Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Διαγωνισμός για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών από το ΔήμοΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για

"Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2017-2018"

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2017-2018» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. Ειδικότερα για:
α. τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης στο πρατήριο του συμμετέχοντα, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών του Νομού Ευβοίας για την προμήθεια καυσίμων και
β. τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στην ενδεικτική τιμή του κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης.
Η προϋπολογισθείσα καθαρή αξία της προμήθειας είναι 697.133,68 ευρώ και ΦΠΑ 167.312,08 ευρώ.
Σύνολο προϋπολογισμού 864.445,76 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β. Συνεταιρισμοί, γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :27/12/2016
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς: από την ημέρα δημοσιοποίησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την 26/01/2017, 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα μιας ή περισσοτέρων ομάδων. Μαζί με την προσφορά, και τα οριζόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01/02/2017, ενώ η ηλεκτρονική αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22273 50231 και 22273 50221.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣespd-request.pdf 27/12/2016 10:47

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf 27/12/2016 10:35

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ_signed_signed.pdf 27/12/2016 10:34

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.