Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Στεργίου: Δεν ψηφίζω τις εισηγητικές εκθέσεις του Β΄ και Γ' τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμούΚατά την συζήτηση των Εισηγητικών Εκθέσεων Β΄ και Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο κ. Στεργίου Ιωάννης  στην τοποθέτηση του είπε τα εξής:
 «Οι εισηγητικές εκθέσεις των τριμήνων δεν είναι μία απλή διαδικασία. Μέσα από αυτές φαίνεται η κίνηση του Δήμου και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στο κομμάτι των εσόδων και κυρίως στις μελέτες είναι ένα μηδέν για όλο το τρίμηνο. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ήδη έχουμε φτάσει στην μέση της χρηματοδοτικής περιόδου και σαν Δήμος δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε καν μία μελέτη προκειμένου να τύχει ο Δήμος κάποιας χρηματοδότησης. Επαναλαμβάνω δεν είναι απλή διαδικασία αλλά η απεικόνιση της κίνησης του Δήμου. Δεν ψηφίζω την εισηγητική έκθεση του Β΄ τριμήνου έτους 2016». Τα ίδια είπε και για την  Εισηγητική Έκθεση Γ΄ τριμήνου


Το Δημοτικό Συμβούλιο  ενέκρινε την αρίθμ. 135/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» ,όπως έχει. Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στεργίου Ιωάννη-Στέφου Κυριακής-Μουργιά Ιωάννη-Κανελλόπουλου Ιωάννη-Καντζούρα Ιωάννη για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Στεργίου Ιωάννης.

 Το  Δημοτικό Συμβούλιο  επίσης  ενέκρινε την αρίθμ. 151/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μεθέμα: «Εισηγητική Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση τουπροϋπολογισμού» ,όπως έχει. Μειοψηφούντων πάλι των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στεργίου Ιωάννη-Στέφου Κυριακής-Μουργιά Ιωάννη-Κανελλόπουλου Ιωάννη-Καντζούρα Ιωάννη για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Στεργίου Ιωάννης.

Τι είναι η εισηγητική έκθεση και γιατί είναι εκτός θέματος ο κ. Στεργίου;Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.
Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010 όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 43 του Ν.3979/2011), ορίζεται ότι «Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού , κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικον. έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε
αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά την συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή , σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των
εσόδων, ότι στον προύπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την ΟΕ, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του πρού/σμού
αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού,ν, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3 όπως καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση.


22 Σχόλια:

Δεν είναι προϋπολογισμός η εισηγητική Στεργίου. Στείρα αντιπολίτευση κάνεις. Αλλά μιας και παραπονιέσαι ότι δεν έχει "ούτε καν μία μελέτη προκειμένου να τύχει ο Δήμος κάποιας χρηματοδότησης", Θα ήθελα να μας ενημερώσεις τι απέγινε η μελέτη του 2012 που η παράταση σου παράνομα ανέθεσε απευθείας σε "Ειδικό Συνεργάτη" και στοίχισε Στο δήμο 24.600 Ευρώ. Σε ποιο πρόγραμμα υποβλήθηκε ή εντάχθηκε.
Αναφέρομαι στην μελέτη που είχε σαν σκοπό αντιγράφω την" σύνταξη τεκμηριωμένης συνολικής πρότασης ιστορικών, κοινωνικών και φυσικών στοιχείων για τη δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου στο σύνολο του Δήμου."
http://el-vima.blogspot.com/2012/07/24600.html

Για τις άλλες "μελέτες" σαν και αυτή της χαρτογράφησης του Κυμασιώτη (11.931,00 € ) πάλι το 2012 δεν μιλάω γιατί τρέχετε στα δικαστήρια για αυτό το ποτάμι και το τρόπο που κουκουλούσατε τους παλιούς χάρτες. Η χαρτογράφηση σας μάρανε

Πήγαινε μια βόλτα στο προκοπι να πάρεις τις απαντήσεις σου.

Άσε τις υπεκφυγές θα σου πω άλλη φορά πόσα φαγώθηκαν για την ανάπλαση Προκοπίου. Για το οίκο τουριστικό πάρκο πες μας. Που είναι αυτή η μελέτη;. Γιατί δεν εμφανίζεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου;

Κύριε καλυβιώτη μπορείτε να αναζητήσετε το έγινε με αυτή την μελέτη και να ενημερώσετε τους δημότες. Νομίζω δικαιούμαστε να γνωρίζουμε τι απέγιναν τα 24 χιλιάρικα πού πληρώσαμε

Ούτε να ολοκληρώσει την ανάπλαση δεν ήταν ικανός.
Πες μου τα έργα που έχει ένταξη η δημ αρχή καλυβιωτη

Υπόγειοι κάδοι, αρχοντικό τοπαζη

Τηλεμετρικό σύστημα Δευα, δρόμος κυμασι

Ωραία σύγκριση 3 καδοι με ολόκληρη ανάπλαση.

