Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Επίθεση Δημάρχου στον εκκαθαριστή της ΔΕΠΑΛ. Αποχώρηση παράταξης Στεργίου

"Δεν υπάρχει εικόνα τι παρέλαβε, τι διαχειρίστηκε και πώς, τι παραδίδει προκειμένου να αποφασίσει το Δ.Σ., καθόσον έχουν γίνει παράνομες πράξεις".

Με αυτά τα λόγια ο κ. Δήμαρχος  αναφέρθηκε στο  εκκαθαριστή της  Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού –Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Λίμνης(ΔΕΠΑΛ).  Συνέχισε την επίπληξη του  αναφέροντας:"Για το πρώτο θέμα δεν γνωρίζουμε τίποτα για βιβλία, στοιχεία, ακίνητη περιουσία που είχε δοθεί στη ΔΕΠΑΛ και θα πρέπει να φαίνεται ότι επιστρέφονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2239/2011 «σύσταση της ΔΕΠΑΛ» αλλά αντιθέτως περιουσιακά στοιχεία όπως είχαν εκχωρηθεί κατά χρήση στη ΔΕΠΑΛ τα χρησιμοποίησε ο εκκαθαριστής και δεν τα επέστρεψε σύμφωνα με το νόμο, αλλά αντιθέτως έκανε χρήση του ακινήτου κάμπινγκ, εισέπραττε χρήματα παράνομα, πλήρωνε χρήματα χωρίς έλεγχο και νομιμότητα στο προσωπικό, χρησιμοποιούσε την ύδρευση – αποχέτευση – καθαρισμό βόθρων & λυμάτων και κυρίως ηλεκτρικό ρεύμα με δαπάνες του Δήμου, οι οποίες δεν αποδόθηκαν στο Δήμο κατά την περίοδο εκκαθάρισης και θα πρέπει όλα τα ανωτέρω να συμπεριληφθούν και στην έκθεση του ορκωτού λογιστή και στις λογιστικές καταστάσεις της περιόδου εκκαθάρισης."

Ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δ.Σ. και να γίνει η
παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και ειδικότερα τα περιουσιακά στοιχεία που εκκρεμούν, όπως είναι το πρώην κάμπινγκ, των αυτοκινήτων , ώστε να περιέλθουν στη χρήση και κυριότητα του Δήμου καθαρά χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα σύμφωνα με τον νόμο.
Η πρόταση τουΔημάρχου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο


Οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.Στεργίου Ιωάννης-Μουργιάς Ιωάννης-Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία-Ψαρρού Ελπίδα- δηλώνοντας ότι «Ως δημοτική παράταξη δεν συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία που μας στερείται η ελευθερία έκφρασης κι
άποψης γι΄αυτό και αποχωρούμε» ,αποχώρησαν από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.


Τα πρακτικά της συνεδρίασης:

