Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετώνΠρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει δύο στάδια:

1. Η διάρκεια του α’ σταδίου του προγράμματος (απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) είναι από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες

2. Η διάρκεια του β’ σταδίου, εφόσον η επιχείρηση μετατρέψει τη σύμβαση εργασίας είναι δώδεκα (12) μήνες .Στοιχεία προγράμματος

Κατάσταση: Ανοικτό

Ομάδες στόχος: Νέοι/ες , Άνεργοι , Οριζόντια Δράση

Εξειδίκευση Ομάδας Στόχου: Δικαίωμα ένταξης έχουν οι νέοι άνεργοι 16-24 ετών που δεν έχουν περισσότερο από 150 ημέρες ασφάλισης κατά το παρελθόν.

Υπουργείο: Υπoυργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Φορείς διαχείρισης: ΟΑΕΔ

Είδος παρέμβασης: Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας


Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΑΝΑΔ

Κόστος Προγράμματος: 53.940.400,00 €
Σύνδεσμος: http://ait.oaed.gr/

63.000 είναι το ανώ­τατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στην Εύβοια

Με την ΥΑ 20596/12 (ΦΕΚ 1730 Β/24-5-2012) Προσδιορίστηκε οτι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στην Εύβοια είναι 63.000 Ευρώ. το ποσό κυμαίνεται απο 135.000 Ευρω στην Β Αθηνών μεχρι 18.000 ευρώ οπως στα Γρεβενά, την Φωκίδα και την Ζάκυνθο

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Πράσινο φως για προσλήψεις στους δήμους προ των εκλογών. Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Όπως γνωρίζετε, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου και έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προέλθει από αυτές, διανύουμε περίοδο αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων και πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών στους φορείς του άρθρου 1
παρ.1 του ν.3812/2009, όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα πάσης
φύσεως ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καθώς όμως η περίοδος αναστολής προσλήψεων συνέπεσε χρονικά με την κατακόρυφη αύξηση των εποχικών αναγκών των ΟΤΑ, λόγω της έλευσης της θερινής περιόδου και όσων αυτή συνεπάγεται, και έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου μας προς την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ.4 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατ’ εξαίρεση προώθηση διαδικασιών προσλήψεων την περίοδο αυτή, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω Επιτροπή με την αριθμ.13/2012 Απόφασή της ενέκρινε την άρση της αναστολής για:

· τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 4.703 ατόμων για ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ (προσωπικό καθαριότητας), κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύει,

· την πρόσληψη 5.000 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, για προσωπικό πυρασφάλειας, δημοτικών βρεφονηπιακών και καθαριότητας των ΟΤΑ, καθώς επίσης και ναυαγοσώστες,

· την πρόσληψη 500 υδρονομέων άρδευσης, και

· την πρόσληψη 700 ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικώνκατασκηνώσεων.

Τα 4.703 άτομα αφορούν αιτήματα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που υποβλήθηκαν στην  υπηρεσία μας έπειτα από το Α.Π. οικ.1586/13-1-2012 έγγραφό μας περί προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα και έχουν συμπεριληφθεί σε σχέδιο Κοινής  Απόφασης που θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, σε αντικατάσταση της έγκρισης  της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 (σχετική η Α.Π. οικ.21097/28-5-2012 εγκύκλιός μας).

Τα 5.000 άτομα που θα προσληφθούν με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 ΚΚΔΚΥ ή του άρθρου 20 ν.2738/1999, όπως ισχύει, αφορούν την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας (είτε μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου, είτε λόγω των αυξημένων αναγκών που επιφέρει η θερινή περίοδος), της πυρασφάλειας (εργάτες για τον καθαρισμό των δασών), της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και της αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους (31-7-2012).

Ειδικότερα, ο μέγιστος αριθμός διμήνων συμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν κατά τα ανωτέρω ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ως εξής:

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: 1500

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας: 600

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: 300

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 450

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 300

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 300

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης: 1550

Σε περίπτωση που στους φορείς αρμοδιότητας κάποιας από τις ανωτέρω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξαντληθεί το σύνολο των χορηγούμενων ατόμων, οι Γενικοί Γραμματείς να μας το γνωρίσουν, προκειμένου το υπόλοιπο να διατεθεί σε φορείς αρμοδιότητας άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Όσον αφορά την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν.3966/2011 και τις όμοιες του άρθρου 12 παρ.22 του ν.4071/2012, εξαιρείται τόσο του ν.2190/1994, όπως ισχύει, όσο και της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει (σχετικό το Α.Π. 24377/10-6-2011 έγγραφό μας και η Α.Π. οικ.21097/28-5-2012 εγκύκλιός μας, αντίστοιχα), και διεξάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 211 ΚΚΔΚΥ, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

Οι 500 υδρονομείς άρδευσης για τους οποίους εγκρίθηκε η πρόσληψη από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994, όπως ισχύει, κατανέμονται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως εξής:

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: 20

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας: 120

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: 40

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου: 80

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 20

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 100

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης: 120

Και πάλι, σε περίπτωση που στους ΟΤΑ αρμοδιότητας κάποιας από τις ανωτέρω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξαντληθεί το σύνολο, οι Γενικοί Γραμματείς να μας το γνωρίσουν, προκειμένου το υπόλοιπο να διατεθεί σε φορείς αρμοδιότητας άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τέλος, όσον αφορά το προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων, υπενθυμίζεται ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού υπάγεται, εφόσον η ανάγκη υπερβαίνει το δίμηνο, στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό, να ενημερώσετε τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ αρμοδιότητάς σας να υποβάλουν άμεσα τα σχετικά αιτήματά τους στην υπηρεσία μας, διά των υπηρεσιών σας και με τη διαδικασία που ακολουθείται για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ.

Κατά τα λοιπά, τονίζεται ότι με το αίτημά μας προς την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ.4 του ν.2190/1994 έγινε αναφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού των οποίων η έλλειψη προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία των φορέων της αυτοδιοίκησης γενικά, χωρίς βέβαια να είναι δυνατόν στο έγγραφο αυτό να αναφερθούν εξαντλητικά όλες οι περιπτώσεις απαραίτητων προσλήψεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα απευθείας υποβολής αιτήματος εξαίρεσης στην Επιτροπή του άρθρου 28 παρ.4, η οποία και θα κρίνει εάν τα πραγματικά περιστατικά δικαιολογούν την εξαίρεση αυτή, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση της υπηρεσίας μας.
ΑΔΑ: Β4ΡΠΝ-ΛΩΓ

Ξεμπλοκάρουν οι 45.152 προσλήψεις σε υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα

Δόθηκε το πράσινο φως, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για το έργο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ). Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφονται σε εγκύκλιο που εκδόθηκε και υπογράφεται από τους υπουργούς Εσωτερικών Αντώνη Μανιτάκη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παύλου Αποστολίδη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αντώνη Ρουπακιώτη.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο το ΑΣΕΠ θα ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής. Επίσης θα έχει τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, καθώς και τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4024/2011, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να προσλάβουν προσωπικό και συγκεκριμένα ανέργους, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα συμπραττόντων φορέων, ανάμεσά τους και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Από τις αρχές του 2012 έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ από τους δικαιούχους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 248 αιτήματα για την κάλυψη 45.152 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, που αφορούν κυρίως ανάγκες ΟΤΑ.

Οι προσλήψεις αυτές, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του ν. 2190/1994 για την προεκλογική περίοδο, καθώς διενεργούνται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (που δεν εντάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) και αφορούν την υλοποίηση προγράμματος που χρηματοδοτείται ή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το το δήμο μας μόνο έχουν εγκριθεί εδώ και καιρό 50 θέσεις  κοινωφελούς εργασίας   με το  Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)(Η σχετική ανακοίνωση συνεργασίας απο το δήμο). Δυστυχώς όμως το δεν έχουν  υποβληθεί οι προτάσεις για να προχωρήσει η υλοποίηση του προγράμματος.

Δήμαρχος Πεντέλης: +150 μόρια στους εθελοντές πυροπροστασίας

Στο πλευρό των εθελοντών του δήμου του και της επιπλέον μοριοδότησής τους στις εποχικές προσλήψεις τάσσεται ο δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, με αφορμή την επικείμενη απόφαση για10.000 προσλήψεις στους ΟΤΑ αδεία... ΣτΕ.

