Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Τι είπε ο Ορκωτός Λογιστής για την εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας;

Έκθεση Λύσης & Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας

O  κ.Κουτρουμπή Ευθύμιο , Ορκωτός Λογιστής, στον οποίο είχε ανατεθεί η εργασία της λύσης κι εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης – Αγίας Άννας (με διακριτικό τίτλο Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.Γ.ΑΝ) , παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω|

Γενικά
1. Λύση και Εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
- Απ όφαση Λύσης και εκκαθάρισης
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, λαμβάνοντας υπόψη:
α. Την απόφαση Νο 32/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης-Λίμνης- Αγίας Άννας.
β. Το με αριθμ.πρωτ.653/34229/21-2-2013 έγγραφο του τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.
γ. Τα άρθρα 269 και 270 του Κ.Δ.Κ. Νόμος 3463/2006 και των άρθρων1,6 και 280 παρ.1του Ν.3852/2010.
δ. Την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 κα 262 του Ν 3463/2006 και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζει την λύση και εκκαθάριση της εν λόγω Κοινωφελούς Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο262 Του Κωδικοποιημένου Νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ 33463/2006.

2. Γενικά θέματα
2.1. Μεταφορά Προσωπικού
Το υφιστάμενο προσωπικό της Κοινωφελούς μετά την Λύση και την Εκκαθάρισή της μεταφέρεται στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ο οποίος μεταξύ των άλλων υπεισέρχεται αλληλέγγυα και απεριόριστα σε όλες τις σημερινές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Κοινωφελούς.
2.2. Σκοπός της Επιχείρησης
Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας (με διακριτικό τίτλο Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ) ήταν η οργάνωση  λειτουργιών και η παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας που συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τις αρμοδιότητές του.
2.3. Αντικείμενο της «Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ»
Τα αντικείμενα της Κοινωφελούς Επιχείρησης μεταξύ των άλλων ήταν τα ακόλουθα:
Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.
 Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας.
 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
 Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.
 Η δημιουργία τμήματος προληπτικής ιατρικής.
 Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού.
 Η προώθηση συνεργασιών σε τοπικό , εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στοχεύοντας στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού.
 Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Δημιουργία γραφείου υποθέσεων πολιτών και πληροφόρησης σε θέματα: ανεργίας, επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, προστασίας του περιβάλλοντος.
 Μέριμνα για την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
 Προώθηση του τουρισμού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και λειτουργία γραφείου τουρισμού.
2.4. Διάρκεια της Επιχείρησης
Η διάρκεια της Επιχείρησης ήταν είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία ίδρυσής της.

2.5. Διοίκηση
Η Κοινωφελής Επιχείρηση διοικείτο από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο οριζόταν από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 Ν. 3463/2006.
Από τα μέλη του τέσσερα ήταν αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ο ένας από την μειοψηφία. Ένα μέλος ήταν εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής που θα επροτείνετο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τρία μέλη ήταν Δημότες με πείρα σε αντίστοιχες κοινωνικές μονάδες.
2.6. Τήρηση Βιβλίων
Κάθε Κοινωφελής Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ.6 του Ν.3463/08.06.2 έχει υποχρέωση τήρησης Βιβλία τρίτης κατηγορίας.
Η πρώην Κοινωφελής Επιχείρηση Νηλέως, ουδέποτε τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας ως απορρέει από τον Νόμο σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ.6 Ν 3463/2006.
Στην συνέχεια και κατά το στάδιο της συγχώνευσης τα βιβλία και για τις δύο Κοινωφελείς Επιχειρήσεις υποχρεωτικά τηρήθηκαν στη βάση διπλογραφίας.

3. Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/201 4
Για την σύνταξη του τελικού Ισολογισμού Λύσης και Εκκαθάρισης, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Πίνακα Διαθέσεως, στηριχθήκαμε στα Βιβλία και τα καταχωρημένα σε αυτά λογιστικά γεγονότα με την μέθοδο της διπλογραφίας.
Πριν την σύνταξη του τελικού Ισολογισμού Λύσης και Εκκαθάρισης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2014, παράλληλα ετοιμάσθηκαν ενδιάμεσοι Ισολογισμοί Λύσης και Εκκαθάρισης για τις χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 ως επισυνάπτονται στον τέλος της
Αναλυτικής Έκθεσης.


