Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Στο κίνημα "δεν πληρώνω" το Δημοτικό μας Συμβούλιο


Συζητήθηκε στο  Δημοτικό Συμβούλιο η εισηγητική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 157/2016  η οποία  ανακαλούσε την  απόφαση  αριθμ. 137/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο λόγος η ετήσια εισφορά  του Δήμου στο ΦΟΔΣΑ και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Τα πρόστιμα είναι για το κάμπινγκ στη ΣΠΙΑΔΑ και για το ξύλινο δάπεδο της παραλίας Αγίας Άννας.

Η  ανακαλούμενη από  απόφαση 137/2016 της Οικονομικής Επιτροπής ανακαλούσε την απόφαση  120/2016 της ίδιας επιτροπής. Αφορούσε την πληρωμή εξόδων πυρόσβεσης της καλοκαιρινής δασικής πυρκαγιάς και την αμφισβήτηση απασχόλησης κάποιων μηχανημάτων.

 Η ανακαλουμενη απόφαση 120/2016 της Οικονομικής Επιτροπής ανακαλούσε την απόφαση  115/2016 της Οικονομικής  Επιτροπής.


Τσάμπα η επανάσταση

Τι ισχύει για την εισφορά  του Δήμου προς το ΦΟΔΣΑ Στερεάς;

 Οι Φορείς Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ως κύριο έργο έχουν την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα στη διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής και
εξειδίκευσης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειάς τους. Συμφωνα με την παρ. 2 του  Αρ. 17  τουΝ.4071/2012
«α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τους ΦΟΔΣΑ, καλύπτεται από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας.
β. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδονται στο δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), εφόσον λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης εισφοράς στο ΦΟΔΣΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για ΑΕ ή ΦΟΔΣΑ νήσων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σε σχετική απόφαση του ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς για την είσπραξη εισφορών από τους Δήμους 
(ΑΔΑ: 7ΗΙ14653Σ5-9ΗΤ)  διευκρινίζει ότι "η παρακράτηση της οφειλής προς το ΦοΔΣΑ κάθε Δήμου -μέλους για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 όσοναφορά την ετήσια εισφορά και το τρίτο τρίμηνο του 2016 όσον αφορά το τέλος εναπόθεσης απορριμμάτωναπό τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει από τη ΔΕΗπροτείνεται να γίνει σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση που κάποιοι από τους Δήμους δεν λαμβάνουν ανταποδοτικά τέλη από τη ΔΕΗ Α.Ε. που να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς το Φο.Δ.Σ..Α. θα αποσταλεί σχετικό αίτημα στονΥπουργό Εσωτερικών για την παρακράτηση των συγκεκριμένων οφειλών του από τους ΚΑΠ του Δήμου όπωςπροβλέπεται στο αρ. 17 παρ. 2β του ν.4071/2012. Η παρακράτηση της οφειλής προτείνεται να γίνει και απότους ΚΑΠ σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις"


Διαβάστε από το πρακτικό της αρίθμ. 26 / 13-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


Θ Ε Μ Α : Έγκριση της υπ’ αριθμ.157/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 137/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».


O Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:« Το θέμα :«Έγκριση της υπ’ αριθμ.137/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2016» το ζήτησα εγώ εγγράφως στις 3 Δεκεμβρίου, να τεθεί θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Στο διάστημα από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τη σύνταξη της πρόσκλησης που έγινε στις 7 /12/2016, παρουσιάστηκαν καινούρια θέματα, είναι 4η φορά που ανακαλείται απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα γεγονότα την προλαβαίνουν κι επειδή δεν
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση τους..
Έτσι λοιπόν για τέταρτη φορά, ενώ υπάρχει το θέμα της 137/2016
απόφασης, η Οικονομική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση στις 7/12 με την
απόφαση 157/2016 ακύρωσε την 137/2016 απόφαση. Έχουν ακυρωθεί
επίσης η 115/16, η 120/16 και η 137/16.
Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα από τις 22 /7/2016 , που για πρώτη φορά τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και φτάσαμε στην σημερινή συνεδρίαση για να μπορέσουμε να έχουμε δεύτερη αναμόρφωση.
Έτσι, λοιπόν, το θέμα μας αυτό δεν πρέπει να είναι η 137/2016 που ορθώς  γράφεται εδώ, πρέπει να είναι η 157/2016 απόφαση.
Σε αυτό θα πρέπει να αποφασίσει το σώμα, αν δέχεται να γίνει αυτή η αντικατάσταση, και να έχω το λόγο στη συνέχεια να σας πω τι αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή στις 7/12/2016 σχετικά με τη δεύτερη εισήγηση.
Πρέπει να αποφασιστεί νομίζω πρώτα αν δέχεστε αντί της 137/2016 που ήδη ακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί η 157/2016 απόφαση».
Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε αντί της 137/2016 που ήδη  ακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί η 157/2016 απόφαση.

Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζοντας την εισήγηση του ανέφερε τα εξής:
«Στις 7/12 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή και μεταξύ των άλλων θεμάτων,
είχε και το θέμα ανάκληση της 137/2016 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για τη δεύτερη αναμόρφωση. Έτσι πήρε την 157/2016 απόφαση
καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες που έχει ο Δήμος.
Συγκεκριμένα στον κώδικα 617336.001 υπάρχει το αρχικό ποσό 211.369
και το ποσό μεταβολής που είναι μείον 173.000. Το τελικό ποσό που
προκύπτει είναι 38.000 θετικό.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων, αν θέλετε να σας πω τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα, είναι ότι το σύνολο των μεταβολών είναι
173.458 όσον αφορά τον κωδικό 617376 που σας είπα πριν.
Επίσης το σύνολο των μεταβολών είναι 761.744 για τα έσοδα, οι ακυρώσεις
ήταν το πρώτο, τα έσοδα είναι το δεύτερο και οι δαπάνες αντίστοιχα είναι στο
ποσό των 729.500.
Έτσι λοιπόν προκύπτουν τα έσοδα 761.744,72, οι ακυρώσεις 173.458, το
αποθεματικό 8.168 και το σύνολο των ανωτέρω είναι 943.370,80.
Τα έξοδά μας αντίστοιχα είναι 729.500 και υπολείπεται απομένει ένα
αποθεματικό 213.870 ευρώ. Αυτό το αποθεματικό που φαίνεται μεγάλο, είναι
να καλύψει ανάγκες που θα προκύψουν την επόμενη χρονιά στην πρώτη
αναμόρφωση που θα έρθει, και που είναι πάρα πολλά και σοβαρά θέματα.
Τώρα καλύπτουμε τις άμεσες ανάγκες μας, και άμεσες ανάγκες είναι να
πληρωθούν ορισμένες υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος, προκειμένου να μην
είναι εκπρόθεσμος.
Στη συνέχεια η συζήτηση διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Κατζούρας Ιωάννης: Σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οφείλω να πω ότι ακυρώσαμε πραγματικά όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, το γιατί; νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι σας. Ήταν οι καταστάσεις και τα διάφορα μηχανήματα με τις φωτιές, τα οποία το Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε.
Σε αυτό βάλαμε μόνο μέσα στην αναμόρφωση σαν αποδοχή 98.400, σαν
αποδοχή χρημάτων και τα τοποθετούμε στο αποθεματικό, έτσι; Επειδή έχει
μέσα για τα κοινωνικά προνοιακά επιδόματα, τα οποία έρχονται στον Δήμο
και νομίζω ότι είναι 160 άτομα από 1η του έτους θα πληρώνονται από τον
Δήμο. Επειδή έχει για τα ΑΜΕΑ, έχει για εργοδοτικές εισφορές, έχει διάφορες
τροποποιήσεις εδώ και χρήματα από κωδικούς, προκειμένου ο Δήμος, η
οικονομική διαχείριση του Δήμου να μην τεθεί στον αέρα, τιναχτεί στον αέρα,
ψηφίσαμε την αναμόρφωση αυτή, εξαιρώντας ορισμένα πράγματα.
Επειδή δε γράφτηκε όπως τα είπαμε στην Οικονομική Επιτροπή, τις
προσθήκες που είπαμε, τις επιφυλάξεις, με τις επιφυλάξεις που είπαμε,
ψηφίζουμε αλλά όχι στα πρόστιμα.

