Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Αρνητικοί και στην εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού ΕξοπλισμούΣτις την 30-5-2017 το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε εισήγηση για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» λόγω έλλειψης εισηγητή και μη επαρκούς ενημέρωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου όσο αφορά τους όρους της σύμβασης.
Από το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 30-5-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»


ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, σύμφωνα με τον Ν.2939/01 εναρμονίζεται η εθνική
νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των
δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών
προγραμμάτων συνεργαζόμενοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και
άλλους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ που αφορά στον καθορισμό
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΚΥΑ 23615/2014 αναφέρει στο
άρθρο 6:
παρ. 2. «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη
επισήμανση και ειδικότερα: α) Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από
τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα
με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.1»
παρ.2.1: Για τη πραγματοποίηση της χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης,
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις: 2.1.1.) Οι ΟΤΑ από κοινού
με τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ,
υποχρεούνται: α) κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη
κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και
προσβασιμότητα των σημείων συλλογής, ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να
μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν και β) να οργανώνουν τη
συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του τελικού
χρήστη.

Στα πλαίσια των ανωτέρω λειτουργεί η εταρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»
ΈΔΡΑ : Λεωφόρος Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ:
2105319780 Φαξ: 2105319766 η οποία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, απορρύπανσης, αξιοποίησης και
ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα. Είναι δε συλλογικό σύστημα
ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτημένο στην Ελλάδα για όλες τις ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και λαμπτήρες και φωτιστικά είδη.
Από την εν λόγω εταιρεία μας γίνεται πρόταση συνεργασίας με την συλλογή και
αποκομιδή των ΑΗΗΕ και των Λαμπτήρων στα όρια του Δήμου μας.
Ποιο συγκεκριμένα, με ηλεκτρονική επιστολή εκπροσώπου της, μας ενημερώνει ότι
με την έναρξη της συνεργασίας: «Θα σας αποσταλεί άμεσα ένα container 38m3 στο
πρωτογενές σημείο συλλογής που συζητήθηκε στην συνάντηση μας στην περιοχή του
Μαντουδίου και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν και ακόμη 2 στις άλλες 2 χωρικές
ενότητες της Αγίας Άννας και της Λίμνης. Η τοποθέτηση των container γίνεται για να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολιτών που θέλουν να έχουν ένα σημείο να
ανακυκλώσουν τις ογκώδεις συσκευές τους αλλά και του προσωπικού του Δήμου ώστε
να έχει ένα σημείο να αποθηκεύει τα ΑΗΗΕ που προκύπτουν κατά την αποκομιδή
αυτών από τα σπίτια και τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα container, εφόσον δεν αποδίδουν ποσότητες σε
κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από διάφορους παράγοντες (πληθυσμός,
γεωγραφική περιοχή, δυναμική της υπηρεσίας Ανακύκλωσης του Δήμου, ενημέρωση
του πολίτη), θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν αυτά που είναι αποδοτικά.
Επίσης θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου μικρότερα μέσα συλλογής για
μικροσυσκευές και λαμπτήρες οικονομίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! οι λαμπτήρες διακινούνται χωριστά από τα υπόλοιπα ΑΗΗΕ και μόνο
μέσα στα μέσα συλλογής που θα αποστείλουμε. Αναμένουμε την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις ενέργειες για να
υποστηρίξουμε την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ανακύκλωσης
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο Δήμο σας.»
Θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάττωση των
ογκωδών αποριμμάτων, θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης ανά κάτοικο & ανά χρόνο.
Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει από το Δήμο θα
καταβάλλει τα ποσά που αναφέρονται στη σύμβαση η οποία παρουσιάζεται στη
συνέχεια καλούμαστε να αποδεχθούμε.

«ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την ………………… μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων:
Αφενός
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN
ANΩNYMH ETAIPEIA» και το διακριτικό τίτλο «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN
A.E.», που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 196 και της οδού
Χαροκόπου αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μάριο Ιντζελέρ και τον Οικονομικό Διευθυντή
κ. Δημήτριο Σκορπιδέα (στο εξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή το «Σύστημα») και

Αφετέρου
του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, Έδρα Λίμνη, ΤΚ 34005
ΑΦΜ 800202091, ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του
παρόντος από τον Δήμαρχο κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ , κάτοικο …ΛΙΜΝΗΣ (στο εξής
καλούμενος ο «Δήμος»).

