Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Μια "αλλοιώτικη" συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Μαντουδίου

 


Το Τοπικό Συμβούλιο Μαντουδίου που απαρτίζεται  απο την κ. Μπούρα Παναγιώτα (πρόεδρος, συνδυασμός Στεργίου) τον κ.  Βλάχο Αθ. (συνδυασμός Παζάρα) και τον κ. Κούγιαννη Δημ. (συνδυασμός Καλυβιώτη) έκανε ανοιχτή συνεδρίαση  στο Μαντούδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες  φιλικού προς την παράταξη Στεργίου τοπικού μπλόγκ του Μαντουδίου στο συμβούλιο είχαν προκληθεί τοπικοί  φορείς , ο κ.Καλυβιώτης (Δημάρχος),  ο κ. Χαλιούλιας (αντιδήμαρχος Κηρέως),  οι Δημ.Σύμβουλοι Μαντουδίου  (Βούλγαρης, Καντζούρας, Σκομπρής και Τάρλας) , οι αρχηγοι της αντιπολίτευσης του Δήμου (Στεργίου, Παζάρας και Λιαγκακης) και ο διοικητής του Α.Τ. Μαντουδίου.

Τα  Τοπικά Συμβούλια συνεδριάζουν δημόσια  σε θέματα της αρμοδιοτητος τους μία τουλάχιστον φορά το μήνα με πρόσκληση του προέδρου τους.
 Τα θέματα ημερησίας διάταξης του τοπικού συμβουλίου της  συγκεκριμένης συνεδρίασης δεν είχαν σκοπο την λήψη κάποιων αποφάσεων και δεν ενέπιπταν  στις αρμοδιότητες του.

Η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου δεν είχε πρόθεση να λάβει κάποιες αποφάσεις,  ουσιαστικά  ζήτησε εξηγήσεις από το δήμαρχο για το πρόβλημα της καθαριότητας στο Μαντουδι, την μη λειτουργία του ΙΚΑ στο Μαντούδι. και την παραμονή του αστυνομικού τμήματος Μαντουδίου. Θέματα που  θα μπορούσαν να τεθούν υπόψη του με ένα υπηρεσιακό έγγραφο όπως απαιτεί η διαδικασία.Ο κ. Καλυβιώτης  δεσμεύτηκε να αλλάξει την εικόνα του Μαντουδίου στο θέμα καθαριότητος  με το νέο Αντιδήμαρχο κ. Χαλιούλια. Η λειτουργία  του ΙΚΑ είναι σε καλό δρόμο αν και υπάρχουν  προβλήματα στελέχωσης προσωπικού και για το ΑΤ Μαντουδίου  είπε ότιέχουν γίνει όλα τα απαραίτητα να παραμείνει στο Μαντούδι και προσφέρθηκε να παραχωρησει και δωρεάν χώρο για τη στέγαση του τμήματος.

Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου

Σύμφωνα με το νόμο  το τοπικό συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της τοπικής κοινότητας:

1. Εκφέρει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τα ακόλουθα θέματα:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής
κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.

2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εκτός από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,
β) τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,
γ) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

3. Εισηγείται, με αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη  χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας»
.
4. Εκφέρει στην οικονομική επιτροπή σύμφωνη γνώμη για την αποδοχή
κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα

5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

6. Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.

7. Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.


Υλοποίηση αποφάσεων τοπικού συμβουλίου

Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες αυτό διατυπώνει γνώμη για ζητήματα της αρμοδιότητας του, διαβιβάζονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας στο δήμαρχο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως οι αποφάσεις του συμβουλίου υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουνσχετικά για κάθε θέμα το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.
Τα αρμόδια όργανα μπορούν:
Α) να επιστρέψουν την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με παρατηρήσεις
για τυχόν επανεξέταση του θέματος,
Β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο,
Γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τονπρόεδρο της  τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
Με φροντίδα του προέδρου της τοπικής κοινότητας οι αποφάσεις του συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τησυνεδρίαση, στον δήμαρχο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνεικάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.


Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

- μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

-λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

-μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

 -μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

-μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

- καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στηδιάθεση των αρμοδίων αρχών,

- είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

- εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,

- ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

- συνεργάζεται με τον αρμόδιο κατά τόπον αντιδήμαρχο για την επίλυση τωνπροβλημάτων της κοινότητας

- συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την κοινότητα,

- καλεί τους κατοίκους και τους φορείς, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε συνέλευση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας

Οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, καλούνται με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου της, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε συνέλευση προκειμένου να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, ιδίων ως προς:

· την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,

· τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,

· τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα,

· την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας,

· την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων

· κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.

Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για
τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από του παρόντες με σχετική πλειοψηφία

6 Σχόλια:

Έστησαν Λαϊκό Δικαστήριο για τον Καλυβιώτη. από τις φωτογραφίες και τους παρόντες μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται και ποιοι είναι πίσω από όλα αυτά. Ο Παζάρας πως την πάτησε, ο Λιαγκάκης την μυρίστηκε την δουλειά και δεν πήγε

Παρακαλώ το ΕΒ να αναδημοσιεύσει το παρακάτω σχόλιο. Ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το άρθρο

Το τοπικό συμβούλιο Μαντουδίου πού έγινε πριν λίγες ημέρες θυμιζε θεατρική υπερπαραγωγή των ημερών του Ενωτιάδη. Ο σκηνοθέτης απουσίαζε αλλά οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι.Καντζούρας, Κούλης κλπ. Το κοινό είχε στρατολογηθεί με προσοχή πόρτα πόρτα, οπαδοί και υπόχρεοι ευεργετημένοι από μικρορουσφέτια, Το αντικείμενο της παράστασης : η αποθέωση του τοπικισμού. Μάρθα Βούρτση στυλ. Το παραμελημένο Μαντούδι από τον Λιμνιώτη Δήμαρχο και οι υπηρεσίες που "διώχνει" ο δήμαρχος. Άλλη μια φορά ενωμενοι μαζί το βαθύ πράσινο του Κούλη με το φρεσκογαλαζοπρασινο χαμαιλεοντί του κοντού. Χέρι χέρι να προστατεύσουν τον κοινό τους προστάτη από τον ανυπάκουο δήμαρχο και τους οικονομικούς ελέγχους πού θέλει να κάνει. Πως γίνεται και δεν είχαμε ποτέ συμβούλια στο Μαντούδι για τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα και τα σκάνδαλα της Λάμδα, διασταύρωση Προκοπίου τα χαμένα τιμολόγια, κλπ.; Πότε επιτέλους θα απόδεσμευθεί αυτή η κοινωνία από τους τυχοδιώκτες, τους γύπες και τους βρυκόλακες του παρελθόντος και του παρόντος;

Αν διάβασα καλά στις αρμοδιότητες της προέδρου τοπικής κοινότητας Μαντουδίου είναι να μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

Θ ήθελα να μας πει η κ. Μπούρα αλλά και οι άλλοι πρόεδροι των ΤΚ τι κάνουν σχετικά με αυτό το θέμα πού ειναι δική τους ευθύνη και όχι του δημάρχου ή του αντιδημάρχου. Τι ενέργειες έχει κάνει σε αυτό το θέμα η κ. Μπούρα όταν ο κ. Αρβανίτης χρησιμοποιούσε την καθαριότητα για να ρίξει τον δήμαρχο.
Ποιος πιστεύει ότι ειναι ο ρόλος της και οι αρμοδιότητες της στο Μαντούδι; Γιατί ειλικρινά δεν είχα ιδέα ότι η λίστα αρμοδιοτήτων των προέδρων ΤΚ ήτανι τόσο μεγάλη.

θα θελατε να πληροφορηθειτε φιλοι Μαντουδιανοι οτι ο πρωην σας αντιδημαρχος παραπονεθηκε οτι δεν ειχε υπαλληλους και ο Λιμνιωτης ειχε για τα σκουπιδια .
ποια ειναι ομως η αληθεια .
ΑΥΤΗ
Ο Αντιδημαρχος Ελυμνιων πηρε δυο εργατες δουλευταραδες ενω ο πρωην δικος
σας φριντισε να παρει δυο γυναικες για να τις βαλει οπου ηθελε αυτος
ρωτηστε τον
και αν ηθελε παραπανω εργατες δεν ζητησε .
για ναχει να λεει
βρε ουστ !!

kantzoura esy ftais gia olh ayth thn katastash giati ean den eixes prosilitistei tosoo me ton psaro-stergiou twra tha hsoun dhmarxos mazi me to team pou pareththike pou noiazete gia ton kirea tha lynate provlhmata kai o kireas tha eixe epitelous dhmarxo kireoth kai oxi limniwth pou koitaei na mas teleiwsei!

αυριο και εμεις οι επαγκελματιεσ στο πηλι εχουμε μαζοξη για παραλια πλατειες παιδικες ποταμια παρκκα ρε παιδια [ ελεος] με το κοντο αυτα τα επαιζε στα δακτυλα [[να φυγουν και οι 11]]] χθες ενας πηλιοτης,ψαρρας

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.