αφού πλέον θα πρέπει αυτοί να τα καθορίσουν για να μην χαθούν οι επιδοτήσεις από την ΕΕ. Παλαιότερα τον ορισμό αυτόν τον είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως με απόφαση της κυβέρνησης την ευθύνη αυτή αναλαμβάνουν οι δήμοι. Το ζήτημα περιπλέκεται με την απόφαση της ΕΕ να μην δεχτεί να χαρακτηριστούν σαν βοσκοτόπια εκτάσεις που το δασαρχείο τις μετέτρεψε σε δασικές.

Οι δήμοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή για να διανείμουν τα επιλέξιμα βοσκοτόπια στους κτηνοτρόφους. Για το λόγο αυτό το ΥπΑΑΤ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρει ότι «κατά τη μεταβατική περίοδο του 2014 δύνανται οι ΟΤΑ να χρησιμοποιούν τους προσωρινούς θεματικούς χάρτες στο LPIS - GIS του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατανομή των βοσκοτόπων για τις ανάγκες της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας - εκτροφής στο ΟΣΔΕ». Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι ζητάνε την παρέμβαση του πρωθυπουργού για να λυθεί το πρόβλημα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των κτηνοτρόφων, οι απαιτούμενες εκτάσεις είναι μεγάλες για να μην χαθεί η επιδότηση για τους κτηνοτρόφους και αναζητούνται εναγωνίως λύσεις.

Σε έγγραφο που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους δήμους τους ζητά να προχωρήσουν στην κατανομή των βοσκησίμων εκτάσεων. Τα δημοτικά συμβούλια θα κληθούν να αποφασίσουν δύο εναλλακτικούς τρόπους διανομής των επιλέξιμων βοσκησίμων εκτάσεων:

1. Να μοιραστούν αναλογικά (το 60% αυτών που απαιτούνται για τον καθένα κτηνοτρόφο) ανά ζωική μονάδα-Ζ.Μ. με κριτήριο την είσπραξη της Ενιαία Ενίσχυση (ΚΑΠ). Με τον ανωτέρω τρόπο διανομής όλοι θα εισπράξουν ένα μέρος της Ενιαίας Ενίσχυσης-ΚΑΠ, ενώ κάποιοι θα εισπράξουν και την Εξισωτική αποζημίωση ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

2. Να μοιραστούν απολύτως αναλογικά τα διαθέσιμα στρέμματα ανά ζωική μονάδα-Ζ.Μ., με αυτόν τον τρόπο όλοι θα πάρουν μέρος της Ενιαίας Ενίσχυσης-ΚΑΠ και μέρος της Εξισωτικής αποζημίωσης.

Διαβάστε την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ορεστιάδας για το θέμα των βοσκοτόπωνΟι δύο εγκύκλιοι

Την ίδια ώρα με δύο εγκυκλίους του, ο κ. Κορασίδης ξεκαθαρίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση των βοσκοτόπων, που σχετίζονται άμεσα με την πληρωμή της εξισωτικής και διευκρινίζει ότι για τη μεταβατική περίοδο του 2014 μπορούν οι ΟΤΑ να χρησιμοποιούν τους προσωρινούς θεματικούς χάρτες στο LPIS-GIS του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατανομή των βοσκοτόπων για τις ανάγκες της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής στο ΟΣΔΕ.

Εν τω μεταξύ, στην πρώτη εγκύκλιο, καθορίζεται ο ορισμός της έννοιας «βοσκότοπος» και επιδιώκεται η οριοθέτηση, η χαρτογράφηση και η ορθολογική διαχείριση και χρήση των βοσκοτόπων της χώρας, ενώ απαιτείται η έκδοση δύο Υπουργικών Αποφάσεων για να τεθεί σε ισχύ το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, οι οποίες θα εκδοθούν ως το τέλος του έτους και θα αφορούν την επόμενη χρονιά.