ΠPOOIMIO
A. H Εταιρεία έχει οργανώσει το εγκεκριμένο από το Y.ΠE.XΩ.ΔE ήδη ΥΠΕΝ συλλογικό
σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE)
σύμφωνα με το N. 2939/2001 και την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184 9/5/2014), με την
υπ’ αριθ. οικ. 105134/10.6.2004 απόφαση του Υπουργού ΠE.XΩ.ΔE (ΦEK 905 B’/17.6.2004),
και έχει λάβει εκ νέου έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων πλέον ΕΟΑΝ (Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) με
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4) στις 14/06/2011.
B. Οι Δήμοι και οι κοινότητες ως αρμόδιες για τη συλλογή και διαχείριση των
απορριμμάτων εντός των ορίων, όπου εκτείνεται η αρμοδιότητα τους, σύμφωνα με το άρθρο
30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης», την ΚΥΑ 50910/2003, το Ν. 3463/2006, καθώς και την ΚΥΑ 2527/2009
(Τεύχος Β’) σχετικά με ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την
άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) προς διευκρίνιση του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 και τέλος
την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστημα διαχείρισης που ήδη
εφαρμόζουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». Δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2.1.1 της ΚΥΑ 23615, οι ΟΤΑ υποχρεούνται
κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή
πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής,
ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά
δωρεάν και να οργανώνουν τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από
το χώρο του τελικού χρήστη.
Γ. Ο Δήμος διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και έχει την
απαιτούμενη υποδομή και εμπειρία για τη συλλογή και μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων.
Δ. H συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, και μεταφορά των ΑΗΗΕ απαγορεύεται από
κοινού με τα οικιακά απόβλητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 ΚΕΦ. Β άρθρο 6. Η
χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου
απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα λοιπά οικιακά απόβλητα.
Πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα σε
δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
5
Ε. Λαμβάνοντας υπ’ όψη, ότι η κοινοτική οδηγία 19/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (άρθρο 7) όπως και η ΚΥΑ 23615/2014 (άρθρο 7)
θέτουν ως εθνικό στόχο τη χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος,
ο Δήμος με τη σειρά του συμμετέχει λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα
της περιφέρειας αυτού, στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
Ζ. OPIΣMOI
Όπου στην παρούσα Σύμβαση απαντώνται οι πιο κάτω όροι, αυτοί θα έχουν την ακόλουθη
έννοια:
Ζ1. «AHHE» νοούνται τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήτοι ο
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου
11 παράγραφος 1 του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών
στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του
προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής του (βλέπε άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/2014).
Ζ2. Κατηγορίες ΑΗΗΕ νοούνται οι κατηγορίες που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι
και Παράστημα ΙΙ της νέας ΚΥΑ 23615/2014.
 Κατηγ. 1: Μεγάλες Οικιακές Συσκευές
 Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές
 Κατηγ. 3: Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 Κατηγ. 4: Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)
 Κατηγ. 5: Είδη Φωτισμού
 Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία εξαιρουμένων των σταθερών
βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας
 Κατηγ. 7: Παιγνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και αθλητισμού
 Κατηγ. 8: Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και
μολυσμένων προϊόντων
 Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου
 Κατηγ. 10: Συσκευές αυτόματης διανομής
Ζ3. Υποκατηγορίες ΑΗΗΕ νοούνται οι παρακάτω:
 Κατηγ. 1α: Ψυγεία
 Κατηγ. 1β: Συσκευές κλιματισμού
 Κατηγ. 1γ: Μεγάλες λευκές συσκευές
 Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές
 Κατηγ. 3α: Οθόνες Η/Υ
6
 Κατηγ. 3β1 : Η/Υ
 Κατηγ. 3β2 : Εκτυπωτές
 Κατηγ. 3β3 : Τηλέφωνα
 Κατηγ. 3β4 : Φωτοτυπικά
 Κατηγ. 3β5 : Εξοπλισμός Τ/Κ
 Κατηγ. 4α: Τηλεοράσεις
 Κατηγ. 4β : Λοιπός καταναλωτικός εξοπλισμός
 Κατηγ. 5α: Φωτιστικά
 Κατηγ. 5β: Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
 Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία
 Κατηγ. 7α: Παιχνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας με οθόνη
 Κατηγ. 7β: Παιχνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας χωρίς οθόνη
 Κατηγ. 8α : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με οθόνη
 Κατηγ. 8β : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός χωρίς οθόνη
 Κατηγ. 8γ : Μικρός Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με οθόνη
 Κατηγ. 8δ : Μικρός Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός χωρίς οθόνη
 Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου
 Κατηγ. 10α: Αυτόματοι Διανομείς με ψύξη
 Κατηγ. 10β: ΑΤΜ
 Κατηγ. 10γ: Λοιπές συσκευές κατηγορίας 10
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2003, το Ν. 4042/2012
και την ΚΥΑ 23615/2014
Ζ4. Συλλογή νοείται η συγκέντρωση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής
διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε
εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012)
Ζ5. Μεταφορά νοείται το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή
τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης (βλ. Άρθρο 2
της ΚΥΑ 50910/2003)
Ζ6. Μεταφόρτωση νοείται το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα
μέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους (στην έννοια
αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης) (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ
50910/2003)
Ζ7. Προσωρινή αποθήκευση νοείται η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε
εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε
εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ
50910/2003)
