Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Αρνητική η εισήγηση για το «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Κηρέα» σε σχέση με την ΒΙΠΕ Αρνητική η εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή για το Β2 και οριστικό στάδιο της μελέτης για το "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Κηρέως" στο κομμάτι που αφορά την δημιουργία ΒΙΠΕ

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου  όμόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τισ απόψεις της Τεχνικής Υπηρεσίαςγια το Β2 σταδίου του «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Κηρέως»  που έχουν  ως εξής:
Η Τεχνική μας Υπηρεσία  μελετώντας το Β2 στάδιο της μελέτης, συμφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος της. Διατυπώνουμε όμως και πάλι όπως και κατά το Β1 στάδιο της μελέτης, την μεγάλη μας διαφωνία ως προς το θέμα της χωροθέτησης στην περιοχή Μαντουδίου ΕΠ.ΠΑ τύπου Α , δηλαδή μιας χρήσης ασύμφορης και ασύμβατης με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της
περιοχής μας. Διαπιστώνουμε την εμμονή στην κατάφωρη παραβίαση της βούλησης του Δήμου μας παρόλο που το Δημοτικό μας Συμβούλιο με επανειλημμένες αποφάσεις του 206/2014(16.10.14), 208/2014(16.10.2014), 238/2014(3.12.14) έχει διατυπώσει και τεκμηριώσει αναλυτικά την πλήρη αντίθεσή του στην συγκεκριμένη χωροθέτηση Βιομηχανικού Υποδοχέα υψηλής όχλησης, με συντριπτικά επιβλαβείς συνέπειες στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας και έχει ζητήσει την ακύρωση της σχετικής ΚΥΑ .

Παρά ταύτα τα αρμόδια όργανα της μελέτης του Γ.Π.Σ Κηρέως ασκώντας καταχρηστική εξουσία επιχειρούν να επιβάλουν τη χωροθέτηση ΕΠΠΑ τύπου Α στην εν λόγω περιοχή παρά την πολλαπλά διατυπωμένη αντίθεση
• τόσο του Δήμου μας , δηλαδή του Κυρίου της μελέτης για λογαριασμό του οποίου αυτή εκπονείται
• όσο και των υπεύθυνων Μελετητών του Γ.Π.Σ Κηρέα που θεωρούν την συγκεκριμένη χωροθέτηση ΕΠ.ΠΑ τύπου Α, (που τους επεβλήθη με « Ειδική Πρόσκληση » της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) ως ¨αυθαίρετη και αναρμόδια επιβολή ελαττώματος¨επι της μελέτης τους , δεδομένου ότι η σχετική ΚΥΑ ίδρυσης του εν λόγω ΕΠ.ΠA τύπου Α είναι αυθαίρετη γιατί παραβιάζει την οφειλόμενη συμμόρφωση προς τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.
Επισημαίνουμε επιπλέον ότι ένας από τους βασικούς ρόλους της δημιουργίας ΕΠΠΑ τύπου Α’ ήταν η κατασκευή εντός του ΕΠΠΑ γιγαντιαίου θερμοηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1160ΜW.Το ενδιαφέρον αυτό δεν υφίσταται καθόσον έγινε ανάκληση από τη ΡΑΕ της άδειας παραγωγής.»


Η Τελική Πρόταση Β2 για το ΓΠΣ της Δ.Ε. Κηρέως
Διαβάστε επίσης


Με ΒΙΠΕ και πενιχρά περιθώρια για τουριστική ανάπτυξη η οριστική πρόταση (Β2) για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κηρέως
Ξανά-συζητείται απόψε το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο


Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στην συνεδρίαση για 3η φορά θα συζητηθεί για τέταρτη φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το οποίο τις προηγούμενες φορές είχε απορριφθεί.

πηγή: eviatop

Διαβάστε επίσης


Το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το 2016


Ξανα-απορρίφθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα του ΣΑΤΑ

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ξανα-παραιτήθηκε ο κ. Κουκουρίκος. Εκλογή νέου προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 ΟκτωβρίουΞανα-παραιτήθηκε από πρόεδρος του Δ.Σ. (όχι από Δημ. Σύμβουλος) ο κ. Κουκουρίκος

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30 θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  η «αίτηση παραίτησης του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου κ. Κουκουρίκου Ηλία» και  θα διεξαχθεί η εκλογή νέου Προέδρου, Την πρόσκληση υπογραφει ο ο Προεδρεύων Σύμβουλος Γιαννιός Κων/νος


Η Εκλογική Διαδικασία
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.7 του Ν. 3852/2010.  Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστι- κή, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπο- ρεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διε- τία. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλο- γή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.

1. Tο δημοτικό συμ-βούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην α πόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμ- βουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτεί- νεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτεί- νεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλή- λους του δήμου. 
2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμε- νους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος. 
 Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψη- φοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφο- ρία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκε- ντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των πα- ραγράφων 1 και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επι- τυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους πε-ρισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δι- καστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυα- σμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφασηΤο ιστορικό

Ο κ.  Κουκουρίκος είχε ξαναπαραιτηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου για προσωπικούς λόγους. . Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης  με  ανοικτή  επιστολή στις 18 Μαΐου κατάφεραν να τον  μεταπείσουν.  Στην επιστολή τους ανέφεραν:
«.....Σ’ αυτούς τους οκτώ (8) μήνες της θητείας σου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λειτούργησες με αίσθημα δικαίου, με σοβαρότητα χωρίς διακρίσεις, με απόλυτο σεβασμό προς όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις και με αίσθημα ευθύνης. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.Η μακρόχρονη ενασχόληση σου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η εμπειρία σου το ήθος και η ευγένεια σου, αποτελεί για όλους εμάς τους νεότερους σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση. 
Αγαπητέ μας Ηλία, σεβόμαστε απόλυτα τους προσωπικούς λόγους που επικαλείσαι, θεωρούμε όμως πως η παρουσία σου στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη θέση του Προέδρου συμβάλλει ευεργετικά προς την ομαλή και ορθή λειτουργία του, προσδίδει δε συνθετικό πνεύμα και προκαλεί ορθότερες αποφάσεις προς όφελος όλων των συνδημοτών μας.  Για όλους τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να παραμείνεις στο αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας την προσωπική σου υπέρβαση.
Με εκτίμηση
Οι συνάδελφοί σου, Αλατζάς Ευάγγελος, Αρβανίτης Παναγιώτης, Βούλγαρης Αναστάσιος, Γιαννιός Κων/νος, Γεωργάκαινα Ελένη, Δανέλης Ιωάννης, Κατσούρας Δημήτριος, Κουτσουράς Σταύρος, Παναγιώτου Κων/νος, Παληός Ευστράτιος, Σεσοντή Μαρία, Σκουμπρής Νικόλαος, Τάρλας Κυριάκος, Χατζής Ανδρέας, Χαλιούλιας Ιωάννης."

Τελευταία αποτελέσματα αναλύσεων νερού για Κήρινθο και Κρύα Βρύση

Από την ΔΕΥΑ


Μετά από συνεχόμενες ενοχλήσεις των κατοίκων του Οικισμού της Κηρίνθου για τη καταλληλότητα του νερού σας παραθέτουμε τις παρακάτω αναλύσεις οι οποίες πιστοποιούν την καταλληλότητα του νερού.


Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου
Α/Α
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Ημ/νία Έκδοσης
1
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ
715/1-20
7/8/2015
2
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ
715/1-20
7/8/2015


Αφού γνωστοποιήθηκαν οι πιο πάνω αναλύσεις στους κατοίκους, ορισμένοι συνέχιζαν τις ενοχλήσεις ότι το νερό μυρίζει και έτσι με τη παρουσία του κ. Κούρτη Γεώργιου από το δίκτυο του οποίου πάρθηκαν τα δείγματα εκ νέου, σας παραθέτουμε τα τελευταία δείγματα.

Δημοτική Ενότητα Κηρέως
Α/Α
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Ημ/νία Έκδοσης
1
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ
915/1-19
21/9/2015


Σύμφωνα με τα ανωτέρω πιστοποιείται ότι, το νερό της Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου είναι κατάλληλο για πόση χωρίς κανένα περιορισμό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΛΗΟΣ

Attachments:


File

Περιγραφή


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 21-9-2015.pdf
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 7-8-2015.pdf
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 7-8-2015.pdf

Συγκροτείται επιτροπή για αλλαγή του Καλλικράτη

ΚουρουμπλήςΟι αλλαγές στο Καλλικράτη και ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι τα θέματα που ανοίγουν από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή σε ραδιοφωνικό σταθμό, συγκροτείται επιτροπή για τον Καλλικράτη, προκειμένου να συζητήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού. Παράλληλα την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με το ΔΣ της ΚΕΔΕ προκειμένου να έχει μια καλύτερη πληροφόρηση από τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα.
Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ακόμη ότι προωθούνται οι διαδικασίες για την ενοποίηση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμού αστυνομικής ταυτότητας ώστε να παταχθεί η γραφειοκρατία.
Ανέφερε επίσης πως σημαντικό είναι και ο διοικητικός κώδικας καθώς πολλές φορές πρόστιμα δεν εισπράττονται.

Οργάνωση υπηρεσιών και αναπτυξιακή πολιτική των ΟΤΑ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτή την περίοδο είναι πολλά.Θεσμικά, οικονομικά, διοικητικά.Πάντα ο διάλογος ανοίγει καινούργιους δρόμους και βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων.Ο σχεδιασμός, οι καλές πρακτικές ακόμα και η απλή ενημέρωση ανοίγουν τα παράθυρα της γνώσης στους ανθρώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοτικούς συμβούλους και υπαλλήλους.
Είναι , λοιπόν, πολύ θετική η πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης να οργανώσει έξι ημερίδες σε όλη την Ελλάδα για να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε όλοι για :Το νέο πλαίσιο διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών των Δήμων, τον αναπτυξιακό ρόλο των ΟΤΑ και για την ψηφιακή και δημοκρατική διακυβέρνηση.
Στις ημερίδες αυτές ομιλητής θα είναι και ο διαχειριστής του www.citybranding.gr Κ.Μοχιανάκης.