Η πρώτη εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014)

Με το άρθρο 60 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α ́ 118) τροποποιήθηκε το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α ́ 7), σχετικά με θέματα βοσκής. Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ο ορισμός της έννοιας «βοσκότοπος» και επιδιώκεται η οριοθέτηση, η χαρτογράφηση και η ορθολογική διαχείριση και χρήση των βοσκοτόπων της χώρας.

Για να τεθεί σε ισχύ το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, απαιτείται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα δύο Υπουργεία επεξεργάζονται τα σχέδια των σχετικών κανονιστικών πράξεων, ώστε αυτές να εκδοθούν έως το τέλος τους έτους.

Όσον αφορά την κατανομή και διάθεση των βοσκήσιμων εκτάσεων της περιόδου 2014 (πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου) εφαρμόζονται οι μέχρι την 15η Μαΐου 2014 ισχύουσες διατάξεις δηλαδή αυτές πριν τη δημοσίευση του ν. 4264/2014.

Το νέο σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1.1.2015, χρόνο έναρξης εφαρμογής και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων.

Η δεύτερη εγκύκλιος

Θέμα: «Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014–μεταβατική περίοδος 2014)»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1872/103053/12-08-2014 (ΑΔΑ:7ΥΡΙΒ-ΧΗΥ) εγγράφου μας και με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας αναφορικά με το θέμα, σας ενημερώνου ότι:

1.Για τη διευκόλυνση του έργου σας, κατά τη μεταβατική περίοδο του 2014 δύνανται οι ΟΤΑ να χρησιμοποιούν τους προσωρινούς θεματικούς χάρτες στο  του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατανομή των βοσκοτόπων για τις ανάγκες της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας–Εκτροφής στο ΟΣΔΕ.

2. Οι ΟΤΑ θα προμηθεύονται τους παραπάνω χάρτες από τους αρμόδιους για την περιοχή τους πιστοποιημένους Φορείς Β ́ βαθμού υποβοήθησης των παραγωγών. Τα σχετικά αποσπάσματα χαρτών θα συνοδεύονται από προτεινόμενες σε επίπεδο γεωργών κατανομές με βάση τις επιλέξιμες (για τους σκοπούς κοινοτικών ενισχύσεων) και λοιπές εκτάσεις βοσκοτόπων της περιοχής αρμοδιότητάς του κάθε ΟΤΑ.

On line τα οικονομικά των δήμων
Στη βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», που εισάγει την ελεύθερη διάθεση δεδομένων του δημοσίου σε κάθε τρίτο φορέα.

Προβλέπεται ότι εντός τριών μηνών κάθε δημόσιος φορέας θα οριστικοποιήσει τη λίστα των δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα, των οποίων η ανάρτηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου. Η γενική αρχή που διέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη αυτών που προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο, καθώς και όσα αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου εισάγει βασικές καινοτομίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια:

- Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα

-Kαθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν

-Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, ενώ καθιερώνονται παράλληλα και βραβεία σε φορείς του δημοσίου τομέα που έχουν επιδείξει αποτελεσματικές και καινοτόμες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης των δεδομένων τους.

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Νέο ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις των δήμων μπορούν να ενταχθούν στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»


Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Άρθρο του Ράλλη Γκέκα

Η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των δήμων αποτελεί μονόδρομο. Η προσπάθεια να προφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, με λιγότερους πόρους, οδηγεί εξ αντικειμένου, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του μηχανισμού τους. Η βελτίωση αυτή θα κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: α) Στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών των δήμων, με την εισαγωγή καινοτόμων και αποδοτικών διαδικασιών και μορφών διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης, όπου είναι δυνατόν, με την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, μέσω συνεργασιών ή συνολικότερων υποστηρικτικών μηχανισμών και β) με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία περιλαμβάνει την ορθολογική διάταξη του, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού του επίπεδου, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η χρηματοδότηση των απαραίτητων αυτών ενεργειών, με την υποβάθμιση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), περιορίζεται στο νέο ΕΣΠΑ και κυρίως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