«Υπάρχουν εθελοντές στο δήμο μας που προσφέρουν χιλιάδες ώρες εργασίας αμισθί για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και για την πρόληψη πυροπροστασίας-πυρασφάλειας και κάθε φορά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εκρήγνυνται στη περιοχή μας και όχι μόνο. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις στις προσλήψεις για θέματα Πολιτικής Προστασίας», σημειώνει ο δήμαρχος με επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Προτείνει, δε, «μετά τα παραπάνω και ενόψει των προσλήψεων Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας (ανταποδοτικού) που θα προκηρυχθούν σύντομα, να χορηγηθεί επιπρόσθετα bonus 150 μορίων, που αποτελούσε το bonus της εντοπιότητας που καταργήθηκε. Αυτονόητο είναι ότι οι εθελοντές που θα αμείβονται με το bonus αυτό θα είναι μέλη επίσημων εθελοντικών φορέων Πολιτικής Προστασίας εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών»

Στρατηγικές Χρηματοδότησης για ΆστεγουςΟι στρατηγικές χρηματοδότησης για αστέγους, θα είναι στο επίκεντρο σεμιναρίου, που διοργανώνουν στις 8 Ιουνίου 2012,στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή Περιφερειών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων για τους Αστέγους και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την ανταλλαγή τοπικών στρατηγικών για τους αστέγους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσουν τις νομοθετικές προτάσεις του 2012 και 2013, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων για την Πολιτική Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες και τις πολιτικές για τους αστέγους.

Στόχοι του Σεμιναρίου:
Να αναζητηθούν οι προϋποθέσεις για αποτελεσματικές στρατηγικές χρηματοδότησης στο τωρινό οικονομικό κλίμα, στο πλαίσιο τριών ευρέων θεμάτων: προϋπολογισμός, διασπορά πηγών χρηματοδότησης, αποδοτικότητα κόστους.
Να δοθούν παραδείγματα υπαρχουσών στρατηγικών χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγασης, με επίκαιρες πρακτικές πληροφορίες για τους τοπικούς οργανισμούς που θα παρευρεθούν στο σεμινάριο.

http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1401

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»


Tο 2012 αποτελεί το έκτο έτος υλοποίησης των  επιμέρους δράσεων του Προγράμματος, του οποίου το  Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το εθνικό σημείο  επαφής. Οι ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος για το 2012 εστιάζονται σε δύο βασικούς άξονες:

 προώθηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των αξιών της και των συνεπειών της για την καθημερινότητα των πολιτών˙

 ευαισθητοποίηση και άμεση εμπλοκή των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα (Στρατηγική ΕΕ2020, οικονομική διακυβέρνηση, ρόλος των νέων στην αγορά εργασίας, κλιματική αλλαγή, ειφόρος ενέργεια, μεταφορές, καινοτομία, Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και τη Διαγενεακή Αλληλεγγύη (2012).Δράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη

Στόχος της δράσης «Ενεργοί πολίτες για την  Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον  Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες μέσω των αδελφοποιήσεων  πόλεων (μέτρο 1) και των σχεδίων πολιτών και των μέτρων υποστήριξης (μέτρο 2).Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων (Μέτρο 1.1)

Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν στην άμεση συμμετοχή των πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας της επισημοποίησης της σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται  στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν θεματικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Προγράμματος.

Η μέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21  ημέρες, ενώ η επιδότηση που μπορεί να δοθεί ανά σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ.Σχέδια Πολιτών (Δράση 1 - Μέτρο 2.1) 
Στόχος του μέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η  διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρότρυνση
του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια διεθνικής και διατομεακής διάστασης, στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.

Οι στόχοι του εν λόγω μέτρου μπορούν να επιτευχθούν μέσω της σύστασης επιτροπών πολιτών οι οποίες είναι ικανές να διατυπώσουν συστάσεις και μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του σχεδίου πρέπει να ενθαρρύνεται μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Οι συστάσεις των πολιτών που απορρέουν  από τις διαδικασίες αυτές αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή είναι διαφορετικές και προστίθενται στα είδη των συνεισφορών που λαμβάνει η Επιτροπή μέσω των συμβατικών διαύλων διαβούλευσης.

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε τοπικές αρχές είτε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώ σεις/θεσμικά όργανα από τουλάχιστον 5 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες.

Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο:

 Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 100.000 ευρώ.

 Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 250.000 ευρώ.


Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1- Μέτρο 2.2)

Σκοπός του μέτρου είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό διαφορετικών ενδιαφερομένων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ανταπόκριση στους στόχους του προγράμματος και μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τα
μέτρα υποστήριξης αναμένεται να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που υλοποιούνται από δομές όπως πλατφόρμες και δίκτυα πουστοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη εφαρμογή του προγράμματος και διασφαλίζοντας ευρεία διεθνική κάλυψη προς όφελος των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος μέσω των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων:

 μαθήματα κατάρτισης, τα οποία επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων καλής ποιότητας,

 μαθήματα ενημέρωσης, τα οποία προωθούν το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» ή το συγκεκριμένο μέτρο του και στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υφιστάμενων και των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος,

 δημιουργία πλατφορμών, οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και τη δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων και δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε δημόσιες αρχές είτε μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
με νομική προσωπικότητα. Εν προκειμένω, στο εν λόγω μέτρο προκρίνονται κυρίως ομοσπονδίες/
ενώσεις τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με ειδικές γνώσεις/πείρα σε θέματα συμμετοχής στα κοινά. Το δε σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων
τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.


Δράση 4 Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πλήρη εκτίμηση της σημασίας τους, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη των παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισμό και τον σταλινισμό στην Ευρώπη. Διαφυλάσσοντας τη μνήμη των θυμάτων, διατηρώντας τους τόπους και τα αρχεία που
συνδέονται με εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη μνήμη του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των σκοτεινών πλευρών του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτό τώρα, καθώς οι μάρτυρες των γεγονότων αυτών σταδιακά χάνονται.
Ο αιτών πρέπει να είναι:
 ΜΚΟ
 Ενώσεις επιζώντων.
 Νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τη μνήμη.
 Μουσεία.
 Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.
 Ομοσπονδίες γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από μία (1)

επιλέξιμη χώρα του προγράμματος. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που
σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο:

 Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 10.000 ευρώ.
 Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 55.000 ευρώ.
Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012
Πληροφορίες:
Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Εθνικό σημείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCooperations/EACEA_2008_0185_EL

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Ο δήμος εταίρος σε περίεργη "αναπτυξιακή σύμπραξη" W.IN.E


Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου –Αγίας Άννας ως Εταίρου στην υπο  σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία . «Δίκτυο Εργασίας και Καινοτομίων – W.IN.E., Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας Network Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Work & Innovation Entrepreneurship Network)»

Η υπο σύσταση αναπτυξιακή σύμπραξη θα απαρτίζεται από:

 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΠΕ.  με έδρα τα Ανω Δαμαστά, Λαμίας
 Δήμος Λίμνης-Μαντουδίου –Αγίας Άννας
 Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Innoland ΕΠΕ, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Χατζηκωνσταντή Μ. 18 Αθήνα
 Σύλλογος Ξενοδόχων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Άγνωστος φορέας

 Αυτή είναι η δεύτερη "αναπτυξιακή σύμπραξη" στην οποία άποφάσισε να συμμετέχει ο δήμος. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες στην δημοσιότητα για την σύνθεση και το καταστατικό της πρώτης με την επωνυμία "Δίοδος".

Τι είναι μια αναπτυξιακή σύμπραξη;


Το έργο της.  Πόσο σχετικές είναι οι ΚΟΙΣΠΕ με τις τοπικές συνθήκες απασχόλησης;
Το προτεινόμενο έργο απευθύνεται σε νέους ανέργους πτυχιούχους/ σε αγρότες και νέους ανέργους οι οποίοι θα βοηθηθούν είτε να υποστηρίξουν τις  καινοτόμες ιδέες τους μέσα από θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας που θα λειτουργήσουν , ιδρύοντας ΚΟΙΣΠΕ!!! (Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης) με τους κλάδους της ενέργειας του τουρισμό αγροβιοτεχνολογίας logistics κ. α. είτε θα ιδρύσουν της δίκη τους επιχείρηση μέσα από τις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας και οpen labs τα οποία θα τους δώσουν την δυνατότητα να προσομοιώσουν τις ιδέες τους και να τις αξιολογήσουν αναλόγως και είτε εκπαιδευόμενοι σε συγκεκριμένες επιμορφωτικές ενότητες (π.χ
πνευματική ιδιοκτησία, οικονομικές έννοιες, χρηματοικονομικές έννοιες κ. α. να απορροφηθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ευκολότερα. Το σημαντικό του προγράμματος είναι ότι οι νέοι για πρώτη φορά θα έχουν την δυνατότητα με επιστημονικούς τρόπους και οργανωμένα να υποστηριχθούν ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας . Επίσης θα δημιουργηθεί μόνιμο παρατηρητήριο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας αφού θα έχει γίνει πλήρης καταγραφή των επιχειρήσεων σε επίσημο διαδικτυακό χώρο.
Επιπλέον στόχος είναι να δημιουργηθούν ΚΟΙΣΠΕ κοινωνικής καινοτομίας για την υποστήριξη υπαρχουσών δημοτικών δομών που τείνουν να σβήσουν όπως Βοήθεια στο Σπίτι κ.α