Η πρώτη ημερίδα οργανώνεται στα Γιάννενα στις 2 Οκτωβρίου 2015.
Το πλήρες πρόγραμμα είναι το ακόλουθο :

Ιωάννινα, 2 Οκτωβρίου 2015, Ξενοδοχείο  Du Lac  , Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

08:30-9:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
Συντονισμός : Λόκανα Ευγενία, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
09:00 – 10:00 Έναρξη εργασιών 
Ιφιγένεια Καμτσίδου, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Αν. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εισαγωγικές Ομιλίες 
 • Ιωακειμίδης Γιώργος, Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη, μέλος της ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της ΚΕΔΕ, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ.«Η συμβολή της επιμόρφωσης των Αιρετών και των Στελεχών  της Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο διοίκησης και ανάπτυξης των Δήμων».
 • Μαργαριτόπουλος Μερκούριος, Προϊστάμενος Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.).«Ο ρόλος του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης  (ΠΙΝΕΠΘ) στην εκπαίδευση  του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων».
 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).«Η συμβολή των σπουδαστών και σπουδαστριών της ΕΣΔΔΑ στην περιφερειακή ανάπτυξη»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

10:00 – 12.00 1η Συνεδρία: «Νέο Πλαίσιο Διοίκησης και Οργάνωσης        των Υπηρεσιών των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους»  

Εισηγήσεις:
 • Σαπουνάκης Αναστάσιος, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων»
 • Χρηστάκης Μιχάλης, Δρ. Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».«Οργάνωση και Διοίκηση των διοικητικών δομών των ΟΤΑ».
 • Κοζάρη Ανατολή, Δρ. Πολιτικός Επιστήμων, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΚΔΔΑ, «Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΟΤΑ».           

Συζήτηση-Συμπεράσματα

12:00 – 14:00 2η Συνεδρία: «Αναπτυξιακός ρόλος των ΟΤΑ-Αξιοποίηση των Αναπτυξιακών και Χρηματοδοτικών Εργαλείων».  
Εισηγήσεις:
 • Γκέκας Ράλλης, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ, Σύμβουλος της ΚΕΔΕ. «Νέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στην Τοπική Ανάπτυξη». 
 • Γκόνου Γεωργία, Διευθύντρια Κατάρτισης & Απασχόλησης  της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),  «Αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων»
 • Τατάρη Νικολέτα, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg  . «Η προώθηση της οικονομικής & κοινωνικής ανάπτυξης Ηπείρου/ Δυτικής Μακεδονίας μέσω του προγράμματος Interreg»                          


Συζήτηση-Συμπεράσματα

14:00 – 16:00 3η Συνεδρία: «Ψηφιακή και Δημοκρατική  Διακυβέρνηση των ΟΤΑ»
Εισηγήσεις:
 • Κανταρτζής Αθανάσιος, π. Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης,   «Η συμμετοχή του πολίτη στη δημοκρατική διακυβέρνηση των ΟΤΑ»
 • Βάλλας Γεώργιος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης στην e-trikala Α.Ε.  «Παρουσίαση του δικτύου πόλεων Citiesnet/ψηφιακές πρωτοβουλίες-δράσεις e-trikala»  
 • Μοχιανάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου,«Οι έξυπνες πόλεις-Το παράδειγμα του Ηρακλείου»

Συζήτηση-Συμπεράσματα

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Λάμδα Ναύς Ναυπηγεία Α.Ε.

Από την ιστοσελίδα της εταιρείας

 Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η έγκριση τη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση ναυπηγείου και την κατασκευή συνοδών έργων της εταιρείας ΄΄ ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΥΜΑΣΙ ΄΄ στο Μαντούδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Ν. Ευβοίας


Διαβάστε επίσης


Τι γίνεται με το Ναυπηγείο στο Μαντούδι; Ποιά είναι η "Δελφοί" ΕΠΕ στο Προκόπι;


Ελείψει προσωπικού δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά οι Παιδικοί Σταθμοί Λίμνης και Μαντουδίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε "Να γίνουν ενέργειες για να καλυφθούν κατ΄εξαίρεση οι ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λίμνης και Μαντουδίου, με ειδικότητες Μαγείρων και Καθαριστριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους".


Γεωργάκαινα: "...........να γίνει και στον Νηλέα δημοτικός παιδικός σταθμός"από τα πρακτικά

Θ Ε Μ Α : Λειτουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λίμνης και Μαντουδίου

O Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Μετά την αποχώρηση του μόνιμου προσωπικού ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λίμνης έπαψε να λειτουργεί. Έγιναν προσπάθειες να καλυφθούν οι θέσεις μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας όμως δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Προκειμένου να επεναλειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λίμνης το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την υπ’ αριθμ 16/2015 απόφαση με την οποία
ζητά την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΠΕ Νηπιαγωγών. Η απόφαση στάλθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1775/19-02-2015 διαβιβαστικό στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.
Χωρίς μόνιμο προσωπικό ο Δημοτικός Παιδικός σταθμός Λίμνης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κατ’ ελάχιστον και για την εξυπηρέτηση των νηπίων χρειάζονται, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι εξής υπάλληλοι-εργαζόμενοι:
1. Ένας (1) Νηπιαγωγός.
2. Ένας (1) Μάγειρας.
3. Ένας (1) εργαζόμενος με την ειδικότητα του προσωπικού καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών.

Με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ πεντάμηνης διάρκειας προσλήφθηκαν στο Δήμο μας: Μία (1) Νηπιαγωγός ΠΕ1, ένας (1) μάγειρας και καθαρίστριες.
Μπορεί να δημιουργηθεί ομάδα και να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λίμνης Μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2015 που λήγει η σύμβαση της Νηπιαγωγού, μετά πρέπει και πάλι να αναστείλει την λειτουργία του».

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:

Καντζούρας Ιωάννης : Έχω θέσει ξανά αυτό το θέμα για συζήτηση σε δημοτικό συμβούλιο που έγινε στο Μαντούδι. Ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου χρειάζεται άτομο. Υπηρετεί μία υπάλληλος η οποία κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια να συνεχίσει την λειτουργία του με την βοήθεια ενός ατόμου με 5μηνη σύμβαση.
Αν πάθει κάτι αυτή η υπάλληλος τι θα γίνει; Δουλεύει χωρίς να παίρνει ούτε τις άδειες της για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην λειτουργία του παιδικού σταθμού. Είναι απαραίτητο να προσληφθεί άτομο.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Είναι ένα θέμα που το συζητάμε από την προηγούμενη χρονιά. Πέρσι υπήρχε μια δικαιολογία, αλλά έχει περάσει ήδη ένας χρόνος. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε πάλι τα ίδια. Και δεν είναι δικαιολογία να λέμε ότι κάναμε ένα έγγραφο, ας βολευτούμε με τον υπάλληλο του 5μηνου και ας δουλέψει ο Παιδικός Σταθμός μέχρι τον Δεκέμβριο. Τι πάει να πει κλείνουμε τον Παιδικό Σταθμό;
Η αίτηση έγινε πήγε κανείς στο Υπουργείο; Έγινε φασαρία έστω και μόνο για να ακουστούμε; Μετά από το πέρασμα ενός χρόνου επαναλαμβάνουμε πάλι τα ίδια. Να πάμε όλο το δημοτικό συμβούλιο και να απαιτήσουμε να διοριστεί νέος υπάλληλος στον Παιδικό Σταθμό. Αυτές οι δομές δεν πρέπει να κλείσουν, πρέπει να στηριχθούν.

Σκομπρής Νικόλαος: Ο Δήμος έχει δύο παιδικού σταθμούς στη Λίμνη και στο Μαντούδι. Να αντιμετωπιστούν και οι δύο ισότιμα.

Τάρλας Κυριάκος: Συμφωνώ με τις απόψεις των κ.κ.Καντζούρα Ιωάννη και Λιαγκάκη Ευσταθίου .Είναι ανεπίτρεπτο να κλείνουν παιδικοί Σταθμοί. Πρέπει να γίνει αγώνας. Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση και για τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου, για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Στεργίου Ιωάννης: Μετά από ένα χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή την έλλειψη προσωπικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού στους Παιδικούς Σταθμούς. Και διευκρινίζω ότι δεν διαχωρίζω τον έναν παιδικό σταθμό από τον άλλον.
Ο κόσμος εργάζεται, συνταξιοδοτείτε και θέσεις παραμένουν κενές. Με την ανάληψη της υπηρεσίας σας δεχθήκαμε επίθεση ως προηγούμενη δημοτική αρχή ότι δεν κάναμε τα πράγματα καλά. Πέρασε ένας χρόνος επί θητείας σας και βλέπουμε τα αποτελέσματα των δικών σας ενεργειών. Για τέτοια θέματα υπάρχουν διέξοδοι.
Αν παρακολουθήσετε εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ακόμη και τώρα με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, δίνεται η δυνατότητα ειδικά για παιδικούς σταθμούς. Τους έχει εξαιρέσει από την αναστολή προλήψεων και είναι πιο ελαστικά τα πράγματα, για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
Τίποτε δεν λύνεται με ένα έγγραφο ή μια απόφαση που θα ληφθεί. Ερωτώ ,έχουν υποβληθεί τα αιτήματα μας στις αρμόδιες επιτροπές;
Ακόμη και για το προσωπικό με οκτάμηνες συμβάσεις ούτε καν αίτημα δεν είχε υποβληθεί από τον Δήμο μας στο αρμόδιο Υπουργείο.
Χάθηκε ένα χρόνος ,θα τελειώσουν τα προγράμματα και θα βρεθούμε ξανά σε μια κατάσταση που δεν θα είναι καλή. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για μα προλάβουμε. Χρειάζονται νέοι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τον παιδικό σταθμό και εννοώ επιστημονικό προσωπικό.

Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος πήρε το λόγο και είπε: Όσο αφορά το αίτημα που είχαμε κάνει από τον Μάιο, παρά τις πιέσεις
που έγινα μέσω των υπηρεσιών μας για να έρθει το συντομότερο απόφαση για να προσλάβουμε νηπιαγωγό δεν έχει ευδοκιμήσει τίποτε απολύτως. Κλειστές πόρτες, δεν δίνουν σημασία όσο και να διαμαρτυρόμαστε. Είναι μια δύσκολη εποχή .Δεν προσλαμβάνουν κανέναν ,ούτε επιτρέπουν να προσληφθεί κάποιος και η διαμαρτυρία μας είναι άσκοπη.
Δεν είναι θέμα της δημοτικής αρχής.

Κουκουρίκος Ηλίας:
Είναι καθαρά θέμα της δημοτικής αρχής γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Αν στείλουμε ένα έγγραφο δεν πρόκειται να μας λάβουν ποτέ σοβαρά υπόψη. Αν δεν παραστούν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος δεν πρόκειται να κερδίσουμε τίποτε. Με τα έγγραφα δεν λύνονται τα προβλήματα.

Αλεξίου Δημήτριος: Είναι από τις τελευταίες κοινωνικές δομές που έχουν μείνει στη χώρα μας, πετσοκομμένες βέβαια ως γνωστόν. Μετά τα έγγραφα υπάρχουν πιο έντονες διαμαρτυρίες, παραστάσεις, επιτροπές κλπ. Δεν είμαστε εμείς που θα βρούμε τα ισοδύναμα μέτρα,ας τα βρούν αυτοί. Εμείς διεκδικητικό πλαίσιο πρέπει να έχουμε και σ΄αυτή την κατεύθυνση είμαι δίπλα σας.

Γεωργάκαινα Ελένη: Θέλω να δεσμευτώ ότι την επόμενη φορά που θα έρθει το θέμα για συζήτηση εγώ προσωπικά θα έχω πάει στο Υπουργείο να δούμε τι γίνεται για τους Παιδικούς Σταθμούς Λίμνης και Μαντουδίου και μακάρι να έχουμε αποτελέσματα.Επόμενη εισήγηση μου θα είναι να γίνει και στον Νηλέα δημοτικός παιδικός σταθμός,


ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να γίνουν ενέργειες για να καλυφθούν κατ΄εξαίρεση οι ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Λίμνης και Μαντουδίου, με ειδικότητες Μαγείρων και Καθαριστριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Ποιες οικογένειες δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση έως 600 ευρώ – Αιτήσεις στα ΚΕΠ μέχρι 31 Δεκεμβρίου


επίδομα ορεινών περιοχών1Εφάπαξ εισοδηματική ενίσχυση έως και 600 ευρώ δικαιούνται όσες οικογένειες ζουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους για το 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ καθώς επίσης και αν καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών .
Δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις έχουν οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ για το έτος 2015.
Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε :
-Εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
-Τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
• Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
• Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014 – φορ. έτος 2014).
• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, προς την ΥΔΕ περί της μη ύπαρξης σε βάρος του κανενός στοιχείου εκχώρησης ή κατάσχεσης.
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).
Να σημειωθούν επίσης τα εξής:
1.) Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ήτοι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία,, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.
2.) Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτημένο από αυτόν.
3.) Για την καταβολή της Οικονομικής Ενίσχυσης του έτους 2015 πρέπει οι αιτούντες να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2010 – 2011 – 2012 – 2013 και 2014. Σε αντίθετη περίπτωση να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για σχετική τακτοποίηση, των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Φωτογραφίες από το πανηγύρι στο Μαντούδι για την Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Mε λαμπρότητα γιορτάσθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στon Ενοριακό Ιερό Ναό του Μαντουδίου παρουσία του Μητροπολίτη Χαλκίδας κ. Χρυσόστομου και της Δημοτικής Αρχής. Μετά το Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ακολούθησε περιφορά της εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
Η παράδοση, μας λέει ότι ο Ιωάννης κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στην Έφεσο, όπου με την προσευχή του κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος και οδήγησε στο Χριστιανισμό τετρακόσιες χιλιάδες ειδωλολάτρες. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού βασανίστηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μ.Χ.). Πέθανε λοιπόν σε βαθιά γεράματα στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ' αυτήν. Μετά από μερικές μέρες μαθητές του και πολλοί χριστιανοί πήγαν να προσκυνήσουν και είδαν τον τάφο άδειο. Ο Άγιος αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή.
Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση του αγίου την 26η Σεπτεμβρίου.


Οι φωτογραφίες είναι από το fb του Paliatsos Nikos
Τι γιορτάζουμε;

Η Βασιλική του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται 3,5 χιλιόμετρα μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσoυ. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη οικοδομήθηκε πάνω στο μαρτύριο που είχε χτιστεί πάνω από τον τάφο του ευαγγελιστή τον 4ο αιώνα στον άγονο λόφο του Αγιασουλούκ, έξω από τα τείχη της πόλης. Το ιουστινιάνειο κτήριο (που άρχισε το 535/536) ήταν μία βασιλική με εγκάρσιο κλίτος και 6 συνολικά τρούλους, πάνω από τον κεντρικό σταυρό, το ιερό, τις πτέρυγες του εγκάρσιου κλίτους και τον κυρίως ναό.  Καταστράφηκε από τις Αραβικές εισβολές και μετατράπηκε σε τζαμί το 1330. Ο,τι απέμεινε το κατέστρεψε το 1404 ο φοβερός Ταμερλάνος που έφθασε μέχρι την Έφεσο και μετά το άρπαξαν οι Σελτζουκίδες Τούρκοι για να κτίσουν το 1375 το παρακείμενο τέμενος του Ιsa Bey πηγή

Στη βασιλική αυτή συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος το 431 κατά του Νεστοριανισμού και οι Πατέρες συγκεντρώθηκαν εκεί για να επιλύσουν την διαφωνία περί της ενότητος του Λόγου του Θεού με την ανθρώπινη υπόσταση που προσελήφθη εκ της Αγίας Παρθένου Μαρίας και τόνισαν την αξία της μητρότητος στην κατά σάρκα γέννηση του Ιησού Χριστού
Aνακατασκευή του εξωτερικού της βασιλικής του Αγίου Ιωάννη στην Έφεσο.
Πατριαρχική λειτουργία επί του Τάφου του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου στην Έφεσο


Βίος Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστή
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής εορτάζει στις 8 Μαΐου Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου, και στις 26 Σεπτεμβρίου η Μετάσταση του

Zoom in (real dimensions: 303 x 422)Εικόνα

Ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης, ήταν αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Η οικογένεια του και ο ίδιος καταγόταν απ’ την Γαλιλαία και ήταν ψαράδες στο επάγγελμα. Ο πατέρας του λεγόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα του Σαλώμη. Ο Ιωάννης από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του στο ψάρεμα, καθώς και ο αδελφός του ο Ιάκωβος. Δεν είχε καμια μόρφωση ούτε έμαθε πολλά γράμματα. Άπλα ψάρευε, όπως τον δίδαξε ο πατέρας του. Δεν είχε φίλους ούτε συναναστρεφότανε με μορφωμένους και σοφούς της εποχής εκείνης. Νέος ακόμη, από αγάπη προς τον Θεό, πήγαινε συχνά στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, για να ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου, του βαπτιστή, του οποίου έγινε μαθητής.

Ένα απόγευμα πού περπατούσε ο Ιησούς κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Ιωάννη να ψαρεύει και τον κάλεσε κοντά Του. Εκείνος άφησε αμέσως τα δίχτυα του και το ψάρεμα και μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο τον ακολούθησε χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς να ρωτήσει το παραμικρό. Η θεϊκή δύναμη του Κυρίου τον κατέκτησε αμέσως.

Ο Ιωάννης, ο ταπεινός αυτός ψαράς, μετά την Ανάληψη του Κυρίου και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο στύλος της Εκκλησίας.

Ο Ιωάννης λοιπόν αγάπησε πολύ τον Διδάσκαλο του και έδειχνε αφοσίωση και σεβασμό απέραντο, αλλά και αγαπήθηκε από τον Χριστό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Είχε την μεγάλη τιμή να συνοδεύσει τον Χριστό στο Θαβώριον Όρος για την Μεταμόρφωση και να ακούσει την θεϊκή φωνή την λέγουσαν: «Οὗτος ἔστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὤ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε». Και στον Μυστικό Δείπνο δίπλα στον Ιησού κάθισε ο Ιωάννης και διά την πολλή αγάπη, την οποίαν έτρεφε δι’ Αυτόν, τον ρώτησε: «Κύριε, τίς ἔστιν ὁ παραδιδούς σέ;» Αλλά και όταν ο Ιησούς συνελήφθη από τους Ιουδαίους, τον ακολούθησε με πολύ θάρρος και μπήκε στην αυλή του Αρχιερέως. Και όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, πάλιν παρίστατο μετά της Παναγίας της Μητέρας του Θεανθρώπου. Αυτόν δε τον Ιωάννη, τον αγαπημένο Του μαθητή, επέλεξε ο Χριστός πάνω στον σταυρό, για να προστατεύσει την μητέρα Του, και η μεν Θεομήτωρ ήκουσε το «γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου», ο δε Ιωάννης ήκουσε το «ἰδού ἡ μήτηρ σου» (Ιω. ΙΘ΄ 2627).

