Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Οικονομικό έλεγχο και στην Κοινωφελή Κηρέως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

 "Δεν υπάρχει εικόνα τι παρέλαβε, τι διαχειρίστηκε και πώς, τι παραδίδει προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν έχουν ληφθεί υπόψη σωρεία λογιστικών και άλλων εγγράφων που αλλάζουν τελείως τα αποτελέσματα της λογιστικής εικόνας της κοινωφελούς και γενικότερα της οικονομικής εικόνας".  Έτσι επέπληξε για άλλη μια φορά τον εκκαθαριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας που προέκυψε από την συγχώνευση των κοινοφελών Νηλέως και Κηρέως ο κ. δήμαρχος.

Ο κ.  Παζάρας ανέφερε "αποκόμισα την εντύπωση ότι ο ΝΗΛΕΑΣ χρωστάει κάπου 155.000ευρώ και 455.000 ο ΚΗΡΕΑΣ. Προτείνω σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να πάρουμε απόφαση ορισμού ορκωτού λογιστή να διαπιστωθούν οι παρανομίες και να αποδοθούν οι ευθύνες. Αν υπάρχουν ατασθαλίες πρέπει να διαπιστωθούν".

 Σε σχέση με την εκκαθάριση της Άννας το Δημοτικό  Συμβούλιο τελικά  αποφάσισε:
α) Να ληφθούν υπόψη σωρεία λογιστικών και άλλων εγγράφων που βρέθηκαν και αλλάζουν τελείως τα αποτελέσματα της λογιστικής εικόνας της κοινωφελούς επιχείρησης και γενικότερα της οικονομικής εικόνας.

β) Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης –παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει η
παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και να λάβει υπόψη του τα προαναφερόμενα έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της εκκαθάρισης χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα.

γ) Να γίνει όμοια εργασία εκκαθάρισης για τον Κηρέα όπως έγινε και για τον Νηλέα για το ίδιο χρονικό διάστημα ,ώστε να υπάρξει άποψη και για τα δύο σκέλη ισότιμα προς αποφυγή παρεξηγήσεων και απόδοσης αισθήματος δικαίου.Ο κ. Δήμαρχος  αναφερόμενος στο θέμα  της εκκαθάρισης της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας είπε τα παρακάτω:

 Με την αριθμ.123/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η λύση & εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μ-Λ-Α.Α.
 Ο εκκαθαριστής ανέλαβε να κάνει την εκκαθάριση σύμφωνα με την από 18 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη σύμβαση στην οποία δεν προβλεπόταν ημερομηνία παράδοσης της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης.

 Όπως έχει δηλώσει και ο εκκαθαριστής στο από 22/09/2014 ηλεκτρονικό μήνυμά του είχαν προσδιοριστεί οι κάτωθι ημερομηνίες παράδοσης της εκκαθάρισης:
· στις 31/05/2013 που δεν έγινε
· με την 207/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση της λύσης & εκκαθάρισης μέχρι τέλος του 2013, που δεν έγινε.
· με το από 22-09-2014/13:22:31 ηλεκτρονικό μήνυμα ο εκκαθαριστής δήλωσε ότι «οριοθετεί πλέον τελεσίδικα και οι δύο δημοτικές επιχειρήσεις θα συντάξουν ισολογισμούς λύσης & εκκαθάρισης μεημερομηνία 30/09/2014 και θα σας παραδοθούν τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία έως το τέλος Οκτωβρίου 2014 για να εγκριθούν εν συνεχεία από το Δ.Σ.», τα οποία και δεν τήρησε.
 Με το υπ’ αριθμ. 1323/09-02-2015 έγγραφό μας είχαμε ειδοποιήσει τον εκκαθαριστή ότι πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία λύσης & εκκαθάρισης.
 Στις 16/02/2015 (αρ.πρωτ. Δήμου 1715/18-02-2015) μας απέστειλε τα αντίγραφα λύσης & εκκαθάρισης, ήτοι:
 αναλυτική έκθεση λύσης & εκκαθάρισης
 ισολογισμούς λύσης & εκκαθάρισης
(Με ζημία χρήσεως #404.484,01# €
 πρακτικό συνεδριάσεως του εκκαθαριστού της 31/12/2014, το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον Δήμαρχο και τον κ. Καραντάκη (λογιστή).
Γεγονός το οποίο δεν έγινε και διαμαρτυρόμαστε. Μη αληθή αναφορά και δεν αποδεχόμαστε.
 επιστολή ολοκλήρωσης της λύσης & εκκαθάρισης.
 Στην έκθεσή του τα βασικά σημεία είναι:
· οφειλές που περιλαμβάνουν:
 Προμηθευτές #4.865,00# €, Τράπεζες(δάνεια) #64.037,67# € και Πιστωτές διάφοροι #149.878,18# € τοοποίο αναλύεται σε αποδοχές προσωπικού #146.199,88# € &βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις #3.678,30# €.