Ζ8. Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που
δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο
σχεδιάστηκαν (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012),
Ζ9. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά
έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που
αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς
άλλη προ επεξεργασία (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012),
Ζ10. Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) νοείται η
συλλογή, η μεταφορά, η ανάκτηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της
εποπτείας των εργασιών αυτών καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης (disposal
sites) και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι και οι μεσίτες (βλ. Άρθρο 11
του Ν. 4042/2012)
Ζ11. Ανακύκλωση νοείται οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν
και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία
οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης (βλ. Άρθρο 11 του Ν.
4042/2012).
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Με την παρούσα η Εταιρεία αναθέτει στον Δήμο και ο Δήμος δυνάμει της ……….
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του και στη βάση του προγράμματος του «Συλλογή
Ογκωδών» αναλαμβάνει για την περιφέρεια της αρμοδιότητας του την συλλογή, φόρτωση
και μεταφορά των ΑΗΗΕ προς το σημείο συλλογής του Δήμου.
Το σημείο συλλογής του Δήμου είναι το σημείο που έχει επιλέξει ως κατάλληλο σύμφωνα με
τις απαραίτητες προδιαγραφές (όπως ρητά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσης) ο
Δήμος κατά χρήση μόνο στην εταιρεία, για την απόρριψη από τους τελικούς χρήστες των
αποβλήτων ΗΗΕ. Η Εταιρεία δύναται να τοποθετεί container στο σημείο συλλογής κατόπιν
προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, εφόσον ο Δήμος δε διαθέτει χώρο
κατάλληλων προδιαγραφών. Επιπρόσθετα στο σημείο συλλογής τοποθετούνται τα
συλλεχθέντα από το δήμο ΑΗΗΕ, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
1.2 Η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, θα παραλαμβάνει με δικά της μέσα και βάσει ενός
δικτύου νόμιμων συλλεκτών-μεταφορέων τα απορριφθέντα ΑΗΗΕ από τα δημοτικά σημεία
συλλογής, προκειμένου να τα μεταφέρει είτε σε κέντρα διαλογής/ταξινόμησης είτε σε
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας είτε σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση.
1.3 Ο Δήμος δύναται, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με την Εταιρεία, να
δημιουργήσει εντός του σημείου συλλογής κέντρο διαλογής/ταξινόμησης, όπου θα γίνεται ο
διαχωρισμός των ΑΗΗΕ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 (εδάφιο ιθ) του άρθρου 3 της ΚΥΑ
23615/2014 προκειμένου στη συνέχεια να μεταφέρονται με μέσα της Εταιρείας είτε σε
μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση είτε σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ μπορεί
να γίνεται και στο κέντρο διαλογής - δημοτικό σημείο συλλογής, με την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και πληρούν τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 2.4.2.
του άρθρου 5Α της ΚΥΑ 23615/2014.
2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΗΕ
2.1 Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους δημότες ως προς τα σημεία
συλλογής και το χρόνο παραλαβής των αποβλήτων, το προσωπικό του Δήμου θα συλλέγει τα
AHHE, θα τα φορτώνει στα μεταφορικά οχήματα που διαθέτει ο Δήμος, με προορισμό το
χώρο συγκέντρωσης εφεξής δημοτικό σημείο συλλογής που θα διαθέτει ο Δήμος στην
Εταιρεία για τους σκοπούς αυτούς, ο οποίος θα αποτελεί το δημοτικό χώρο συγκέντρωσης
των ΑΗΗΕ (εφεξής «δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ»). Ειδικά για τους απόβλητους
λαμπτήρες (ΑΗΗΕ κατηγορίας 5β), η Εταιρεία θα προμηθεύσει το Δήμο με ειδικά μέσα
συλλογής. Συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι για τις εργασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ θα
ακολουθούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Α του
παρόντος.
2.2 Ως χώρος συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ ορίζεται ο
δημοτικός χώρος, που βρίσκεται…………………..………………………… και ο οποίος
καλύπτει τις οριζόμενες από τη νομοθεσία και το Παράρτημα τις παρούσης, απαραίτητες
προδιαγραφές ή αλλιώς επαρκεί για την τοποθέτηση container εφόσον αυτό συμφωνηθεί. O
9
Δήμος δηλώνει δια του εκπροσώπου του και εγγυάται, ότι τηρουμένου του άρθρου 178 του
Ν. 3463/2006 έχει τη νομή και κατοχή αλλά και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και
εκμετάλλευσης του χώρου συγκέντρωσης, ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος και είναι
ελεύθερος από κάθε δικαίωμα τρίτου και κάθε εν γένει διεκδίκηση.
2.3 Ο δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ θα πρέπει να είναι φυλασσόμενος και να
λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες που θέλουν να
μεταφέρουν με δικά τους μέσα τα προς ανακύκλωση ΑΗΗΕ.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 Για την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο συμφωνείται, ότι η Εταιρεία θα
καταβάλλει στο Δήμο :
(α) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε έως 1 kg ανά
κάτοικο, το ποσό των εξήντα 60 € ανά τόνο.
(β) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 1kg και
έως 2 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατό 100 € ανά τόνο.
(γ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 2 kg και
έως 3 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν σαράντα 140 € ανά τόνο.
(δ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3 kg και πλέον
ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα 160 € ανά τόνο.
Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του Δήμου, όπως δαπάνες
συντήρησης, λειτουργίας, μισθώσεως ή άλλης χρήσεως των μεταφορικών μέσων και το
εργατικό κόστος.
3.2 Το Δήμο βαρύνουν όλες οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών
κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού που θα απασχολεί για την
εκτέλεση των εργασιών.
3.3 H καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από το τέλος
εκάστου μηνός, οπότε ο Δήμος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά προς την Εταιρεία
συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου πώλησης.
3.4 Οι ως άνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την
Εταιρεία, η οποία θα λαμβάνει χώρα με την κοινοποίηση ταχυδρομικά ή/και μέσω
τηλεομοιοτυπίας (fax) ή/και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), επιστολής της
Εταιρείας προς το Δεύτερο Συμβαλλόμενο.
10
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
4.1 Σε συνεργασία με το Σύστημα ο Δήμος θα μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση
του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και γνώσης χειρισμού,
συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. «Στην περίπτωση που από τις εργασίες του Δήμου /
Εργολάβου προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποκλειστικά υπεύθυνος
για την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 (άρθρο 7 της οδηγίας
2008/99/ΕΚ) του Νόμου 4042/2012 θα είναι ο Δήμος / Εργολάβος.»
4.2 O Δήμος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης του
χώρου συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα μέσα συλλογής
ΑΗΗΕ και ανάφλεξης ή πρόκλησης πυρκαγιών ή εκρήξεων των ΑΗΗΕ που συλλέγονται
μέσα σε αυτούς.
4.3 O Δήμος υποχρεούται να εξοπλίζει τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί με τα
κατάλληλα μέσα και να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.
4.4 Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους δημότες μέσω προωθητικών ενεργειών
για την ύπαρξη και λειτουργία των Σημείων Συλλογής στην περιφέρειά του καθώς και για τη
συνεργασία του με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
4.5 Ο Δήμος δεσμεύεται ότι τα ΑΗΗΕ θα τοποθετούνται με ευθύνη του προσωπικού του
μέσα στα μέσα συλλογής με τέτοιο τρόπο ώστε η Εταιρεία να εκμεταλλεύεται πλήρως το
μέγιστο επιτρεπτό όγκο και θα παραδίδονται ακέραια, υπό την έννοια ότι δεν έχουν υποστεί
μερική ή ολική καταστροφή.
4.6 Σε περίπτωση παράδοσης άσχετων με ΑΗΗΕ αντικειμένων (όπως αστικά
απορρίμματα, οργανικά απόβλητα, ξένες ύλες) το μέσο συλλογής (container) θα
επιστρέφεται, με κόστος του Δήμου, στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου με
σκοπό τον διαχωρισμό των ΑΗΗΕ και αφαίρεση των ξένων υλών από το Δήμο.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5.1 Η Εταιρεία δύναται να τοποθετήσει container καθώς και πλαστικούς κάδους των
240lt για τη συλλογή μικρών ΑΗΗΕ ή οποιουσδήποτε άλλους κάδους συλλογής ΑΗΗΕ
κρίνει σκόπιμο, στα σημεία συλλογής εντός του Δήμου που θα καθοριστούν κατόπιν
συμφωνίας με το Δήμο.
5.2 Η Εταιρεία υποχρεούται να απομακρύνει τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το τελικό
σημείο συλλογής των ΑΗΗΕ ήτοι τον προκαθορισμένο στην παρούσα δημοτικό χώρο
συγκέντρωσης αυτών.
11
5.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να μεταφέρει με δικά της μεταφορικά μέσα και δαπάνες τα
συλλεχθέντα ΑΗΗΕ είτε σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
5.4 Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στο Δήμο συνδρομή μέσω υλοποίησης σεμιναρίου
για την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του σε θέματα ασφάλειας και γνώση
εργασιών διαχείρισης ΑΗΗΕ (χειρισμού, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευση). Μέσα στα
πλαίσια του σεμιναρίου η Εταιρεία θα παρέχει πλήρες υλικό-εγχειρίδια εκπαίδευσης και
επίδειξης των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις εργασίες διαχείρισης των
ΑΗΗΕ.
Σε περίπτωση που θα υπάρξει όποια επιπλεόν ανάγκη για περαιτέρω παροχή γνώσης ή
εξοπλισμού θα εξετάζεται και θα συμφωνείται ανά περίπτωση μεταξύ των μερών μόνο
εγγράφως.
5.5 Η Εταιρεία δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβει την κάλυψη μέρους των
δαπανών διαφήμισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα θέματα
ανακύκλωσης, το έργο του Συστήματος και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και τις δράσεις
του Δήμου για την προώθηση των σκοπών του Συστήματος αποκλειστικά και μόνο κατόπιν
συνεννόησης με τον εν λόγω Δήμο και έγγραφης συμφωνίας
5.6 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε τρίμηνο αναφορά παραληφθέντων ΑΗΗΕ
στον Δήμο, είτε με μορφή ηλεκτρονικής αναφοράς είτε με επιστολή στον υπεύθυνο που θα
ορίσει ο Δήμος.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος αρχόμενη από την
ημερομηνία υπογραφής της.
6.2 H παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα μέρη
γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία της σύμβασης όχι αργότερα από ένα (1) μήνα
πριν τη λήξη της διάρκειάς της ή τη λήξη κάθε ανανεούμενης περιόδου.
7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι
ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, οι θεομηνίες, φυσικές καταστροφές,
πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, υπό την προϋπόθεση, ότι το μέρος που επιθυμεί να
12
κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιεί το άλλο μέρος για την επέλευση του
γεγονότος.
7.2. Το μέρος που επικαλείται το γεγονός της ανωτέρας βίας θα καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού, και
αμέσως μετά την παρέλευσή του θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα,
εφόσον η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
επόμενη παράγραφο.
7.3. Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία που το μέρος, το οποίο επικαλείται αυτό το γεγονός, θα έπρεπε να είχε
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με
έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος.
8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
8.1 Στην περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι κατά παράβαση της παρ. 4.2 του
άρθρου 4 της παρούσης έχουν προκληθεί φθορές στο container ή / και στους μικρούς
πλαστικούς κάδους των 240lt ή οποιουσδήποτε άλλους κάδους συλλογής ΑΗΗΕ έχει
διαθέσει στο Δήμο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από τον Δήμο
για τον παρασχεθέντα κάδο στον οποίο έχει προκληθεί φθορά.
9. KATAΓΓEΛIA
9.1 Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για
σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία από την οποία επιθυμεί να επέρχονται τα
αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε
όρου της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το μέρος που καταγγέλλει τη σύμβαση
