Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Προσέλκυση μόνιμων κατοίκων, αναπλάσεις, διαδημοτική συγκοινωνία, πάρκο πολιτισμού, οργανισμό άθλησης, εργοστάσια προϊόντων ρητίνης και αμπέλου και καθιέρωση επωνυμίας τοπικών προϊόντων προβλέπει το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΔήμουTο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας όπως και κάθε δήμου συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι πιο σαφές στους στόχους του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 –2014 του κ. Ψαρρού που είχε καταρτίσει εταιρεία συμβούλων για λογαριασμό του δήμου. Σημειωτέον ότι δεν συντάχθηκε ποτέ  τελική ή ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης υλοποίησης του   προγράμματος 2011 -2014πού έπρεπε να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το 2014  (Διάβασε λεπτομέρειες στον Οδηγό Παρακολούθησης, αξιολόγησης, επικαιροποίησης και αναθεώρησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων δήμων) . Μια τέτοια έκθεση αξιολόγησης θα ήταν χρήσιμη για τον μελλοντικό σχεδιασμό των δράσεων του Δήμου.


Αποσπάσματα από το αυτά που  προβλέπει το υπο διαβούλευση  νέο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας για το 2016-20191.11.2 Στρατηγικός Στόχος
Επιδίωξη του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η αναστροφή της αρνητικής πορείας, δεδομένων των
δυνατοτήτων της περιοχής, για την 

«δημιουργία μιας σύγχρονης, καθαρής, λειτουργικής, ελκυστικής και ευημερούσας πόλης, που αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε φυσικό περιβάλλον, ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, να την αναπτύξει και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών».

Συνεπώς ο Στρατηγικός Στόχος είναι:
«Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου με βασικό άξονα την ανάπτυξητου, ώστε να αποτελέσει μοχλό για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών».

Που εξειδικεύεται στην:
1. Προώθηση της συστηματικής παραγωγής, συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών  - γεωργικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής,

2. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων,

3. Ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας με ποιοτική καθημερινότητα και ευκαιρίες για τους νέους,

4. Ενίσχυση της Ανθρώπινης Διαβίωσης και Κοινωνικής Προσφοράς- Αλληλεγγύης,

5. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,

6. Αξιοποίηση των βασικών υποδομών για την αναβάθμιση τους (ενέργεια – ύδρευση –αποχέτευση – διαχείριση απορριμμάτων), με βάση την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες,

7. Αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων και γενικότερα των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, για την προσέλκυση κεφαλαίων και εσόδων από μόχλευση,

Προκύπτει ότι:

1. Ο Πρωτογενής αποτελεί δυναμικό Τομέα Ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια
δύναμη και τον μοχλό ανάπτυξης του Δήμου,

2. Ο Τριτογενής Τομέας, ως Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες, μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά
υποστηρικτικά στην Τοπική Ανάπτυξη, ενώ

3. Το ευρύτερο περιβάλλον του Δήμου (γειτνιάσεις), μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά στην
Ανάπτυξη του Δήμου αλλά ευνοεί και την ανάπτυξη των λοιπών τομέων οικονομικής
δραστηριότητας.

Μέρος Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

1.11.3 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

1.1.1.3 Καθορισμός των Αξόνων
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να εστιαστούν οι περισσότερες δράσεις και
χρηματοδοτήσεις, σε βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές, όπως:

1. Η ιεράρχηση των απαραίτητων υποδομών για την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και
της καθημερινότητας του πολίτη, που προσδιορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον και επηρεάζουν
την ποιότητα ζωής.

2. Η αξιολόγηση, εφαρμογή και διεκδίκηση περισσότερων δράσεων κοινωνικής πολιτικής,
εθελοντισμού, κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που ενισχύουν τις τάσεις διαμονής και
δραστηριότητας στην περιοχή και η εφαρμογή δράσεων ανοικτής εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης.

3. Η θεσμική κατοχύρωση και διαφάνεια των δυνατοτήτων επιχειρηματικής δραστηριότητας,
κατοικίας και αστικού – αγροτικού περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις
που καθορίζουν το τι επιτρέπεται, τι πρέπει και πού (χρήσεις γης – χωροταξία – πολεοδομία –
αποδέκτες - θεσμικό πλαίσιο).