4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4.1. Χρηματικά Διαθέσιμα
Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό € 14.773,61.
Καταθέσεις όψεως € 14.773,61
14.773,61
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως ακολούθως :
ΕΤΕ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 48003117 277,09
ΕΤΕ ΚΗΡΕΑ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 48003463 944,24
ΕΤΕ ΝΗΛΕΩΣ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ Νο 48003380 156,75
Ε.Τ.Ε. ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ΝΗΛΕΩΣ 4800370 251,86
Ε.Τ.Ε ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 4800249 1.410,44
ΕΤΕ ΝΗΛΕΩΣ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 48002739 1.553,12
ΕΤΕ ΔΗΚΕΝΗ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 40848003386 0,09
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΗΡΕΩΣ 0,16
ΕΤΕ ΚΗΡΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 40854005978 0,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 6112-030020-817 7.446,09
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 0ΨΕΩΣ 40305408 210,36
Ε.Τ.Ε ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 40854005978 5,59
14.773,61

Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό € 200.476,90. Το εν λόγω ποσό θα αποτελέσει στοιχείο συνεκτίμησης στο τελικό σχήμα του εναπομείνοντος προϊόντος , προς μεταφορά και απορρόφηση από τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
4.2. Συσσωρευμένες Ζημίες
Οι συσσωρευμένες ζημίες της Επιχείρησης κατά το στάδιο της Λύσης και της Εκκαθάρισης ανέρχονται στο ύψος του ποσού € 404.484,01 αναλυόμενες ως ακολούθως:
Ζημίες έως 31.12.2011 € -271.718,42
Ζημίες έως 31.12.2012 -129.154,43
Κέρδη έως 31.12.2013 44.361,80
Ζημίες έως 31.12.2014 -47.972,96
-404.484,01
Δάνεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Με τη σύνταξη του τελικού Ισολογισμού Λύσης και Εκκαθάρισης το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανήρχετο στις 31/12/2014 στο ποσό € 64.037,67.
Στο εν λόγω Δάνειο μέχρι σήμερα η εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων γίνεται μέσω του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.
Μετά την οριστικοποίηση της λύσης και εκκαθάρισης το ανωτέρω υπόλοιπο του Δανείου θα περιέλθει στον Δήμο (ως καθολικός διάδοχος και εγγυητής).
Σημειώνεται ότι για το εν λόγω δάνειο έχουν συντρέξει οι διαδικασίες επιμήκυνσης κατόπιν αιτήματος που υπεβλήθη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το παραπάνω δάνειο αφορά την πρώην Κοινωφελή Επιχείρηση Κηρέως.

4.3. Προμηθευτές
Το ύψος των υποχρεώσεων αυτής της κατηγορίας ανέρχεται στο ποσό € 4.865,00 το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2014
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.545,00
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3.320,00
Σύνολο 4.865,00
4.4. Πιστωτές διάφορο ι
Το ύψος των πιστωτών διαφόρων ανέρχεται στο ποσό € 149.878,18 και αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσό
Αποδοχές προσωπικού 146.199,88
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.678,30
Σύνολο 149.878,18
Οι αποδοχές προσωπικού πληρωτέες αναλύονται ως κατωτέρω:
4.6.1. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Ποσό
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.290,48 ΑΜΕΑ
ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 13.290,48 ΑΜΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.290,48 ΑΜΕΑ
ΚΟΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11.285,28 ΑΜΕΑ
ΛΟΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 4.188,84 ΑΜΕΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.600,67 ΑΜΕΑ
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.624,07 ΑΜΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΗΡΕΩΣ 14.762,55 ΑΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ Α.Μ.Ε.Α. 7.030,83 ΑΜΕΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΖΩΗ 1.667,85 Βοήθεια στο Σπίτι
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ 2.354,34 Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.276,82 Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 7.080,83 Βοήθεια στο Σπίτι
ΤΕΡΤΙΠΗ ΜΑΡΙΙΑ 2.941,26 Βοήθεια στο Σπίτι
ΒΑΧΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2.342,27 Βοήθεια στο Σπίτι
ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.744,73 Βοήθεια στο Σπίτι
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 7.799,61 Βοήθεια στο Σπίτι
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 6.739,94 Βοήθεια στο Σπίτι
ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 2.156,37 Βοήθεια στο Σπίτι
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 5.732,18 Βοήθεια στο Σπίτι
ΣΥΝΟΛΟ 146.199,88
Σημείωση:
Το προσωπικό το οποίο είχε προσληφθεί μέσω του ΟΑΕΔ δεν είχε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης.
Ο δε Δήμος δεν είχε εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους που αφορούσαν τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας, το μόνο που ήταν εξασφαλισμένο ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές. Ο νέος Δήμος ως καθολικός διάδοχος οφείλει να καλύψει το παραπάνω χρέος.
4.6.2. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσό
CONSULTING RESEARCH PROJECT 2.103,30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ.ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Α.ΟΕ 1.575,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.678,30

