Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Εξομοιώνονται με χερσαία ζώνη λιμένα 5,3 στρέμματα του κτήματος Κυμασίου που διεκδικεί ο δήμος για να γίνει ο δρόμος προς το λιμάνι

Στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λιµένων Νοµού Ευβοίας (ΟΛΝΕ)
εγκρίθηκε η εξοµοίωση µε χερσαία ζώνη λιµένα των λιµενικών υποδοµών πρόσβασης στο
λιµένα Μαντουδίου.  Ενα μεγάλο κομμάτι του χώρου (5,3 στρέμματα) βρίσκεται στο δημόσιο ακίνητο ΑΒΚ 2113,  33 στρεμμάτων που επαναδιεκδικεί ο δήμος και έχει συμπεριλάβει στο τεχνικό προγραμμα το 2017. 
Το τμήμα που εξομοιώνεται με χερσαια ζώνη λιμένα (εκτάσεως περίπου 8,3 στρεμμάτων) απεικόνιζεται στο παρακάτω διαγραμμα. Προφανώς  η εξοιμοίωση γίνεται για να διευκολυνθεί η χάραξη του δρόμου  προς το λιμάνι. Εναλλακτική  χαράξη θα ήταν από  δρόμο στην δυτική πλευρά του δημοτικού οικοπέδου πού έχει εκμισθωθεί στηνν Λάμδα Ναυς ΑΕ και δεν συμπριλαμβάνεται στην σύμβαση εκμίσθωσης.


Με κίτρινιο η έκταση 8,3 στρεμμάτων που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμέναΕναλλακτικές χαράξεις του δρόμου προς λιμάνι (με κίτρινο και με κόκκινο) πού έχουν ακριβώς την ίδια απόσταση 1,4 χιλ.Η σχετική απόφαση του ΔΣ. του ΟΛΝΕ