4. Η προσαρμογή του Δήμου ως αναγκαίου μηχανισμού στήριξης της Ανάπτυξης με την βελτίωση
της Διοικητικής και Οικονομικής του δυνατότητας.

Συνεπώς το σύνολο των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό, όπως και οι
προτεινόμενες πολιτικές, θα πρέπει: απαντώντας στο πως συμβάλλουν και αξιολογημένα στη βάση
της ικανοποίησης των παραπάνω επιλογών, να εντάσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες
ακολουθώντας την μορφοποίηση που προτείνει η οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι:

1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής,
2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός
3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

με έργα και ενέργειες που στοχεύουν:

1. Στην προσέλκυση μόνιμων κατοίκων, μέσα από έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος,
διαβίωσης και κατοικίας κυρίως όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και
οικογενειακής ζωής.

2. Στην ανάδειξη της περιοχής ως σημαντικού και επώνυμου Κέντρου Παραγωγής και
Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.

3. Την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και των αναπλάσεων των
κωμοπόλεων και χωριών της περιοχής, στην κατεύθυνση στήριξης των παραπάνω
οικονομικών δραστηριοτήτων .

4. Στην προώθηση δράσεων πανελλήνιας εμβέλειας που αναδεικνύουν την κουλτούρα και
τον χαρακτήρα της περιοχής (εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, συνδυασμός αναψυχής –
παιδείας - πολιτισμού και εθελοντισμού).

5. Στην προώθηση καινοτόμων αλλά απλών στην εφαρμογή και αποτελεσματικών δράσεων
υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη. Αναβάθμιση ποιότητας του περιβάλλοντος
χώρου, ενίσχυσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς και διασφάλισης
της αλληλεγγύης και πρόνοιας

6. Στην κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αντιλήψεις και πρακτικές
καθημερινότητας, αλλά και έμπρακτης συνεισφοράς του συνόλου των πολιτών, στην
κατεύθυνση υλοποίησης του στρατηγικού στόχου και των κοινών, ουσιαστικών και διαρκών
συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών της.

7. Στην άμεση αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δήμου αλλά και των εξαρτωμένων δομών,
τόσο σε θέματα στελέχωσης και προγραμματισμού όσο και σε χρηματοοικονομική
αποτελεσματικότητα.


1.1.1.4 Καθορισμός των Μέτρων

Οι ανωτέρω τέσσερις άξονες εξειδικεύονται, σύμφωνα με τον οδηγό, σε Μέτρα που καθορίζουν
πρακτικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανά ενότητα έργων, ώστε κατά την εξειδίκευση των στόχων
να τεθούν οι προτεραιότητες και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα έργα και ενέργειες.
Τα μέτρα που προτείνονται είναι:

Πίνακας 8 : Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
ΜΕΤΡΟ 1.1 Φυσικό Περιβάλλον
ΜΕΤΡΟ 1.2 Χωροταξία- Οικιστικό Περιβάλλον
ΜΕΤΡΟ 1.3 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο

ΑΞΟΝΑΣ 2
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική Μέριμνα-Κοινωνική Ενσωμάτωση
ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση
ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός - Αθλητισμός- Αναψυχή
ΜΕΤΡΟ 2.5 Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών
ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα
ΑΞΟΝΑΣ 3 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
ΜΕΤΡΟ 3.1 Υποδομές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Δίκτυα
ΜΕΤΡΟ 3.2 Ενίσχυση - Προώθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων
ΜΕΤΡΟ 3.3 Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΞΟΝΑΣ 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»
ΜΕΤΡΟ 4.1 Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον πολίτη
ΜΕΤΡΟ 4.2 Πληροφοριακά Συστήματα Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας
ΜΕΤΡΟ 4.3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
ΜΕΤΡΟ 4.4 Οικονομικά του Δήμου

1.1.1.5 Καθορισμός των Στόχων
Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, οδηγούν ουσιαστικά σε
ολοκληρωμένες - συνδυασμένες παρεμβάσεις είτε εστιασμένες κατά αντικείμενο ή χωρικά, είτε με
οριζόντιες δράσεις που αφορούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου ή ενός μεγάλου αριθμού
αυτών.