έχει επιπλέον δικαίωμα να ζητήσει από το άλλο μέρος την καταβολή αποζημίωσης για την
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα έχει υποστεί εξαιτίας της
παράβασης των όρων της παρούσας.
9.2 Σε περίπτωση μη συλλογής ικανοποιητικής ποσότητας από το Δήμο εντός έξι μηνών
από την έναρξη ισχύος της παρούσης, το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση
της συνεργασίας, να απομακρύνει τους κάδους συλλογής (container, μικρούς κάδους ή/και
οποιουσδήποτε άλλους κάδους συλλογής ΑΗΗΕ έχει διαθέσει στο Δήμο) εάν υπάρχουν και
να προβεί σε ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, εφόσον έχει ενημερώσει εγγράφως το Δήμο
13
περί μη συλλογής επαρκούς ποσότητας και επικείμενης καταγγελίας της σύμβασης με την
παρέλευση δύο μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση.
10. MH ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συμφωνείται ρητά με το παρόν, ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εντός της περιφερείας
του Δήμου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης AHHE σε
οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ
23615/651/Ε.103.
11. TPOΠOΠOIHΣH - IΣXYΣ OPΩN ΣYMBAΣHΣ
11.1 Οι όροι της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας των μερών αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού
ακόμη του όρκου.
11.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο
ανίσχυρος, αυτό κατά κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύμβαση η οποία παραμένει ισχυρή,
εκτός εάν η μη εφαρμογή του όρου αυτού καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της και συνιστά
λόγο καταγγελίας υπέρ οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
12 ΔΩΣIΔIKIA – EΦAPMOΣTEO ΔIKAIO
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών κατά την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και
εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αφού ανεγνώσθη από τα
συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.
Έκαστος των συμβαλλομένων έχει την ευθύνη υποβολής της σύμβασης στην αρμόδια Δ.O.Y με
τη μορφή κατάστασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση από τον Δήμο των εργασιών
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τους όρους
που συμφωνούνται στην παρούσα σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των
14
ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται οι εργασίες ως κατωτέρω:
• Συλλογή ΑΗΗΕ με οχήματα του Δήμου (εφόσον προβλέπεται) μέσω της
Υπηρεσίας ογκωδών
• Μεταφορά των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ στο χώρο που έχει οριστεί από κοινού και
περιγράφεται στο προοίμιο της παρούσης
• Φόρτωση ΑΗΗΕ στα προτεινόμενα από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
μέσα συλλογής (container, παλετοκιβώτια, πλαστικοί κάδοι, μεταλλικά κουτιά για
λαμπτήρες, χαρτοκιβώτια για λαμπτήρες κλπ)
• Προσωρινή αποθήκευση μέχρι την παραλαβή από συνεργαζόμενη μεταφορική
εταιρεία για την παράδοση του φορτίου στο κέντρο επεξεργασίας
Οι κατηγορίες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα
παραλαμβάνει ο Δήμος με βάση την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:
Κατηγορία
ΠΔ 117
Υποκατηγορία Ονομασία
1 1α Ψυγεία
1 1β Κλιματιστικά
1 1γ Μεγάλες Οικιακές Συσκευές εκτός
Ψυγείων και κλιματιστικών
2 Μικρές Οικιακές Συσκευές
3 3α Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
– Οθόνες Η/Υ
3 3β Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
πλην οθονών
4 4α Καταναλωτικός εξοπλισμός – Τηλεοράσεις
4 4β Καταναλωτικός εξοπλισμός πλην τηλεοράσεων
5 5α Φωτιστικά είδη
5 5β Λαμπτήρες
6 Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά εργαλεία
7 Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας
8 Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
9 Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
10 10α Αυτόματοι διανομείς με ψύξη
10 10β ΑΤΜ
10 10γ Λοιπές συσκευές κατηγορίας 10
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
15
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις εργασίες διαχείρισης ΑΗΗΕ που εκτελεί
ο Δήμος και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιηθεί ανά περίπτωση, είναι οι εξής:
• Ασφαλής τοποθέτηση των ΑΗΗΕ με γνώμονα την ασφάλεια του εργατικού
δυναμικού και του μεταφερόμενου φορτίου
• Τοποθέτηση ΑΗΗΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση κατά την μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας
• Αξιοποίηση του χώρου του container με την μέγιστη δυνατή πληρότητα.
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΗΗΕ
Γενικά, για την τήρηση των γενικών αρχών και για την καλύτερη αξιοποίηση του
χώρου και την ασφαλέστερη τοποθέτηση των ΑΗΗΕ συνιστάται η τοποθέτηση των
μεγάλων ΑΗΗΕ στο κάτω μέρος του container. Η πληρότητα του φορτίου πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης των
ΑΗΗΕ μέσα στο φορτίο, δεδομένου ότι κατά την παραλαβή του φορτίου από το σημείο
συλλογής και κατά την απόθεσή του στο χώρο παραλαβής του κέντρου επεξεργασίας το
container ανυψώνεται σε γωνία μεγαλύτερη των 45 μοιρών.
Σε περίπτωση που αποθηκευτούν στο φορτηγό 2 συσκευές ή περισσότερες (η μία πάνω
στην άλλη) αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής
των υπερκείμενων συσκευών κατά την μεταφορά.
Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. θα προτείνει κατά περίπτωση στο Δήμο τα
κατάλληλα μέσα συλλογής που στην συνέχεια θα συμφωνούνται και από τα δύο μέρη.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο παρόν παράρτημα τα μέσα συλλογής
για ορισμένα είδη ΑΗΗΕ (μεταλλικά παλετοκιβώτια, χαρτοκιβώτια για λαμπτήρες και
μεταλλικά κουτιά για λαμπτήρες). Τα μεταλλικά παλετοκιβώτια - εφόσον παρέχονται -
ενδείκνυνται για την συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση οθονών,
τηλεοράσεων ή μικροσυσκευών.
Απαιτήσεις ανά ομάδες ΑΗΗΕ
Ειδική και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες διαχείρισης από τον Δήμο
σε ομάδες ΑΗΗΕ, λόγω της απαιτούμενης επιλεκτικής περιβαλλοντικής επεξεργασίας
τους. Οι ομάδες αυτές ακολουθούν παρακάτω:
• Ψυγεία, κλιματιστικά, ψυκτικοί μηχανισμοί, διανομείς με ψύξη (Συσκευές
Ανταλλαγής Θερμότητας)
• Οθόνες και τηλεοράσεις
• Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
