Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Με καθυστέρηση στην δημοσιότητα το οικονομικό χάλι και οι ζημιές της ΔΕΥΑ (περίοδος Ψαρρού)

Μετά από 5 χρόνια εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί της περιόδου Ψαρρού για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.


Αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ  υποχρεούται να εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων – εξόδων, ισολογισμό και κατάσταση ρευστότητας και υποβάλλει αυτές το αργότερο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (παρ ζ, άρθρο 5 του Ν.1069/1980)


Παράβαση καθήκοντος

Για πιο λόγο η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. δεν έχει εκδώσει ακόμα το «Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτού» του Ν. 1069/80 άρθρο 19;

*Το άρθρο αναφέρει κατά λέξη, τα εξής: «Η επιχείρησις υποχρεούται όπως καθ' έκαστον έτος συντάσσει Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος Καταναλωτού.
Εις το τεύχος τούτο θα αναγράφωνται, μεταξύ άλλων, τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωσιν επί της δραστηριότητος της επιχειρήσεως στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνωνται εκ του ετησίου απολογισμού και των εκθέσεων οικονομικής καταστάσεως, της απογραφής της περιουσίας της, του ετησίου Προγράμματος Επενδύσεων μετά των πηγών χρηματοδοτήσεώς του εκ του αποτελέσματος του διαχειριστικού ελέγχου, των δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, της παραγωγικότητος της Επιχειρήσεως, της καταστάσεως του προσωπικού, των αμοιβών της διοικήσεως και του προσωπικού, ως και ετέρα στοιχεία επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως.
Το Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντού της επιχειρήσεως αποστέλλεται, μερίμνη της επιχειρήσεως, το βραδύτερον εντός εξ μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους εις τους καταναλωτάς της επιχειρήσεως προς ενημέρωσίν των.
Η μη σύνταξις ή η μη αποστολή του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος».Μια ζημιογόνα επιχείρηση
Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. συστήθηκε στις 16 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ 1326 Β/2011)  με την συγχώνευση  των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου Ελυμνίων και Δήμου Κηρέως
Σύμφωνα με την πράξη σύστασης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 132.061,00€ όπως προκύπτει από το άθροισμα των κεφαλαίων σύστασης των συγχωνευόμενων  Επιχειρήσεων.  Στους δημοσιευμένους ισολογισμούς  το εταιρικό  κεφάλαιο παρουσιάζεται να είναι  67.280, 92 € .


33,5% αύξηση των ζημιών σε 4 χρόνια και 65% αύξηση του δανεισμού 

Από το 2011 (διαχείριση Λεοντή) μέχρι το 2014 (διαχείριση Ψαρρού και Γιανιού) η  ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. κατάφερε να αυξήσει τις ζημιές πού παρέλαβε από τις συγχωνευμένες  Επιχειρήσεις από 813.790 Ευρώ σε 1.086.089  (αύξηση 272.299 Ευρώ ή 33,5%).

Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 64,8%  από 194.566 Ευρώ το   2011  σε 320.593  το 2014  (126.026 ευρώ αύξηση)
και οι βραθυπροθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν  κατά 16% από  781.418 Ευρώ το   2011  σε 906.449  Ευρώ το 2014 (αύξηση 125.030 Ευρώ)


ΑριθμοδείκτεςΧαμηλή Ρευστότητα και αφερεγγυότητα

2011201220132014
Δείκτες Ρευστότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α
Γενικής Ρευστότητας41,8%45,4%66,6%  74,1%
Άμεσης Ρευστότητας6,9%11,4%8,2%   9,5%

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας  μετρά την Ισορροπία μεταξύ "ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ" στοιχείων του συνθέτουν τον Ισολογισμό. Δηλ. σε τι % οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει μία Επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της (για αυτό καλείται ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ) .
Όσο μεγαλύτερος του 100 % τόσο το καλύτερο...  ;
Η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α  είναι  μη ικανοποιητική

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας ή Ρευστότητα ασφαλείας . Σε τι % μπορεί να αντεπεξέλθει - επαρκεί η Επιχείρηση Α Μ Ε Σ Α στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της. ΑΜΕΣΑ σημαίνει σε τι % το Ταμείο , Οι Λογαριασμοί Όψεως και όποιο άλλο στοιχείο του Ενεργητικού ΑΜΕΣΑ ρευστοποιήσιμο (επιταγές ολίγων ημερών) μπορούν να καλύψουν το σύνολο των Βραχ. Υποχρεώσεων .
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο καλύτερος ...