Πίνακας 9 : Άξονες, Μέτρα και Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος


ΑΞΟΝΑΣ 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

ΜΕΤΡΟ 1.1 Φυσικό Περιβάλλον

Στόχος 1.1.1 Αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής, για ύδρευση και άρδευση σε
συνδυασμό με εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Υδάτων – Διαχειριστικό Σχέδιο

Στόχος 1.1.2 Αυτοματοποίηση Συστήματος Μετρήσεων Ποιοτικών & Ποσοτικών Στοιχείων
Παραγόμενου - Μεταφερόμενου & Διανεμόμενου Ύδατος

Στόχος 1.1.3 Έλεγχος Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων - Έλεγχος Επάρκειας - Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Στόχος 1.1.4 Τοποθέτηση μικρών φορητών μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στις ΔημοτικέςΕνότητες, σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί

Στόχος 1.1.5 Εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες, τη μείωση του όγκου στην πηγή και την
μείωση του κόστους διαχείρισης

Στόχος 1.1.6 Δημιουργία Ενεργειακού Γραφείου και Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας

Στόχος 1.1.7 Διαχείριση Οικοτόπων και Ανάδειξη σημαντικών Περιβαλλοντικά Περιοχών


ΜΕΤΡΟ 1.2 Χωροταξία - Οικιστικό Περιβάλλον

Στόχος 1.2.1 Ολοκλήρωση Σχεδιασμού Χωροταξικού- Πολεοδομικού Προγραμματισμού και
ειδικότερα Β΄ Φάση Μελετών ΣΧΟΑΠ για τον καθορισμό χρήσεων γης

Στόχος 1.2.2 Διαχειριστικό Σχέδιο για την ανάπλαση πλατειών, πάρκων και άλλων δημοσίων χώρων
(θέσπιση κανόνων αισθητικής παρέμβασης στους οικισμούς), με παρεμβάσεις για τη
δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας καθώς και πεζοδρόμων (προσβασιμότητα) σε συνεργασία με τους φορείς των πολιτών, των επαγγελματιών και των φορέων
τουριστικής ανάπτυξης

Στόχος 1.2.3 Δημιουργία Δημοτικής και σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Διαδημοτικής
Συγκοινωνίας για την ελεύθερη, οικονομικότερη, ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών,
των μαθητών και των επισκεπτών

Στόχος 1.2.4 Ενέργειες για την προστασία των δημοσίων εκτάσεων, ήπια αξιοποίηση τους προς
όφελος του συνόλου των κατοίκων, της ανάδειξης του τόπου καθώς και της τουριστικής
ανάπτυξης

Στόχος 1.2.5 Καταγραφή και Μελετη για την αναδειξητωνδιατηρητέων κτισμάτων (Δήμου και
ιδιωτών), σε συνδυασμό με την αγορά και αξιοποίηση τους («Κονάκι Κεχριών»)

Στόχος 1.2.6 Καταγραφή και Μελέτη για ανάπλαση – συντήρηση – ανάδειξη – αξιοποίηση παλαιών
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και χώρων


ΜΕΤΡΟ 1.3 Υποδομές Μεταφορών - Οδικό Δίκτυο - Ενέργειας και Επικοινωνιών

Στόχος 1.3.1 Επιτάχυνση υλοποίησης υποδομών μεταφορών, οδοποιίας και επικοινωνιών
υπερτοπικού χαρακτήρα

Στόχος 1.3.2 Υλοποίηση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων και Διακοινοτικών
Μεταφορών – Προσβασιμότητα

Στόχος 1.3.3 Υλοποίηση υποδομών αναβάθμισης και λειτουργικότητας των Επικοινωνιακών Δικτύων

Στόχος 1.3.4 Υλοποίηση υποδομών ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου. Ενδεικτικά : «Δημιουργία ευέλικτων  μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος μέχρι 300MW, με φυσικό
αέριο, συνδυασμένου κύκλου, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄, μεσαίας όχλησης, με αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες (τηλεθέρμανσης,
μειωμένο τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ»

