Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Σε τελική φάση η διαβούλευση για την αναθεώρηση του Συντάγματος – Ποια θέματα ανοίγουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Στην τελική φάση εισήλθε ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ως προς το σκέλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Η Επιτροπή Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση γνωστοποίησε και το ερωτηματολόγιο της νέας και τελικής φάσης που περιλαμβάνει ζητήματα μείζονος σημασίας όπως η εκλογή και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ζητήματα σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τις σχέσεις Εκκλησίας Κράτους, Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά Δικαιώματα.

Για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση τα ερωτήματα που τίθενται αφορούν στο καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, αν δηλαδή θα πρέπει να κατοχυρωθούν από το Σύνταγμα ως μορφές οργάνωσης η μητροπολιτική διοίκηση, τα νησιωτικά συμπλέγματα. Επίσης αν πρέπει να προβλέπει το Σύνταγμα ανώτατο όριο δύο θητειών για τα μονοπρόσωπα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή πρέπει να ισχύει ή όχι ασυμβίβαστο για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. Σε ότι αφορά την εποπτεία του κράτους προς τους ΟΤΑ, αν θα πρέπει να κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος), ή έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος) ή να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο.

Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, το ερωτηματολόγιο της νέας τελικής φάσης, όπως και εκείνο της προηγούμενης, δεν απηχεί τις απόψεις της Επιτροπής, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα που προέκυψαν από ολοκληρωμένες ή επί μέρους προτάσεις που έχει καταγράψει η Επιτροπή μετά την ανάρτηση του ερωτηματολογίου της πρώτης φάσης καθώς και από τον προβληματισμό και τις παρεμβάσεις των πολιτών που ακούστηκαν στις συναντήσεις της Επιτροπής με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς τόσο στην Αθήνα, στις πρωτεύουσες των Περιφερειών της χώρας και σε σχετικές πρωτοβουλίες – προσκλήσεις πολιτών στην Επιτροπή.

Προσθέτει ότι «αυταπόδεικτα η «γνώμη των πολιτών μετράει», για το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας στοχεύει στην κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση και τη συμμετοχή όλων. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου όσοι και όσες συμμετέχουν στην διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να δουν το ερωτηματολόγιο εδώ, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Η πλατφόρμα διαβούλευσης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του κέντρου (http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111 )

Το ερωτηματολόγιο

Το πλήρες ερωτηματολόγιο της νέας φάσης διαλόγου είναι το εξής:

Α. Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και η αρχιτεκτονική του πολιτεύματοςΠρόεδρος Δημοκρατίας

1) Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: άρθρο 32

α. Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)

β. Απευθείας από το λαό

γ. Από το λαό, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς τη διάλυσή της.

δ. Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.

ε. Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.

στ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ2) Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Άρθρο 35 (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων, από μία έως και όλες)

α. Να διαλύει πρόωρα τη Βουλή

β. Να συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο

γ. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

δ. Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του

ε. Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό

στ. Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο.

ζ. Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.

Βουλή

1) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει:α. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας

β. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας

γ. Τα δύο παραπάνω

δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Ανεξάρτητες αρχές

1) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101αα. Να προβλέπει ανώτατο όριο μίας θητείας

β. Να προβλέπει ανώτατο όριο δύο θητειών

γ. Να μην προβλέπει όριο

δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ.2) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101α

α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων

β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με την παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε δημόσια θέση

γ. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

δ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστο

ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώΤοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση

1) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει ρητά ως διακριτές μορφές αυτοδιοίκησης με ειδικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας:α. Τη μητροπολιτική διοίκηση

β. Τα νησιωτικά συμπλέγματα

γ. Τα δύο παραπάνω

δ. Κανένα από τα παραπάνω

ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ2) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: άρθρο 102

α. Να προβλέπει ανώτατο όριο 2 θητειών

β. Να μην προβλέπει ανώτατο όριο θητειών

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: άρθρο 102

α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα

β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων

γ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστα

δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ4) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας εποπτείας που το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θεωρείτε ότι θα πρέπει: άρθρο 102

α. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος)

β. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος)

γ. Να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο.

δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Β. Σχέση κράτους – εκκλησίας

1) Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: άρθρο 33

α. Καταργηθεί

β. Διατηρηθεί

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

2) Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16

α. Καταργηθεί

β. Να παραμείνει ως έχει

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: άρθρο 3

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώΓ. Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά Δικαιώματα

1) Για ποια από τα παρακάτω βασικά κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρώνει καθολικό δικαίωμα πρόσβασης:

α. Νερό

β. Ενέργεια

γ. Στέγη

δ. Παιδεία

ε. Υγεία

στ. Τηλεπικοινωνίες

ζ. Κανένα από τα παραπάνω

2) Θεωρείτε ότι στα βασικά κοινωνικά αγαθά υγεία, παιδεία και στέγη πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση :

α. Καθολικά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης

β. Σε όσους δε διαθέτουν τα οικονομικά μέσα

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3) Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει Συνταγματική πρόβλεψη ώστε η αρχή της αλληλεγγύης να διέπει το σύνολο των πολιτικών του κράτους (κοινωνικών, οικονομικών, φοροδοτικών, περιφερειακών):

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

4) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία από το κράτος κάθε μορφής ζωής καθώς και η ευεξία των ζώων, ως στοιχείο πολιτισμού :

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.