Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΣτερεάςΕγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΠΕΣΔΑ).

Το Σχέδιο αφορά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/2012), αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
(ΕΣΣΠΔΑ), που εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 49/15-12-2015.

A.1 Στόχοι του Σχεδίου

Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων αναφέρονται συνοπτικά
ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα
Απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών στοιχείων της.
Οι κάτωθι αναφερόμενοι ποσοστιαίοι στόχοι είναι σύμφωνοι με τους αντίστοιχους στόχους
του ΕΣΔΑ, λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επιβάλλονται σ’ αυτούς
δυνάμει της παρούσας Απόφασης, οι οποίες αναφέρονται στις ενότητες που ακολουθούν.
Οι εκπεφρασμένοι σε βάρος αντίστοιχοι στόχοι του Σχεδίου αποτελούν εκτιμήσεις, οι
οποίες θα επικαιροποιούνται με βάση την τελικώς πραγματοποιούμενη παραγωγή
αποβλήτων.

A.1.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)- Στόχοι και Προτεινόμενα μέτρα

A.1.1.1 Γενικοί Στόχοι για τα ΑΣΑ
Οι γενικοί ποσοστιαίοι στόχοι του Σχεδίου για την διαχείριση των ΑΣΑ με χρονικό ορίζοντα
το 2020, έχουν ως ακολούθως (εκπεφρασμένοι κατά βάρος):
 Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ, με στόχο την επίτευξη ανάκτησης
σε ποσοστό τουλάχιστον 74%.
 Προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνόλου των
ΑΣΑ.
 Περιορισμός της υγειονομικής ταφής σε λιγότερο του 26% του συνόλου των ΑΣΑ, με
ιεράρχησή της ως τελευταίας επιλογής διαχείρισης.
 Μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από τους Δήμους, και
αποφυγή του ειδικού τέλους ταφής για τα μη επεξεργασμένα απόβλητα που οδηγούνται
προς ταφή.
A.1.1.2 Στόχοι προετοιμασίας για Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωσης Ανακυκλώσιμων
Υλικών
1. Επίτευξη ελάχιστου ποσοστού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωσης 65% κατά βάρος (κ.β.) των ανακυκλώσιμων υλικών από το στάδιο της
προδιαλογής. Επιπλέον το συνολικό ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που θα
υφίσταται προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση θα πρέπει να
ανέρχεται στο 75% κ.β. της συνολικής παραγωγής, με τους ακόλουθους επιμέρους
στόχους σχεδιασμού (εκπεφρασμένους κ,β.):
 Χαρτί - Χαρτόνι 69%
 Γυαλί 81%
 Μέταλλα 92%
 Πλαστικά 78%
2. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον ρεύματα: γυαλί,
χαρτί, μέταλλο και πλαστικό, για την επίτευξη των ποσοστιαίων στόχων της
προηγούμενης παραγράφου.