Το κυμασι είναι νομαρχιακο έργο.
Τα άλλα είναι σχέδια επί χαρτου.
Όσο και να προσπαθηται ο κόσμος σας έχει πάρει χαμπάρι,δεν υπάρχει γυρισμος

Προς 1.44
Αν είχε φαγωθεί έστω και 1 ευρώ εσύ λασπολογε σιγά μν το έφυνες έτσι.
Βγάλε τα στοιχεία αν τα έχεις.
Αλλά έτσι έχετε μάθει να ρίχνετε παντού λάσπη για να καλύπτεται την ανοικανοτητα σας.
ρουφιανακι τα ισοπεδωσατε όλα

Τι να πει ο φουκαράς ο Στεργίου, που δεν ξέρει που πατάει
και που βρίσκεται. Είναι τυφλωμένος από την αντιπολιτευτική
του διάθεση και θάβεται καθημερινά όλο και ποιό βαθειά.
Είχε μιά μοναδική ευκαιρία να γίνει δήμαρχος μετά τον Ψαρρό
και δεν μπορεί να το πιστέψει ακόμη, ότι έχασε τις εκλογές,
για αυτό πάει από γκάφα σε γκάφα.
Δεν καταλαβαίνει οτι με τον τρόπο αυτό πετυχαίνει τα αντίθετα
αποτελέσματα και ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Σας έχει ποιασει τρεμουρα.
Πάλι θα προσπαθήσεται
να ρίξετε λάσπη
να προβοκαρεται τα πάντα
να καλύψαιτε την ανοικανοτητα σας
αλλά δυστυχώς για εσάς ο κόσμος έχει καταλάβει το βρώμικο παιχνίδι σας και δεν τσιμπάει πλεον.

Από την τοποθέτηση του κ. Π. Αρβανίτη στις 13/12/16 για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017. " Και να κάνω και μια πρόταση για τη Φαράκλα. Βασίλη αυτό που έκανες πρόταση πιο μπροστά. Πιστεύω ότι και μέσα άμα έχουμε όρεξη και μέσα από αυτά τα μικρά, από τα λίγα χρήματα, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για μικρά αναπτυξιακά έργα. Θα μου πεις τι μου προτείνεις τώρα. Βεβαίως, προτείνω πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Σε αυτό το χώρο λοιπόν που είναι 27 στρέμματα προτείνω πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής το οποίο να απευθύνεται σε όλη τη βορειοκεντρική και βόρεια εύβοια και σε παρένθεση πάρκο. Δηλαδή να είναι πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, και το υπόλοιπο πάρκο, αυτή είναι η πρότασή μου γιαυτό που θέλουμε να το δώσουμε για καλαμπόκια και στάρια....".
Καλά κύριε Δήμαρχε, έχεις τέτοιες εμπεριστατωμένες προτάσεις και δεν τις υλοποιείς? Ποιος στη χάρη σας Φαρακλιώτες.

οι επιστήμονες πόσα 'έχουν πάρει τα δύο χρόνια ?

Αρκεί που έγινε ο Καλυβιώτης και έχει πάει τον τόπο μπροστά. Τα έργα των προηγούμενων είναι υπαρκτα με το ανύπαρκτο έργο του Καλυβιώτη ασχολειθειτε. Ο Στεργίου δεν έχει την ευθύνη του Δήμου. Σταματήστε λοιπόν να πυροβολείτε όποιον βρίσκεται μπροστά σας νομίζοντας πώς με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καλύπτετε το μεγάλο κενό που λέγεται Καλυβιώτης.

Ορισμένοι σχολιαστές αντί να ασχολούνται και να παρατηρούν τα κακώς κείμενα της δημοτικής αρχής Καλυβιώτη ασχολούνται με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δεχθήτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος που προσπάθητε συνεχώς να τον καλύπτετε έχει οδηγήσει τον τόπο σε αδιέξοδα και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί είναι η πραγματικότητα.

Μην υπεκφεύγετε απαντηστε σε αυτα τα συγκεκριμένα που ρωτάει ο 12:37
για την μελέτη των 24.600 Ευρώ το 2012 πού είχε σαν σκοπό " σύνταξη τεκμηριωμένης συνολικής πρότασης ιστορικών, κοινωνικών και φυσικών στοιχείων για τη δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου στο σύνολο του Δήμου."
http://el-vima.blogspot.com/2012/07/24600.html

Τι απεγινε αυτή η μελέτη του 2012 και τι προτάσεις για χρηματοδόοτησεις υποβλήθηκαν κ, Στεργίου; Ενημερώστε τους Δημότες κ. δήμαρχε

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ.
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΕΣ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(παρ. 1, άρθρο 208, ν.3463/2006).
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΧΡΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
(παρ. 6 & 7, άρθρο 77, ν.4172/2013)
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ.


Τα όσα λένε οι αποστάτες στρέφονται εναντίον τους.
Στερούνται απλής αυτονόητης λογικής.
Έχουν καταλάβει το ρόλο τους;;
Γιατί τους ψηφίσαμε;;
Τι ορκίστηκαν να κάνουν;;
Ρε μπάς και δεν είναι καλά;;
Έχουν ξεφύγει εντελώς.
Δε πάνε σε κανένα γιατρό να γλιτώσουν
πρώτα αυτοί και μετά εμείς.

Όποιο τεχνικό πρόγραμμα να έρθει γιά ψήφιση στο ΔΣ
φέτος και τα επόμενα χρόνια η ομάδα Στεργίου δεν
πρόκειται να το ψηφίσει από σκέτη αντίδραση και χωρίς
καμία λογική.
Ακόμη και να τους αναθέσουν να συντάξουν οι ίδιοι το
τεχνικό πρόγραμμα θα το καταψηφίσουν γιατί είναι ΑΝΩΜΑΛΟΙ.
Ο καημός τους που χάσανε την εξουσία τους έχει τυφλώσει, δεν
ξέρουν τι κάνουν, που πάνε και έχουν μπει στο λάκο που σκάβουν.
Οι αποστάτες θα τρέχουν να προλάβουν να τα ψηφίσουν όλα και
θα την φάνε απο πίσω όπως πέρσι, αν προλάβουν ........

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΛΥΚΟ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ !!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.