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα είπε:
 Με την από 08/08/2011 & αριθμ.204/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η λύση & εκκαθάριση της ΔΕΠΑΛ.
 Ο εκκαθαριστής ανέλαβε να κάνει την εκκαθάριση σύμφωνα με την από 10/07/2012 σύμβαση στην οποία δεν προβλεπόταν ημερομηνία παράδοσης της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης.
 Όπως έχει δηλώσει και ο εκκαθαριστής στο από 22/09/2014 ηλεκτρονικό μήνυμά του είχαν προσδιοριστεί οι κάτωθι ημερομηνίες παράδοσης της εκκαθάρισης:
· στις 31/05/2013 που δεν έγινε
· με την 207/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση της λύσης & εκκαθάρισης μέχρι τέλος του 2013, που δεν έγινε.
· με το από 22-09-2014/13:22:31 ηλεκτρονικό μήνυμα ο εκκαθαριστής δήλωσε ότι «οριοθετεί πλέον τελεσίδικα και οι δύο δημοτικές επιχειρήσεις θα συντάξουν ισολογισμούς λύσης & εκκαθάρισης με ημερομηνία 30/09/2014 και θα σας παραδοθούν τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία έως το τέλος Οκτωβρίου 2014 για να εγκριθούν εν συνεχεία από το Δ.Σ.», τα οποία και δεν τήρησε.
 Με το υπ’ αριθμ. 1323/09-02-2015 έγγραφό μας είχαμε ειδοποιήσει τον εκκαθαριστή ότι πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία λύσης & εκκαθάρισης.
 Στις 16/02/2015 (αρ.πρωτ. Δήμου 1715/18-02-2015) μας απέστειλε τα αντίγραφα λύσης & εκκαθάρισης, ήτοι:
 αναλυτική έκθεση λύσης & εκκαθάρισης
 ισολογισμούς λύσης & εκκαθάρισης (με ζημία χρήσεως -91.017,49-ευρώ
 πρακτικό συνεδριάσεως του εκκαθαριστού της 31/12/2014, το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον Δήμαρχο και τον κ. Μεγαρίτη (λογιστή).
Γεγονός το οποίο δεν έγινε και διαμαρτυρόμαστε. Μη αληθή αναφορά και δεν αποδεχόμαστε.
 επιστολή ολοκλήρωσης της λύσης & εκκαθάρισης.
 Στην έκθεσή του τα βασικά σημεία είναι:
· οφειλές που περιλαμβάνουν: Προμηθευτές #4.174,93# €, Τράπεζες (δάνεια Τ.Π.&Δ.) #127.273,46# € και Πιστωτές διάφοροι #10.296,83# €.,το οποίο αναλύεται σε προσωπικό-8.821,83-€ και προκαταβολές πελατών κάμπιγκ -1.475,00-€
· Προϊόν εκκαθάρισης. Θα έπρεπε στην έκθεσή του να αναφέρει:
Α) Τι παρέλαβε όταν του ανατέθηκε η εκκαθάριση (βιβλία, στοιχεία κ.λ.π.)
Β) Την περίοδο από ανάληψης εκκαθάρισης, τι πληρωμές και τι εισπράξεις και ποιες ενέργειες έγιναν, ώστε να παραδώσει στο Δήμο την περιουσία καθαρή (κάμπινγκ, οχήματα κ.λ.π)
Γ) Τι παραδίδει στο Δήμο.
Δεν υπάρχει εικόνα τι παρέλαβε, τι διαχειρίστηκε και πώς, τι παραδίδει προκειμένου να αποφασίσει το Δ.Σ., καθόσον έχουν γίνει παράνομες πράξεις.
Για το πρώτο θέμα δεν γνωρίζουμε τίποτα για βιβλία, στοιχεία, ακίνητη περιουσία που είχε δοθεί στη ΔΕΠΑΛ και θα πρέπει να φαίνεται ότι επιστρέφονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2239/2011 «σύσταση της ΔΕΠΑΛ» αλλά αντιθέτως περιουσιακά στοιχεία όπως είχαν εκχωρηθεί κατά χρήση στη ΔΕΠΑΛ τα χρησιμοποίησε ο εκκαθαριστής και δεν τα επέστρεψε σύμφωνα με το νόμο, αλλά αντιθέτως έκανε χρήση του ακινήτου κάμπινγκ, εισέπραττε χρήματα παράνομα, πλήρωνε χρήματα χωρίς έλεγχο και νομιμότητα στο προσωπικό, χρησιμοποιούσε την ύδρευση – αποχέτευση – καθαρισμό βόθρων & λημμάτων και κυρίως ηλεκτρικό ρεύμα με δαπάνες του Δήμου, οι οποίες δεν αποδόθηκαν στο Δήμο κατά την περίοδο εκκαθάρισης και θα πρέπει όλα τα ανωτέρω να συμπεριληφθούν και στην έκθεση του ορκωτού λογιστή και στις λογιστικές καταστάσεις της περιόδου εκκαθάρισης.

 Επίσης ότι πρόκειται να παραδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραδοθεί με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
 Μετά τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δ.Σ. και να γίνει η
παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και ειδικότερα τα περιουσιακά στοιχεία που εκκρεμούν, όπως είναι το πρώην κάμπινγκ, των αυτοκινήτων , ώστε να περιέλθουν στη χρήση και κυριότητα του Δήμου καθαρά χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα σύμφωνα με τον νόμο.


Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις γνώμες των πιο κάτωδημοτικών συμβούλων :

Στεργίου Ιωάννης: Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι αν παρατείνουμε για πέντε ή έξη μήνες ακόμη είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να εισπράξουμε τα χρήματα. Όχι βέβαια .Μπορεί μετά από έξη μήνες να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που είμαστε και τώρα. Ας μην ελπίζουμε ότι θα εισπράξουμε όλες τις απαιτήσεις από την οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Σαν παράταξη δεν έχουμε ποτέ ψηφίσει τα πορίσματα των ορκωτών λογιστών και δεν έχουμε ψηφίσει γιατί είναι ένα τέχνασμα του νόμου της Κεντρικής Διοίκησης να νομιμοποιούν παλιές ατασθαλίες και κακές πολιτικές που έχουν επικρατήσει μέχρι τώρα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η ουσία της υπόθεσης και θυμίζω τα ολοκληρωμένα προγράμματα που οδήγησαν τις επιχειρήσεις να προβούν σε δάνεια και να καλούνται οι δημότες να τα καλύψουν.
Έρχεται κάθε φορά στο δημοτικό συμβούλιο να νομιμοποιήσουμε μια κατάσταση που έχει πολλές αμαρτίες και να φορτώσουμε για άλλη μια φορά στις πλάτες των δημοτών δάνεια που πάρθηκαν για να εξυπηρετήσουν καταστάσεις.
Δεν ψηφίζουμε οποιοδήποτε πόρισμα κι αν έρθει.

Κουτσουράς Σταύρος: Ψηφίζω την πρόταση του Δημάρχου με επιφύλαξη γιατί από αύριο δεν συνυπογράφω στο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σ΄αυτό το χώρο πάρκιγκ, κάμπινγκ ή όπως αλλιώς λέγεται, γιατί με αυτό τον τρόπο δίνουμε παράταση άλλους πέντε μήνες να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και αποποιούμαι την οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να προκύψει από την παράνομη συνέχιση λειτουργίας

Οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.Στεργίου Ιωάννης-Μουργιάς Ιωάννης-Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία-Ψαρρού Ελπίδα- δηλώνοντας ότι «Ως δημοτική παράταξη δεν συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία που μας στερείται η ελευθερία έκφρασης κι
άποψης γι΄αυτό και αποχωρούμε» ,αποχώρησαν από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(16 ψήφοι υπέρ/ 2 ψήφοι κατά)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να δοθεί παράταση στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει η παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και ειδικότερα τα περιουσιακά στοιχεία που εκκρεμούν, όπως είναι το πρώην κάμπινγκ, των αυτοκινήτων , ώστε να περιέλθουν στη χρήση και κυριότητα του Δήμου καθαρά χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα σύμφωνα με τον νόμο.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λιαγκάκη Ευσταθίου και Γεωργατζή Ευαγγέλου
Με την πρόταση του κ. Δημάρχου συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κατσούρας Δημήτριος-Παναγιώτου Κων/νος-Αρβανιτης Παναγιώτης-Κουτσουράς Σταύρος-Γιαννιός Κων/νος-Δανέλης Ιωάννης-Σεσοντή Μαρία-Χατζής Ανδρέας-Παληός Κων/νος-Τάρλας Κυριάκος-Αλατζας Ευάγγελος-
Βούλγαρης Αναστάσιος-Γεωργάκαινα Ελένη-Κουκουρίκος Ηλίας-Παζάρας
Βασίλειο-Αλεξίου Δημήτριος.

1 Σχόλια:

Θα είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση του προέδρου, που τυγχάνει να είναι και ο τελευταίος πρόεδρος της ΔΕΠΑΛ. Μήπως έπαιξε ρόλο στην παραίτησή του που προσπαθεί τώρα να μαζέψει; Γιατί (όντας λαλίστατος) στις συνεντεύξεις που έδωσε, παρότι ρωτήθηκε, δεν έδωσε κανένα σοβαρό λόγο.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.