Ο Ιωάννης από της στιγμής εκείνης παρέλαβε την Παναγία και την οδήγησε στο σπίτι κοντά στην μητέρα του Σαλώμη και την φρόντιζε ακούραστα μέχρι της κοιμήσεώς της στο πεντηκοστό ένατο έτος της ηλικίας της.

Πόση μεγάλη τιμή για τον Ιωάννη να γίνει ο προστάτης της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεανθρώπου! Δικαιολογημένα λοιπόν μας διαβεβαιώνει η Εκκλησία ότι ο ίδιος ο Ευαγγελιστής είναι αυτόπτης μάρτυρας των μεγάλων και συγκλονιστικών γεγονότων, πού περιγράφει στο Ευαγγέλιο του, τονίζοντας: «Οὗτος ἔστιν ὁ μαθητής ὁ μαρτύρων περί τούτων καί γράψας ταῦτα, καί οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἔστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ» (Ιω. ΚΑ΄ 24). Έχουμε την διαβεβαίωση ότι πορεύθηκε μαζί Του στον Γολγοθά για την σταυρική θυσία και ότι όλες τις δύσκολες στιγμές στάθηκε κοντά στον Χριστό με πίστη και αφοσίωση και ποτέ δεν τον αρνήθηκε.

Ο Ιωάννης μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος γίνεται πάνσοφος. Κηρύττει τον λόγο του Θεού στα Ιεροσόλυμα και μετά την κοίμηση της Θεοτόκου στέλλεται από την Εκκλησία στην Ασία με κέντρο την Έφεσο και διδάσκει την Χριστιανική πίστη, σύμφωνα με την παράδοση, σ’ έναν λαό άγριο. Το φλογερό του κήρυγμα, το σάλπισμα της διδασκαλίας του Χριστού, συνάντησε σφοδρή αντίδραση, γιατί τα Χριστιανικά του κηρύγματα ήσαν κόντρα στις σατανικές πλάνες. Εκεί όπου παλιά φιλοσοφούσαν οι δαιμονόπληκτοι ειδωλολάτρες, πάλεψε πολύ, αλλά αποδείχτηκε φοβερός εχθρός των δαιμόνων. Εξαφάνισε το σκοτάδι και κυρίευσε την ακρόπολη των ειδωλολατρών εξιστορώντας κάθε μέρα και κάθε στιγμή την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού, την σταυρική Του θυσία και την Ανάσταση Του, σε όσους ήθελαν να τον ακούσουν. Έτσι η ειδωλολατρία έσβησε, και επικράτησε η φιλοσοφία του ψαρά και η δύναμις της Εκκλησίας, η δύναμις του Αγίου Πνεύματος, πού έστειλε ο Ουράνιος Πατέρας και ανέδειξε τους αλιείς, πανσόφους.

Zoom in (real dimensions: 600 x 805)Εικόνα

Στην Πάτμο
Ο Ιωάννης κάποια μέρα οδηγήθηκε αλυσοδεμένος στην Πάτμο. Βρέθηκα εξόριστος στην Πάτμο, λέγει ο ίδιος, εξαιτίας του λόγου του Θεού, τον οποίον κήρυττα, και για την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, διότι παρουσίαζα τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους (Αποκ. Α΄ 9). Ο ιστορικός Ευσέβιος τοποθετεί την εξορία αυτή κοντά στο 14ον έτος της βασιλείας του αυτοκράτορα Δομετιανού, το 94 ή το 95 μ.Χ..

Αλλά και στην Πάτμο ο φλογερός Ιωάννης δεν σταμάτησε την δράσι του, συνέχιζε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου ακολουθώντας τα ίχνη του Κυρίου.

Εκεί κατέλυσε στο σπίτι ενός καλού ανθρώπου του Μύρωνος. Αυτόν και την οικογένεια του τους έκανε σύντομα Χριστιανούς. Το σπίτι του Μύρωνος αποτέλεσε την πρώτη κατ οίκον εκκλησία.

Το κήρυγμά του, ο ζεστός λόγος του κέρδιζε καθημερινά ψυχές και πολλοί απ’ αυτούς βαπτίζονταν. Στην παραλία της Πάτμου γίνονταν οι βαπτίσεις και σώζονται εκεί μέχρι σήμερα περιφραγμένα ερείπια του βαφτιστηριού του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστή. Εκεί σ’ αυτόν τον αγιασμένο χώρο, βαπτίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι και έγιναν στρατιώτες του Χριστού.

Συγγραφή της Αποκαλύψεως
Ο Ευαγγελιστής ευρισκόμενος στην Πάτμο εξόριστος, μέσα σε ένα Σπήλαιον, πού σώζεται μέχρι σήμερον και λέγεται Ιερόν Σπήλαιον ή Σπήλαιον της Αποκαλύψεως, έλαβε την Αποκάλυψη. Του την έδωσε ο ίδιος ο Θεός με οράματα, πού έβλεπε μπροστά στα μάτια του, ωσάν να έβλεπε εικόνες όπως σε κινηματογραφική ταινία, το μέλλον της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας. Έλαβε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη από τον Θεό και την έγραψε όχι μόνον διά τον εαυτό του, αλλά διά τους πιστούς της Εκκλησίας όλων των αιώνων.

Είναι η Αποκάλυψις σαν μια επιστολή, μια εγκύκλιος, πού την στέλλει ο Θεός στις επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας και δι’ αυτών σε ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού όλων των αιώνων.

Η Αποκάλυψις είναι το μόνον προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ο ίδιος ο Ιωάννης την ονομάζει καθαρά προφητεία. Μακάριος, λέγει ο αναγινώσκων τους λόγους της προφητείας (Αποκάλ. Α΄ 3), περιγράφει δηλαδή αυτά πού πρόκειται να γίνουν.

Σ’ αυτό το βιβλίο βλέπουμε τον πόλεμο του σατανά κατά των οπαδών του Χριστού, αλλά και τον θρίαμβο της Εκκλησίας του Χριστού. Φαίνεται ο διωγμός των πιστών υπό των αντίχριστων, αλλά και η τιμωρία των αποστατών. Φαίνεται επίσης καθαρά η προστασία των ανθρώπων του Θεού. Όλοι οι πιστοί, πού βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, παρ όλα τα βάσανα και τους διωγμούς θα βγουν στο τέλος νικητές.

Βλέπουμε φυσικές αναστατώσεις, πού θα γίνουν στον ουρανό, στον ήλιο, στην θάλασσα. Βλέπουμε λιμούς και λοιμούς και σεισμούς κατά τόπους, για τα οποία ομιλεί ο Κύριος (Ματθ. 24 και Λουκά 21) και τα οποία θα συμβούν κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου.

Έκτος από την Αποκάλυψη έγραψε ο Ιωάννης τις τρεις Καθολικές Επιστολές και το Ευαγγέλιο. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι ο Ιωάννης έγραψε στην Ελληνική γλώσσα, πού για μας τους Έλληνες αποτελεί μεγάλη τιμή.

Η Συγγραφή του Ευαγγελίου
Τελευταίος απ’ όλους τους Ευαγγελιστές ο Ιωάννης και με προτροπή των πολυαρίθμων μαθητών και ακροατών του έγραψε το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην Έφεσο, εκεί όπου εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα. Η όμορφη ψυχή του και το διαυγές πνεύμα του χαριτώνονται από το Άγιο Πνεύμα, και αποκτά μίαν γλυκύτητα και μια σωφροσύνη. Μέσα του ζούσε η φύσις της Χριστιανικής αγάπης, η οποία συνδυαζόταν με το συναίσθημα της πίστεως, πού γινόταν μαχητική, όταν το απαιτούσε το καθήκον. Και «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν» (Ιω. Δ΄8). Η αγάπη και η πίστης είχαν γίνει στο είναι του μέτρο και γνώμη για τον ορισμό της αγιότητος.

Όλες αυτές οι διδασκαλίες, πού άκουσε από τον Χριστό, έγιναν μέσα του κέντρο αγνότητας της ανθρώπινης ψυχής του με την συναίσθηση και την λειτουργία του πνεύματος του, ώστε να κατανοήσει όλες τις ιδέες και τα νοήματα για την συγγραφή του Ευαγγελίου, πού είναι μια θερμή έκφρασης αγάπης και προθυμίας. Είναι βαθύ και θεολογικό στο περιεχόμενο του γι’ αυτό ονομάζεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και Θεολόγος.

Ο Ιωάννης κατενόησε όσον ουδείς άλλος πόσον αξίζει η αρετή της αγάπης, και στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του παντού περί αγάπης ομιλεί. Σε όλα τα κηρύγματά του έλεγε: «Τεκνία ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», όλο για την αγάπη κήρυττε, γιατί η αγάπη είναι η βάσις και η συνισταμένη όλων των αρετών.

Και την αγάπη ο Ιωάννης την απέκτησε με κόπο και με αγώνα, διότι από μικρός ήτο φύσις ζωηρά, γι’ αυτό ο Κύριος τον ονόμασε βουνεργές (Μάρκ. Γ΄ 17), δηλαδή υιό βροντής, παιδί του κεραυνού, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και όμως, δάμασε την ζωηρή αυτή φύση και τον ευέξαπτο χαρακτήρα, και απέκτησε τόσην αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, όσον ουδείς άλλος, γι’ αυτό και ονομάσθηκε και μαθητής της αγάπης.