Tα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α  δεν είναι επαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τηςΧαμηλή αποτελεσματικότητα 


2011201220132014
Δείκτες Αποτελεσματικότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α
Ταχυτ. Εισπραξης απαιτήσεων226 ημ.189 ημ.284 ημ.401 ημέρες
Ταχυτ. Πληρωμής υποχρεώσεων.649 ημ.558 ημ.488 ημ.615 ημέρες
Κυκλ. Ταχύτητα ενεργητικού.608 ημ.492 ημ.519 ημ.781 ημέρες


ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι Απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτης της παραμένουν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ (πίστωση) . Δείχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ" που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ της.
Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο καλύτερος (συνήθως)...
Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.. είναι μία επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα με αποτέλεσμα η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων της να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Το 2014 ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεών  χειροτέρευσε   στις 401 ημέρες από 226 ημέρες το 2011. η κατάσταση αυτή πιθανότατα να αναγκάσουν την  Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. να δανείζεται βραχυπρόθεσμα και ίσως εμφανιστούν αυξημένες οι μη εισπραχθείσες απαιτήσεις της.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Σε πόσες ημέρες κατά μέσο όρο οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένουν ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ . Δείχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ της (ή το αντίστροφο , την "Τιμολογιακή Πολιτική" των Προμηθευτών προς την συγκεκριμένη επιχείρηση).
Ο δείκτης κρίνεται σε σχέση με τον δείκτη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και σε σχέση με την φύση της επιχείρησης.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. πληρώνει τις υποχρεώσεις της σε 615 ημέρες

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.  Σε πόσες ημέρες η επιχείρηση "ανακυκλώνει" - "αξιοποιεί" και "μετατρέπει" το Σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ σε πωλήσεις . Δείχνει , δηλαδή την ικανότητα της επιχείρησης (επιχειρηματία) να αξιοποιεί στην μάχη της αγοράς όλα τα εφόδια που διαθέτει ..δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού (πάγια - εγκαταστάσεις κ.λ.π) .
Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο "καλύτερος" σε σύγκριση πάντα με την φύση της επιχείρησης.

Ζημίες και αρνητική απόδοση κεφαλαίων

  2011201220132014
Δείκτες αποδοτικότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
περιθώριο μεικτού κέρδους-24,7%   -8,6%   2,2%-11,1%
περιθώριο καθ. κέρδους-56,7%   -38,1%  -30,7%-44,6%απόδοση όλων κεφαλαίων-33,9%   -25,3%-21,5%-20,8%


ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Δείχνει σε % το Μικτό περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν , την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και τον τρόπο που καθορίζεται την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Καταδεικνύει και έμμεσα την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος....
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...
Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους είναι χαμηλός και παρέχει την πληροφορία ότι η ΔΕΥΑΜΛΑΑ έχει κάνει επενδύσεις που δεν δικαιολογούνται από τον όγκο των πωλήσεων της.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Δείχνει σε % το ΚΑΘΑΡΟ περιθώριο Κέρδους με το οποίο πωλεί η επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν (άρα δείχνει την καλή και συνετή διαχείριση και οργάνωση της επιχείρησης). Καταδεικνύει (ιδιαίτερα) και την ένταση του ανταγωνισμού στην "αγορά" του προϊόντος....
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...
Το αρνητικό αποτέλεσμα του δείκτη  δεν είναι ικανοποιητικό καθώς αποδεικνύει πως η ΔΕΥΑΜΛΑΑ δεν πραγματοποίησε κέρδη από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, αντίθετα παρουσιάζει ζημίες.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Δείχνει σε % τον βαθμό αξιοποίησης των Συνολικών ( Ιδίων και Ξένων/Δανεικών) Κεφαλαίων , την ικανότητα δηλαδή του επιχειρηματία να αξιοποιεί τα Συνολικά Κεφάλαια (λεφτά των Συνεταίρων, Δάνεια από Τράπεζες , Πίστωση από Προμηθευτές κ.λ.π ) και να παράγει από αυτά ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ.Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...

Ο συγκεκριμένος δείκτης  δεν είναι ικανοποιητικός, υποδεικνύοντας έλλειψη κερδοφόρας δυναμικότητας των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων της ΔΕΥΑΜΛΑΑ  2011201220132014
Δείκτες δραστηριότητας ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
Κεφαλαιακή διάρθρωση-125,2%  -115,6%   -70,6%   -23,7%
Δανειακή επιβάρυνσης133,3%      124,8%    114,4%   106,6%
παγιοποίηση ενεργητικού55,3%      48,5%     37,4%     41,2%
κάλυψη παγίων με διαρκή κεφάλαια   -60,2%     -56,2%     -38,5%    -16,0%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δείχνει τι % των Ξένων Κεφαλαίων (Δάνεια , Προμηθευτές , Πιστωτές κ.λ.π) αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης (συμμετοχή των μετόχων) .
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα (όμως... μεγάλη σημασία έχει η φύση της επιχείρησης).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  Δείχνει το % των Ξένων Κεφαλαίων (Δάνεια , Προμηθευτές , Πιστωτές κ.λ.π) σε σχέση με το Σύνολο του Παθητικού (Υποχρεώσεις) . Δείχνει το βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από Ξένα (προς αυτή..) Κεφάλαια ...
Ο βαθμός της δανειακής εξάρτησης της ΔΕΥΑΜΛΑΑ κυμαίνεται σε υψηλά  επίπεδα