Τι είναι οι  ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης);

Οι ΚΟΙΣΠΕ  θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας.  Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά  προβλήματα.   Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται απ' τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.   Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.
Μέλη τους μπορεί να γίνουν:
-- Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
-- Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
--Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%


o κ. Τζαχρήστος ορίζεται μελος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Ο κ. Τζαχρήστου Χρήστου,οριζεται Τακτικο Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης-Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και του Στεργίου Ιωάννη του Αναστασίου ,ως Αναπληρωματικού Μέλους.
Εγινε  αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της υπό σύστασης ως άνω Αναπτυξιακής Σύμπραξης που θα συσταθεί και θα λειτουργήσει αποκλειστικά -μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Αρχής- για την υλοποίηση της προτεινόμενης από αυτήν Πράξης Απασχόληση στην Στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου που ορίζει ως Συντονιστή Εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης το ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΠΕ

Μήνυμα συνεργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα του τουρισμού στειλε από την Καβάλα ο υφυπουργός Εργασίας της κυβέρνησης της Γερμανίας Χανς-Γιοακίμ Φούχτελ,

Μήνυμα συνεργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα του τουρισμού σε μια βάση ισότητας και ειλικρινούς φιλίας έστειλε από την Καβάλα ο υφυπουργός Εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας Χανς-Γιοακίμ Φούχτελ, από το βήμα του διήμερου φόρουμ που διοργανώνουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Ελληνογερμανικό Δίκτυο, με θέμα «Περιφέρειες - Δήμοι - Πολίτες». Ο γερμανός υφυπουργός τόνισε πως «η Γερμανία επιθυμεί την Ελλάδα να παραμένει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε». Υπογράμμισε, δε, ότι οι ελληνικές Αρχές θα βρουν ανταπόκριση στο κάλεσμα για βοήθεια και συνεργασία όχι μόνο από τη Γερμανία αλλά και από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, προέτρεψε τους αιρετούς να χτυπήσουν την πόρτα της Γερμανίας προκειμένου να έχουν κάθε μορφή συνεργασίας.

Σημείωσε με έμφαση πως τα τελευταία χρόνια αυξάνονται όλο και περισσότερο οι συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και γερμανικές πόλεις είτε με τη μορφή αδελφοποίησης είτε με τη μορφή συμπράξεων συνεργασίας σε τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η διαχείριση υδάτινων πόρων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αστική ανάπτυξη. Επίσης, έφερε ως παράδειγμα τη χώρα του λέγοντας ότι πριν από χρόνια είχε ζητήσει της συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε πάρα πολλούς τομείς και η συνεργασία αυτή βοήθησε το γερμανικό κράτος να οργανωθεί καλύτερα και αποδοτικότερα προς όφελος της ανάπτυξης και των πολιτών.

Στο φόρουμ με το γενικότερο τίτλο «Το νέο πρόσωπο του τουρισμού - Η άλλη Ελλάδα», που ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο, θα γίνει μια προσπάθεια στενότερης προσέγγισης των δυο χωρών και αναζήτησης μορφών συνεργασίας στον τουριστικό τομέα που θα συμβάλουν στην συνολικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας και την τόνωση της εθνικής οικονομίας. Ο Χανς-Γιοακίμ Φούχτελ είναι επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας -στην οποία συμμετέχουν βουλευτές, τουριστικοί πράκτορες, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι γερμανικών τουριστικών ιδρυμάτων και οργανισμών.

Ο Φούχτελ, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του και απευθυνόμενος σ' ένα πολυπληθές ακροατήριο αποτελούμενο από δημάρχους και ανθρώπους του τουρισμού, τόνισε ότι οι «ελληνογερμανικές σχέσεις λειτουργούν εξαιρετικά και απόλυτα θετικά» για να συμπληρώσει αμέσως μετά «να μην αφήσουμε τους άλλους να λένε διάφορα».

Ο γερμανός αξιωματούχος δίνοντας το στίγμα της γερμανικής κυβέρνησης και προσωπικά της καγκελαρίου στη διοργάνωση του φόρουμ τόνισε ότι σε κάθε κρίση υπάρχει και μια ευκαιρία «την οποία πρέπει να αναζητήσουμε και να αναπτύξουμε. Πρέπει να εργαστούμε συλλογικά γι' αυτή την ανάπτυξη». «Ο Αριστοτέλης», συνέχισε ο Fuchtel, «ανέδειξε τις αρετές της φιλίας και διαχώρισε τη φιλία του οφέλους από την ειλικρινή φιλία. Εμείς, θέλουμε να εργαστούμε στο πλαίσιο μιας πραγματικής και ουσιαστικής φιλίας και όχι της φιλίας του facebook».

Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Ο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συντάχθηκε σε  συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Η ύλη του κατανέμεται σε δύο κύρια μέρη και συνοδεύεται από παράρτημα.

Ειδικότερα:

1ο Μέρος

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται συνοπτικά οι κανόνες δράσης και  συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων που απορρέουν από το Σύνταγμα και  τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι κανόνες συμπεριφοράς και οι  υποχρεώσεις των δημόσιων υπαλλήλων τόσο κατά την άμεση προσωπική ή  μέσω τηλεφώνου επικοινωνία με τους πολίτες όσο και κατά τον χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών.

Στο τρίτο κεφάλαιο διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου που πρέπει να διέπουν τη διοικητική δράση ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστικά η εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, της επιείκειας, της αναλογικότητας, της ισότητας, η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας κλπ. Στο κεφάλαιο αυτό  παρατίθενται και σχετικά παραδείγματα υποθέσεων που έχουν χειριστεί οιΥπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι Υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη.

2ο Μέρος

Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Παράρτημα

Στο Παράρτημα γίνεται αναφορά στις διοικητικές πράξεις, τις κατηγορίες  αυτών, την ισχύ, την αιτιολογία τους, καθώς και τα σχετικά με την ανάκληση  νόμιμων και παράνομων διοικητικών πράξεων. Επίσης περιλαμβάνονται τα  κείμενα των σχετικών με τα θέματα που περιέχονται στον οδηγό διατάξεων του  Συντάγματος, του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), του Πειθαρχικού  Δικαίου Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.  4057/12), του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών σχετικών νόμων.

Ο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, αποτελεί μια κωδικοποίηση των σχετικών με τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεων και  οδηγιών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, στις οποίες παραπέμπει. Εκτός όμως  των ανωτέρω, κωδικοποιεί και άγραφους κανόνες καλής συμπεριφοράς που υπαγορεύονται από την ευπρέπεια και το σεβασμό που κάθε άτομο οφείλει απέναντι στους συνανθρώπους του. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υποχρεώσεις του υπαλλήλου: Να έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση, να συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα, να απευθύνεται στους πολίτες
στον πληθυντικό, να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, σύγχυσης, ψυχικού κλονισμού, να εξηγεί στους πολίτες με τρόπο απλό και κατανοητό τα σχετικά  με την υπόθεσή τους, να τηρεί σειρά προτεραιότητας, να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε άτομα που δεν μιλούν καλά ελληνικά, να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία πολίτες δύστροπους ή ιδιαίτερα εριστικούς, αποφεύγοντας εντάσεις και διαπληκτισμούς.

Με αφορμή το γεγονός ότι η Δ/νσή μας έχει πολλές φορές δεχθεί διαμαρτυρίες πολιτών, θεωρούμε ότι από τις υποχρεώσεις, που περιέχονται στον οδηγό πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην υποχρέωση των υπαλλήλων να  απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις

Όλοι οι κανόνες είναι γνωστοί και αυτονόητοι και η εφαρμογή τους συνιστά  την καθημερινότητα μεγάλου αριθμού υπαλλήλων. Ωστόσο η αποτύπωσή τους στον οδηγό, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στον πρόλογο της έκδοσής του,  «διαμορφώνει ένα πλαίσιο στο οποίο ο πολίτης και η διοίκηση θα  γνωρίζουν με ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους» .Οδηγός-ορθής-συμπεριφοράς.pdf

Επιβολή αργίας και έκπτωσης αιρετών των δήμων. Νέα εγκύκλιος


Επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των  δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του ν. 3852/  2010)

Νέα εγκύκλιος  Του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: Β498Ν-ΡΧΜ  ενημερώνει ότι στο ν. 4071/ 2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική  ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας  2009/50/ ΕΚ» επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87):

I. Α. Με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 4071/ 2012 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 ως εξής:

«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή  συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος,  εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο
δήμο,
στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας.»

