Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Έκθεση Λύσης &; Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού –Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Λίμνης

 Έκθεση Λύσης & Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού –Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Λίμνης
O  κ.Κουτρουμπής Ευθύμιος ,Ορκωτός Λογιστής, στον οποίο είχε ανατεθεί η εργασία της λύσης κι εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού –Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Λίμνης  παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο  στις 25.4.15 το ιστορικό ,το κεφάλαιο, το σκοπό, την διάρκεια, την λύση κι εκκαθάριση ,τα βιβλία, την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της

1. Ιστορικό
Η ΔΕ.Π.Α.Λ ιδρύθηκε από τον Δήμο Ελυμνίων με την υπ’αριθμ. 203/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τα άρθρα 277-284,287,291 και 304 του Π.Δ 410/95 και την απόφαση 14765/Φ.Ε.Κ 80/11.02.1997 του Αναπληρωτή Περιφερειακού
Διευθυντή.

2. Κεφάλαιο
Ο Δήμος Λίμνης εισέφερε ως αρχικό κεφάλαιο 5.000.000 δρχ. ή € 14.673,51 καθώς και την χρήση σε οικόπεδα και κτίρια. Συγκεκριμένα ο Δήμος Λίμνης είχε αποφασίσει να παραχωρήσει δωρεάν προς χρήση τα παρακάτω ακίνητα:
1. Το κτίριο του κινηματοθέατρου Ελύμνιο.
2. Το κτίριο της αποθήκης του Δήμου
3. Οικόπεδο με κτίσματα στη θέση Ρετσινόλακος
4. Οικόπεδο με κτίσμα στη θέση Χρόνια
5. Το ακίνητο του παλαιού Ελαιοτριβείου
6. Το οικόπεδο με τα κτίσματα το πρώην Γυμνασίου – Λυκείου
7. Το οικόπεδο με τα κτίσματα του πρώην Δημοτικού Σχολείου
8. Το οικόπεδο με τα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις που στεγάζονται ο Ν.Ο.Λ και ο Λιμενικός Σταθμός
9. Το οικόπεδο και τις εγκαταστάσεις του δημοτικού Camping Σπιάδων
10.Το οικόπεδο με τα κτίσματα στην θέση Βοριά Ρέμα
11.Το οικόπεδο στην περιοχή Βοριά Ρέμα και Κατούνια
12.Το οικόπεδο στην θέση Χρόνια
13.Το κτίριο της παλαιάς ΔΕΗ
14.Το οικόπεδο του Μουσείου (Κήπος)
15.Τα παλαιά κτίρια του εργοστασίου Εταιρείας Ριτσώνη

Ανάθεση σε Επιτροπή της καταγραφής των Ακινήτων
Μετά την οριστικοποίηση της Λύσης και Εκκαθάρισης ο Δήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, πρέπει να αναθέσει σε Επιτροπή την εξέταση και την καταγραφή των παραπάνω ακινήτων (τα οποία αυτοδίκαια ανήκουν στον Νέο Καλλικρατικό Δήμο).

3. Σκοπός της επιχείρησης
Σκοπός της επιχείρησης σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ σύστασης ήταν η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση παραθεριστικών κέντρων, η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση Δημοτικών ακινήτων,
4. Διάρκεια της επιχείρησης
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζετο στα πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της συστατικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
5. Έδρα της επιχείρησης .
Έδρα της επιχείρησης ορίζετο η πόλης της Λίμνης του Νομού Ευβοίας.
6. Λύση και Εκκαθάριση Επιχείρησης
Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Απόφαση Νο 17248/964/Φ.Ε.Κ 2239/6.10.2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος , η επιχείρηση τέθηκε σε διαδικασία λύσεως και εκκαθάρισης.
Για την διενέργεια τα Λύσης και Εκκαθάρισης της Επιχείρησης έγινε ανάθεση σε Εκκαθαριστή Ορκωτό – Ελεγκτή σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Απόφαση 1816/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας.
7. Βιβλία και Στοιχεία
Η επιχείρηση τηρούσε βιβλία τρίτης κατηγορίας στην βάση της Διπλογραφίας (τρίτης κατηγορίας).

8. Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014
Για την σύνταξη Ισολογισμού , Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Πίνακα Διαθέσεως, στηριχθήκαμε στα Βιβλία και τα καταχωρημένα σε αυτά λογιστικά γεγονότα με την μέθοδο της διπλογραφίας
Ο επισυναπτόμενος Τελικός Ισολογισμός Λύσης και Εκκαθάρισης της 31ης Δεκεμβρίου 2014,προέκυψε από τα οικονομικά στοιχεία (τα οποία μας παρασχέθηκαν από τον Λογιστή της Επιχείρησης ) και είναι καταχωρημένα στα επίσημα Βιβλία και Στοιχεία.