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δείχνει το % των ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κτίρια , μηχανήματα , έπιπλα , εξοπλισμός κ.λ.π ) σε σχέση με το Σύνολο του Ενεργητικού ("απαιτήσεις" - περιουσία επιχ/σης)
Ο δείκτης εκτιμάται σε σχέση με την φύση της επιχείρησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δείχνει σε τι % καλύπτουν = έχουν χρηματοδοτήσει τα ΠΑΓΙΑ στοιχεία του Ενεργητικού όλα τα Μακράς αποπληρωμής κεφάλαια του παθητικού (Ίδια κεφάλαια και Μέσο Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια).
Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο καλύτερα ...και ιδιαίτερα πάνω του 100 % ...
Να συνεκτιμήσουμε την διαχρονική μείωση της αξίας των Παγίων από τις ετήσιες αποσβέσεις...


Αρνητική η  καθαρή αξία της  ΔΕΥΑΜΛΑΑ  

η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει ή τα Ίδια Κεφάλαια ή τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια....


2011201220132014
εξτρα κεφ. κινησης-508.688€-617.248€-373.529€-315.398€
καθαρή θέση-298,234€-411.733€-211.296€-161.686€


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / "ΕΠΙΠΛΕΟΝ" ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ)
Το επιπλέον (ανώτατο) Βραχυπρόθεσμο Κεφάλαιο Κίνησης (Δάνειο συνήθως) που πιθανόν χρειάζεται η επιχείρηση για την ομαλή λειτουργία της .
Εάν είναι αρνητικός αριθμός σημαίνει ότι το υφιστάμενο βραχυχρόνιο κεφάλαιο είναι παραπάνω από το κανονικό και η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει ή τα Ίδια Κεφάλαια ή τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια....
Οσο μεγαλύτερος και θετικός είναι ο αριθμός (ΚΕ>ΒΥ) τόσο η επιχείρηση καλύπτει πιο άνετα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.


ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Η καθαρή αξία , η περιουσιακής θέση της επιχείρησης , δηλαδή "πόσο κάνει - αξίζει " η επιχείρηση εάν υποθέσουμε ότι "διαλύεται"¨ σήμερα. Σημαντικός δείκτης για Πιστωτές - προμηθευτές και Τράπεζες (δείχνει τι "αντίκρισμα αξίας" υπάρχει έναντι του πιστωτικού τους κινδύνου)  Δεν συμπεριλαμβάνεται π.χ φήμη , σήματα , πελατολόγιο κ.λ.π...μιλάμε ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - στατικά... Όσο μεγαλύτερο το ποσό τόσο καλύτερα ..

Ισολογισμός του 2011

Ισολογισμός του 2012Ισολογισμός του 2013
Ισολογισμός του 2014
67 Σχόλια:

ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙΕΙ (ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ )Ο ΨΑΡΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΛΗ 1,2 ΕΚ.ΕΥΡΩ ΧΡΕΗ ΕΛΑ ΨΑΡΡΕ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΝΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

Αν είναι έτσι οι καλύτεροι δείξε μας τους χειρότερους. Μάλλον θα είσαι και εσύ ένας από τους αναλφαβητους που δεν μπορεί να διαβάσει τα φέσια που μας άφησε ο αγαπημένος σου δήμαρχος

Αυτή η επιχείρηση στήθηκε στο πόδι από τον Ψαρρό και την ομάδα του για να εξυπηρητησουν την πελατεία τους και επειδή χρειαζοντουσαν ένα πλυντήριο για αυτά που έτρωγαν. Ο νόμος λέει ότι πριν την σύσταση μιας δευα απαιτείται μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Δεν έγινε καμμία τέτοια μελέτη στην δική μας περίπτωση οι κύριοι χρησιμοποίησαν τις κομματικές τους επαφές στην περιφέρεια και κατάφεραν να την στήσουν και να μας φέσι νουν χωρίς να παράγουν σοβαρό έργο- δες βιολογικούς νερό Κηρίνθου κλπ. Έβαλε και τον άνηψιο του για διευθυντή και έδωσε παράνομα παχυλό μισθό σε δημοτικό του σύμβουλο συγγενή του. Αυτός ήταν ο Ψαρρός και η παράταξή του που ηγείται ο ανθυπασπιστης του Στεργίου

Για να λειτουργήσει κανονικά η Δευα λέει θέλει άλλες 320 χιλιάδες ευρώδάνεια. Ετοιμαστείτε άλλο φεσι. Και τα στοιχεία είναι του 2014. Γιατί δεν την κλείνετε τι την κρατάτε.