Στεργίου Ιωάννης: Είπε ο κ. Δήμαρχος κατά την εισήγηση ότι είναι η τρίτη, η
τέταρτη φορά η οποία όντως έρχεται και ανακαλούνται αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τις αναμορφώσεις. Αυτό το είχαμε πει
και στην προηγούμενη συζήτηση της 137 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, ότι δεν είναι ευθύνη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό
το θέμα.
Είχαμε ζητήσει συγκεκριμένες εξηγήσεις, όσον αφορά με αίτηση, η οποία
είναι από τις 25/8ου , όσον αφορά τα μηχανήματα, και δυστυχώς σήμερα
τελειώνει ο Δεκέμβρης και απαντήσεις ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουμε
λάβει.
Άρα δεν είναι δηλαδή εκ προθέσεως η θέση μας να μην ψηφίζουμε
αναμορφώσεις. Ίσα-ίσα, είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε και τη λειτουργία
του Δήμου, αλλά και κυρίως κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προσφέρει
υπηρεσίες, έχουν προσφέρει εργασίες και θα πρέπει να αμειφθούν. Κι αυτό
δεν το βλέπω και σε αυτή την αναμόρφωση την οποία σήμερα εμείς θα
αποφασίσουμε.
Πράγματι δηλαδή έχουμε τη δημιουργία των εσόδων επιχορηγήσεων, οι
οποίες ήρθαν και πήραν κωδικό στα έσοδα, αλλά αντίστοιχα στα έξοδα δεν
προβλέπονται Δήμαρχε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
προϊστάμενος των Οικονομικών υπηρεσιών, να πληρωθούν δαπάνες οι
οποίες έγιναν, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, τα οποία μιλάμε
για χρήματα της πυροπροστασίας, τα οποία η τελευταία Οικονομική Επιτροπή
και ορθά έκανε αποδεκτά.
Συνεχίζουμε να έχουμε διαφωνία, παρότι δεν έχετε βάλει μέσα τον κωδικό
των μηχανημάτων, γιατί δε μας έχετε δώσει την κατάσταση με τις ώρες που
έχουν δουλέψει πραγματικά τα μηχανήματα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν
και κάτοικοι συνδημότες μας, οι οποίοι εδώ σύμφωνα με τη δική σας
απόφαση την 575 δώσανε τρόφιμα, δώσανε νερά, δώσανε καφέδες, δώσανε
αναψυκτικά. Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα πληρωθούνε; Ποιος θα φροντίσει για
αυτό;
κ. Δήμαρχε παρακαλώ, επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή εδώ πέρα να
σοβαρευτούμε και να αποδίδουμε λοιπόν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Όχι
λοιπόν να βγαίνετε και να λέτε ότι ξέρετε είναι κάποιοι οι οποίοι δε θέλουν.
Βεβαίως και θέλουμε, βεβαίως και θέλουμε, άλλοι είναι αυτοί που δεν
θέλουνε, και πρέπει να είναι ξεκάθαρο τούτο εδώ, και φαίνεται κι από αυτή την
αναμόρφωση. Την οποία εμείς θα ψηφίσουμε όπως ψήφισαν και τα δύο μέλη
της παράταξής μας στην Οικονομική Επιτροπή, βέβαια με τις παρατηρήσεις
τις οποίες έχουνε κάνει, και δεν αναφέρεται, και έγιναν αποδεκτές, τόσο ο κ.
Κανζούρας όσο και ο κ. Μουργιάς.
Όσον αφορά δηλαδή τον κωδικό των εξόδων 808131.001 που αφορά τα
πρόστιμα, και δεν εξηγήσετε τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αόριστο είναι, γιατί
αν μέσα εκεί είναι και τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί για την
αποξήλωση της Αγ. Άννας εκεί υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να την αναφέρουμε.
Επίσης, στον κωδικό 20 των εξόδων το 6721.001 πάλι που αφορά την
ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ, κι εδώ είχαμε πάρει μία απόφαση.
Αν λοιπόν έχει τελειώσει η υπόθεση νομιμοποίησης του ΦΟΔΣΑ, εγώ δεν
είμαι σε θέση να το ξέρω, μας μοιράσατε πριν, δεν ξέρω με δική σας
πρωτοβουλία μία επιστολή η οποία είναι από το Υπουργείο Οικονομικών
είναι, από το Υπουργείο Εσωτερικών, και είναι γενικόλογα.
Αυτές δηλαδή οι διατυπώσεις που κάνει, γενικά με τους φορείς διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, δεν έπρεπε να αναφέρονται στον συγκεκριμένο
ΦΟΔΣΑ. Εγώ όμως παρά ταύτα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν αυτή τη
στιγμή ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας έχει αποκτήσει νομιμότητα
ή όχι. Αν δεν έχει νομιμότητα υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα. Αυτό δηλαδή το
έγγραφο, και νομίζω ότι το έχετε μελετήσει κι εσείς και όσοι συνάδελφοι το
πήρανε, δεν απαντά στο συγκεκριμένο, απαντάει γενικά, αυτό το γνωρίζουμε
έτσι κι αλλιώς, ότι μπορεί δηλαδή να γίνει παρακράτηση μέσα από τα
ανταποδοτικά της ΔΕΗ, αλλά αναφερόμαστε για το συγκεκριμένο.
Άρα λοιπόν εμείς θα ψηφίσουμε όπως ψηφίσανε και τα μέλη μας στην
Οικονομική Επιτροπή, με αυτές τις επιφυλάξεις, οι οποίες παρακαλώ να
ενσωματωθούν στο αποφασιστικό, για τους δύο κωδικούς τους οποίους
ανέφερα, που είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις, αν εκεί είναι και το πρόστιμο
να ενσωματωθεί και να συμπεριληφθεί η απόφαση 78/2016 του Δημοτικού
Συμβουλίου. Και βεβαίως για το ΦΟΔΣΑ υπάρχει κι εκεί μια απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, δε θυμάμαι ακριβώς πότε την είχαμε λάβει, ούτως
ώστε, και μάλιστα απ’ότι θυμάμαι είχαμε πάρει μία απόφαση να μην
αποδοθούν και να στείλει επιστολή ο Δήμαρχος για να μη
γίνει παρακράτηση των χρημάτων μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση του
φορέα.
Για τα μηχανήματα περιμένουμε κάποια στιγμή ο κ. Δήμαρχος να μας φέρει
τις ώρες τις οποίες έχουμε ζητήσει παρότι έχουν περάσει 3-4 μήνες.