Με την αγάπη λοιπόν ο Ιωάννης νίκησε τις δυσκολίες, πού συνάντησε στις μακρινές χώρες, τα βάσανα πού υπέφερε απ’ τους ασεβείς, τους κατατρεγμούς, τούς ξυλοδαρμούς και τις φυλακές, με την αγάπη, αλλά και με την ενίσχυση του ίδιου του Θεού. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός σε όλους τους Αποστόλους, πριν αναληφθεί στους ουρανούς: «Καί ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἴμι πάσας τάς ἡμέρας», Άρα κι εμείς οι Χριστιανοί ως μαθητές του μαθητού του Χριστού πρέπει να έχουμε οδηγό και όπλον και στήριγμά μας την αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Και αν δεν έχουμε αληθινή αγάπη μέσα μας, να την ζητήσουμε από τον Θεό με προσευχή και εκείνος θα μας την δώσει.


Zoom in (real dimensions: 700 x 950)Εικόνα


Η παράδοση, επίσης, μας λέει ότι ο Ιωάννης κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στην Έφεσο, όπου με την προσευχή του κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος και οδήγησε στο Χριστιανισμό τετρακόσιες χιλιάδες ειδωλολάτρες. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού βασανίστηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη.


Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μ.Χ.). Εκείνο, όμως, που αξίζει να αναφέρουμε, είναι η φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές του: «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει, παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».

Πέθανε λοιπόν σε βαθιά γεράματα στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ' αυτήν. Μετά από μερικές μέρες μαθητές του και πολλοί χριστιανοί πήγαν να προσκυνήσουν και είδαν τον τάφο άδειο. Ο Άγιος αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή.
Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση του αγίου την 26η Σεπτεμβρίου.

Ακούστε το Απολυτίκιο Μεταστάσεως Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού -

Σε διαβούλευση το οριστικό (Β2) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Νηλέως με ΠΠΑΙΠ και ΕΠΕΒΟ

Ο Δήμος ανάρτησε για ενημέρωση τα παρακάτω αρχεία και χάρτες το Β2 στάδιο της μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ ΝΗΛΕΩΣ για διαβούλευση. Η μελέτη μετά την γνωμοδότηση της από το Δημοτικό Συμβούλιο  πρέπει να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη ΔιοίκησηΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Mars creative construct image from Blogs Just In
Add captionΗ μελέτη ΣΧΟΟΑΠ

Οικονομική Βιωσιμότητα
Στην συγκεκριμένη θεώρηση οι επιλογές για τον προσδιορισμό του χωρικού προτύπου, προσανατολίζονται στην αναζήτηση κατ’ αρχήν της οικονομικής βιωσιμότητας, ζήτημα αλληλένδετο με τους διαθέσιμους πόρους της περιοχής αλλά και με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας.

Το πρότυπο θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις ως προς την οικονομική βιωσιμότητα, με μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για μια σταθερή και ομαλή πληθυσμιακή δυναμική. Την ανάπτυξη αυτή δεν μπορούν να εγγυηθούν επενδύσεις που υπόσχονται ταχύτατες εξελίξεις, και που συχνά αφορούν δραστηριότητες που γρήγορα παύουν να έχουν μόνιμες επιρροές στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αποτελέσματα της αξιοποίησης της ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα σε κλίμα διαρκώς αυξανόμενων τιμών που έχει παρατηρηθεί κυρίως στις παραλιακές περιοχές.
Προϋπόθεση οικονομικής βιωσιμότητας για τις περιοχές όπου μετασχηματίζεται το παραδοσιακό αγροτικό πρότυπο - είναι η υιοθέτηση ενός προτύπου στο οποίο δεν θα επικρατεί σε συντριπτικό βαθμό ο τριτογενής τομέας με αιχμή τον τουρισμό, αλλά θα εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη των τριών τομέων της οικονομίας και απασχόλησης. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης η σταθερή συμπληρωματική απασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα (ελαιοκομία - ρητινοκαλλιέργεια– κτηνοτροφία) , αποτελεί θετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με προστασία των πόρων. Η δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για την βιωσιμότητα με όρους ισορροπίας και ασφάλειας απέναντι στους μελλοντικούς κινδύνους, όσο και για την αντιμετώπιση της εποχικότητας που ενέχει η απασχόληση με τουριστικές δραστηριότητες.

Το πρότυπο της πολυαπασχόλησης βασισμένο σε νέες μορφές σύγχρονης οικονομίας και επιχειρηματικότητας, στα πρότυπα των οικογενειακών επιχειρήσεων και την πρωτοβάθμια οργάνωσή τους για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη για την περιοχή ένταξη στην παραγωγική διαδικασία.

Αειφόρος Ανάπτυξη
Η αειφορική διαχείριση του χώρου συνδέεται και με το εύρος και τον τρόπο διαχείρισης των πόρων. Όσον αφορά στις παράκτιες περιοχές, το κύριο πρόβλημα ανάλωσης πόρων σχετίζεται με την άναρχη αστικοποίηση του εξωαστικού χώρου. Οι πόροι που αφορούν τη γενική αυτή δραστηριότητα, αφορούν στην γεωργική γη, στα υπόγεια ύδατα – υδάτινο δυναμικό, στην ποιότητα παράκτιου οικοσυστήματος, στο τοπίο και τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση των πόρων καθορίζει και την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Τουριστική Ανάπτυξη
Ως προς τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης η περιοχή οργανώνεται σε τρεις ενότητες: Περιοχές των ανατολικών ακτών με ήπιο ανάγλυφο (ευρύτερη περιοχή Αγκάλης). Στην περιοχή αυτή λόγω της καταλληλότητας του ανάγλυφου και της εκτεταμένης παραλίας που ήδη καταγράφεται τουριστική δραστηριότητα στο πρότυπο «Ήλιος – = Άμμος - Θάλασσα» κρίνεται κατάλληλη η χωροθέτηση ζώνης Τουρισμού Αναψυχής με έλεγχο των χρήσεων και θέσπιση περιορισμών στην δόμηση, ώστε να μην απαξιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Παραλιακές περιοχές του βόρειου τμήματος της Δ.Ενότητας με έντονο ανάγλυφο όπου καταγράφεται παραθεριστική κατοικία, ή ξενώνες μικρής κλίμακας με την μορφή διάσπαρτης δόμησης, ενταγμένης στο ευρύτερο δασικό τοπίο. Η αντοχή της περιοχής σε οικιστική ανάπτυξη είναι περιορισμένη και η τουριστική δραστηριότητα θα πρέπει να προσανατολισθεί σε καταλύματα υψηλών προδιαγραφών και μικρής κλίμακας που δεν θα διαταράσσουν το φυσικό περιβάλλον. Η αγροτική ενδοχώρα και ειδικότερα οι περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Δάσος Παπάδων, Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς, Φαράγγι Νηλέα).
Στις περιοχές αυτές ενισχύεται η αναδυόμενη τάση ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με την δημιουργία δικτύων ήπιων διαδρομών και πόλων εξυπηρέτησης των επισκεπτών
και παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση ήπιων μορφών τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής (αγροτουρισμός).

Είναι προφανές ότι οι διαφορετικές μορφές τουρισμού στην περιοχή μπορούν – και οφείλουν να λειτουργήσουν συνδυαστικά, γεγονός που θα συντελέσει στην διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για την περιοχή.

Οι Ρόλοι των οικισμών
Το οικιστικό δίκτυο διαμορφώνεται με κεντρικό πόλο τον οικισμό της Αγίας Άννας, ο οποίος ενισχύεται με περιοχή αστικών εξυπηρετήσεων και δευτερεύοντες πόλους τος οικισμούς Παπάδων και Κερασιάς, κόμβους σύνδεσης της περιοχής της Δ.Ε. με τις όμορες ενότητες Ελυμνίων και Ιστιαίας - Αιδηψού. Δημιουργούνται νέες οικιστικές περιοχές Β΄κατοικίας στην παραλιακή ζώνη με σκοπό την απορρόφηση της ζήτησης και την άμβλυνση της διάχυσης της δόμησης στον υπό μερική προστασία εξωαστικό χώρο. Οι περιοχές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά, ως δίπολα, με τους αντίστοιχους πλησιέστερους οικισμούς της ενδοχώρας: Αγίας Άννα – Αγκάλη, Αχλάδι – Φραγκάκη και Κοτσικά – Παραλία Κοτσικιάς, Αχαλαδοπόταμος. Οι λοιποί οικισμοί της ενδοχώρας με φθίνουσες τάσεις, οργανώνονται με αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων ώστε να λειτουργήσουν ως πόλοι ενός ενιαίου αγροτοτουριστικού δίκτυου.