Ψυγεία, κλιματιστικά, ψυκτικοί μηχανισμοί, διανομείς με ψύξη (Συσκευές Ανταλλαγής
Θερμότητας)
Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση (π.χ. συμπίεση / κόψιμο), που μπορεί
να έχει ως συνέπεια την έκλυση των ελεγχόμενων ουσιών στην ατμόσφαιρα (αέρια τα
οποία μπορεί να καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή να παρουσιάζουν δυναμικό
αύξησης της θέρμανσης του πλανήτη, GWP). Ειδικότερα:
• Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση στα σημεία όπου
βρίσκεται το ψυκτικό υγρό και στα πλευρικά τοιχώματα όπου περιέχεται το μονωτικό
υλικό.
• Συνιστάται να τοποθετούνται σε όρθια θέση κατά την μεταφορά και φόρτωσή
τους, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή ελαίου ή ψυκτικού υγρού σε περίπτωση
καταστροφής του ψυκτικού κυκλώματος.
• Σε περίπτωση παραλαβής ψυγείου με οθόνη, η διαχείριση θα πρέπει να γίνει
με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί θραύση της οθόνης.
Οθόνες, τηλεοράσεις
• Οθόνες και τηλεοράσεις με καθοδικές λυχνίες ( CRT )
Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
προκληθεί θραύση της οθόνης της καθοδικής λυχνίας. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται:
• η αποσυναρμολόγηση,
• η συμπίεση των καθοδικών λυχνιών μέσα στα μέσα συλλογής,
• η τοποθέτηση των τηλεοράσεων με το γυαλί προς τα κάτω, για να μην ασκείται
πίεση πάνω στο γυαλί και
• η ανεξέλεγκτη ανατροπή του γεμάτου φορτίου ή παλετοκιβωτίου.
• Τέλος, οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της ανοιχτής
διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων
χωρίς να προκληθεί σπάσιμο των οθονών / τηλεοράσεων.
Ο ενδεδειγμένος τρόπος φόρτωσης είναι μέσα σε παλετοκιβώτια ή επάνω σε παλέτες
με περιτύλιξη stretch film (εφόσον αυτά διατίθενται).
• Επίπεδες οθόνες και τηλεοράσεις ( Flat Panel Displays )
Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
προκληθεί θραύση της οθόνης. Ειδικότερα:
• Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση και η συμπίεσή τους.
• Θα πρέπει να τοποθετούνται μία - μία όρθιες μέσα σε παλετοκιβώτια (εφόσον
αυτά διατίθενται) και εάν κρίνεται απαραίτητο στην μικρότερη πλευρά τους.
• Συνιστάται να μην τοποθετούνται αντικριστά (οθόνη με οθόνη) και, εάν είναι
δυνατόν, να αφαιρείται οι βάσεις στήριξής τους (χωρίς την χρήση εργαλείου) και να
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών μέσα στο παλετοκιβώτιο.
• Οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της ανοιχτής διάστασης του
παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων χωρίς να
προκληθεί σπάσιμο των οθονών / τηλεοράσεων.
• Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης τηλεοράσεων ιδίου μεγέθους
μέσα στο ίδιο παλετοκιβώτιο.
• Σε περίπτωση παραλαβής τηλεόρασης με διάσταση μεγαλύτερη από αυτήν του
παλετοκιβωτίου, συνιστάται η τοποθέτησή της σε οριζόντια θέση πάνω από τις άλλες
όρθια τοποθετημένες τηλεοράσεις μέσα στο παλετοκιβώτιο και εφόσον κρίνεται ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος θραύσης της.
Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
Η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί
θραύση. Σχετικά με την διαχείριση των λαμπτήρων εκκένωσης αερίων πρέπει να
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
• Οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων (δηλαδή οι λαμπτήρες φθορισμού, ατμών
νατρίου υψηλής ή χαμηλής πίεσης, ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης καθώς και
αερίων με προσμίξεις αλογονιδίων μετάλλων) δεν επιτρέπεται να φορτώνονται
«χύμα», διότι είναι πολύ εύκολη η καταστροφή τους λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας
που παρουσιάζουν σε οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση.
• Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται μόνο στα ενδεδειγμένα μέσα συλλογής
(π.χ. χαρτοκιβώτια συλλογής λαμπτήρων ή μεταλλικά κουτιά ειδικά για λαμπτήρες)
απαλλαγμένοι από κάθε είδους συσκευασία.
• Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε σημεία προφυλαγμένα από καιρικά
φαινόμενα, μακριά από σημεία πτώσης υλικών και πάνω σε αδιαπέρατο έδαφος.
• Οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται είτε στα ειδικά σχεδιασμένα για
αυτήν την χρήση μεταλλικά κουτιά (ανάλογα με το μήκος τους) ή στα ειδικά
18
χαρτοκιβώτια (συγκεκριμένα σε αυτό με την μεγαλύτερη διάσταση). Οι υπόλοιποι
λαμπτήρες τοποθετούνται είτε στο μικρότερο χαρτοκιβώτιο ή σε οποιοδήποτε από τα
δύο μεταλλικά κουτιά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λαμπτήρες πυράκτωσης δεν παραλαμβάνονται για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ
Γενικά, για την τήρηση των παραπάνω γενικών αρχών και σχετικά με την προσωρινή
αποθήκευση των ΑΗΗΕ ορίζονται τα ακόλουθα:
• Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες
προδιαγραφές σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 Παράγραφος 1 / Παράρτημα.
VΙΙΙ (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της αριθ. 29407/3508/2002 ΚΥΑ (Β’1572):
• Να είναι στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, με πρόβλεψη
εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών,
εγκαταστάσεων καθαρισμού και συστημάτων απολίπανσης
• Κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα,
όπου πρέπει
• Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου
θα είναι:
• είτε ο ενδεδειγμένος διακριτός χώρος κατάλληλων προδιαγραφών όπως ορίζεται
παραπάνω
• είτε μέσο συλλογής κατάλληλων προδιαγραφών, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Container κλειστού τύπου), οι προδιαγραφές του
οποίου θα ορίζονται από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεται το container πρέπει να είναι περιφραγμένος και να
διαθέτει στοιχειώδη ασφάλεια, λόγω του ότι τα ΑΗΗΕ είναι συσκευές που έχουν
οικονομική αξία.
• Ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχει ο παρακάτω εξοπλισμός:
• Χειροκίνητοι ή ηλεκτρικοί παλετοφόροι για την μεταφορά παλετών
• Παλετοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλάρκ)
• Παλετοκιβώτια για αποθήκευση των μη ογκωδών ΑΗΗΕ
• Χώροι γραφείων – έκδοσης σχετικών παραστατικών
• Ασφαλές κλείσιμο εισόδου
• Πιστοποιημένοι περιέκτες αποθήκευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»