A.1.1.3 Στόχοι για τα Απόβλητα Συσκευασίας
Για τα Απόβλητα Συσκευασίας τίθενται οι ακόλουθοι ποσοστιαίοι στόχοι προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση για το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.):
 Χαρτί - Χαρτόνι 92%
 Γυαλί 70%
 Μέταλλα 70%
 Πλαστικά 75%
 Ξύλο 80%
 Σύνολο 79,9%
A.1.1.4 Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα
Θα πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι προβλεπόμενοι από το ΕΣΔΑ ελάχιστοι στόχοι για
το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.)
 Χωριστή συλλογή του 40% των βιοαποβλήτων, με σκοπό την επεξεργασία.
 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης σε ποσοστό 3% των βιοαποβλήτων.
 Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των διαθέσιμων για συλλογή αποβλήτων
βρώσιμων λιπών και ελαίων, με στόχο το 75%.
 Εκτροπή των αστικών βιοαποβλήτων μέσω δικτύου χωριστής συλλογής.
A.1.1.5 Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)
Για τα ΒΑΑ τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι για το έτος 2020 (εκπεφρασμένοι κ.β.):
 Εφαρμογή της χωριστής συλλογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και χαρτιού) στα μέγιστα
δυνατά επίπεδα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.
 Μείωση των ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονομική ταφή κατά τουλάχιστον 35% σε
σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ΒΑΑ του έτους 1997.
A.1.1.6 Στόχοι για ειδικά ρεύματα αποβλήτων στα ΑΣΑ
 Για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Απόβλητα
φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) στα ΑΣΑ, ισχύουν οι
προβλεπόμενοι από την κείμενη νομοθεσία ποσοστιαίοι στόχοι για τα ρεύματα
αποβλήτων των ως άνω ειδών.
 Οργάνωση χωριστής συλλογής για τις μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων
(ΜΠΕΑ) που βρίσκονται στα ΑΣΑ, και εκτροπή τους από την ταφή.
A.1.2 Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης / συνάθροισης
κοινού
Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων χωριστής συλλογής τουλάχιστον χαρτιού, γυαλιού,
μετάλλων και πλαστικού με τη βέλτιστη οικονομικά και περιβαλλοντικά μέθοδο και με
μεγιστοποίηση της απόδοσης με ευθύνη των φορέων των εγκαταστάσεων.
A.1.3 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση τουλάχιστον του 70%
των παραγόμενων ΑΕΚΚ, το έτος 2020.
A.1.4 Ιλύς αστικού τύπου
Θα πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι προβλεπόμενοι από το ΕΣΔΑ στόχοι:
 Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ), με ποσοστιαίους
στόχους έως το έτος 2020: εργασίες ανάκτησης 95% κατά βάρος (κ.β.) και διάθεσης
5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας,.
 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος.
A.1.5 Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ)
Τα ΖΥΠ, εκτός εκείνων που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε
εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
Ν.4042/2012 (άρθρο 10), και κατά συνέπεια και από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου.
A.1.6 Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα
Οι κατευθυντήριοι στόχοι με χρονικό ορίζοντα το 2020, κατά τα προβλεπόμενα από το
ΕΣΔΑ, είναι οι ακόλουθοι:
 Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την
παραγωγή προϊόντων (π.χ. ζωοτροφών) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο /
βιομάζα.
 Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με
έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.
 Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών
φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
 Πρόβλεψη κινήτρου προδιαλογής πλαστικών και Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων,
όπως παροχή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών ως αντάλλαγμα.
A.1.7 Βιομηχανικά Απόβλητα
Εφαρμόζονται σε επίπεδο Περιφέρειας οι αντίστοιχοι στόχοι του ΕΣΔΑ για μη επικίνδυνα
και επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και του ΕΣΔΕΑ όσον αφορά τα επικίνδυνα
βιομηχανικά απόβλητα.
A.1.8 Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο
Διασφάλιση της διαχείρισής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις, με διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.
A.1.9 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
 Διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΥΜ σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
 Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις
δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.
A.1.10 Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)
Διασφάλιση της διαχείρισης των αποβλήτων ελαίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, μέσω συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης

A.1.11 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)
 Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και
ανά έτος.
 Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα
και ανά έτος.
A.1.12 Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)
Κατά τα προβλεπόμενα από το ΕΣΔΑ οι κατευθυντήριοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
 Για τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ: χωριστή συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β. του
μέσου όρου τελευταίας τριετίας των ποσοτήτων που κυκλοφορούν στην αγορά.
 Για τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας (ΑΣΟΒ): συλλογή του
συνόλου τους.
 Ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης για απόβλητα ΗΣ&Σ: (α) ανακύκλωση του 65%
κατά μέσο βάρος των ΗΣ&Σ μολύβδου‐οξέος, (β) ανακύκλωση του 75% κατά μέσο
βάρος των ΗΣ&Σ νικελίου‐καδμίου και (γ) ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των
άλλων ΗΣ&Σ.
A.1.13 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων(ΜΕΟ)
Στόχος του Σχεδίου για τα ΜΕΟ, είναι να διασφαλίσει ότι υφίστανται διαχείριση σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, μέσω
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
A.1.14 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 Μέχρι το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει
του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος,
εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε
κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα.
 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου
βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή
εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.
A.1.15 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
Διασφάλιση της διαχείρισης των αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
A.1.16 Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
Το Σχέδιο σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, θέτει
τους ακόλουθους ποιοτικούς στόχους:
 Προώθηση της μείωσης αποβλήτων τροφίμων
 Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού
 Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας
 Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

