Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ο δικηγόρος του κ. Καντζούρα, κ. Μάρκου, επιλέχθηκε να "υπερασπισθεί" τα συμφέροντα του Δήμου ενάντια στην Λάμδα Ναυς

Ο πρώην δήμαρχος Ελυμνίων, κ . Μάρκου ήταν ο μόνος πού εκδήλωσε ενδιαφέρον να υπερασπισθεί το δήμο στην αίτηση ανακοπής της Λάμδα Ναυς . Ο κ. Μάρκου έχει διατελέσει δικηγόρος υπεράσπισης των κ. Καντζούρα και του πρώην πολιτικού αντιπάλου του κ.Ψαρρού. Ο κ. Καντζούρας με ενθουσιασμό αποδέχθηκε την προσφορά του κ. Μάρκου αναφέροντας: "ο κύριος Μάρκου ένας έμπειρος δικηγόρος, γνώστης των θεμάτων, και της περιοχής γενικότερα, έχει διατελέσει και δήμαρχος και πιστεύω είναι ο καταλληλότερος, και μάλιστα καλός" . Την ευλογία τους έδωσαν και οι πρώην συνοδοιπόροι του κ. Μάρκου, κκ. Κουκουρίκος και Κουτσουράς.

Ο κ. Καντζούρας εμφανώς αγχωμένος μην γίνει κανένα λάθος και χάσει την υπόθεση η Λάμδα Ναυς εξέφρασε την επιθυμία να γραφτούν στα πρακτικά οι οδηγίες προς τον δικηγόρο πού είχε δώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Δηλαδή ο δικηγόρος να λάβει υπόψη του την παράνομη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014 που μειώνει το ενοίκιο της Λάμδα κατά 75% και της χαρίζει 350 χιλ. Ευρώ ,και το άρθρο 13 του συμφωνητικού μίσθωσης σύμφωνα με το οποίο  η  σύμβαση μπορεί να είναι άκυρηΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Ω1ΜΞΩΛ5-ΝΕ3

Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων και την εκπροσώπηση του
Δή µου της µε αρ.καταθ. ΑΝΚ63 / 2016 ανακοπής της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ, ενώπιον του Μονοµελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Σή µερα την 8 Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δηµοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4866/01-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δή µου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής καιεισηγήθηκε το 2ο θέμα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής

Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας γνωρίζω ότι η υπηρεσία μας το τμή μα προμηθειών συγκεκριμένα, με έγγραφό αριθμό
πρωτοκόλλου 4754/31-5-2017 ζήτησε να υποβάλουν δικηγόροι προσφορές τους στα πλαίσια του
νόμου, για όλα τα θέματα που είναι να συζητηθούν σε αυτήν την οικονομική Επιτροπή.
Δυστυχώς δεν μπόρεσαν, οι δικηγόροι δεν ανταποκρίθηκαν για όλα τα θέματα, αλλά κατά περίπτωση
είχαμε προσφορές.
΄Ετσι λοιπόν σε απάντηση αυτού του αιτήματος της υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα που
συζητάμε ανταποκρίθηκε μόνο ένας δικηγόρος ο κύριος Μάρκου Κωνσταντίνος, ο οποίος
αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, και υποβάλει προσφορά με αμοιβή 400€.
Να διευκρινίσουμε ότι η προσφορά του αυτή είναι το συνολικό κόστος για το Δή μο μαζί με ΦΠΑ κλπ.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Εγώ θα συμφωνήσω, ο κύριος Μάρκου ένας έμπειρος δικηγόρος, γνώστης των θεμάτων, και της
περιοχής γενικότερα, έχει διατελέσει και δή μαρχος και πιστεύω είναι ο καταλληλότερος, και μάλιστα καλός, η προσφορά του είναι στα πλαίσια της νομιμότητας και θα συμφωνήσω να οριστεί ο κύριος Μάρκου.
Παράλληλα για να μην ξαναμιλήσω, ότι είχα πει στην προηγού μενη Επιτροπή, να γραφτούνε στα
πρακτικά και σε αυτήν την Επιτροπή.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε:
Συγνώμη κύριοι, να είναι γραμμένα στα πρακτικά και να ξαναγραφτούνε! δεν έχει κανένα νόη μα. Και δεν μπορεί τα μέλη της επιτροπής να επιβάλλουν τι θα μπούν στα πρακτικά, εκτός από αυτά που
θέλουν να πουν συγκεκριμένα.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Καντζούρα Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. και είπε
Την λέξη αυτή μόνο, ισχύει ότι είχα πει στην προηγούμενη οικονομική Επιτροπή.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουκουρίκο Ηλία, μέλος της Ο.Ε. και είπε
Οι υπηρεσίες του Δή μου κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υπήρξε
παρά μόνο από τον κύριο Μάρκου, θεωρώ ότι πρέπει να του αναθέσουμε την υπόθεση.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κουτσουρά Σταύρο, μέλος της Ο.Ε. και είπε
Πριν έρθω στην Οικονομική Επιτροπή, ρώτησα τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε, που είναι αυτή που μας ανέλυσε ο κύριος Πρόεδρος, το τμήμα από ότι ξέρω
έστειλε αυτό το έγγραφο που ο κύριος Δή μαρχος μας διάβασε. Το έστειλε σε δικηγόρους του Δή μου
μας, που μέχρι σή μερα συνεργαζόμαστε.
Από αυτούς λοιπόν, αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία που είναι στα πλαίσια του νόμου, του Ν.
4412/2016 και έχουμε μόνο μία προσφορά, κι επειδή ο Δή μος οφείλει να υποστηρίξει τα συμφέροντα
του, συμφωνώ να οριστεί αυτός ο οποίος μας έκανε και τη μοναδική προσφορά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.

2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

3. Το σχετικό φάκελο.
Με (6) ψήφους υπέρ (Ι.Καντζούρας, Π.Αρβανίτη ς, Κ. Τάρλας, Ι. Μουργιάς, Σ.Κουτσουράς,
Η.Κουκουρίκος] και μια (1) ψήφος κατά (Χ. Καλυβιώτης- Πρόεδρος]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δ Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δή μου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας τον κ.
Μάρκου Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας , ώστε να καταθέσει προτάσεις και εκπροσωπήσει
τον Δή µο Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας στην με αρ. καταθ. ΑΝΚ63 / 2016 ανακοπή της ΛΑΜΔΑ
ΝΑΥΣ, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 14/6/2017 λαμβάνοντας
υπόψη την απόφαση του δη µοτικού Συμβουλίου 53/4.3.2014 και το άρθρο 13 του συµφωνητικού
που υπογράφτηκε με αριθ µό πρωτοκόλλου 2497 / 14.4.2009 να κινηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια
αυτά
Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου συνολικής δαπάνης για το Δή μο, ποσού 400,00
Γ+Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση του ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0001 «Αμοιβές
νομικών» του προύπολογισμού οικ. έτους 2017.


Διαβάστε επίσης

Ψήφισαν τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Λάμδα όχι του Δήμου οι κκ. Καντζούρας, Αρβανίτης, Τάρλας και Μουργιάς.

Με τερτίπια χάρισαν 325 χιλιάδες Ευρώ στην Λάμδα Ναυς και μείωσαν το ενοίκιο της από 8.230 ευρώ σε 2.000 Ευρώ. 76% μείωση


Κουβάλησαν τους εργαζόμενους της Λάμδα για να εμποδίσουν το δικαίωμα του δήμου να διεκδικήσει νομικά τα οφειλόμενα του


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.