Το Δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τις γνώμες των πιο κάτω
δημοτικών συμβούλων ,που είναι:


Λιαγκάκης Ευστάθιος: Εγώ να θυμίσω τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι
εδώ μέσα δόθηκε μάχη, και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να μην
ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου που έχουνε σχέση με τα σκουπίδια,
και πήραμε απόφαση να μη δημιουργηθεί ανώνυμη εταιρεία στην Θήβα. Και
σήμερα ερχόμαστε ελαφρά την καρδία, να πούμε αν είναι τα σημεία εδώ ή αν
είναι τα σημεία εκεί. Αυτό δεν είναι η ιδιωτικοποίηση; δεν έρχεται μία
ανώνυμη εταιρεία να πάρει τα σκουπίδια αυτά, που είναι χρυσός, χρυσός
είναι. Λοιπόν και πάμε να το περάσουμε ελαφρά τη καρδία, μένοντας στα
σημεία, όχι την ουσία της υπόθεσης, απλά εγώ αυτό το θυμίζω στο Δημοτικό
Συμβούλιο, τι έχει κάνει, τι έχει πει ο καθένας εδώ μέσα, να πάρει ο καθένας
τις ευθύνες του και να ψηφίσει ανάλογα.

Στεργίου Ιωάννης: Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης των συσκευών, αλλά
αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης εισήγησης και μη γνωρίζοντας τους όρους της
σύμβασης αδυνατούμε να ψηφίσουμε το θέμα στην παρούσα συνεδρίαση.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (11/8) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Δεν εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) του Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, στην
παρούσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λόγω έλλειψης εισηγητή και
μη επαρκούς ενημέρωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου όσο αφορά
τους όρους της σύμβασης.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Γιαννιός Κων/νος-Δανέλης
Ιωάννης-Αρβανίτης Παναγιώτης –Τάρλας Κυριάκος –Λιαγκάκης Ευστάθιος –
Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία – Μουργιάς Ιωάννης- Καντζούρας Ιωάννης –
Στεργίου Ιωάννης –Στέφου Κυριακή – Χατζής Ανδρέας (Ψήφοι έντεκα -11-)