A.2 Προτεινόμενα Μέτρα του Σχεδίου
Το κύρια μέτρα αναφέρονται συνοπτικά ακολούθως, και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη
ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των
συμπληρωματικών στοιχείων της.
Α.2.1 Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΣΠΔΑ)
1. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την
εκπαίδευση και τους δημόσιους φορείς, με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων και την προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης.
2. Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, και
δράσεων επαναχρησιμοποίησης από εθελοντές και ΜΚΟ.
3. Ειδικά για το χαρτί, περαιτέρω προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο
όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
4. Ειδικά για τα ΑΗΗΕ, προώθηση κέντρων επαναχρησιμοποίησης – επισκευής.
Α.2.2 Δίκτυα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ)
1. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί.
2. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής, μεταφοράς και ανάκτησης βιοαποβλήτων.
3. Επέκταση δικτύου χωριστής συλλογής ‐ μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών.
4. Ανάπτυξη δικτύου συλλογής ογκωδών απορριμμάτων.
5. Δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων, τουλάχιστον ενός ανά Δήμο.
Α.2.3 Μονάδες Διαχείρισης ΑΣΑ - Βιοαποβλήτων
1. Οι προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) και οι μονάδες
επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων («μονάδες επεξεργασίας
προδιαλεγμένων οργανικών» ή «ΜΕΠΟ» στη ΣΜΠΕ) αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα,
όπου και ο όρος «προδιαλεγμένα» αναφέρεται σε προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. Οι
αναφερόμενες δυναμικότητες είναι προσεγγιστικές, και αφορούν υποδομές Α΄
χρηματοδοτικής προτεραιότητας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (tn/έτος)


  • Θήβα (Ν. Βοιωτίας) ΜΕΑ 31.900 σύμμεικτα 7.000 προδιαλεγμένα
  • Λιβαδειά (Ν. Βοιωτίας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 3.200 προδιαλεγμένα
  • Δήμος Δελφών (Ν. Φωκίδας) ΜΕΑ 10.500 σύμμεικτα 4.000 προδιαλεγμένα
  • Λαμία – Ν. Φθιώτιδας (κάλυψη και Ν. Ευρυτανίας) ΜΕΑ 49.700 σύμμεικτα 13.000 προδιαλεγμένα
  • Δήμος Λοκρών (Ν. Φθιώτιδας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 2.300 προδιαλεγμένα
  • Δήμος Χαλκιδέων (Ν. Εύβοιας) ΜΕΑ 62.700 σύμμεικτα 18.500 προδιαλεγμένα
  • Κάρυστος (Ν. Εύβοιας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 2.000 προδιαλεγμένα
  • Σκύρου (Ν. Εύβοιας) Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 500 προδιαλεγμένα


2. Ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΥ Φωκίδας, μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ
(Θήβας, Λιβαδειάς, Λαμίας, Δομοκού, Χαλκίδας, Ιστιαίας – Αιδηψού και Σκύρου) σε
ΧΥΤΥ, και κατασκευή νέων ΧΥΤΥ σε Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά και Νότια Εύβοια.
3. Λειτουργία των υφιστάμενων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στους
Δήμους Καρπενησίου, Διρφύων – Μεσσαπίων, Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου,
Αμφίκλειας – Ελάτειας και Λοκρών (2 ΣΜΑ), και υλοποίηση των δρομολογημένων ή
προτεινόμενων στους Δήμους Καρύστου (2 ΣΜΑ), Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου (2
ΣΜΑ), Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας, Μακρακώμης, Δελφών και Δωρίδας.
Α.2.4 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποκατασταθεί ήδη.
Α.2.5. Ιλύς αστικού τύπου
1. Εκπόνηση μελέτης συνολικής διαχείρισης ιλύος – Εξέταση δυνατότητας συνδιαχείρισης
στις ΜΕΑ.
2. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης από τους παραγωγούς Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
Α.2.6 Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
1. Κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας από ΣΕΔ.
2. Λειτουργία μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ που καλύπτουν το σύνολο της Περιφέρειας,
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μίας (1) μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ και ενός
(1) ΧΥΤ μη επικινδύνων αδρανών αποβλήτων.
3. Ανάπτυξη χωριστής συλλογής για τα απόβλητα εκσκαφών, καθώς και για την
περίσσεια σκυροδέματος που προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών.
4. Διερεύνηση και ανάπτυξη αγορών για τα υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασίας
ΑΕΚΚ.
5. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ
και της διαχείρισής τους, και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης.
Α.2.7 Βιομηχανικά Απόβλητα (ΒΑ)
1. Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης συνολικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων,
στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθεί η περίπτωση συνδιαχείρισης με άλλα ρεύματα ή
και δημιουργίας μονάδας για τη διαχείρισή τους.
2. Ανάπτυξη δικτύων συλλογής – μεταφοράς, ανάκτησης και διάθεσης ΒΑ, εφόσον
κρίνεται σκόπιμο προς συμπλήρωση των σχετικών ενεργειών των παραγωγών τους,
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν: α) προσομοιάζοντα με ΑΣΑ, β)