Η πρόσφατη ιστορία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στους δήμους.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος «Καλλικράτης» είχε διαγνωστεί το πρόβλημα της διοικητικής αναβάθμισης των νέων δήμων. Είχε αποφασιστεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους: α) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ και β) μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ» ή «ΑΚΣΙΑ», όπως αργότερα μετονομάστηκε. Το ΕΛΛΑΔΑ ή ΑΚΣΙΑ έπεσε θύμα της δημοσιονομικής κρίσης και ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο σχεδιασμός του. Η διοικητική αναβάθμιση των δήμων στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» χωρίστηκε σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και περιελάμβανε την προετοιμασία των νέων δήμων για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ενώ η δεύτερη, που θα ξεκινούσε από 1/1/2011, περιελάμβανε τις απαραίτητες ενέργειες κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του προγράμματος. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη δεν ξεκίνησε ποτέ!

Παρ΄ ότι υπήρχε στο σχεδιασμό του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και οι κοινοτικές αρχές είναι αλήθεια ότι πίεζαν, η σχετική πρόσκληση, η περίφημη πλέον «Πρόσκληση 64», άργησε πολύ να δημοσιευτεί. Όταν δημοσιεύτηκε, η ΚΕΔΕ έγκαιρα κατέθεσε τις προτάσεις της. Έκτοτε χάθηκαν αμέτρητες ώρες σε διαβουλεύσεις και ενημερώσεις. Σημειώνεται ότι από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει επτά (7) Υπουργοί Εσωτερικών. Τελικά, ενώ από πουθενά δεν υπήρχε εκφρασμένη αντίρρηση, η πρόσκληση δεν υλοποιήθηκε ούτε εν μέρει, ούτε ως μεταβατική πρόταση και από αυτή την άποψη η εφαρμογή του προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020», έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014- 2020»

Για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύονται δύο (2) σημαντικές ανάγκες:

α) οριζόντιες που διατρέχουν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορούν στη δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κέντρου διακυβέρνησης με αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες, βελτιωμένες δομές και διαδικασίες που θα εφαρμόζονται από ενδυναμωμένο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης και

β) επιμέρους τομεακές που αφορούν στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων εστιασμένων σε τομείς όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό τομέα (φορολογική και δημοσιονομική μεταρρύθμιση), τη δικαιοσύνη, την υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ.

Οι παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020» η Ελληνική δημόσια διοίκηση πάσχει από:
ανεπαρκή οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,
ανεπαρκή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, που αναλαμβάνει διαρκώς αυξανόμενα καθήκοντα με διαρκώς μειούμενα κίνητρα,
έλλειψη πρακτικών εργαλείων, νοοτροπίας και ικανότητας της κεντρικής διοίκησης να καινοτομεί, να παρακολουθεί και να εφαρμόζει συνεκτικές πολιτικές,
κατάτμηση των διοικητικών δομών με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες,
ανεπαρκή επικοινωνία και συντονισμό εντός και μεταξύ των υπουργείων,
πολύπλοκο νομικό πλαίσιο με διοικητικές διαδικασίες υπερβολικά τυπολατρικές και εστιασμένο στις διαδικασίες μάλλον παρά στα αποτελέσματα,
έλλειψη συστηματικής συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, απαραίτητων για την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεταρρυθμίσεων,
προβληματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο και την επίβλεψη διοικητικών μονάδων, με συνακόλουθα προβλήματα διαφθοράς,
μειωμένη πολιτική και επιτελική προσήλωση για την εφαρμογή ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
καθετοποίηση, υψηλή διασπορά, λειτουργικές επικαλύψεις και απουσία διαλειτουργικότητας – διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Ο στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Με φόντο την υφιστάμενη κατάσταση της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτή καταγράφεται από το ΕΠ και τις ανάγκες που διαμορφώνονται, θεωρείται ότι απαιτείται ένα πειστικό σχέδιο που αρθρώνεται στον παρακάτω στόχο:

Στα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστείσυνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.