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κατσούρα Δημητρίου –
Κουτσουρά Σταύρου Γεωργάκαινα Ελένης – Παληού Ευστρατίου –
Κουκουρίκου Ηλία –Σκομπρή Νικολάου –Παζάρα Βασιλείου -Βούλγαρη
Αναστασίου (Ψήφοι οκτώ-8-)

19 Σχόλια:

.. απλά φωνάζουν: τι μας νοιάζει το περιβάλλον?
εμείς να φύγει ο Δήμαρχος θέλουμε και ας καεί ο τόπος
Λεβέντες ! ! !

ΕΑΝ ΕΒΑΖΑΝ ΕΝΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΟ ΧΑΣΑΠΗ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Η ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΘΑ ΤΡΩΓΑΝΕ ΜΟΥΤΖΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΥΦΛΑ ΠΑΛΙ ; Ε ΟΧΙ

9 Ιουνίου 2017 - 2:09 μ.μ.


ΜΕΓΑΛΕ ΜΑΚΚΑΚΑ
ΑΣ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΙ ΜΥΑΛΟ
ΚΟΥΚΟΥΤΣ ΔΕΝ ΕΧΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΣ ΝΑ ΣΤΑΧΝΕ ΟΥΛΑ ΣΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ
ΤΟ ΜΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝ ΤΙΠΤΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΣΑΝ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ
ΜΑΚΑΚΑ ...Ε ...ΜΑΚΑΚΑ!!!!!!

Στεργίου Ιωάννης: Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης των συσκευών, αλλά
αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης εισήγησης και μη γνωρίζοντας τους όρους της σύμβασης αδυνατούμε να ψηφίσουμε το θέμα στην παρούσα συνεδρίαση


Καλά ρε Στεργίου τι φθήνεια ειναι αυτή. Στα πρακτικά και εισήγηση υπάρχει και όλο το κείμενο της συμβασης. τι δεν κατάλαβες;

Το Στεργίου τον νοιάζει μόνο ένα πράγμα.
Η εξουσία και το προσωπικό του συμφέρον.

Έτσι σε συμφέρει να λες, μόνο που δεν είναι έτσι όπως τα λες. Κανένας από την "πλειοψηφία" δεν ήξερε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα.
Ένας πολίτης που ήταν στην συνεδρίαση.

Ήταν τόσα πολλά τα ερωτήματα που δεν χωράνε στα πρακτικά; δεν ντρέπεσαι ψεύτη. Σου αρέσει να βλέπεις τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές να "στολίζουν " τα δάση και τα ποτάμια μας. Αντιπροτάσεις θέλουμε όχι στείρα αρνηση σε όλα

10 Ιουνίου 2017 - 11:07 π.μ.
ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΣΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΝ ΨΕΜΜΑΤΑ ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΣΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ?
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ
ΑΣ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ , ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΠΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΡΟΥΦΕΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ , ΣΑΝ
ΤΑ ΖΩΑ, ΑΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΙΔΕΑ
ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
7 ΣΤΑ 7 ΠΑΝΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ
ΣΑΜΑΤ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΤΕ Η
ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΟΥΤΑΡΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΝΙΚΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΗΓΕΙΤΕ
ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΧ
ΕΛΠΙΔΑ

Σήμερα τι γίνονται οι ηλεκτρικές συσκευές?αυτό δεν θα έπρεπε να νοιάζει τους διαφωνούντες?

ΜΠΡΑΒΟ ΦΙΛΕ 11.07 π.μ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΑΡΧΗΓΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΣΤΟ Δ.Σ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΝΕΚΕΔΕΣ

Μπράβο 9.39 π.μ. και 6.47 μ.μ.
Μόνο με την ΕΛΠΙΔΑ Ψαρρού αρχηγό, μπορούμε να ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ
τις επόμενες εκλογές, αν δεν είναι υποψήφιος ο Καλυβιώτης.

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΨΑΡΡΟ.
ΤΩΡΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΗΜΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΜΑΣ ΠΡΟΔΟΣΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΦΑΝΗΚΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΣΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΣΟΥ.
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ.
ΜΗ ΜΑΣ ΥΠΟΤΙΜΑΣ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΒΙΑΖΕΙΣ.
ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΧΑΣΑΜΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΤΕΛΙΚΑ ΓΥΡΙΣΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.

ΠΑΛΙ ΛΑΣΠΗ ΒΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΤΑ.ΔΙΑΛΥΣΑΤΕ ΟΛΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΡΥΒΕΣΤΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

ΈΤΣΙ ΕΊΝΑΙ ΣΤΕΡΓΊΟΥ.Η ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΚΆΛΙΑΣΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΊΟΡΚΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΘΑ ΣΟΥ ΓΥΡΊΣΕΙ ΜΠΟΎΜΕΡΑΓΚ.

ΣΤΗΝ Ν.Δ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ.ΑΛΑΞΤΕ ΜΥΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ.ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΤΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ 1 ΤΣΟΥΡΜΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

ΒΆΛΤΕ ΤΟ ΠΡΌΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΌ ΠΆΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΡΩΣΟΥΜΕ

12 Ιουνίου 2017 - 1:06 μ.μ.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ
ΑΣ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΣΑΝ ....ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ

ΡΕΖΙΛΕΥΕΙ ΤΗΝ Ν.Δ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ.ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΤΟΥ κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.ΥΠΟΜΟΝΗ.....

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.