5. Σημειώσεις – Παρατηρήσεις απορρέουσες από την συγχώνευση των πρώην Κοινωφελών
Παρά το γεγονός ότι το σημερινό νομικό πρόσωπο οδηγείται σε Λύση και Εκκαθάριση σύμφωνα με τη Νομοθεσία εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα ανοικτά που σχετίζονται με πιθανούς ελέγχους τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο , το Ι.Κ.Α και από τη Δ.Ο.Υ.
Για λόγους διαχωρισμού ως προς τις υφιστάμενες ανοικτές εκκρεμότητες (ως παραπάνω αναφέρθηκε) οι σημειώσεις που ακολουθούν κρίθηκε αναγκαίο να έχουν εικόνα ταυτοποίησης μόνο με την πρώην Κοινωφελή Νηλέως (πριν την συγχώνευσή της στον νέο Νομικό Πρόσωπο).
Μετά την συγχώνευση της Κοινωφελούς Νηλέως και Κηρέως σε έναν νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας», αυτοδίκαια κάθε πρώην Δημοτική Επιχείρηση μεταβίβασε τα περιουσιακά της στοιχεία στο νέο Νομικό
Πρόσωπο (σύμφωνα με το άρθρο 263 του Ν.3463/2006).

5.1. Χρηματικά διαθέσιμα πρώην Κοινωφελούς Νηλέως
Όπως είχαμε αναφερθεί και στην Έκθεση Συγχώνευσης των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων με ημερομηνία 31/08/2011, η Κοινωφελής Επιχείρηση Νηλέως σύμφωνα με τα τηρηθέντα βιβλία παρουσίαζε χρηματικά διαθέσιμα ως μετρητά στο ταμείο ποσού € 144.967,84.
Από τις διενεργηθείσες ελεγκτικές διαδικασίες κατά την διάρκεια της ετοιμασίας οικονομικών στοιχείων της εν λόγω επιχείρησης με απώτερο στόχο την οριστικοποίηση της οικονομικής θέσης αυτής για λόγους συγχώνευσης, διαπιστώθηκαν εισπράξεις ποσών που προέρχονταν από
καταθέσεις του πρώην Δήμου (Νηλέως) προς την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νηλέως, για αύξηση του κεφαλαίου αυτής.
Για κάθε αύξηση του κεφαλαίου της Κοινωφελούς, ο Δήμος εισέφερε μετρητά χωρίς σε αυτή την διαδικασία της μεταφοράς χρημάτων να γίνεται μεσολάβηση της τράπεζας, τόσο από την μία πλευρά όσο και από την άλλη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Κοινωφελής Επιχείρηση Νηλέως, κατά καιρούς ελάμβανε από τον Δήμο μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά με τα οποία στην συνέχεια διευθετούσαν υποχρεώσεις εκτός του Τραπεζικού Συστήματος.
Στην συνέχεια ένα μέρος από τα εισπραχθέντα ποσά συσχετιζόταν με αντίστοιχα παραστατικά πληρωμών που εκδίδονταν από τον Ταμεία της Επιχείρησης.
Παράλληλα για ένα μεγάλο μέρος χρηματικών διαθεσίμων που εισέρρεαν στον Ταμείο της Κοινωφελούς, δεν βρέθηκαν παραστατικά που να συνδέονται με πληρωμές, με συνέπεια τα ποσά αυτά στο τέλος της Διαχειριστικής Περιόδου να απεικονίζονται ως χρηματικά διαθέσιμα ανά
χείρας (μετρητά στο ταμείο).
Τα παρουσιαζόμενα ως χρηματικά διαθέσιμα (μετρητά) σύμφωνα με τις κινήσεις στα Βιβλία της Επιχείρησης κατά την περίοδο της συγχώνευσης δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν.
Κατά τη σύνταξη και την οριστικοποίηση του τελικού Ισολογισμού Λύσης και Εκκαθάρισης του εκ συγχωνεύσεως προερχομένου νέου Νομικού Προσώπου (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας) στον λογαριασμό χρηματικά διαθέσιμα εξακολουθούσε να παρουσιάζεται στα Βιβλία ποσό ως μετρητά € 144.967,84.
Το παραπάνω ποσό πριν την οριστικοποίηση του τελικού Ισολογισμού Λύσης και Εκκαθάρισης διεγράφη ως ζημίες στα αποτελέσματα του Νομικού Προσώπου.
Σύμφωνα με την Νομοθεσία την ευθύνη για την καλή και διαφανή διαχείριση της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Νηλέως είχαν οι κατά καιρούς διατελέσαντες Πρόεδροι και ταμίες στην Δημοτική Επιχείρηση.