εμπίπτοντα σε ΣΕΔ, γ) εμπίπτοντα σε καθεστώς διαχείρισης ειδικών ρευμάτων
αποβλήτων (ΖΥΠ, γεωργοκτηνοτροφικά, κλπ).
3. Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων.
Α.2.8 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
Εξέταση της δυνατότητας συνεπεξεργασίας με τα ΑΥΜ όμορων Περιφερειών.
Α.2.9 Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων στα Αστικά Απόβλητα (ΜΠΕΑ)
Ανάπτυξη σημείων χωριστής συλλογής.
Α.2.10 Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο
Εφαρμογή των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας,
Α.2.11 Λοιπά Ρεύματα Αποβλήτων
Για τα λοιπά ρεύματα αποβλήτων όπως τα ΑΗΗΕ, τα ΟΤΚΖ, τα ΜΕΟ τα ΗΣ&Σ και τα ΑΕ
προτείνονται δράσεις είναι σε συμφωνία με τις εθνικές δράσεις, και τη σχετική νομοθεσία.
Α.3 Κριτήρια επιλογής θέσεων χωροθέτησης υποδομών
Για κάθε νέα υποδομή διαχείρισης ΑΣΑ καθορίζονται στο Σχέδιο τα κριτήρια επιλογής των
θέσεων χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, διακρινόμενα σε α) κριτήρια
αποκλεισμού και εντοπισμού ευρύτερων κατάλληλων περιοχών και β) κριτήρια
αξιολόγησης.
Β1. Συμβατότητα του Σχεδίου με άλλα σχέδια ή προγράμματα
Κατά την αξιολόγηση του Σχεδίου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) ελήφθησαν υπόψη:
1. Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που
εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/2015) και
κυρώθηκε με την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015). Το αναθεωρημένο
ΕΣΔΑ ενσωματώνει το σύνολο των νέων δεδομένων με βάση την Οδηγία 2008/99/ΕΚ,
και την υιοθέτηση ενιαίας στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο για όλο το φάσμα της
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.
2. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων (ΕΣΣΠΠΑ) που
εγκρίθηκε και κυρώθηκε (μαζί με το ΕΣΔΑ) με την ΠΥΣ 49/2015 και την ΚΥΑ Οικ.
51373/4684/2015 αντίστοιχα.
3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020.
5. Το εγκεκριμένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
6. Τα εγκεκριμένα Ειδικά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, τη βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες, τον τουρισμό και τα
καταστήματα κράτησης).

7. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Στερεάς Ελλάδας, και το Β1 στάδιο του προτεινόμενου νέου ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς
Ελλάδας.
Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες
ζώνες
Εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κείνται περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας
του περιβάλλοντος, όπως περιοχές του δικτύου Natura 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Καταφύγια
Άγριας Ζωής κλπ, για την προστασία των οποίων θα πρέπει να τηρούνται τα προτεινόμενα
από την ΣΜΠΕ μέτρα και περιορισμοί, καθώς και οι όροι της παρούσας Απόφασης.
Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την
έγκρισή του.
Γ.1 Διαφοροποιήσεις του Σχεδίου από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης
1. Το Σχέδιο όπως τελικά εγκριθεί θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη συνοπτική
περιγραφή του στην ενότητα Α «Περιγραφή του Σχεδίου» της παρούσας Απόφασης.
2. Τα Πράσινα Σημεία που θα συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο όπως αυτό θα εγκριθεί, θα
πρέπει να προσαρμοσθούν στα προβλεπόμενα από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ως προς την έννοια,
προδιαγραφές, και τον εν γένει σχεδιασμό τους.
3. Η οργάνωση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και των σχετικών
δικτύων υποδομών που προτείνονται από το Σχέδιο θα πρέπει να διέπεται από τις
προβλέψεις της εκάστοτε εν ισχύ σχετικής νομοθεσίας.
Γ.2 Γενικοί όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση
του περιβάλλοντος
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε
σχέση με το Σχέδιο, η έγκριση του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους,
περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν:
1. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων, εφεξής «έργων», και των δράσεων
για την υλοποίηση του Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1.1. Οι δεσμεύσεις και κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και του ΕΣΣΠΔΑ.
1.2. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι
φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η
εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα, και η
μοναδικότητά τους.
1.3. Η υποχρέωση διατήρησης της βιοποικιλότητας που απορρέει από την εθνική και
κοινοτική νομοθεσία (διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων
καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών
στο φυσικό τους περιβάλλον).
1.4. Τα πορίσματα και οι κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ), που έχουν εκπονηθεί ή είναι υπό εκπόνηση για περιοχές της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

