Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Προσωρινή προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ για ΑΜεΑ στο δήμο μας κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε πιο κάτω προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ1 Διοικητικών, στην  οποία θα καταταχθεί η κα ****************** .
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.


Από το το πρακτικό της  συνεδρίασης τουΔημοτικού Συμβουλίου
Θ Ε Μ Α : Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής
Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραπομπής σχετικής
υπόθεσης, έκρινε ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, που
αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων
στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης
χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και
ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη
διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον
προληπτικό έλεγχο δαπανών. Επομένως και οι αποφάσεις του αρμόδιου
Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που επιβάλλουν κυρώσεις σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις άνω δικαστικές
αποφάσεις, είναι ομοίως υποχρεωτικές και απόλυτα δεσμευτικές για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόμιμο δικαιολογητικό για
την εκταμίευση του ποσού της κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων
χρηματικών ενταλμάτων».
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόμενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της
συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις του ν.3068/2002,
να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. οικ. 50410/07.09.2010 για την
εφαρμογή των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, με την πράξη
κατάταξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξης του
προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται
θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχομένου.
Σύμφωνα με το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012: «Η ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης
παραγράφου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40). Απόφαση κατανομής
απαιτείται και για τους κατατασσόμενους σε συσταθείσες θέσεις με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου
11 του π.δ. 164/ 2004 (Α' 134), για τους διοριστέους σε εκτέλεση
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών
κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή
επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.»
Τα αρμόδια, για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι
υπεύθυνα για την τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισμό
των δικαιωθέντων με δικαστικές αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν καταστεί
αμετάκλητες. Επισημαίνεται ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή
που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από
ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας) ή έχει καταστεί
αμετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένδικου μέσου). (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47
/οικ.18235/05.07.2016)
Με την παρ 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του
ΟΕΥ γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής:
«1.Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, εφόσον
στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό φορέων
παραμένουν σε ισχύ.
2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της
διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισμού των αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το
χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες
κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή
κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54
του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι
που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη
διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη
οργανική θέση που κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της
προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης ανακατανομής των θέσεων
εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και
ειδικότητας.
3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για
το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των
προηγούμενων παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Με την υπ’ αριθμ. 40/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας, Ειδική Διαδικασία η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις
16.05.2016 η οποία εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 57/2015 αγωγή της κας
*********************, υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. με πρόγραμμα ΑμεΑ,
αναγνωρίστηκε στην ανωτέρω ότι συνδέεται με το Δήμο με σύμβαση
εξαρτημένης αορίστου χρόνου από τις 15.03.2015 και υποχρεώνε το Δήμο να
την απασχολεί με την απειλή χρηματικής ποινής για κάθε ημέρα άρνησης
συμμόρφωσης προς την ανωτέρω διάταξη.
Κατά την ανωτέρω απόφασης (40/2016) του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκίδας ασκήθηκε από το η υπ’ αριθμ. 36/2016 Έφεση η οποία κατατέθηκε
την 01.06.2016 στο Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Κατόπιν την υπ΄ αριθμ. 93/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου καθώς και της υπ’ αριθμ. 84/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Δήμος παραιτήθηκε από την υπ΄ αριθμ. 36/2016 Έφεση με το
με αριθμό κατάθεσης 114/08.09.2016 δικόγραφο παραίτησης με αποτέλεσμα
η υπ΄ αριθμ. 40/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας να
έχει καταστεί αμετάκλητη.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η άμεση εφαρμογή της ανωτέρω
απόφασης είναι υποχρεωτική για το Δήμο μας.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του ν. 3068/2002 σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ είναι
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις.
2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της
3
ης συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010).
3. Τις εγκυκλίους 50410/7-9-2010 και 24/οικ.50259/6-9-2010 του
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
4. το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012
5. την YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016
6. το άρθρο 33 του Ν.4305/2014
7. το άρθρο 10 και το άρθρο 101 του ν. 3584/07, το άρθρο 33 του ν.
4305/2014
8. Την απόφαση με 40/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
9. Την απόφαση με αριθ. 114/2016 Παραίτηση από Έφεση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας.
10.Την υπ’ αριθμ. 601/2016 Βεβαίωση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
11.Την αριθ. 11951/09.12.2016 βεβαίωση του Προϊσταμένου των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη των
απαιτούμενων πιστώσεων.
12.Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994
εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το
διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην
υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών
και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 ν. 2190/94 οι πράξεις που
εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
13. Τις διατάξεις του αρθ. 86 § 1 περίπτ.δ΄του Ν. 3463/2006, σχετικά με τις
αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου : «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος
όλου του προσωπικού του Δήμου και εκδίδει τις πράξεις που
προβλέπουν οι σχετικές διάταξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους
υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου».
14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας (ΦΕΚ 2092/Β΄/21.09.2011) καθώς και τις τροποποιήσεις
αυτού.
15. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν
εφαρμόζεται το άρθρο 101 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007),
διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις υπηρεσιακές μεταβολές που
προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού- δηλαδή αποστέλλεται για
δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του φορέα και όχι του Γ.Γ. της
Περιφέρειας. (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007για
τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων στους
ΟΤΑ)

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.