Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

4 αιτήσεις παραίτησης από αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο μας

Οι αντιδήμαρχοι Νηλέως και Ελυμνίων μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ στην τελετή ορκομωσίας

 Σύμφωνα με την Ευβοϊκή Γνώμη εχουν κατατεθεί τέσσερις αιτήσεις παραίτησης από  αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο μας. Η Ε.Γ.  δεν αποκαλύπτει τα ονόματα αυτών που υπέβαλαν  την παραίτηση τους

Η  Ε.Γ.  εκτιμά ότι "Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μεγάλο ξεκαθάρισμα στο συνδυασμό του Χρήστου Καλυβιώτη την επόμενη περίοδο".
Μια γρήγορη ματιά στις σελίδες του FB δείχνει ότι έχουν αρχίσει οι πανηγυρισμοί από την σύζυγο του πρώην αντιδημάρχου Κηρέως και οπαδούς της παράταξης Στεργίου
Τοπικό μπλογκ του Μαντουδίου θέλει τον αντιδήμαρχο Κηρέως να έχει κάνει αίτηση παραίτησης για λόγους"δυσσαρμονίας" με τον Δήμαρχο!


Αν οι φήμες είναι αληθινές ο κ. Δήμαρχος πρέπει να κάνει αποδεχτές τις παραιτήσεις και να ορίσει αντικαταστάτες των παραιτηθέντων αντιδημάρχων. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάει η παραίτηση του προέδρου της ΔΕΥΑ

Σύμφωνα με το νόμο   η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητας τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Οι αντιδήμαρχοι υποβάλουν την παραίτηση τους στο Δήμαρχο και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Ο ορισμός αντικαταστατών τους (από τον δήμαρχο για τους αντιδημάρχους και το δημοτικό συμβούλιο για το πρόεδρο της ΔΕΥΑ) γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο του 2017 . Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Οι  αντιδήμαρχοι επικουρούν  τον δήμαρχο.    O κ. δήμαρχος είχε   όρίσει  τον Σεπτέμβρη του 2014 σαν αντιδημάρχους  με θητεία  από 02/09/2014 έως 01/03/2017 τους παρακάτω: .
κ.Δημήτριο Κατσούρα, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία για  Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων.
  κ. Παναγιώτη Αρβανίτη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για  την δημοτική ενότητα Κηρέως
  κ. Κωνσταντίνο Παναγιώτου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, για τη δημοτική ενότητα Νηλέως:

 Ο κάθε αντιδήμαρχος έχει της παρακάτω αρμοδιότητες για την Δημοτική του Ενότητα:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.


ζ) Πραγματοποιεί την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη δημοτική ενότητα.

θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
- της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

ι) Έχει τη μέριμνα για την προμήθεια και χρήση ειδών και υλικών καθαριότητας και φωτισμού για τη δημοτική ενότητα.

ια) Έχει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα.

ιβ) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα.

ιγ) Την εποπτεία και διαχείριση των κοιμητηρίων της δημοτικής ενότητας.

ιδ) Χορηγεί τη χρήση – διάθεση των αιθουσών και χώρων της δημοτικής ενότητας για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

ιε) Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων, της ανάδειξης αυτών και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας.

ιστ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας
.
ιζ) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής ενότητας.
ιη) Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ιθ) Την εποπτεία διαχείρισης της ετήσιας πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας σε μηνιαία βάση


2. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.


3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Κατσούρα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Παναγιώτου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αρβανίτης και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Αρβανίτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατσούρας.


4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατσούρας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου.

Τι ισχύει για το Δ.Σ.της ΔΕΥΑ;

 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την εκλογη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου μας και είναι αυτό που θα αποφασίσει για το νέο πρόεδρο της ΔΕΥΑ

1. Πρόεδρος : Γιαννιός Κων/νος ,με αναπληρωτή τον    κ. Παληό Ευστράτιο

2. Αντιπρόεδρος : Δανέλης Ιωάννης ,με αναπληρωτή τον κ. Χαλιούλια  Ιωάννη

15 Σχόλια:

Πολλοί από αυτούς είχαν πιάσει την καρέκλα και η μόνη αρμοδιότητα πού είχαν ήταν να παραπέμπουν στο Δήμαρχο. Ευτυχώς φεύγουν νωρίς Δυστυχώς μας κάνουν βορρά των ΣτεργιουΚαντζ

Οι παραιτησεις των στελεχων θα εχουν δυσμενεις επιπτωσεις στους πολιτες .
Δεν ειναι ωρα τωρα που μπαινει το καλοκαιρι με χιλιες αναγκες για τις επιχειρησεις , κ το κρατος μας ειναι ενα καραβι μεσα σε θυελλα .
Ποτε δεν ηταν σε χειροτερη θεση οι δημοι της Ελλαδας κ γιαυτο τωρα πρεπει να αγανταρουν οσο ποτε οι δικοι μας
Εχετε ακουσει για μαζικες παραιτησεις σε καποιον αλλο δημο στην χωρα μας ?
Εγω εκανα κουραγιο κ υπομονη για πολυ καιρο για χαρη του κοσμου που με ψηφισε αλλα κ για την ενοτητα της παραταξης .
Παραιτηθηκα απο προεδρος της κοινοφελης επιχειρησης μονο οταν δεν ειχα αλλη επιλογη πλεον .
Αυτο συνεβει τον δευτερο χρονο της θητειας μας οταν κατα την δευτερη συνεδριαση για τον προυπολογισμο δεν ανοιγαν κωδικο για την εν λογω επιχειρηση.
Αν το διαλυσετε το μαγαζι ετσι ευκολα με τι κουραγιο να πορευθει ο κοσμος που σας ψηφησε με την ελπιδα της αλλαγης , μεσα στην δινη της κρισης ?
Γιαυτο βρειτε τα !