1.5. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των ΠΔ ή ΚΥΑ χαρακτηρισμού και
προστασίας περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και γενικότερα οι
κατευθύνσεις που δίνονται από τα εκάστοτε σχέδια και πολιτικές για την προστασία
του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
1.6. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
1.7. Οι αρχές της πρόληψης.
2. Ο σχεδιασμός δράσεων και έργων διαχείρισης αποβλήτων του Σχεδίου να ακολουθεί
την αντίστοιχη ιεράρχηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, του Ν.4042/2012 και του ΕΣΔΑ.
3. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο έδαφος, τα ύδατα και την ατμόσφαιρα
από την υγειονομική ταφή υπολειμμάτων αποβλήτων, να υλοποιηθούν κατά
προτεραιότητα τα προβλεπόμενα από το ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας έργα και δράσεις
για μείωση του ποσοστού υπολείμματος αποβλήτων προς διάθεση σε Χώρους
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
4. Κατά το σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να λαμβάνονται υπόψη οι
σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ όπως
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450Β)
όπως εκάστοτε ισχύει, και να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για
τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και οι αφορώσες τη διαχείριση λυμάτων και αερίων
εκπομπών, στο βαθμό που έχουν εφαρμογή στα υπόψη έργα, προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις τους στα διάφορα στοιχεία του
περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, ύδατα,
ατμόσφαιρα, ανθρωπογενές περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία κλπ).
5. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση λειτουργίας και παρακολούθησης των έργων
διαχείρισης αποβλήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α), να είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η
εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
6. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας, τα κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων
έργων διαχείρισης αποβλήτων να περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη
συμβατότητα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή εφαρμογής.
Παράλληλα στα ως άνω κριτήρια να ενταχθούν δυνατότητες κατά προτεραιότητα
προώθησης δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών
ενδιαιτημάτων (όπως αντισταθμιστικά μέτρα).
7. Ο σχεδιασμός των έργων διαχείρισης αποβλήτων που τυχόν χωροθετούνται εντός
περιοχών με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, να είναι
τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους στα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία
του περιβάλλοντος των εν λόγω περιοχών, για τα οποία αυτές τέθηκαν υπό καθεστώς
ιδιαίτερης προστασίας (πχ είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι).
8. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισης
τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
8.1. Να υλοποιηθούν δράσεις για την επίτευξη του στόχου μείωσης της διάθεσης του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων σε ΧΥΤ, και παράλληλα να
ενθαρρυνθούν δράσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από προδιαλεγμένα
οργανικά ή / και γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.
8.2. Να αποκαθίστανται και παρακολουθούνται μετά την παύση λειτουργίας τους οι
ΧΥΤ.
9. Για την προστασία των υδάτων να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
9.1. Η χωροθέτηση και σχεδιασμός των έργων διαχείρισης αποβλήτων, να είναι
τέτοιος ώστε να αποφεύγονται σημαντικές επιπτώσεις στα ύδατα, και να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης τους λόγω αστοχίας ή απρόβλεπτων
αναγκών ή φαινόμενων.
9.2. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που διαπιστώνονται από τα προγράμματα παρακολούθησης των
συγκεντρώσεων ρύπων στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των έργων, και σε
τυχόν επηρεαζόμενα υδάτινα σώματα.
10. Για την μείωση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, πέραν των ήδη περιλαμβανόμενων
σε άλλους όρους σχετικών μέτρων, να εφαρμόζονται συστήματα διαλογής, συλλογής
και μεταφοράς αποβλήτων που επιτυγχάνουν την ελάττωση των αερίων εκπομπών.
11. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει:
11.1. Να διασφαλίζεται εκ του σχεδιασμού τους ότι τα έργα και δράσεις διαχείρισης
αποβλήτων δεν θα προκαλούν επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους,
μνημεία, ιστορικούς τόπους και το περιβάλλον τους. Σε περίπτωση που κρίνεται
αναγκαία η χωροθέτηση έργων και δράσεων του είδους εντός θεσμοθετημένων
και οριοθετημένων περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αυτή είναι δυνατή μόνο
εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις προστασίας των εν λόγω περιοχών και υπό
την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Οργάνων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).
11.2. Προ της υλοποίησης έργων διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνουν
κατασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές, επεκτάσεις υφιστάμενων
