Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Απευθείας ανάθεση για την Τοπογραφική Αποτύπωση της Αγίας Άννας

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης «Μελέτη για Τοπογραφική Αποτύπωση οικισμού Αγίας Άννας» στην μελετήτρια **********************, η
οποία διαθέτει πτυχίο Α΄ τάξεως, ποσού 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70.7413.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2013 και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου
για πτυχίο Α τάξεως , ποσού 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α που ισχύει για την συγκεκριμένη
κατηγορία μελέτης

Δεδομένου ότι η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να συντάξει την μελέτη διότι δεν διαθέτει Τοπογράφο Μηχανικό και ζήτησε την συνδρομή του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Εκτέλεσης έργων και μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης , οι οποίοι με την σειρά τους μας γνωστοποίησαν ότι έχουν έλλειψη αντίστοιχης ειδικότητας, εξοπλισμού κ.λ.π. Το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφεί Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτη

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.