Για μια επιτυχή διαδικασία μετασχηματισμού, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα χρειαστεί μεγαλύτερη εστίαση, σαφείς στόχους και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης της προόδου. Τούτο θα απαιτήσει ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης που αξιοποιεί τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίσει έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή. Το όραμα αυτό, εναρμονισμένο με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το θεματολόγιο για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς και το κείμενο θέσεων της ΕΕ για την χώρα υλοποιείται με βάση τους εξής δύο διακριτούς στρατηγικούς στόχους:

1. Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της κεντρικής κυβέρνησης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισμού του δημόσιου τομέα, με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης / εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών των μεταρρυθμίσεων.

Εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων του ΕΠ

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

1. Βελτίωση του επιτελικού χαρακτήρα της διοίκησης και οικοδόμηση ενός καλά συντονισμένου δημοσίου τομέα: Ο στόχος αφορά στη διάδραση μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και στο σχεδιασμό και λειτουργία μιας διοικητικής δομής που θα μπορεί να παρέχει ενοποιημένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα [ΑΠ5]. Στόχο επίσης αποτελεί η αύξηση των επιτελικών αρμοδιοτήτων των φορέων που ασκούν διοίκηση, ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση των εποπτευόμενων μονάδων τους [ΑΠ6] .

2. Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων του Δημόσιου Τομέα: Αφορά στον εκσυγχρονισμό των δομών, στην απλοποίηση και προτυποποίηση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας των φορέων του δημόσιου τομέα όσο και των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης θα προωθηθεί η λειτουργία μιας διοίκησης που θα είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα απλοποιηθούν υφιστάμενες εξωστρεφείς διαδικασίες που συνδέονται με την ικανοποίηση των πολιτών, θα τροποποιηθεί κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο και θα σχεδιαστούν νέες διαδικασίες, υπηρεσίες και εργαλεία για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης: Αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και της εφαρμογής συστημάτων διοίκησης μέσω στόχων. Παράλληλα, η ενδυνάμωση των διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της διοίκησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, θα οδηγήσει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της διαβούλευσης και λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

1. Βελτίωση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα: Αφορά στην εξασφάλιση της ορθής κατανομής, της βέλτιστης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα, καθώς και της εφαρμογής πολιτικών αξιολόγησης αυτών. Θα σχεδιαστεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, στο οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι κύριοι δρώντες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

2. Αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα: Αφορά στην ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και εργαλείων στοχευόμενης κατάρτισης, ώστε να στηριχθεί η ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διοίκησης, των πολιτών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα είναι μεγάλες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διαρκή συρρίκνωσή του οδηγεί στην αύξηση των ευθυνών του. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, κρίνεται απαραίτητη η συστηματική του κατάρτιση, μέσω εντοπισμού των αναγκών, σε θέματα δημόσιας διοίκησης αλλά και η εκπαίδευσή του σε νέες τεχνολογίες που αποτελούν βασικό μέσο αποδοτικότητας.

Όπως γίνεται φανερό, όλοι σχεδόν οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ αφορούν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολλώ δε μάλλον όταν αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι «..βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων αποτελούν η ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου σε κεντρικό, αποκεντρωμένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η συσχέτιση των δομών με τις αρμοδιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό».

Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Οι δύο (2) στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν και τους βασικούς άξονες προτεραιότητάς του. Σε αυτούς προστίθεται και η τεχνική βοήθεια. Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ είναι:
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα
Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα
Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Η συνολική κοινοτική συνδρομή στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 377.228.418 €. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ο περιορισμένος προϋπολογισμός του ΕΠ, σε σχέση με το τρέχον ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Στο πρόγραμμα μάλιστα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» συμπεριλαμβάνεται και η «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το δημόσιο τομέα, που στο τρέχον ΕΣΠΑ είχε δικό της ΕΠ. Μάλιστα, ο θεματικός στόχος της «Ψηφιακής Σύγκλισης» στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014- 2020» καλύπτει 174 εκατ. € ή το 46% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής. Πρακτικά δηλαδή το ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου καλύπτει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Όπως προκύπτει και από το παρακάτω γράφημα το μερίδιο του λέοντος στο ΕΠ, κατέχει ο πρώτος άξονας προτεραιότητας ήτοι: «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα» Στον άξονα αυτόν κατευθύνονται 281.730.849 € από το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής.