υποδομών/κατασκευών κλπ), θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των αρμοδίων
Υπηρεσιών ή Οργάνων του ΥΠΠΟΑ. Προς τούτο οι Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων, ή οι τεχνικές μελέτες
τους σε περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, θα
πρέπει να υποβάλλονται προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον
κατά την υλοποίηση των εν λόγω έργων, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και
περιορισμοί που τυχόν τεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Όργανα του
ΥΠΠΟΑ.
12. Για την προστασία του τοπίου, να τηρούνται τα ακολούθα:
12.1. Κατά το σχεδιασμό των έργων επεξεργασίας βιοαποβλήτων που προκύπτουν
από τη μηχανική επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ, να λαμβάνονται υπόψη τα
προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 56366/4351/2014 όπως εκάστοτε ισχύει,
προκειμένου τα παραγόμενα υλικά να πληρούν τις προδιαγραφές χρήσης τους
για αποκατάσταση εδάφους σε ανενεργά και προς αποκατάσταση ορυχεία,
λατομεία και μεταλλεία, για αποκατάσταση ΧΑΔΑ, και ως υλικό προς διαμόρφωση
αναγλύφου.
12.2. Να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι νέες χωροθετήσεις έργων διαχείρισης
αποβλήτων, με την κατά προτίμηση χωροθέτησή τους σε γήπεδα ήδη
περιβαλλοντικώς αδειοδοτημένων έργων του είδους.
13. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα
πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
13.1. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και λειτουργίας των έργων
διαχείρισης αποβλήτων, να εκπονηθούν προγράμματα για την πρόληψη και τη
διαχείριση ατυχηματικών καταστάσεων.
13.2. Η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός των έργων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και η
οργάνωση του συστήματος μεταφοράς των αποβλήτων προς τα ως άνω έργα, θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στο
ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ ηχορρύπανση, οσμές, εκπομπές, οπτική όχληση).
14. Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου για την πρόληψη παραγωγής και τη μείωση
διάθεσης αποβλήτων, καθώς και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων:
14.1. Να δοθεί έμφαση στην προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής
αποβλήτων.
14.2. Να αναληφθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
14.3. Να δοθεί έμφαση στη χωριστή συλλογή ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δικτύου Πράσινων Σημείων. Η χωριστή
συλλογή θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για τα ακόλουθα τέσσερα (4)
ρεύματα: χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται η
χωριστή συλλογή για λιγότερα των τεσσάρων (4) ρευμάτων, η σκοπιμότητα της
επιλογής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και
οικονομική.
14.4. Να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα (4)
ρεύματα για όλους τους «μεγάλους» παραγωγούς, όπως: νοσοκομεία,
στρατόπεδα, ΟΚΩ, χώροι συνάθροισης κοινού (στάδια, θέατρα, πλατείες κλπ),
συγκοινωνιακές υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και
σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων κλπ.), σχολεία, πανεπιστήμια, ΟΤΑ,
Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ξενοδοχεία, χώροι μαζικής εστίασης, μονάδες catering και
μεταποίησης τροφίμων.
14.5. Να δοθεί έμφαση στις δράσεις για διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των οργανικών
αποβλήτων, καθώς και στην αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.
14.6. Να ληφθεί μέριμνα για την επίτευξη των εξειδικευμένων για την Περιφέρεια
στόχων και στις κατηγορίες αποβλήτων πέραν των ΑΣΑ (μεταχειρισμένα
ελαστικά, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ κλπ).
15. Για τη μεγιστοποίηση της εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την τελική
διάθεση σε ΧΥΤ, κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης
σύμμεικτων αποβλήτων να επιδιώκεται, όπου είναι τεχνικοοικονομικώς δυνατή, η
επεξεργασία και αξιοποίηση του ρεύματος των οργανικών υπολειμμάτων που
προκύπτει από τις μονάδες διαχείρισης των σύμμεικτων αποβλήτων.
16. Για την ελαχιστοποίηση της απαίτησης ενέργειας και την αύξηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές:
16.1. Να οργανωθεί ένα ορθολογικό σύστημα συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων με
στόχο τη μείωση των δρομολογίων μεταφοράς και την εξοικονόμηση ενέργειας.
16.2. Να επιδιωχθεί η εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου από τα αντίστοιχα
έργα διαχείρισης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
16.3. Να επιδιωχθεί η μέγιστη οικονομοτεχνικώς δυνατή προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των αποβλήτων,
συμβάλλοντας στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης συμβατικής ενέργειας αλλά
και φυσικών πόρων.
17. Κατά τη χωροθέτηση και σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να
λαμβάνονται υπόψη τα Τομεακά Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (π.χ. Βιομηχανίας, Τουρισμού), προς αποφυγή σύγκρουσης με
άλλου είδους προβλεπόμενες χρήσεις, και την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων των έργων διαχείρισης αποβλήτων σε αυτές.

18. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση έργων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που δεν είναι
σε συμφωνία με τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
19. Οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος που προτείνονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση, ισχύουν εφόσον εξειδικεύουν
ή αναλύουν όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής και δεν έρχονται σε αντίθεση
με τα παραπάνω.
Δ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου
1. Η Αρχή Σχεδιασμού του Σχεδίου και κάθε Υπηρεσία Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα
παρακολούθησης των διάφορων περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα
της, έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου, προκειμένου μεταξύ άλλων, να
εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις του και να ληφθούν τα
κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω παρακολούθηση θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των επιμέρους ρευμάτων
αποβλήτων που υφίστανται διαχείριση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και εκτίμηση
της αποδοτικότητας των υποδομών διαχείρισής τους, για την ανάδειξη τυχόν
προβλημάτων κατά την εφαρμογή του Σχεδίου, τη διαρκή ενημέρωση του με τα
απαραίτητα δεδομένα, και την αξιοποίηση αυτών για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του.
2. Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος, δύνανται να
ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου, προς αποφυγή διπλού ελέγχου.
3. Η ως άνω παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύνταξη, με ευθύνη της
Αρχής Σχεδιασμού, ετησίων εκθέσεων, με συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της παρακολούθησης, οι οποίες θα παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για τη λήψη
διορθωτικών μέτρων εάν τέτοια κριθούν απαραίτητα. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να
δημοσιοποιούνται εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους, και το περιεχόμενό
τους θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
3.1. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παρακολούθηση δεικτών που
συνδέονται με τα έργα και δράσεις του Σχεδίου, και αντιπροσωπεύουν
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως οι προτεινόμενοι από τη ΣΜΠΕ.
3.2. Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ποσοτικοποίηση των
περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Σχεδίου,
σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το
περιβάλλον, και συγκριτική αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων του
Σχεδίου, εν σχέσει με τα προηγούμενα έτη εφαρμογής.
3.3. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της
ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος, η εν λόγω έκθεση οφείλει να προτείνει κατάλληλα επανορθωτικά
μέτρα.
4. Οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθενται στην
παρούσα Απόφαση.