320 χιλιάδες ευρώ με αρνητική απόδοση ξεφαλαίων που έχει η Δευα θα φαγωθούν μέσα σε λίγα χρόνια η Δευα χρειάζεται οικονομική εξυγίανση ή να κλείσει. Δεν μπορούμε να χρεωνομαστε επ άπειρον για να πληρώνουμε τις ζημιές της δευα. Δεν είναι κοινωφελές έργο να χρεωνομαστε όλοι να πληρώνουμε για το νερό και την αποχέτευση των εξυπνακιδων που δεν πληρώνουν, έχουν συνδέσει τους βόθρος στα ομβρια ή είναι ημέτεροι και τους διαγραφούν τις οφειλές λαικίζοντες σύμβουλοι. Η θα γίνετε πιο αποδοτικοί και λιγότερο ζημιογόνοι ή να την κλείσετε. Τα υψηλά τέλη που πληρώνουμε δεν δικαιολογούν τέτοιες ζημιές. Και μην τολμήσετε και βάλτε τον τάρλα ξανά πάνω

Οι αμετανόητοι κατζουροστεργίου ξεθάβουν μούμιες
που κατέστρεψαν τον τόπο με τον κομματισμό, την
ρεμούλα, τις κλεψιές.
Δεν έχουν καμιά προοπτική, αντιθέτως έδειξαν γιά
άλλη μια φορά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι
το προσωπικό τους συμφέρον.
Χάσανε τη μάσα, χάσανε την εξουσία, δεν μπορούν να
κλέψουνε και έχουνε λυσσάξει.
Συνομωτούν με τους αποστάτες γιά να πάρουν την
εξουσία στο δήμο για να κλεύουν και πάλι και να μας
χρεώνουν μιά ζωή.
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ

Αυξήστε τα τέλη για να εξασφαλίσουμε σταθερή απασχόληση και μισθό στον άνηψιο του Ψαρρού και να μην κλείσει η δευα

Ας μη ήταν τα κοπρόσκυλα οι αποστάτες που κάνανε
συμμορία με την αλητεία Κατζούρα - Στεργίου και θα
θα βλέπαμε τώρα που θα ήταν Λεοντής και Ψαρρός.
Ήταν ο κούλης ο μεγάλος απατεώνας στη μέση που
ο Γιαννιός ήθελε να προστατέψει τον κομματικό του
σύντροφο, γι' αυτό κάνανε όλοι μαζί την ανταρσία
κατά του δημάρχου.
Έχω πληροφορίες ότι κάτι πολύ σημαντικό θα γίνει
για τη ΔΕΥΑ.
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ
´Η ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ.

ΤΑ ΚΑΛΆ ΚΕ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ Ο ΨΑΡΌΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΗΨΟ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ ΛΊΜΝΗΣ Η ΌΧΙ ΚΕ ΓΙΆΝΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 20011.
ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΩΡΑ ΦΥΛΑΚΗ.
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ.
ΚΡΕΜΑΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Αυξήστε τα τέλη δεν μας πειράζει να πληρώσουμε εμείς την κακοδιαχείριση και τις παράνομες ψηφοθηρικές προσλήψεις Ψαρρού. Αφού ήταν τόοοσο καλός

ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,
ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΤΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΧΘΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ
ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Προς 31/12 8.54
Πολύ του παρακαλετού είσαι αγαπητέ αναγνώστη. Επειδή αυτοί δεν καταλαβαίνουν από καλούς τρόπους και παρακάλια, μία είναι η λύση.
Στις επόμενες εκλογές τους ξεκουμπίζεις με την ψήφο σου.
Καλή χρονιά σε όλους..

Οι Σπαθαριώτες και οι Αγιαανιώτες που δεν πληρώνουν το νερό είναι μάγκες; Να σταματήσουμε να πληρώνουμε και εμείς τα κορόιδα.

Το 2015 γιατί δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη;

pros
1 Ιανουαρίου 2017 - 7:24 μ.μ.
αδιαβαστε κακοηθη
του 2015 εχει ηδη δημοσιοποιηθει
ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΣ
1 Ιανουαρίου 2017 - 7:20 μ.μ.
ΚΑΙ ΙΟ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΕς ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΙΑΝΙΩΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ


ΝΑΙ 10:19 όχι μόνο είναι ο πρώτος ισολογισμός της ΔΕΥΑ που δημοσιεύτηκε στην ώρα του στις 20/4/16 (ΑΔΑ ΑΔΑ: 754ΜΟΛΤ7-ΙΥΟ - είναι και ο πρώτος ισολογισμός που η επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη 31 χιλιάδες ευρώ
μέσα σε ένα χρόνο από το 2014 μέχρι το 2015 τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν από 597 χιλιάδες σε 422 χιλιάδες και τα διοικητικά έξοδα από 124 χιλιάδες το 2014 στις 89 χιλιάδες ευρώ