Β. Με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 4071/ 2012 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος κάθε  μίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 το οποίο έχει ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.»

ΙΙ. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα  ζητήματα, σύμφωνα και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και  γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:


Α. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010  θέση σε κατάσταση αργίας δημοτικού ή περιφερειακού άρχοντα δεν συνιστά πειθαρχική ποινή αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί για το δημόσιο συμφέρον  (ΣτΕ 1421/ 2011, Γν. ΝΣΚ 410/2006). Συγκεκριμένα, με το διοικητικό μέτρο της αργίας,  που επιβάλλεται σε περίπτωση παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή  με απευθείας κλήση ή με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου,  σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010, τα αιρετά όργανα απομακρύνονται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων τους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως το διοικητικό μέτρο της αργίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο
των ενεργειών της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής (ΣτΕ 766/ 2006 και Γν. ΝΣΚ 456/2007). Ο ίδιος ο νομοθέτης στάθμισε την απαξία των περιοριστικώς αναφερομένων στο νόμο, πλημμελημάτων, και τη συνακόλουθη ανάγκη προστασίας του δημοσίου  συμφέροντος και διαφύλαξης του κύρους της αιρετής ηγεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και επέλεξε το μέτρο της υποχρεωτικής αργίας, ως το πλέον πρόσφορο (ΣτΕ 27/ 2008).

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010 που αναφέρονται στο διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης έκπτωσης, και της παρ. 2, που αναφέρονται στο διοικητικό μέτρο της αργίας, δεν αντίκεινται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, αφού στην παρ. 4 αυτού προβλέπεται ρητώς η άσκηση εποπτείας του Κράτους στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και γίνεται αναφορά στα διοικητικά αυτά μέτρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 27/ 2008, 1844/ 2006 κ.ά.)

Επίσης, η τήρηση του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6, παρ. 1 ΚΔΚ/σίας (Ν. 2690/ 1999) τύπου της  προηγούμενης ακρόασης δεν είναι επιβεβλημένη, αφού η κατά τις διατάξεις του άρθρου  236 του Ν. 3852/ 2010 απόφαση περί θέσεως σε αργία ή σε αυτοδίκαιη έκπτωση εκδίδεται επί τη βάσει του περιεχομένου ποινικής καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να  υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης από τον Γενικό Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣτΕ 2783/ 2006, 1120/2005, 4335/1996, 972/1994 κ.α) ή τον Ελεγκτή Νομιμότητας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του (άρθρο 238, ν. 3852/ 2010).

Β. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010.
"1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι
σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους:
α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβα
ση καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας."


Η έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη έρευνα ή κρίση του διοικητικού οργάνου, και αφορά στο υπόλοιπο της θητείας του αιρετού του δήμου ή της περιφέρειας, απαιτείται όμως πάντοτε η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η οποία καθορίζει τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, από τον οποίο και παύει (στην περίπτωση της αργίας προσωρινά) η άσκηση των καθηκόντων του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τέλους της θητείας αυτής. Για την επέλευση δε των αποτελεσμάτων
αυτών είναι αδιάφορος ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος ή ο χρόνος έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, εφόσον αυτή υπόκειται σε ένδικα μέσα, αφού κρίσιμος χρόνος για την έκπτωση είναι ο χρόνος που η καταδίκη κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 546, απρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΣτΕ 1120/ 2005, 2894/ 2001). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από αξίωμα αιρετού του οποίου η θητεία δεν έχει αρχίσει ακόμα κατά  το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, όταν δηλαδή η ποινική καταδίκη καταστεί αμετάκλητη πριν από την κατά τις σχετικές διατάξεις εγκατάσταση των δημοτικών και
κοινοτικών αρχών που εκλέχθηκαν ή επανεκλέχθηκαν (ΣτΕ 1314/1983, Γν ΝΣΚ 467/ 2011).

Γ. Αναφορικά με το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος».

Για τη θέση σε έκπτωση ή αργία αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά το άρθρο 236 ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7 ν. 4071/ 2012, αρκεί να προκύπτει, εκ του καθόλου σκεπτικού της καταδικαστικής απόφασης και από τα πραγματικά περιστατικά που η απόφαση δέχεται, η επενεχθείσα στον δήμο ή την περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα οικονομική βλάβη, χωρίς να είναι αναγκαίο να προκύπτει και το ακριβές ύψος αυτής (Γν ΝΣΚ 456/ 2007).

Δ. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010.


"2. α. Όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον κατηγορούμενο σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθείσα.
β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.
β.β. Για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, ως καταδικαστική απόφαση, σε πρώτο βαθμό θεωρείται αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο, σύφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας"
i. Κατά τη νομολογία (ΣτΕ 766/ 2006 κ.ά. την υπ’ αριθμ. 262/ 2010 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) το διοικητικό μέτρο της θέσης σε αργία αιρετού δήμου επιβάλλεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου με την οποία καταδικάζεται ο αιρετός.  Επομένως, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος διαπράχθηκε σε προηγούμενη θητεία του ως άνω αιρετού οργάνου, οπότε ενδεχομένως αυτό κατείχε διαφορετικό αξίωμα, αλλά αρκεί το γεγονός ότι έχει επανεκλεγεί σε κάποιο από τα αξιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 236 του ν. 3852/ 2010 κατά το χρόνο επιβολής της αργίας (ΣτΕ 1844/ 2006). Αιρετός δημοτικός ή περιφερειακός άρχοντας, ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, λόγω καταδίκης αυτού με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου, ο οποίος επανεκλέχθηκε, πρέπει να τεθεί εκ νέου σε αργία (Γν ΝΣΚ 341/ 2007).

iii. Όπως ειπώθηκε, η θέση σε αργία αποσκοπεί στην προσωρινή, για την προστασία των συμφερόντων του δήμου, απομάκρυνση του αιρετού οργάνου από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του, εφόσον σε βάρος του υπάρχει παραπομπή ή δικαστική καταδίκη για διάπραξη ενός από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 236 ν. 3852/ 2010. Συνεπώς, ο Ελεγκτής Νομιμότητας (Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οφείλει να τον θέσει σε κατάσταση αργίας όχι μόνο
στην περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου σε πρώτο
βαθμό, για τα οικεία πλημμελήματα, αλλά, κατά μείζονα λόγο, και, αν δεν το έχει ήδη
κάνει, στην περίπτωση καταδίκης του για τα αδικήματα αυτά με απόφαση δευτεροβάθμιου ποινικού δικαστηρίου και μέχρις ότου η απόφαση αυτή καταστεί αμετάκλητη (πρβλ. ΣτΕ 766/ 2006, 1120/2005, 972/1994, 3228/1982, 3801/1978).

iii. Τέλος, το διοικητικό μέτρο της θέσης σε αργία λαμβάνεται ακόμα και αν η εκτέλεση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης έχει ανασταλεί συνεπεία άσκησης έφεσης κατά τα άρθρα 471 και 497, παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής έχει ανασταλεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 99- 104 του Ποινικού Κώδικα που αφορούν στην «υπό όρον αναστολή εκτελέσεως των ποινών (ΣτΕ 27/ 2008, 972/ 1994 κ.ά.).

Ε. Αναφορικά με την έκδοση αθωωτικής απόφασης και άρσης του διοικητικού μέτρου της αργίας.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος αιρετού από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης, καθόσον το διοικητικό μέτρο που του είχε επιβληθεί θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Συμμετοχή σε αγνώστου συνθέσεως "Αναπτυξιακή Σύμπραξη" αποφάσισε ο δήμοςΓουρούνι στο σακί
Προκειμένου να οφεληθεί  απο τα προγράμματα για «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της  Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση" ο δήμος μας  αποφάσισε να συμμετάσχει στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη με το όνομα «ΔΙΟΔΟΣ - Ενεργητικές  πολιτικές απασχόλησης στην Εύβοια». Δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα ποιοί ειναιοι εταίροι,  ο συντονιστής και το Δ.Σ.  αυτής της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης και ποιες θα είναι οι εισφορές του δήμου σαν εταίρου.