Από το Eviatop
Σε λιγη ώρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας
Αννας στη Λίμνη και αναμένεται να διεξαχθεί σε θερμό κλίμα... οι παραιτήσεις του
Αντιδημάρχου Κηρέως κ. Αρβανίτη, του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ. Γιαννιός, ο Αντιπρόεδρος κ. Δανέλης, αλλά και σύμβουλοι οι οποίοι σε Επιτροπές, δήλωσαν παραιτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραιτηθέντες θα δώσουν μία επιστολή στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. με την οποία θα δηλώσουν ότι δεν στηρίζουν το Δήμαρχο.

Παραιτούνται από τι; Από τα καθήκοντα τους έχουν παραιτηθεί εδώ και μήνες. Καιρός να παραιτηθούν και από το μισθό τους

Ναγιάσει το στόμα σου! Ας παραιτηθούν από το μισθό τους γιατί από τάλλα...μήνες στο ίδιο σημείο! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ότι μπήκαν για να υπηρετήσουν και να προσφέρουν; Τώρα καλοκαίρι θα έπρεπε να δουλέψουν! Τι ανευθυνότητα και εγωισμοί είναι αυτά; Ας φύγουν! Υπάρχουν κι άλλοι που ΄πρεπε να είναι στο Δήμο πολύ ικανοί, που δυστυχώς δε βγήκαν! Ο Δήμαρχος παλεύει υπεύθυνα και συνειδητά!

Βέβαια! Ποιος να κάτσει να δουλέψει για τον τόπο? Ας παραιτηθούν να μπουν άτομα που έχουν όρεξη να κάνουν έργο. Αλλά το άρθρο λέει 4 παραιτήσεις. Σαν πολλές μαζί δεν έπεσαν?

Έχουνε χάσει την μπάλα, ας κάνουν ότι θέλουν, ο κόσμος να μην την πληρώσει.
Στο προκοπι ακόμα να μαζέψουν τα σκουπίδια από το πανηγύρι.

Τους πιστεύαμε για κάτι καλύτερο, αλλά αυτοί είναι τρεις χειρότεροι από τους άλλους.
Και ακόμα δεν κλείσανε χρόνο. Άχρηστοι.....

Εχω στείλει δυο μη υβριστικά σχόλια το Mantoudinews ενάντια της παραίτησης του κ. Αρβανίτη από χθές και μου τα έκοψε.

Τι ρόλο παίζει το μπλογκ του φίλου του Νικολάκι?


Ακόμα και τώρα με την παράταξη στεργιου ασχολείστε ???

Τρέχουν τίποτε διαχειριστικοί έλεγχοι;

Ο ΛΥΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ ΜΑΣ , Ο ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ , Ο ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΗΣΥΧΟΣ

Σχετικά με τα σκουπίδια στο Προκόπι για να σοβαρευτούμε...Δε μπορούσε το ίδρυμα
να διαθέσει 5 μεροκάματα να τα μαζέψουν; Να θυμηθούμε μόνο κάποιους εργάτες που διέθεσε προεκλογικά και ευπρέπιζαν τα χωριά...Μάλλον κάνουνε οικονομία και διαθέτουν το χρήμα στο ...ανύπαρκτο κοινωνικό και ....φίλανθρωπικό έργο στην περιοχή μας...

Όλα τα τιμολόγια αγοράς της ΔΕΥΑ να γίνουν γνωστά στον κόσμο.Τι αγόρασαν από που τα αγόρασαν και σε ποια τιμή. Έτσι μόνο θα έχει άποψη ο κόσμος και θα κρίνει τον καθένα όπως πρέπει. Τότε θα πειστούμε και εμείς οι καχύποπτοι αν πήγαν κάποιοι να τα οικονομήσουν ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθαρά προς τους πολίτες.

Ο Δήμος είναι πολύ μεγάλος. Απαιτείται οι εκπρόσωποί του να έχουν ένα ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Πολλοί από τους εκλεγμένους δεν ξέρουν να διαβάσουν και να καταλάβουν ένα νόμο ή ένα οποιοδήποτε έγγραφο. Αυτό το κενό θα το κάλυπτε η μεγάλη όρεξη για δουλειά, η συνεχής προσπάθεια, η ανιδιοτελής διαχείριση των θεμάτων, η προσήλωση στη νομοθεσία και στο δίκαιο. Πιστεύετε ότι υπάρχουν όλα αυτά; Θα συμφωνήσω με την άποψη ότι οι εκλεγμένοι μας υπολείπονται πολύ των απαιτήσεων των θέσεών τους, χωρίς να προσπαθούν να καλύψουν το κενό.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.