Προστατευτέα αντικείμενα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Η περιοχή μελέτης δεν περιλαμβάνει εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, παρόλα αυτά το υψηλής αξίας φυσικό περιβάλλον θέτει ζητήματα προληπτικών μέτρων προστασίας.
Τα προστατευτέα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις, παραρεμάτια οικοσυστήματα και αξιόλογες ακτές.
Ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι εξής περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος: Νησίδα Αγίου Βασιλείου (κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος) Βραχονησίδες Λευκονησίων και Πρασού Βυζαντινά μη κηρυγμένα μνημεία Φαράγγι Νηλέα Τα απότομα δασωμένα πρανή της βορειοανατολικής ακτής. Περιοχή παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος Κερασιάς Δάσος Δρυός Παπάδων

Μεταφορική υποδομή – οδικό δίκτυο και λιμενικές υποδομές
Προτείνεται η οργάνωση ενός ιεραρχημένου δικτύου, διαβαθμισμένου με βάση τόσο τις λειτουργικές ανάγκες των προβλεπόμενων συνδέσεων, όσο και μέριμνα για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ευαίσθητου περιβάλλοντος με δυσανάλογα τεχνικά έργα. Το δίκτυο οργανώνεται ως εξής:
Το πρωτεύον οδικό δίκτυο (Ε.Ο. 77) με βάση την βελτίωση της χάραξης με παράκαμψη των οικισμών Αγίας Άννας και Παπάδων, όπως προβλέπεται με τις εκπονηθείσες μελέτες (Οριστικές ή μελέτες εφαρμογής), συνεχίζει να αποτελεί τον κορμό του δίκτυου μεταφορών που συνδέει τόσο τους οικισμούς εντός της Δ.Ε. όσο και την Δ.Ε. με την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο περιλαμβάνει το σύνολο των συνδέσεων των οικισμών με το πρωτεύον δίκτυο καθώς και τρεις χαράξεις που αφορούν κυρίως την αναβάθμιση των συνδέσεων της Δ.Ε. με τις όμορες περιοχές: την δημοτική οδό προς Κερασιά - όριο Δήμου, που αποτελεί οδό σύνδεσης τόσο με την Ιστιαία μέσω Κοκκινομηλιάς όσο και με την δυτική ακτή μέσω περιοχών οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της όμορης Δ.Ε. Ελυμνίων. την οδό σύνδεσης της Αγία Άννας με την Ε.Ο. μέσω Κεράμειας που μειώνει την χρονοαπόσταση σύνδεσης με την έδρα του Δήμου την Λίμνη. την δρομολογημένη οδό Παπάδων – Αγδινών της όμορης προς βορά Δ.Ε. Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Την σύνδεση του οικισμού Αγκάλης με την Κήρυνθο.
Το τριτεύον οδικό δίκτυο αφορά συνδέσεις με μικρό λειτουργικό φόρτο και προτείνεται να διαμορφωθεί ως δίκτυο ήπιων οδικών διαδρομών οικοτουριστικού χαρακτήρα (πράσινες διαδρομές) περιλαμβάνει : τις συνδέσεις των απομονωμένων οικισμών Αμελάντων και Στράφων, με το ευρύτερο οδικό δίκτυο την σύνδεση Αμελάντων - Αγίας Άννας την σύνδεση Παπάδων - Κερασιάς μέσω της παλιάς χάραξης. την σύνδεση της παραλίας Κοτσικιάς με το Εθνικό δίκτυο μέσω παραλιακής χάραξης
Το δίκτυο οικοτουριστικών διαδρομών περιλαμβάνει το σύνολο των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων διαδρομών ποικίλης βατότητας (μονοπάτια, ποδηλατόδρομους, κλπ) και διατρέχει το σύνολο της Δ.Ε. δημιουργώντας μικρότερα ή μεγαλύτερα κυκλώματα οικοτουρισιτκών διαδρομών συνδέοντας τόπους φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος με τους οικισμούς.

Λμενικές υποδομές.
Προβλέπεται η χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία της Αγκάλης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα εντός αυτής περιορισμένου αριθμού σκαφών αναψυχής ώστε να ενταχθεί η τουριστική περιοχή της Αγκάλης στο δίκτυο θαλάσσιου τουρισμού των νήσων Σποράδων.
Κρίνεται σκόπιμη της δημιουργία προβλήτα πρόσδεσης μικρών σκαφών, (χερσαίου η πλωτού), ώστε να αποφεύγεται ο «αρόδο» ελλιμενισμός μικρών σκαφών στην θαλάσσια περιοχή κολύμβησης της παραλίας Κοτσικιάς.


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Οι οικιστικές περιοχές αφορούν:
 • Οριοθετημένους οικισμούς 
 • Επέκταση Β’ κατοικίας στο οικισμό Αγία Άννα 
 • Περιοχές Β΄κατοικίας σε οριοθετημένους παραλιακούς οικισμούς οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης και ενδείξεις κορεσμού (παραλία Αγίας Άννας - Αγκάλη και Παραλία Αχλαδίου - Φραγκάκη) 
 • Μη οριοθετημένους οικισμούς οι οποίοι προτείνονται ως οικιστικοί υποδοχείς Β΄κατοικίας (Παραλία Κοτσικιάς και Αχλαδοπόταμος.)
Επειδή τμήματα των οικιστικών περιοχών εμπίπτουν εντός ευρύτερων περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως «αναδασωτέες με εξαιρέσεις», τα όρια των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης θα οριστικοποιηθούν μετά την γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου

Π.2.4.2 ΠΕΠΔ 2 - Περιοχή Κατάλληλη για την εφαρμογή του μηχανισμού των ΠΠΑΙΠ (Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης)
Με την υπ’αριθμ 26643/4170 /2001 (ΦΕΚ 1026/Δ/01) ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 49310( ΦΕΚ 1370/Δ/2003) Υπουργική Απόφαση θεσμοθετήθηκαν «Γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχή Ν.Εύβοιας». Στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων καθορίστηκαν τρεις περιοχές ΠΕΡΠΟ για τον πρώην ΟΤΑ Νηλέως. Αυτές αποτελούν υποπεριοχές του κωδικού Π4, συνολικής έκτασης περίπου 7.355 στρ., αφορούν σε χρήση Β’ κατοικίας, και εξειδικεύονται ως εξής:
 • Π4-1 : ΠΕΡΠΟ περιοχής Αχλαδίου έκτασης 2.651 στρ.
 • Π4-2: ΠΕΡΠΟ περιοχής Κερασιάς έκτασης 1.730 στρ.
 • Π4-3: ΠΕΡΠΟ περιοχής Αγίας Άννας, έκτασης 2.972 στρ.
Όλες οι παραπάνω ζώνες αποτυπώνονται στους χάρτες του Α΄σταδίου της Μελέτης.
Για τον κωδικό Π4 ο οποίος περιλαμβάνει περιοχές εκτός από τη Δ.Ε. Νηλέως και στις Δ.Ε. Κηρέως και Ελιμνύων συνολικής έκτασης 27.350 στρ. έχει τεθεί ως προγραμματικό μέγεθος (δηλ. επιτρεπόμενη μέγιστη πολεοδόμηση 5ετίας) αυτό των 1000 στρ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι, οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ Νομού, δύνανται να τροποποιούνται ανά ΟΤΑ με την έγκριση αντίστοιχου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Με τα δεδομένα του έγγραφου με αρ. πρωτ.25834/19-4-2013 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, εντός των ορίων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας έχουν υποβληθεί έξι αιτήσεις για ιδιωτική πολεοδόμηση που αφορούν συνολική επιφάνεια 4.153,8 στρ.(107,8 + 274,0 + 102,0 + 227 + 3.306 + 137 = 4.153,80 στρ.) και καμία από αυτές δεν αφορά έκταση εντός των ορών της Δ.Ε. Νηλέως. Εκ των ως άνω αιτήσεων σε ώριμο στάδιο έγκρισης ή εγκεκριμένες είναι 4 αιτήσεις που αφορούν σε συνολική έκταση 710,8 στρ.

Με βάση το χωρικό πρότυπο που επιλέχθηκε για την περιοχή μελέτης, προκρίνονται ως εκτάσεις «Κατάλληλες για την εφαρμογή του μηχανισμού των ΠΠΑΙΠ», η περιοχή ανατολικά της Αγίας Άννας (ΠΕΠΔ 2.1) και μικρή έκταση στην περιοχή Πρασίδι (ΠΕΠΔ 2.2.). Αποτελούν περιοχές κυρίως ελαιοκαλλιεργειών με διάσπαρτες δασικές νησίδες, συνολικής έκτασης 854,80 στρ. (796,5 + 58,30), ήτοι εντός των ανώτατων ορίων που έχουν εγκριθεί για τις Περιοχές Π.4.1, Π.4.2 και Π.4.3 (7.355,0 στρ.), που εμπίπτουν εντός των ορίων της Δ.Ε. Νηλέως.

Η ΠΕΠΔ 2.1 χωροθετείται μεταξύ του οικισμού της Αγίας Άννας και της παραλίας Αγκάλη, και η ΠΕΠΔ 2.2. επί της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Αγκάλη και Φραγκάκη των δύο κυριότερων οικιστικών και τουριστικών πόλων της περιοχής. Τα χαρακτηριστικά των περιοχών που καθόρισαν την επιλογή τους είναι:
1. Καταλληλότητα και συμβατότητα ως προς τις παραγωγικές χρήσεις γης που έχουν προτεραιότητα στο “Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ”
2. Φυσική καταλληλότητα. Η μορφολογία του εδάφους παρουσιάζει ήπιες κλίσεις (μικρότερες του 20%) με ανατολικό προσανατολισμό προς το Αιγαίο Πέλαγος.
3. Επάρκεια υποδομών πρόσβασης από το πρωτεύον δημοτικό δίκτυο.
4. Δυνατότητα πρόσβασης με πεζοπορία σε υπάρχοντες οικισμούς Α’ και Β’ κατοικίας (απόσταση μικρότερη των 3 χλμ. από το κέντρο των οικισμών της Αγίας Άννας, Αγκάλης και Φραγκάκη)
5. Δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα υποδομής 6. Εκτός κρίσιμης παράκτιας ζώνης (απόσταση από την ακτογραμμή άνω των 150 μ.) 7. Ανώτατο όριο περιοχών προς πολεοδόμηση Β΄κατοικίας, 200 στρ., ήτοι εντός των ανώτερων ορίων (των 1.000 στρ.) που έχουν θεσμοθετηθεί με την έγκριση της Μελέτης ΠΕΡΠΟ (ΦΕΚ 1026/Δ/2001 και 1370/Δ/2003) 8. Μικρή δυναμικότητα ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με τα μεγέθη των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.
Για τις περιοχές πολεοδόμησης ΠΠΑΙΠ προβλέπεται Μέσος Συντελεστής Δόμησης 0,2.