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της. Σε περίπτωση
τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην
ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.
ΣΤ. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις
1. Η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της
παρούσας Απόφασης, σε δημοσιοποίηση της για την ενημέρωση του κοινού, με
δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες
περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, και στη συνέχεια να αποστείλει στην ΔΙΠΑ του
ΥΠΕΝ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006.
2. Η εγκρινόμενη με την παρούσα Απόφαση ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης.
3. Το ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας όπως θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο
με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, ενώ στην
απόφαση έγκρισης του θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα Απόφαση.Ολόκληρη η Μελέτη ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας

https://drive.google.com/folderview?id=0ByYc-YTUSncWSkRYSUVDMWw4UG8&usp=sharing


Ολόκληρη η ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας

https://drive.google.com/folderview?id=0ByYc-YTUSncWdjhPZkZ6Y3JCTGs&usp=sharing


Διαβάστε επίσηςΠολλές παραλείψεις και 2 Σταθμούς Μεταφόρτωσης σε Μαντούδι και Ροβιές το Περιφερειακό Σχέδιο για τα σκουπίδια

1 Σχόλια:

Εγκρίθηκε η Στρατηγική ΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς

Του Στέφανου Σταμέλλου*

Εγκρίθηκε η Στρατηγική ΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς με την υπ’ αριθμ. 58890/6.12.2016 ΚΥΑ. [ΑΔΑ: Ω9ΚΚ4653Π8-ΕΧΤ - Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»]
https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A99%CE%9A%CE%9A4653%CE%A08-%C…

Στην ΣΜΠΕ προβλέπονται τέσσερεις(4) Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και τέσσερεις(4) Μονάδες Κομποστοποίησης (ΜΚ) ως υποδομές Α’ χρηματοδοτικής προτεραιότητας που θα απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν των χρηματοδοτικών πόρων. Έτσι, με ευχολόγια για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), μπαίνουμε δυνατά στον αυτόματο πιλότο των έργων και του ΕΣΠΑ. Αγνοήθηκαν οι παρεμβάσεις των κινήσεων πολιτών στη διαβούλευση. Παρά την παρέμβασή μας - [http://oikologiki-sterea.blogspot.gr/20…/…/blog-post_15.html] - να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες απορριμμάτων, που αναφέρονται στα ΤΟΣΔΑ, και οι οποίες οδηγούν σε σημαντικά μικρότερη διαστασιολόγηση της ΜΕΑ Λαμίας, αυτή παρέμεινε στα 49.700 σύμμεικτα και 13.000 προδιαλεγμένα οργανικά. Συμπεραίνουμε ότι στο ΥΠΕΝ δεν κοίταξαν καθόλου τα ΤΟΣΔΑ των δήμων της Φθιώτιδας, έστω να προτείνουν μία συμμόρφωση με αυτά στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ. Και φυσικά παρέμεινε η παραδοχή της αυξητικής τάσης για την επόμενη 20ετία. Άρα για ποιο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης μπορούμε να μιλάμε...

Μερικές ακόμα αλήθειες για το πώς διαμορφώνεται το όλο θέμα:
- Φαίνεται καθαρά ότι προχωρούν σε μια στοχευμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή των πανάκριβων αναποτελεσματικών ΜΕΑ, με την σφραγίδα και την ευλογία των εταιρειών, που καραδοκούν να πάρουν το σύνολο της πίτας στη νέα «αγορά των σκουπιδιών».
- Προγραμματίζουν ΜΕΑ ανταγωνιστικών της ανακύκλωσης και της Διαλογής στην Πηγή, οι οποίες, για να είναι βιώσιμες, χρειάζονται συγκεκριμένες εγγυημένες ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ).
- Διαμορφώνουν ένα σύστημα, που προμηνύει την συνεχή αύξηση των δημοτικών τελών για να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας των δαπανηρών ΜΕΑ, χωρίς καμιά πρόβλεψη εσόδων.
- Είναι σε γνώση τους ότι αναφέρονται σε αναποτελεσματικές ΜΕΑ, οι οποίες θα οδηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό των σύμμεικτων ξανά στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ με την μόνιμη απειλή του κορεσμού, μεθοδεύοντας έτσι τα πράγματα ώστε να οδηγηθούμε στην καύση, ως απαραίτητη στο τέλος λύση.
- Ακυρώνουν στην πράξη κάθε έννοια βιώσιμης αποκεντρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων, ως προϊόντα χρήσιμα στην παραγωγική διαδικασία.
- Αποφεύγουν συστηματικά να αναφέρουν πού θα βρεθούν τα χρήματα για την ανάπτυξη του συστήματος της Διαλογής στην Πηγή, με αποτέλεσμα, όσα αναφέρονται σ’ αυτή, να φαντάζουν ευχολόγια και άπιαστοι στόχοι.

Όλα προσχηματικά λοιπόν∙ να τελειώνουμε γρήγορα με τη χαρτούρα και να μπούμε το συντομότερο δυνατόν στα έργα - τον από μηχανής θεό των σκουπιδιών - βάζοντας τον ενεργό πολίτη στην άκρη∙ ξεχνώντας όμως ότι μόνον αυτός, με τη Διαλογή στην Πηγή ως προτεραιότητα, μπορεί να αποτελέσει τη βιώσιμη λύση.-

Λαμία, 7.12.2016
*μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.