Δήμαρχος: Όσον αφορά τις απαιτήσεις τρίτων που ξοδεύτηκαν χρήματα για
την πυρκαγιά τρεις φορές μπήκε το θέμα σε συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, πάρθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και ποτέ δεν
ευδοκίμησε. Είμαστε ο μόνος Δήμος που έχουμε να συζητάμε στο τέλος του
έτους τη δεύτερη αναμόρφωση.
Δεύτερον, όσον αφορά το ΦΟΔΣΑ θα επαναλάβω αυτά που είπα στην
Οικονομική Επιτροπή, ο ΦΟΔΣΑ δέχεται σήμερα τα σκουπίδια μας.
Είναι γνωστή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τηρείται από την
πλευρά του Δήμου, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμη ή όχι. Δηλαδή, τα τιμολόγια
που κόβει ο ΦΟΔΣΑ και έρχονται προς εξόφληση στο Δήμο μας, δεν
καταχωρούνται στο Λογιστήριο. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμη
ή όχι αυτή η απόφαση. Τηρεί το λογιστήριό μας την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Επίσης, επί της ουσίας δεν έχει καμία αξία η μη πληρωμή των τιμολογίων,
για τον εξής απλό λόγο. Μονομερώς, στο έγγραφο αυτό που πήρατε και το
οποίο εγώ δεν έστειλα, είναι αναφορά του Υπουργείου νομίζω, που αναφέρει
το μονομερές δικαίωμα των φορέων, να παρακρατούν στην πηγή τα χρήματα.
Δηλαδή ο ΦΟΔΣΑ έχει το δικαίωμα από το νόμο, να ζητήσει την
παρακράτηση των χρημάτων που η ΔΕΗ πρόκειται να αποδώσει και οι
έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας όλοι, να αποδώσουν στον Δήμο, τα παρακρατά
μονομερώς. Παρά τη διαμαρτυρία μας, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως
τίποτα. Δηλαδή επί της ουσίας ο ΦΟΔΣΑ πληρώνεται, ανεξάρτητα τι κάνουμε
εμείς.
Δεν τακτοποιείται λογιστικά, αυτό είναι το όλο θέμα και δεν μπορούμε να
κάνουμε απολύτως τίποτα. Κι αν νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορείτε
να ξαναπάρετε απόφαση. Πάλι το ίδιο θα γίνει.
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μη πληρωμής, και θα παρακρατούνται τα
χρήματα κατευθείαν στην πηγή, έτσι, για να καταλαβαίνουμε πώς έχει το
πράγμα.
Τα ίδια εξήγησα και στην Οικονομική Επιτροπή, το καταλάβανε, πιστεύω και
τώρα να το έχετε αντιληφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνεις τα
σκουπίδια κάπου και να αρνείσαι να πληρώνεις. Ποιος θα τα πληρώσει; Όλοι
οι Δήμοι θα κάνανε το ίδιο, κανένας δε θα πλήρωνε. Και ποιος θα μάζευε τα
σκουπίδια; Ποιος θα πλήρωνε τους εργάτες;
Γι' αυτό ο νόμος λοιπόν δίνει το δικαίωμα της μονομερούς παρακράτησης
του ποσού στην πηγή. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω.