Στόχος 1.3.5 Διαχείριση υδατικών πόρων – επάρκεια αποθεμάτων (λιμνοδεξαμενές στην περιοχή
«Κάκκαβος» και στην περιοχή «Παρασκευόρεμα»). Θα αφορά : Στην αξιοποίηση του
συγκεντρωμένου ύδατος, στην εκτίμηση - αξιολόγηση της γεωμορφολογικής
καταλληλότητας των χώρων αυτών για την μακροχρόνια αποθήκευση και
χρησιμοποίηση του νερού, στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η
τροφοδοσία των χώρων αυτών με ύδωρ (απορροές, υπόγειες εισροές κλπ) και να
εκτιμηθεί το υδρολογικό – υδρογεωλογικό δυναμικό της περιοχής, στην εξακρίβωση
της ποιότητας του συγκεντρωμένου ύδατος, καθώς και των επικρατούντων
περιβαλλοντικών συνθηκών, με τη συνεπακόλουθη αδειοδότηση των έργων και στην
εκτίμηση της δυνατότητας αξιοποίησης των υδάτων και κυρίως στα έργα που
απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Θα υπάρξει συνολικός σχεδιασμός (άρδευσης –
ύδρευσης), μέσω ΕΣΠΑ και μέσω συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
(ρεαλιστικό Master Plan σε διαβούλευση).


ΑΞΟΝΑΣ 2 «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός»


ΜΕΤΡΟ 2.1 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Στόχος 2.1.1 Αναβάθμιση υποδομών και παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης
στους πολίτες του Δήμου

Στόχος 2.1.2 Υπηρεσίες Πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη, του
ηλικιωμένου και της οικογένειας


ΜΕΤΡΟ 2.2 Κοινωνική Μέριμνα - Κοινωνική Ενσωμάτωση
Στόχος 2.2.1 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Στόχος 2.2.2 Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ

Στόχος 2.2.3 Συμβουλευτικής υποστήριξης και προστασία των ανηλίκων, των νέων και της
οικογένειας

ΜΕΤΡΟ 2.3 Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση

Στόχος 2.3.1 Πρόγραμμα Δημιουργίας Πάρκου Πολιτισμού στην περιοχή

Στόχος 2.3.2 Αξιοποίηση και Βελτίωση των Σχολικών Υποδομών

Στόχος 2.3.3 Ανάδειξη και προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας και του ιστορικού
αποτυπώματος της περιοχής, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση


ΜΕΤΡΟ 2.4 Πολιτισμός - Αθλητισμός - Αναψυχή

Στόχος 2.4.1 Πρωτοβουλία πολιτών για την ανάδειξη - αξιοποίηση περιοχών μεγάλης φυσικής,
γεωλογικής και ιστορικής αξίας : Ενδεικτικά : «Φαράγγι Μπολοβίνενας» Δ.Ε. Νηλέως,
Απολιθωμένου δάσους Κερασιάς, Ανασκαφές παλαιοντολογικών ευρημάτων στην
Κερασιά για την έκθεσή τους στο Μουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς,
Προστασία και ανάδειξη του «κρίνου της θάλασσας» στην παραλία της Κρύας Βρύσης,
Δημιουργία Ναυτικού Μουσείου Λίμνης, Ανάδειξη Αρχαίας Κήρινθος, Δημιουργία
Γεωλογικού Πάρκου στην Κερασιά, Ανάδειξη και αξιοποίηση σκήτης Οσίου
Χριστοδούλου στη Λίμνη

Στόχος 2.4.2 Δημιουργία Οργανισμού Άθλησης, με σκοπό την ενίσχυση του αθλητισμού για
γυναίκες, εργαζόμενες μητέρες, πολίτες με αναπηρία, μέσα από συστηματική και
οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα (μαζικός αθλητισμός). Αξιοποίηση των
δημοτικών εγκαταστάσεων, με συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης του Δήμου (γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια,
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ). Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και των
προϋποθέσεων ανάπτυξης του Μηχανοκίνητου αθλητισμού

Στόχος 2.4.3 Δημιουργία Πολιτιστικής Ομάδας για την στήριξη και την ενδυνάμωση του ντόπιου
καλλιτεχνικού δυναμικού (θεατρική ομάδα, κινηματογραφική λέσχη, φεστιβάλ
φωτογραφίας, δράσεις εικαστικής τέχνης και λοιπά). Οργάνωση Δημοτικής βιβλιοθήκης


ΜΕΤΡΟ 2.5 Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών

Στόχος 2.5.1 Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά και της προώθηση της απασχόλησης των δυο
φύλων και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.