Στη Χαλκίδα, σήµερα την 30/5/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε στα Γραφεία της
Εταιρείας, µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της µε αρ.εσ. πρωτ. 24ΕΣ Ηµ/νία: 25/5/2017
που επιδόθηκε εµπρόθεσµα και νόµιµα στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι µέλη του ∆.Σ.:
1. Κουλουρίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Μπουρµάς Ηλίας του Γεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
3. Τσιρογιαννίδης Ιωάννης του Γεωργίου, Μέλος
4. Σύρακα Γάσπαρη Μαρία του Αντωνίου, Μέλος
5. Πασβαντίδης Πέτρος του Γεωργίου, Μέλος
6. Πάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου ,Μέλος
7. Γεωργαλάς Νικόλαος του ∆ηµητρίου, Μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθη η Παπαγεωργάκη Ελένη για εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέα ∆.Σ.
Απών από τη συνεδρίαση ήταν το µέλος Παπανικολάου Παναγιώτης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουλουρίδης Κωνσταντίνος εισάγει προς
συζήτηση το θέµα:
Π Ε Ρ Ι
Έγκρισης εξοµοίωσης µε χερσαία ζώνη λιµένα των λιµενικών υποδοµών πρόσβασης στο
λιµένα Μαντουδίου (Κυµάσι), ∆.Ε. Κηρέως, ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας
Το ∆/κό Συµβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2971/01 (ΦΕΚ 285Α/19-12-2001) περί αιγιαλού παραλίας
και άλλων διατάξεων και τις συµπληρώσεις αυτού µε το άρθρο 34 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ
209Α/21-9-2011).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2575/98 περί χρήσης και εκµετάλλευσης των
χώρων που εξοµοιώνονται µε ζώνες λιµένων του άρθρου 3 του Ν∆ 444/1970 όπως αυτές
ερµηνεύονται στην µε την αρ.πρωτ 3511.91/98/17-3-1998 εγκύκλιο του ΥΕ Ναυτιλίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4150/2013.
4. Την ΚΥΑ µε αρ. 1028241 πε/2729πε/Β0010/13-4-2005 (ΦΕΚ 547Β/22-4-2005) περί
καθορισµού χώρων που εξοµοιώνονται µε Ζώνη Λιµένα.
ISO 14001:2004 ΕΛΟΤ 1429:2008 ISO 9001:2008
MEMBER OF
5. Την από 2/11/2016 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του
Οργανισµού Λιµένων Νοµού Ευβοίας (Α∆Α:6936ΟΞΑΤ-ΨΜ5)
6. Την υπ.αριθµ. 6080/7-5-1982 απόφαση του Νοµάρχη Ευβοίας «Καθορισµός χειµερρίου
κύµατος επί ιδιοκτησίας ΑΕ “Επιχειρήσεις Μεταλλευτικαί, Βιοµηχανικαί και Ναυτιλιακαί κλπ”»
ΦΕΚ 431∆/31-8-1982 µε την οποία καθορίστηκαν οι οριογραµµές αιγιαλού και παλαιού
αιγιαλού.
7. Την υπ αριθµ. 49978/2301/Φ.αιγ.-παρ./Ε.107/15-7-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος «Επανακαθορισµός της οριογραµµής παραλίας, στη θέση
“Κυµάσι-∆αφνοπόταµος”, του ∆.∆. Μαντουδίου, του ∆. Κηρέως του Ν. Ευβοίας» ΦΕΚ
386∆/27-7-2010, µε την οποία επανακαθορίστηκε η γραµµή παραλίας.
8. Την υπ αριθµ. 7642/11-11-92 απόφαση του Νοµάρχη Ευβοίας «Καθορισµός Χερσαίας
Ζώνης στη θέση Κυµάσι Μαντουδίου Νοµού Ευβοίας» ΦΕΚ 1265∆/4-12-1992 µε την οποία
καθορίστηκε η χερσαία ζώνη λιµένα.
9. Το θεωρηθέν από το Τοµέα Τεχνικών Υπηρεσιών τοπογραφικό και βυθοµετρικό διάγραµµα
σε κλίµακα 1:500, µε θέµα "Εξοµοίωση µε Χερσαία Ζώνη Λιµένα των λιµενικών υποδοµών
πρόσβασης του λιµένα στη θέση Κυµάσι της ∆.Ε. Κηρέως, του ∆. Μαντουδίου-Λίµνης –Αγίας
Άννας".
10. Την εισήγηση του Προέδρου του ∆Σ ΟΛΝΕ ΑΕ
Αποφασίζει οµόφωνα
Την έγκριση της εξοµοίωσης µε χερσαία ζώνη λιµένα των λιµενικών υποδοµών πρόσβασης στο
λιµένα Μαντουδίου (Κυµάσι), ∆.Ε. Κηρέως, ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας, που ορίζεται
από την πολυγωνική γραµµή µε κορυφές τα κάτωθι σηµεία:
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΕΓΣΑ ‘87)
Χ1 458131.280 4295233.920
Χ2 458111.585 4295227.667
Χ3 458038.100 4295266.600
Χ4 457932.220 4295400.710
Χ5 457924.251 4295418.910
Χ6 457937.985 4295424.923
και περικλείεται εντός του τµήµατος Χ1(Β’), Χ2, Χ3, Χ4, Χ5,Χ6, ∆’,Γ’, Χ1(Β’)
Το ∆Σ του ΟΛΝΕ Α.Ε. αποδέχεται τα στοιχεία του συνταχθέντος διαγράµµατος τα οποία και
υπογράφονται από τα µέλη του.

6 Σχόλια:

Όπου περνά δρόμςο από την παραλία χαλάει η παραλία. Να ξεχάσουμε τις μπανιέρες. Αφου υπάρχει εναλλακτική ο δρόμος πρέπει να παέι από πάνω όχι από την παραλία.

ΣΤΙΣ ΒΟΥΘΑΝΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΉΞΟΥΜΕ ΑΣΤΙΧΊΩΤΟΙ ΟΎΤΕ ΝΤΡΟΠΉ ΟΎΤΕ ΦΙΛΌΤΙΜΟ .ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΑ ΠΕΔΊΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΌΝΙΑ ΣΑΣ ΚΟΠΡΙΈΣ.............

όχι απ την θάλασσα ο δρόμος

ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ. ΈΧΕΙ ΆΛΛΟ ΔΡΌΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΆΝΙ. ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Θα μας φάει η σκόνη και ο θόρυβος. Αφού υπάρχει εναλλακτική

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.