Παζάρας Βασίλειος: κ. Πρόεδρε το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται.
Υπήρχε η προηγούμενη απόφαση η 137, που μέσα σε αυτή την απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, που μέσα σε αυτή ήταν η δημιουργία κωδικού
αριθμού, καινούργιου κωδικού, για να εγγραφεί η πίστωση για τα έξοδα που
κάναμε στις πυρκαγιές, ήταν η πίστωση για τις πυρκαγιές, ήταν και η δαπάνη
για τις πυρκαγιές. Και αυτή η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ψηφίστηκε ομόφωνα.
Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτοί που ψήφισαν ομόφωνα αυτή την
απόφαση ψήφισαν αντίθετα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έρχεται τώρα μια
καινούρια, ένα καινούριο θέμα ανάκληση αυτής της απόφασης της 137 το
οποίο το φέρνει ο Δήμαρχος. Μέσα σε αυτό το θέμα, υπάρχει η πίστωση,
αλλά δεν υπάρχει η δαπάνη. Άρα τα μηχανήματα, τα εστιατόρια, οτιδήποτε
είναι, αυτός που έβαλε πετρέλαιο, κλπ, δεν πρόκειται να πληρωθεί.
Κι ενώ το γνωρίζουν, δεν κάνουν τίποτα για να το συμπεριλάβουν μέσα σε
αυτή την απόφαση. Γιατί; Νομίζω ότι οχυρώνονται πίσω από τον άκρατο
εγωισμό τους, και παίζουν ένα παιχνίδι σε βάρος των συμφερόντων των
δημοτών μας. Αυτό θέλω να πω. Εγώ αδυνατώ να τους παρακολουθήσω.