Μπράβο στον κ.Πάληο για την υπεύθυνη διαχείριση της ΔΕΥΑ και που έχει αρχίσει να γυρίζει την κατάσταση

Για τους κακόπιστους ο ισολογισμός έχει δημοσιευθεί στο Διαύγεια

https://diavgeia.gov.gr/doc/754%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%A47-%CE%99%CE%A5%CE%9F?inline=true

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ
ΜΑΣ ΥΠΟΤΙΜΑ, ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΧΑΖΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ
ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ, ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΣ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟΣΟ ΠΙΣΩ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΓΕΛΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

που ειναι τα εργα της δευα ΤΙΠΟΤΑ ετσι πως να κανης ταμειο και εξοδα ο κυριος ΤΙΠΟΤΑ

Όλο έργα ήταν ο Ψαρρός και οι άλλοι που μας φέσωναν. Και μην μου πεις τα έργα που πλήρωνε το ΕΣΠΑ γιατί έχω πολλά να σου πω.

9:40
Κ.Μηδενιστή,για να κανείς έργα πρέπει πρώτα να νοικοκυρέψεις τα μπάχαλο.
Απλή λογική που σου είναι άγνωστη και η βασική αρχή της οικονομίας για ανάπτυξη.
Ο Καινούργιος Χρόνος να σου είναι χαρούμενος και να σου χαρίσει σύνεση.
χ.χ.χ.χ........

Αν τα παραπάνω έξοδα που λες 9:49 ήταν για έργα αυτά θα φαινοτουσαν στην αύξηση των παγίων στοιχείων του ισολογισμού. Από το 2011 μέχρι το 2014 τα πάγια αυξήθηκαν κατά 70 χιλιάδες μόνο και η επιχείρηση πήρε ένα δάνειο 120 χιλ. Ευρώ αυτή την περίοδο. Το δάνειο δεν πήγε σε επενδύσεις αλλά σπατάληθηκε σε άσκοπα έξοδα . Το ίδιο και με την αδικαιολόγητη αύξηση των βραχυπροθεσμων οφειλών. Που πήγαν αυτά τα λεφτά; στα τσιπουραδικα; για να μην μιλάμε χωρίς στοιχεία

9:49
Ο Παληος πράγματι δεν έχει κάνει έργο,ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΘΛΟ,βάζει τάξη σε μια υπηρεσία που ασελγούσαν οι δικοί σου.Ερωτηση προς τον 9:49:
Ποια είναι τα έργα της απελθούσας ηγεσίας και γιατί διακαως ο Γιαννιος ήθελε να είναι αναμφισβητουμενος διαχειριστή της και κατέληξε αισχρος πολέμιος της σημερινής ηγεσίας και καρδιακός φίλος των Κατζουροστεργίων?

Εμεις ζηταμε αλλεπαληλες εκλογες,μεχρι να βγει δημαρχος ο στεργιου,.τελεια, και παυλα.λεφτα,,υπαρχουν,,ενοουμε δανεια...

Παρακαλώ τον 6.49 μ.μ. να μην ειρωνεύεται, υποτιμά
και εξευτελίζει τον κ. Στεργίου, γιατί τα καταφέρνει
από μόνος του να εξευτελίζεται συνεχώς απο τότε,
που έχασε τις εκλογές.

Αν είχε λίγο μυαλό ο Στεργίου, λιγότερο εγωισμό,
λιγότερες γυναικείες επιρροές και ήταν απαλλαγμένος
απο αλαζονεία και λαϊκισμό τώρα θα μπορούσε νά είναι
συμπολίτευση στο δήμο σε αναπλήρωση των αποστατών
και θα είχε ανοίξει ο δρόμος να γίνει δήμαρχος.
Δυστυχώς μας απογοήτευσε πλήρως και έδειξε ότι είναι
Ίδιος με τους αποστάτες που κατηγορούσε, έχει πάθη
και κάνει λάθη.

Λογικά ο Ανώνυμος 2 Ιανουαρίου 2017 - 6,49 μ.μ. είναι οπαδός του Κυριάκου της ΝΔ(και του Τάρλα προφανώς) που ζητάει εκλογές 3 φορές τη μέρα.
Αγνοεί όμως πως εθνικές εκλογές μπορεί να γίνουν πριν τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης, Δημοτικές όμως δεν γίνονται σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της θητείας κάθε Δημοτικής αρχής.
Προφανώς αγνοεί πως ακόμα και να παραιτηθεί ο Δήμαρχος ή να εκπέσει του αξιώματος με δικαστική απόφαση, Δήμαρχος θα εκλεγεί από την πλειοψηφούσα παράταξη, χωρίς νέες εκλογές.
Να λοιπόν γιατί οι αποστάτες δεν παραιτούνται ούτε ανεξαρτητοποιούνται.
Θέλουν να αναλάβουν την αρχή, για τους δικούς τους λόγους οι οποίοι δεν ταυτίζονται με το καλό του τόπου και των Δημοτών.
Θεωρούν επάγγελμα το αξίωμα και βεβαίως είναι επάγγελμα για κάποιους αφού μια από τις επιδιώξεις τους είναι ο μισθός !