Τι είναι οι "Αναπτυξιακές Συμπράξεις";

Οι "Αναπτυξιακές Συμπράξεις"  είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχουν αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. 
Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό τους.

 Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:
α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, 
γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, 
δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), 
ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. 
Οι υπό στοιχεία α', β' και γ' φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Στην περίπτωση συμμετοχής τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ως εταίρων σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, η οικονομική διαχείριση των έργων τους ανατίθεται σε Ειδικούς Λογαριασμούς που λειτουργούν στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..

 Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, οι φορείς θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμμετεχόντων εταίρων. 
Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης.
 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα  Στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να ορίζεται ο εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή.

Οργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι:
-το Διοικητικό Συμβούλιο, 

-ο Συντονιστής Εταίρος και 

-ο Διαχειριστής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να αντικατασταθεί από τον φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης,

β) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,

γ) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και

δ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των μελών του, εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου.

Ο Συντονιστής Εταίρος:

α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,

γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

δ) μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,

ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα τους,

η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,

θ) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο Διαχειριστής:

α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησης της,

β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης

γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης,

δ) πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου

Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασης του από νέο. Η αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Μετά την αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενημερώνει το φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, όπως αυτές απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης και επέρχονται όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών. Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του έργου.

Για την ένταξη, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ανωτέρω δράσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και οι διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής ρύθμισης.

 Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις οφείλουν να τηρούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές με τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων διατάξεις και υπέχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις που συνεπάγονται τη διακοπή της χρηματοδότησης ή τη μείωση του ύψους της και απαιτούν την επιστροφή των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή και μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με ειδική μνεία στο Καταστατικό της έγγραφο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα νομικά πρόσωπα που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη λυθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, ως εκ τούτου αποχωρήσει από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και αντικατασταθεί από νέο μέλος ή το έργο του αναληφθεί από υφιστάμενους εταίρους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, τότε ο εταίρος που αντικαθιστά τον αποχωρήσαντα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δεύτερου, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του αποχωρούντος μέλους, κατά τα ανωτέρω, που έχει ως συνέπεια την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά μέλη της αναπτυξιακής σύμπραξης.


Τα προγράμματα
«Στόχος των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και
των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί, τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας
Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι


(α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και


(β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ
προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και


(γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.


Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, κλπ) προκειμένου να επιτευχθεί:
- Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
- Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης
νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων.
- Η μείωση της ανεργίας, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
- Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση των ομάδων στόχου.

Ο δήμος αναλαμβάνει την λειτουργία του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής Ζωής στην Αγία Άννα

Η λειτουργία του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής Ζωής του συλλόγου Ευβοέων «Νηλεύς» στην Αγία Άννα , μετα απο πρόταση του σύλλογου παραχωρείται στο Δήμο και να αναλάβει την λειτουργία του. Το συγκεκριμένο Μουσείο βρίσκεται στο το Αρχοντικό Στραφιώτη της Αγίας Άννας και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες και τους τουρίστες της περιοχής μας, με τα μοναδικά κι αξιόλογα εκθέματα του αλλά και το θεατράκι που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του είναι χρήσιμο για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο δήμος θα λειτουργήσει το Μουσείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 με προοπτική ανανέωσης της σύμβασης.

Το Μουσείο λειτουργεί κατά κανόνα με προσωπικό ενός υπαλλήλου και ωράριο 10:00 π.μ.-13:00 μ.μ. Τετάρτη έως Κυριακή και επιπλέον 17:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ. κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για την πρόσληψη του υπαλλήλου αυτού απαιτείται ρητή συμφωνία και έγκριση του συλλόγου Ευβοέων «Νηλεύς» . Η αμοιβή και κάθε αποδοχή του υπαλλήλου θα καταβάλλεται από τον δήμο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών του υπαλλήλου αυτού.

Διαδημοτικό Μνημόνιο για τη δημιουργία δομών κοινωνικών παροχών

Τέσσερις δήμοι της βόρειας Αθήνας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και Πεύκης-Λυκόβρυσης, ένωσαν τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Δικτύωσης προκειμένου να κατατεθεί από κοινού πρόταση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με σκοπό τη σύσταση και λειτουργία «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» (δημιουργία μεταξύ άλλων Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δίκτυο Παροχής Συσσιτίων, Δημοτικό Λαχανόκηπο, Κοινωνικό Φαρμακείο κ.ά.). Στο Κοινωνικό Εταιρικό Σχήμα, θα συμμετέχει και η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ).

Άμεσα ωφελούμενοι του έργου στους συγκεκριμένους δήμους είναι είναι τουλάχιστον 750 άστεγοι δημότες ή άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια (π.χ., ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.).

Έμμεσα ωφελούμενοι του έργου θα είναι 33 άνεργοι-νέοι μέχρι 30 ετών, οι οποίοι θα καλύψουν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν στα πλαίσια λειτουργίας νέων ή / και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών, μέσω της πρόσληψης αυτών από το δικαιούχο ή/και τους επιμέρους συμμετέχοντες φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Καθιέρωση του κοινωνικού τιμολογίου και μηνιαίο πάγιο τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης


Θετικά αποτελέσματα για τους αδύναμους οικονομικά πολίτες (κοινωνικό τιμολόγιο) αλλά και τη λειτουργία και τους πόρους των ΔΕΥΑ, που αποτυπώνονται σε έξι άρθρα του «Καλλικράτη 2», δηλαδή, του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», (Ν. 4071/2012, ΦΕΚ Α' 85), έφεραν οι συντονισμένες ενέργειες της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), η οποία απαριθμεί 115 μέλη σε σύνολο 130 ΔΕΥΑ στη χώρα, και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Οι ρυθμίσεις του N. 4071/2012 που αφορούν στις ΔΕΥΑ περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται: η καθιέρωση του κοινωνικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, ΑμεΑ, άποροι κτλ.),καταβολή ετήσιας επιχορήγησης από 1.1.2011 από τους ΚΑΠ, έλεγχος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ αποφάσεων των ΔΕΥΑ, προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό για δαπάνες άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεωτικότητα επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΕΥΑ σε όλο τον «καλλικράτειο» δήμο, καθώς και μηνιαίο πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Να σημειωθεί πως λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου και της ακυβερνησίας δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμιά εγκύκλιοςγια την εφαρμογή του νόμου, αλλά και καμιά ΥπουργικήΑπόφαση για θέματα που αφορούν στις ΔΕΥΑ και περιλαμβάνονται στον παραπάνω νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των ΔΕΥΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΕΔΕΥΑ προτίθεται να στείλει προτάσεις στα συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) πριν από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, προκειμένου ο έλεγχος των ΔΕΥΑ να διενεργείται σύμφωνα με τηφύση, τη λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τιςΔΕΥΑ. Κι αυτό, διότι μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και με την καθιέρωση του ελέγχου των ΔΕΥΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκλήθηκαν σε διάφορες ΔΕΥΑ προβλήματα που δυσχέραιναν την εύρυθμη λειτουργία και ευελιξία τους.

Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 10 που αφορούν στις ΔΕΥΑ και περιλαμβάνονται στον ν. 4071/2012 είναι:

α) Έλεγχος από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ των παρακάτω αποφάσεων των ΔΕΥΑ: ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και μελέτες, έργα προμήθειες (παρ. 5):

«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ,εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέονπρος έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν:α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και τουτεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησήτους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, γ) τηνεπιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματαδικαιώματα και δ) τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες».

β) Η υποχρεωτικότητα της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ (είτε αυτή προέκυψε από συγχώνευση είτε όχι) σε όλη την έκταση του «Καλλικράτειου» δήμου (παρ. 6):

«Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταταιως εξής: «Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφωνεφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των ΔημοτικώνΕπιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Ηαρμοδιότητα της νέας μετά τη συγχώνευση ΔημοτικήςΕπιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσαςΔΕΥΑ εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικήςπεριοχής του δήμου».

γ) Η εφαρμογή του Π.Δ. 136/2011 και στις ΔΕΥΑ (παρ. 7) ώστε οι Επιχειρήσεις να υποχρεούνται να υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο χρηματικά εντάλματα για ποσά ύψους 5.000 ευρώ και άνω. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των ΔΕΥΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο:

«Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ηδιαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τονπροληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελώνεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης καιτων δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείςτης παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχοχρηματικά εντάλματα τα για ποσά, ύψους 5.000 ευρώ και άνω,εφαρμοζομένου του Π.Δ. 136/2011».