Η χρηματοδοτική παρουσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) φαίνεται πλέον πολύ ισχυρότερη από το τρέχον ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, το οποίο στηριζόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων του ΕΠ που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι οι δήμοι.

Στο σύνολο σχεδόν του ΕΠ οι δήμοι παρουσιάζονται στην κατηγορία των ωφελούμενων. Στην κατηγορία των πιθανών δικαιούχων δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά καλύπτονται από τη γενική κατηγορία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), η οποία εμφανίζεται, ως δικαιούχος, σε όλες τις δράσεις. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος που αφορούν και στους δήμους.

v Λειτουργία ενιαίου συστήματος ERP.

v Δράσεις για την ενίσχυση εσωτερικών συστημάτων κάθετων πολιτικών.

v Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημοσίων εγγράφων.

v Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

v Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

v Δημιουργία κατάλληλων υποδομών αυθεντικοποίησης.

v Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή πολυκαναλικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.

v Αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

v Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) και αναβάθμιση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ενιαίας πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.

v Δράσεις αποκάθαρσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος («γκιλοτίνα»).

v Δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας.

v Δράσεις αποτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων.

v Δράσεις επαναοριοθέτησης αρμοδιοτήτων και σχέσεων των τεσσάρων επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης σε επιλεγμένες λειτουργικές περιοχές.

v Δράσεις ολοκλήρωσης της αξιολόγησης φορέων του δημόσιου τομέα.

v Δράσεις μείωσης των διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

v Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και αξιολόγησης των φορέων του Δημόσιου τομέα.

v Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του Δημόσιου τομέα.

v Δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας των ελεγκτικών σωμάτων.

v Εξασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής στη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών για το σύνολο των πολιτών.

v Μελέτες για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

v Παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν.

v Η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους.

v Εκπαίδευση χρηστών των συστημάτων.

v Εκπαίδευση διαχειριστών των συστημάτων.

v Δράσεις προαγωγικής, εισαγωγικής και προεισαγωγικής εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.

v Δράσεις κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες.

v Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα κάθετων πολιτικών.

v Δράσεις κατάρτισης σε νέα συστήματα και διαδικασίες που εισάγει το παρόν ΕΠ.

v Δράσεις κατάρτισης σε ΤΠΕ.

v Δράσεις ηλεκτρονικής κατάρτισης.

v Δράσεις κατάρτισης μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών σε διοικητικές ικανότητες.

v Δράσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

v Δράσεις ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών.

v Δράσεις ανάπτυξης προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις.

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει, από τη μελέτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020», είναι ο περιορισμένος του προϋπολογισμός. Μόλις με το 1/3 των πόρων, η ΤΑ καλείται να υλοποιήσει δράσεις που απέτυχε να χρηματοδοτήσει το τρέχον ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Οι δήμοι θα πρέπει να περιμένουν τις λεπτομέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για να πληροφορηθούν τον τρόπο εφαρμογής της «πρόσκλησης 64». Το ενδιαφέρον των δήμων εστιάζεται όχι μόνο στο περιεχόμενο της νέας πρόσκλησης, αλλά και στη διαδικασία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν οι δήμοι για τις δράσεις που θα ενταχθούν στην νέα «πρόσκληση 64» θα είναι άμεσοι δικαιούχοι ή θα κινηθούν μέσω της ΚΕΔΕ ή της ΕΕΤΑΑ.

Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι θα πρέπει να προετοιμάζονται, με βάση τις ανάγκες τους και όχι το σύνολο των δράσεων που προσφέρει το ΕΠ, για να υποβάλλουν ώριμες και επεξεργασμένες προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είτε αυτές θα ενταχθούν σε μία οριζόντια πρόταση, στυλ πρότασης 64, είτε να τις διεκδικήσουν κατά μόνας.

*Ράλλης Γκέκας

Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ


Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας τιμά την Λέλα Καραγιάννη στη Χαλκίδα στις 5 Οκτωβρίου.Εκδήλωση τιμής και μνήμης στην ηρωΐδα Λέλα Καραγιάννη στη Χαλκίδα
Εκδήλωση τιμής και μνήμης στην ηρωΐδα Λέλα Καραγιάννη στη Χαλκίδα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας με την ευγενική προσφορά του Δήμου Χαλκιδέων και του Επιμελητηρίου Ευβοίας οργανώνουν πανηγυρική εκδήλωση τιμής και μνήμης της Εθνικής ηρωΐδας "Λέλα Καραγιάννη - Μπουμπουλίνα" επί τη συμπλήρωσει των 70 χρόνων 1944-2014 της εκτέλεσης της και σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:
 • 10:00: Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος
 • 10:30: Τέλεση ιερού μνημοσύνου από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομο, επί τη συμπλήρωσει 70 ετών από την εκτέλεση της ηρωΐδας
 • 11:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανων στην προτομή της ηρωΐδας στην παραλία της Χαλκίδας
 • 11:10: Εθνικός ύμνος από τη μπάντα του Δήμου Χαλκιδέων
 • 11:30: Στο ξενοδοχείο "Παλίρροια" ιστορική αναφορά στη μνήμη της ηρωίδας "Λέλα Καραγιάννη-Μπουμπουλίνα" από τον ε.α. στρατηγό κ. Ευάγγελο Ρήγα.
Χορηγοί εκδήλωσης
Δήμος Χαλκιδέων
Επιμελητήριο Ευβοίας

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Πόσο ιατρικό προσωπικό και τι ειδικότητες προβλέπονται για το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου; Τι "ξέχασε" ο κ. Γρηγοράκος;

Ο αναπληρωτης υπουργός  υγείας  κ. Λ. Γρηγοράκος απαντώντας  στην βουλή  σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου ανέφερε  ότι "το σύνολο των υπηρετούντων στο ΚΥ Μαντουδίου είναι 24 άτομα εκ των οποίων οι 10 είναι ιατρικό και οι 6 νοσηλευτικό" ειδικότητες όπως η καρδιολογία, ορθοπεδική δεν προβλέπονται από τον Οργανισμό των Κέντρων Υγείας. Από τις προβλεπόμενες ειδικότητες δεν υπηρετεί μικροβιολόγος."

Δεν ανέφερε όμως πόσοι προβλέποντια σύμφωνα  με τον Οργανισμό των Κέντρων Υγείας. Σύμφωνα με την Υπουργική  απόφαση  Υ4α/4889/95 (ΦΕΚ 673/31−7−1995) "για την Σύσταση θέσεων Κέντρων Υγείας στο Κ.Υ. Μαντουδίου προβλέπονται 18 γιατροί και 47 άτομα σε άλλες θέσεις  εκ των οποιων 19 είναι σε νοσηλευτικές θέσεις.


 Οι ελλείψεις
Αν ευσταθούν τα στοιχεία του κ. Γρηγοράκου  οι ελλείψεις το Κ.Υ. Μαντουδίου  είναι 8 Γιατροί   και 33 άτομα σε α΄λλες θέσεις εκ των οποίων πολλές ειναι νοσηλευτικές


Θέσεις που προβλέπονται για το ΚΥ Μαντουδίου


Με το ΦΕΚ 161 Β/3.2.12 αποφασίστηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση 3 οργανικών  θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Κεντρο Υγείας Μαντουδίου  (1 ΔΕ Τεχνικός, 1 ΥΕ Επιμελητών, 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας


Πόσοι εργάζονται;

Τα στοιχεία που δημοσίευσε τις 14 Ιουλίου 2014  στο Διαύγεια  η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στο ΚΥ Μαντουδίου απασχολούνται 24 άτομα όπως  ανάφερε στην Βουλή ο αναπ. υπουργός κ. Γρηγοράκος από τους οποίς οι 4 είναι γιατροί
ς

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Αν. Υπουργός Υγείας: "Προκηρύσσουμε θέσεις για τα ιατρεία σας αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους γιατρούς".


Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος  απαντά στο
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το Κ. Υγείας Μαντουδίου

 Δεν προβλέπονται καρδιολόγος και ορθοπεδικός για το ΚΥ Μαντουδίου. Από τις προβλεπόμενες ειδικότητες δεν υπηρετεί  ο μικροβιολόγος.Ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ  κ. Αναγνωστάκης είχε μεταφέρει  στην Βουλή  στις 30/7/14 το από 30/6/14  ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου  στο οποίο αναφερόταν ότι:
ο Κ.Υ. Μαντουδίου έχει ΔΙΑΛΥΘΕΙ: Υπηρετούν μόνο δύο (2) Ιατροί Γενικής Ιατρικής, αντί των επτά (7) που προβλέπονται, καθώς και τρεις (3) Ιατροί Γενικής Ιατρικής και τρεις (3) Αγροτικοί Ιατροί αντί των δώδεκα(12) που προβλέπονται στα Περιφερειακά Ιατρεία.

Όλες οι άλλες ειδικότητες (καρδιολόγος, ορθοπεδικός, μικροβιολόγος, κλπ) είναι ανύπαρκτες. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο προκλητική, πληροφορούμενοι ότι ένας (1) Ιατρός Παθολόγος, ο Παιδίατρος και ένας (1) Αγροτικός Ιατρός που θα έπρεπε να υπηρετούν στο Κ.Υ Μαντουδίου είναι αποσπασμένοι στο ΝοσοκομείοΧαλκίδας.

Η εικόνα της διάλυσης ολοκληρώνεται στις διακομιδές των ασθενών που δεν γίνονται, αφού το Κ.Υ. είναι ουσιαστικά και χωρίς ασθενοφόρο. Από τους τέσσερις (4) οδηγούς, μετέθεσαν τους δύο (2) (ο ένας επέστρεψε, αλλά ενδεχομένως να ξαναμετατεθεί) με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να λειτουργεί μόνο στη νυχτερινή βάρδια."


Η απάντηση του Αναπ. Υπουργού στο παραπάνω ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Ο αναπληρωτης υπουργός  υγείας  κ. Λ. Γρηγοράκος απαντώντας  στην αναφορά  Βουλευτή κ. Δ . Αναγνωστάκη σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, δίνει τις παρακάτω πληροφόριες:

"Το Κ.Υ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ είναι διθέσιο (2). Στην πρώτη θέση υπηρετεί ιατρός με παράταση ενώ η θέση προκηρύσσεται ανελλιπώς από 3/1/2014, χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό και έχει συμπεριληφθεί στην από 4/7/2014 προκήρυξη της ·υπηρεσίας μας , της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται. Στην δεύτερη θέση υπηρετεί ιατρός επί θητεία.

Το Π .Ι Στροφυλιάς είναι μονοθέσιο (1} και προκηρύσσεται ανελλιπώς από 4/4/2014, χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό ενώ έχει συμπεριληφθεί στην από 4/7/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας μας, της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται.

Το Π . Ι Προκοπίου είναι διθέσιο (2). Στην πρώτη θέση υπηρετεί ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου και στην δεύτερη θέση υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.

Το Π . Ι Ροβιών είναι μονοθέσιο (1) και υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.

Το Π . Ι Λίμνης είναι διθέσιο (2). Στην πρώτη θέση υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ενώ η δεύτερη θέση έχει συμπεριληφθεί στην από 4/7/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας μας , της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται.

Το Π.Ι Παπάδων είναι μονοθέσιο (1) και προκηρύσσεται ανελλιπώς από 3/1/2014, χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό ενώ έχει συμπεριληφθεί στην από 4/7/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας μας, της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται.