ΜΕΤΡΟ 2.6 Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα

Στόχος 2.6.1 Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της Κοινωνικής ΔικτύωσηςΑΞΟΝΑΣ 3 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

ΜΕΤΡΟ 3.1 Υποδομές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Δίκτυα

Στόχος 3.1.1 Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα (Δημιουργία
στεγασμένης αγοράς χοντρικής πώλησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με
τη συναίνεση των αγροτών και κτηνοτρόφων)

Στόχος 3.1.2 Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς Τομέα. Ενδεικτικά : «Δημιουργία
εργοστασίου κάθετης παραγωγής προϊόντων ρητίνης και κυρίως προϊόντων
προηγμένης τεχνολογίας, με τη συναίνεση και αποκλειστική συμμετοχή των εν ενεργεία
ρητινοκαλλιεργητών», «Δημιουργία εργοστασίου παραγωγής προϊόντων αμπέλου με
τη συναίνεση και την αποκλειστική συμμετοχή των αμπελουργών – αγροτών για την
παραγωγή – τυποποίηση και εμπορία κρασιού – ξύδι – τσίπουρο – ούζου, κλπ»

Στόχος 3.1.3 Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα, με έμφαση
στις δικτυώσεις του τομέα Διαμονή – Εστίαση – Αναψυχή με θέσπιση κριτηρίων
επιβράβευσης


ΜΕΤΡΟ 3.2 Ενίσχυση – Προώθηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Στόχος 3.2.1 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος προώθησης και καθιέρωσης της επωνυμίας
των προϊόντων της περιοχής

Στόχος 3.2.2 Σχεδιασμός Υποδομών και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης
και Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα

Στόχος 3.2.3 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος Δικτύων Προώθησης, Επέκτασης και
Διασύνδεσης Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα


ΜΕΤΡΟ 3.3 Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος 3.3.1 Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση

Στόχος 3.3.2 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας, Απασχόλησης και
ΑυτοαπασχόλησηςΑΞΟΝΑΣ 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

ΜΕΤΡΟ 4.1 Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον πολίτη

Στόχος 4.1.1 Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Δήμου και του Πολίτη


ΜΕΤΡΟ 4.2 Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας τουΔήμου

Στόχος 4.2.1 Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον Δήμο

ΜΕΤΡΟ 4.3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Στόχος 4.3.1 Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης
Στόχος 4.3.2 Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια

ΜΕΤΡΟ 4.4 Διοικητικές Υποδομές Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Στόχος 4.4.1 Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Εξυπηρέτησης


ΜΕΤΡΟ 4.5 Οικονομικά του Δήμου

Στόχος 4.5.1 Λειτουργία και Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Δήμου και εξαρτημένων ΝΠΔΔ,
Οργανισμών και άλλων Δημοτικών Δομών

Στόχος 4.5.2 Ενέργειες προετοιμασίας - ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στόχος 4.5.3 Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου :
1. Ενοποίηση όλων των δανείων σε μία νέα δανειακή σύμβαση με ευνοϊκότερους όρους για το Δήμο. 2. Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ιεράρχηση εξόφλησης
ληξιπροθέσμων οφειλών. Αναζήτηση χρηματοδότησης για την εξόφληση
ληξιπροθέσμων οφειλών.
3. αταγραφή μισθώσεων, διοικητικός και νομικός έλεγχος των μισθώσεων, αναθεώρηση μακροχρόνιων μισθώσεων και σύναψη νέων μισθώσεων.
4. Εκκαθάριση πολλαπλού λογαριασμού Δ.Ε.Η. Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων.
Εκμετάλλευση περιουσίας του Δήμου. Ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσίαΤο πρόγραμμα είναι σε Δημόσια Διαβούλευση, μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, 

Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στο malian@malian.gov.gr
ή με φαξ: 2227031012,  ή  ταχυδρομικά στον Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Έδρα Λίμνη, τ.κ. 34005

ΟΛΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 - 2019


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.