Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Αρνητική η παράταξη Στεργίου και στην Δ εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού

Η παράταξη Στεργίου όπως έκανε με τις Β και Γ εισηγητικές εκθέσεις του προϋπολογισμού 2016, κράτησε την ίδια αρνητική στάση και με την Δ εισηγητική έκθεση στο Δημ. Συμβ. στις 30-5-17. Τη ίδιαΑπό το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 30-5-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού έτους 2016».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας έστειλε
την αρίθμ. 29/2017 απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου με την οποία
εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάσταση των Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου
οικονομικού έτους 2016 του Δήμου όπως ακριβώς αναφέρεται στην τριμηνιαία
έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη την 29/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική
Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους
2016», όπως έχει.
Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσης απόφασης.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στεργίου Ιωάννη –Στέφου
Κυριακής –Καντζούρα Ιωάννη –Μουργιά Ιωάννη και Φλώκου –Κωνσταντάκη
Σοφίας.Τι είναι η εισηγητική έκθεση;

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.
Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010 όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 43 του Ν.3979/2011), ορίζεται ότι «Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού , κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικον. έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε
αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά την συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή , σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των
εσόδων, ότι στον προύπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την ΟΕ, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του πρού/σμού
αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού,ν, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3 όπως καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση.Διαβάστε επίσης

Στεργίου: Δεν ψηφίζω τις εισηγητικές εκθέσεις του Β΄ και Γ' τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού


Αρτηριοσκληρωτική η στάση Καντζούρα και Μουργιά στην Οικονομική Επιτροπή: ¨Δεν ψηφίζουμε"0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.