Αρβανίτης Παναγιώτης: Επιγραμματικά θέλω να πω, ότι ψηφίζω τους
κωδικούς όλους, εκτός από τον κωδικό που αφορά πρόστιμα και
προσαυξήσεις, δεν ξέρω αν έχουνε την ίδια πρόταση και οι άλλοι που
μίλησαν. Εγώ είμαι αρνητικός σ' αυτό γιατί; γιατί εάν ψηφίσουμε αυτό τον
κωδικό έστω και με επιφύλαξη, πιστεύω ότι ο κωδικός αυτός θα λειτουργεί με
βάση τις παρακρατήσεις από έσοδα του Δήμου, άρα τα πρόστιμα αυτά θα τα
πληρώσουν οι πολίτες. Κι εγώ συνειδητά εδώ να ψηφίσω πρόστιμα και
προσαυξήσεις, που θα τα πληρώσουν οι πολίτες, δεν το έχω κάνει ποτέ, και
ούτε θα το κάνω. Είμαι τελείως αρνητικός σε αυτό τον κωδικό.
Κι εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι οι Οικονομικές υπηρεσίες, που κατά τα
άλλα λειτουργούν άψογα, εδώ για μένα δεν έχουν κάνει αυτά που έπρεπε να
έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έχουνε κωλυσιεργήσει γι αυτό τον κωδικό πάρα
πολύ. Εννοείται ότι αυτό που λέω, είναι η εφαρμογή της απόφασης, δε
θυμάμαι τον αριθμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δήμαρχος: Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εάν
τις παρέμβει διαπράττει παράβαση καθήκοντος και ελέγχεται από το 233
άρθρο του 3852.
Έτσι λοιπόν, οι κύριοι που νομίζουν ότι μπορεί να είναι ηγεμόνες, και να
αποφασίζουν επί των πάντων, δίνω την οριστική απάντηση στους κ.κ.
Καντζούρα και Μουργιά, ότι επισημαίνω κ. Καντζούρα και κ. Μουργιά, ότι οι
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων και όχι αυθαίρετες για θέματα που ανάγονται σε άλλα όργανα
διοίκησης και ελέγχου του Δήμου.
Κυρίως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δικαστήρια,
τη δικαιοσύνη, τους δικαστές, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, και ο ρόλος τους
προβλέπεται, των ελεγκτικών μηχανισμών, από το άρθρο 102 του
Συντάγματος, το οποίο λέει ότι: ο έλεγχος των συμφερόντων του Δημοσίου και
των Δήμων ανάγεται στους δικαστές. Να το καταλάβετε. Έχετε εκτραπεί σε
βαθμό που δεν έχετε αίσθηση τι σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο.
Και για να σας πω λοιπόν, όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που πήρατε
κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων σας, τις έχω στείλει στον Ελεγκτή
νομιμότητας, ακριβώς για να πάρουνε έγκριση.

Παζάρας Βασίλειος: Είπα, ότι σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, μένω
απέξω, συνένοχος δεν θα γίνω. Πάρτε απόφαση η πλειοψηφία, και διοικήστε
τον Δήμο. Εγώ μόλις πάρετε την απόφαση αυτή, θα σας ψηφίσω τις
αποφάσεις όχι με το ένα χέρι με τα δύο τα χέρια.
Δηλώνω επί του θέματος παρών.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων και έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει μερικώς την αρίθμ. 157/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας εκτός των Κ.Α :
80-8131.0001 Πρόστιμα και Προσαυξήσεις
20-6721.0001 Ετήσια εισφορά στο «ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βούλγαρης Αναστάσιος-
Αλατζάς Ευάγγελος-Τάρλας Κυριάκος-Κουκουρίκος Ηλιάς – Αρβανίτης
Παναγιώτης- Γιαννιός Κων/νος-Χατζής Ανδρέας-Στεργίου Ιωάννης-
Καντζούρας Ιωάννης- Στέφου Κυριακή-Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία-

Κανελλόπουλος Ιωάννης- Μουργιάς Ιωάννης-Ψαρρού Ελπίδα
(Ψήφοι δέκα
τέσσερες -14-)
Μειοψηφούντων των :
Σεσοντή Μαρία-Περήφανου Νίκη-Παληού Ευστρατίου-Γεωργάκαινα Ελένης-
Κατσούρα Δημητρίου:Εγκρίνουμε την αναμόρφωση ως έχει
(Ψήφοι πέντε-5-)
Λιαγκάκης Ευστάθιος-Γεωργατζής Ευάγγελος: Καταψηφίζουμε την
αναμόρφωση
(Ψήφοι δύο-2-)
Παζάρας Βασίλειος: Παρών
(Ψήφος μία-1-)


Εισηγητικές αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής


Εισηγητική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 157/2016

Εισηγητική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 137/2016


Εισηγητική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 120/2016


Εισηγητική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  115/2016Εισηγητική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 157/2016


2 Σχόλια:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΥΠΟΣΧΟΤΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ.ΕΠΙΣΗΣ Ο ΠΑΖΑΡΑΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΑΛΛΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ.ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΦΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΒΑΛΤΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ.ΑΝ Η ΔΕΥΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση πού θα ακυρώνει την απόφαση του ΦΟΔΣΑ για πληρωμή μέσω ΔΕΗ. Το ίδιο και για τις αποφάσεις των άλλων οργάνων για αναγκαστική πληρωμή των προστίμων. Δεν μπορεί ο κάθε οργανιζάκος να αποφασίζει ότι θέλει και να αψηφά κοτζάμ Δημοτικό Συμβούλιο.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.