Παρά το γεγονός ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 262 παρ.6 του Ν.3463/2006, είχε την υποχρέωση της τήρησης Βιβλίων τρίτης κατηγορίας ουδέποτε στην πράξη τηρήθηκαν τα εν λόγω Βιβλία.
Τα τηρηθέντα Βιβλία (τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων) ήταν ελλειπή και ανεπαρκή με συνέπεια να μην παρέχουν αξιόπιστη οικονομική εικόνα της επιχείρησης κατά το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.
Εξαιτίας των ανωτέρω γεγονότων διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας όσον αφορά την οικονομική διαχείριση της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Νηλέως και κατ’επέκταση της παρουσιαζόμενης διαφοράς στα χρηματικά διαθέσιμα αυτής, τα οποία όπως αναφέραμε παραπάνω διαγράφηκαν στα αποτελέσματα.
5.2. Λοιπές πληροφορίες
Η πρώην Κοινωφελής Επιχείρηση Νηλέως:
Ουδέποτε τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας ως είχε υποχρέωση από την Νομοθεσία άρθρο 260 παρ.6 Ν. 3463/2006.
Δεν ετοίμαζε ετήσιο Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Άρθρο 260 παραγρ.4/Ν.3463/2006.
Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη Προϋπολογισμών και Απολογισμών ως άρθρο 260 παραγρ. 1 και 3 Ν. 3463/2006, οι οποίοι να βασιζόταν επάνω στα
απολογιστικά οικονομικά στοιχεία κάθε χρήσης.
 Δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη κανονισμών ως είχε υποχρέωση άρθρο 257 παρ.1 Ν. 3463/2006 και συγκεκριμένα:
· Εσωτερικό Κανονισμό υπηρεσιών
· Κανονισμό προσωπικού
· Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης
 Δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη διετών προγραμμάτων δράσης για τιςληφθείσες χρηματοδοτήσεις από τον πρώην Δήμο Νηλέως (Άρθρο259 παρ.1/Ν.3463/2006).
 Σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ.5 Ν.3463/2006 δεν επιτρεπόταν η αύξηση του κεφαλαίου της πριν την παρέλευση τετραετίας. Η εφαρμογή του Νόμου δεν τηρήθηκε από την Διοίκηση της Επιχείρησης
 Το τηρηθέν Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων είχε υποτυπώδη και ανεπαρκή πληροφόρηση, για εξαγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων.
 Δεν κατέστη δυνατόν λόγω ελλειπούς ενημέρωσης βιβλίων να εξαχθούν συμπεράσματα και να τεκμηριωθεί μια εμπεριστατωμένη άποψη και γνώμη όσον αφορά ανοικτές υποχρεώσεις για :
· Απόδοση παρακρατούμενων φόρων Φ.Μ.Υ, ΕλευθέρωνΕπαγγελματιών.
· Υποχρεώσεων Φ.Π.Α .
· Φόροι Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών.
· Υποχρεώσεις Ι.Κ.Α .
 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- Οι κατά καιρούς γινόμενες πληρωμές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβές δεν διεπιστώθη ότι επιβαρύνονταν με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Κατά συνέπεια ούτε βεβαίωση χορηγούσαν και ούτε τα ποσά αυτά δηλώνονταν στην Εφορία από τους δικαιούχους.
· Φορολογικός Έλεγχος
- Η επιχείρηση από ιδρύσεώς της δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για παρακρατούμενους φόρους. Επί του παρόντος δεν κατέστη δυνατόν να γίνει εκτίμηση τυχόν πρόσθετων φόρων και προστίμων που πιθανόν να καταλογισθούν από έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το θέμα ελέγχου από την Δ.Ο.Υ παραμένει ανοικτό.
· Μη υποβληθείσες δηλώσεις
- Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις για το Νομικό Πρόσωπο για τα οικονομικά έτη 2004,2005.0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.