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΣ

PROS
3 Ιανουαρίου 2017 - 11:53 π.μ.
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕΓΑΛΕ

Ο Γιαννιος γιατί αγωνίζεται για την ΔΕΥΑ που δεν έχει μισθό?
Μηπως 11:53 ο πόλεμος είναι μόνο για τη ΜΑΣΑ?
Τι γνωμη έχει ο κ.Κουτσουρας για τον συναιτερακι του και πολιτικό του ηγέτη?
Ο Μάρκου θα τρίβει τα χέρια του έγινε το ΤΙΠΟΤΑ συμβουλάτορες και μάλιστα κακός της συμμορίας 10+αντιπολίτευση.

1:03
Ο Στεργιου Δημαρχος και κορώνα του δημάρχου η τσιριχτουλα, η ευγενέστατη ανόητη νεαρά ή η κρυπτοφασιστρια?
Κουμπούρια και μαχαίρια που θα βγούμε !!!

Όλοι εσείς οι λασπολογοι γιατί δεν πάτε στα δημοτικά συμβούλια να τους κραξετε. Απλά επειδή είστε ανθρωπακια και κοτουλες και δεν έχετε να πείτε τπτ . Έχετε χεστει πάνω σας γιατί το ξέρετε πολύ καλά ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος.
Μετά θα ξαναπατε στα δσ, αλλά θα φάτε πολλές φαπες άμα βγάλετε κιχ

Παρακολουθώ όλα σχεδόν τα δημοτικά συμβούλια και εκείνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι ο κ. Στεργίου υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο που του έχουν αναθέσει οι πολίτες. Οι τοποθετήσεις του είναι πάντα τεκμηριωμένες. Από ότι φαίνεται το αναγνωρίζετε και εσείς αφού του ζητάτε να αναλάβει ρόλο συμπολίτευσης.

ΠΡΟΣ 3 Ιανουαρίου 2017 - 7:04 μ.μ. Είπες "οι τοποθετήσεις του Στεργίου είναι πάντα τεκμηριωμένες".

Παρακολουθώ και εγώ τα συμβούλια και αναρωτιέμαι που είδες την τεκμηρίωση. τη επαναληπτική άρνηση να εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα επειδή δεν υλοποιήθηκαν τα έργα του περσινού ΤΠ και δεν θέλει να νομιμοποιησει την αδράνεια του Δημάρχου με την ψήφο του εκτός από υποκριτικό (στην δική του θητεία 4 χρόνια τα έβγαλαν με ένα ανυλοποιητο ΤΠ) είναι οχι μόνο ατεκμηρίωτη αλλά και άτοπη. Πως θα μειώσει την αδράνεια αν μπλοκάρει την έγκριση των έργων πού είναι να γίνουν.

για το σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών που το ετοίμασε ο ΦΟΣΔΑ για όλους τους δήμους, μείναμε οι τελευταίος δήμος χωρίς έγκριση του σχεδίου στην Στερεά γιατί ο Στεργιου με τα νέα τσιράκια του τους αποστάτες μποϊκοτάρισε την συνεδρίαση ζητωντας διαβούλευση.Διαβούλευση που ο ιδιος ποτέ δεν έκανε σαν αντιδήμαρχος και λόγω έλλειψης χρόνου δεν έγινε σε κανένα δήμο.

Αν αυτό το θεωρείς τεκμηριωμένη και υπεύθυνη αντιπολιτευση μάλλον δεν γνωρίζεις τι είναι αντιδραστική αντιπολιτευση ή είσαι δέσμιος των παραταξιακών σου παρωπίδων και κάνεις προπαγάνδα υπέρ του Στεργίου

ΠΡΟΣ 3 Ιανουαρίου 2017 - 5:41 μ.μ.

το δημοτικό Συμβούλιο εχει καταντήσει μια παρωδία της δημοκρατίας και τα σχολια σου είναι ενδεικτικά της αντίληψης σου για το θεσμό και της δημοκρατικότητας σου Εννοω το "...θα φάτε πολλές φαπες άμα βγάλετε κιχ"

Είμαι περίεργος να μάθω ποιος θα είναι επόμενος δήμαρχος. Αφού γνωρίζεις πες μας και σε μας να μάθουμε

Για το τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορείς να ζητάς ευθύνες από τις παρατάξεις της αντιπολιτευσής. Αυτές να τις ζητήσεις από την παράταξη του Καλυβιώτη. Στους άλλους Δήμους χωρίς τις ψήφους της αντιπολιτευσής και τα τεχνικά πρόγραμματα και οι προϋπολογισμοί εγκρίνονται,άρα η ευθύνη είναι της συμπολίτευσης. Για δε το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων αφού παρακολουθείς και εσύ τα συμβούλια όπως λες στο σχόλιο σου θα θυμάστε πως είχε αποχωρήσει η παρέα του δημάρχου και δεν υπήρχε εισηγητής, επανήλθε το θέμα μετά από πολύ καιρό και ψηφίστηκε και μάλιστα ομόφωνα.