· Προϊόν εκκαθάρισης. Θα έπρεπε στην έκθεσή του να αναφέρει:
Α) Τι παρέλαβε όταν του ανατέθηκε η εκκαθάριση (βιβλία, στοιχεία κ.λ.π.)
Β) Την περίοδο από ανάληψης εκκαθάρισης, τι πληρωμές και τι εισπράξεις και ποιες ενέργειες έγιναν.

Γ) Τι παραδίδει στο Δήμο.
Δεν υπάρχει εικόνα τι παρέλαβε, τι διαχειρίστηκε και πώς, τι παραδίδει προκειμένου να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Επίσης ότι πρόκειται να παραδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παραδοθεί με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
 Δεν έχουν ληφθεί υπόψη σωρεία λογιστικών και άλλων εγγράφων που αλλάζουν τελείως τα αποτελέσματα της λογιστικής εικόνας της κοινωφελούς και γενικότερα της οικονομικής εικόνας. Τα έγγραφα που πρέπει να λάβει υπόψη ο εκκαθαριστής είναι στο συνημμένο πίνακα και
τηρούνται στο γραφείο της Δ.Ε. Νηλέως στην Αγία Άννα και είναι στη διάθεση του εκκαθαριστή.
 Μετά τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητο να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει η παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και να λάβει υπόψη του τα έγγραφα προαναφερόμενα έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της εκκαθάρισης χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων,που είναι:

Παζάρας Βασίλειος: Το έτος 2013 παραβρέθηκα σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου άτυπα, δεν είχα τότε ανακατευτεί με τα κοινά και αποκόμισα την εντύπωση ότι ο ΝΗΛΕΑΣ χρωστάει κάπου 155.000ευρώ και 455.000 ο ΚΗΡΕΑΣ. Προτείνω σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να πάρουμε απόφαση ορισμού ορκωτού λογιστή να διαπιστωθούν οι παρανομίες και να αποδοθούν οι ευθύνες. Αν υπάρχουν ατασθαλίες πρέπει να διαπιστωθούν ,είχα δεσμευθεί και στην προεκλογική
μου εκστρατεία ότι θα προχωρούσε σε διερεύνηση.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Όσα είπε σήμερα ο κ. Κουτρουμπής τα είχε αναφέρει και το έτος 2013 που είχε ξαναέρθει. Ότι δεν είχε βρει τα βιβλία που έψαχνε όσο κι αν τα αναζήτησε. Σήμερα βρέθηκαν. Αν γυρίσουμε πίσω θα έχουμε άλλα προβλήματα.
Όταν δεν ψηφίζω αυτούς του ελέγχους έχω απόλυτο δίκιο και ξέρω τι κάνω, γιατί δεν πιστεύω σ΄ αυτό το σύστημα.

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
(επί παρόντων -16- Δημοτικών Συμβούλων και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας μετά την αποχώρηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ Στεργίου Ιωάννη-Μουργιά Ιωάννη-Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφίας-Ψαρρού Ελπίδας –Αλεξίου Δημητρίου-Γεωργατζή Ευαγγέλου)
α) Να ληφθούν υπόψη σωρεία λογιστικών και άλλων εγγράφων που βρέθηκαν και αλλάζουν τελείως τα αποτελέσματα της λογιστικής εικόνας της κοινωφελούς επιχείρησης και γενικότερα της οικονομικής εικόνας.
β) Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί χρόνος στον εκκαθαριστή το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2015 να συντάξει την έκθεσή του, τους λογιστικούς πίνακες σε συνεργασία με το λογιστή και τα πρωτόκολλα παράδοσης –παραλαβής, ώστε να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει η
παράδοση – παραλαβή του έργου της εκκαθάρισης και να λάβει υπόψη του τα προαναφερόμενα έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της εκκαθάρισης χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα.
γ) Να γίνει όμοια εργασία εκκαθάρισης για τον Κηρέα όπως έγινε και για τον Νηλέα για το ίδιο χρονικό διάστημα ,ώστε να υπάρξει άποψη και για τα δύο σκέλη ισότιμα προς αποφυγή παρεξηγήσεων και απόδοσης αισθήματος δικαίου.

1 Σχόλια:

Να ελεγχθεί η μελανή περίοδος Ενωτιάδη Καντζούρα και εκείνη η εκδρομούλα των ημετέρων στο Πεκίνο

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.