δ) Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις ΔΕΥΑ μηνιαίο πάγιο τέλος, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης, η οποία εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο (παρ. 11):

«Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίαςτου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεταιαπό τις ΔΕΥΑ και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίεςαυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του διοικητικούσυμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο».

ε) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια (κοινωνικό τιμολόγιο). Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο (παρ.12):

«Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάσηενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο».

στ) Οι πιστώσεις που αποδίδονται κάθε χρόνο στις ΔΕΥΑ από το υπουργείο Εσωτερικών από 1.1.2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Το ύψος των πιστώσεων, η διαδικασία κατανομής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ (παρ. 13):

«Οι πιστώσεις που αποδίδονται ετησίως στις ΔημοτικέςΕπιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) από το υπουργείοΕσωτερικών, από 1.1.2011 βαρύνουν αποκλειστικά τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Το ύψος τωνπιστώσεων, η διαδικασία κατανομής τους και κάθε αναγκαίαλεπτομέρεια καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του υπουργούΕσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνΕλλάδας».Ν. 4071/2012, ΦΕΚ Α' 85

3,5 εκ. ευρώ για αθλητικά προγράμματα δήμων

Μέχρι τέλος Ιουλίου οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την προπαρασκευαστική δράση στον τομέα Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανακοινώνει με επείγον έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών θα χρηματοδοτηθούν διακρατικά σχέδια και πρωτοβουλίες δημόσιων οργανισμών ή φορέων της κοινωνίας πολιτών. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στον χώρο του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην σχετική επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της Ε.Ε. στον εν λόγω τομέα με βάση το κεφάλαιο «Αθλητισμός» κατά την περίοδο 2014-2020 όπου υλοποιείται το «Erasmus για όλους». Οι σχετικές προτεραιότητες τέθηκαν στη λευκή βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό.

Η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει διακρατικά σχέδια στον χώρο του αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς:
καταπολέμηση του φαινομένου των «στημένων» αγώνων,
προώθηση της σωματικής άσκησης για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης,
ευαισθητοποίηση για αποτελεσματικά μέτρα προώθησης του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων,
κοινοί διασυνοριακοί αγώνες μαζικού αθλητισμού σε γειτονικές περιφέρειες και κράτη μέλη.

Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η μονάδα αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε δημόσιους οργανισμούς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν νομική υπόσταση και να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλέξιμες προτάσεις

Βάσει της σχετική πρόσκλησης επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες προτάσεις:
προτάσεις που υποβάλλονται με τη χρήση του επίσημου εντύπου της αίτησης και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του, πλήρως συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου·
προτάσεις που λαμβάνονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων·
προτάσεις που αφορούν ενέργειες οι οποίες εκτελούνται στο σύνολό τους εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
προτάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται διεθνικό δίκτυο με εταίρους από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγκεκριμένη δράση είναι 3.500.000 ευρώΘα διατεθεί συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέχρι

μέγιστου ποσοστού 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Τουλάχιστον το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική χρηματοδότηση από τρίτα μέρη. Οι δαπάνες για προσωπικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Οι συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές ως συγχρηματοδότηση. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των σχεδίων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων. Η έναρξη των έργων πρέπει να είναι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31 Μαρτίου 2013 και η ολοκλήρωσή τους όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2012 στη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Education and Culture — Unit E3

MADO 20/73

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών ή να επισκέπτονται τη σελίδα:http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012

Παρατείνεται μέχρι 1η Ιουνίου η προθεσμία υποβολής προτάσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κατηγορίες Βραβείων είναι οι εξής:
Προώθηση Επιχειρηματικότητας
Επένδυση στις Δεξιότητες
Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:
1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες.Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην Ε.Ε. το Νοέμβριο 2012.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας, αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx και

http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Your First EURES job» για 5.000 νέους ανέργους

Άρχισε η πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Your First EURES job» που αφορά στην εργασιακή αποκατάσταση 5.000 νέων ανέργων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

Η εύρεση θέσης εργασίας πραγματοποιείται μέσω του υπάρχοντος δικτύου EURES, των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πιλοτική φάση του προγράμματος η εύρεση θέσεων εργασίας θα γίνει από τέσσερις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι νέοι από18-30 ετών, ώστε να βοηθηθούν στην εύρεση εργασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα δοθεί και οικονομική ενίσχυση στην διάρκεια της διαδικασίας εύρεσης της κατάλληλης θέσης εργασίας.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι), μπορούν να αιτηθούν χρηματική ενίσχυση ώστε να καλύψουν μερικώς το κόστος της εκπαίδευσης και προσαρμογής των νέων εργαζομένων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/Jrd4tk

Ελληνικοί προορισμοί συμπεριλαμβάνονται μέσα στους 100 καλύτερους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς της ΕυρώπηςΔεκατέσσερις ελληνικοί προορισμοί συμπεριλαμβάνονται μέσα στους 100 καλύτερους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Η ανακοίνωση της βράβευσης και η απονομή των τίτλων έγινε στην Πορτογαλλία, στο Torres Vedras, στις 18 Μαΐου 2012. Ανάμεσα στους 100 ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς που διατηρούν την τοπική τους ταυτότητα, το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική τους κληρονομιά και το καθαρό φυσικό περιβάλλον, βρίσκονται: ηΙεράπετρα Κρήτης στη 2η θέση, η Σαμοθράκη στην 7η και ηΑλόννησος τη 17η, κατατάξεις που οδήγησαν και τους τρεις αυτούς ελληνικούς προορισμούς στην απόκτηση Χρυσού Βραβείου. Εκπρόσωποι των τριών δήμων έλαβαν τα «ΧρυσάΒραβεία Ποιότητας Παράκτιων Περιοχών» βραβεία τους από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Ποιότητας Παράκτιων Περιοχών καθηγητή Francisco Taveira Pinto ή τον πρόεδρο της Ένωσης EUCC Oosterreld Herdrik, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον Εναλλακτικό Βιώσιμο Τουρισμό που έγινε στο Torres Vedras της Πορτογαλλίας. Τη Σαμοθράκη εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχοςΑ. Βίτσας.

Τα νησιά του βορείου Αιγαίου κατέλαβαν την τρίτη θέση στηνκατανομή των 10 Ποιοτικότερων Παράκτιων Περιοχών, ενώ οι Αζόρες της Πορτογαλίας την πρώτη και οι ακτές Zuid-Holland coast της Ολλανδίας την δεύτερη θέση.

Το πρόγραμμα «QualityCoast-Ποιότητα Παράκτιων Περιοχών/' της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών (European Coastal & Marine Union - EUCC) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάταξη με τους 100 καλύτερους προορισμούς είναι αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας και αυστηρής αξιολόγησης 1000 παράκτιων ή νησιωτικών περιοχών στην Ευρώπη, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 120 δείκτες αξιολόγησης. Κάποιοι από αυτούς είναι το ποσοστό επιφάνειας των προορισμών χωρίς δόμηση, τα ποσοστά θορύβου και εντατικού φωτισμού, η καθαρότητα των υδάτων, η έλλειψη ατμοσφαιρικής ρύπανση, η προώθηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών οικισμών κοκ

Ένας μεγάλος αριθμός τουριστικών πρακτόρων (όπως αυτοί που συνδέονται με το TUI Ολλανδίας,) θα προβάλλουν τους Ποιοτικούς Παράκτιους Προορισμούς στα διαφημιστικά τους φυλλάδια και στις γενικότερες δράσεις τους προβολής τουριστικών προορισμών.Περισσότερες Πληροφορίες
Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το φυλλάδιο παρουσίασης του προγράμματος και των βραβευμένων προορισμών το οποίο κυκλοφορεί με εξώφυλλο φωτογραφία της Σαμοθράκης ενώ στη σελίδα 6 παρουσιάζεται το σκορ όλων των προορισμών με βάση την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής.www.qualitycoast.info/press.

Μέσα μαζικής Ενημέρωσης που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Σαμοθράκης στο m.papathanasiou@samothraki.gr κα Μαρία Παπαθανασίου ή στο τηλ 2551350810 ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών στο γραφείο τύπου για τα Ελληνικά ΜΜΕ στοsecretariat@qualitycoast.info. κα Αθηνά Στούρα ή στο τηλ 00316 53273323.

συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος για την εκποίηση δεξαμενής καυσίμων Κυμασίου


Το Δ.Σ. Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας αποφάσισε  χωρις να δώσει σαφή χρονοδιαγράμματα τη συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος για την εκποίηση της παλαιάς δεξαμενής καυσίμων  που βρίσκεται εντός της δημοτικής έκτασης στο Κυμάσι Τ.Κ. Μαντουδίου. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

α. Δημοτικό Σύμβουλο Στεργίου Ιωάννη, ως Πρόεδρο.