Π.2.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αφορά εκτός σχεδίου περιοχή η οποία προορίζεται να παραλάβει τις παραγωγικές και λοιπές επαγγελματικές χρήσεις που δεν είναι συμβατές με το χαρακτήρα των προστατευόμενων περιοχών του εξωαστικού χώρου.

Π.2.5.1. ΠΠΔ 1 Περιοχή Παραγωγικών και συναφών Εγκαταστάσεων
Πρόκειται για περιοχή εγκατάστασης βιομηχανίας-βιοτεχνίας και συναφών εγκαταστάσεων του άρθρο 25 του Νόμου 4269/2014, για εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης όπως αυτές αντιστοιχίζονται σύμφωνα με την Απόφαση 3137/191/Φ15/12 (ΦΕΚ-1048/Β/4-4-12).

Χωροθετείται σε κεντροβαρική θέση της Δ.Ενότητας, σε άμεση σχέση με το πρωτεύον οδικό δίκτυο και όπου ήδη εμφανίζονται ανάλογες χρήσεις. Στην ίδια περιοχή μπορούν να εγκαθίστανται δραστηριότητες που εξυπηρετούν το Δήμο και αποκλείονται από ορισμένες περιοχές, του άρθρου 24 του Ν.4269/2014 «Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας» εξαιρουμένων των χρήσεων των παραγράφων 4, 5 και 8.
Η περιοχή μπορεί να οργανωθεί ως ΕΠΕΒΟ: Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης. Μακροπρόθεσμα, τμήμα της περιοχής μπορεί να διατεθεί για τη δημιουργία υποδοχέα τύπου Β υποδοχής εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης του Ν. 3982/11.

Π.2.6 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΧ)
Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων οι οποίες χωροθετούνται στις υφιστάμενες θέσεις ή σε νέες με βάση εγκεκριμένες μελέτες:
Αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Άννας.
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Νεκροταφεία οικισμών υπάρχοντα
Πηγές – Γεωτρήσεις
Δασικό Χωριό
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία εγκρίνονται.Ολόκληρη η μελέτη
Κείμενα


ΚΕΙΜΕΝΟ Β2 τελικο
Π1_ΔΟΜΙΚΟ_ΣΧΕΔΙΟ
Π2_ΧΡΗΣΕΙΣ_ΓΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π3111_ΑΓΙΑ_ΑΝΝΑ
Π31122_ΑΓΚΑΛΗ
Π3121_ΚΕΡΑΜΕΙΑ
Π3131_ΑΧΛΑΔΙ
Π3132_ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Π314_ΚΟΤΣΙΚΙΑ
Π3151_ΠΑΠΠΑΔΕΣ
Π3161_ΚΕΡΑΣΙΑ
Π3171_ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ
Π3172_ΣΤΡΑΦΟΙΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Mars creative construct image from Blogs Just In

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Διευκολύνοντας την ηγεσία των πόλεων : Από την διοίκηση και τον έλεγχο , στην συν-δημιουργία


Δημοσιεύτηκε στο Massive Small από τον Kelvin Kampbell στις 9, Αυγ 2015
Την μετάφραση την επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης.

Το άρθρο 5 από το “Massive Small Declaration” λέει:

«Πρέπει να αμφισβητήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τα άκαμπτα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που αναστέλλουν την ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμόσουν τον τόπο τους στις ανάγκες τους.  Αυτό εξαρτάται από νέες μορφές ηγεσίας που μπορούν να λειτουργήσουν στη διασύνδεση μεταξύ των «top-down» και των «bottom-up» συστημάτων.  
Μια νέα γενιά πολιτικών ηγετών και επαγγελματιών πρέπει να δούνε τις ευθύνες τους ως παράγοντες της αστικής αλλαγής, οικοδομώντας κοινωνικό κεφάλαιο και προωθώντας την «αυτο-οργάνωση» σε κάθε ευκαιρία.  
Στη δημόσια σφαίρα, η ευθύνη και η λογοδοσία πρέπει να ανατεθούν στα χαμηλότερα επίπεδα – αλλάζοντας ριζικά το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της πρακτικής από το να λειτουργούν αντιδραστικά στο να γίνουν στρατηγικοί καταλύτες».

Σε παλαιότερες εκδόσεις του , το Εγχειρίδιο του Αμερικανικού Στρατού έγραφε: Η διοίκηση και ο έλεγχος σε μια στρατιωτική οργάνωση είναι η άσκηση της εξουσίας και της κατεύθυνσης από έναν σωστά καθορισμένο ανώτερο διοικητή πάνω από τις σχετικές δυνάμεις για την εκπλήρωση της αποστολής.  Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε συστήματα διοίκησης και ελέγχου σε οποιοδήποτε τυπικό "top-down" σύστημα.  Είναι, επίσης, η επικρατούσα μέθοδος για τη διαχείριση των σύνθετων αστικών συστημάτων μας.
Η διοίκηση και ο έλεγχος βασίζονται στη καθιέρωση και στη διατήρηση της εξουσίας και του ελέγχου των ανθρώπων και των αστικών διαδικασιών.  Σε πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια καλή ιδέα: σίγουρα δεν θέλουμε η συμπεριφορά των ανθρώπων ή οι διαδικασίες της αλλαγής να είναι εκτός ελέγχου.  Ωστόσο, αυτή η ιδέα της διοίκησης και του ελέγχου των ανθρώπων και των διαδικασιών φτάνει μόνο μέχρι ένα σημείο.  Κάποιοι ηγέτες χρησιμοποιούν  αυτήν την τεχνική επειδή νομίζουν ότι είναι ένας φυσικός τρόπος για να αποκτήσουν εξουσία στους υφισταμένους τους.  Άλλοι απλά δεν γνωρίζουν κάτι διαφορετικό.  Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν τρία μειονεκτήματα με αυτή τη μέθοδο.


Πρώτα απ 'όλα, δεν αρέσει αυτή η μέθοδος στους περισσότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους έξυπνους ανθρώπους, αφού αυτοί νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από όλους τους άλλους, και γι’ αυτό, ενοχλούνται όταν διατάζονται να κάνουν κάτι έτσι απλά επειδή το θέλει ο προϊστάμενος.  
Ένα πιο πρακτικό μειονέκτημα της διοίκησης και του ελέγχου είναι ότι οι προϊστάμενοι κυριολεκτικά δεν έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν μικροδιαχείριση (micromanagement) σε αυτό το επίπεδο, γιατί εκεί απλά δεν υπάρχουν αρκετοί προϊστάμενοι.  Στο στρατό, μπορεί να δοθεί μια εντολή σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, επειδή είναι συνηθισμένο ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων κάνουν το ίδιο πράγμα.  Στα πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα όλοι εργάζονται σε κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε οι προσπάθειες για την μικροδιαχείριση γίνονται κατά διαστήματα και αποσπασματικά.  Για παράδειγμα, ένας προϊστάμενος μπορεί να κάνει μικροδιαχείριση ενός ατόμου με μια έξαρση δραστηριότητας και, στη συνέχεια, ξαφνικά να εξαφανιστεί από την ζωή αυτού του ατόμου για μια ή δυο εβδομάδες, ενώ τρέχει για να κάνει μικροδιαχείριση σε άλλους.  Το πρόβλημα με την αποσπασματική μικροδιαχείρηση είναι ότι δεν παραμένει σε ένα σημείο ο προϊστάμενος για αρκετό καιρό για να δει γιατί οι αποφάσεις του δεν λειτουργούν ή για να διορθώσει την πορεία.  Το τρίτο μειονέκτημα είναι ότι οι ατομικοί συμμετέχοντες έχουν πάντα περισσότερες πληροφορίες από τους «ηγέτες» και ως αποτέλεσμα είναι πραγματικά σε καλύτερη θέση για να λαμβάνουν αποφάσεις.

Η διοίκηση και ο έλεγχος είναι μακράν το πιο κοινό στυλ ηγεσίας για την εφαρμογή αλλαγών.  Οι περισσότεροι από τους σημερινούς ηγέτες καθοδηγήθηκαν οι ίδιοι από τη διοίκηση και τον έλεγχο των προϊσταμένων τους και η κουλτούρα των περισσότερων οργανώσεων εξακολουθεί να βασίζεται στις νόρμες της διοίκησης και του ελέγχου.  Είναι δύσκολο να ξεφύγουν από την ιστορική επιρροή αυτού του στυλ ηγεσίας και κυριαρχίας.  Αλλά ως ηγέτης της αλλαγής, θα πρέπει. 
Παρακάτω, θα δείτε γιατί.