9.Ανάλυση Οικονομικών στοιχείων
9.1. Ενεργητικό
9.1.1. Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Το ύψος των μηχανημάτων στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ύψος € 1.679,08 (αναπόσβεστη αξία).
9.1.2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Το ύψος των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό € 2.698,15 (αναπόσβεστη αξία).
9.1.3. Απαιτήσεις από πελάτες κάμπινγκ
Το ύψος των απαιτήσεων που προέρχεται από οφειλές πελατών που κάνουν χρήση κάμπινγκ, στις 31/12/2014 ανήρχετο στο ποσό € 45.935,55 και αναλύεται ως ακολούθως:

31/12/2014
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ € 2.040,00
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.610,00
ΑΤΤΑΡΤ ΛΟΥΚΙΑ 3.090,00
Δ.Ε.Υ.Α.Ε 15,55
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 1.730,00
ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ 1.000,00
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.700,00
ΜΠΙΣΤΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ 3.200,00
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 480,00
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 2.700,00
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.410,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1.410,00
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 420,00
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2.120,00
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3.030,00
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.460,00
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90,00
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2.770,00
ΛΑΒΟΥΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1.040,00
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 100,00
ΓΚΟΡΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛ. 80,00
ΓΚΟΡΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.850,00
ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 540,00
ΔΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.480,00
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.680,00
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ. 800,00
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40,00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2.420,00
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00
ΚΟΥΤΣΟΥΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚ. 2.400,00
ΚΤΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 90,00
ΜΠΟΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 60,00
ΜΠΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 820,00
ΧΙΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1.100,00
45.935,55

Τα παραπάνω ποσά έχουν διασταυρωθεί και με αντίστοιχη κατάσταση που μας έχει παραδώσει ο κύριος Ψαρρός Παναγιώτης.
Θεωρείται αναγκαίο ο Δήμος μετά την έγκριση του τελικού ισολογισμού Λύσης και εκκαθάρισης (από το Δημοτικό Συμβούλιο), να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για την είσπραξη των οφειλών σε τρέχουσα ημερομηνία.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω απαιτήσεις προς τους μισθωτές (πελάτες) αντιπροσωπεύουν θέση όπως ήταν διαμορφωμένη στις 31/12/2014.
Εξυπακούεται ότι η τρέχουσα χρήση του 2015 δημιουργεί νέες απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να καταγραφούν και να τεκμηριωθούν για κάθε ένα πελάτη.
Συνεπώς, θα πρέπει μια Επιτροπή του Δήμου να αναλάβει την εξέταση της τρέχουσας περιόδου.

9.1.4 Χρηματικά διαθέσιμα
Στις 31/12/2014 το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων που ήταν κατατεθειμένα στις Τράπεζες ανήρχετο στο ύψος του ποσού € 15.088,45
31/12/2014
Εθνική Λογ.404480023-09 9.797,47
Τράπεζα Πειραιώς Λογ 6112-040030-357 4.889,34
Εθνική Λογ. 400/4800281 328,56
Εθνική Λογ. 404/4800303 73,08
15.088,45

9.2. Παθητικό
Η ανάλυση του Παθητικού (των υφιστάμενων υποχρεώσεων) στις 31/12/2014 έχει ως ακολούθως :
9.2.1 Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό € 14.673,51 προερχόμενο από Δρχ 5.000.000. Το εν λόγω ποσό θα αποτελέσει στοιχείο συνεκτίμησης στο τελικό σχήμα του εναπομείνοντος προϊόντος , προς μεταφορά και απορρόφηση από τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
9.2.2 Προμηθευτές
Το ύψος των υποχρεώσεων αυτής της κατηγορίας ανέρχεται στο ποσό € 4.174,93 το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2014
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε 7,00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ -2.160,00
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε 15,20
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ -2.037,13
Σύνολο -4.174,93

9.2.3 Υποχρεώσεις προς Τράπεζες (Δάνειο)
Το ύψος της υποχρέωσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις 31.12.2014 ανήρχετο στο ύψος του ποσού € 127.273,46.
Το εν λόγω Δάνειο οφείλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μέχρι σήμερα η εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων γίνεται μέσω του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας..
Μετά την οριστικοποίηση της λύσης και εκκαθάρισης το ανωτέρω υπόλοιπο του Δανείου θα περιέλθει στον Δήμο (ως καθολικού διαδόχου και εγγυητή).
Σημειώνεται ότι το εν λόγω δάνειο έχει μπει σε διαδικασία επιμήκυνσης κατόπιν αιτήματος που υπεβλήθη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ύψος του δανείου έχει επιβεβαιωθεί με το αντίστοιχο ληφθέν EXTRAIT