β. Την Πρόεδρο της Τ.Κ. Μαντουδίου κ. Ζαργάνη Ιωάννα – Ελένη

γ. Τον Μηχανικό του Δήμου μας κ. Λιακόπουλο Κυριάκο

δ. Γραμματέας της Επιτροπής:  κ. Καραδήμος Νικόλαος.

Επιμένουν στην μεταφορά των λυμάτων Πηλίου στο ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου

Κάτοικοι του Πηλίου με έντονες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο εξέθεσαν προχθές τα σοβαρά και δίκαια προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος. Το θέμα όπως τέθηκε είναι να μεταφερθούν τα λύματα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του δήμου. Λες και υπάρχει τέτοιο κεντρικό δίκτυο στο δήμο μας. Ουσιαστικά ζητούν μεταφορά των λυμάτων του Πηλίου στο Μαντούδι, χωρίς να εξετάσουν πόσο οικονομική είναι αυτή η λύση και το ότι Ο ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου έχει σχεδιαστεί για 5.000 κατοίκους και είναι περιορισμένης χωρητικότητας. Η φθηνότερη λύση να δημιουργηθεί ΒΙΟΚΑ στο Πήλι σε μια από τις πολλές απόκρημνες ακτές του δεν ήταν θέμα συζήτησης. Γιατί κανένας δεν θέλει τα λύματα του στην αυλή του; Μήπως θα πρέπει να ερωτηθούν οι κάτοικοι και το τοπικό συμβούλιο Μαντουδίου για ένα τόσο σοβαρό θέμα; Μάλιστα όταν όπως αποκάλυψε το Ελεύθερο Βήμα η δημοτική αρχή δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς διαφάνειας και ελέγχους σωστής λειτουργίας της επεξεργασίας λυμάτων. Ένα από τα προγράμματα που απεντάχθηκαν πρόσφατα σαν ανενεργά ήταν και το αποχετευτικό Μαντουδίου Προκοπίου και Κηρίνθου.

Οι δήμοι στις δημοφιλέστερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσειςΣχεδόν επτά στους δέκα πολίτες και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ τρεις στους δέκα πολίτες- δημότες και σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις της χώρας για συναλλαγή/ ολοκλήρωση αιτημάτων τους.

Σε ότι αφορά την κατάταξη των δημοφιλέστερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για συναλλαγές, οι δήμοι κατέχουν το ένα τέταρτο των αναζητήσεων και των πολιτών και των επιχειρήσεων.Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σεέρευνα πεδίου της Ομάδας INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και η οποία αφορά στην αποτύπωση και αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων από τους δημότες και τις επιχειρήσεις.

Η έρευνα έγινε από τις 15 Φεβρουαρίου έως στις 23 Μαρτίου. Το συνολικό δείγμα περιλαμβάνει 6.000 δημότες ηλικίας από 15 ετών και άνω και 2.000 επιχειρήσεις που ζουν ή δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες και δήμους της χώρας, όλων των μεγεθών και κάθε κατηγορίας (μητροπολιτικοί, ηπειρωτικοί, ορεινοί ηπειρωτικοί, νησιωτικοί).

8 στους 10 των χρηστών χρησιμοποιούν καθημερινά το Διαδίκτυο

Σε ότι αφορά στο πρώτο πεδίο της έρευνας δηλαδή στους δημότες τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Το διαδίκτυο έχει εισχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στην καθημερινότητα των χρηστών του . Η ένταση της συχνότητας χρήσης είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που ενδεχομένως εξηγεί την επιταχυνόμενη αύξηση της γενικής χρήσης του μέσου καθώς:
Σχεδόν 8 στους δέκα (79,%) χρησιμοποιούν καθημερινά το Διαδίκτυο.
Πολλοί λίγοι χρήστες (16%) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μερικές φορές την εβδομάδα.
Ελάχιστοι είναι οι περιστασιακοί χρήστες. Το 3% των χρηστών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο μερικές φορές το μήνα και το 1% σπανιότερα.

Οι δημοφιλέστεροι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου είναι:
Ενημέρωση (ειδήσεις κ.λπ.) 93%
Επαγγελματική πληροφόρηση 74%
Επικοινωνία μέσω email 74%
Ψυχαγωγία 68%
Αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες egov 66%
Επιμόρφωση μέσω Wikipedia στα ελληνικά 64%
Κοινωνική δικτύωση 54%
Αγορές προϊόντων- υπηρεσιών 28%


Οι δημοφιλέστερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συναλλαγές αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες φορέων:
Εφορία (37%)
Δήμος (24%)
ΚΕΠ (20%)


Σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης για τις διαθέσιμες egov υπηρεσίες των δήμων

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες egov της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που προκύπτει από τα εξής επί μέρους στοιχεία:
Σχεδόν 7 στους 10 (68%) χρήστες των υπηρεσιών Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ ενημερώθηκαν για την ύπαρξη τους μέσα από δική τους αναζήτηση στο Διαδίκτυο.
3 στους 10 χρήστες των υπηρεσιών Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ ενημερώθηκαν για αυτές μέσω φίλων και συνεργατών τους.
Μόλις 1 στους 10 (10%) ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες από τα αντίστοιχα sites Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ.
Ελάχιστοι ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες από επίσκεψη στο Δήμο (7%) και από κάποιο ενημερωτικό φυλλάδιο (8%).
Οι περισσότεροι (55%) ΔΕΝ γνωρίζουν αν ο Δήμος τους προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικά.
Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι χρήστες ενώ γνωρίζουν κάποιες υπηρεσίες ΔΕΝ τις χρησιμοποιούν είναι ο εξής: «δεν γνωρίζω ποιες διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά» (36%).
Η ανεπαρκής ενημέρωση για τις υπηρεσίες προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι καμιά από τις υπηρεσίες δεν είναι γνωστή στους μισούς από τους χρήστες που δήλωσαν ότι κάποια στιγμή έχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δήμο, την Περιφέρεια ή το ΚΕΠ.
Οι τέσσερις (4) πιο γνωστές υπηρεσίες είναι η «Πληρωμή λογαριασμών» (37% των χρηστών υπηρεσιών Δήμου/περιφέρειας/ΚΕΠ), η έκδοση ατομικών, οικογενειακών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (36,5%), οι υπηρεσίες Αθλητισμός/Πολιτισμός/Ψυχαγωγία (37%), οι υπηρεσίες Τουρισμού (33%) και η «Διαύγεια» (30%).
Οι περισσότερες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από ποσοστό μικρότερο του 10% των χρηστών. Οι μόνες υπηρεσίες με χρήση μεγαλύτερη του 10% είναι: Αθλητισμός/Πολιτισμός/Ψυχαγωγία (14%), Τουρισμός (13%), Διαύγεια (13%).

Παρά το σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης, υπάρχουν θετικές προσδοκίες για τις υπηρεσίες egov σε επίπεδο Δήμου:
67% των χρηστών Διαδικτύου πιστεύει ότι θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες egov του δήμου του στο μέλλον.
Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών Διαδικτύου σε ποσοστά πάνω από 80% δηλώνει πρόθεση χρήσης των υπηρεσιών egov του δήμου εφόσον αντιμετωπιστεί το κενό ενημέρωσης και ενημερωθεί ότι: είναι διαθέσιμες (86%), ότι θα μείωνε τη γραφειοκρατία (90%), ότι θα εξοικονομούσε χρόνο (88%) και χρήματα (86%).Αξιολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egov)

Σε γενικές γραμμές οι χρήστες υπηρεσιών egov αξιολογούν με οριακά θετικό πρόσημο την ιστοσελίδα του Δήμου που χρησιμοποιούν:
Το περιβάλλον είναι εύχρηστο (58%)
Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες όταν τις χρειάζονται (55%)
Οι πληροφορόες είναι ακριβείς (53%)

Ωστόσο, το γενικότερο έλλειμμα ενημέρωσης επηρεάζει και τους δείκτες αξιολόγησης καθώς σημαντικά ποσοστά χρηστών ΔΕΝ γνωρίζουν αν στην ιστοσελίδα του δήμου τους:

οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται επιτυχώς με την πρώτη υποβολή του αιτήματος, χωρίς να χρειάζεται επανυποβολή (47%)
υπάρχει επαρκής βοήθεια για τη συμπλήρωση των φορμών (46%)
αν οι φόρμες εμφανίζονται στην οθόνη σε σύντομο χρόνο (43%)

Οριακά η αξιολόγηση των υπηρεσιών κρίνεται θετική και υπάρχει μελλοντική προσδοκία επαναχρησιμοποίησης τους.
Για συναλλαγές με το Δημόσιο προτίθεται να ξαναχρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες το 74% των χρηστών ενώ για απλή συλλογή πληροφοριών το 90%.
Σχεδόν 1 στους 2 χρήστες (47%) είναι μέτρια ικανοποιημένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το 31% των χρηστών δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και ένα 18% λίγο και καθόλου ικανοποιημένο.