Η διοίκηση και ο έλεγχος , ως στυλ ηγεσίας για την αλλαγή , καταστρέφει σχεδόν όλες τις πιθανότητες επιτυχίας σε εννέα από τις δέκα μετασχηματιστικές προσπάθειες αλλαγής.  Για αρχή, η διοίκηση και ο έλεγχος:

 1. Περιορίζει τη συμμετοχή και τη αφιέρωση που πρέπει να αναπτυχθούν σε ανθρώπους και συχνά προωθούν την αντίσταση.
 2. Ελαττώνει τις πιθανότητές για τη δημιουργία μιας διαδικασίας αλλαγής που θα οδηγήσει στην επιτυχία.
 3. Δεν επιτρέπει τις διορθώσεις της πορείας σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, που είναι απαραίτητες για τα βέλτιστα αποτελέσματα.
 4. Ελαχιστοποιεί την προσοχή σε ανθρώπινα ζητήματα που είναι απαραίτητα όπως στην συνεπή επικοινωνία και στις συναισθηματικές αντιδράσεις στην αλλαγή.
Σε έργα που μπορούν να απομονωθούν από το περιβάλλον τους (π.χ., προστατευμένα από εξωτερικές επιρροές), καθώς και σε προσπάθειες αλλαγής που δεν απαιτούν από τους ανθρώπους να αλλάξουν πέρα από την εκμάθηση νέων τεχνικών και επιχειρησιακών δεξιοτήτων, η διοίκηση και ο έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργηθεί ένα προκαθορισμένο σχέδιο του έργου και να εκτελεστεί μέσα σε σχετικά σταθερές συνθήκες.  Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να αλλάξουν πολύ και δεν θα χρειάζεται να είναι πλήρως προσηλωμένη στην προσπάθεια για να καταστεί δυνατή η επιτυχία. Να θυμάστε, ωστόσο, η σωστή λειτουργία της διοίκησης και ελέγχου σε τέτοια αναπτυξιακά ή μεταβατικά έργα αλλαγής είναι πολύ μακριά από το να τα καθιστά τα προγράμματα εξαιρετικά επιτυχημένα.  Η διοίκηση και ο έλεγχος σπάνια οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε είδους αλλαγής.

Η μεταμόρφωση συνήθως καταλύεται από τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά στις μέρες μας είναι συνεχείς.  Κατά συνέπεια, οι ηγέτες που επιφέρουν την αλλαγή δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουροι για τον προορισμό τους, όταν αρχίζουν τις προσπάθειες τους για την αλλαγή.  Συνήθως, προκύπτουν περιπτώσεις που απαιτούν αλλαγή κατεύθυνσης. Δεδομένου ότι οι ηγέτες της αλλαγής δεν μπορούν να προστατεύσουν τις προσπάθειες αλλαγής τους από τις σημαντικές επιρροές του περιβάλλοντος, δεν μπορούν να δημιουργήσουν ένα σχέδιο και να περιμένουν να έχουν τον έλεγχο όλων των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεσή του.  Θα πρέπει συνεχώς να αλλάζουν ή να διορθώνουν την πορεία τόσο του σχεδίου τους όσο και του προορισμού τους σε όλη την διάρκεια της αλλαγής.

Τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής αλλαγής μπορεί να συνοψιστούν ως εξής:
 • Η διαδικασία του μετασχηματισμού συνήθως αρχίζει πολύ πριν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η μελλοντική κατάσταση.
 • Το τεράστιο μέγεθος της μετασχηματιστικής αλλαγής απαιτεί μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των ηγετών και των ανθρώπων καθώς και την κουλτούρα του οργανισμού
 • Η τελική επιτυχία της μετασχηματιστικής διαδικασίας αλλαγής εξαρτάται από το πόσο καλά οι ηγέτες της αλλαγής προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες τους καθώς προκύπτουν νέες συνθήκες.
Η αύξηση της έννοιας της δυναμικής ηγεσίας (enabling leadership) ή της «συν-δημιουργίας» θεωρείται εναλλακτικός τρόπος οδήγησης του μετασχηματισμού που επιτρέπει υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα της αλλαγής και ταυτόχρονα δημιουργεί μια βάση για μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης.

Ένας ηγέτης που μπορεί και ενδυναμώνει τους ανθρώπους (enabling leader) πρέπει να είναι παθιασμένος με την εξεύρεση τρόπων για να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων στην προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων που επηρεάζουν τις οργανώσεις τους και τους εαυτούς τους.  Ο στόχος είναι να ανακαλυφθούν τρόποι για να παρακινηθούν όλοι στο να γίνουν αφιερωμένοι συμμετέχοντες στην εποικοδομητική προσπάθεια επίτευξης των στόχων που θα προσφέρουν θετικά στα αποτελέσματα των ομάδων.  Τέτοιοι ηγέτες συνεχώς δοκιμάζουν τα δικά τους κίνητρα και βελτιώνουν την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το πώς η προσωπικότητα και τη συμπεριφορά τους επηρεάζουν τους άλλους.  Φέγγουν φως στο πρόβλημα δίνοντας την ευκαιρία και σε άλλους να μπορούν να το δουν.

Έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους σε συνδυασμό με την ταπεινότητα για να αναγνωρίσουν ότι έχουν πολλά να μάθουν.  Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των προϋποθέσεων σε συνεργασία με άλλους.  Έτσι, η «συν-δημιουργία» προϋποθέτει τη συνεργασία.  Σημαίνει λειτουργία ως ομάδα, ευθυγραμμισμένη με τα ιεραρχικά και λειτουργικά όρια αγωνιζόμενη για την επίτευξη του καλύτερου για τη συνολική οργάνωση.

Ένας ηγέτης που μπορεί και ενδυναμώνει τους ανθρώπους (enabling leader) ο οποίος λειτουργεί με «συν-δημιουργικό» στυλ βλέπει τους ανθρώπους ως στρατηγικοί εταίροι στην αλλαγή, όχι μόνο ως αποδέκτες της αλλαγής.  Ρεαλιστικά, αυτό σημαίνει:
 • Πληροφόρηση των ανθρώπων σχετικά με το γιατί η αλλαγή είναι απαραίτητη (το επιχείρημα για την αλλαγή)
 • Ζήτηση και χρήση της γνώμης των ανθρώπων σχετικά με το όραμα ή την κατεύθυνση της αλλαγής (τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της)
 • Συμμετοχή των ανθρώπων στο σχεδιασμό του τι πρέπει να αλλάξει (το περιεχόμενο της αλλαγής)
 • Χωρισμός των ανθρώπων σε ομάδες κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση της αλλαγής, όπως η ομάδα επικοινωνίας, η ομάδα σχεδιασμού, ακόμη και η ίδια ηγετική ομάδα αλλαγής.
 • Δίνοντας στους ανθρώπους την εξουσία της απόφασης για την αλλαγή, δεδομένου ότι σχετίζεται με το τοπικό τους περιβάλλον.
 • Την παροχή μιας σαφής δομής και διαδικασίας για την αναφορά θεμάτων σχετικά με την επιτυχία της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων διορθώσεων της πορείας προς αυτή.
Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία της αλλαγής, η συνεργασία (ή η συν-δημιουργία) σημαίνει ότι δεν γίνεται προσπάθεια για την εξαλείψει των προβλημάτων, δηλαδή των αρνητικών εξωτερικών επιρροών για των οποίων δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά αντ' αυτού, σημαίνει να αφεθούν οι δυνάμεις αυτές να επηρεάσουν το σχεδιασμό και την κατεύθυνση.  Εκεί που ένας ηγέτης που ασκεί διοίκηση και έλεγχο θα προσπαθήσει να εξαλείψει τα προβλήματα έτσι ώστε το άκαμπτο σχέδιο του να μπορεί να συνεχιστεί, ένας enabling ηγέτης «θα ακούσει τα μηνύματα» που περιέχονται μέσα στα προβλήματα για να ανακαλύψει εάν διορθώσεις της πορείας είναι απαραίτητες.  Αυτός ο ηγέτης γνωρίζει ότι οι διακύμανσης θα συμβούν και αντιμετωπίζει τα προβλήματα ως «δώρα» που αποκαλύπτουν την ανάγκη για διόρθωση πορείας ώστε να μπορούν να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα.  Εκεί που οι ηγέτες της αλλαγής που λειτουργούν με διοίκηση και έλεγχο χάνουν συχνά γεγονότα αφύπνισης για τροποποίηση πορείας και πορεύονται σε μονοπάτια καταδικασμένα στην αποτυχία, οι enabling ηγέτες ακούνε αυτές τις κλήσεις αφύπνισης και συνεργάζονται με τους εργαζόμενους για να καταλάβουν το πώς να τα χειριστούν με επιτυχία (δηλαδή, συν-δημιουργούν λύσεις.)

Οι enabling ηγέτες γνωρίζουν ότι η ηγεσία περιλαμβάνει μια αίσθηση της δυαδικότητας με ευελιξία, δεδομένου ότι θα πρέπει να ταλαντεύονται μεταξύ των ρόλων του υποστηρικτή και του ηγέτη σε ένα ομαδικό περιβάλλον.  Οι ηγέτες αυτοί μπορούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση με σχετική ευκολία καθώς εστιάζουν στην επίτευξη του στόχου και όχι στο πώς η ηγεσία κάποιου άλλου επηρεάζει το στάτους τους ως ηγέτες.   Η μετάβαση από την ηγεσία στη στηρίξει γίνεται εύκολη όταν κάθε μέλος της ομάδας αναγνωρίζει τη σημασία της διαδικασίας

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο διοίκησης και ελέγχου για τη διαχείριση ενός οργανισμού τόσο σύνθετος όσο μια πόλη είναι καταδικασμένο σε αποτυχία.  Πρόκειται για ένα κλασικό σύστημα κατανομής που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω οριζόντιων πολιτικών και περιοριστικών πρακτικών.  Πρέπει να απελευθερώσουμε τους ενεργούς πολίτες, τους πολιτικούς ηγέτες μας και τους επαγγελματίες της πόλης για να συν-δημιουργούν.  Τα συστήματά μας πρέπει να ενεργοποιούν.  Χρειαζόμαστε πρωτόκολλα που απελευθερώνουν.  Χρειαζόμαστε συνθήκες που ενεργοποιούν.  Όμως, το πιο σημαντικό, χρειαζόμαστε συμπεριφορές που ενδυναμώνουν.