Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Αποφασίστηκε να μην αυξηθεί ή μειωθεί ο αριθμός και οι θέσεις των Ταξί στο δήμο μαςΗ Περιφέρεια Στερεάς προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή του Ν.4070/12 σε συνδυασμό για τα αιτήματα πολιτών για έκδοση νέων αδειών ταξί η μετατροπή αυτών σε νέου τύπου, ζήτησε από το Δήμο μας να αποστείλει τις προτάσεις του σχετικά με τον καθορισμό των εδρών εντός του δήμου σας μέχρι την παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Στο δήμο μας σύμφωνα με το ν. 2539/1997 είναι   το Μαντούδι, η Λίμνη και η Αγία Άννα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να  παραμείνουν οι θέσεις και ο αριθμός Ταξί εντός του Δήμου
, όπως έχουν μέχρι σήμεραΣύμφωνα με το Άρθρο 85 του  Ν.4070/12 Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα  1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό.
2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα ευρίσκεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Α = {(Π+Πν)/1000}*Σί

όπου:
Α είναι ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα.
Π είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής-
Πν είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τον
υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. δια τον αριθμό 1095 = (365 Χ 3).
Σi είναι ο βασικός συντελεστής και ισούται με 1,50 για τις έδρες του δήμου μας


Ο βασικός συντελεστής Σι μπορεί να προσαυξάνεται από τον Περιφερειάρχη με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από ένα δέκατο (0,10) έως και πέντε δέκατα (0,50). Η προσαύξηση του βασικού συντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαμβανομένων ιδίως υπ` όψη της δομής του συγκοινωνιακού ιστού εκάστης διοικητικής μονάδας, τις ανάγκες μεταφοράς του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με τον βαθμό καλύψεως τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, της δυνατότητας μεταφοράς με ιδιωτικά μέσα, της αποφυγής υπέρμετρης συγκοινωνιακής επιβαρύνσεως, της γενικότερης υφιστάμενης και πιθανολογούμενης μέχρι την έκδοση της επομένης αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έδρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του κατά το δυνατόν περιορισμού των όποιων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ., του αριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή της έδρας, του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά έτος, του μέσου ετήσιου όρου του
δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έδρα ή στην
Περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορούντων
αυτοκινήτων που είναι τεχνολογίας EURO V και νεώτερης. Όταν από τον υπολογισμό του τύπου προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο βασικός συντελεστής Σι δύναται να επανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ύστερα από δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου ή από την προηγούμενη έκδοση όμοιας απόφασης, χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 1,50.


Από το πρακτικό της αρίθμ. 26 / 13-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


Θ Ε Μ Α : Υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των εδρών ΤΑΧΙ εντός του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας σε εφαρμογή του Ν.  4070/12
Ο Πρόεδρος διαβάζει το αρίθμ. πρωτ. 775/186436/18-11-2016 έγγραφο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,που αναφέρει τα εξής:
Ένας σημαντικός επαγγελματικός κλάδος που δραστηριοποιείται εντός των
ορίων των δήμων σας είναι αυτός των οδηγών ταξί. Προφανώς γνωρίζετε,
έως σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγοί οφείλουν να κατέχουν άδεια
κυκλοφορίας επιβατικού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου (Ε.Δ.Χ) για την
εξυπηρέτηση του κοινού και να λειτουργούν εντός των νομίμων εδρών τους,
όπως αυτές καθορίστηκαν με το Ν.2539/1997 και το Ν.3463/2006. Ως έδρα –
διοικητική μονάδα νοείται ο εκάστοτε Δήμος η κοινότητα. Μετά την ψήφιση του
Ν.4070/2012 ο οποίος καθορίζει θέματα λειτουργίας των επιβατικών δημοσίας
χρήσης αυτοκίνητων και σε εφαρμογή του άρθρου 83 παρ.3 αυτού, ορίζεται
ότι οι έδρες των ταξί πρέπει να καθοριστούν με απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι οι έδρες είναι δυνατόν να προκύψουν από
συνένωση των ήδη υφισταμένων όμορων εδρών της ίδιας περιφερειακής
ενότητας η να διατηρηθούν οι έδρες ως έχουν σήμερα.
Προκειμένου η περιφερειακή μας αρχή να προχωρήσει στην εφαρμογή του
Ν.4070/12 σε συνδυασμό για τα αιτήματα πολιτών για έκδοση νέων αδειών
ταξί η μετατροπή αυτών σε νέου τύπου, παρακαλούμε πολύ όπως μας
αποστείλετε τις προτάσεις σας σχετικά με τον καθορισμό των εδρών σας
εντός του δήμου σας μέχρι την παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 ως
καταληκτική ημερομηνία.
Οι προτάσεις θα πρέπει να προκύψουν μέσω συλλογικής απόφασης των
δημοτικών σας συμβουλίων λαμβάνοντας υπόψη ειδικά τα παρακάτω:
• Τα νέα χωροταξικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν με τον Καλλικράτη.
• Την άμεση & καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
• Την βελτίωση του μεταφορικού - επιβατικού έργου, σε συνδυασμό με
την τόνωση του υγιή ανταγωνισμού.
• Το κόστος μετακίνησης των πολιτών.
• Το οικονομικό όφελος των ιδιοκτητών ταξί.
• Τις σημερινές οικονομικές συγκυρίες και τους επαγγελματίες του
κλάδου.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνέχεια των προτάσεών σας και σε
συνεργασία με ομάδα Έργου Μηχανικών και Επιστημόνων του Ε.Μ
Πολυτεχνείου, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία με την διαμόρφωση της τελικής
πρότασης και τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Περιφερειακό
Συμβούλιο.
Πεποίθησή μας είναι ότι οι προτάσεις σας είναι αφενός απαραίτητες για την
ορθή διαμόρφωση και λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο και
αφετέρου καθαριστικές στην κατεύθυνση αναβάθμισης των υπηρεσιών
μεταφοράς, με γνώμονα τόσο το οικονομικό όφελος του κλάδου των
επαγγελματιών ταξί όσο και του επιβατικού κοινού.
Προσβλέπουμε στην θετική και άμεση απόκριση σας»
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων και έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να παραμείνουν οι θέσεις και ο αριθμός ΤΑΧΙ εντός του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, όπως έχουν μέχρι σήμερα

2 Σχόλια:

Αν διάβασα καλά ο Περιφερειάρχης αποφασίζει και όχι το δημοτικό συμβούλιο για τον αριθμό των ταξί σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο. Για όλο το δήμο με πληθυσμό 12 χιλ. Και χωρις τις διανύκτερευσεις ο αριθμός των επίτροπομενων αδειων για ταξί πρέπει να είναι γύρω στις 18 με 20 άδειες. Με τις διανύκτερευσεις θα πάει λίγο παραπάνω.

Άντε να πάρει και κανένας άνεργος άδεια ταξί

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.