9.2.4 Πιστωτές διάφοροι
Το ύψος του λογαριασμού Πιστωτές διάφοροι στις 31/12/2014 ανέρχεται στο
ποσό € 10.296,83 και αναλύεται ως κατωτέρω:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
31/12/2014
Σταθαρός Ιωάννης 2.463,02
Φουντούλης Παναγιώτης 2.998,67
Κιούσης Ιωάννης 3.360,14
Σύνολο 8.821,83
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο Δήμος ως καθολικός διάδοχος έχει την υποχρέωση να προχωρήσει στην εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
31/12/2014
Ροδίτης Πέτρος 500,00
Τερζοπούλου Αικατερίνη 200,00
Βούτσα Δημοσθένης 300,00
Χίλιου Διονυσία 75,00
Γιαννάκης Παναγιώτης 400,00
Σύνολο 1.475,00
Οι παραπάνω προκαταβολές προκύπτουν από το αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών. Τα ποσά αυτά θα πρέπει εκ νέου να εξετασθούν κατά πόσον αυτά αποτελούν προκαταβολές και κατά συνέπεια θεωρείται νόμιμο να συμψηφισθούν έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από τον Δήμο για πελάτες οι
οποίοι συνεχίζουν να δέχονται τις υπηρεσίες του κάμπινγκ (ως μισθωτές).
9.2.5 Καθαρή θέση
Η καθαρή θέση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία Λύσης και Εκκαθάρισης στις 31/12/2014 ανήρχετο στο ύψος του ποσού € (76.343,68).
Η διαμόρφωση της καθαράς θέσης που έχει σχέση τόσο με τις ζημίες του παρελθόντος επηρεάσθηκε επιπρόσθετα κατά την σύνταξη του Τελικού Ισολογισμού Λύσης και Εκκαθάρισης από γενόμενη διαγραφή ποσών προς τον σημερινό Δήμο ύψους € 53.200,16 καθώς και προς την Δ.Ε.Υ.Α ύψους
€ 15.000 .
3 Σχόλια:

Όπως ξέρετε, για να λειτουργεί ένας χώρος σαν κάμπινγκ, πρέπει να έχει άδεια από τον ΕΟΤ, για να εκδοθεί αυτή η άδεια, το πρώτο που απαιτείται είναι βιολογικός καθαρισμός λημμάτων! και μετά κανονικό ρεύμα από την ΔΕΗ, και νερού από κάποιον πάροχο! κατόπιν ελέγχου από μηχανικό και επιτροπή του ΕΟΤ, δίδετε ή όχι η άδεια, και το ειδικό σήμα!
Το ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΛΥΜΝΙΩΝ'' λοιπόν, δεν είχε ποτέ άδεια λειτουργίας, και παίρνει παράνομα ρεύμα από το ΠΗΓΆΔΙ του κτήματος, όπως και νερό από το πηγάδι!
Ο ΕΟΤ μετά από επικοινωνία μας, το 2009 μας είπε τα εξής ''Αγαπητέ κύριε το εν λόγω κάμπινγκ, δεν έχει άδεια λειτουργίας, είναι παράνομο, έχουν υποβληθεί μηνύσεις, μην πληρώνεται τίποτα και απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα αναλάβουμε εμείς τα περαιτέρω'' υπάρχουν τα στοιχεία των υπευθύνων του ΕΟΤ, τα οποία (εάν επιμείνει ο Δήμος στις οφειλές), θα κατατεθούν στον εισαγγελέα!
Όμως ο Δήμαρχος, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, βάζει σε περιπέτειες τον Διευθυντή της ΔΕΗ, τον Διοικητή του Α/Τ, το τμήμα Πυροσβεστικής της περιοχής, και βέβαια αυτούς που παρουσιάζονταν σαν ''υπεύθυνοι του κάμπινγκ'', και όλους όσους εμπλέκονται, σε αυτήν την ιστορία!
Εάν λοιπόν επιμένει ο Δήμος στις απαιτήσεις του, η συνέχεια θα δοθεί στις αίθουσες των Δικαστηρίων, με πάρα πολλούς κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν να αποδείξουν ότι τα χρήματα που εισέπρατταν πολλά χρόνια, δεν τα χρησιμοποιούσαν κατά το δοκούν, χωρίς βέβαια να πληρώνονται φόροι στο κράτος!!!

Μετά από αυτό το εκβιαστικό σχόλιο ο δήμος οφείλει πλέον να διέρευνήσει όσα καταγγέλονται και να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα.

Δεν υπάρχει τίποτα το εκβιαστικό στην ''καταγγελία'', υπάρχουν μόνον αλήθειες! εξάλλου, είναι εύκολο με ένα τηλέφωνο στον ΕΟΤ, να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε!!!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.