Κακομοίρη 8.04 μ.μ. είσαι σαν τον παπά που ευλογεί τα γένια του.
Γράφεις γιά τον ίδιο σου το εαυτό, αυτοκολακεύεσαι, έχεις χάσει
το μπούσουλα, παραπαίεις και πας απο γκάφα σε γκάφα.
Έχετε κάνει τόσο κακό σε μας τους πολίτες μαζί με τους
αποστάτες που δεν περιγράφεται.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς ;;; Τις ψευδείς καταγγελίες,
τις ρουφιανιές, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό
που δεν ψηφίζεται και μένουμε απλήρωτοι εμείς οι επαγγελματίες,
τις αναμορφώσεις, που δεν ψηφίζετε,γιά να μη πληρωθούμε γιά την
πυρκαϊά και τόσες άλλες βρωμιές παλιό αλήτες.
Στεργίου έχασες τις εκλογές, έχασες τα λογικά σου, έχεις μείνει
ένα άδεια πράγμα, ένα κουφάρι, που μαζί με τον κατζούρα είστε
ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΗΣ ΡΕΜΟΥΛΑΣ.

ΡΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΛΑΤΕ.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΕΙ ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ-ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ......ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ;;
ΘΡΑΣΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ???

Ξέρεις το ρητό που λέει: Πετροβολουν το δέντρο που κάνει καρπούς.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΩΝ 10 ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ 7 ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΩΝ.
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 17

υπομονή σε λίγο θα εμφανιστεί ο καλύτερος και θα είναι πραγματικά διαφορετικός

Προκαλει το τημ των ανταρτων με την μεχρι τωρα σταση τους.ΑΝ ονειρευονται οτι θα ριξουν το δημαρχο με τις ενεργειες τους,κουνια που τους κουναγε.ΑΣΕ ΠΟΥ ΑΝ ΤΟΛΜΙΣΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΛΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ,και το βασικοτερο;θα περιμεναν οι δημοτες απο τον κ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ,ΠΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.γιατι αν σπασει ο διαβολος το ποδι του και εκλεγει δημαρχος αυριο,,λεω,,ΑΝ,ολα οσα συμβαινουν σημερα,,θα τα βρει μπροστα του.και τοτε θαναι αργα για δακρυα.

προς 10 15 τον θεσμο του Δημαρχου βρε παπαρα τον εχει ξεφτιλισει ο φιλος σου ο χρηστος

Προς 5.56 με αγαπη.ΣΤΗ ΖΩΗ,ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ,ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,,,ποτε μην λες ποτε,,,θα δειξει.

o επόμενος Δήμαρχος εχει ήδη έτοιμο τον σχεδιασμό που περιλαμβάνει τα πάντα όμορφα και ωραία

Προς 9.25

Ασφαλώς φίλε εννοείς το Στεργίου...γνωστός ο σχεδιασμός του στα χνάρια του Ψαρρού πρωτοπαλίκαρό του υπήρξε τόσα χρόνια και συνυπεύθυνος στη ρεμούλα.Αντιδήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια,τόσα σκάνδαλα έχει πάρει θέση ποτέ;Κουβέντα για τίποτα.Αγκαλιά με τον Καντζούρα και τους αποστάτες προσπαθεί να κουκουλώσει ό,τι μπορεί νομίζοντας ότι θα βγει αλώβητος.Λάθος υπολογισμός γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού,τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κώλος της....

Τόσα χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα περίμενε κανείς να γνωρίζει καλά το ρόλο της αντιπολίτευσης.Οι δημότες που τον ψήφισαν περίμεναν σοβαρή παρουσία στο Δ.Σ.εποικοδομητική κριτική,σοβαρές προτάσεις.Δεν τον έστειλαν εκεί να σέρνει το χορό σ αυτή την αθλιότητα.Νομίζει μαζί με την απερίγραπτη παρέα του ότι συμμαχώντας με τους επίορκους και φαύλους αποστάτες βλάπτει το Δήμαρχο;Τα συμφέροντα των δημοτών βλάπτει κι ο κόσμος το έχει αντιληφθεί γιατί πια έχει ξεσκεπαστεί.
Και όπως φαίνεται είμαστε ακόμα στην αρχή...θα βγούνε χοντρά πράματα στον αέρα,να δούμε πού θα κρυφτούν όλοι τους.
Και μιά συμβουλή για τον κ.Στεργίου.Αν ο κακός κροκόδειλος φάει τον εχθρό σου,μη χαίρεσαι,δεν είναι φίλος σου,σε λίγο θα φάει τους φίλους σου και μετά θα φάει και σένα!!
Τόκαψες το χαρτί σου!

ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΛΟΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

9:25
Όμορφα και ωραία μήπως εννοείς να συνεχίσουμε την παλιά βρώμικη,ανεύθυνη,παλαιοκομματική και λαϊκιστικη των φίλων σου?
Εάν είναι της αποδοχής σου σίγουρα είναι ο πολύ αναμενόμενος σωτήρας ,θα δούμε τους 10+συμπολίτευση αγκαλιασμένους να εργάζονται για το καλό όλων
Και όχι μόνο του δικού σου.Επιτελους ησύχασα νασαι καλά για την ενημέρωση,
Περιμένω νεα σου.

Επιτέλους αγαπητέ 9:25καταλαβες ότι δεν μπορείτε να "ρίξετε"τον δήμαρχο.Στα επόμενα δυο χρόνια όμορφα και ωραία θα χωνέψεις πως ο Καλυβιωτης ήρθε για να μείνει και να βάλει τάξη.Φιλακια στη παρεούλα σου.

Η σιγουριά σου κ."όμορφα και ωραία"φανερώνει την απυθμενη ηλιθιότητα σου.
Τις καλύτερες ευχες μου στον υποψήφιο σου και να προσέχει τους φίλους του γιατί λένε :πες μας με ποιον πας να σου πω ποιος είσαι.

Ο κ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ αν νομιζει οτι ο κοσμος τρωει κουτοχορτο ειναι γελασμενος.ομοιος,με τον τριαντη,φορανε μια καπιστρανα,,γραβατα,και πανε κορδωμενοι ,λες και εχουν καταποιει σπαθι,μπροστα,μπροστα,στην εκκλησια,για να τους βλεπουν οι πιστοι,,δεν αφηνουν μνημοσυνο για μνημοσυνο..και μοιαζουν του ΠΑΝΙΚΑ,,του ψωμιαδη.ετσι ρε βληματα θα παρετε τη δημαρχια;στρωσου γιαννακο στη δουλεια,κανε προτασεις,ασε τα παλαιοκομματικα τερτιπια,και ασε τα σαπια,,οι λιμνιωτες παλι,οπως πας,θα σου ριξουμε φουμο.

Προς 6.35
Ασχολησου με τον δικό σου τον Δήμαρχο την ανοικανοτητα του την καταστροφή της περιοχής και άσε τον καθένα να κάνει ότι θέλει.σιγα μν πρέπει να περνουν και την αδεια σου.
Κοίτα τα κέρατα σου και σταματά να σχολιάζεις τα υπόλοιπα ζευγάρια......

σοβαρό θέμα κιμασι παραλία.επιγοντος πριν το καλοκερι να στρώθη οδρομος κιμασίου μέχρι το καράβι ..δεν μπορη οι λουόμενοι να τρώνε σκόνη
80/5000

σοβαρό θέμα κιμασι!!!!!!!!!!!

επίσης να στρώθη ο δρόμος μέχρι το καράβι δεν μπορη οι λουόμενοι να τρώνε σκόνη

ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΟ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΜΑΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΕΣΕΙΣ ΚΟΠΡΙΤΕΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ.
ΕΙΣΤΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ, ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ, ΑΣΧΕΤΟΙ, ΚΑΚΟΙ, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΙ,
ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΙΔΕΣ, ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ. ΕΙΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ,
ΕΙΣΤΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΠΙΛΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.

Ποιες είναι οι σπουδές του δημάρχου ?
Γιατί παρουσιάζεται σαν μορφωμενος.

Μήπως έχει τελειώσει μόνο σεβιτανιδειο και τα άλλα που λέει είναι μόνο φουμαρα ???

ΤΟΣΗ ΒΡΩΜΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΡΥΜΜΕΝΗ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ .

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το ΕΒ,
που μας δίνει την ευκαιρία να δούμε την ποιότητα
των δημοτικών συμβούλων ψηφίζαμε τα τελευταία
χρόνια να μας εκπροσωπούν.
Νοιώθω αηδία, συχαμάρα, ντροπή και οργή
γι' αυτούς. Δεν περίμενα να είναι αυτού του επιπέδου.
ΑΙΣΧΟΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΟΥΜΕ ??
ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ??
ΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΝ.
ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΣΥΝΕΧΙΣΕ, ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ.

ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΙΣΙΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.


ΠΡΟΣ

7 Ιανουαρίου 2017 - 2:35 μ.μ.

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΕΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ
ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΕΣΥ ΤΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΧΕΙΣ?
ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ,ΑΛΛΟΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ,ΑΛΛΟΙ
ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
ΗΡΘΕ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΔΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΜΟΥΛΑΣ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ; ΚΑΛΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΙΝΕΣΑΙ, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ.

ΑΞΙΟΣ ΟΧΙ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΙ.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.