Οι επιχειρήσεις και το Διαδίκτυο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το δεύτερο πεδίο, τις επιχειρήσεις, προκύπτει ότι η χρήση του Διαδικτύου είναι κατά τι υψηλότερη από αυτή των πολιτών- δημοτών χρηστών. Ειδικότερα:
Το 83% των χρηστών δηλώνουν καθημερινοί χρήστες. Από αυτούς το 60% χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο πολλές φορές στη διάρκεια της μέρας και το 23% μια φορά τη μέρα.
Το σπίτι με Η/Υ (80%), ο χώρος δουλειάς με Η/Υ (40%) και το κινητό τηλέφωνο (16%) είναι οι δημοφιλέστεροι χώροι χρήσης του Διαδικτύου.

Οι πέντε δημοφιλέστεροι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου από τις επιχειρήσεις είναι:
Γενική ενημέρωση (91%)
Αποστολή και λήψη email (77%)
Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη δουλειά τους (76%)
Αναζήτηση πληροφοριών για δημόσιες υπηρεσίες (66%)
Ψυχαγωγία (62%)

Η κατανομή της ημερήσιας αποστολής και λήψη emails στις επιχειρήσεις παρουσιάζει ομοιομορφία με τα νοικοκυριά:
6 στους 10 (61%) στέλνουν έως 3 emails τη μέρα
27% στέλνουν από 4 έως 10 emails τη μέρα
Μόνο 1 στους 10 στέλνει περισσότερα από 10 emails τη μέρα

Επίσης:
Σχεδόν 1 στους 3 (33%) λαμβάνει έως 3 emails τη μέρα
Περίπου 4 στους 10 λαμβάνουν από 4 έως 10 emails τη μέρα
Περίπου 1 στους 4 λαμβάνει περισσότερα από 10 emails τη μέραΧρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egov)

Η χρήση των υπηρεσιών egov από τις επιχειρήσεις παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά με τα νοικοκυριά ως προς τα επίπεδα ολοκλήρωσης.
Το 63% για άντληση πληροφοριών (Ιο επίπεδο)
Το 39% για λήψη εντύπων (2ο επίπεδο)
Το 34% για συναλλαγή/ολοκλήρωση αιτημάτων (3ο επίπεδο)

Επίσης, η συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών παρουσιάζεται στη συνέχεια:
«μια φορά το μήνα» (38%)
«τουλάχιστον μια φορά το χρόνο» (30%)
«τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα» (21%)
«καθημερινά» (10%)Δημοφιλέστερες υπηρεσίες

Οι δημοφιλέστερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συναλλαγές αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες φορέων κατά φθίνουσα σειρά:
Εφορία (42%)
ΟΑΕΔ (24%)
ΙΚΑ (24%)
Δήμοι (24%)
ΚΕΠ(21%) Περιφέρειες (14%)

Οι χρήστες από τις επιχειρήσεις ενημερώνονται για την ύπαρξη των διαθέσιμων υπηρεσιών Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ με δικές τους αναζητήσεις στο Διαδίκτυο και όχι μέσα από κάποιου είδους «κεντρική» ενημέρωση. Ενδιαφέρον έχει ότι ο δεύτερος συνηθέστερος τρόπος γνωριμίας με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι οι συστάσεις από φίλους και συνεργάτες. Αναλυτικότερα:
To 73% ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ μέσω αναζήτησης στο Διαδίκτυο
Το 29% ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ από γνωστούς και συνεργάτες
Μόνο 1 στους 10, (10%) ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ.

Έλλειμμα ενημέρωσης

Το έλλειμμα ενημέρωσης είναι σημαντικό και στην περίπτωση των επιχειρήσεων καθώς:
Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις (59%) ΔΕΝ γνωρίζουν ότι ο Δήμος τους προσφέρει κάποιες υπηρεσίες ηλεκτρονικά.
Οι υπηρεσίες που γνωρίζουν είναι οι «πληρωμή λογαριασμών-δημοτικά τέλη» (33%), «άδειες λειτουργίας και ίδρυσης επιχείρησης» (29%), «άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων» (14%).
Η σχετικά δημοφιλέστερη υπηρεσία απο αυτές που χρησιμοποιούν είναι η «πληρωμή λογαριασμών-δημοτικά τέλη» (12%).
Ο σημαντικότερος λόγος που οι επιχειρήσεις ενώ γνωρίζουν κάποιες υπηρεσίες δεν τις χρησιμοποιούν είναι ότι «δεν γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά» (37%).
Ο κατεπείγουσα ανάγκη της αντιμετώπισης του ελλείμματος ενημέρωσης προκύπτει από τη θετική προδιάθεση περισσότερων από 8 στους 10 ερωτώμενους από επιχειρήσεις να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους εφόσον μάθουν ότι είναι διαθέσιμες και ότι με τη χρήση τους κερδίζουν χρόνο, χρήμα, αποφυγή της γραφειοκρατίας και συμμετοχή στα κοινά.

Αξιολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egov)

Οι επιχειρήσεις – χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών τις αξιολογούν με γενικά θετικό πρόσημο, αν και γίνεται φανερή η έλλειψη ενημέρωσης:
Το 59% απαντά πως το περιβάλλον χρήσης είναι γενικά εύχρηστο
Το 50% απαντά πως οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες όποτε τις χρειάζονται
Το 49% θεωρεί πως το συγκεκριμένο περιβάλλον υπηρεσιών είναι αξιόπιστο

Μεγάλες προσδοκίες για μελλοντική χρήση των υπηρεσιών egov

Η σχεδόν καθολική πρόθεση μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών egov φανερώνει θετική προσδοκία:
Το 76% των υφιστάμενων χρηστών προτίθενται να τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον για συναλλαγή με το δημόσιο.
Tο 92% των υφιστάμενων χρηστών προτίθενται να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον για συλλογή πληροφοριών.

Η συνολική ικανοποίηση από τις υπηρεσίες Δήμου/Περιφέρειας/ΚΕΠ είναι οριακά θετική:
Το 31% των χρηστών τοποθετείται στις θέσεις 4 και 5 της 5βάθμιας κλίμακας δηλώνοντας «αρκετά» και «πολύ» ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες.
Οι περισσότεροι χρήστες τοποθετούνται στην ενδιάμεση θέση 3, δηλώνοντας «μέτρια» ικανοποίηση από τις υπηρεσίες (40%).
Το 24% των χρηστών τοποθετείται στις θέσεις 1 και 2, δηλώνοντας «καθόλου» και «λίγη» ικανοποίηση από τις υπηρεσίες.

Οφέλη – Προτάσεις βελτίωσης
Οι χρήστες Διαδικτύου σε ποσοστό 91% θεωρούν πως υπάρχει όφελος από τη χρήση υπηρεσιών egov.
Ο γενικός πληθυσμός των επιχειρήσεων σε ποσοστό 89% θεωρεί πως υπάρχει όφελος από τη χρήση υπηρεσιών egov.
Οι δυο βασικότεροι τομείς με τη μεγαλύτερη προσδοκία οφέλους είναι το όφελος σε χρόνο (81%) και η μείωση της γραφειοκρατίας (78%).
Το 26% των χρηστών Διαδικτύου έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα στην προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών. Το 46% δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα ενώ το 28% των χρηστών δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να χρησιμοποιήσει egov υπηρεσίες.
Η βελτίωση της επάρκειας (27%), η βελτίωση της παρεχόμενης υποστήριξης (22%) και η βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών (21%) είναι οι τομείς που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τη δυνατότητα βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Περίπου οι μισοί χρήστες (49%) πιστεύουν ότι ο Δήμος τους έχει τη

δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών ενώ το 30% των χρηστών δηλώνει πως δε γνωρίζει αν ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών.

Η ομάδα εργασίας της έρευνας είναι η εξής:
Γιάννης Καλογήρου, καθηγητής ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος
Λίνα Γουσίου, ερευνήτρια- Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ,
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ερευνητής –Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ,
Θανάσης Πρίφτης, ερευνητής –Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας – ΕΒΕΟ/ΕΜΠ.

Αναλυτικά όλο το κείμενο της έρευνας στο http://www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata_Dimotes-Epixeiriseis1.pdf