Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Ο δήμος θα προσλάβει 10 5-μηνίτες (Ειδικότητες)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων  με σύμβαση
μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό αμείβεται  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
Ειδικότητες
α. – Τέσσερις (4) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Κατηγορίας ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης πέντε (5) μηνών.
β. - Τρεις (3) Εργάτες Πρασίνου, Κατηγορίας ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης πέντε (5) μηνών.
γ. – Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, Κατηγορίας ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης πέντε (5) μηνών κ α ι
δ.- Έναν (1) Οδηγό Αυτοκινήτων, Κατηγορίας ΔΕ για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.Από το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 30-5-2017 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη
της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, oι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση
έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη
μορφή έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά
τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
οικ: 3948/06.02.2017 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς
πίνακες και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες
ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον
προγραμματισμό του έτους 2017, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για
την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015
• Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98
και 236/94 όπως ισχύουν)
• τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2092/Β/21-9-
2011 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ αρ. 1853/Β/29-7-2013))
• την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3948/06.02.2017
• τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2017 (βεβαίωση αριθ. 5154/7-6-
2017 της οικονομικής υπηρεσίας)
• τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και
τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
δέκα (10) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το
προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο:
α. – Τέσσερις (4) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Κατηγορίας ΥΕ για χρονικό
διάστημα απασχόλησης πέντε (5) μηνών.
β. - Τρεις (3) Εργάτες Πρασίνου, Κατηγορίας ΥΕ για χρονικό διάστημα
απασχόλησης πέντε (5) μηνών.
γ. – Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, Κατηγορίας ΔΕ για χρονικό
διάστημα απασχόλησης πέντε (5) μηνών κ α ι
δ.- Έναν (1) Οδηγό Αυτοκινήτων, Κατηγορίας ΔΕ για χρονικό διάστημα πέντε
(5) μηνών.

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά τη θερινή περίοδο σε
διάφορες υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το
τακτικό προσωπικό του Δήμου .

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.

Κ.Α. 15.6041.0003 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού πίστωση 13.000,00 €
Κ.Α. 15.6054.0001 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ πίστωση 49.500,00 €
Κ.Α. 70.6041.0004 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών πίστωση 30.000,00 €
Κ.Α. 70.6054.0001 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ πίστωση 8.200,00 €
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου
να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων
προσλήψεων.

3 Σχόλια:

1000 ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ

10-5 ΆΤΟΜΑ ΜΠΡΑΒΟ ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ.ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΙ .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ...........


Αλλαζουν οι καιροί ! ! !
ομόφωνη απόφαση ! ! !
και το δεν ψηφίζουμε τίποτε να φύγει ο Δήμαρχος?
Σας πήρε 2 + χρόνια να καταλάβετε τα αυτονόητα, τρομάρα σας.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.