Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017 η ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς ΜαντουδίουΤο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει  τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας όπως καταθέσουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Από το πρακτικό της αρίθμ. 26 / 13-12-2016 συνεδρίασης τουΔημοτικού Συμβουλίου

Θ Ε Μ Α :Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Η Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενη το θέμα, είπε:
«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του
Ν.4307/14 (ΦΕΚ 246/15.11.2014 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4328/15 (ΦΕΚ 51/14.05.2015 τεύχος Α'):
«Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31
Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην
Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα
Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή
τους, που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά
διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου
14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που
υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των
υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2015 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η προθεσμία
του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται έως και τέσσερις (4)
μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή
δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως
άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση
τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες,
αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους
Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση
των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του
παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά
τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών παρατάθηκε μέχρι τις 11-1-2017 με την
αριθ. πρωτ. 113848/31-10-2016 απόφαση Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α’):
«Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα
τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012
(Β'1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα
δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει
συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό
φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.»
Επιπλέον, στο έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014 επισημαίνονται τα εξής:
«Βάσει του αρ. 285 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προϋπόθεση για τη χορήγηση
οποιασδήποτε μορφής άδειας από δήμους είναι η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμης
οφειλής του ενδιαφερομένου προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις
εκκρεμοδικίας ή της ύπαρξης σχετικού διακανονισμού, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας, αν και δεν προβλέπεται
ρητά από το αρ. 10 του ν. 4264/2014 ή την Α2-704/2014 εφαρμοστική
Υπουργική Απόφαση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, απορρέουσα από
τη γενικότερη διάταξη, που αναφέρεται στη λειτουργία των δήμων».
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά για τον
καθορισμό χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για
ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας όπως καταθέσουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών
αδειών το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017 και ως τότε οι άδειες
διατηρούνται σε ισχύ.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή
δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται
Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο δημοτικό κατάστημα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

1 Σχόλια:

Στην φωτογραφία ο κ.Αλεξιου κρατά φυλλάδια "η ελπίδα έρχεται",όμως χάθηκε στο δρόμο μαζί με τον παρά λίγο βουλευτή.
Το παράδειγμα του κάθε Αλεξιου μας δείχνει για άλλη μια φορά πως ο κομματικός μηχανισμός παράγει και προωθεί τα υποχείρια του και διαιωνίζει τη επιβίωση της υποβάθμισης των πολιτικών μας.μ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.