Το Π.Ι Αγ. Άννας είναι διθέσιο (2). Η πρώτη θέση και η ·δεύτερη θέση προκηρύσσονται ανελλιπώς από 4/4/2014 και 3/1/2014 αντίστοιχα , χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους ιατρούς ενώ έχουν συμπεριληφθεί στην από 4/7/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας μας, της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται.

Το Π. Ι Πηλίου είναι μονοθέσιο (1) και προκηρύσσεται ανελλιπώς από 4/4/2014, χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό και συνεχίζει να υπηρετεί ιατρός με παράταση ενώ έχει συμπεριληφθεί στην από 4/7/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας μας, της οποίας τα αποτελέσματα  αναμένονται.


Επισημαίνεται , ότι ειδικότητες όπως η καρδιολογία , ορθοπεδική δεν προβλέπονται από τον Οργανισμό των Κέντρων Υγείας. Από τις προβλεπόμενες ειδικότητες δεν υπηρετεί μικροβιολόγος.

Υπηρετούν 6 αγροτικοί ιατροί από τους οποίους οι τρεις είναι μόνιμοι γιατροί Γενικής Ιατρικής . Έχει αποσπαστεί επί πλέον ένας οδοντίατρος. Το σύνολο των υπηρετούντων στο ΚΥ Μαντουδίου είναι 24 άτομα εκ των οποίων οι 10 είναι ιατρικό και οι 6 νοσηλευτικό".

Αναγνωστάκης: "Ξέχασε να σχολιάσει για τα ασθενοφόρα"

Ο κ. Αναγνωστάκης με Δελτίο Τύπου προς τα ΜΜΕ της Εύβοιας δήλωσε τα παρακάτω:

ο Υπουργείο Υγείας παραθέτει λίστα με τα Αγροτικά Ιατρεία της περιοχής, Στροφυλιάς, Προκοπίου, Ροβιών, Λίμνης, Παπάδων, Αγ. Άννας και Πηλίου Εύβοιαςκαι τις προβλεπόμενες θέσεις σε αυτά, θεωρώντας ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, για ζητήματα υγείας. Αναφέρει μάλιστα ότι προκηρυγμένες θέσεις ιατρών δεν έχουν καλυφθεί, καθώς δεν έχει υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον συμμετοχής από ιατρούς.

Αποφεύγει όμως να σχολιάσει το πρόβλημα με τη λειτουργία των ασθενοφόρων, που λειτουργούν πλέον μόνο κατά τη νυχτερινή βάρδια, και γενικά αντιμετωπίζει το θέμα με λογιστική λογική, παραγνωρίζοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Διαφεύγει του Υπουργείου το ότι η στελέχωση των Κέντρων Υγείας αποτελεί μοναδική διέξοδο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας, η οποία προφανώς και δεν μπορεί να επιτελείται μόνο από αγροτικούς ιατρούς και ιατρούς γενικής ιατρικής.

Προφανώς η πολιτική κινήτρων του Υπουργείου Υγείας ως προς τη στελέχωση των Κ.Υ. και των Π.Ι. είναι σε λαθεμένη βάση και εξ αυτού του λόγου παραμένουν τόσα κενά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της υπαίθρου να έχουν χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας."

Ποιος έχει δίκιο; Τα νούμερα είναι διαφορετικά.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε στο Διαύγεια στις 14 Ιουλίου 2014  η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στην οποία υπάγεται διοικητικα το ΚΥ Μαντουδίου δείχνουν ότι το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιοχή είναι μικρότερο από αυτό που ανάφερε στην Βουλή ο αναπ. υπουργός κ. Γρηγοράκος.

Η  κατάσταση προσωπικού της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Διαβάστε επίσηςΣίμος Κεδίκογλου: Εξασφάλισα την ενδυνάμωση του ΚΥ Μαντουδίου Σάββατο, Αυγούστου 09, 2014